Interieur van „de Waag ondergaat opknapbeurt Bibliotheek onderzoekt interesse in periodieken ÏGMT HBS» ïcobo AGENDA Ooievaarsbrug bleef dicht Collecte Hippo Campus" biedt boeiende cultuur Jeugdgemeenteraad start officieel VmAD£ AAN DE UJ J 1 gëïge? bezoeken yiaardingen Boeketten (1600) Clubleden zijn enthousiast aan het werk Aantal plaatsen voor kunstklassen beperkt IN EEN FORTEX KOSTUUM Bijbelverkoop goed geslaagd Voorrang op de Nieuwe Damlaan f. oversluféèri Burgerlijke stand Vikingbank wordt weer geborgen W Kan brillant groeien: heetman Gevarieerd programma 3van den Berg geeft concert Flower-power Brandje geblust op zolderschuit in Schie Ingebroken bij kapper Met brommer geslipt Tram ging rijden bij uitstappen GEEF FOKKELMAN 'DE RUIMTE' MET/^ MEUBELEN modehuis nr. ROTTERDAMMER ss®1 - Pagina 3 DONDERDAG 7 SEPTEMBER l«r»7 SCHIEDAM Reeds tal van jaren wordt de oude, historische Waag, het bijgebouw naast de Grote Kerk, aan de Lange Kerk straat gebruikt voor het jeugd werk van de hervormde wijk- gemeente IV. Mejuffrouw J. C. van der Touw en de heer Hamerslag hebben er de leiding over een aantal jongelui, die in groepen van verschillende leef tijden hier bijeenkomen en hun vertier vinden. 6RILLEN (door de 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT FORTEX Vandaag. en morgen en dagelijks Geen spijkers. Vijf Vrouwen Wat en hoe ra! het worden? Er zijn legio mogelijkheden om deze ruimte in te richten_ Maar om er een harmonisch geheel van temaken - is heus niet zo eenvoudig. Welke vloerbedekking neemt u- en wat voor gordijnen, botsen straks de kleuren niet? Ga eens praten met de binnenhuisarchitect van Fokkelman en kóm samen tot de juiste keus», Nvra. Binnenweg 223-234, Rotterdam. Tel250066-25298a (Kiasisiekamm&efeiKNws i Kflsjjiitdfe schiedamseweg 61 vlaardiagen teL343203 m (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Brugse Ka mer voor Nering en Ambachten en groep* middenstanders hebben mandag een bezoek aan Vlaardingen gebracht. De Belgen maken een stu diereis langs moderne winkelcentra in Nederland. get gezelschap, ongeveer vijftig mensen, had nadrukkelijk te kennen wgeven ook Vlaardingen in de rij te bezoèken steden op te willen nemen. Deze wens werd geuit, nadat een an- dere'groep middenstanders uit België goede ervaringen had opgedaan bij een bezoek aan Vlaardingen. De Vlamingen zijn in het stadhuis ontvangen. Aan de hand van maquet tes en tekeningen kregen zij de ge wenste voorlichting over de recente ontwikkeling van de gemeente, de plannen voor de toekomst en een schets van de herstructuering van de binnenstad. De excursie is met een bezoek aan het winkelcentrum 't Liesveld beslo ten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGENDe commissie „Kom zing mét oris èii doe als wij" verwacht datongeveer tweeduizend adressen zullen 1 binnenkomen voor een bloemengroet ter gelegenheid van de grote aktie op zaterdagmor gen' 16 september. Er wordt daarom eèn. beroep gedaan op vele VTaardin- gers om ongeveer 1600 boeketten bij een te brengen. Debloemen kunnen vrijdagavond 15 'september naar de Pniëikerk worden gebracht- - De politie zal de aan- en afvoer van personenauto's bij de kerk rege len. De EVAG heeft twee bussen ter beschikking gesteld om de bejaarden uit de rusthuizen naar de kerk te brengen. Tijdens de zangdienst van 16 september zal een bejaardenkoor medewerking verlenen. - De commissie verwacht dat' onge veer zeventig personenauto's nodig zijn om vlot de bloemengroeten te kunnen brengen. Per auto zuilen drie dames meerijden om. alle betrokke nen persoonlijk de bloemen te