Eerste bewoners zijn al op dreef Bejaardentehuis Thurlede wordt november geopend J. Breeman directeur van Vrije Academie Burgerlijke stand AGENDA X SERVICE ffl eo van ïerland W.S.M. start Holyziekenhuis naar Dieven maken bende in theehuis Boze econoom nam wraak op PTT AAN 7 - W 7* Burgemeester is tevreden Rode Kruis verkoopt postzegels goed Kind loopt tegen passerende auto Stovenaktie belooft succes te worden Winkeliers opgelicht Schepen voeren tegen elkaar Wiener Blut" in Stadsgehoorzaal Proef van oktober tot januari Burgerlijke stand Onwel en overleden Concert van K. Bons in Grote Kerk Nel van Vliet slaat eerste paal voor elf huizen in Holy Controle verscherpt op motorrijtuigen Van de Hoek fof Vtaardingen pp rotterdammer WOENSDAG 3Ö AUGUSTUS 1967 s GEMEENTE SCHIEDAM on do-'oDifcs INDELtG PARKEERTERREIN TIJDENS AANKOOP NA UW AANKOOP UJNBAAN 50 - ROTTERDAM SLIJTERS Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) t /lAARDlNGEN Burge- r meester mr. J. Heusdens heelt zijn tevredenheid betuigd m het adres van het Vlaar dingse politiekorps. Dit naar aanleiding van de snelle oplos- ring van de moord op Willem Lton van der Plaat, die op 4 augustus met ingeslagen schedel dood in zijn woning aan de Van Kinsbergenplaats werd aange- ^°De burgemeester schrijft dat het Vlaardingse politiekorps een mede en spectaculaire dienst- prestatie heeft geleverd, die waardering verdient. de burgemeester heeft veel murdering voor de werkzaam- 'neden, die de politie tn goede samenwerking en teamgeest onder leiding van hoofdinspec teur J. W- F- Dorleign heeft uit- Commissaris dr. C. N. Penster heeft deze tevredenheidsbetui- oiita bij dagorder aan de leden van het korps bekendgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De opbrengst van de verkoop van Rode Kruis-postze- gels bedraagt tot nu toe 10 500. De leidster van de campagne, mevrouw M A C. van Taverne-Van Campen wait dit een mooi resultaat maar zij streeft toch naar de dertien mille. Op het ogenblik verkoopt men veel kaarten voorzien van postzegels en het stempel van het Rode Kruis in de postzegelstand in het hoodkan- tmr. Deze kaarten kosten per serie van vijf stuks vier gulden. De stand is iedere werkdag van negen tot twaalf uur geopend. SCHIEDAM De 62-jarige voet ganger A, Schoonrok van de Lorentz- !aan 42b, werd dinsdag op weg naar huis op het Lorentzplein onwel. De GGD bracht de man naar het Ge meenteziekenhuis, waar men consta teerde dat hij reeds was overleden. vk h (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bejaarden centrum, Thurlede van de Hu manistische Stichting voor huis vesting van bejaarden aan de Nieuwe Damlaan 759 heeft thans zestig bewoners. De eer ste bewoners kwamen op 15 augustus. De officiële opening geschiedt op een nader vast te (Van een onzer verslaggevers) VI,AARDINGEN De heer J. Breeman (33) van de Boerhaavestraat S is benoemd tot directeur van -de Stichting Vrije Academie, die begin september haar cursussen zal begin nen in de voormalige Ericaschooi aan de Zomerstraat. De heer Breeman is leraar tekenen aan het Gemeentely ceum. De exploitatie van de academie zal mogelijk warden gemaakt door cur susgelden, donaties en door subsidie MAASSLUIS Koos Bons geeft zaterdagavond om 20 uur, een orgel concert in de Grote Kerk. Middelpunt van het programma vormt een van Max Regers moeilijkste orgelwerken, de „Variationen und Fuge in fis-moil". Het concert wordt