Waarom niet een m Telesyncslaat vleugels meer uit m 'M AGENDA Tweemaal paar op diamanten één dag Er zijn nog Rode Krniszegels AAN Of LU JAN3 1 Van R'dam naar Bergambacht Veer opgeheven Granaat gevonden Burgerlijke stand Zijbeuk Grote Kerk zondag in gebruik voor diensten Tweejarig kind zwaar gewond bij oversteken WONEN 1968:NIEUWE omnn.,, Vriend op hoofd geslagen: acht maanden geëist m Zondag propaganda voor Obadjaelubs Sunlight blijft in driekamp leiden li "WW00E- VERRASSEND VOORDELIG EEN DIA-PROJECTOR... Optreden Tiepies in gebouw Triangel I I rfo ROTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1961 -I **T 'i nu... beduidend goedkoper Terlanka Vandaag era morgen bh'en dagelijks OPENING II woongezë bankstel heeft een woönpfezier- kost nu... beduidend goedkoper Ltmj 'II •iS ■'■w SS V, W BERGAMBACHT Be Rotter damse cineast Carel G. Borgers heeft de Maasstad geruild voor Bergam bacht om zijn filmproductie- maatschappij „Telesync"* meer armslag te kunnen geven. Botterdam liet geen mogelijkheid het bedrijf te centraliseren, thans zijn de studio's, tekenfilm- en trucate- lier, opslagruimten voor het oe- drijfsmaterïaal samengebracht in ten groot en zeer smaakvol ingericht huis. Het bedrijf is gespecialiseerd in de vervaardiging van bedrijfsinstructie- en tekenfilms en daarnaast in de leve ring en de verhuur van technische apparatuur op hetgebied van. filmpro ductie, - Wist U dat uit Frankrijk ook de meest luxe en geraffineerd mooie vitrages komen— niét alleen op kleding, maar ook op gordijngebied zijn de franse ontwerpen altijd "nieuws". Zo ook deze extra lange Ter» lenka vensterval met het mooiste franse Broderie des» sin, rijk en elegant» een val uit de series van bij de tien gulden ■- nu- voor de helft, voor nog gWo vijf gulden. 70 en 85 cm hoog Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze import franse Broderie venstervallen, mét pom en hoofdje, 70 en 65 cm «oog, in twee dessins, door elkaar, pér meter voor GU» ut, of schrift. tot. ^kSre?™v:ondW2ykVereni'8fng Nieuw" %S'e/pder?neJf?ogen! Kr'nff Maasmond" °P«ing 10 i5Museum: groepstentoonstelling. V|l''«-»"o-15U3.>: Chr" LeeSblWi0theek' Vooreton?trum: Wljkver. Nleuwland.ltlm- SonSfin?en voor kinderen 13.30 15.30 Oil. ijron4sen'»adDiplomazwemmen, I ^Svan,?ci!nfoSkerk Soc. Den Teirquash, "óï'lV G'ref- Jeugdvorband, laarveraade- „De Rotterdammer", Lange ïezakènA'i.i2-,4®1- 2S®82. Uitsluitend redac- SLÏUdet- 26,4211 O.g.g. 3466"9. tm ,p. tevens klachten bezorging: ÜSa 'van Gog, Dr. Zamenholstraat O-Gn.l).'tel?28MM Brandwecr teI- 2M123" «au'sl!c!i:', Gouden Hert. St. Lidui- 5|a. tel. 268364. ii.tl De firma heeft de alleenvertegen woordiging van de Eclairfabrieken voor cinematografische en technische filmcamera's te Parijs en de Zwitserse Perfectone fabrieken voor geluidsapparatuur. Een. bedrijf dus dat de kansen aan alle mogelijke kan ten benut. Het grote herenhuis is na maanden intensief werken tot een goed geoutil leerde bedrijfsruimte omgebouwd. De heer Borgers is een man van de praktijk, want dertig jaar geleden kende men nog geen filmacademie zoals nu. Hij deed de meeste ervaring op iir het buitenland hij-mannen als Loet C. Bamstijn en Marcel Camé Eerst in 1950 begon hij in Nederland mer een eigen flimproductie- maatschappij die in de jaren wel van naam maar niet van doel veranderde: bedrijfs- en instructiefilms te maken over een grote verscheidenheid van onderwerpen. We kregen gelegenheid de start - zij het een bescheiden start „zo voor de aardigheid" in het tekenatelier mee te maken. Te