Schade beloopt drieduizend gulden Brandweer was fel vuur op schip snel meester S. Kuiper van chr nam afscheid ónderwijs Geslaagden IR GAAT WERELD iW OPEN VI. 65 draait mee in rage van de „ins" AGENDA Beeld geplaatst bij ds. De Cockscholen Gemeenschap Schiedam geeft drum ba ndconcours ■-. AAN DEUJN JA mm nrick „Onderwijzer, in hart en nieren" Burgerlijke stand INEEN FORTEX KOSTUUM f: óuërsluïien Sociëteit gaat mogelijk veel aanroeren M? If. Een uitgezochte kollektie van 295.-tot 1875.-. Kom voor uw bont beslist ev8n kijken bij .net even anders! Ir" mm:?m FORTEX Meubeifoonzalen Auto's overschreden maximum snelheid VERMEULEN Onwel en overleden WÊBÊÊËBBBËM mOsiert DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1967 I -> -«8 ISgK&i \\v> y SSSIImS,- Koreaanse zakenlui bezoeken Schiedam ,v - P-ia» en dagelijks <-4, (Yen' Vy->V';>: VOOR BRILLEN m? boTTERDAMMER Pagina 3 - Vt ?<A V Ov i v S\ f ï-g- m&JxP'Ki.*"-'*''i - *\»i 'Pj&i «Mi ;i«£v-v s.w$8 s >§i 'jyyyij8f "sUi Xiv 'Xr*. 1 ■V^ ^.<vsv-c 5 N» X ,V.V JiXuvAtw«w (^SSvW*^<ϧA;Wv'-^! SCHIEDAM Een gezelschap van vijftien vooraanstaande functionaris sen uit het Zuidkoreaanse bedrijfsle ven zal, in het kader van een studie reis naar verschillende West-Euro- pese landen, van 1820 september a.s. een kort bezoek bjngen aan ons land. Door bemiddeling van de Commis sie Opvoering Produktiviteit/SER zul len de Zuidkoreanen worden ontvan gen door de Koninklijke Neder- landsche Hoogovens Staalfabrieken N.V. en door W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek N.V. te Schiedam. (•S* ïs£V. AA>' - i V.w-Rtx V ./'•v-kS-. c <v> ,,gv 1x\ 'Xi>-V: -v. - - U x ■W' 4><s <Van een onzer verslaggevers) o SCHIEDAM— Het hoofd van de Prinses Marijkeschool de heer S. Kaï- Pp> die in verband met zijn pensione ring het onderwijs gaat verlaten, heeft woensdagavond in gebouw Ire ne afscheid genomen. De belangstel ling was enorm. Hoofden en personeel van de scho len van de Vereniging tot Bevorde- "ng van Christelijk Onderwijs woon den de afscheidsbijeenkomst bij. Van het bestuur van de schoolvereniging ontving de heer Kuiper een electro- Srammofoon. Mevrouw Kuiper kreeg bloemen. De hoofden der Hervormde scholen gaven een paar platenbon- nen. De voorzitter van de Vereniging voor christelijk onderwijs, mr. H. Snoep, zei dat de heer Kuiper altijd bereid is geweest moeilijkheden op te lossen ook op andere scholen. Met nadruk waarschuwde mr. Snoep voor het moderne ccnhcidsstre- vcn, waardoor het karakteristieke van de christelijke school verloren dreigt te gaan en het eigenlijke ka rakter van deze school verwoest kan worden. „Het christelijk beginsel is het uitgangspunt van onze vereni- Stag. Gods Woord is voor alle tijden", aldus de heer Snoep. Het hoofd van de Prinses Julia- haschool, de Seer G. de Raad, sprak hameng de hoofden van de hervorm- 1\JTR. H. SNOEP bood de heer en "1 mevrouw Kuiper een elek trische platenspeler aan. de scholen: „De heer Kuiper was niet alleen een onderwijzer in hart en nie ren, maar hij heeft tevens getoond het christelijk onderwijs een warm hart toe te dragen". Kennelijk ontroerd dankte de heer Kuiper alle sprekers. Mr. Snoep deelde mee, dat het nieu we hoofd, de heer W. J. J. van der Horst vroeger hoofd van de Dr. J. Th. Visserschool B, op een nader aan te kondigen avond zal worden geïnstalleerd. Aan de bijeenkomst was tussen half acht en half negen een receptie voorafgegaan. Omdat de heer Kuiper al jarenlang voorzitter van de prot.chr. raadsfrac tie is, waren er vele raadsleden van verschillende fracties. Onder de aan wezigen zagen we onder meer burge meester H. Roelfsema en echtgenote, de wethouders M. Eykenaar en mr. P. van