Jeugdaktie van start gegaan ■81 V erkeersexpositie 0,4 seconde ging open Hilda Krop (83) met kleine kunstwerken AGENDA Fotowedstrijd voldeed aan verwachtingen I RIJNPOORT: POGING IS MISLUKT Burgemeester reageert fel op artikel ,,19 NU" Vluchtelingen gepakt AAN DJm JA kil Morgen roept de klok Minister Udink in Vlaardingen Snelle reactie van wethouder T. de Bruijn Expositiezaal De Visbank Jeugdzondag in Geref. Kerk Medische dienst Willibror duskerk i druk Jpezocht Inzendingen van goede kivaliteit ■M ^s8sy"0*M1 li6UiG *l§ p'4i§ ssi .atterdammer Pugiwa 5 2 A ZAT-""DAG 9 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met een reactiesnelheid van precies 0,4 seconde opende wethouder T. de Bruijn vrijdagavond de ver- 'keersexpositie, die in het nog niet vertiuurde complex aan het Liesveldviaduct is ingericht. De wethouder verrichtte deze opening met een snelheid van 34 km per uur en met een rem weg van bijna zeven meter. Schiedam Vandaag. en dagelijks VIAARMH6E1V -en -dagelijks Vandaag.... en maandag Stoerheid Jeugdbibliotheek in Babherspolder „boekt" succes Commissie beloonde dertien ideeën yilff|SagI (SrSraf i0P ftfgf- SS5 fa#1 PRIJZEN Fantasie 4/ v:.;, v y\- ^^NATrONAALBELEG m «tfl T. ■de Bruijn tt/STHOUDER jliet zien dat hij ook op een I §Qls£*bTomfiets snel kon tpo- I geren. (Van een onzer verslaggevers) \rLAARDlNGEN De Christelijk üstorische Jongeren Organisatie in H-Holland, waarvan het Vinar ia* raadslid L. de Snaijer voorzit- w i3 zal het nieuwe seizoen begin- to met een openbare bijeenkomst, |e zaterdagmiddag 23 september ijordt gehouden in De Harmonie aan ie ScMeda useweg 51a te Vlaardin- ^Drs. B. J. Udink, minister zonder porteeuiUe, belast met de ontwikke- Hngshulp, zal spreken over de ont wikkelingshulp. Daarna bestaat er ge- lt»enheid tot discussie. 1 jig de pauze zullen de huishoude lijke zaken worden afgehandeld. Ver leer is er nog gelegenheid na te pra- jttn in restaurant De Maas aan de laasboulevard. Ook kan men op ei- 'go kosten „Chinezen" in het C'ni- isws-Indisch restaurant „Kow Loon", iDe tniddag begint om half drie. Gezeten op een testbrommer moest de heeT De Bruijn onmiddellijk rem men bij het branden van een rood lampje. Toen ds. J. E. van Veert het Schrikbeeld sein op onveilig bracht reageerde de socialistische wethouder uitstekend op het rode licht. De 0,4 seconde die hij daarvoor nodig had is volgens insiders een goed gemiddelde. „Wanneer je als zestigjarige op een brommer zit, door een predikan t wordt getest, een expositie moet ope nen die ais motto draagt „Draai er niet omheen" terwijl je al jaren in de politiek zit, dan vraag je je wel af wat breng je van zo'n opening te recht'*, grapte de wethouder. Door zo snel mogeiijkte remmen startte de wethouder de jeugdver- keersaktie „Draal cr niet om heen", die de Vlaardingse jongeren op initia tief van Dynomowerk tot 16 septem ber houden. Dynamowerk is een werkgroep van de Hervormde Jeugd raad, die elke maand diensten belegt voor jonge mensen van achttien tot dertig jaar. In zijn inleidend woord zei de her vormde jeugdpredikant Van Veen, dat het onderwerp „verkeer" zeker niet buiten het kerkelijk érf ligt. „Naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth willen vele jongeren mee bouwen aan een verhoogde verant woordelijkheid in een stukje samenle ving". zei hij. Ernstiger vervolgde hij zijn