Hogere omzetten bij Ver. Glasfabrieken ii ö^-eompiex marKante bouw aan Van Haarenlaan maar ontevreden G. B. de Bruin 40 jaar fiESTE VER UIT DE VOO Auto grijpt kind bij oversteken Discriminatie bij crematie Huldigingsbijeenkomst in kantine Eurobal moet van stijl veranderen waardevolle JWSCbfilQiffiQ GRUNDIG AUTOMATISCHE BANDRECORDER GRUNDIG RADIO (Leuk modem apparaat) GRUNDIG RADIO-GRAMMOFOON (STEREO) GRUNDIG GROOTBEELD-TELEVISIE Alles met Nederlands garantiebewijs INTERIEUR nunog tegen lage Gezellen gediplomeerd van havenvakschool SCHIEDAM Dit is het forse nieuwe complex van de Schiedamse Rijks-HBS aan. de Burgemeester van Haa renlaan. De sterk groeiende school krijgt hier binnenkort de ruimte die zij zo' hard no dig heeft. Het hoofdgebouw teltvijf „woonlagen" en samen met de lager gehouden vleugels vormt het een markante be bouwing langs deze druk be reden verkeersweg. Geheel links is te zien dat er ook een begin is gemaakt met de tuinaanleg, maar het is ook duidelijk dat nog heel wat werk zal moeten worden verzet om dit grote gebouw ingericht en aangekleed te krijgen. Vrouw viel in ruim I tm kL VOOR JHBRILLENj Kees van Eersel in Sint-Liduinakerk Officieren beëdigd korps mariniers en dagelijks Als U nu morgen een Luxe Satin Filmdruk overgordijnstof kunt kopen voor ee helft van de normale prijs, blijfc U dan rustig thuis zitten! Natuurlijk niet en morgen kiest U ze uit,, luxe satin filmdruk, in 2 fraaie dessins, per meter voor nog géén vier gulden. De ontwikkeling der markt van kunst stofverpakkingen is thans zodanig, dat besloten werd de produktie In eigen be heer te nemen. De afzet van kunststofver pakking ts in stijgende lijn. Ook de export ontwikkelt zich bevredigend. Gezien de aanloopkosten van de nieuwe fabriek zal deze in 1967 nog niet tot de rentabiliteit van het concern bijdragen. Voor 1968 en volgende Jaren verwacht de directie gunstige resultaten. De omzet in tafelglas ontwikkelde zien volgens de verwachtingen. Ook de vraag uit het buitenland nam toe. De groothan delsbedrijven ontwikkelden zich gunstig, ondanks de loon- en salarisstijgingen. De omzetten stegen met negen pet. i r Op grond van de bevredigende groei aer omzetcijfers in de eerste helft van net jaar. zijn de vooruitzichten voor de ontwik keling der industriegroepen van de Ver- eenigde glas voor 1967 gematigd optimis tisch. SCHIEDAM In 1966 ls de omzet van de NV vereenlgde Glasfabrieken zes pro cent hoger geweest dan over 1365. Het saldo van de exploitatierekening steeg met drie procent. De winst, na aitrek van rente, afschrijvingen en verwerking vnn enkele bijzondere posten, daalde met bij na SI procent. De daling van de omzet, die zich in 1965 manifesteerde, kon in 1966 tot stilstand worden gebracht en weer In een stijging worden omgezet. De gerealiseerde omzet groei is echter onvoldoende gebleken om de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. Het saldo exploitatierekening steeg tot ƒ7,56 min. (vorig jaar ƒ7,36 min.). Uit voorziening voor belastingen kwam 743.697 (nihil) vrij en uit reserve voor vernieuwing ein ontwikkeling ƒ564.272 (ni hil). Diverse baten brachten op 293.941 (ƒ773.900). Na afschrijvingen (incl. extra afschrijvingen van ƒ300.00») ad ƒ6.55 min. (ƒ5,91 min.), interest ad ƒ1,21 min. (ƒ1,09 min.) en reorganisatiekosten ad ƒ772.319 (nihil), is de winst 561.021 1,11 min). Voorgesteld wordt, na toevoeging van ƒ35.499 aan de algemene reserve, een on veranderd dividend van zes procent. De onvoldoende omzetgroei en de kosten van de reorganisatiemaatregelen hebben in 1966 een druk op de rentabiliteit uitgeoe fend. Voor de financiering van het investe ringsproject voor kunststoffen kon een on derhandse aandelenemissie van nominaal 814.000 worden geplaatst tegen 120 