Draai er niet omheen Jeugd geeft de voorrang verkeersproblemen aan AGENDA Mamixschool opgeheven Eind november begroting Protestmars mikt op verkeersonveüigheid KERKDIENST ZONDER PREEK EURonx Maassluis gegriefd over sluiting Verto Ziekenhuisbus naar Holy verheugt raad DE UI J N i EOROTAX VLAARDINGEN Auto's botsten twee gewonden Euterpe feest na 70 jaar Dynamo opnieuiv gangmaker van unieke actie Gebrek aan geld remt sanering van binnenstad Nieuwland slaat vleugels uit Beeldenexpositie op Raadhuisplein Burgerlijke stand Petitie voor burgemeester Voerde Rotterdamse directie wanbeleid Onderwijzers bepleiten school-tv Thurmer legt steen voor restauratie Van de Heek tot Vlaardingen TEL r*6Ó® Aula nr K OTTERDAMMER WOENSDAG 6 SEPTEMBER. 1967 Strijd de goede strijd met Sturka: voor de goede mode, goed gemaakt van goede stoffen. Vandaag -en morgen en dagelijks HBSS gaat nieuwe .secretaris kiezen Radicaal Enquête l Expositie Wedstrijd Onderscheid Pagina 3 (Van onze correspondent) ROZENBURG Bij het kruispunt nileüW-BIankenburg - Tienmorgense- L» heeft rich dinsdag een hevige botsing voorgedaan. Twee mensen «erfen met een hersenschudding en diverse verwondingen naar het Dijk- jjgtziekenhuis te Botterdam ver voerd. Het ongeluk ontstond toen G. J. van <je v. uit Rozenburg met zijn gUto geen voorrang verleende aan de van rechts komende personenauto van E. J- P' ult Amsterdam. Bij de botsing werden Van de V. en de inzit- tende van het tweede voertuig, de beer L.K., eveneens uit Rozenburg, eewond. Maandagavond sloeg op de Molen weg voor het Raadhuis de twaalfjari ge wielrijdster M. G. onverwachts en zonder omzien linksaf. Zij werd ge grepen door een achteropkomende au to bestuurd door L.V. Het meis bop een aantal schaafwonden op. (Van onze correspondent) MAASLAND Vrijdagavond 29 september van half zes tot half acht ial de muziekvereniging Euterpe ter gelegenheid van. haar ,70-jarig bestaan een receptie houden in De Magneet. De vereniging werd opgericht op 14 september 1897. De initiatiefnemer was dokter Jan van der Hoeven. Veel meer is van de oprichters niet he tend, omdat de bezetter met het notu lenboek de kachel heeft aangemaakt. De vereniging heeft in de loop der jaren aan verschillende concoursen deelgenomen, zelfs aan het internatio naal concours te Kerkrade. Vele erete kens versieren dan ook het vaan dei Ook bij feestelijkheden en andere blijde gebeurtnissen verleende Euter pe steeds haar- medewerking, zodat bet de vereniging op de receptie niet aan belangstelling zal ontbreken. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgens de laatste cijfers van. het Cen traal bureau voor de statistiek eist het verkeer jaarlijks 2.600 doden. Onder meer dit cijfer is voor de Dynamowerkgroep van de Hervormde Jeugdraad de reden geweest tot het starten van een verkeersactie, die uniek in Nederland is. Het is de eerste keer dat een derge lijke actie op aandrang van de jeugd wordt gehouden. Onder het motto „Draai er niert om heen*' zullen van zaterdag 9 tot en met 16 september vele activiteiten zich afspelen rond het centrale thema „verkeer". Op het programma staan een verkfiersmars, tentoonstelling, straatenquête, behendigheidsproeven teach-in en verkeersbal. Gangmakers zijn leden van het Dy- namowerk onder leiding van de jeugdpredikant ds. J. E. van Veen. Het Dynamowerk ressorteert onder de Hervormde Jeugdraad. De werkgroep tracht elk jaar een probleem uit- de samenleving vanuit het Evangelie te benaderen en actie te ondernemen om zo'n vraagstuk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit het pas versche nen jaarverslag van Gemeentewer ken over het jaar 1966 blijkt dat men in verband met de investeringsheper- klng niet is overgegaan tot het plan matig aankopen voor sanering van panden in de binnenstad. Slechts bij incidentele gevallen is men tot aan koop overgegaan. Gemeentewerken heeft verder verscheidene bouwplannen afgehan- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu de vakanties voorbij zijn, begint de kortgeleden opgerichte wijkvereniging „Nieuw land" haar vleugels uit te slaan: Om bet onderling contact tussen de leden te bevorderen wordt vrijdag 15 sep tember in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibautplein een societeitsavond gehouden. Er bestaat gelegenheid voor bingo, bridge, klaverjassen en sjoelen. De bijeenkomst krijgt een sfeervolle muzikale omlijsting. Voor de jeugd van Nieuwland zijn er zaterdag 16 september in het wijk centrum om half twee en half vier filmvoorstellingen. De entreeprijs be draagt vijfentwintig cent. Wijkvereniging „Nieuwland" heeft nog meer pijlen op haar boog. Zij wil wn hobbyclub oprichten voor ama- teurschilöers (contactadres: G. J. J. Ponje, Delf!andseweg 25) en ook een Chff Richard-fanclub (Wim Uijtdewil- hgen, Dr. Kuyperlaan 26). Bovendien wit men een of twee maal per maand een dansavondje houden. Binnenkort zal het bestuur een ver seek aan B. en W. richten om een stukje grond beschikbaar te stellen voor een speeltuin. Irene: V.V.D., ledenvergadering. 20 Jjbr. Spc. Belangen: Retorica, spreken to 1=5-, Cidninakerk: Nieuwe Haven. Schie- "nakring. Orgelconcert 20 Bijkantoor ,-De Rotterdammer", Lange oSrtr"at tel. 26.63.82 uitsluitend redac- «ezaken: tel. 26.33.51, -.„sentschap. tevens Wachten bezorging: „i''r j. van Gog. Dr. Zamenhofstraat tel J5 24.03. n,u!ajsrtjke telefoonnummers: Alarm po- rfe tel 26.46.66. Brandweer tel. 2SJ9 23. l,!- 23S22. te? k Nieuwland. Dr. Wibautplein deld of m studie genomen. Dit is onder meer gebeurd in de wijk Nieuwland bij een aantal hoge flats aan de Burgemeester Van Haaren- laan, kantoorgebouwen aan de 's-Gra- landseweg en een hoge flat met winkels aan de Parkweg. In de wijk Groenoord zijn 572 Ele- mentumwoningen, 480 woningen Z-flats in de Kennedylaan, 766 wonin gen m S-flats langs de Beneluxweg en tien buurtwmkels, gereed geko men. Bovendien is het winkelcen trum in Kethel gerealiseerd en ver der kerken, scholen, service-stations, bejaardencentra en industriële vestin gen. Gesloopt is er ook. Voor de bouw van een winkel en woningen werd de bebouwing in de „put" aan de Broersvest tussen de Passage en het complex Van Vlug gesloopt. In de Lange Kerkstraat en de Kreu- pelstraat heeft men ook grote gedeel ten afgebroken. Ttoaal zijn 53 wonin gen, 26 bedrijfspanden en een boerde rij gesloopt. De geblindeerde en voor afbraak bestemde panden werden regelmatig gecontroleerd. Vrijwel steeds moest men veel vernielingen constateren. De blmdermgen zijn zo goed moge lijk hersteld. Op 31 december 1966 moesten nog 177 geblindeerde wonin gen worden gesloopt. SCHIEDAM Op de ledenvergade ring die HBSS donderdag 14 septem ber in het clubgebouw op Harga gaat houden (en niet op woensdag 13 sep tember, zoals aanvankelijk was ge pland) wordt een nieuwe secretaris ge kozen. De secretaris G. K. A. de Geus heeft zich bij de bestuursverkiezing met herkiesbaar gesteld, evenals bestuurslid W. Nieuwstraten. VooTzit- ter H. Breevoort jr., die ook aftre dend is, stelt ztch wel herkiesbaar. Naast de behandeling van jaarversla gen staat de