GOUDEN HORLOGE WERD BELONING Reuzenzinker Wilna van Noort verbrak hl* EuroPoort record zwembad Groenoord AGENDA Luxe sprei Draion vachtstof 26. Tuinfeest Kethel voor restauratie Dorpskerk W Subliem werk van Engels Legerkorps ¥0 IkJIoUcrfrumnrr Nonchalante weggebruiker aHft 1 Unilever hield vorktrnckstrij d Inbrekers Melden huis in woning Bazar Vredeskerk groot succes Ds. Schuring doet zondag intree Ernstig gewond bij aanrijding Dronken mannen presten geld af Burgerlijke stand Dranklikker liet zich behandelen Van de Hoek tot Vlaardingen Jfl Damclub Schiedam begon overwinnend GTB en GSS nu op derde plaats DEKLERK&ZN Maaslands ODO-team won van TOP Hoekse SV drukte in slotfase door nuf..beduidend .goedkoper AUTO OVER KOP VROUW GEWOND JE pnTTFün.nPH.' Paaina 3 MAANDAG 18 SEPTEMBER 1967 (Van een medewerker) SCHIEDAM De veertien jarige Wilna van Noort is za terdagmorgen om elf uur op het terras van het bad Groen oord in het zonnetje gvzet, om dat zij het record van het aan tal bezoekers van Bad Groen oord heeft verbroken. In het Vandaag en morgen en dagelijks oude recordjaar 1964 bezochten 314.660 personen Bad Groen oord, maar maandag 7 augus tus was Wilna van Noort de 314.661ste, die de hekken van het Bad Groenoord binnentrad. Bespaar 70 tot 80 gulden, maak zélf uw nieuwesprej van luxe Draion vacht- stof. Een Tweepersoons- sprei van dit schitterende, warme en toch lichte materiaal, kost zo'n 175.-, Als weektopper bij' De Klerk is luxe Draion vacht- stof nu per nieter ver krijgbaar - met keus uit een briljant kleurenas- sortiment - voor een ver rassend lage prijs: 140 cm breed, per meter nubeduidend gbëdkópér «HH vele kleuren lOO'lo Orlon Breigaren 50 gram SIJBRANDS KOMT (,Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de Damclub Schsedam is de damcompetitie vnj- dagavond m de consistorie van de 11 Bethelkerk begonnen met .een m thuiswedstrijd tegen Maeslandtsluys, 1 waarvan vorig seizoen (ook al in de eerste wedstrijd) met 146 werd ver- toren. De Schiedammers namen dit keer revanche, want met 128 ble ven beide punten in Schiedam. '1 De uitslagen van de partijen luid den: L. Vrijland T. H. Buitelaar 2-0, J. C. Omnk J. 't Hart 0—2. C. i K fen Boer J. C. Stam 20, M. den Houting J, Vermeer 02, C. W. Sleeuwenhoek C. v. Daele 1—1, B. Quist J. Breman 02, J. J. v. Kuyk C. Wijnhorst 0—2, J. Wester- veld A. Alblas 20, C. Korpel B. Ruysbroek 20 en S. v. Otterloo G. Vnes 11. Dinsdag 26 septem ber volgt een uitwedstrijd tegen CDR 2, op S oktober Schiedam Charlois 2 en op 9 oktober DOS Schiedam. VLAARDINGEN Rond driehon derd mensen bevonden zich zaterdag op het terrein van de Lever's Zeep Maatschappij waar vijftien bedrijven uit Nederland en één uit België deel namen aan de Unilever vorkheftruck- wedstrijden. De wedstrijden werden gehouden in verband met het gereedkomen van het nieuwe magazijn dat een muurop pervlakte heeft 10.000 m2, zo zei ir. C. C. Losecaat-Vermeer, directeur LZM, die tevens opmerkte dat het magazijn op een bijzonder sterke vloer is geplaatst. De Vlaardingse equipe bestaande uit J. Bosselaar en F. Hoogdalem ein digde op de derde plaats, en de heer Bosselaar won de derde prijs met 128 punten. De eerste prijs ging naar de «Betuwe" (N. Lucassen en L. Jonas) en de tweede prijs werd toegekend aan de heren J. v. d. Wetering en A. Jansen die de equipe vormden van Unox Hartog uit Oss. Een poedelprijs kwam in het bezit van de heer D. van Eek van de VOZ te Zwijndrecht, die een geschenken pakket kreeg. De algehele leiding be rustte bij de heer J. H. de Zanger, chef van de transport af deling van de LZM. Na de wedstrijden die voor de ze vende maal werden gehouden, volgde voor alle deelnemers een lunch. HUIS TER HEIDE Op de oude Amersfoortseweg in Huis Ter Heide (gem, Zeist) is zaterdagavond het zesjarige jongetje Leendert Valk uit Vlaardingen bij het oversteken van I de weg door een personenauto aange- reden. Hij was op slag dood. De Undehof, Achterweg 14: jaarvergade ring Pro Juventute, 20. Arcade: EHBO-cursus, 20: Monopole-thea- «er: Schtedamse Fiijnkring „Le Souplrant", „Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange kerkstraat 82, tel. 266382. Uitsluitend redac- 'iezakem tijdel. 