pro cent. waarvan de opbrengst circa ƒ1 min. bedroeg. De groei in het volume van de afzet van verpakkmgsglas was redelijk, maar heeft niet geheel aan de verwachtingen voldaan. In 1967 zal een belangrijke uitbreiding wor den gegeven aan het verpakkingsglas „mo- noglas." nu de fabrikanten van jam en van andere broodbelegglngen hebben besloten geheel op raonogias over te gaan. Alle CO-OP winkels en op het kantoor, tei. 343544. satin filmdruk; gordijnstof ROTTERDAM Onder zeer grote be langstelling van ouders en vertegenwoordi gers uil de havenbedrijven geschiedde'in de kantine van de havenvakschool aan de Waalhaven de dlplomerlng van ongeveer 80 gezellen. Namens het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Havenbedrijf sprak de heer A. J. T. Stakenburg de aanwezigen toe. waarbij hij vooral handel de over de gewijzigde omstandigheden in de haven. Het waren voor leerlingen en ouders geruststellende woorden. De havenopleidingen, zo zei de heer Sta kenburg zuilen nu meer dan ooit hun waarde kunnen bewijzen. HU zag 'voor de geslaagden en toekomstig geslaagden geen ernstige problemen voor wat betreft hun toekomst In de Rotterdamse haven. Na deze toespraak reikte directeur J. van der wlele met voor de meeste leerlin gen een toepasselijk woord de diploma's uit. HIJ sprak de wens uit dat de geslaag den de. naam van de havenvakschoolge- meenschap in de haven hoog zouden hou den en zullen gaan tonen wat ze waard zijn... De namen van de geslaagden zijn: G. J. Dits, J. Maat, E. K. Nieuwenhout, J. L. Biansjaar, J. Smit, F. v. d. Windt, J. Duerings, D. Slik. D. J. v. viaardingen. A. Hennekes, G. H. K. Hassfeld. G. S. v. d. Kreeke, W.- C. v. d Beemt, M. J. Markus, W. Roosenburg, A. J. M. Goessens, A. Rosbergen. H. de Ridder, J. A. F. Pleterse. W. J. J. Koek. J. Sjerp. A. J. Boet. N. B. Leentvaar, J. Oudijn, J. Hoornweg, J. J. Schools, J. J. Rutten. J. P. P. Langeveld. G. C. Mellaart, A. 3. de Neef. W, F. Smits. A.P. K. v. Poppel, B. P. Roovers. J. A. Smits. J. H. Versnel. D. J. v. d. Wal.L. v. Hoorn." ,M. Laven. J. de Jong. J. P. de Witte. F. Roukema. C. A. Kros, R. E. J. Meyer. R. Sondag. C. M. Tleman. Th. de Vis. R. Eyeriks. G. M. Hoefnagel, R. Schoonderwoerd. E. Riegman. M. C. Vrauw- deunt. J. M. Schoolmeester. A. Peters, J. Ph'. Knol. A. de Waart. J. W. Buurman. P. J. Bruin. G. v. d. Ende. A. Groeneweg, C. v. Dam, Ik v. d Horst, D. Klok. J. E. Roodbol.- J.- v. d. Zee. A. G Flokstra. L. W. F. Eshuys. E. Wijnands. A. A. H. de Prouwi C. Mulder, J. Goudrtaan, L. v. Dalen. J. Kramer. L. Sterrenburg. H. J. Renirie, R. TJ. de Jong. J. J. Westerhout, W. W..V." Poppel. W. Dijksman. R. J. F. v. Wijngaarden, G. Coljé. Aan E. H. Nieuwenhout werd door de heer v. d. Wlele het jaarlijks door het bestuur ter beschikking gestelde horloge ter hand gesteld, terwijl wegens zeer goe de resultaten de leerlingen A. Hennekes. F. Rodkema, D. 3. v. viaardingen. W. C. v. d. Beemt en J. Kramer cadeaubonnen werden Uitgereikt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van d$ze luxe satin filmdruk overgordljnstoffen, 120 cm breed, a n door elkaar Gtyf per meter voor M nm» TVTET DE Beneluxunnél houdt -L"-*- het nog niet over! Als. je er door heen rijdt valt er een vreemd gevoel van vereenzaming over je heen. Het hangt er maar vanaf hoe je daarop reageert: je hebt mensen die een zaamheid bang maakt; je hebt er ook op wie zij een bevrijdende uitwer king heeft. Ik kan men voorstellen dat iemand zich als een vorst voelt als hij prinsheerlijk de volle Open heid van die royale nog zo gloednieu we Waterweg-onderdoorgang hele maal alleen tegemoet rijdt. Toch hoop ik dat het „gaandeweg" beter zal worden met het gebruik van de Beneluxtunnel, want anders wordt het een teleurstelling voor de