Teleurgestelde Oproep vond geen weerklank Leiding wil' geen Schiedams bij is Van De Hoek tot en AGENDA Cursus pottenbakken tuhek r oudste honderdste verjaardag 1 Volkstuinders gaan tot fusie nu over na val van fiets C. Kolff: cijfers zijn niet juist A. W F. v.d. Hoek: geen kans gekregen Rotterdam niet meer in binnenlands luchtnet Ui 'if 4 etfiag&t Modern toneelstuk in Stadsgehoorzaal Nieuwe huizen voor uitbreiding Noord Jongen (17) op straat overleden Oranje-Zwart nog bijzonder vitaal Burgerlijke stand Na langdurige vergaderingen Lijk geborgen in Noordzee P sfeervolle yerliqhting y ■M pE ROTTERDAMMER DINSDAG 12 SEPTEMBER 1D6' In wankel evenwicht" Trainingsgroep voor jonge kunstrijders (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De oproep in de hervormde „Zondagsbode" van 1 september van het C.J.V.-bestuur, om als leiding van het Schiedamse jeugdwerk aan tafel te gaan zitten en samen te spreken over wat meer eenheid, heeft geen weerklank gevonden. Dat is jammer, want die eenheid zou misschien kunnen leiden tot de aanstelling van een jeugdwerkleider. 1 jé lp itaü Vandaag.... en dagelijks kunst .in bloemen en planten HERSCHAPEN AGENDA HBSS-jaarverslag VOOR RILLEN Vrouwenbond centrum houdt vergadering Vuist hallen Keuring Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Nederland se Luchtvaart Maatschappij zal met ingang van 1 november niet meer via de Rotterdamse luchthaven vliegen. De NLM is van mening dat de drie tot vier passagiers die hier in- of uit stappen maar moeten worden op geofferd om de belangrijke lijn MaastrichtAmsterdam nog meer mogelijkheden te geven. In Rotterdamse luchtvaartkringen is men verrast over deze maat regel, zo niet ontstemd. Familieleden Maasdam vaart rond Kaap de Goede Hoop Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) GAARDINGEN De Neder- ,..d5e comedie komt dinsdag 19 sep tember in de Stadsgehoorzaal met het moderne toneelspel in drie bedrij en in wankel evenwichtvan Ed ward" Albee. Het Viaardings Kunst Cmtrum prijst zich gelukkig dit stuk als eerste op het repertoire te zetten. De prijzen van' de plaatsen zijn zes, vijf en vier gulden. Jeugdleden beta- J twee gulden, exclusief nlaatsbespreken. Voor niet-leden ïïordt een gulden extra berekend. Plaatsbespreken kan men zaterdag IS september van 20 tot 21 uur, dinsda" 18 september van 10 tot 13 uur en 's avonds voor de voorstelling aan de zaal. Telefonisch kan men kaartjes bestellen van 11 tot 13 uur onder nummer 340500- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaar- dingsche IJsclub start 1 oktober in 's Hertogenbosch met een,, trai ningsgroep kunstrijdenen ijsdansen voor jongens en meisjes van zes tot twaalf jaar. Hoofdtrainster is Truus Geradts uit Den Haag. Zij zal worden geassisteerd door ouderen, die reeds ervaring hebben in het kunstrijden. De abonnementsprijs is laag gehou den. Voor het vervoer per reisbus wordt een aantrekkelijke regeling geschapen. Men kan zich aanmelden bij mevrouw C. v. d. Marei-van Waas, 's-Gravenzandestraat 5, tel. 347718 en 342765. Binnensingel 165 tel. (34)2465 Vlaardingen -Y i'. y-;; Blijkbaar bestaat weinig behoefte aan die eenheid, want er reageerde niemand. Gaat het dan zo uitstekend met het jeugdwerk? Als men leest wat de Gids voor de Hervormde Kerk enkele jaren gele den hierover meldde en dit vergelijkt met de huidige moestand