261420 b.g.g 346619. Agentschap, tevens klachten bezorging: jaevr. j van Gog. Dr, Zamenftofsu aat tel. 264666. Brandweer tel. 269123, p D. tei. 269290. jj^kfceek: Gouka. Groenelaan 137, tel. Dat was voor haar stellig niet de eerste keer, want zolang het zwembad in Groenoord bestaat heeft de familie Van Noort een gezinsabonnement ge kocht. Nagenoeg Iedere dag was Wilma present, zo ook zaterdagmorgen, hoewel zü daarvoor enkele uren van school moest spijbelen. Dat merkte althans de heer F. Hof man, penningmeester van het Stich tingsbestuur op tijdens zijn toespraak tot Wilna en haar ouders, die deze hul diging ook mochten meemaken. De heer Hofman was ervan overtuigd dat het aanbrengen van de warmwaterinstalla tie er debt aan was, dat het bezoekers aantal thans reeds de 365.000 is gepas seerd. Nadat bedrijfsleider B. J. Helsma voor een ruiker bloemen had gezorgd, kwam de heer Hofman met zijn cadeau voor de dag, een gouden arbandhorloge. Wilna van Noort was kennelijk verrast door dit fraaie geschenk, dat de heer Helsma haar later aan de pols bond. De komende maanden zal Bad Groen oord alleen maar bezet zijn door de on derhoudsdienst, die het weer startklaar zal maken voor het nienwe seizoen. Omstreeks medio april zal het zwem bad opnieuw zijn poorten openen. SCHIEDAM Zondag werd inge broken b(j de familie De B. in de Julianalaan 16. De openslaande deuren aan de achterzijde werden geforceerd met een koevoet. Daarna werd huisgehouden op de boven verdieping, twee slaapkamers en een studeerkamer. De inhoud van linnenkasten en bureauladen werd over de vloer ge strooid. Er wordt niets vermist. Dit was wel het geval bij het tuin huisje no. 514 in het tuinencomplex aan de Vijfsluizen. Daar werd een radio en enig gereedschap gestolen ter waarde van ƒ95, (Van een medewerker) SCHIEDAM Wijkfemeente 6 van de Hervormde Gemeente (Oud-Mathenesse) heeft zaterdag haar jaarlijkse bazar gehouden, die ook dit keer weer een geweldig suc ces is geworden. Nadat ds. H. J. Groe- neWegen 's morgens om tien uur de bazar met een kort woord had geo- jjend, stroomden t'entallen en later honderden de kerkzaal binnen, om daar niet alleen een kansje te wagen bij de diverse spelen (ballengooten, hengelen, touwtjetrekken, grabbelton, buksschieten en verlotingen), maar ook om kostbare artikelen to kopen, zoals kinderkleding, boeken, bloemen, kruidenierswaren, sinaasappelen, speelgoedpoppen, lingerie en veel"an dere nuttige gebruiksvoorwerpen. Daarnaast was er gelegenheid om koffie met koek en zelfs worst te'ko pen, zodat er voor elx wat wils was. Tientallen medewerkers zijn de he le dag in de weer geweest om de bazar zo effectief mogelijk te doen verlopen. De padvindersgroep Burg. van Haaren was ook present om de nodige aandacht van voorbijgangers te trekken, waarbij het aan muziek "niet heeft ontbroken. De opbrengst van deze bazar was 5120, die na aftrek van de, on kosten besteed zullen worden voor de bouw van een nieuwe Vredeskerk. (Van een medewerker) SCHIEDAM De m de vacature van ds. Wi A. Krijger bij de Gerefor meerde Kerk beroepen predikant uit Alphen aan den Rijn, ds. K. H. Schu ring, die dit beroep inmiddels heeft aangenomen, zal zondag tijdens de avonddienst van half acht in de Goe de Haven-kerk zijn intrede doen, na vooraf te zijn bevestigd door ds. J. N. Nammensma. Vorige week is ds. Schuring met zijn gezin reeds naar de pastorie Nas- saulaan 40 verhuisd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdag 23 sep tember zal een 260 meter lange zinker worden gelegd In het