toespraak dat het niet in de eerste plaats gaat om betere verkeersvoor- zieningen, maar om wat de jeugd wil doen voor „kinderen God?". „We zijn de jeugd dankbaar voor haar Irisse kijk op de verkeersproble men, voor het feit dat zij niet in het schrikbeeld van het grote aantal slachtoffers berust en daadwerkelijk zich aaneensluit om een bijdrage te leveren in het zoeken naar een oplos sing", besloot hij. De expositieruimte heeft behalve de testbrommer een ogentestapparaat (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer W. Jos de Gruyter, criticus voor de Volks trant, heeft vrijdagavond in De Vis- Ibnfc een expositie beeldhouwwerk en terimlek van de 83-jarige Hildo Krop jeopend. tentoonstelling is moge lijk gemaakt door de Vlaardingse com missie voor beeldende kunsten. De heer De Gruvter gaf een uitvoe- rlge inleiding tot het werk van Hiido Krop. Hij zei onder meer dat de beeldhouwer een van de eersten was, die een harmonisatie' tot stand wisten ie brengen tussen moderne architec tuur en beeldhouwkunst. Vooral in opdracht van de gemeente Amster dam is van hem monumentaal werk geplaatst bij brugpijlers en gebou wen. Van deze monumentale beeldhouw werken toont De Visbank enkele stu diefoto's. Hildo Krop is echter ook een groot kunstenaar in het maken van werk op kleine schaal. De ex positie laat daarvan voorbeelden zien jn steen, in klei en in hout. De beeld houwer toont met deze piastiekjes MAASSLUIS Onder het thema „Allen voor allen" wordt zondag in de Gereformeerde Kerk de zogenaam de jeugdzondag gehouden. De Gere formeerde Jeugdraad tracht hiervan «n bijzondere dag te maken, waarop de jeugd actief zal zijn voor de gehe le gemeente. De kerkleden moeten naar de mor gendiensten van de Immanuëlkerk en de Maranathakerk bloemen meebren gen, die aan de diensten een feeste lijk karakter zullen geven. Da bloe men zal de jeugd daarna bij zieken «n bejaarden in het Rusthuis bezor gen. De Jeugdzanggroep „Akkoord" ver leent in de Immanuëlkerk en de Ma ranathakerk muzikale medewerking. Na de hilddagdiensten kunnen de kerkbezoekers oude en nieuwe geeste lijke liederen bij orgel of piano zin gen. Irene: 20 Maltha, personeelsavond; Maris Sacrum: 20 BRB '67, heatavond; Plantaffe: 13 Drumüanciconeours; Sursum Corda: 20 De Mlscaries, dansavond; Tivoli: 20 Green's "R B Soc., dansavond met The Blues Dimension. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tei. 266382. uitsluitend redac- «Maken: tel. 283843. Agentschap, tevens Wachten bezorging; jnevr. j. van Gog, Dr. zamenholstraat 139a, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm po litie, te!. 264686. Brandweer tel. 259123. O.G.G.D. tel. 269299. Apotheek: 't Gouden Hert. Si Ll- duinastr. Un. tel. 268364 Bijkant. „Dc Rotterdammer". Smalle Ha venstraat n, tel. 346775, redactie: tel. 346775, O'g.K. 346619, .Wachten bezorging: K. Verhelj, Wat erstraat 24b. tel, 343345, dagelijks va nl8„10 -19.30 uur en zaterdag van 18 - 19 uur. ^POtneek: Backer, Hoogstraat 228, tel. Muzanda; Openingsbal van CSLD, 20. jPjlëlkezk: Filmavond voor Geref. jeugd, 10®e. yisbank: Expositie van Hildo Krop, tot 21, De Kattenbaken Expositie schelpen en «oralen, tot 18. zijn voorkeur voor dieren en mensen. Opvallend is het, dat deze figuren van man en vrouw, vader, moeder en kind niet afzonderlijk maar vaak in één conceptie zijn samengebracht „Als