benoeming van enkele commissies op de agenda, alsmede de uitreiking van het HBSS-insigne voor het 25-jarig lidmaatschap. Het bestuur heeft besloten alsnog centraal te stellen. In dit kader van „Kerk en Samenleving" heeft het Dy namowerk de laatste jaren versdhei- idene acties op touw gezét. Ook hét initiatief voor de actie „Water voor Kythera" is in zijn gelederen'opgeno- men. Dit voorjaar is het plan gerijpt een jeugdverkeersactie te houden. Radica le oplossingen zullen niet aan de hand worden gedaan. Het gaat om een poging de verantwoordelijkheid jegens elkaar bij deelname aan het verkeer te verhogen. Bij de voorbereidingen is veel me dewerking ondervonden van B. en W., de gemeentelijke diensten en de plaatselijke politieautoriteiten. Het' Verbond voor veilig verkeer gaf ad viezen. Dynamowerk wil uitsluitend anima tor zijn. De initiatiefnemers zullèn daarom worden bijgestaan door de jeugsorganisaties als de Interkerke lijke Jeugdwerkgroep, de CJV Liefde en Vrede, het District Beneden-Maks van de Padvinders, de Jeugdsociëteit erf de Club Salut Les Diables. Deze organisaties vertegenwoordigen zo'n 6000 jongeren. 1 Wethouder T. de Bruljn zal vrijdag avond om half acht in het leegstaan de complex aan het Liesveld-viaduct (boven modemagazijn De Ster) eed expositie openen, die gedurende twee weekeinden geopend za! zijn. De ge meente heeft deze ruimte gratis ter beschikking gesteld. - Het publiek zal zich kunnen onder werpen aan proeven op het gebied van de verkeersveiligheid. Er komt een testbrommer van de Rotterdamse politie, een ogentestapparaat' en een voorrangstestapparaat. De Vlaar- dingse politie is vertegenwoordigd met een verkeerstafel. Het Verbond voor Veilig Verkeer komt met instructiemateriaal.- De heer P. Gijswijt, directeur van de anti-shpschool, zal zaterdagavond aan de hand van films instructies geven over remtechnieken. Vêrdér zal gedurende de actie een grafiet worden bijgehouden van Vlaardingse ongelukken. -1 De straatenquête wordt zaterdag ,!9 en zaterdag 16 september gehouden. De bedoeling is in de omgeving, van vijf winkelcentra^ het publiek 'ver- keersvragen te stellen De enquêteurs zullen opereren-op het Liesveld, de Van Hogendorplaan, Dirk de Derdelaan, Floris dê, Vijfdê- laan en Dn Wiardi BedonannsingeJL Zij die de vragen, beantwoorden-krij gen een verkeersspeldje;De bedoe ling is een beeld te krijgen van- de verkeerskennïs. De medewerkers hebben zich terde ge op de actie voorbereid. Eén onder deel daarvan is de verkeerscusus, die zij van brigadier L. Vervoort hébben gekregen. - De berijders van bromfietsen kün- nen aan hun trekken komeji "op zater dag 16 september. Dan zullen name lijk op het voormalig feestterrein aan de Broekweg behendigheidswed strijden worden verreden. Niet alleen de behendigheid speelt een" rol, "maar ook de verkeerskennis. ROZENBURG Voor het eerst: in. de Rozenburgse geschiedenis zal'bin nen de gemeente een expositie, van beeldhouwwerken worden gehouden. De expositie gaat uit van de vereni ging Caroluskring en zal yan. 12 september tot 12 oktober het Raad huisplein verlevendigen. De Caroluskring werd opgericht in 1963 in een poging een antwoord te vinden op de vraag: „Hoe haalt men kunst uit de museumsfeer?" Na met wisselend succes verschillende""' ten toonstellingsvormen te hebben gepro beerd in Bennebroek, Apeldoorn, Waddinxveen, Schevenlngen en ande re plaatsen, is de vereniging ertoe overgegaan maandelijkse opeh- lucht-exposities te houden in Spijke- nisse, Vlaardingen en Zwijndrecht Bij de vereniging staan