Calandkanaai op een diepte van 33 meter beneden NAP, Het werk zal worden uitgevoerd door de afdeling Havenwerken van de dienst voorgemeentewerken, juist voor de monding van de 4de en 5de Petroleum haven. Bijzonderheid van de zinker is dat er leidingen van Europoort-Pernis voor Sheli, Esso, Chevron, kabels van het GEB en buizen van de drinkwaterlei ding in zitten. Daar de zinker zo diep komt te lig gen, moest voor het aanleggen van een geul gebruik worden gemaakt van een zandzuiger. In 1959 was al een dergelijke zinker geplaatst. De toenemming van het aan tal schepen met Europoort als bestem ming, maakte het noodzakelijk dat de zinker dieper werd geplaatst. Na het karwei van zaterdag 23 september zul len ook tankers van 200 000 ton kunnen passeren. Het werk zal worden uitgevoerd met zes grote drijvende bokken. (Van een medewerker) SCHIEDAM De beide Schie- damse, in de afdeling Rotterdam spe lende voetbalclubs, GTB en GSS heb ben het zaterdag door overwinningen op resp. BVCB en Onit tot de derde plaats m hun afdeling gebracht. GTB moest tegen een goed spélend BVCB spelen en het was De Borst, die kans zag de geul-zwarten op 10 te brengen. Toch kwam de ploeg uit Bergschenhoek gelijk (11), maar uit een vrije trap kon Zwep GTB op 71 brengen. De na rust vervanger keeper Van Rixoort (Geeve werd de nieuwe doel man) zag zich a! spoedig door de BVCB-midvoor gepasseerd (2—2) maar kort voor het emde schoot Kui per GTB naar 3—2, waardoor de pun ten op Harga bleven. GSS had weinig moeite met het zwakke Onit, dat weinig tegenstand wist te bieden. Door twee doelpunten van Calo, twee van De Munnik en een van Van Walsum was de stand bij de rust 5—0. Na een verdiend tegenpunt van Onit (51) had Calo nog tweemaal succes, waardoor GSS met 71 won. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De negenjarige F. Schopenhonder moest vrijdagavond met vrij ernstige verwondingen in het Ge meenteziekenhuis worden opgenomen, nadat bij was aangereden door een personenauto. De jongen sloeg, met zijn fiets bij de Burg. H. Gretelaan, zonder op of om te kijken links af, waarna hij werd aan gereden door de 29-jarige vertegen woordiger R. A. van de G. Het slacht offertje liep een neusfractuur, hersen schudding en enige, gebroken tanden op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twee beschonken Rotterdammers, de dertigjarige schil der A. en de 37-jarige loswerkman L., hebben vrijdagavond een vijftigjarige wandelaar op de Broersvest, geld af- geprest. De mannen konden later door de politie worden ingerekend. SCHIEP AM Geporen: Jolanda -d.v. J Boxma en J K Hoogstad; Corina J M d.v, J M Klute en P E J van Koetsveld; Rowin z.v, c Zonneveld en B Wanda; Robert J z.v. A van voorden ert J Klop: Aptoon S z v J. T. Visser en J J Muller; Robin D z v R Koster en G Vreester Monika d.v, G Komelisse en W C Rijntalder; Cornelia d.v. c Vrijland en J Meijer. 1 Overleden: LLeerdam. so, wed A de Vogel; C IC Hardon, 73: T L C van der Hoeven, 91; A Heijdra, 91; J L A Ter- windt. S<1. m COMPLETE WONINGINRICHTING WmfiDAWDEN HAAiyUTRÊCHTTVUSSINSOI/HOOWDEUER MAASLAND In een vinnige wedstrijd, waarin beide twaalftallen hun best deden uit de onderste regio nen te komen, leidden de Maaslandse korfballers zaterdag, na 20 door Van der Kooij, bij de rust met 21. Het inlopen van TOP tot 22 belette ODO niet uiteindelijk toch met 42 te zegevieren, dank zij doelpunten van Molenaar. De Maaslanders ne men nu een middenpositie in klas 1 A in, met 3 punten uit 3 wedstrijden. ODO 2 wist zelfs de hoge score van vorige week nog te overtreffen: het won met 20—0 van Avanti 4 in Pijn- acker. ODO 3 liet dit keer met de oneven goal de eer aan KVS 4 uit Scheveningen: 0—1. Morgen is 't de dag van de venstervallen, want dan verko pen wij drie soorten vensterval len - voor een extra lage prijs - voor nog géén negentig cent per meter. AU Overnet