geen enkel ander beeldhouwer heeft HildoKrop het saamhorigheids gevoel tot uiting gebracht. Hij heeft dat gedaan zonder franje", aldus de heer De Gruyter. „Deze kleme werkjes zijn anders dan het monumentale werk. Ze zijn hartelijker, meer ongedwongen, onbe kommerd en met zin voor het boerti ge en burleske, dat nooit tot spot leidt", typeert de kunstcriticus. De beeldhouwer studeerde voor schilder aan de Heartherly Art School te Londen, toen hij 23 jaar was. Daarna een jaar aan de Académie Julian te Parijs. Na Parijs ging hij zich uitsluitend op beeld houwkunst toeleggen en studeerde hij aan de Rijksacademie te Amster dam. In 1911 behaalde hij de Prix de Rome. De heer De Gruyter schreef in het boekwerk dat verscheen ter gelegen heid van de. zeventigste verjaardag van Hiido Krop: „Al dit werk is abso luut zonder schijnwaarden, zonder buitenissigheid en van een haast zake lijk strenge stoerheid, die toch de subtiele gevoelens niet uitsluit. Het behoort onmiskenbaar tot het beste, wat de Nederlandse beeldhouwkunst in de laatste decenniën te tonen heoft". De expositie, die tot enmet 24 sep tember voortduurt, zal dagelijks van 19 tot 21 uur geopend zijn; zaterdag bovendien van 14 tot 17 uur en zon dag alleen van 14 tot 17 uur. De prijzen van de kunstwerken variëren tussen ƒ150 en ƒ5.000. Bij aankoop ontvangt men een rijkssubsidie van 25 procent. SCHIEDAM Herv tem: Grote kerk, 10 ds Spaltng, 17 ds Van de Heuvel: Bethel- kerk, ld drs wiMfnk; opstandlngskerk. 10 ds Zimmerman 19 Oeeum dienst! Vredes werk 10 d» Groenewegen 19 ds Zimmer man. Kethel - De Hank, 8.30 en 10 ds Verwaal, 19 jeugddienst, Geref kerk; Oosterkerk, 10 ds Strienstra, 17 de Van Veen; Kethel „De Ark", 9.30 ds Nam- mensma, 17 ds Oppendijk; MagnaUa Dei Kerk 10 ds Van Veen. 19.30 da Everaars (Jeugddienst): De Goede Haven, iO ds Eve raars. 17 ds Strlenstra: Julianakerk, 10 ds Oppersdijk, 17 ds Xammensma. Protestan tenbond: Westvest 90, 930 ds Kiaasen. Her vormde Evangelisatie: Nieuwe Haven 155. 19 en 17 ds Van de Heuvel. Chr Geref kerk: Warande. 10 en 13 dhr Wubs. VLAARDINGEN Herv. tem, Nieuwe Kerk. 10 ds Blesbroek. 17 dhr Van Zetten; Bethclkerk, 10 ds Van Naort. 19 dhr Van Lambalgeri; Immanuëlkerk. to en 17 ds Hoorn; Hehobothkerk, 9 ds Bouterse. 10.10 ds Blei. 19 ds Dulsterhot; Ichthuskerk, 10 en 19 ds De Jong; Holy-kapel, WU0 dhr Van Zetten; Holy-ziekenhuis. 9 Leger des Heils: Zonnehuis. 10 geref predikant. Geref kerk; Oosterkerk. 10 ds Aaftlnk, 17 ds Ttemersma. jeugddienst; Emmaustcerk. 10. ds Kouwenhoven. jeugddienst, 17 ds Aa£- Unk: Zonnehuiskapel. 10 da Lever; Holyka- pel 17 ds Kouwenhoven; Pniölkerk 9 en 10.30 d£ Swcn, 17 ds Ter Hart, jeugddienst; Maranathakerk, 10 ds Tiemersma, 17 ds Lever. Jeugddienst. De Wetering, 10.15 ds Ter Hart. Chr Geref kerk: Emmastrsat 116, 10 en 17 ds Drenth: Philips de Goedestraat 162. 15 ds Nleuwcnhuijie. Remonstr.kerk en NPB: Hoflaan hoek Emmastraat, 10 ds' Van vreumlngen. MAASLAND Herv gem: 10 en 19 ds Keljzer; Geref kerk: 10 ds De Jong 19 ds Aaltin k. MAASSLUIS Herv gem: Grote kerk, 10 ds Kalkman, 19 ds Van Veen (Jeugd dienst): Ichtuscentrum, 10 ds Vogel. Geref kerk, 9.3» ds Aaftlnk, 16.30 ds Duursema; Duursema. 1620 ds Aaftlnk: Maranatha kerk. 9.30 ds Aftlnk, 16.30 ds Duursema: Andreaskapel. 