twintig beeldhouwers ingeschreven. De expositie wordt gevormd uit de werken van de beeldhouwers Agnes Berck, Maart van der Burgh, Ineke van Dijk, Marian GobiusJ Ad van Moorsel, Erna Postuma en Minke Roorda. De prijzen van de beeldhouwwer ken liggen binnen het bereik van de liefhebbers. De tentoonstelling wordt niet. offi cieel geopend, maar heeft wel de voi le medewerking van de gemeente. SCHIEDAM Geboren: FaulUS M TV F A Renltle en J J W van der Endt; Claudia dv A Bal. en w J Poleij; Patricia dv A Bal en w J Poleij: Fen na dv H Hmiv^en en E w Hoogland: Johannes zv S Kraak en C Prins Overleden: L p van Zon, 8» wed v W van der Waal, H van der Ble. 38 echts"L de Baan; E Meerhof. 80 echtg C van der Net. WOERDEN, 6 sept. Aanvoer 48 partij en. prijzen: le kwal. 3 59—3.67. 2e kwal. 3.47—3 58, extra kwal. tot 4 0$, handel: goed. Zaterdagavond 6 september wordt de actie besloten met een teach-in in de Harmonie. Onder leiding van dr. C.N. Peijster, commissaris van poli tie, zal een forum vragen beantwoor den. Dit forum bestaat uit da heren air. H. R. G. Feber, substituut officier van justutie te Rotterdam, wethouder T. de Bruijn, dr. J. J. _R. Buirma, directeur GGD, de heer D. van der Linden, districtseorudient van het Verbond voor Veilig verkeer, P. W. Russel, redacteur Algemeen Dagblad, I. D. van Daale, lid CBR, L. Vervoort, brigadier verkeerspolitie, A Stolk, lid van de Wegenwacht en ds. J. E. van Veen. Verder zullen enige toepasselijke schetsjes worden opgevoerd en lied jes ten gehore worden gebracht^ waar na de winnaars de prijzen ontvangen, Na afloop is er een verkeersbal, waar aan The Smog Town Jazzband mede werking verleent Brigadier VerVoort over de actie: „Het is eigenlijk uniek wat de jeugd nu doet. Zij geeft het voorbeeld aan veie instanties, die een dergelijke ac tie zouden moeten voeren". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wegens sa mensmelting van de Da Costaschool aan de Burgemeester Pruissingel 122 met de Mamixschool aan de Da Costastraat 26, heeft het bestuur van ■de Vereniging voor bijzonder christe lijk schoolonderwijs het schoolge bouw aan de Da Costastraat in eigen dom aan de gemeente overgedragen. Met het oog op het aantal leerlin gen- van de gecombineerde Da Costaschool bestaat voorlopig nog be hoefte' aan het gebruik van drie loka len van dê voormalige Mamixschool. f VLAARDINGEN B. en W. stel len- de gemeenteraad voor de begro ting 1968 te behandelen op maandag 20, .dinsdag 21 en woensdag 22 novem- bèr met een.middag- en een avond vergadering. Zonodig zal de behandeling donder dag- en vrijdagavond worden voort gezet. B. en W. stellen tevens voor de maandelijkse- vergaderingen van de .gemeenteraad met ingang van ja nuari-1968 niet op donderdag- maar opwoensdagavond te houden. Een yentuele, voortzetting, zal dan op don- 'derdag'vallen.. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmid dag 9 septemberzal, als onderdeel van de aktie „Draai er niet omheen", van drie tot vier uur een ver- keersmars -worden" ghoüden vanaf het Weeshuisplein. De Pijpers zullen deze mars begeleiden. Jeugdorganisaties en een aantal scholen zullen m de stoet hun verte genwoordigers hebben. Vijf spandoe ken worden meegevoerd met opschrif ten als „Laat een kruising niet uw kruis worden". - - Aan het eind van "de mam "zal in het stadhuis loco-burgemeester *T. dè Bruijn een petitie worden aangebo den, Deze behelst de namen van kruispunten, die naar de mening van de opstellers gevaarlijk zijn en maat regelen behoeven, - De route van-de mars is