dan komt men tot een heel andere conclusie. Dit zegt de diep teleurgestelde CJV-voorzitter R. van den Berg. De CJV heeft dringend behoefte aan enthousiaste jonge mensen, die hun medewerking willen verlenen aan verschillende vormen van jeugd werk. Men heeft nodig leid(st)ers voor de jongens- en meisjesclubs en HOEK VAK HOLLAND De harmonie- vereniging „Botterdam aan ree" gaat alte Hoekse gezinnen die nog geen donateur ztln bezoeken. Van hen wordt een mini mum-bijdrage van twee gulden per Jaar gevraagd om daarmee de muzikale mede-, werking aan evenementen en Jubilea te kannen voortzetter.. HOEK VAN HOU.AXD De vijfjarige K. G. Battlst uit 's -Grasenzande is op het parkeerterrein bij de sportvelden door een wegrijdende auto aangereden. Na door een dokter behandeld te zijn Kon hij weer naar huis. HOEK VAN' HOLLAND Van de 24-Ja- rige W. G. uit Delft werd de inhoud van de binnenzakken van zijn colbert gestolen. Hij had dit onbewaakt op het strand ach tergelaten toen hij ging zwemmen. De man vermist zijn rijbewijs, bril, horloge en wat geld. VLAAHDINGEN De Vlaardlngse Hen- gelaarsbond verzoekt hengelaars zaterdag morgen geer. gebruik te maken van de eerste twee singels vanaf de spoorlijn. In park 't Nleuwelant. Daar zal namelijk een concours worden gehouden van de bengel- sportvereniging Sprlj, waaraan meer dan honderd hengelaars zullen deelnemen. Na 11 uur zijn de vijvers weer vrij. VLAARDINGEN De postdulvenhou- öersvereniglng Keer Weer hield met 332 duiven een coneoursvlucht vanuit NeufvU» les. De 154 kilometers werden door de eerstaankomende duif afgelegd ln 2 uur 11 minuten 33 seconden; de laatste prljsduif deed er 13 minuten en 33 seconden langer over. uitslag: G. Schoenmakers 1. 67, 71. '8: J. Snocij 2, 70; A. Groeneveld 3. 22. 53 mevrouw v.d. Velden 4. 10, 12. 30. 31. 37, 40. 12. 46; A. V. Strijen 5, 8. 14. 55; A. Waardenburg 6, 19. 33. 35. 62, 68: M. v.d. velden 7. 9. 20. 23. 25. 15. 61, 72. 77. 80; J. Everdlngen Zn. 11. 16, 34. 52, 63; NL Schapkun 13. 41. 60. 78; J. Helnsius 15; A. v. Vliet 17. 38, 56; A. Bovenberg 18. 37. 36. 64; M. Hurkmans 21, 44; A. Leellang 24, 29. 32. SI. 54. 76; F. v.d. Meijden 26. 73: F. v. Vliet Zn. 28. SS; 3. Mersch 39, 53, 57. 69, 74. 82; A OÜermans 43; a. Westelijk 46: B. Si mons Zn. 48; J. Blom-Klapwijk 40. 81: L. stam 50: A. Engelaan 59, 65; G. Blouvv ]o; F. Noordhoek 83. VLAARDINGEN De tafeltennlsclub V.R.T.T.C. zal met 5 teams deelnemen n de competitie van de N.T.T.B.. afdeling (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten bouwt in het uitbreidingsplan Noord achttien woningen in drie lagen. Het werk vordert goed en men verwacht dat de huizen nog voor het eind van bet jaar gereed zullen zijn. Het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten, en ook andere aannemers, gaan in de naaste toekomst ook bou wen in de omgeving van de Prins der Nederlandenstraat. Minder goed gaat het met de toege zegde 59 woningen voor plan Oost. Nadat de wijkraad de toewijzing daarvan met veel moeite in Rotter dam had weten te veroveren, is er nu weer een kink in de ambtelijke kabel gekomen die vermoedelijk tot uitstel ral leiden. Botterdam. De eerste twee spelen ln de derde klasse, het derde en vierde ln de vierde klasse en team 5 Is ln de vijlde klasse ingedeeld. De teams zullen worden getraind door F. Pattlapon. Voorzitter van URTTG