19 ds Aaftlnk. Geref kerk (vrljgem): 320 en 17 ds Van Tongeren. Chr Geref kerk: 920 ds Bos, 1820 ds Bos. Prot Bond: 10.15 ds Beukrnan: Leger des Bells: 10 dienst, 18.45 dienst op de Markt, 19.30 samenkomst o.l.v. majoor Wip en kapitein De JDnclcer. ROZENBURG Hervormde gemeente: Immanuëlkerk, 9.45 ds Westerveld. 18.30 ds Van leperen: De Schans, 9.45 ds Evelein; Geref kerk: 920 en 18.30 ds Koffrle; Chr Geref kerk: 9.30 en 17 ds Plantlnga: Geref kerk (vrljgem): 9,39 dienst, 15 ds Van Ton geren. SCHIEDAM J. Mokkenstorm, Graaf Florisstraat 75. tel 284096. C. J. M. Vloot man, Singel 151, tel 267760. P. van Sant brink. Van Heuven Goedhartstr 97-IU, tel 262562. VLAARDINGEN H. S. MtSlder, Hof- laan 31, tel 342203. N. Warmolts, Hoflaan 37, tel 342074. HOEK VAN HOLLAND J. LOnkhui- 7.sr.. Johnkstr 2, tel 01747 - 2627. MAASLAND J. W. Oltmans, "s-He- renstraat 4, tel 01899 - 2039. Veeartsen- dienst: c. van de Most, Xetheiweg 13. tel 010 - 343084. MAASSLUIS J. Elsman, Haven 40, tel. 2109. Verloskundige mejuffrouw Van de Veen. Jac. Catsstr 24, tel. 2378 en mejuf frouw Van de Hoeven, W. Pijperplein 64. tel 4380. wijkverpleging: Groene Kruis. zr. Schipper, Haven 22. tel 2577; Orame Groe ne Kruis, zr. Bijl, Noordvliet 99, tel. 2180. Apotheek. Rijnmond. Mozartlaan. ROZENBURG H. C. van de Graaf. Anemonelaan 2, tel 2208 - oiss9. AE bejaarde beeldhouwer Hil- do Krop geniet van een glaasje temidden van zijn ge- exposeerde werken. VEILING WESTEKLEE DE LIER, 8 sept. Aardappelen 11—16 2500 kg: andijvie 2535 1250; dubb. bonen 35—94 3400; pronkbonen 3447 400;snLJbo- nen 110—165 540; altcante 160—225 4100; gol den s_ 'o 170—240 270; Irankethaler 140—210; mus vat 125—230; komkom, (krom) 19—21 7100; sptuiten AI 52—59 33.000, All 31—34, BI 57—63 BIX 51—58 C1I 40—47 pepera 45—05 1.140; postelein 47—55 310; spi nazie 1230 3200; Spitskool 27—29 200; stoolsla 39; uien 8—17 4200; Aananas 6 85—155 1100 stuks; 8 55—145; 10 75—85:ogen 8 75—160 1400 10 45-135; 12 35—90: 19 15—35 paprika 4—9 12000; perziken 962 260; sla I 21—28V16OOO; Cl 14—28Vj; bloemkool 8 66—76 10.600; 8 53—57: 10 43—46; 12 29; tomaten 1 A 240—255 36285 bakjesexport: B 240 4690 blnnenl.: c 240—245 40.975 totaal; Chinese kool «—11 300 kg; rodekool 8—12 330; kro ten 12—22 3M>; prei AI 19—2» J300; BI 17—26 bospeen 28—30 48Qbos; peterselie 5—14'/! 230; selderij 5—9 2000; komkom.i AA 41—47 59.300 stuks export: A 30—33 17.700 binnenl.: B 17—25 77.000 totaal; C 15—18: D 15—16; netitieloen blank 6 35—75 5800 8 35—40: 10 3540; netmeloen 6 60—105 8 4065; rlip 10 31—45; 12 25. VLAARDINGEN Maandagavond zal om half acht in het kader van dv Gereformeerde Jeugdweek in de Pniëlkerk een film worden vertoond voor jongeren van vijftien tot zeven tien jaar. Deze avond zal de start zijn van de instuiven, die het komende seizoen worden gehouden. Vertoond wordt een film met Eddie Constantine „Die man is gevaarlijk". en een voorrangstesitópparaat. Verder is er een verkeeijs tafel, een openge werkt model van een personenauto, een filmzaaltje en een grote hoeveel heid instructiemateriaal van het Ver bond voor Veilig Verkeer. De tentoonstelling: is tot vanavond tien uur geopend, morgen van 15 tot 18 uur, vrijdag 15 september van 19.30 tot 22 uur en zaterdag IS sep tember van 10 tjot 19.30 uur. De toe gangsprijs is twéve .kwartjes, kinderen tot twaalf jaar betalen eenkwar tje. tot twaalf jaar .beitelen een kwartje. VLA AR DIN C/EN Donderdagmid dag heeft wet'houder