als volgt:, Weeshuisplein, Veerpleih, FranseO.straat, Kuiperstraat, Liesveld, Veerplein, Korte Hoogstraat, Westha venplaats, Oude Havenbrug, 'Schïe- damseweg, Verploegh i Chassépleih, Schiedamseweg, Westhavenkade, Kor te Hoogstraat, Markt (aanbiedingvan petitie), Waalstraat, Weeshuisplein. sDe toegangsprijs is twee kwartjes en voor kinderen beneden de twaalf jaar 25 cent. b De behendigheidspreeven voor bromfietsers, die worden gehouden aan de Broekweg, beginnen zaterdag middag 16 september om half drie. Vijftig jongens kurnlen aan de wedstrijd meedoen. Men kan zich, te- geh '.betaling van twee kwartjes inschrijven tijdens de openingsuren van de expositie in 'het Liesveldvia- ductencomplex. Voor de- teach-in en het ver keersbal, zaterdagavond 16 september om acht uur in de-Harmonie, zijn ■eveneens toegangskaarten voor één gulden, in .voorverkoop verkrijgbaar bij het tentoonstellingscomplex aan het .«Liesveld en- aan de kassa van de Stadsgehoorzaal. -JW j. - v - C De expositie in het Liesveldvfaducf- complex is voor hét publiek geopend op vrijdagavond 8 september van acht tot tien uur; zaterdags 's mor gens van tien tot 's avonds acht uut; zondagmiddag van drie tot zes uur; vrijdagavond 15 september van half zeven tot acht uur, en zaterdag 16 september van 's morgens tien tot 's avonds half aebt. r Uitslagen onderlinge schietwedstrijden S.V. Maasland: Korps- wedstrijd op basis- van '60 punten; C Poot Dzn 43, H van Woerden 45. M c verploegh 4o, J van Zwlenen 48, A Moer man38. C Klein Hesseünk 46. M' P Hane- maaijer 47. J A Klnema 44. 1 Lelchtenberg 34. Ij Boekestljn 45. G Simons 36„ J Hane- maaljer 41. W van Roön 40, J Poldervaart 33, F BoekestUn 35. P v. d. Pol tl, A J v*. o. Pol 38, J W Groenewegen 34. J J van Buuren 47. Fr van Staalduinen Wzn tó en P Kalkman 44 punten. Uitslag vrije baan op basis van 30 pun- C Poot Dzn 26, H van Woerden 29, u C v erploegh 30. C Klefn Hessellnk 29, M P Hanemaaljer 28. j a Kingma ai, IJ. Boe- £,êstÖn„2S-, J Hanemaaljer 29. w van Koon 27: P Boekestijn 25, P v. d. Pol 25. P J v. r!£' 2?i 1 w Groenewegen 28, J J van Buuren 28, Fr van staalduinen Wzn 30 en P Kalkman 26 punten. H0K? ,XAN HOLLAND - Het wordt waarschijn!!!!!' geacht dat de IJsclub nog deze winter zal stunnen beschikken over een definitieve Ijsbaan In plan-Oost. De voorlopige ijsbaan, eveneens In Oost. is in d5 totbreldinjsplannen on bruikbaar geworden. EVLAARDlNGEiN Het gemeente- stuur heeft de rijksgoedkeuring ontvan- gen voor de bouw van een clubgebouw ten behoeve van de sportvereniging -DVO op Ifte'R aan de Marathonweg. VLAARDINGEN - Onlangs Is een be- sngemaakt met de betegeling van het !|Ï;Ve D«rdeJa«i-van ^iSS &uf&inen met <ie 3r-n)*g Yaa hït INENTING TEGEN DIFTERIE - KINKHOEST TETANUS - KINDER VERLAMMING EN TEGEN POKKEN een twaalfde elftal in te schrijven voor de competitie, zodat dit seizoen met twaalf seniorelftallen aan de competitie wordt deelgenomen, SCHIEDAM Zondagavond wordt in de Opstandingskerk weer een oecumenische kerkdienst zonder preek gehouden. Pater mr. J. Wétjens zal er een discussie leiden over „De nieuwe catechismus teken van tegen spraak of brug tot verzoening?", een onderwerp dat hij zelf eerst zal in leiden. Terwilie van een betere discussiemogeiijkheid wordt de dienst niet in de kerk zelf maar in de grote benedenzaal (ingang Dr. Kuyperlaan) gehouden. De dienst, die onder auspiciën staat van de Oecumenische Baad, begint om 19.00 uur. Op donderdag 7 sept 1967 van 1 30 - 2.00 uur n m zal er ten huize van de Vtoardlngse artsen gelegenheid