lude radio 398r y$b y F led de rus streeft Toekomst ligt van naar nuancering Schiedam in westelijke wijken Ongeschoolde Turken over grens gezet UANTOOR cle individuele haarlotion Kees v. Eersel wist Schieland te boeien Vaders auto over de kop feil I m Ut LU 0 ILANTJNGA Werkloosheid iets gestegen 1 foto-kino BOER foto-kino WAMSTEKER Pasfoto's ontwikkelen afdrukken vergroten Alles in één da? Uw ideale keuken vindt u zeker bij MK UIAC Burgerlijke stand 178.- BEKUBKsZB Reconstructieplan verleden jaar veel besproken Gratis naar museum ,r rotterdammer VRTJD VC 3 SEPTIC «^R y9r-7 Radio-Grammofoon nu beduidend goedkoper Uit» ter meuten \'X. A r >v mrif-: ïSwswi I GARAGE keperflanellen Herenpy MONOTOON NTERIEUR Pendel KEUKENCENTRUM CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL: 010-343193 - VLAARDINGEN Inlegoversehot bij Spaarbank Anno '20 HAARTABAG is een individuele haarlotion-be stemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. RAARTABAC bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruit val, roosvorming en hooldjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAG geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glan zend haar. HAARTABAG werkt verifissend en opwekkend. f De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. HAARTABAC ia de doserende fla con vanaf f3.95 MAURER WIRTZ Tf STOLBERG IM RHEINLAND Het zuiver wollen Bilderdijk- stijltapijt werd speciaal voor De Klerk geweven lie,s'400 O» II) teM, SXaM"-Bnit m3: i'ETOE Mjtmooe VERRASSEND VOORDELIG f Pasina 5 i geelt b.v. d® KÖRTING combinatie geeft U ALLES, ALLES, ALLES I. Een radio met onbegrens de onfvangsfmogetïj^he- dert en weergave van een ongelooflijke Mankkwa- Iifeif- *E en originele Philip* 10- plofen-wisielaar met mo gelijkheden waar iedere muziekliefhebber jaloers op is. Een fanfastisch meubel met een sublieme houf- keuze en een doordachte vormgeving, kortom: EEN VERRUKING VOOR IE DER INTERIEUR. bergt"'1™' Ubaie catalogusprijs Voor Uw oudef 4% i ft tt* radio b.v. IWt Tijdettjk bij Boogaard Boogaard, vèruit d« b«»ta veruit de voordeligste Schiêdamseweg 41' Vlpprcftrtgen tel^fOrpl 34 87 44 (5 fijnen) Ook m Winkelcentrum. YanHagendor plaan 33 tel. (Ö1Ó) 34 49 96 Spccioatraak- voor sitljlvplIe sfeerverlichting Ktrte Hoogstraat 15 «'tel. 34 37'14 Hec is toch bepaald geen luxe, als er voor vader een paar lek kere warme pyjama's in de kast liggers* bij het begin van de winter...- Maar dan flanellen pyjama's, geschikt voor ons klimaat en voor huizen, waar geen centrale verwarming brandt. Herenpyjama's van een prach tige kwaliteit keperflanel in frisse meerkleurige streepdes- sins. Herenpyjatna's In een prima, royaal model uit de serie yan 11.75, nu voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze keper- flanellen herenpyjama's in de -maten <6 t/m 58 voor 'jGHn ttl. of schrift. Jwit. StnStf^in. ^^4^- Of ent CITROÈN v.oS~r\Vlaardin[er> Maassluis ,on omstreken V. HOG EN DORPLAAN 139 .- VLAARDINGEN TEL. (010) 34 .10 44,' na 18 li. (010) 34 2281 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het Westen ligt de stedebouwkundige toekomst van Schiedam wordt wel eens beweerd, In de nieuwe wijken Groenoord en de nog te bouwen wijken Woudhoek en Spaiand moeten veertienduizend woningen komen. Dat betekent, dat er dan in Kethel ongeveer vijfenveertigduizend mensen zulien wonen. Als de demografische prognose juist is, zal dit een derdevan het gehele inwonersaantal in Schiedam zijn. Met de 82.680 inwoners van 31 juli IS6T blijken we echter al ver achter te liggen bij eerder gedane prognoses. De „wetenschappelijk voorspelbare toekomst" is niet altijd even waterdicht. De opening van de Beneluxtunnel betekende in zekere zin de ontslui ting van deze zich dynamisch-ontwik- kelende agglomeratie tussen Benelux- weg, Rijksweg 20 en Churchillweg. De bebouwing in Groenoord wordt grotendeels in hoogbouw uitgevoerd. Vanwege de weke en daarom minder stevige