G. Walstra in de volkrijke Bajbberspolder een jeugd afdeling van (je Gemeentebibiiotheek geopend. Het -afileenpunt is tot stand gebracht in een Rand van de gemeen te aan de Schlmmelpenninckstraat 16a. Het is reeds geruime tijd de bedoe ling van het gemeentebestuur in de Babberepoider een definitief filiaal te stichten, Geldsdhaarste en het vinden van een geschikt bouwterrein zijn er de oorzaak van, dat deze dependance voorlopig nog niet kan worden gerea liseerd. Wethoulder Walstra vond het juist daarom uerheugend dat althans voor de jeugd ;«en tijdelijke voorzie ning is getroffen. Ongeveer drieduizend boeken zijn op de begane grond (voor de jeugd tot negen jaar) ,«n op de eerste verdie ping (voor de puderen) in lange boe kenrekken uitgestald. Bovendien is; op parterre nog een lees- en vertcdhoek ingericht, waar een van de leidsters de kinderen op woensdagmiddag verhaaltjes kan voorlezen of Tertellen en waar de jeugd de te le»en boeken kan inkij ken. Zaterdagmorgen gaat de biblio theek voor hét eerst open voor de jeugd. De openingstijden zijn op maandag-, woensdag- en donderdag middag van twiee tot half zes en zater dagmorgen van tien tot een uur. Wanneer de kinderen drie kwartjes betalen kuruwaï zij tot aan het einde van dit jaar ;twee boeken per week lenen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Üe vergaderin gen van de Ideeënbuscommissie van Gemeentewerken, onder voorzit terschap van de heeir J. Wagenaar zijn in 1966 de volgendie ideeën behan- deld: Het verven van bezonk linkerkeien en tegels die in versctiillende kleuren v/orden gebruikt op speelplaatsen en zebra's; het vervangen van scherpe punten van de banctenstangen door klemmen waarin rafxberblokjes zijn aangebracht; het aanbrenger, van verkeerspijlen samengesteld uit twaalf elementen; salaris- en ioonbe- taling per giro, suggesties verbeterin gen kruiwagens afdeling Bestratin gen; suggesties opheffing onvolko menheden bij de uirionering van wer ken; uitbreiding en vervanging glas opstand kwekerij; ïnvoerin uniorm formulier voor het schrijven van con cepten. Voorts transport van materialen door middel van een van rollen voor ziene verplaatsbars transporteur; plaatsen presentatiejoord bij telefoon centrale; voorzieningen aan schaftwa- gens; gebruik stenap-el „volgeboekt" bij kostenadministraiie, omhoogbren- gen uitlaat stenenschrapmachines; ge bruik stofbrillen ïfloor straatmakers bij winderig weer. Verder plaatsing grotere zandtrech- ter op de Straatmakerswerf; plaatsing betonnen 'Kuiltjes in trottoir bochten ter voorkoming van beschadi ging van het trottoir, aanbrengen ce menten afsiuitbodem in voorkomende gevallen teneinde verzakking van houtwerk te voorkomen; het drijven de houden van een lekke boei; het in het gemaal Westfraa keiand binnenko mende vuil mecbajnisch' omhoog te brengen vja dicht bij elkaar ge plaatste V-snaren, -door een bakken- ladder, afgraven goede grond van nog op te spuiten gebieden en deze te gebruiken voor det ophoging van ta luds, tussen huizenblokken. Van de inzendingen zijn er dertien t beloond. K t (Van een rnedewerker) j VLAARDINGEN M«r. M. A. Jansen, die vorig jaer op 1 oktober de eerste steen legde van de WilJifcrorduskerk aan iMTt Erasmusplem in de v.