voren hield me vrouw dr. Mary Zeldenrust-Noorda- nus in haar functie als direktrice van het instituut voor Psychologisch Markt en Motieven onderzoek een korte causerie waarin zij stelde dat de functie van de bedrijs- en instruc- tiefiim aan belangrijkheid begint te winnen nu er tegenwoordig meer ruimte wordt gegeven aan de zintui- gelijke waarnemingen. ROTTERDAM Met ingang van donderdag is de veerdienst Hoek van Holland - Rozenburg opgeheven. Het veer werd de laatste jaren nog uitslui tend onderhouden voor mensen die in het Europoortgebied werken. Bezoe kers werden vrijwel niet meer over gezet, nu het natuurreservaat „De Beer" vrijwel is verdwenen. De laatste tijd is Rijkswaterstaat er toe overgegaan zijn mensen zelf over te zetten en daarmee is de enige inkomstenbron van het veer verdwe nen. Bezoekers voor Rozenburg en Europoort zullen dus in het vervolg bij Maassluis moeten overvaren. ROTTERDAM In gestort zand in een open stuk land gelegen langs de Molenlaan ter hoogte van de Ter- bregse Rechter Rottekade vond men donderdag een granaat van 40 kg. De mijnopruimingsdienst zal voor verwij dering zorg dragen. SCHIEDAM Ondertrouwd: H 3 Reut- ner, 24 en I vyivlrskel, 20: T J van Bce- rum. 26 en G P Dröge, 21: R W C van Deijk. 22 en M C den Hartog, 20; R van Dieren, 21 en a Wies, 19; J van Diggelen, 24 en J H Schoenmakers, 20; J van de Graaf. 2» en L K W de Winter, 18: J C van HuIJgevoort, 33 en C Lammere. 31: C H Kop. 21 en N K W Rieff, 18; P van der Krult, 21 en C Klaasse, 18; 3 L Minnigh, 25 en V Reuvekamp, 22; F J A M Moonen, 22 en M S van der Linde. 20; G A Schalk, 25 en C Ruis, 19: J c Schot, 20 en A E Faasse, 20; C M Teekan, 20 en C Feenstra, 21; J H van Waarden burg, 24 en M A Brussaard, 20. Getrouwd: J J de weerdt, 22 en C J M Ruseler, 24; C Rokers, 21 en JT van Veen, 19; J H Blomsteei, 23 en J J Vermeulen, 21; W Post. 22 en M W de Boer, 22; F A A Stapelsma, 33 en E T E M ter Berg, 28; J de Jong, 26 en J den Held, 22; T A de Jong. 21 en Y van der Lubbe.17; T J van Os. 23 en C M Hertog, 20; J Slootweg, 21 en C S Staal. 19; B I A Voorwald, 22 en A E Soeters. 21: F 3 van der Helde, 31 en A K Bevaart, 22; J D M Scholte, 23 en M Dinkelaar, 22; A W H Jansen. 22 en A M J van Seters, 21; H L den Hartog, 24 en T L Butter. 21; A In 't Veld, 25 en C wlese. 20; J G Verhoeven, 19 en G G Wiegersma, 21. Geboren: Olaf, zv 3 W Dalenberg en A M Valke; Adriaan J J. zv A A Oisthoorn en M A G H Cloudt: Willem A, zv G Twlgt ent J van Cappellen; Marjan, dv J Planije en M Louis; Rudolf F W. zv L J Baartmans en J Q de vette; Esther, dv J J van As en R Staat; Ingrld A M, dv T J M Arkesteijn en A E de Jong; Erik J H. zv P C J Swtnkels en J M Vredebregt. Overleden: C Achterberg. 82, wed P Baatsen; D K Licht. 54: H van Dullemen, 84; P M Verhagen, 72 echtg van Mastrlgt; C J Kooljman, 74: J W Bervellng, 15; S Koppejan, 71 echt P J Eikenbroek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hoewel de jeugd in de wijk ISieuwland met haar mo gelijkheden lot spelen in de open lucht vrij aardig aan haar trekken komt, is er voor de ouderen en voor al voor de bejaarden toch nog toet behoefte aan een klein plantsoen waar ze kunnen wandelen, In het tweede nummer van het or gaan van de jonke Ifijkvereniging Nieutcland staat dat de gemeente het open terrein tussen de Damlaan en het Schuttersveld heeft laten egalise ren, zodat de jeugd er nu naar harte lust kan spelen. Maar waarom zou mm niet ttan hel Cchuttersvtld met het omliggend terrein, in de hoek Honnerlage Gre- telaanDamlaan, niet