is F. Hulsker, secretaris J. B. Ladage. en mevrouw G< de Jong pennlng- meesteresse. Er wordt gespeeld op woensdag- en donderdagavond in het voor malig weeshuls aan het Weeshuis-plein. Za terdagsmorgens ls er gelegenheid tot trai nen. De t.t. Shell is ingedeeld ln de tweede, derde en vierde klasse. Er wordt getraind onder leiding var; de heer J. Steln. Het bestuur van deze vereniging ls niet gewijzigd. MAASLAND -- De coöperatieve Spaar en Voorschotbank „Boaz" houdt donder dag, 20 uur, de jaarlijkse ledenvergadering ln Het Trefpunt. Leden die voor 20.30 uur de ledenlijst hebben getekend, ontvangen vijf gulden presentiegeld. A MAASLAND —Voor de restauratie van de oude pastorie van de hervormde kerk worden vrijwilligers gevraagd voor sloop- en andere werkzaamheden. Vooral op de vrije zaterdag kunnen vele handen licht werk maken. SCHIEDAM Uit een groen meta len geldkistje is bij de NV James Wal ker en Co aan de Fokkerstraat 551 ongeveer 600 ontvreemd. Arcade: Cursus E.H.B.O., 20; Arcade: Bond van vogelliefhebbers, bij eenkomst, 20. Bijkantoor „i>e Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. uitsluitend redac- «ezaken: tel. 263943, b.g.g. 346618. Agentschap, tevens klachten bezorging: i,';vr- J. var, Gog, Dr. Samenhofstraat 133a tel. 264666. Brandweer tel. 269123, c-G-G.D. tel. 269290. n^fJAheek: 't Gouden Herig St. Lidui- Aastr. 58a. tel. 260364. Zaterdag opende de wethouder van kunstzaken, de heer J. Ree- horstoponze tweede verdieping de tentoonstelling: "Kunst van nu - Kunst voor U". Een feestelijke opening, niet alleen omdat dit eerste lustrum ereen voldoende aanleiding voor is, maar ook omdat de leveran cier van ons Tuincentrum Boot en Co. N.V. te Boskoop, de gelegenheid benutte om nu eens aan ieder te laten zien... wat er met de planten en hees ters en bloemen uit ons Tuin centrum te bereiken Is. Als U dus het werk van onze eigen Rotterdamse kunstenaars wilt zien in eert feestelijke en tourage. dan waehc U iets bij zonders... Als U het tuincentrum wilt zien met de uitgebreide collectie van alles wat voor Uw tuin, térras of balkon nodig is, dan b hét voor U een openbaring- Maar als U zo maar gewoon lief hebber bent van al het moois wat de natuur ons geeft, een bloemenpracht, die de bekende tuinarchltekt Vogel tot een vol maakte combinatie met moderne kunst heeft samengebracht... dan hebben wij er geen woorden voorl Dan zeggen wij gewoon, kom kijken en knap er van op... van deze kunst In bloemen en plan ten op onze tweede verdieping. Voor het CJV-jongenskamp^ in Amersfoort bestond ook dit jaar weer grote belangstelling. Gezel lig zaten, de Schiedamse jongens geschaard rondom een hoog op laaiend kampvuur. gastvrouwen en gastheren voor de so ciëteit. Voor dit werk kan men zich opgeven bij de onderstaande bestuursleden: R van den Berg, Lo- rentzlaan 28c, voorzitter, tel. 150306; P Plaisier, Vlaardmgerdijk 414, secre taris, tel. 266475, J. van de Most, Oostsingel 49, penningmeester, teL 266619. Inmiddels hebben de CJV-ers niet stil gezeten. Sinds maart, toen de be nedenverdieping tijdens een min of meer officiële, maar gezellige ope ningsavond, bezichtigd kon worden, heeft men de „Jeugdhaven" aan de Lange Haven In een modern 'gebouw herschapen; zodat het er nu prettig ..toeven is. -..i.Vvi r- "i '.Zo vis dan 'sociëteiti,,De' Vonk", weer het winterseizoen begonnen, na