<estwijk, heeft vrijdag avond het kerkgebouw officieel ingeze gend. De vijfhonderd; plaatsen in het rui me gebouw, dat min.of meer in de breedte is gebouwd, waren aalen bezet. Onder de aanwezigen bevonden zich bur gemeester mr. J. Housdens en wethouder G. Walstra namens, het gemeentebestuur en diverse afgevaardigden van andere kerkgenootschappea- woonden de plechtig heid bij. Na een inleidend öebed werden eerst de buitenmuren van de kerk met wijwater besprenkeld; daarna de binnenmuren on der het zingen vanJ enkele psalmen. De kerk en het altaar werden met het teken van het kruis ingezegend. Voordat de bijeenloomst begon kon men tot ver in de omge'rfng de klokken horen luiden. Klokken, genaamd naar Wlllibror- dus. Petrus en Johannes de Doper. Na de Ingebruikneming volgde een druk bezochte receptie. Xondag 2al om 10 uur een feestelijke mis borden gezongen. rtÉjpi •iV-T -nSlul-y kW* ,:r rfi/ it "l"J6 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Fotowedstrijd Beelden in het Julianapark 1967, heeft aan de verwachtingen voldaan. De kwaliteit van de zwart-tvit foto's had een redelijk peil. Dit kon echter niet gezegd worden van de dia's, waaraan nog al wat technische be zwaren kleefden. Wel is het opgevallen, dat vele in zenders getracht hebben de beeld houwwerken vanuit alle mogelijke hoeken te benaderen, waardoor op nieuw een boeiende confrontatie met deze uitingen van eigentijdse kunst tot stand kwam. In totaal waren er 68 deelnemers met 181 inzendingen. Dit vertelde vrijdagavond in de au la. de directeur van het Stedelijk Museum, de heer J. Paalman, toen hij de tentoonstelling opende. De leid raad van zijn betoog was afgestemd op het juryrapport. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer E. A, Leenderte. reikte de prijzen uit. De heer Leenderts was van mening dat het aantal inzendingen de ver wachtingen had overtroffen. De be langstelling voor de expositie zelf was groot geweest. In de ruimtelijke sfeer van het Julianapark kwam zij goed tot haar recht. „Niet altijd had men de beelden begrepen. Er is ook veel om gelachen. Maar dat geeft niet, want lachen is gezond", aldus de S.G.-voorzitter. De prijswinnaars waren: Groep I: Eerste prijs was een beker en een bedrag van 50 voor de heer H. A. J. Corpeleijn te Schiedam (20 jaar), voor zijn gehele inzending. De tweede prijs bestond uit een verzilverde medaille en. een waarde bon van 25,- die de heer W. Salters te Den Haag (20 jaar) won, voor zijn foto van het beeld „Tuimelaar" van Hans Koetsier. Derde prijs, een bron zen medaille, ging naar de heer J. A. Noordijk (19 jaar) voor zijn foto van de sculptuur van Bordes. Eervolle ver melding kreeg de heer A. P. E. Mal- jaars te Delft (18 jaar), voor zijn foto van het beeld „Magisch Vierkant- van C, Rogge. Groep II: Eerste prijs, beker en bedrag van 50 de heer J. H. Kruit te Schiedam, voor de foto van het grote beeid van Nico Betjes. Tweede prijs, verzilverde medaille en waarde bon van 25 mevrouw J. Kruit-Klein te Schiedam, voor de foto van het beeld van Rob Maingay, Der de prijs, bronzen medaille, de heer R. C. Jeltsema te Rotterdam voor zijn foto van het beeld van Nico Betjes. Eervolle vermelding de heer G. van Soest te Schiedam en een extra (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM In de afgelopen nacht zijn de 21-jarige A. B. C. C. uit Culemborg en de eveneens 2I-jarige P. J. van E. aangehouden. Het tweetal was op september uit de jeugdgevange nis In Zutphen ontsnapt