een mooi, klein park maken met fleurige -planten en heestergewassen en bankjes? Voor de bejaarden in de omgeving, ost, de bijna tweehonderd bewoners van het bejaardencentrum „Tlutrlede", dat er vlakbij ligt, is een wandeling naar het Prinses Beatrixpark beslist te ver en een plantsoen in de naaste omgeving zou ongetwijfeld voor hert een uitkomst zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARBINGEN De CJV Liefde en. Vrede zal zondag 17 en 24 septem ber haar propagandamiddagen hou den in gebouw Triangel aan de Fransenstraat. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongens en meisjes die twaalf jaar zijn of deze leeftijd dit jaar nog bereiken. AI deze jongeren worden om twaalf uur in Triangel verwacht, waar hen beide zondagen een leuk programma zal worden gebo den. De mogelijkheid bestaat ingeschre ven te worden ais lid van een van de jongens- en meisjes Obadjaelubs. Al le mogelijke inlichtingen zullen wor den verstrekt en tevens bestaat de gelegenheid met elkaar kennis te ma ken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDDÏGEN De noordelijke zijbeuk van de Grote Kerk Is met een houten wand afgeschoten van de rest van het-interieur en zal zondags morgen als kerkzaal in gebruik woe den genomen. De ruimte, is voorzien van 350 zitplaatsen, waarvan tweeh- honderd afkomstig zijn uit de Stads gehoorzaal, Het Visserijmuseum en de jeugdso- ciëteit Club Salut Les Diables, die de stoelen na de restauratie van de Stadsgehoorzaal hadden gekregen, hebben 'deze voor onbepaalde tijd in bruikleen afgestaan. De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente -heeft een eiectronisch or gel van het merk Ri-ha aangeschaft, compleet met geluidsversterkers. Het instrument, dat 5000 heeft gekost, is donderdagmiddag achterin de kerk zaal geplaatst Het orgel zal ook na de restauratie dienst blijven doen in de Grote Kerk, namelijk tijdens evenementen al bij voorbeeld de Matthaus Passion. Het grote pijporgel is een halve toon te laag gestemd en kan bij dergelijke muzikale gebeurtenissen niet worden gebruikt Het eiectronisch instrument zal za terdag, na het metselen van een steen in een der pilaren, in gebruik worden genomen door organist Gijs de Graaft De gedenksteen, die presi dent-kerkvoogd J. Thurmer zal metselen als een symbool van de restauratie voor het nageslacht draagt de simpele inscriptie „1967 J. Th.". (Van een onzer Verslaggevers) VLAARDINGEN' In de Laven delstraat Hep woensdagmiddag de tweejarige Hans Bulsman de rijweg op. Het kind werd door een personen auto aangereden en moest met een schedeibasisfractaur naar het Holyzic- kenhuls worden gebracht. Op het kruispunt Marktgraaflaan H. R. Holststraat verleende donder dagmiddag de twaalfjarige wielrijder B. v. d, V. geen voorrang aan een personenauto. Het meisje werd aangereden en klaagde over pijn in haar hoofd. Zij is voor onderzoek naar het Holyziekenhuis gebracht Op het kruispunt Mr. L. A. Kesperweg Van Hogendorplaan ver leende donderdagmorgen de 43-jarige K. v. E. uit Rotterdam met zijn perso nenauto geen voorrang aan. de 2S-jari ge bromfietser C, v. R, eveneens uit Rotterdam; Van R. liep bij de botsing een gekneusde rechtervoet op. VLAARDINGEN Het achtste driekamp tussen de ROV Shell, Sun light en ENCK is voor iets meer dan de helft achter de rug en de voorsprong van de p.v. Sunlight is nog steeds groot De uitslagen van de deze week ge houden ontmoetingen luiden: bridge: ENCKShell 7IV; Shell—Sun light 46. Biljarten: Shell Sun light 26. Tafeltennis: Sunlight ENCK 4—0. Biljarten: ENCK Shell 2Vï21':. De stand Is daardoor gekomen op 48 punten (80 procent) voor Sunlight 25'/i pnt (43) voor Shell en 13Vi pnt (27) voor gastheer ENCK. Htt IS I VE'USVSSLYCi "ll' 1-LiL Mo sterf heeft een grote serie projector» in alle prijzen. U kunt op uv/ gemak de kwaliteit vergelijken in het speciale pro jectiel»! al tie. Natuurlijk vrijblijvend, ziens bij Mosterf Hoogstraat 146—150 Vlaardingen Tal. 34 30 07 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Poging tot dood slag vermeldde de tenlastelegging te gen de 27-jarige uit Suriname afkom stige A. W. B., die voor de Rotter damse rechtbank moest terecht staan. B., kantoorbediende van be roep, had een vriend van hem, R. C.- met wie hij uit Suriname naar Ne derland was gekomen, met een fles op het hoofd geslagen en daarna met een scherf het been opengehaald. De fles kwam terecht op de lin kerslaap. Het scheelde niet veel of R.G. had het leven er bij gelaten. B. was kwaad op zijn vriend omdat hij zijn vrouw uit de kamer van zijn vriend zag komen. Hij greep een fles, die in de gang stond en stormde op hem af. De officier Mr. Van Leeuwen liet de poging tot doodslag vervallen. Hij vroeg een straf op grond van poging tot zware mishandeling. Mr. Van Leeuwen eiste acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en met aftrek van voorarrest. De raadsman van de Surinamer vroeg rekening te houden met de warmbloedige en agressieve aard. Een straf gelijk aan het voorarrest vond hij voldoende. Uitspraak over dertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagavond zal in de grote zaal van gebouw Tri angel aan de Fransenstraat de Rhythm and Bluesgroep Tiepies op treden voor de Instuif jeugd van de CJV Liefde en Vrede. Kaartjes zijn vanavond (vrijdag) van acht tot negen uur in voorver koop te krijgen in gebou wQbadja aan de Willem Beukelszoonstraat of zaterdagavond vanaf kwart voor acht aan de zaal. V.l.n.r. de Schiedamse diamanten paren Van Bochove en Den Blinker. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Is een zestigjarig huwelijksfeest op zichzelf reeds een bijzonderheid, twee diamanten brui loften op één dag mag in Schiedam een zeldzaamheid worden genoemd. Volgende week dinsdag is dat een feit. In het bejaardenhuis Thurlede aan de Nieuwe Damlaan zijn het de gebo ren en getogen Schiedammers D. van Bochove en mevrouw A. van Bocho- ve-Koens die in de bloemetjes- wor den gezet. De bruidegom is 81 en zijn vrouw 82 jaar. Dezelfde dag vieren ook de heer H. den Blinker en mevrouw C. den Brin- ker-Kerkhof hun diamanten huwe lijksfeest in hun woning aan de Stati onsstraat 47a. De heer Dan Brinker is 84 en mevrouw heeft de leeftijd van 82 jaren bereikt. Ook zij zijn geboren Schiedammers, al werd dan de ge boorte van mevrouw Den Brinker in de burgerlijke stand van de voormali ge gemeente Kethel ingeschreven. De vier diamanten Schiedammers zijn allen nog redelijk goed gezond. Bij de wensen en cadeaus die hun dinsdag ongetwijfeld zullen bereiken, mogen zij vrij zeker rekenen op de traditionele fruitmand die burge meester H. Roelfsema altijd aan dia manten paren laat uitreiken. VLAARDINGEN D© speciale postzegels, in de handel gebracht ter gelegen- heid van het 100-jarig bestaan van het Nederlandsche Roode Kruis, zijn nog niet uitverkocht De plaatselijke afdeling heeft veel postzegels aan de man gebracht, niet alleen via het postkantoor maar ook door middel van huis-aan-huis-verkoop, maar toch beschikt men nog over een aantal zegels. Het bestuur doet nu een beroep op de bevolking deze speciale zegels