burgemeester van Viaardingen en al le instanties die zo hard aan de totstandkoming van deze langverbei de verkeersvoorziening hebben ge werkt. Natuurlijk moet je niet te snel zijn met conclusies en ik zie dan ook op het ogenblik nog helemaal geen reden om aan die teleurstelling te geloven, al is het zeker opmerke lijk dat Antwerpen met zijn plan voor de nieuwe Scheïdetunnel niet prakkizeert over tolheffing! Die tolheffing zal dan ook wel het struikelblok' voor een heleboel auto mobilisten zijn. Voor een incidentele: reis is zo'n guldentje tol geen be zwaar, maar wie tweemaal per dag de rivier moet kruisen... Beken maar eens even uit wat dat in een jaar gaat kosten! ROTTERDAM De 42-jarige schippersvrouw, F. M. Leunis-Zaeg- ler, is maandag in een twee en een hal ve meter diep ruim gevallen. Zij wilde van het door haar bewoonde motor binnenschip Francina via het Neder landse binnenschip Jawi, liggende aan de gemeentesteiger 23 in de Bot lek, aan wal stappen. Zij stapte ech ter mis. Met hoofdklacliten is zij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Géén lef. of schrift DEN KAAG AI drie jaar achter een heeft de Nederlandse bond van haringhandelarcn in zijn jaarverslag bericht dat de haringhandel geen gunstig seizoen achter' de rug had. Volgens het nu verschenen verslag over het verenigingsjaar 1966/'G7 lijkt het wel of de moeilijkheden in dat jaar zich opstapelen. Het ene jaar wordt er verlies gele den door de grote aanvoer en invoer na 31 december, zoals in 1963/'64, een ander jaar was zelfs de beperkte vangst nog te groot voor de gedaalde export en het gedaalde binnenlandse verbruik, zoals in 1964/'65. Het sei zoen 1865/'66 zal' wel iets beter zijn geweest dan de beide voorgaande. Er was toen een' vangstbeperking van kracht tot 450.000 kantjes, maar* in werkelijkheid ving de Nederlandse haringvloot er maar 377.602. Het seizoen 1966/'67. lijkt echter weer slechter te zijn geweest, althans voor de handel. Volgens het jaar verslag heeft de rederij door de hoge prijzen over het algemeen een goed jaar achter de rug. Voor de handel deed zich echter, in nog sterkere ma te dan in het voorgaande jaar, de moeilijkheid voor dat de export door de weer kleinere vangsten moeilijk aan haring kon komen. De reder-ex porteur was min' of meer genood zaakt de door zijn schepen aangevoer de haring voor zijn eigen handel te 'houden. Ook in 1966/'67 gold een vangstbe perking tot 450.000 kantjes, maar er werden er maar 343.306 gevangen, waarvan 329.380 voor eind 1966, Tussen oktober 1966 en eind februa ri 1967 werden 44.000 vaten gezouten haring ingevoerd, waarvan 24.000 uit Ierland en 20.000 uit Engeland. De export in 1966 bedroeg 236.156 vaten van honderd kg netto, tegen 291.215 vaten in 1965. Een daling dus met ongeveer 55,000 vaten. Daar stond tegenover dat ook de aanvoer kleiner was. De marktpositie per eind december 1966 behoefde dan ook nog geen zor gen te baren. Een moeilijkheid bij'de export was echter, wel dat de haring zo groot uitviel, dat men niet vol doende kon leveren in de meest ge vraagde stukstallen en vaak met min der courante soorten bleef zitten. Toch is er voor die minder courante soorten wel afzet. Het is helaas door gebrek aan voldoende samenwerking, aldus het jaarverslag, dat deze soor ten te goedkoop worden verkocht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zevenjarige Maxi Buitendijk werd maandag vlak bij zijn w.»ning In de Jan Steenstraat gegrepen door de auto van de 30-jarj- ge chef-monteur G.B.. Het jongetje moest .met een ver moedelijke hersenschudding, schaaf wonden en kneuzingen naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. De 45-jarige fietser J. B. verleende gisteren bij de Stationsingel geen ■voorrang aan de auto