over handigen. Zij die aan dë'aktie mede werking willen verlenen kunnen zich opgeven bij de heer J. Thurmer, Mo- zartlaan 26. (Van een onzer verslaggevers) Men komt bij elkaar op dinsdag avond van 7-8 uur (8-12 jaar), op donderdagavond van 7-8 uur (12-16 jaar en een gemengde groep op zon dagavond van 8-10 uur (16 jaar en ouder). De jongelui houden zelf „De Waag" schoon en op het ogenblik zijn ze enthousiast het gebouw aan het op knappen. Langs de wanden willen zë lange banken aanbrengen met opklap bare zittingen, waaronder ze allerlei speelmateriaal kunnen opbergen. Elke avond is een zestal jongens en meisjes aan het verven en timmeren om het zaaltje wat gezelliger te ma- NU IS EEN RINCK-BRIL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De inschrijving voor de kunstklassen die in het Stede lijk Museum worden gehouden, is vandaag begonnen. De klassen kun nen maar een beperkt aantal deelne mers bevatten en het is dus gewenst dat eventuele gegadigden zich zo snel mogelijk opgeven bij de administra tie. Met de leiding van deze kunstklas sen zijn evenals vorig jaar belast me juffrouw Trèes Suringh voor de kin deren en de heer Joop van Meel voor de jongeren en volwassenen. Het lesrooster luidt als volgt: A. Kinderen van 6-10 jaar, woensdagmid dag van 14-15.30 uur. B. Kinderen van 10-14 jaar, woensdagmiddag van 15.30-17 uur. C. Kinderen van 10-14 jaar, zaterdagmorgen van 11-12.30 uur. D. Jongeren van 14-18 jaar, woensdagavond van 19-20.30 uur. E. Volwassenen, woensdagavond 20.30-22 uur. De kunstklassen van woensdag be ginnen alle op 20 september en de klassen van zaterdag op 23 septem ber. De kinderen betalen een kwartje per week, de jongeren één gulden en de volwassenen een rijksdaalder. Het cursusgeld moet vooruit per maand of kwartaal worden betaald. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gemeente-Bibli otheek aan de - Lange Haven heeft een enquête ingesteld naar de be- langstelling voor bepaalde tijdschrif ten. De directrice van de bibliotheek, mejuffrouw R. G. P. Visser houdt dit onderzoek omdat zij binnenkort de contracten voor abonnementen op tijdschriften en andere periodieken- moet afsluiten. Van de enquête maakt het publiek druk gebruik. Men kan opgeven, wel ke bladen gemist zouden kunnen wor den en welke er bij zouden moeten komen. De directie van de biblio theek hoopt uit de resultaten van dit onderzoek een zo '"algemeen moge lijk assortiment te kunnen samenstel len. Het is nu al gebleken dat het pu bliek meer kerkelijke bladen wil. Aan de andere kant blijkt er grote belangstelling te bestaan voor we tenschappelijke tijdschriften, buiten landse periodieken, vooral Franse en Engelse en die over scheepvaart, techniek en oud- en nieuw Schiedam. Actuele onderwerpen, zoals ruimte vaart en de atoom-ontwikkelingen, zijn ook in trek. KORTE HOOGSTRAAT 11a (hoek Hoogstraat) VLAARDINGEN - Tel. 34 6151 W'ü geven gratis Animo-zegels SCHIEDAM De brandweer heeft woensdag onder leiding van brand meester De Jager een brandje in af valhout op de zolderschuit van J. P. Tómasini in de Schie geblust Waarschijnlijk heeft de jeugd hier de hand in gehad. De schade bedroeg 500. De eigenaar was niet verze kerd. Clir. Soc. Belangen: Retorica, spreken ln het openbaar, 20: St. Lldulnakerk: Nieuwe Kaven, lanükring. orgelconcert. 20. Sehle- Musis Sacrum. Ned. Rode Kruis, feest avond. 