worden ge geven voor kosteloze Inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog rJet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters Aan kindeten, die een half jaar geleden driemaal werden ingeënt tegen difterie - kink hoest - tetanus ktnderver- iammiitg, moet nog een vierde Injectie worden gegeven om de verkregen Immuniteit voor een aantal jaren te bestendi gen Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding ver voegen bij de huisarts, waar bij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren ta 1963 voileddg lieten inenten tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming, worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aan merking komen. Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze horinenUng vindt plaats doof gebruik van gemengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huts- arts zai bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden inge nomen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De gemeenteraad van Maassluis, en vooral de PvdA-fractle waarvan alle leden het woord voerden, heeft dinsdagavond alle fiolen van zijn toorn uitgestort over de gang van zaken bij de tot sluiting gedoemde Verenigde Touwfa- brieken. Verscheidene raadsleden spraken van een schandalig personeelsbeleid dat deze stap zou hebben veroor zaakt. Het felst uitte zich de socialist W, van Antwerpen, die stelde dat dit vrije, liberale bedrijf heeft gespeeld met het levensgeluk van zijn mensen. „Men heeft geleefd als god in Frank rijk totdat de boel stuk was". PvdA-wethouder J. Smit, die niet namens B. en W. sprak, was ook ver ontwaardigd over de chaotische toestand die op dit moment nog bij het bedrijf zou bestaan. Hij zei dat de Ondernemingsraad al meer dan tien jaar geleden op te grote en on juiste investeringen hèeft gewezen. De werknemers, zo zei de heer Smit, worden nu als oud vuil weggeveegd en bij had de indruk dat de Rotter damse hoofddirectie hun belangen met hooghartigheid negeert. De KVP-er C. van der Lely voegde hieraan toe dat zodra ,de voorgeno men sluiting bekend was tal van be drijven om overneming van perso neelsleden hebben verzocht. Pas eind augustus zou de ondernemingsraad een lijst met vakante functies (van 31 bedrijven) in handen hebben gekre gen. De heer Van der Lely conclu deerde hieruit dat de directie daar mee haar personeel bewust en met opzet kansen heeft onthouden. Burgemeester W. J. D. van Dijck distancieerde zich voor een goed deel van deze felle kritiek. Hij wilde dui delijk onderscheid gemaakt zien tus sen de directie van het plaatselijke; bedrijf, die volgens hem door het ge nomen besluit even verrast was als. de werknemers-,' en-de Rotterdamse; hoofddirectie. - - j J De .burgemeester zei bijzonder te leurgesteld te zijn geweest dat deze hoofddirectie zich niet met het Maassluise college van B. en W. in verbinding' heeft gesteld en dat zij zich er tot nu toe niet over uitgelaten leeft waarom nu juist het bedrijf in Maassluis moest sluiten. Het ant woord od" vraag schijnt te staan m -en „geheim rapport", waarover de hoofddirectie geen mededelingen doet. Overigens sprak de heer Van Dijck 'lovend over de plaatselijke directie die gedaaft zou hebben wat in haar vermogen was en voor wier daadwer kelijke steun aan de Maassluise ge'- meenschap m_de loopder jaren hij Veel waardering kon opbrengen. De veronderstelling van de heer F. Westerhof (a.r.) dat de twee afdelin gen die nog in stand gebonden wor den met zeventig werknemers in het grote gebouwencomplex niet