geopend met het Praeludium en Fuga in C van Jo- hann Sebastian Bach en het koraal An Asserflüssen Babyion voor twee klavieren en dubbelpedaal. Verder zijn er ook wat lichtere stukken zoals 'het Allegro uit Han dels tiende Concerto, melodieuze ko raalbewerkingen van de concertgever zeif en een Klokkenwerk van de he dendaagse organist-componist Jean Langlais. Koos Bons zal verder im proviseren op een thema van Feike Asma. De burgemeester van Schie dam brengt ter openbare ken nis: 1. dat het door de raad der gemeente Schiedam op 21 augustus 135? vastgestelde bestemmingsplan „Bijdorp", met ingang van 1 september 186? gedurende één maand ter gemeentesecretarie (aid. Openbare Werken) voor een ieder ter inzage ligt: 2. dat ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad heeft gewend, geduren de de onder 1 genoemde termijn bij gedeputeerde staten der provincie Zuid- Holland te 's-Gravenhage, bezwaren tegen dit plan kan indienen. De burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA. Schiedam, SO augustus 1967. Geboren: Antonia A dv P "1 van Doesburg, en A vonk, Irma C dv 5; A Pgels enj B c Stelten, wilhelm R tv ai ,ploolJ «n p Schaar, Marieke dv w nS*° en 1 de Jong, Arthur zv G van der Wer en p wiegel, Maria dv F D Vermaas Jr Sakker, Edwin zv J van Staaijeren eni c j e Amersfoort. "verleden: j Korteland. 69. A van den groek 60, G van Mouiik 13. I Fors, 71 wed Velthuizen, B H J Brunlng 42. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange kerkstraat 82, tel. 265382, uitsluitend redac- "Sjaken: tel. 263954 Agentschap, tevens klachten bezorging: mevr. j. van Gog, Dr. Zamenhofstraat "Sa.teL 152400. in, ^hgrtike telefoonnummers: Alarm po- W-toto. 264666, Brandweer tel. 269123, G.G. GD. tel 258280. i^Sgbeek: Rembrandt. Rembrandt!, 5. van de gemeente. Bij een aktie onder de bevolking bleken ongeveer 200 ou deren en jongeren belangstelling te hebben voor tekenen, - boetseren, handwerk of handenarbeid. Zij hadden zich vrijblijvend opge geven en hebben een circulaire voor definitieve opgave ontvangen. De stichting is van plan met, 225 cursisten te beginnen. Men verwacht van de 200 voorlopige opggaven onge veer 50 afmeldingen. Daarom bestaat thans nog gelegenheid zich voor een van de vier cursussen te melden bij de heer B. van Neerbos, Prins Bem- hardlaan 35, tel. 344214. De lessen zijn voor de leeftijdsgroe pen 6 tot 13 jaar, 13 tot 16 jaar, en 16 jaar en ouder. De kosten zijn voor de jongeren vijf gulden, de middengroep zes gulden en voor de ouderen ƒ7,50 per maand. De cursusduur is acht maanden. Meer cursisten uit een ge zin krijgen reductie. SCHIEDAM Da driejarige Arïan Pegels uit de Bilderdijkstraat 35 liep dinsdag tegen de rechter kop lamp van een personenauto, be stuurd door de 39-jarige ijzervlech- ter M.K. toen hij vlakbij zijn woon huis plotseling de rijbaan overstak. Hoewel het kind tegen het wegdek werd gesmakt kreeg het slechts en kele schaafwonden. (Van. een medewerker) VLAAKDINGEN De stovenak tie, voor de restauratie van de Grote Kerk belooft een groot succes te wor den. Behalve de bestellingen uit Vlaar- dingen en uit andere delen van Ne derland, zijn ai verscheidene orders binnengekomen uit Amerika, Enge land, Nieuw-Zeeland en Australië. Zaterdag 16 september zuilen de eerste stoven in de grote kerk wor den overhandigd. Dezelfde dag zal de jaarlijkse grote bloemenaktie worden gehou den, van „Kom zing met ons en doe als wij". Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk bejaarden uit de rusthuizen naar de Rielkerk komen om getuige te zijn van het zang- en bloemenfeest. Voor het vervoer van de bejaarden worden twee EVAG-bussen ingescha keld. De commissie hoopt dat automo bilisten zich eveneens beschikbaar stellen. Verwacht wordt dat men on geveer tweeduizend boeketten aan de bejaarden kan uitreiken. MAASLAND - De ul«iag van de korps wedstrijden van de Maaslandse schietvereniging op basis va" ytiftlg pun ten is als volgt: H van Woerden 45, C poot Dzn. 39. A. Moerman 45. C. Klein Hesselink 46. M. P. Hanemaaiier 43, Fr. van Staalduinen Pzn 42, J. A. Klngrna 48, G Bakker 34. W. Sonneveld 34, M. C. Verploegh 33, W. van Hoon 47, J. Hanemaaij- fer Jr 47. J. van Zwienen 36, J. Polder vaart 26. Fr. van Staalduinen Wzn 46, A. J. van der Po! 45, P van der Pol 45. J. J. van Buuren 47. P. Boekestljn 44, J. W. Groenewegen 47 en C J. Poot 46 punten. Vrije baan op basis van 30 punten H. van Woerden 28. C. Poot Dzn 2#. C Klein HesseUnk 26. M P. Hanemaaijer 38, IT. van Staalduinen Pzn 27, J A Klngma 30, CL Bakker 26. M. C. verpïoegh 27. W. van Roon 25, J. Hanemaaijer Jr -8. J. van Zwienen 29, Fr. van staalduinen Wzn 29. zwienen p d Pol 23. j, j van Buuren 29. P. Boekestljn 28, T. W. Groene- weg 28 en C, J. Poot 26 punten. stellen datum in november. Loco-burgemeester H. Sabel sloeg op 9 maart 1965 de eerste paaL Het hoogste punt van het complex, dat negen woonlagen telt, .werd bereikt op 9 december 1966. Bouw- en Stich- tingskosten bedroegen 5.400.000. Er zijn 33 flats voor echtparen en 128 eenpersoons woongelegenheden. Tevens kunnen zeven, personeelsle den worden gehuisvest. De perso neelssterkte bedraagt thans 35 perso nen. Dit wordt later ruim veertig. Directeur is de heer R. Boxem, Het tehuis is opgericht, door het Humanistisch Verbond en „Humam- tas". Niet minder dan duizend mensen staan op de wachtlijst, hoofd zakelijk Schiedammers. De bewoners wan Thurlede genie ten een grote mate van vrijheid. Bij het binnentreden van de grote hal ziet men links de receptie en een toko. In het begin heeft men nog aan zelfverzorgihg gedacht, 'maar daar van is men afgestapt. Vandaar de achttien grote flats met woonkamers van 5.20 x 3.60 m., slaapkamers van 3.60 x 3.40 m. en keukens van 2.50 x 1.20 m, met douchecel. Van de zestien andere twee persoonsflats zijn de afmetingen van de woonkamers 3.40 x 4.60 m,, slaap kamers 3.40 x 3 20 m. en keukens 1.80 x 1.80 m. Elke keuken heeft een koel kast en elke flat een eigen toilet. Tussen de keuken en de gang is ROTTERDAM Een winkelier aan de Zwaanhals is slachtoffer ge worden van een oplichter, Deze kocht gisteren voor ruim 2000 gulden goederen. Hij vroeg ze thuis te bezor gen, maar een radio en een scheerap- paraat zou hij vast meenemen. Toen de rest werd bezorgd, bleek het adres niet te bestaan. Een winkelier aan de Jonker Frans straat is op dezelfde manier opge licht. ROTTERDAM Gistermiddag zijn in de mond van de Waalhaven het Nederlandse binnenvaartuig Pro et Contra (265 ton), geladen met 217 ton ijzer en het Zwitserse binnen vaartschip Zambesi (1684 ton), tegen elkaar gevaren. Bij het ontwijken van een onbe kend gebleven sleep ffotste de Pro et Contra met de stuurboord zijde van de voorsteven tegen de bakboord zij de van de Zambesi, waarna beide schepen langsscheeps tegen elkaar sloegen. De Pro et Contra kreeg ernstige