20 Sursum: N.C. G.O.V. vergadering M. Stedelijk Museum: Fotowedstrijd den in het Julianapark opening 20.15. Beel- Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Uitsluitend redac- tlezaken: tel. 26395-1. Agentschap, tevens klachten bezorging: mevr. J. van Gog. Dr. zamenhofstraat 13Sa, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers; Alarm po litie. tel. 264866. Brandweer tel. 268122, G.G.G.D. tel. 26S2S0. Apotheek: Nieuw!and. Br. Wlbautplein 17. tel. 26,532. ken. Tegen de muur. van de. toren wordt een bar gebouwd. Aangezien' „De Waag" onder Monu mentenzorg valt, mogen er geen spij kers in de muren worden geslagen, wat wel enige moeilijkheden ople vert Maar met veel vernuft heeft men de buitenkant van de bar be plakt met behang, bedrukt met rode steentjes, wat de indruk geeft alsof de bar echt van steen is. Initatief en mankracht zijn dus vodioende voorhanden om deze op knapbeurt te doen slagen. Alleen kun nen de jongelui wel nog materiaal in de vorm van hout gebruiken, maar zij weten niét, waar ze het vandaan moeten halen:V .2. Eventuele gratis houtleveranciers kunnen zich opgeven aan de wijkpre- dikant ds. A. Hoffman, telefoon 268722 of aan de leidster mejuffrouw J. C. van der Touw, telefoon 263325. Het hout wordt graag afgehaald. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Nederlands Bij bel Genootschap is tevreden over het resultaat van de onlangs in Schiedam gehouden actie van het Rijdend Bij belhuis. Verkocht werden 197 bijbels, bijbelgedeelten en andere uitgaven voor een totale waarde van 1072,50. De grootste aftrek kregen de uitga ven in hedendaags Nederlands (46 stuks). Aan giften werd voor een be drag van 230,67 ontvangen. SCHIEDAM Om de doorstro ming van het verkeer te bevorderen heeft het verkeer op de Nieuwe Dam laan vanaf de Churchillweg vanaf vanmorgen voorrang gekregen op het verkeer uit. de zijstraten, behalve uit de Burgemeester Van Haarenlaan. SCHIEDAM In ü«2 nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in een kapsalon aan de Parkweg. De inbrekers, die 500 uit -de kassa mee namen, zijn door het niet gesloten bovenlicht binnengekomen. SCHIEDAM De 48-jarige mejuf frouw H. C. H. liep een hersenschud ding en schaafwonden op toen zij bij het nemen van een rechtse bocht met haar bromfiets slipte. Zij werd naar de Dr. Noletstichting gebracht. Dr. Wiardl Beckmansingel No. 3-5 meiibeltoonzalen vlaardingen SCHIEDAM Geboren: Paul J z v W F N Ktlliler en N J Bretz; Hendrika C G d v M van der VUst en H C van Delft, Theodoras c z v T. vrijland en P.van ■der Kuil: Karin A H d v K D de Gier en C J M Cornellsse; Jolanda d v A. vander Graaff en J. Verboom. Ovërleden: J. Post 58 echtg. c. den Hartog G. N. van Es. 73. ROTTERDAM Vanochtend zijn de voorbereidende werkzaamheden begon nen voor de berging van de sleepboot Vikingbank. Het boven water brengen zal eerst volgende weak gebeuren. Zoals bekend, ligt de Vikingbank op de bodem van de Waalhaven. Het schip kwam daar terecht toen het op 10 augustus uit een dok werd gehaald van de Werf Waalhaven. Een der trossen van een bok brak namelijk toen de 190 ton wegende boot werd opgehesen. Die dokbeurt was nodig nadat de Vikingbank ruim vier maanden vast had gezeten op de Zuiderpier. Op 18 maart was de sleepboot het ge strande Griekse schip Alkyone te hulp gekomen en toen zelf door een grond- zee op de pier gegooid. De bemanning werd door een helicopter van boord gehaald. 