van de 76-jari- ge P.K. Hij moest met een heupfrac- tuur naar het Gemeenteziekenhuis worden gebracht. Twee minder ernstige ongelukken deden zich voor op de. kruising Park weg-Burgemeester Honnerlage Gre- theiaan en de kruising Emma- plein-Broersvest, Bij de Parkweg liep een vrouw na een val met haar fiets enkele verwondingen op aan voet en knie. De negentienjarige wielrijder H. van de H. klaagde over pijn in zijn rug na een aanrijding met de auto van de 53-jarige onderwijzer J. W, B. bij het Emmaplein. NU IS EEN RINCK-BRIL (door de 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT SCHIEDAM Het gemeente raadslid J. J. Bieze (soc.) heeft B. en W. schriftelijke vragen gesteld over de lijkschouwing door een gemeen te-arts, die voorafgaat aan crematie. - De heer Bieze vindt het discrimine rend dat de nabestaanden voor deze verrichting geld moeten betalen, ter wijl indien de overledene wordt be graven, wordt volstaan met een ver klaring van de huisarts, die deze kosteloos verstrekt. Volgens de heer Bieze is deze hef- fnig reeds in veel gemeenten afge schaft. Hij verzoekt B. en W. daartoe eveneens stappen te ondernemen. SCHIEDAM Orider auspiciën van de Schielandkring concerteert de Rot terdamse organist Kees van Eersel donderdagavond 7 september in de Sint-Liduihakerk aan de Nieuwe Ha ven. V": Het programma omvat werken van Franse componisten,, o.a. het Grande pièce sym'p'nonique van César Frank en composities iri Franse stijl, o.a. van Hendrik Andriessen. Dit laatste concert van de Schie landkring in dit seizoen begint om 20.00 pur. ROTTERDAM In de Van Braam Houckgeestkazeme te Doom zullen vrijdagochtend onder andere worden beëdigd de tweede luitenants der ma riniers, .koninklijke marinereserve, H. 'D_r H, Doelman en D. van Toledo üit' Viaardingen en D. de long uit Rotterdam.- Binnensingel 165 tel. (34)2486' Viaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM t Tijdens het derde en laatste „Eurobal" van dit jaar.in Musis Sacrum heeft de heer J. J. Wansink, lid van de commissie, ge zegd dat aan het Eurobal een. nieuwe vorm moet worden gegeven. Deze nieuwe stijl zal van doorslaggevende aard zijn of het Eurobal het volgend 'jaar wel of niet fvordt gehouden. Overigens had de commissie -van het Eurobal niet over belangstelling te klagen, want er waren ongeveer 500 jeugdige bezoekers. ,,Tbe Ex plosions" in de grote zaal en Hak- kert's Discotheque zorgden voor dansmuziek. Het bal werd groten deels bezocht door minigerokte hip pies, die zich rustig gedroegen. nieuwkomers wist op te vangen, hem tot een .groot man stempelde. Typerend voor de jubilaris zijn al tijd" twee stereotiepe zinnetjes ge weest: „Laat datnu maar aan mij over" en „Het komt best voor me kaar". En het is ook altijd bij de heer De Bruin voor elkaar gekomen, zo besloot de heer Knipscheer. De stemming tijdens' deze huidi- gingsbijeerikomst was ongedwongen en gezeilig. De personeelschef, de heer Joop Kroon, had de leiding en de pianist Thijs Brandenburg zorgde voor een sfeervolle muzikale omlijsting. burgerlijke stand SCHIEDAM Geboren: Edward W z.v. S. Ippel en E.W. Jones Karina AM d.v. P. J. Snijders en A'.M. Kiebocm, Petrus H. z.v. .A J. Llebeton en W. C.Zuidema Gertjan 7..v. H. Vaessen en H. M. Bakker. J d.v. F. Pingitzer en .1 J. M Smit Angêilque E'M d v J A' van Noordt en C. van Sonsbeek. Magdelena d.v. K. Jonge- neel en B. M. Roelfsesrfa Ernst R. z.v. P. K. T. van Rijthoven en 3. M. de Lange Antoon z.v. Cl Muller en S. P.. Dijkstra Renate A M. d.v. A. W M. Zwamborn en ALM Timmers Roeland zv J van den Berg en M. H. Saas. Overleden: J H. Stek, 73 echtg. P. van den Bos W. J. Donkersloot 86. SCHIEDAM De "heer G. B. de Bruin, chef van de afdeling Standze- i gels bij de NV Schiedamse