schade aan huid, dekplaten en opbouw, alsmede aan de woningin richting. De Zambesi kreeg geen scha de. Persoonlijke Ongelukken deden zich met voor. (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN s=3 De achttienjari ge Nel van Vliet heeft dinsdagmid dag de eerste paal geslagen voor de bouw van elf koophuizen en veertien garages aan de Willem Frede- rikstraat in de wijk Holy. De wonin gen worden gebouwd in de premiesec tor, zodat de toekomstige bewoner van de koopsom, die zonder garage 43 550 bedraag, later 3.200 terug krijgt. Het Bouw- en Aannemersbedrijf S. van Vliet bouwt de huizen naar het ontwerp van het Vlaardingse archi tectenbureau L. Snijders.. De wonin gen hebben op de begane grond een van voor- naar achtertuin doorlopen de woonkamer, entree, keuken, toilet en werkkast onder de trap. Op de eerste verdieping liggen een badkamer en drie slaapkamers, waar van een is voorzien van een balkon. Via deze verdieping leidt een vaste trap naar de zolder, waarin een dak kapel is aangebracht. De huizen warden gebouwd in een blok van vier met zes garages en m een blok van zeven met acht garages. In. de achtertuin komt een gemetseld schuurtje. De huizen zullen naar raming het volgend voorjaar gereed zijn. J~)E heer en mevrouw Heyboer behoren tot de eerste echt paren die zich in het bejaarden centrum Thurlede hebben ge vestigd. Zij voelen zich er al hélemaal op hun gemak. een vierkant loket met klep om het eten door te geven en eronder een brievenbus. 1 De ene verdieping heeft badka mers, de andere douches. Om de an dere verdieping zijn er balcons. De keuken is bijzonder groot en voorzien van de modernste apparaten van roestvrij staal. Twee jonge koks zwaaien er de scepter. Naast de keu ken is er een speciaal vertrek voor het personeel. Er is een aparte ziekenvleugel met elf bedden, drie zaaltjes met drie en een vertrek met twee bedden. Een speciaal communicatiesysteem zorgt voor onderling contact in het ge bouw. De recreatiezaal is ruim. Men wil er diverse uitvoeringen- gaan geven en heeft al .aanbiedingen van "toneel gezelschappen ontvangen. Ook de „Welfare" van het Rode Kruis zal zich in Thurlede n.ot onbetuigd la ten. Tevens denkt men aan een hob byruimte. Voor eventuele gasten van de bewo ners is er logeergelegenheid. Rondom het tehuis komt een plantsoen en ernaast een parkeer ruimte met een accommodatie voor ongeveer vijfendertig auto's. Bij de ingang wil men een beeld van onge veer 1.40 m. hoogte op een voetstuk van ongeveer 40 cm. van de Schie- damse kunstenaar Piet Stuivenberg plaatsen. „Thurlede" kan natuurlijk nog wel het een en ander gebruiken, zoals een projector, piano, biljart, sjoelbak, volière met vogels (geen parkieten) en een aquarium. Het adres van de secretaris-penningmeester van de ca deau commissie, de heer N. C. Kerk hof, is Chr. Th. Storkstraat 70, tel. 263073, giro 269302. Het bestuur: Hu manistische Stichting voor Huisves ting Bejaarden Schiedam, is als volgt samengesteld: J. Oostlander, voorzit ter; W. van Meggelen, secretaris; C. Schep, penningmeester; B. Drukker, 2e voorzitter; Mevr. F. van der Esch - von Hennmg, 2e secretaresse. Le den:-Mevr. T. K, Panman - van der Heide, G. in 't Veld, G. Koeten, A. van de Wel, T. Brouwer. Adviseur is F. van den Berkhhof. Direkteur H. S. H. B. Amsterdam. De bouw werd uitgevoerd door de Bouwmaatschappij S.S.N, te Schie dam, naar een ontwerp van het archi tectenbureau Spruij en Den Butter te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) VI,AARDINGEN De Hoofdstad Operette zal vrijdag 8 september in de Stadsgehoorzaal een voorstelling geven van de operette „Wiener Blut" van Johann Strauss. Aan deze operette werken mee Liz- zi Schöffmann, Claire CUiry, Anto nia Galli, Herman Valsner, Rudolf Vogler, Fritz Silberbauer, franz Stan- ner en Karl Frey. Als gasten treden op Antoni Wink en Ava Lindqvist. De regie is in han den van Walter Kochner. 