dat deze in juli en augustus slechts één avond per week was geopend, thans gaat deze sociëteit weer alle weekend -avonden van acht tot elf uur open. Iedere week worden de nieuwste platen (de top tien) ge draaid. Voor drie gulden per maand kan men er danse, praten, en binnen kort ook biljarten, damtaen en kaar ten. Eigenlijk begon de start van het winterseizoen reeds tijdens het CJV-kamp van 29 juli tot 5 augustus in Leusden bij Amersfoort, waar on geveer veertig Schiedamse CJV-ers een onvergetelijke week hebben door bracht. De agenda van de bestuursvergade ring van donderdag vermeldt de bespreking van een groot aantal akti- viteiten voor de komende maanden. Men wil gezamenlijk St. Nicolaas vie ren en gemeenschappelijk Kerstfeest houden. Verder wil men filmavonden organiseren en ook een kamp- en fa milieavond houden. Voor het voorjaar staan fietstoch ten, een voetbalcompetitie en week end-excursies op het programma. Een belangrijk agendapunt wordt donderdagavond de maandelijkse ka dertraining voor de zes clubs, met een driemans-leiding voor elke jon gensclub en twee meisjes als leidsters voor iedere meisjesclub. SCHIEDAM Maandag om kwart over één zakte de zeventienjarige J. W. Berveling uit de Joh. Wage- naarstraat op het trottoir voor de lagere technische school aan de Mon seigneur Nolensslaan in elkaar. De GGD bracht hem naar het Ge- meente-ziekenhuis waar bleek dat hij bij aankomst was overleden. (Van een medewerker) SCHIEDAM m Met de ledenverga dering van donderdagavond voor de deur heeft secretaris G. K. A. de Geus in het zojuist verschenen jaar verslag duidelijk te kennen gegeven dat de oranje zwarte club na de ruim 41 jaren van zijn bestaan nog spring levend is. De heer De Geus concludeerde dit na de opsomming van de vele aktiviteften in het afgelopen jaar. Daarnaast moest het normale compe titieprogramma worden afgewerkt, zo dat HBSS een bijzonder aktief sei zoen achter de rug heeft. Het aantal commissies is bij HBSS groot, maar deze met 116 leden geste gen vereniging (thans 427) heeft ook veel mensen nodig om de werkzaam heden voldoende te organiseren en vlot te doen verlopen. Naast het bestuur, werken een jumioren- en pu- pillencommissie, een elftalcommissie, een contactcommissie, een kascontro lecommissie, een strafcommissie, een redaktiecommissie, een terrein- en materiaalcommissie, een onder- houdscommissie en kantinedienst, trainers, een raambiljettendienst, EH- BO'ers, incasseerders en nog meer mensen die zich verdienstelijk maken voor de vereniging. Financieel komt HBSS wel uit, maar in het jaarverslag wordt niet verzwegen dat de promotie naar de hoogste klas van het zaterdagvoetbal hogere kosten met zich meebrengt door de verre reizen bij uitwedstrij den. De recettes waren in het afgelo pen seizoen minder dan daarvoor, maar niettemin hoopt men dit in de tweede klas op te vangen door hoge re recettes. Op de donderdagavond te houden ledenvergadering zullen de aanwezi gen een zorg minder hebben dan aan vankelijk was aangekondigd, want se- kretaris De Geus heeft alsnog beslo ten zich herkiesbaar te stellen, nadat hij dit eerst had geweigerd. SCHIEDAM —Geboren: Arjen A zv j s Dörsch en L M Wattel; Jolanda H dv C Hoenderkamp en H M J Duk; Johanna M d v J F T van der Knaap en C M E Rebers; Wilko zv W J Vermeer en N J H de Ronde: Miranda, dv J den Toom en A J