Bochove, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok. SCHIEDAM Geboren: Mirjam A dv M J van Toor en P Penters. Overleden: A Schoonrok 61 Jr. SCHIEDAM Bij een felle brand op het vracht- en passa giersschip Garoet is woensdag middag voor ongeveer f2 a 3.000, schade aangericht. Het schip is van de Konink lijke Rotterdamse Lloyd en lag voor reparatie in een van de dok ken van de werf Wilton-Feije- noord. De oorzaak van de brand kunnen lasvonken zij ra die op een plastic laag in de bodem van het ruim terecht zijn gekomen. Het eerste alarm werd om half vijf geven. Eerst probeerde de be drijfsbrandweer het vuur meester te worden. Dit lukte ech ter niet, zodat de hulp moest wor den ingeroepen van de brand weer onder leiding van comman dant D. de Jager. Een uur later was de brand weer het vuur meester en kon zij weer inrukken. De brand werd ontdekt door de werknemers die in het overruim van het schip aan het lassen waren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de landelijke examens van de Stichting Vakoplei ding Auto- en Motorrijwielen zijn elf leerlingen van de Chr. Technische School geslaagd. Het zjn J. Boer en J. H. Kroonen uit Schiedam, J. Bouw man uit Vlaardingen, L. J. Cats, H. Edelenbos, R. A. van Oosten, J. A. Visser en P. Vreugdenhil uit Maassluis, W. Groenendijk uit Hoek van Holland, .P Koomneef uit Maasdijk en A. van der Schee uit Maasland. Vier kandidaten werden af gewezen. Korte Hoogstraat 11a (hoek Hoogstraat) Vlaardingen. Te!. 346151. Wij geven gratis Animo-zegels. Dr. Wiardi Beekmansingel No. 3-5 firma vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ti-en automobilisten kregen woensdag op de Burgemeester Van Haarenlaan ter hoogte van de Algemene begraafplaats een pro ces-verbaal omdat zij de maximum snelheid van 50 km hadden overschre den. Zij reden tussen de 62 en 90 km. Wala sets maken Jong- modieus. Zie deze FOUNDI-SET ESPRIT Voorgevormde beugelbeha 12.95 j gaine 13.95 Er is ook 'n corselet Esprit met voorgevormde cups 29.75 IN ALLE 20 FILIALEN VAN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De kun stenaarssociëteit VI. 65 zal za terdag 23 september de nieuwe ruimte in de voormalige Ericaschool aan de Zomer straat officieel in gebruik ne men. 's Avonds begint een pro gramma bestaande uit een lite raire en muzikale kollage, waarvoor Branko Mayerhold het draaiboek heeft samenge steld. De kunstenaarssociëteit gaat ook meedraaien in de rage van de „ins". Op de openingsavond bijvoorbeeld zal een „touch-in" worden gehouden. Wat er allemaal aangeroerd of aange raakt zal worden is nog niet bekend. De eerste zaterdag van elke maand bestemt VI. 65 voor een „jazz-in". Na 23 september zal de sociëteit voorlo pig elke zaterdagavond na acht uur geopend zijn en -eveneens na openin gen van exposities in de Visbank en na Hippo Campusvoorstellingen. De laatste zaterdagavond van elke maand wil VI. 65 een kunstenaar of groep van kunstenaars uitnodigen om een programma te verzorgen in de sociëteit of elders. De ruimte zal ook dienen als oefenruimte voor toneel, muziek en dans en als geschikte gele genheid voor beeldende kunst exposi ties. Binnenkort zal het eerste nummer van een door VI. 65 uit te geven MAASLAND Woensdagmor gen is zonder officieel de eerste paal voor de dorpsvolière geslagen. Q Op de Slinge verleenden een scoo terrijder en een bromfietster elkaar geen voorrang. De scooterrijder, de 23-jarige pompbediende J. A. A. Hulswit uit de Papendrechtséstraat kwam hierdoor ten val en brak zijn pols. De bromfietster, de 38-jarige mevrouw P. Doejaaren-van Kouwen van de Berkenstein, liep een-wond aan het hoofd en schaafwonden op. Beiden zijn naar het Zuiderzieken- huis gebracht. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 266382, uitsluitend redac- tiezaken; tel. 263954. Agentschap, tevens klachten bezorging: mevr. J. van Gog, Dr„ Zamenhofstraat 13Sa, tel. 1524C0. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie, tel. 264666, Brandweer tel. 269123, G.G. G.D. tel. 259290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtl. 5. tel. 268355. Naaimachinebcdrijf Fransenstraat 9 - Waalstr, 38 Vlaardingen. Tel. 010-34 00 75 Vraag demonstratie L j x- i&f 4»5 ,V H Va *4» Yï. *>.*5X&Efefc iWvSWtfy (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de negende maal houdt de sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap zaterdag middag 9 september in de Plantage een drumband-concours, het begint om een uur. Er doen een dertig korpsen mee, waarvan vijf uit Schiedam, namelijk de Jeugdrijnmond-band, de Rijn mond-Band, de Drumband Gusto, het tamboerkorps Harpe Davids en het tamboer korps Harmonie Wilton- Feijenoord. De korpsen kunnen kiezen uit zes afdelingen. Er worden twee werken uitgevoerd, namelijk een loopmars en een stilstaand werk. De toegang tot het terrein is vrij maar de toeschouwers moeten zich opstellen op de trottoirs langs het par cours. Er is weer een groot aantal prijzen beschikbaar gesteld: achttien ver chroomde bekers, verzilverde lauwer takken en bronzen en verzilverde me dailles. Er is één prijs voor de tam- boer-maitre en één defileerprijs Voor elke afdeling is een wisselbeker beschikbaar. De prijzen zijn te bezich tigen in de etalage van de VVV aan de Plantage. Burgemeester H. Roelfsema neemt tussen vier en vijf uur In de Lange Nieuwstraat het défilé van de deelne mende korpsen af. De organisatie is in handen van de heren H. Jongman, concoursleider, G. J. Friederich, secretaris, B. Landsber gen, startcommissaris, H. Meijer orde commissaris en A. Bouwman, orde commissaris. De jury bestaat uit de heren J. van der Biezen, 's Hertogenbosch, A. Boer, Apeldoorn, H. J. Breuseker, Rot terdam en P. van der Zalm, Amersfoort, PERNIS De penningmeester van de volkstuinvereniging Robbenoord. houdt voor het innen van pacht, zaterdag van 16.30 tot 11.30 uur zitting in het clubge bouw aan de Oud Pernissewes. Gegadig den voor tuinen kunnen zich tot 1 oktober opgeven bij secretaris J, C. van Heijzen, Burg. Verduynstraat 35. yLAARDINGEN Maandag is op de hoek Philips de Goedestraat-Van der Werff- straat een beeldje geplaatst van de kunstenaar Leen Droppert. Het brons is vervaardigd in op dracht van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs Vlaardingen. Het beeldje staat bij de ds. Hendrik de Cockschool en de ds. Hendrik de Cock-kleuter- school. Leen Droppert heeft de samenhangdie tussen beide scholen bestaat, in twee kinder figuren uitgebeeld: een kleuter met een speelbeer losjes onder de arm wandelt samen met haar zusje van de lagere school, die een schooltas draagt, naar huis. (Van onze correspondent) MAASLAND De 61-jarige me vrouw W. Dijkshoom-Verboon werd woensdagmorgen in de wachtkamer van dokter Oltmans getroffen door een hartaanval. Zij overleed ter plaats*. BRIL VAN HOOGSTRAAT 146-150 VLAARDINGEN MATHENESSERWEG 125 ROTTERDAM periodiek verschijnen. De kunste naarssociëteit krijgt 1200 subsidie van het Anjerfonds voor de aanschaf van een geluidsinstallatie en exposi tiemateriaal. De gemeente heeft voor de laatste vier maanden van dit jaar een subsi die van duizend gulden verstrekt. Het nieuw gekozen bestuur van VI. 65 ziet er uit als volgt: Ton Stolk (voorzitter), Tsang (secretaris), Joop Stigter (penningmeester) en de leden Leen Droppert, Leendert Stolk en Vandorp. TJET opknappen en inrichten van een oud pandje is tegen woordig