8.13 pvea R2a 1520 3 VOOR UW AANKOOP Fabrieksfouten uitgesloten, deskundig advies. Eik horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograpfi type 1967. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wtf Bijzondere garantieen nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een iang teven van Uw horloge, koesteren, hiertoe In staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuurultgerust atelier (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De politie heeft van 14 tot 25 augustus een verscherpte controle gevoerd op de technische inrichting van motorrijtui gen. Gecontroleerd werden 242 perso nenauto's, 76 vrachtwagens en 123 bromfietsen. De politie zag zich ge noodzaakt tegen 28 bestuurders een proces-verbaal op te maken Zeventien wagens vertoonden tech nische gebreken, zes bestuurders wa ren met in het bezit van een werk boekje, een chauffeur had een ongel dig kentekenbewijs en een ander reed zonder rijbewijs. Twee vracht wagens reden op een B-weg en een bromfietser reed zonder bel. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De Westlandse Streekvervoer Maatschappij zal bin nenkort, als de gemeente met het voorstel van B. en W. akkoord- gaat, diensten - gaan onderhouden tussen Maassluis en het 'Holy-zlekenhulsIn Vlaardthgen. Het vervoer wordt ge combineerd met dat van kinderen naar Vlaardingse blo-scholen. Dit is het resultaat van uitvoerige besprekingen tussen diverse instan ties en het gemeentebestuur. B. en W. zijn namelijk van mening dat het gewone openbare vervoer van inwo ners die het ziekenhuis willen bezoe ken, te omslachtig en tijdrovend is. Voorlopig gaat het om een proef. Het college wil eerst nagaan of de nieuwe buslijn in een behoefte voor ziet. Daarom zal de WSM-bus voorlo pig in de periode van 1 oktober 1967 tot 1 januari 1968 twee maal per dag rijden. Op zon- en feestdagen rijdt de bus slechts eenmaal. De route wordt voornamelijk di rect voor en na de bezoekuren van het ziekenhuis gereden. De kosten van dit vervoer bedragen voor een retourbiljet ƒ1,50 en ƒ0,75 voor personen beneden de leeftijd van veertien jaar. De houders van slijtersvergunnin- gen willen de verplichte halvedagslui- ROTTERDAM Tijdens een in haalmanoeuvre in de oostelijke buis van de Maastunnel botste gister avond de 24-jarige Duitse monteur H. J. Sobascek met zijn auto frontaal tegen een vrachtwagen. In de buis was op dat moment tweerichtings ver keer. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Zijn auto werd totaal vernield. SCHIEDAM Door vernieling van het ijsloket hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot het theehuis Kethel in het Prinses Beatrixpark. Zij sleurden er alle bloemvaasjes en een groot aantal suikerklontjes over de grond, maar er wordt niets vermast. In de pas geopende dagwinkel op het volkstuincomplex bij de Vijf Sluizen stalen dieven zeven gulden wisselgeld uit een gedbakje. Zij hadden de deur geforceerd. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Geraffineerde knoeierij" noemde de officier, mr. mr. A. Niessen vanmorgen, de wijze waarop de 44-jarige eco noom B. J. in den B. de Ptt had op gelicht. Verdachte, die een postzegelhand el in Rotterdam dreef, gebruikte bij be taling door overfrankenng twee maal dezelfde postzegels. Hij knipte van de oude een stukje af en plakte de nieuwe zegel er over heen Een van de 164 op deze wijze behandelde briefkaarten lag als bewijs op deze politierechterzitting. Vervolgens inde hij door twee keer dezelfde postze gels ter verzilvering aan te bieden 176 extra. ,,Ik deed het in een opwelling van woede", bekende de verdachte. De PTT had hem namelijk geen toestem ming gegeven om m zijn nieuwe post- zegelhandel in Rotterdam bij abonne ment te frankeren. Dit in tegenstel ling tot de zeer bereidwillige hou ding van de PTT m zijn Amster damse zaak. Deze verandering kostte de handelaar 125 extra. Achteraf kreeg verdacht echter spij t van de wraakoefening. Mr. Nies sen nam ook m aanmerking dat In den B. voor deze zitting speciaal uit het buitenland was teruggekeerd. Hij eiste ƒ200 of 20 dagen. Politierechter, mr, G. J. E. Poermk wees verdachte op de mildheid van de eis. Hij von niste conform. Geslagen boog de 26-jarige pijplas ser J. F. S. uit Schiedam het hoofd toen hij de eis van de officier, drie maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk voor een proeftijd van twee jaar en toezicht van het Leger des Heüs hoorde. Verdachte had drie reservebanden van geparkeerde vrachtwagens af geschroefd. Voor ƒ160 verkocht hij twee banden aan de 31-jarige expedi teur H. J. v. D. „Een koud kunstje" vond mr. Niessen deze vorm van bij verdienste. Verdachte was reeds eerder veroor deeld en had onder toezicht van het Leger des Heils gestaan. Mr. Poerink vonniste conform de eis, „Dit is toch geen normale manier van handel drijven, op een bovenka mertje" zei mr. Poerink tot de expedi teur. De man zei niet oegrepen te hebben dat de banden gestolen wa ren. De tweede keer kreeg hij echter argwaan, want de derde band herken de hij als eigendom van zijn vriend. „Maar toen kon ik de andere ban den niet meer bij hem op de stoep zetten, wel?" vroeg v. D. Het „ant woord" van de officier op deze vraag was de eis, ƒ300 of 30 dagen. Mr. Poerink vonniste conform. ting verschuiven van de" dinsdag naar de maandagmorgen. De Kamer van Koophandel heeft geen bezwaar tegen deze wijziging, zodat B. en W. de gemeenteraad vragen hiertoe te besluiten. De dienst Gemeentewerken heeft een plan ontworpen voor hef bouwen van een nieuwe aula op de algemene begraafplaats. Het gebouw is nodig, omdat de oude aula in slechte staat verkeert en niet meer geschikt is voor de uitvaartdiensten. De nieuwe aula krijgt een stijlvolle inrichting die geheel zal beantwoor den aan de voor deze tijd geldende eisen. Met dit project is gemoeid 93.000. B. en W. stellen de raad- voor zich met de bouw akkoord te verklaren. VLAARDINGEN Bouwvergunning is verleend aan de Eerste Nedsrlancïsehe Coöperatieve Kunstmestfabrlek tot het op richten van een aardgasontvangststatton op het fabrieksterrein aan de Deltaweg 50. Sportima NV kreeg een bouwvergunning tot het verbouwen van de panden 3e In dustriestraat 14 en IS. A VLAARDINGEN Voor het nieuwe schaatsseizoen zal een verlichting worden aangebracht op de landljsbaan In de Broekpolder. VLAARDINGEN Van de postduiven? houdersverenlglng De Adelaar vlogen 351 duiven vanuit St. Kathlijnc- Waver. De eerstasnkomende legde 86 kilometer a£ In 1 uur. 19 minuten en 39 seconden; de laatste prijsdulf deed er 15 minuten en 34 seconden langer over. Uitslag: Smits 1 S 11 21 40 SS, mevrouw Van Kuijk. 