bodemgesteldheid zijn uiter mate kostbare funderingen hier nood zakelijk gebleken, zodat uit finan cieel oogpunt men heeft moeten over gaan tot een bijzonder intensieve be bouwingsdichtheid. Moderne stadswijken als Groenen- oord dragen het stempel van een gelijkvormigheid, een cultuurhisto rische karaktertrek. De stedebouwkundige Rein Fledde- rus heeft geprobeerd dit euvel enigszins te verzachten door het aan brengen van een zekere nuancering Tussen de vier en acht verdiepingen tellende hoge flats zijn bijv. lage school gebouwtjes gesitueerd. Een teken des tijds is het, dat men eerder aan parkeerruimten heeft ge dacht dan aan het planten van groen. Telkens verspringende inrijwegen dringen tussen de flats door, waartus sen inderdaad een vrij aardige ruim- tespeling is aangebracht, terwijl het winkelcentrum met alleen een nuttig heidsfunctie vervult, maar ook een bijdrage levert om de wijk gezelliger te maken. De groene „make-up" kan echter alleen de Plantsoenendienst aanbrengen. Dit alles ligt grotendeels in de ma teriele menselijke bestaansleefbaar- heid, maar centraal moet men toch wel stellen de geestelijke aanpassings mogelijkheden voor de mensen, die in een moderne stadswijk als Groe- nenoord komen wonen. Ze komen overal vandaan en vormen dus een vrij heterogene massa. Men begint meestal een eerste con tact met de naaste buren. Soms mislukt dit al direct, dikwijls ver- Goudsesingei 221 Rotterdam tel. 116673-123082 zandt het vrij snel. Het ligt hier alleT. maal zo heel anders dan bij de geslo- ten gemeenschappen van een dorp of een oude stadswijk Intermenselijk contact vormt m elke nieuwe stadswijk nu eenmaal een moeilijk probleem en de kerken hebben hier bij een grote taak te vervullen. Kerkelijke centra in Groenoord zijn daarom onontbeerlijk. Ook een wijkverenigmg moet niet te lang -op zich laten wachten. Het individualiseringsproces in een nieuwe stadswijk draagt altijd, zowel in algemeen menselijk ais in maatschappelijk opzicht, een desinte grerend, d.w.z. ontbindend, karakter, wat veel leed en ook gevaren kan meebrengen. VEERPLEIN 29 TEL. 312128 VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL. 262924. SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN e* Na de vakan ties is het aantal Turken dat op goed geluk, en zonder werk- of ver blijfsvergunning in ons land binnen komt, aanmerkelijk gestegen. De heer J. J. Hoogcarspel, directeur van het Arbeidsbureau Nieuwe Water weg-Noord, schat dat ongeveer dertig vreemdelingen in augustus over de grens zijn gezet omdat zij voor bemid deling niet in aanmerking kwamen. Gewoonlijk probeert men voor de ze mensen nog wel werk te vinden, maar de veranderde situatie op de arbeidsmarkt noopt het arbeidsbu reau tot deze onsympathieke maatre gel. De Nederlanders komen namelijk allereerst aan de beurt Bovendien hebben de ontslagen Turken in het oosten van ons land uit hoofde van verworven rechten voorrang boven hun ongeschoolde landgenoten, die door de verhalen tij dens de vakanties hun geluk in ons land beproeven. Echter zonder suc ces. In het gewest Nieuwe "Water weg-Noord is de werkloosheid in au gustus gestegen van 299 tot 338, dat is ongeveer 0,6 procent van de manne lijke beroepsbevolking. Dit cijfer steekt gunstig af bij bijvoorbeeld Rot terdam, dat 1,1 als werkloosheidsper centage heeft. De stijging van het aantal werklozen kan als normaal worden beschouwd, omdat een aantal leerlingen, dat de scholen heeft verla ten', momenteel als werkzoekend staat ingeschreven. De vraag naar mannelijk personeel steeg gedurende augustus met 18 tot 2.449. Ook is een stijging te zien in het aantal ingeschreven werkloze vrouwen. In tegenstelling tot de nor male cijfers van ongeveer honderd per maand zijn vorige maand slechts twintig vreemdelingen ingeschreven, van wie negentien Turken, Al deze mensen zijn inmiddels geplaatst. Naast de reeds m uitvoering zijnde kadewerken voor de Atlantic Steam