in de mode bij sommige jonge verloofde stelletjes. Maar als puntje bij paaltje komt zijn zij niet zo modebewust en wonen ze toch maar veel liever in een gerieflijke flatwoning. De oude huizen zijn dan voor rekening van Monumentenzorg. Zo sterven oude stadswijken, die vaak reuze gezéllig zijn, gewoonweg af. De jonge generatie vestigt zich elders in de stad, in nieuwe wijken als de Prins Alexanderpolder en Om moord. De ouderen en vaak met de buurt vergroeide bewoners blijven achter. Gelaten zouden zij dus moe ten aanzien hoe het leven uit hun wijk wegebde met de stroom van verhuizingen. Nee, zeiden enkele leden van de Gereformeerde kerk Rotterdam Cen trum, dat willen wij niet! Zij richt- ten de stichting „Vrienden van het Oude Noorden" op. Dit dagblad meldde .dit feit reeds enkele tijd ge leden, zij het dan niet in deze ru briek. Ook spraken wij toen al van een nieuw buurthuis in het Oude Noorden. Een flink buurthuis waarin de kerk op een nieuwe wijze tegenwoor dig kan zijn voor alle bewoners, le den en niet-leden, in deze stadswijk. Want de plaats van de kerk is daar ook ia de loop der jaren veranderd. De Nieuwe Noorderkerk moest on langs gesloten worden wegens leden verlies. Duizenden leden hebben in de afgelopen jaren reeds het cen trum verlaten. In 1365 had de gere formeerde kerk van het centrum nog S365 leden. Nu, tien jaar later, is dit getal tot 7000 gedaald. Het zijn voor-' al de gereformeerde gezinnen die - zich elders, en vaak in de moderne stadswijken vestigen. Maar, 'zo meent de stichting, al is het ledental aan "het afnemen, de kerketaafc is aan het groeien. Juist in noodgebieden mag en moet im mers de Gemeente van Christus op een bijzondere wijze tegenwoordig zijn, aldus een bericht van de Vrien den. X In de Vinkenstraat is destijds ook de Da Costaschool gesloten. Het ge- bouw, dat negen grote lokalen telt, is geknipt voor het geplande buurt huis. Onder- meer het „Welkom jeugdwerk", het Welkom-Volwasse- 7 nenwerk" "en de arbeid onder de „eenzamen" kan hier ruimte en deskundige leiding vinden. Ook spe ciale groepen als Jeugd en Evange- lie en de Jeugdhaven zullen er gast- vrijheid krijgen. T\IT IS DAN een greep uit de komende activiteiten. Het buurthuis op zichzelf heeft natuur lijk een bundelende taak. Met el kaar moet men in deze grote wijk op allerlei gebied hulp kunnen bie- den. De kerkeraad van Rotterdam-Cen trum heeft voor dit buurthuis een- kerkelijke stichting voor buurt huiswerk „De Vink" opgericht. Fi nancieel kan de kerkeraad de vrien den echter niet steunen in hun op bouwend werk. En daarom doet de stichting een dringend beroep op al die honderden, oud-gemeenteleden van Rotterdam-Centrum, die vroe ger in het Oude Noorden of andere delen van het centrum hebben ge woond. Zij vragen hen in het belang van het voortbestaan van het Oude Noor den de zekere ruggesteun van een jaarlijkse donatie. Per jaar heeft men voor het buurthuis wel zo'n 130.000 nodig. Rijk en gemeente zullen een flinke subsidie verschaf fen. Voor verbouwing en inrichting van de oude school hebben de vrien den ook wel ƒ100.000 nodig. Een machtiging tot automatische giro overschrijving tezijnertijd zou ge zien de grote spreiding van dona teurs en de daaraan verbonden in cassokosten, het beste zijn. Giften kunnen gestort worden op gironummer 745398, tav de-Stichting Vrienden van het Oude Noorden, p/a Berkelselaan 74b, of op het giro nummer van de Verenigde Bankbe drijven NV, Schiekade 73, te weten 29565. Wie dit doet, bewijst het Oude Noorden een grote vriendendienst! NU IS EEN RINCK-BRIL (door do 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT <7K&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1