2 3 4 9 16 23 24 32 SS 44 S 61: M. Schippers 5 45; B. Blanker 7 26: C. FUle 3 10 14 64; W. Struijs 132 39 58 69; P. Meyer 13 28; J. Eg- gens is 29 29 43; A. v. KLSsv.'ljl: 17 35; J. y. pee 18 36; B. v. Beveren 19 22 51: H, Janse Zn. 25 41 80; L, de Clerck 27; H. Plomp 31: J. de Bruin 33 52; A. Koevermans 34: B. LangDroek 37 42; J. Kroos 39; 3. A. Tuinder ea Co. 46 47 63; H. v.d. Veer 48 53 60; p. v. Oeveren 49: E. Bouman 54; w. Boog 57 59; C. Voets 58; A. de Ruiter 62: A, M. Vink 55; A. Noordhoek 66; C. Droog 67; A. V. Toor 70. Zaterdag van 11 tot 13 uur duiven inkor- venvooor een vlucht vanuit Vilvoorde. Klok ken aanslaan 7 uur. VLAARDINGEN Geboren: Marjolein, dv P Brouwer en T Hoogendijk, Van der Waalsstraat 119; Jacqueline, dv P Brouwer en T Hoogendijk. van der Waalstraat 119: Arie jan. zv M Coearadle en W van Berkel, Joh Foststraat '26; AHda Johanna, dv J Rodenburg en A Bos, Oranjelaan 38; Marjolein, dv M Degens en N M de Prieel- Ie, Maasslulssedijk 6: Monica, dv M De gens en N M de Prleelle, Maassiuissedijk 6; Ingrid Juliana Louise, dv A van Weel en E J Lép. Musschenbroekstr 25; Amanda Clazina Maria, dv T Baarssen en J Prins, Hoek van Holland, Van Spilbergenstraat 51; Caroline Fokje, dv W Geres en A E T Boer, Spechtlaan 872; Marlon Dina José, dv J Buiter en W J van Gaans, Rozen burg, Eikenlaan 164. - Overleden: Catharlna Tollenaar, 79, echt genote van F M de Kort. Jacob GUles- straat 5. Nlcolaas Zonne, 65, Schledamse- weg 24a VLAARDINGEN Overleden: Gerrit Hendrik voordenberg «8 jr. geh m E S Kreune. Ant Knottebeltslngel 14. Aris Doi 75 jr. wedn v A Klant. Primulastraat 3b. Jacoba Riedijk 77 jr. echtg v J T van vulpen. Lijsterlaan 51. Arnoldus van der Have 7" jr, echtg v j van der Struis, Schie- damseweg 254c Geboren: Cornelia Petroneila, d v CU Tweehuljsen en P Verhoef. Maassluis. Jo- han Wagenaarlaan 1. Koenraad Henricus Johannes z v R J H Delen en L M E Bergen, Dr Wiardl Beckmansingel 435. Pier re-Francois Georges, z v K E M van Bulck en J S M Beuriot, Prof Rutgersstraat 53. Leendert Albert, z v A Rozendaal en C M R Geieijns. Van Baeriestraat 163. Getrouwd: Johannes van Vliet 4! jr en Gerardlna Katharina van der Velden 44 jr. Johannes de Ligt 34 jr en Janny Verboon 36 Jr. Antonlus Gerardus van Noort 30 jr en Tannetje Maartje Nagtegaal 31 Jr. Ro bert van Rees 25 jr en Elsje van der Pol 21 Jr. Johan van Dijk 23 Jr en wtlhelmlna Alberta Broere 22 jr. Gerrit Stigter 22 jr en Johanna Maria pillen 22 Jr. MAASSLUIS Geboren: Elizabeth, d v> W van Es en E de Groot. Erik Jacobus Barteld, z v J de Vries en M A E Kiene. Maria Eva Anthonia, d v P Bergwerf! en A W Druiven, Nathalie Yvonne, d v E f"\H, een vrouw achter het stuur" is een, door het vele gebruik reeds versleten, ver zuchting van mannen adat zij de verwilderde oorzaak - >van een eventuele hotsing met eigen ogen hebben kunnen zien. Toch zijn er vrouwelijke automobilisten die vaardig hun wagentje door het druk ke verkeer loodsen. Maar dat zijn dan ook vrouwen die hun auto bij hun werkkring nodig hebben. En voor deze - categorie is zeker niet de cursus der autoknutselaar- sters in het gewone