val, 50 cm hoog, in een apart dessin van 1.79 Terlenka Fantasie val, met zoom en hoofdje, 40 cm hoog, van 1.59 Terlenka val met allerleukst ingeweven dessin, 40 cm hoog, van 1.69 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Het Hoekse korlbaltwaalltal ls er zaterdag In geslaagd de punten binnen te halen vla een krappe zege op Ready 3 In Den Haag. Hoewel de Hoekse ploeg licht in de meer derheid was, bleven aan belde zijden doel punten uit tot ongeveer twintig minuten na het begin. Het was Ready dat met een fraai afstandsschot de leiding nam. Hoekse SV gooide er nog een schepje op en Wint Bos kon met een magnifieke doorbraak de stand in evenwicht brengen. Na de rust een gelijk beeid. totdat J. Meijennk zijn tegenstander wist te passe ren (21). Het ieek erop dat de Hoekse SV zou doordrukken. Het was echter Ready dat 2—2 scoorde. Met nog een kwartier te spelen lag de wedstrijd weer volkomen open, maar het Hoekse twaalftal had nu de zekerheid van een sterke verdediging en een goede aan val met R. van Diesen aan het hoofd. Het werd een stormloop op de Ready-korf en met een mooi schot bracht Corrie v. d. Berg de stand op 3—2, waarna van Diesen er met een afstandsschot 42 van maakte. Met deze stand speelde Hoekse SV een gewonnen wedstrijd, hoewel Ready er vlak voor het eindsignaal toch nog 43 van maakte. Al met al een aardige wedstrijd en een verdiende Hoekse overwinning. MAASSLUIS Nog voordat de offi ciële opening van de nieuwe Sporthal in de Dijkpolder, op zaterdag 14 oktober wordt verricht, zal de tafeltennisvere niging TOG daar reeds vrijdag spelen. De juniorleden worden om 18.45 uur verwacht en de overige leden en belangstellenden kunnen vanaf 20 uur terecht. AU overnet festysi [Terlenka Fantasie Terlenka Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze drie ven stervallen, door elkaar, per meter «fe CUn te/, of schrift. b«t. n deze drie ven- 8% (Van een médewerker) SCHIEDAM Ten bate van de res tauratie van de hervormde dorpskerk In Kethel werd zaterdagavond een ge kostumeerd „tuinfeest" gebonden. He laas was het regenachtige weer er de oorzaak van, dat dit feest niet op het schoolplein aan de Vlaardingerweg kon gebeuren, maar dat men gebruik moest maken van de reserve-mogelijkheid, de garage van de firma Van Tlel aan de Scbiedamseweg. Deze garage bleek overigens uitste kend geschikt voor het gecostumeerde feest, waaraan zowel ouderen als jon geren' deelnamen. Vooral de kinderen SCHIEDAM .,,'t Is zonde", vond een lichtelijk beschonken man uit OostVQome, die zondagmiddag op de Lange Haven een fles met Schiedams vocht aan gruzels had laten vallen. Hij knielde dan ook voor het weg vloeiende spul neer en likte (ais een i hond) er zoveel van binnen als nog mogelijk was. Maar tot zijn grote schrik ging er ook enig glaswerk mee naar binnen, hetgeen hem minder goed bekwam. De Oostvoomaar liet zich met een taxi naar de Dr. Noletstichting bren gen en eiste daar een algehele me dische verzorging. Bij onderzoek bleek de man slechts een onbedui- dehd* mondwondje te hebben opgelo pen, maar het verplegend personeel kon de -patiënt pas kwijt nadat hij gemerkt had dat de politie naar hem onderweg was. hadden veel pret in de verkleedpartijen, in d« spelletjes en d« dansjes, die uit gevoerd werden. Ook was er volop gelegenheid om de inwendige mens te versterken (koffie, limonade, worst, kaas en zelfs paane koeken) waarvoor een groot aantal vrij willige medewerkers zich had gemeld. Van half acht af tot laat in de avond werd er druk van alle stands gebruik gemaakt, zodat straks zeker een batig saldo van enkele hond-erden guldens aan het fonds voor de restauratie van de dorpskerk overgedragen kan wor den. i; Binnenkort volgen nog meer akhvi-, teilen voor hetzelfde doel, zoals een toneelavond, -een rommelmarkt met an tieke waren in De Rank, een aktie voor de verkoop van