'L. Smit en Co. weet nog altijd niet of de Vikingbank kan worden gerepa reerd dan wel naar de sloper moet. ROTTERDAM Bij het uitstappen uit een tramstel van lijn 11 op de Nassaukade, ging deze plotseling rijden. Mevrouw A. E. de Man-van Santen uit Heenvliet en haar dochter J. Stans- de Man (22) vielen daardoor. Ze zijn met hoofd- en schaafwonden naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM Een aanzienlijke verfceersvertraging en veel-publieke belangstelling was gistermiddag het gevolg van het niet meer omhoog gaan van een van de afsluitbomen van de Ooievaarsbrug. De Havendienst had een kwartier nodig om het euvel te verhelpen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 9 sep tember wordt de jaarlijkse buscollec te gehouden voor het Koningin Wil- helmina Fonds, dat de laatste tien jaar een verbeten strijd voert tegen de kanker. Indien men een bedrag wil storten, dan kan dat op gironum mer 26.000 Amsterdam. De plaatselijke afdeling van het fonds beschikt nog niet over voldoen de collectanten. Zij die willen collec teren, al is het maar gedurende één uur, kunnen zich zaterdagmorgen vanat acht uur melden bij het collec- tebureau in gebouw Triangel aan de Fransenstraat. Dat kin bij ons. U koopt een ring met een kleine brillant Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alteen het verschil bij -te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. solitair ringen met 1 steen In prijzen van 125.-, 200.-,325.-en hoger. edelsteenkundige f ga. diamantexpert g.La. UJMBMa 82 tel 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam T2EEDS EEN aantal jaren achtereen houdt het Konin gin Wilhelmina Fonds, voor de kankerbestrijding, in het begin van september zijn grote jaar lijkse collecte. Van veel zijden wordt daarbij een beroep gedaan op het Ne derlandse volk om een gelde lijke bijdrage te leveren ten einde de miljoenen bijeen te garen welke nodig zijn om deze gevreesde ziekte te kunnen be strijden. Juist door de vele onderzoe kingen crp dit gebied is het mogelijk geworden, dat velen die aan kanker leden, van deze ziekte zijn genezen. Daarom doe ook ik een beroep op u om zaterdag 9 september a.s. met gulle hand te geven wanneer de collectebus u wordt voorgehouden. Dank zij u zal het dan moge lijk zijn de vruchtbare arbeid met kracht voort te zetten tot heil van ons allen. De burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdens (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het kader van een wijkavond geeft woensdag 20 sep tember om 20 uur in De Goede Ha ve nice rk de organist Jan van den Berg een concert Het Nieuwlandkoor van de heer G. van der Schoor ver leent medewerking. Jan van den Berg is organist van de Nieuwe Kerk te Delft Hij werd op 31 augustus 1929 te Amersfoort gebo ren. De eerste muzieklessen ontving hij van zijn vader. Vanaf 1943 bekwaamde hij zich ver der bij Adriaan C. Schuurman', die intussen rijn functie als organist van de Grote Kerk te Schiedam via Lo- chem had verwisseld voor die van cantor-organist aan de St Joriskerk te Amersfoort Het contact met deze organist is voor de muzikale vorming van Jan van den Berg van beslissen de betekenis geweest. In 1947 werd hij leerling van het conservatorium te Amsterdam, waar hij in 1952 het einddiploma haalde. Achtereenvolgens was hij organist te Amersfoort en Soest. In 1953 volg de zijn benoeming aan de Nieuwe Kerk te Delft Hier heeft hij een groot drieklaviers-Batz-orgel uit 1839 tot zijn beschikking. In de loop van de jaren heeft hij vele concerten gegeven in het hele land en voor de verschillende omroep verenigingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer W. B. van Ginneken,. directeur van het Stadsgehoorzaalcomplex, is er op nieuw in geslaagd een aantrekkelijk programma, op te stellen .voor de Hip- po Campusserie 1967-1968. Zoals be kend wil deze reeks .het jonge pu bliek vertrouwd maken met het thea ter in het algemeen. De serie telt vijf programma's, waarvan vier in de