aan te schaffen. Zij zijn tot zaterdag 30 september verkrijgbaar. Men kan er rekening mee houden dat ze tot 31 december 1968 geldig blijven. In verband met het eeuwfeest krijgen alle leden van het Rode Kruls-korps een nieuw uniform, maar de uitrustingsstukken, die er by horen, zoals over hemden, schoenen en verbandtassen, moeten de afdelingen zelf betalen. Ook hiervoor is veel geld nodig. Giften kunnen worden gestort op gironummer 594783 ten name van het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling Vlaardingen. Ook Uw dochter loopt straks zo trots als een pauw naast Moeder In haar nieuwe winter jasje... dat U morgen gaatkopen voor bijna de helft van do normale prijs. Wollen melsjesjassen» met ca puchon, een prachtige, warme kwaliteit met stepvoering, eerste klas afwerking en ver rukkelijk warm„. jasjes uit de series van 40 tot 54 gulden. top tot teen maten 92-93 2-3 jr. 104-110 4-3 jr, 116 6 jr. 122.128 7-8 jr Morgen begint de vérkoop van deze beeldige meisjesjassen, spot- en spotgoedkoop, in de kleuren koren, helderrood, licht grijs en camel, voor de leeftijd van 2-8 jaar. GUn tal. ef schrift, tot. ■\7~RIJDAG, tijd om ^tussen., de mgéztoöënr^édéÖgl^eu dobif', eens waf „ingekomen stukkep" op te ruimen. Oftewëlt mea vraagt en Jan Krant informeert ut- - Aan de Lijn danjmet het Rotter dams Sweelinck Ensemble," dat in 1963 werd opgericht. Diverse malen was het per 'radio te beluisteren en in tal van steden trad de jeugdige groep op. Maat het eerste lustrum is al weer in zicht. Volgend jaar ko men .er concerten - in Amsterdam, waar J. P.- Sweelinck leefde'en werk te en Deventer, Waar hij werd gebo ren. - Onder leiding wan dirigentJan. Zwart Jr. zal het ensemble een .aan- tal psalmbewerkingen en het volledi ge Te Deum van Sweelinck ten geho re brengen. Instrumentalisten wer ken mee aan de vertolking van' Sweelinck's Chromatische Fantasié en Ricercare, welke Werken dr. An ton v. Horst in partituur bracht Inmiddels werd het ensemble uit-- genodigd .om in Bad.lCreumach mee. te werken aan een concert waarvan het programma is gewijd aan de oud-Nederlandse koraalkunst. Dit jaar geeft het Rotterdams Sweelinck Ensemble nog concerten in Den Haag. en Kampen. En... u begreep het misschien al: Het Rotterdams Sweelinck Ensem ble kan nog- best wat versterking hebben. Na mijn lofzang op de zang kunst van enkele weken geleden heb ik daaraan niet veel toe te voe-' gen. Zangers en zangeressen ge vraagd., Gegadigden dienen reeds een zangtechnische scholing.'achter zich te hebben. Na selectie kunnen zij lid worden.y' 17 ziet, de eisen zijn hoog, kwali teit wordt gevraagd. Maar ,als u daaraan meent te voldoen, laat u dan niet afschrikken. Het ensemble wacht gaarne aanmeldingen bij de secretaresse, mejuffrouw J. Wil- lemsen, Palmdwarsstraat 5a, Rotter dam, tel. 125791 of aan het repetitie lokaal, achter de Oude Kerk, Ael- brechtskolk (Delfshaven), 's woensdagsavonds. AL een hele tijd wil ik u vertel- len over het verdere lot van de Aeolusmast. De gemeente heeft hef stalen ding, dat voor de bouw van de medische faculteit moest wijken, nu verkocht Een handelaar in oud ijzer was de hoogste bieder. Maar dë gemeente wordt er niet rijk van, de opbrengst is weinig meer dan de prijs van de mast als schroot. De koper wacht nu op even tuele gegadigden. Misschien is er ie mand met een flinke tuin, die wel een blikvangertje wil hebben- Het zal me benieuwen of ik bin nenkort ergens die mast opgesteld rie staan! I ;'3P| &S3~ §H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1