Het duo reed in Blijdorp in een auto. Hun merkwaardige wijze van handelen trok de aandacht van een surveuillance- wagen. Na een achtervolging tot in Schiedam kon het tweetal worden ge arresteerd. Het bleek dat de auto uit de Een- drachtsstraat was gestolen. (V;&n een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burge- me ester W. Thomassen heeft fel gereageerd op het artikel dat de hgjer R. Idenburg heeft geschre ven oVer de toekomstige Rijn- poot tha ven in het blad „19 NU" van de Stichting Public Rela tions Land- en Tuinbouw. De burgemeester stelt dat deze po- ginjg is mislukt. Hij suggreert de 'direkteur nu een deskundige te raadplegen teneinde de erpstige fout die het blad heeft begaan tegenover de lezers kring, te herstellen. De "burgemeester zegt dat het arti kel (icn vooroordeel voorop stelt De door de heer Idenburg uitgesproken vrees; voor een verdere cn ook in dustriële ontwikkeling is volgens hem tegen beter weten in geuit. Er komt 'geen industrie in en nabij de haven,' omdat passagiers-, veer- en containerschepen aile ruimte in besBag;zullen nemen. Er wordt bij hoger bestuur geen goedkeuring ge vraagd, voor een industriële bestem ming». aldus de heer Thomassen. VTjEsingen zal niet aan bod komen als containerhaven, omdat een der hoof ötendensen van de moderne ont wikkeling concentratie in een gering aantal grote havens is. Voor kange- roescbepen (zeeschepen die lichters meenemen, die in- en uitvaren; Ly- kes Lines heeft er enige besteld voor een dienst tussen Amerika en Euro pa. Red.) zal tz.t. m de Waal naven accommodatie worden geboden. Volgens burgemeester Thomassen verkeert de schrijver omtrent de ver- ziltïng in verwarring. Er is helemaal geen rapport van deskundigen over de drempel in de Nieuwe Waterweg. Het gevaar voor een zoute kwel m het Westland kan volledig worden verkeerd, volgens het Rijksinstituut voor Drinkwater, Het feit dat Rotterdam iets zou heb ben gezegd over een dam bij Oost- voorne, is niet waar. Het onderwerp is bij Rijkswaterstaat in studie. De fantasie omtrent sluizen in de Nieuwe Waterweg zijn volgens de burgemeester waarschijnlijk een ge volg van publicaties en discussies kort na de Watersnoodramp. Toen werd gesproken over een stormstuw, maar sindsdien is hier niets meer over vernomen. Het is in elk geval iets anders dan een sluis in de rivier. Op dit punt is de heer Idenburg volgens hem ook zonder kennis van zaken te werk ge gaan. Het Rotterdamse havengebied heeft erkenning gevonden als bron van grote nationale welvaart. De pijpleidingen naar Zeeland, Limburg en Amsterdam en de achterwaartse verbindingen, die tot diep in Europa reiken, maken dit voor iedereen be grijpelijk. Rijnpoort zal in het bijzonder een dienstverlenende functie voor het Westland kunnen vervullen. Geen schade en wel grote voordeïen, dat is wat Rijnpoort ook aan de agrarische bedrijven in het uitzicht stelt, aldus de burgemeester. I nterume 4 N.V. Internationale Belegging? Unie „Interlinie", Postbus 61.7, Den Haag TAE heer J. ff. Kruit kijkt nog eens met voldoening naar zijn winnende foto. prijsje voor de humorist'sche inzen ding van mevrouw H. M. Knijpers te Vlaardingen, een foto van het fluits pelende jongetje bij de gele lurhtslang. Groep III: Eerste pri:s. be'-er en bedrag van 50,- de heer J. H. Jon ker te Rotterdam voor zijn et'? ven .het bes'd van