benedenzaal van de Harmonie worden gegeven. Ank van de Moer zal met haar solótoneel .,Vijf Vrouwen" niet in de Harmonie, maar in de Stadsgehoorzaal optreden, gezien de grote belangstelling die men voor dit evenement verwacht. Op 12 oktober wordt in de Harmo nie gestart met een uitvoering van „Funhouse" door theater Rob van Houten. Funhouse kan men kenschetsen als een toneel theater in het klein, gebaseerd op de elementen muziek, mime, dans, zang, poëzie,'ge luid en spel. Hiermee interpreteert Rob van Houten het absurde van de ze tijd op zijn manier. Het ensemble „Syntagma 'Musi- cum" verzorgt onder leiding van Kees Otten het programma op 16 no vember. Het ensemble heeft zich tot ideaal gesteld het tot klinken bren gen van de muziek uit de Middeleeu wen en de Renaissance. Men speelt de wereldse en kerke lijke muziek uit de jaren 1050 tot 1650. Langdurig zoeken bracht een uitgebreide collectie instrumenten en partituren bij elkaar; zij vormen de basis van historische betrouwbaarheid. Het poppentheater „Het kleine we reldtoneel" onder leiding van Jan Ne- lissen komt 11 januari 1968. Géspeeld wordt Het boek Esther", waarin de. Jodenvervolging wordt behandeld ten tijde van koning Ahasveros. Dan wordt de „Kaffekantate" van Bach uitgevoerd. In dit laatste stuk kibbelt vader Bach met dochter I.ieschen over koffie, die al dan niet. gezond is voor jonge meisjes. Op 8 februari van het volgend jaar speelt Ank van der Moer het to neelstuk „Vijf Vrouwen", waarvoor verscheidene Nederlandse auteurs de teksten sdhrevan. Ank'van der'Moer is verbonden geweest aan verschil lende toneelgevelsehappen en maakt thans deel uit van deNederlandse Comedie. Met veel succes speelde zij in „Wie is bang voor Virginia Wooif' en „In wankeL evenwicht", beide van Edward Al bee. Als laatste evenement staat op 7 maart het cabaret „Hij Zij Hopsasa" op het programma. Hij is Ben Ro- wald, destijds een van de oprichters esge^taexfiostü» roptom-kosaktla «sea. fe Msjndaos goslolenl fte mum kstsdo&j* kgtrcerv klaar. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Na langdurige voorbereidingen is het nu zover dat de leden van de Maassluise politieke jongerenorganisaties hun jeugdge meenteraad krijgen. Over medewer king van het gemeentebestuur mogen de jongelui niet klagen want de start van het nieuwe instituut geschiedt uitermate officieel. Burgemeester en wethouders (de echte) hebben de eerste vergadering, die gehouden wordt in het nood-wijk centrum aan de Lijsterlaan, zelf aan gekondigd. In deze vergadering zal burgemeester W. J. ,D. van Dijck de jeugdgemeenteraadsleden „officieel" installeren. Wethouder van onderwijs en culturele zaken J. Smit zal de vergadering openen en na de installa tie een dankwoord uitspreken. Daar na volgt een korte toespraak van de heer H. W. Dijkstra, voorzitter van de jeugdgemeenteraad. De bedoeling van de jeugdgemeen teraad is, zo staat in het voorstel tot vaststelling van het reglement van orde dat na de pauze in behandeling komt, „door het houden van openba re vergaderingen regelmatig in de openbaarheid te treden". Voorzitter Dijkstra en secretaris H. Huiskes schrijven: „Uw raad wordt in overwe ging gegeven het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Jeugd gemeenteraad van Maassluis overeen komstig het u toegezonden ontwerp vast te stellen". Als dat gebeurd Is gaat de heer R. A. Knoth, fractievoorzitter van de VVD (van de jeugdgemeenteraad), een voorstel tot instelling .van een koopavond verdedigen. Hij gaat bewe ren dat'de kleine winkelier door mid del van een koopavond de karw krijgt zijn debiet