f' tOc* r m Psychiatrisch ziekenhuis „VELDWIJK" apothekers-assistente Psychiatrisch ziekenhuis „VELDWIJK" irsti verpleegster secretaresse BIOLOGISCHE WERKING ZUURSTOFWERKING s/®3r" GISÏ ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE WORDEN Zeg het aan wie u op de bon ilt zetten. 3 ifiilP r #|§öa Psychiatrisch ziekenhuis „VELDWIJK" adm n str. nu idi werker administr. kracht (vr.) ZIEKEN- VERZORGSTERS BEHEERST SCHUIMEND WERKEND ONTVANGEN DE KRANT GRATIS TOT IÉ SEPT. SMii voor ucmmiJKE Omdat er is. rJ DONDERDAG 31 AUGUSTUS la*. -\\u> GEMEENTE VLAARDIKCEN TE ERMELO (VELUWE). EM VAKLEERKR ACHT VOOR HAjWWERKJEM EEN VAKUBERKRACRT OEFENING TE ERMELO VELUWE). VERENIGING REKKENSE INRICHTINGEN te REKKEN (GW.) Voor de afdeling Oldenkotte, waar ter be schikking van de Regering gestelde mannen verblijven, zoeken wij wegens huwelijk van de huidige functionaresse een Voor dit werk, dat een speciaal karakter draagt en waarvoor een zekere mate van inventivi teit belangrijk is, is een ruime inwerkperiode mogelijk. Nodig zijn een middelbare- of daarmee gelijkstaande school opleiding en de diploma's steno en typen. Minimumleeftijd 23 jaar; protestants-christelijke gods dienst Salaris naar ervaring en be kwaamheid. Schriftelijke sollicitaties met volledige inlich tingen te richten aan de directie van de VERENIGING REKKENSE INRICHTINGEN te REKKEN (GliL) Wat een vraag! Zo'n kostelijk bezit Zou daar dan iets aan ontbreken? Ja! Aan uw wasmachine ontbrak een wasmiddel dat gedurende de hele wastijd écht bezig is met wassen. Dat is nü voor u opgelost Bio-KES is het enige komplete bio logisch èn zuurstof-aktieve program mawasmiddel. Bio-KES begint met een te werken als uw machine met koud water volloopt En Bio-KES blijft werken tot het einde van het hele wasprogramma. Dat is NIEUW. Bio-KES heeft twee uitzonderlijke eigenschappen: om in koud tot warm water uw was goed grondig te ontvlekken. om in warm tot heet water te zorgen voor stralende witheid op een biolo gisch ontviekte ondergrond. Daardoor bereikt n met Bio-KES, hoe u ook wast, altijd ea beter resultaat Bovendien is Bio-KES door zijn dubbele werking extra voor delig in gebruik. Een produht van tie Bio-tex fabrieken. Blo-Kes Is alleen verkrijgbaar In de randstad Holland. PENNERS, W »nJlnd|qllad Ijl u %us y TE ERMELO (VELUWE). Pagina 4 KiSsiihtlgtgi j .«sESs'Sr filters voor 1.50 Curavellis Ji»-n *-•§§£ In het i gemeentelijk. Verpleeghuiï voor langdurig sieke Bejaarden kunnen enige "Vfcju* •53&Sf£3®v worden geplaatst Opleiding. Bezit van het diploma ziekenverzorging is vereist Salaris: f 469,tot 732,— per maand. A.O.W.-premie komt ten laste van de gemeente, terwijl goede sociale voorzieningen, waaronder een waardevaste pensioenuitkering, in het vooruitzicht worden gesteld. Indien onregelmatige diensten worden verricht, wordt hiervoor een vergoeding toegekend. Inlichtingen zijn te verkrijgen hij het hoofd van dienst, de heer J. J. den Duik (tel. 010—34 0811). Sollicitaties in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. tn onze 2iekenhuisapotheeV. onstaai binnenkort een vakature voor een ervaren Van haar wordt verwacht, dat zi| de distributie van geneesmiddelen over de afdelingen van ons ziekenhuis (850 patiënten) zelfstandig kan regelen. Aan deze goed gesalarieerde betrekking is tevens een uitstekende pensioenregeling verbonden. Prof. Chr. levensovertuiging. Sollicitatiebrieven kunnen worden geadresseerd aan de Geneesheer- Directeur van het ziekenhuis. ROTTERDAM - HOOGVLIET, Het bestuur der-vereniging „EEN SCHOOL MET DE -BIJBEL" vraagt - voor ytijn-lagere scholen en u.La-sdhool in het bezit van ten minste akte K. en zo mogelijk eikte U. (vrouwelijke handwerken). In het laatste geval een volledige betiekldng (17 klokuren, voor het lo. en 7 voor het ul,o.h Tevens gevraagd voor het lager onderwijs. in het bezit vaa ten minste akte S. en zo mogelijk akte M.OJP. SJveneens een volledige betrekking. Voor gehuwde, mannelijke krachten kan voor een ■woning gezorgd worden. InUdhtingen bij J. Tennekes, hoofd lagere schooi Hesselingsfcr. 5, Hoogvliet; teL 010-160578, Sollicitaties v,,or bolde functies zo spoedig mogelijk te richten, af n hat secretariaat der vereniging: Postbus 80, Hoogvliet. Op éen onzer observatie-afdelingen is plaats voor een Het bezit van de diploma's A -f- 8 is gewenst, maar zij die alleen de B-opleiding hebben voltooid, kunnen ook in aanmerking komen. Na gebleken geschiktheid is aanstelling in een hogere rang niet uitgesloten. Prot. Chr. levensovertuiging. Sollicitaties richten aas de Geneesheer-Directeur van het ziekenhuis, Dr. H. van Andel. wasmachine BI0 l (De bon staat elders in deze krant) Gelegen in fraaie naeuwbotrw- wijk te Bodegraven Middenhuis s.n, schuur Ind v. oon-eetk3 sUc.. douche, vliering. Koops ƒ34 000.-; hoge hyp. meg. Eigen grond. Vrije vesti ging. Uitv. tal. en woninggids v,h. Gort: bij Mateeteawkant. Bredluswee 8t, Kaarden. Tel. 0295D-170J9; na 17 u. 11973 WMWVUUUdWdVAWa Wij hebben plaats voor een ervaren die in staat is ds gehele administratie van ons over enkele weken te openen wasserij- en kledingbedrijf te verzorgen. Vooropleiding tenminste MULO -j- vakdiploma's. Leeftijd tenminste 20 jaar. Indiensttreding zo mogelijk half september a.s. Tegen dezelfde tijd is bij de boekhouding van ons ziekenhuis plaats voor een die vlot kan typen, maar ook ervaring heeft in ander administratie! werk. Vooropleiding tenminste MULO. Leeftijd ongeveer 20 j'ar- Prot. Chr. godsdienst. Zij, die aan de gestelde eisen kunnen voldoen, en ambitie hebbel» voor «en der vacatures, worden verzocht hun sollicitatiebrief omgaande an te zenden aan de Geneesheer-Directeur van het ziekenhuis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2