Cartonna- gefabriek, vierde gisteren zijn veer- i tigjarig dienstverband bij dat be- 1 drijf. Zondag was het zo lang gele- j den dat hij daar als jongmaatje in dienst trad. In de kantine van de fabriek aan de Burgemeester Honnerlage Grete- i laan viel de jubilaris een huldiging j. van de directie en het personeel ten deel. Directeur T. N. M. Jansen me- i moreerde verschillende gebeurtenis- sen uit de loopbaan van de heer De Bruin (55) en overhandigde hem een cadeau onder'couvert. Namens de Maatschappij van nij verheid'en handel reikte mr, F. Roos §de bekende penning met het ge tuigschrift .uit „Een van de daden van de maatschappij is de mensen te oren, die lange tijd bij eenzelfde.be- I drijf werkzaam zijn geweest", zei de- ze.' i De bedrijfsleider, de heer A. Knipscheer, die het personeel verte- I Senwoordigde, zei dat de manier I waarop de heer De Bruin altijd de Type T.K. 125 met alle accessoir voor All transistor. Kunt U overal plaatsen. Afm. breed 55 cm, hoog 14 cm, diep 16 cm. Echt een prima apparaat en mooi om te zien. Van 278,— (m. inr.), B. B. B. prijs TVE LOGISCHE VRAAG rijst nu: -"-^„Waar zijn ze gebleven?" Een even logische veronderstelling was het antwoord: die 400 500 mensen vormen samen de categorie die vrc?- ger met auto's naar de Vlaardingse Maasboulevard reed, daar df wage*" parkeerde en vervolgens te voet aan boord van het wagenveer stapte. Nu de tunnel er is rijden deze mensen er dagelijks doorheen, hLizij in eigen auto's, hetzij als passagiers bij ande ren. Uit deze hele redenering volgt dat de groep die na 1 januari, als het personenveer niet meer vaart, niet weet hoe zij aan de overkant moet komen, 200 a 250 mensen omvat Dat zijn er dus aanzienlijk minder dan de 1.100 die de communistische lijst trekker bij Vlaardingse gemeente raadsverkiezingen Ph. Koudstaal als „gehandicapten" heeft geregistreerd. Toch moet er voor deze mensen natuurlijk een oplossing' komen, maar ik dacht dat die met een beetje goede wil wel te vinden zou zijn. In ieder geval gemakkelijker dan deze mensen dan maar, misschien tegen eigen zin, naar de overkant te laten verhuizen, zoals de Kamer van Koop handel voor de Beneden-Maas aan het Vlaardingse gemeentebestuur zou hebben gesuggereerd. Om nou m'n verhaal rond te ma ken moet ik er nog wel even bij vertellen dat er nog ongeveer driedui zend mensen zijn die dagelijks bij Viaardingen de rivier kruisen. Maar dat is de groep die gebruik maakt van personeelsbussen en -boten, en die hebben dus geen enkele pijn. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. uitsluitend redac tiezaken: tel. 263954. Agentschap, tevens klachten bezorging: mevr. J. van Gog, Dr. Zamenholstraat 139a, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie. tei, 264666. Brandweer tel. 269123, G.G. en G.D. tel. 259290. V Apotheek: Rembrandt, Rembrandtl. 5. tel. 268855. Type Como. Afm. Breed 78 cm, hoog 82 cm, diep 33 cm. Kunt U praktisch altijd plaatsen. Een aanwinst en ver fraaiing van Uw interieur en ook nog heel gezellig in de wintermaanden. Is voor 628 gulden niet duur (m. inr.), voor B. B. B. prijs Het nieuwste. Gemakkelijke bediening met de monomat- knop. De technische kwaliteiten zijn U van Grundig vol doende bekend. U weet ook dat de meester-meubelmakers van Grundig de mooiste kasten maken. Echt een sieraad. Van 848 gulden (m. inr.) voor B. B. B. prijs Met de 100% Boogaard Service. De grootste speciaalzaak waar U koop zonder zorgen en met veel plezier. Dat is boogaard VUarditigtii - Tol. 348744 Winkelcentrum Van Hsgenderp'aan 33 Tel. 344996 w»h z^aaixaak voor stijlvolle sfeorverlichtiuö 1 «««u Korte Hoogstraat 15 - Tei. 343714 Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123062

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1