renda bel zullen kunnen functioneren meen de de burgemeester niet te kunnen (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Met bijna uitbun dige lof "Van alle fracties heeft de gemeenteraad dinsdagavond in gestemd met de met de WSM ontwor pen regeling voor een busdienst naar het Hoiy-ziekenhuis in Vlaardingen. Op I oktober wordt gestart met een proefperiode van drie maanden tijdens welke de financiële uit komsten kunnen worden bezien. De bus zal zowel 's middags als 's avonds direct voor en na de bezoekuren rij den. Wethouder P. van der. Snoek on derstreepte dat hier geen sprake is van een normale lijndienst maar van groepsvervoer, dat - zeker de eerste tijd met aanmerkelijke financiële of fers voor ,de 'gemeente gepaard zal gaan, Daarom stond hij in principe afwijzend tegenover suggesties die werden gedaan om een nog verdere uitbreiding aan het voorstel (o.a. de bus door de Westwijk in plaats van er omheen te latenrijden) te geven. „We moeten tevreden zijn" zei hij. Met algehele instemming verleende de raad ook een krediet van f 93.000 voor de.bouw van een nieuwe aula op de begraafplaats. Wethouder J. van Gelderen gaf zelfs de toezegging de Uitvoering van dit project zo moge lijk op de urgentielijst te plaatsen. De heffing van een recht voor het gebruik maken v&n de aula hoopte de wethouder zo mogelijk te kunnen om zeilen. Na uitvoerige discussie besloot de raad een aanvraag om medewerking bij de aanschaffing van een televisie toestel voor de Sint-Antoniusschool af te wijzen. De heren II. G. van Hoeven (c.h.) en P. Westerhof <a.r.) (beiden onder wijzers - red.)- die zich om financiële redenen wel met de voorgestelde af wijzing konden verenigen, voerden hartstochtelijke pleidooien voor de schooltelevisie in het algemeen. Laatstgenoemde stelde vast dat de Nederlandse Onderwijs Televisie te weinig steun ervaart. Mede als ge volg daarvan zijn er veel te weinig scholen die televisie hebben (600) van de 13.000, wist de heer Van Hoeven) en dit heeft weer tot gevolg dat de NOT haar programma niet kan verbe teren. Ovérigens was de heer Wester- hof over de kwaliteit van de program ma's zeker niet ontevreden. Wethouder van onderwijs J. Smit bracht het afwijzende advies van de rijksinspectie van het lager onder wijs ter sprake. ,Dit bleek gegrond op het feit dat zij het niveau van de sehooluitzendingen onvoldoende acht. Zolang de inspectie niet overtuigd is van een betere kwaliteit heeft een positieve instelling van een gemeente raad geen zin, omdat gedeputeerde staten zonder gunstig inspectie-ad vies een desbetreffend raadsbesluit al leen om die reden al geen goedkeu ring zullen verlenen, zei hij. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmid dag 18 september om drie uur zal de heer J. Thurmer, president-kerk voogd van de Hervormde Gemeente de eerste steen ieggen voor de restau ratie van de Grote Kerk. Na de plechtigheid houdt het colle ge van kerkvoogden een ontvangst in de bovenzaal van het kerkeraadskan- toor aan de Maasslulsedijk 5. beoordelen. Hij zei dat daarvoor op- - nieuw contact met de directie nodig zal zijn. ZO NIET! TIE GEMEENTERAAD van Maassluis heeft gisteravond meer partijpolitiek etalagewerk weggegeven dan dat bij zich t concreet en zakelijk bezighield met de i zaken die aan de orde waren. Voor een -■ deel was dit te wijten aan het reglement van orde, dat Bepaalt dat door raads leden schriftelijk gestelde vragen en de beantwoording daarvan als ingekomen, stokken in behandeling -komen. Ken nelijk verleidt dit systeem tot nakaar