leven. IJssel- mondse huisvrouwen,bestemd, In het officiële orgaan van de Neder landse vereniging van huisvrouwen, afdeling Rotterdam, „Ons Maandbe richt", staat tussen de cursus zie kenverzorging en bridge letterlijk het volgende; „Op veelvuldig ver zoek komen ook de auto-knutse- laarsters aan haar trekken. Dit wordt geen vervolg op de cursus van vorig jaar. Iedere autorijdster zal hier veel van kunnen opsteken". Onder de sleutelende dames prijkt eert-: verhaal „Fietsen in de lente". De schrijfster .bekent na haar tie nerjaren geen fietstocht meer ge-1 maakt te hebben. Zij verklaart vervolgens na het schilderachtige beschrijven van haar spirituele er varingen (wees gerust, zij gebruikte geen verdovende middelen - Jan Krant) zichzelf te voelen als „een Hollandse moe met haar kinderen op de fiets en thuis de aardappeltjes al lekker geschild". Het is om je zelf-respect ook mee naar beneden te halen, dood ordinair op die fiets en het volksvoedsel reeds in de pan. De wondermooie ervaring van de woensdagmiddagfietster lijkt wei een aanbeveling voor haar mede-1 verenigingsleden. Iets van „Ga er eens uit. Pak je fiets, heb je er geen, leen hem van je moeder en trek met je kinderen de wijde poldervlakte in. Weg met de isd want de blikverruiming ligt zo, voor je". Ja, een pathetische, uitroep.als „terugkeer tot de natuur" zou nog mooier klinken. Allemaal kleine Jean Jacques Rousseautjes op de tandem de polder in. En dan zeker de stad in met de auto. In de two- seater. Achter de kinderen, voorin mama met boodschappentas en rij bewijs in het kielzog der met auto winkelende vrouwen. - AL het gezeur over parkeerproble- men, files,en urenlang-wachten nog maar daargelaten, blijft het doodgewoon een benarde situatie. Met een gemakkelijke oplossing overigens. Draai de rollen eens om en rij voor mijn part met uw auto over de smalle polderwegen maar ga of op de fiets of met een openbaar vervoermiddel naar1 de stad. Niet alleen bent u dan weer voor 's avonds twaalven binnen, ook hoeft u niet direct naar bed, vanwe ge de doorgestane spanningen. Ook een uitkomst is de auto buiten het centrum te poten of de echtgenoot voor vervoer naar het wintelparadijs te laten zorgen. Ge bruik alleen die auto voor grote afstanden. Daar staat dat Dafje of Fiatje nu voor de deur. Al die huisvrouwen met een eigen wagentje, wat moeten zij ermee. Toch weet ik nog wel een mogelijkheid met dat tweede wa gentje speciaal voor „shopping- mama". Gebruik het terdege in die cursus autoknutselaarsters. Ik voor spel u dat u hem dan beslist niet meer gebruiken kan. Kuljper en A Schlebaum. Arie-Arjan, z v N de Jongste en G H Meyerink. René Paul, z v A Faro en N Vutk. Franelscus Maria, z v J J Out en G C Glissenaar. Anita, d v E Timmerman en E E van Berghe, Fédor, z v M C Alphenaar en J E Koolschijn. Tïialllng. z v H de vrts en A de Vries. Cunagonda, d v H de Vries en A de vries. Cornells, z v C Witvliet en C J van vugt, Iran Margot, d v L uieman en H Collet Hendrik Frans, z v E Hulsman en H S Coppens. Durandus, zv 3 Renke- ma en J Vonck. Jacoba, d v G van Zwie nen en C Xorpershoek. Mirjam Adrians Elisabeth, d v p van Winden en PJ Ml F Ott. Bram Bernardus Ferdinand, z v CP Th Ribbels en A J Huldman. Ruben Hoséa Arjen, z v R M van Beek en J van de Kaa. Diederik Jan. z v D STroosma en B W A Mulder. Ondertrouwd: N van der Kraan en N 3 van den Berg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1