Hoogendoorn; Patricia J, dv J P van Heest en T J Lietaechts; Yvonne M dv F M J Weber en W W M Kloet: Antoinette, dv C J van UDEN EN W van 't Hof: Yvonne, dv P J Herweijer en M den Os; Carlo V, zv V V E Pace en M A Kerklaan. (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Binnenkort be ginnen cursussen pottenbakken en emailleren in de christelijke detail handelsschool „Beneden Maas" aan de Westhavenkade 95. De kosten van het pottenbakken zijn, inclusief ge bruik van materiaal, gereedschapper en het bakken, vijftig gulden (10 les sen). Het emailleren komt op 45 (10 lessen), eveneens inclusief materiaal en gereedschap. Bij deelname aan belde cursussen bedraagt het lesgeld 90. Men schrijft voor de gehele cursus in. In lichtingen zijn te krijgen bij de heer A. Sehoonfeld, Markt 36. IS EEN RINCK-BSil. (door d& 5 RINCK-extra's VOORDELIGER DAN OOrr (Va» een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse afde lingen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond Centrum, Nieuwland en Kethel houden woensdag 20 sep tember om 20 uur in De Rank aan de Schiedamseweg een gecombineerde vergadering. Mevrouw M. Hylkema-van der Veen, predikantsvrouw te Gorredijk, zal tijdens deze eerste bijeenkomst van het winterseizoen „Het brandof fer" van Albert van Goes voordra gen. De afdeling Schiedam-Centrum viert 24 oktober haar vijfenveertigja rig bestaan. Het Trio Klark Hoebee zal aan deze feestavond zijn medewer king verlenen. Op 23 november spreekt mejuffrouw Hoekendijk over haar werk in „Donker Amsterdam." De afdeling Schiedam-Nieuwland houdt haar volgende vergadering op 17 oktober met een lezing over „Gast en gastvrouw". Voor de afdeling Schiedam Kethelzai op 18 oktober ds. L. F. den Boer spreken over het onderwerp: „Het gesprek in het ge zin." De leden, die eenmaal per maand de rondleiding in het Museum Boy mans van Beurtingen willen meema ken, kunnen zich opgeven bij het bestuur. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het heeft me vrouw E. M. P. Bolderheij-Linck niet aan belangstelling ontbroken toen zij maandag als oudste ingezetene van Vlaardingen, haar honderdste ver jaardag mocht vieren. ROTTERDAM De 49-jarige bakschipper E. te W. heeft maandag aangifte gedaan van mishandeling. De man zou zaterdagavond in de Flo retstraat zijn mishandeld. Hij zou te gen hethoofd zijn geschopt. Met hoofdwonden is de man opgenomen in het St. Calaraziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met algemene stem men hebben maandagavond de volks- tuindersverenigingen „Klein Bab- berspolder" (211 leden) en „Nuttige Ontspanning" (228 leden) besloten over te gaan tot fusering. Hun tuineni liggen op hetzelfde complex bij de Vijfsluizen. „Klein Babberspolder" vergaderde in het gebouw voor Chr. Sociale Be langen en „Nuttige Ontspanning" in gebouw Irene. De belangstelling voor beide vergaderingen was bijzonder groot. De eerstvolgende stap is nu een gemeenschappelijke bestuursvergade ring. Waarschijnlijk reeds in oktober volgt dan een grote, gecombineerde ledenvergadering. Deze zal onder lei ding staan van de voorzitter van het Algemeen Verbond van Volkstuinders- verenigingen in Nederland, de heer P. Visser. Tijdens deze vergadering zal een nieuw bestuur van elf leden worden gekozen. De bestuursleden zullen pas op 1 januari 1968 in functie'treden. Tot zolang zülïèn de beide oude bestu ren de lopende zaken afhandelen. In de vergadering van „Klein Bab berspolder" zei de voorzitter J. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 56-jarige wielxfld- ster, mevrouw TL E. B.-P. beeft maan dag een zware hersenschudding opge lopen, toen rij in de G. Verboonstraat door een bromfiets werd aangereden. De vrouw liét de brommer, dié ach ter haar. reed niet passeren, op het mo ment dat zij linksaf wilde slaan. De bromfietser, de 21-jarige opperman M. J. P., kon haar toen niet meer ontwij- kij. Het slachtoffer werd naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. Bij het wegrijden in de Mgr. Nolens- laan botste een personenauto, bestuurd door de 33-jarige monteur P, F. W. uit Vaassen tegen de bromfiets van de 39- jarige L. C. M. B. De bromfietser viel en moest met enkele snijwonden naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. De 35-jarige chauffeur H. B. de J. uit Rotterdam verleende met zijn vrachtwagen op de hoek van de Broers- vest geen voorrang aan de 28-jarige Turkse fabrieksarbeider H. C. die. op een bromfiets reed. De fabrieksarbeider en z(jn duo-pas sagier, de 26-jarige J. G. vielen, waar door zij letsel aan gericht, knieën en henen opliepen. Na ln het Gemeente ziekenhuis behandeld te z(in konden zjj weer terug naar het hotelschip Bot terdam in de Buitenhaven, waar z(f verblijf houden. De 55-jarige mevrouw P. J. Zagwijn brak maandag op de binnenplaats bij haar huis door een misstap een enkel. Zij is ter behandeling naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. Rosmalen onder meer: „Ik geloof, dat ik geen geheim verklap, als ik vertel, dat het bestuur van „Klein Bab berspolder" streeft naar een zo breed mogelijke basis. Deze is nodig om een vuist te kunnen ballen. Reeds tweeëntwintig 'jaar is fusering onze wensdroom." Dieper ingaande op de materie der fusering verheelde .de heer Rosmalen niet de veie moeilijkheden, die zich in augustus hebben afgespeeld rond de bouw van het nieuwe clubhuis. Tussen hem en de voorzitter van „Nut en Ontspanning", de heer Th. de Jong, bleek nogal wat misverstand te zijn geweest, grotendeels in het emotionele vlak. Daartegenover stelden twee leden, de heren J. Alijk en H. C. van Rui ven, dat fusering betekent, dat men naar elkaar moet groeien. Laatstge noemde legde er de nadruk op, dat men juist alle moeite moet doen het de andere partij gemakkelijk te ma ken om tot een fusie te komen, en desnoods offers hiervoor te brengen.. (applaus). De stemming, die hiema werd ge houden, bewees duidelijk dat de le den unaniem voor fusie waren. Eerder op de avond werd de uitslag van de tuinkeuring 1967 be kendgemaakt Voorzitter Rosmalen reikte de volgende prijzen uit: Gemengde tuinen: le prijs J. Hoo gendoorn, wisselbeker, met gemeen te-medaille; 2e pr. J. de Gids, beker; 3e pr. w. Clausing, plakette. Siertuinen: le prijs H. Zandwijk, 3e pr. M. G. Quartel, plakette. Nutstuinen: le prijs J. F. Martens; 2e pr. J. van Rosrrialën. De Haagse keurmeester Bruggeling woonde 'de' prijsuitreiking bij. De voorzitter deelde mee, dat zater dag de traditionele bloemendag wordt gehouden, ln het gehele land verzamelen de volkstuinders dan bloe-" men en brengen deze naar zieken- en rusthuizen. De heer Rosmalen deed een beroep op alle leden om voor dit doel bloe men af te staan en deze op zaterdag om negen uur