ten over afgedane zaken, (de vragen wa ren immers beantwoord). Natunriijk kan dit nakaarten wel eens het fr resultaat van JVFltlSCll ti saillante de tails opleveren, V 1 f maar overbodig l)Clï6KCH blijft het. Ze ker als het ge- - 1 beurt op de r emotionelewijze als gisteravond.. Trou wens, bij meer agendapunten kon 'men 'zich afvragen wat de raadsleden nu eigen lijk in de voorbereidende "commissie ver gaderingen klaarmaken. Drie uur heeft de overvloedige woordenstroom aangehou den zonder dat veel werd gezegd. De jongelui die binnenkort een, jeugd- gemeenteraad gaan vormen en van wie er verscheidenen aanwezig waren om te luis- - teren hoe de echte rad het doet, hebben, goed kunnen zien hoe het niet moet- Als ze dat hebben begrepen zit de kans erin'-., dat zij „te gelegener tijd" goede gemeen- tebestunrders worden. l-T- "7 MODEHUIS MONIQUE .lonfcer Framstrxa-t U"»' - •- Tul. 12*2! VOOfi 'BXGWSÏEVE 'üA;K",$SMQ VLAARDINGEN Gedurende de maand augustus Is trij de Rijkspostspaar bank f 447.(HH) ingelegd In 1.719 handelingen en 467.000 uitbetaald in J.949 handelingen. - YANDAAG moet u mij maar niets vragen. Ik zit in de verbou wing. Maandenlang heeft het als een angstig spook gedreigd. Eerst was daar het gerucht Toen kwam de mededeling, waarvan ilt u dé uit werking zal besparen. Toen gebeur de er maanden lang niets. Zou het overgaan? Had men zich bedacht? Maar nee, op een kwade dag kwam een man met een meet lat. Hij zei niets, trok een bedenke lijk gezicht en deed zijn werk. Daar na zijn er nog een paar maai lieden geweest die alleen maar kwamen kij ken. Dat kan ook al zonder praten. En eindelijk kwamen dan verle den week de timmermannen. Ze ma ken een onvoorstelbaar lawaai, maar als ik hun vorderend resultaat bezie kan ik, leek die ik ben, niet anders dan verwonderd zijn over het feit dat zij met zo weinig (ik bedoel kwantitatief) herrie het werk bijna hebben voltooid. Want het schijnt nu haast te zijn gebeurd. Wat dan? Wel, gewoon op een af- geschotte afdeling een schot wegge haald en op een afdeling zonder schot een schot gemaakt. Vergis u niet: daarvoor komt wat kijken. De sloop is zodanig dat men zich niet kan voorstellen hoe het er eerder heeft uitgezien. En de nieuw bouw is dermate hecht en stabiel dat het de eeuwen schijnt te moeten verduren. Wie weet? Toch is het karwei wel meegeval len Ik mag dan af en toe met hoofdpijn het gebouw uit zijn gelo pen. Maar toen ik aan de overkant van de Witte de Withstraat wandel de hoorde ik het gedreun van dat ellendige elektrische gehoor in een betonnen muur nog. En ik bleef maar aan de tandarts denken. Toen ik 's avonds thuis kwam merkte ik dat het stof in mijn neusgaten zat Ik hen nu finaal inge bouwd achter het schot. Vier maal moet ik een bocht maken om op de .afdeling te komen waarvan ik eens deel uit maakte. Iedereen maakt grapjes met mijn benauwde positie. Ze gaan voor het gat staan waarin vandaag of morgen, het glas wordt geplaatst en ze zeg gen: „Is dit h.et goede loket .voor geboorte-aangiften?" i Ik houd niet van schotten. Voor mij hoefde het allemaal niet Maar ja, u begrijpt ,de verbouwing staat niet op zichzelf. Daaraan ligt een reorganisatie_ten grondslag. En een bedrijf moet nu eenmaal van tijd tot tijd reorganiseren. Ik heb in mijn leven al heel wat reorganisaties meegemaakt Maar' er is er nog nooit een geweest waarvan ik wijzer ben geworden. Deze week komt de. timmerman klaar. Dan gaat het gebeuren. Ja' dank u, wei voor uw meeleven!, V ra. "h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1