Ferrydienst, Esso-Nederiand, Es- so-Chemie en Mobil Oil, zal binnen- UlXBOUW- en So^Keukens SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1820 werd m augustus 3.674.639,53 ingelegd en 3.270.162,83 terugbetaald. Er resul teert dus een inlegoversehot van 404 476,70, waarmee dit voor 1967 steeg tot I 3.597.564,50 tegen 3.056.580,22 over de eerste acht maanden van 1S66. Het totale tegoed van inleggers be droeg per 31 augustus 64.150.804,16, verdeeld over 58073 rekeningen. Het mleggerstegoed en de reserves waren per ultimo augustus voor 33.938.639,51 belegd m effecten, voor 8.262.571,08 m hypotheken en voor 18.336.547,55 m onderhandse le ningen aan gemeenten e.d., terwijl de onibelegde en op korte termijn be legde gelden 7.286.030,10 bedroe gen. kort ook een begin worden gemaakt met de vergroting van de vingerpïer voor Caltex en met kadewerken voor Pakhoed. De brug over het Calandka- naal is in volle uitvoering en met de brug over het Brielse Meer wordt een begin gemaakt. Naast de in uitvoering zijnde in dustriële gebouwen zijn in het rayon van het arbeidsbureau nog meer uit breidingen van industrieën te' ver wachten. Men verwacht dat in de toekomst nog meer arbeidskrachten van elders zullen moeten worden aangetrokken. Vermoedelijk zal de pendel voor dit gewest een verdere stijging te zien geven. Directeur Hoogcarspel verwacht, dat de tweehonderd ontslagenen van de Verenigde Touwfabrieken zonder moeilijkheden kunnen worden ge plaatst. Momenteel kunnen de betrok kenen hun bezwaren tegen het ontslag kenbaar maken. Ook voor de ouderen uit het bedrijf zal passend werk kunnen worden gevonden, het geen echter moeilijker wordt bij het leidinggevend personeel. I SCHIEDAM De Schielandkring had voor zijn vijfde en laatste co'n- cert in de serie 1967 de jonge Rotter damse organist Kees van Eersel uitge nodigd, die donderdagavond het orgel In de St. Liduinakerk bespeelde. Zijn programma bleek uitstekend te zijn aangepast aan de mogelijkhe den van dit orgel. Ook zijn eigen werk, „Plainte et Litanies", dat in eerste uitvoenng ging, kionk voortref felijk in deze grote en hoge ruimte: indrukwekkend het eerste deei met de liggende bassen, met een meesle pende stuwing de rest, die met de vnj vele herhalingen bij de moderne Fransen aansluit. VLAARDINGEN -~ Op Rijksweg 20 Is vannacht een personenauto tegen de vangrail gebotst en over de kop geslagen. Toen de politie het zwaar beschadigde wrak zag liggen ontdekte zij geen bestuurder. "Git een onderzoek bleek later dat de zestienjarige J. M. uit Vlaardingen de wagen van zijn vader uit de ga rage had genomen om een feestrit te maken. De jongen die bij het rijden in de richting Maasland over de kop sloeg, liep geen verwondingen op. Hij was op eigen gelegenheid naar huis teruggegaan. ■mm lmm SCHIEDAM Ondertrouwd: L P Bel- Jaars 21 en P E van Rijswijk 19: M J Bezemer 27 en S B J Bos 23; A F W von BoltOR 26 en J J Y Burggraaf 23: C M de Borst 27 en W M M Hoogerwerf: R A A Greten 20 en A Simons 19. P Jorissen 23 en A AI C de Graaff 23; M G Parent 26 en E C L van Collenburg 26; P H Romljn 25 en C P Pompe 24; A K Sneevliet 24 en A G van den Bout 19, C J Verkade 23 en H van Heest 20. a'iure en van uitzonderlijke Vf b,jzon<tere Oe Klerk geweven, dus uitsluitend h- n peciaaF" voor baar. Het 100% zuiver c "f b,J De K,e* verkrijg- - °us per mï 44,50 slechts per meter Van één van dezen, Jehan Alain, volgden twee kleine werken, die ove rigens niet modern klonken: een fijn gespeeld koraal in de Dorische toonsoort en een zeer rustig gehou den ander in de Phrygische. Ook het „Thema met variaties" van Hendrik Andriessen rustig zangerig het thema, boeiend de afwis selende variaties met een breed slot kon deze donker getimbreerde or gelklank best hebben. Datzelfde moet gezegd worden van de beide composi ties van de Franse grootmeester uit de Romantiek, César Franck: het nu eens melodieuze, dan weer levendige voor harmonium geschreven „Andan tino", en als grote tegenstelling daar achter het kolossale „Grande pièce symphonique", eigenlijk één grootse fantasie, bijna een half uur lang, maar boeiend van de eerste tot de laatste noot. Dat dit „orkestwerk voor orgel" een kolfje naar de hand van Kees van Eersel was, konden de toehoor ders aan het muzikale, temperament volle en rijk geregistreerde spel zon der enige moeite vaststellen, G. M. Dersjant (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De- volledige deel rapporten van het ETI over het soci aal-economisch onderzoek voor het reconstructieplan van de binnenstad zijn reeds verleden jaar doorgezon den aan B. en W, en aan de leden van de commissie Stadsontwikkeling en stadsuitbreiding. Dit is te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag 1966 van Ge meentewerken. In 1966 werden regelmatig bespre kingen over deze rapporten gehouden met vertegenwoordigers van het ETI ter voorbereiding van het sane ringsplan. Ook met het Bureau Fled- derus werd ongeveer eenmaal per maand overleg gepleegd. Naar aanleiding van klachten van de Schiedamse Handels- en be- dnjfsraad hebben B. en W. in de laatstgehouden gemeenteraadsverga dering openbaarmaking van het re constructieplan op korte termijn toe gezegd. SCHIEDAM Het komend weekeinde'zal het Stedelijk Museum te Schiedam weer gratis toeganke lijk zijn. In de rechtervleugel zal de expositie van houtsneden van de Duitse graficus H. A. P. Grieshaber voor het laatst te bezichtigen zijn. In de linkervleugel zijn de resultaten van de fototentoonstelling, naar aan leiding van de „Beelden in het Ju- lianapark", geëxposeerd. "pR zit zo'n mooie taaie bast om- J~' heen en als je die er aftrekt, kun je er van alles en nog wat mee doen. En op een middag werd de bast in lange repen van beneden naar boven losgemaakt.... en de jon gelui hadden een pracht van een zweefmolen. Met die „zweefmolen" is .duchtig gespeeld en gesport, tot iemand van de omwonenden de afde ling plantsoenen waarschuwde, die op haar beurt de politie inschakelde om de jongens en meisjes er op te wijzen dat zij die bomen voorgoed hadden vermeld. Dat was niet meer nodig. Want de repen bast, die de „zweefmolen" had den opgeleverd waren al gebroken en de jeugd had geen belangstelling meer voor de drie bomen. Die kon den verder rustig sterven. De mensen van de afdeling plantsoenen hebben tegen beter weten in, zo als zij zelf hebben gezegd nog geprobeerd de zaak te redden door de wonden met teer af te sluiten. Maar de wonden waren te groot. Deze week zijn de bomen gekapt. Aan enige jongelieden van een jaar of zestien tot achttien hebben drie bomen dit requiem te danken. TJIT wordt een requiem. Een afscheid voor goed van drie gro te bomen, die jarenlang ergens op een pleintje in het oosten van Rot terdam bezuiden de Nieuwe Maas hebben gestaan. Deze week kwamen er mannen van de afdeling plantsoe nen van de Rotterdamse dienst van gemeentewerken met grote zagen en bijlen, de bomen werden omgehaald en nu ligt dat pleintje er wat erg kaal en bloot bij. Jarenlang hebben In die bomen vogels gehuisd, werden des ochtends de bewoners van dat oleintje ge- wekt door gekoer van wilde duiven, gesnater van spreeuwen. In het voor-, jaar floot de koolmees er zijn helde re bruiloftslied. Het hele jaar door scholden de mussen alkander er in uit Dat is nu allemaal achter de rug. Het feit, dat er in Rotterdam zo' nu en dan een boom moet worden weggehaald, ach, betisnietzobijzon- der, al is Rotterdam echt niet geze gend met zoveel openbaar groen. Want bomen worden oud en ziek en gevaarlijk en dan moeten zij wor den gekapt Maar de reden, waarom deze bo men moesten worden omgehaald is heel erg triest. De drie bomen wa ren hee! mooi en gezond.... tot twee jaar geleden. Toen kwam een'groep opgeschoten jongens en meisjes uit de buurt tot de ontdekking, dat zo'n boom prachtig speelgoed is. If

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1