te vergroten omdat hij op zaterdag alleen niet voldoende klan ten kan bedienen. Verder verwacht de liberale fractie voorzitter van een koopavond een verlevendiging wan het stadsbeeld bij avond, hetgeen hij vooral voor 'toe risten aantrekkelijk acht. ;van-Lurelei, Zij is Annelies Kahman, "pas van de kleinkunst academie, en Hopsasa is één van de vele klanken die Cpen Ouwehand aan het orgel ontlokt De toegangsprijzen voor de soloto- neelavond van Ank van der Moer bedragen 3.50 en 4.50 (jeugdpas- poorthouders 2.50). Voor de overige voorstellingen betaalt men 2.50 (jeugdpaspoorthouders ƒ2.-), plaatsbespreken en garderobe inbegre pen. Kaarten kan men vanaf heden reserveren aan het loket van de Stadsgehoorzaal van dinsdag tot ea met zaterdag van tien tót twaalf uur 's morgens, of telefonisch onder num mer 34.05.00. ROZENBURG B en W zullen de N.V. PK. van Erikelenourg te Hilversum verxunnlng verlenen voor de bouw van een kiosk op het Raadhuisplein. ANKLETS en SOKKEN van binnen wol i C OA van buiten nylon J TJET weerpraatje is vaak een gemakkelijkevlucht uit be nauwend stille situaties. Eert gele- genheidsopmerjeing, zomogenwehet ook wel noemen. Iedereen maakt zich er wel eens schuldig aan,, voor zover je het iemand als eèn gebrek mag aanrekenen dat hij geen interes santer onderwerp kent Tenslotte is het babbeltje ook aan tijd gebonden. Het zou enige bevreemding of/lie ver geïrriteerdheid wekken wan neer je iemand groetend toefluistert dat de Gaulte toch zo kwaad nog niet was. Ten eerste verwijt hij-je laksheid over een dergelijk onder werp en ten tweede behoeft zoiets wel enige inleiding, toelichting en opheldering. En dat is niet in twee tellen gedaan. We moeten dus toch maar blij zijn met het vaak negatie ve geleuter over de weersgeteldheïd. Kleine misverstanden zijn er toch al genoeg. Daarbij komt dat ieder een er over kan meepraten, zinnig of niet. Je wordt eerder voor gek verklaard met je Gaullistische ge zindheid dan met je overtuiging dat de afgelopen zomer zeer koud was. /TVER dit discussiethema-in- de-wande] raakte ieder een overigens niet uitgepraat. De badplaatsen en dus ook Hoek van Hólland hebben een ongekende druk te beleefd. Het bezoekersaantal wordt óp ruim een miljoen geschat. De ijs-, limonade-, souvenirs-, strand- artikelen- en patathandelaars haal den hun verkilde hart op. .Ook de Hoekse-VW had letterlijk en figuur lijk haar handen vol aan de grote stroom van logerende gasten. Meer malen waren alle beschikbare hotel-, ^pension- en particuliere bedden vol geboekt Oorzaak? De meeste - bad gasten bleven wat langer dan de be doeling was. De kampeerterreinen waren als altijd goed bezet Het be grip „vaste klanten" is ook hiér Inge burgerd... J'i'S'r Na een matige; start pikte'wat; la ter ook de nieuwe camping een" dik graantje mee. Voor het eerst sedert de opening heeft men enkele kéren iri dit terrein aan de Tasmaftweg het bordje „VOL" moeten... gebruiken. Minder klachten kwamen, binnen. De accommodatie, zoals de wasgele genheid,' en de toiletten, is: dan (wel verbeterd, de te kleine, kampwinkel veroorzaakte nog ergernissen. De Coöperatie Rotterdam, die de winkel exploiteert denkt al aan een grotere winkel met een kantine, waar een eenvoudige maaitijd gebruikt kan worden. De kantine doet dan tevens dienst als recreatieruimte. Het wach ten is nu nog op de nodige vergun ningen. 7".- -■ In Hoek van Holland is. iedereen tevreden over het seizoen, de gasten,-, het werk en niet te vergeten; het; weer. Want daar kunnen zerover! meepraten!'-'V'.: -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1