in het clubgebouw te bezorgen. Amsterdam - Eindhoven - Maastridhtc krijgt er op maandag en vrijdag een extra vlucht bij. Gedurende de tijd dat het vliegveld Beek niet gebruikt kan worden om modemiseringswerk- zaamheden te verrichten zal voor de passagiers tussen Eindhoven en Maastricht een snelle bus worden in gelegd- De NLM geeft toe dat het geringe aantal passagiers in Rotterdam een gevolg is van de niét ideale verbindin gen die echter door de materiaalposi tie niet beter konden. De onlangs inge voerde derde dagelijks dient op de lijn tussen Amsterdam en Groningen blijft ook in de winterdienstregeling gehandhaafd. Luchthavenmeester A. W. F. v. d. Hoek zei: ,,'t Is geen wonder dat er maar drie tot vier passagiers waren. Dan moeten ze maar een goede ver binding geven dan komen die passa giers wel. Zelfs naar Amsterdam kon je 's avonds niet terug en naar Gro ningen duurt de reis drie uur door een oponthoud op Schiphol van bijna een uur. Dat lijkt nergens op. De Sabena zal het nu wel gaan doen. Dat toestel is iedere dag redelijk bezet. Ik geloof .dat de Sabena binnen twee jaar met een groter toestel tussen Rotter dam-Eindhoven naar Brussel zal vlie gen. De Rotterdammers stappen nu 'niet meer in Amsterdam op het grote net, maar doen dat in Brussel. Rotterdammers mochten sinds eni ge tijd niet meer boeken voor Amster dam ze mochten slechts de eventuele lege plaatsen opvullen. En dat is veel te onzeker, daar kun je niet op afgaan. Rotterdam heeft niet de kans gekregen te tonen, dat er voldoende belangstelling bestaat. Nee, deze zaak blijft zeker niet niet zonder reacties." In het bejaardencentrum De Wete ring nam zij de gelukwensen im ont vangst van burgemeester enme vrouw Heusdens, die haar verrasten met een grote taart en met een fla con odeur. Het onderhoud was gezel lig en mr. Heusdens maakte de op merking, nog nooit iemand op een dergelijke hoge leeftijd te hebben ont moet, die zo geestig was als mevrouw Bolderheij. In de recreatiezaal werd de jarige gelukgewenst door alle bewoners en het bestuur. Er werden enkele toespraken gehouden en ook werd gezongen in de zaal. In de foyer van gebouw Triangel was er een receptie waar ongeveer honderd mensen de 100-jarige felici teerden. Onder hen bevonden zich de predikanten L. R. Krol en Joh. Lever, die veel contact onderhouden met me vrouw Bolderheij. Namens de wethouders verscheèn wethouder T. de Bruijn, die zich ook enige tijd onderhield met de jarige en haarjamilieleden. De vier kinderen, vijftien kleinkin deren en zeventien .achterkleinkinde ren lieten zich .allemaal zien. Behalve verscheidene brieven en gelukstelegrammen lieten velen hun gelukwensen' gepaard gaan met geschenken. Mevrouw Bolderheij, die in Naar- den werd geboren en sinds 1903 in Vlaardingen woont, geniet nog een goede gezondheid. Alleen is haar ge zichtsvermogen iets verminderd, maar lezen doet zij nog altijd zonder bril. Haar belangstelling is altijd^ uitge gaan naar het kerknieuws in' de krant Vroeger las zij De Standaard maar na de oorlog is zij De Rotter dammer gaan lezen. ROTTERDAM - -De Maasdam van de Holland-Amerika Lijn,'die 5 okto ber één dag eerder dan oorspronke- lijk was vastgesteld in Rotterdam een reis in de dienst om de wereld via Australië en Nieuw-Zeeïand aan vangt, zal in plaats van via het Suez- kanaal om Kaap de Goede Hoop va ren. Na