Koetsier. Tweede orijs, verzilverde medaille en waardebon van 25,-, de heer W. F. Janzee te Schiedam voor ziin dia-doorkijkre op het beeld van Pieters. Derde, prüs, bronzen medaille, de heer L. Schuit man jr. te Schiedam voor -•* d!a v?n de aero dynamische plastiek van Boe zem. Eervolle vermelding mejuf frouw C. P. Ligthart te Schiedam voor haar dia-doorkijkje door het beeld van Cornelius Rogge. Na afloop was er gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen. Onder de aanwezigen bevonden zich wet houder mejuffrouw G. D. de Graaf! en (i"; gemeente-archivaris drs. G. van der Feijst. De jury bestond uit de heren: J. Paalman, directeur Stedelijk Museum, voorzitter, P. van de BoOm, directeur Schiedamse Gemeenschap, Ton den Haan, persfotograaf, A. Over zet, chef Plantsoenendienst en 3. 3. H. Paardekam, voorzitter Algemene Fotokring Rotterdam. VANDAA.G ga ik het eens opne men voor de kleuters, de kinde ren die op de kleuterschool of in de eerste en eventueel tweede klas van de lagere school zitten. En dan heb ik het speciaal over de televisie-pro gramma's die voor zulke kleintjes zijn bestemd. Het is mij en ik ben beslist niet de enige namelijk opgevallen dat er voor hen op het scherm niet zo bar veel te genieten valt. Zaterdags en woensdags er is een kinderpro gramma, maar aan dat „kinder" wordt naar mijn smaak niet veel aandacht geschonken. Het meren deel van de programma's gaat die kleintjes namelijk meestal ver bo ven hun pet. Moeilijke, eerder voor tieners bestemde programma's wor den op hun tijd 's middags om vijf uur uitgezonden. Wat hebben die kleintjes aan" een ingewikkeld verkeersprogramma, een quiz en meer van dat soort din gen? Ze kijken hooguit vijf minuten en druipen dan af. Programma's van „Swiebertje" en „Ja zuster, nee zuster" kunnen er voor hen net mee door. Maar waarom niet meer speciale kleuterprogramma's? Kleuters zijn immers ook kinderen. Wat hebben as aan een tekenfilm met beertjes en konijntjes die Russisch praten? Waarom dit kleuterfilmpje voorzien van Nederlandse ondertitelingen? Denken de omroepen soms dat deze kleuters kunnen lezen? Ze zien de dieren, dat wei. maar de strekking van het verhaaltje ontgaat hen toch ten enemale. Is het zoveel moeite om dat soort filmpjes in het Neder lands over te spreken? Het lijkt me niet, maar als het wel zo is, dan kan men in Hil versum of Bussum toch beter voort aan die filmpjes maar achterwege laten. Of goed doen, of helemaal niet. Aan half werk voor onze klein tjes heeft niemand wat. Zo, dat was dat. Zomaar een probleempje waar mee de kleintjes vaak (voor het t.v.-scherm) zitten. TAAN nog even iets heel anders. U en ik weten dat de stoomtram in Zuid al lang niet meer rijdt. Daar om keek ik van de week toch wel even gek op toen ik met een auto van de Dorpsweg de Korperweg richting Waalhaven op reed. Bij de hoek een groot bord met de waarschuwing „Let op tramkrui sing". Een tientaL meters verder zou die tramrails moeten liggen. Moéten, volgens dat bord, maar in werkelijkheid lag die er niet. Wel kon ik zien dat hij was weggehaald en dat de straat was bij geplaveid. Al maanden, naar later bleek. Waar om dan ook niet even dat bord met die waarschuwing weggehaald? Het brengt de automobilisten alleen maar in verwarring en het lijkt me een heel kleine moeite. X "'ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1