vertrek uit Southampton op 6 oktober loopt het schip achtereenvol gens Las Palmas, Kaapstad, Fremant- le, Melbourne, Sydney en Wellington aan, waarna via Papeete, Los Ange les, Acapulco, Balboa, Christobal en Kingston naar West-Europa wordt ge varen. De reis eindigt 30 december te Rotterdam, een dag later dan éérder werd aangekondigd. De heer C. Kolff, voorzitter van de Stichting Rotterdams Luchtvaart syn dicaat en lid van de Kamer van Koop handel gaf vanmorgen het volgende commentaar. „De genoemde cijfers zijn niet juist Hei aantal reizigers is veel hoger. We zijn dat aan het uit zoeken, maar voordat die resultaten hekend waren is Rotterdam er uit gewipt Het is erg jammer, dat Rotterdam is uitgesloten van het binnenlandse net maar niet dramatisch, We heb ben nu gelukkig de Sabena, als bui tenlandse maatschappij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM eeOpvarenden van het Nederlandse schip Olwe, dat nu ligt afgemeerd aan de Eemhaven, heb ben maandag het stoffelijk overschot van een zeeman geborgen. De vondst werd gedaan in de Noordzee, vijftien mijl ten noord-oosten van het lichtschip Westerhinder. m m HET AANTAL gastarbeiders in het Rijnmondgebied neemt zo langzamerhand een vaste plaats in onze woon- en werksamenleving in. Het feit dat het talehprobleem 'daar bij een grote rol speelt blijft daar door bestaan. Ik kreeg dezer dagen van de Nederlands-Turkse vereni ging een brief diein dit verband mogelijkheden biedt. In samenwerking met dé Volksuni versiteit heeft deze vereniging het afgelopen jaar een cursus Turks voor Nederlanders georganiseerd, die een aanzienlijke verbetering in. het contact tussen de gastarbeiders en collega's/werkgever tot stand heeft gebracht. Vooral ook voor Nederlandse meisjes, die met een Turk sijn ge trouwd, of willen gaan trouwen, en hospita's zijn deze lessen daarom, zeer aanbevelenswaardig. De cursus eal geen droge theoretische les zijn, maar aangepast aan de praktijk. Voor degene die voor het eerst aan deze taal beginnen zal aan de VU 24 lessen worden gegeven op woensdagavond. De cursus Turks voor gevorderden zal ook op woens dagavond worden gehouden en even veel tessen tellen. Het cursusgeld bedraagt 55. Drs. A. H. .Nauta van de rijksuniversiteit in Leiden zal docent zijn. Het adres voor aan meldingen is Westzeedijk 125. DE Nederlands-Turkse vereni ging heeft bovendien een ver zoek aan alle werkgevers die Tur ken in dienst hebben. Het komt her haaldelijk voor dat de vereniging uit Turkije post of pakketten krijgt toegestuurd voor in Nederland wer kende Turken7 waarvan de vereni ging het adres niet kent. Het secretariaat vraagt u daarom een briefje te sturen met de naam en het adres van de u bekende Tur ken. Het adres is Laan van Nieuw Oost-Indië 129 - 135, Den Haag, of telefonisch onder 070 - 81.45.51, toestel 154. Voor de lezers die het Turks be heersen of voor lezers die een Turkse collega dit berichtje in hun eigen taal willen laten lezen, volgt hier een samenvatting in het Turks: Bundan ewel Türklerin adina ge len mektuplarda, adresier agikcayazi madigi i?in sahiplerine teslim edile- memistir Adresleri yazinlanlar bu roektuplar 22 eylul 1967 tarihine Ka- dar: HOLANDA-TÜRK CEM1YETI. Genei Seketeri, P.K. 2007. LAHEY (Den Haag), Holanda, alabilirler. Je moet het maar snappen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1