zogenaamde „ketelkop jes" en een „Sokkeabal", eveneens ia De Rank. (Van een medewerkers VLAARDINGEN Het tweedaags bezoek van het Leger des Heilskorps uit Birmingham, is een volledig suc ces geworden. Meteen na de aan komst marcheerde het korps zaterdag morgen naar het stadhuis, waar de beide volksliederen werden gespeeld. In de hal van het stadhuis werden de Engelse gasten en de leden van het Vlaardingse Leger des Heilskorps begroet door burgemeester mr. J. Heusdens, die een kort overzicht gaf van de geschiedenis van Vlaardingen en van het stadhuis. Mr. Heusdens liet de gasten weten, dat hij vorig jaar een bezoek heeft gebracht aan Birmingham waar hij het Bull Ring winkelcentrum bezocht, dat bekend staat als het meest moderne van Eu ropa. Luitenant-kolonel Arthur Smith van het Nationaal Hoofdkwartier -van het Leger des Heils te Londen las een boodschap voor van de burge meester van Birmingham, James S. Meadows waarin hij de groeten over bracht aan zijn Vlaardingse colle ga. Dat de leden van de Birmingham Citadel Band meer konden dan uitste kende muziek brengen liet de zangbri- gadehoren die op briljante wijze het lied zong: „It took a miracle" (Het vroeg om een wonder). Nadat de gasten waren getrakteerd op een koe le drank en Engelse cake maakten zij een mars door de stad. Het concert dat de Birmingham Ci tadel Band zaterdagavond in de zeer goed bezette Pniélkerk gaf, stond op zeer hoog niveau. Dit bleek al gauw uit de pittig gespeelde mars Victori ous (zegevierend) waarmee de muzi kanten zich presenteerden. Daarna volgde uit het klassieke genre een selectie van melodieën van Dvorak. Het zangkoor onderscheidde zich ook met de vertolking van „It took a miracle" en zong later „Lord see me kneeling" (Heer, zie mij knielen). Als voorlaatste werk van het gevarieerde programma bracht het koor op' vro lijke wijze het lied: „Wij marcheren voorwaarts" welk lied op spontane wijze op verzoek van kapelmeester Bramwell Williams, met handgeklap werd ondersteund. Het slotnummer had als titel: „The Holy War" (de heilige oorlog) in welk werk telkens terugkeerde het thema Een vaste burcht is onze God. Met een staande ovatie voor de ka pelmeester met zijn goed geschoolde muzikanten kwam een einde aan het Vlaardingse bezoek en tevens aan de tournee door Nederland van het Bir mingham Citadel Muziekkorps. In het derde Choral van Franck troffen de contrasten, die de grote organist Franck zo dierbaar waren, in het stuk van Gagnebin, die om cPsallm 19 veel kunstig filigraamwerk had geweven, frappeerden de pikante registraties der omspelingen, de Suite du 'premier ton van Clérambault groeide onder zijn handen (en voe ten!) uit tot een boeiende herschep ping die liet vergeten, dat deze ma gistrale orgelmuziek tweehonderd vijf tig jaar oud, of jong, moest zijn, met name in de pittige Fuga en de leven dige Basse de trompette. Aan het slot domineerde Bach, wiens altijd betoverend koraalvoorspel „Wachet auf, ruft uns die Stimme", afgezien van een enkel misgreepje, in al zijn' charme het gehoor meesleepte. Dan was er de Fuga in Es, koen gespeeld, aanvankelijk zeer helder, tot ten slotte de klankopstapelingen door de acoustische werking de duide lijkheid van het lijnenspel moesten storen. Er was een belangwekkende Neder landse moot in het programma. Van zijn leermeester De Wolf speelde Si mon Jansen de Passacaglia, Koraal en Fuga over Gez. 194 met een impo nerend elan (waarom echter in dit geval de expositie van het thema zo vaag?), van eigen hand vertolkte hij de variaties over ,God roept ons broe ders tot de daad", weliswaar zwakker van factuur dan De Wolfs opus, doch het aanhoren in deze vertolking ten volle aard. Van Strategier klonken de Negen korte Inventionen, zeer preg nante stukken, die dank zij de begaaf de organist alle een eigen muzikaal gezicht, met het harmonisch stempel* van deze tijd, toonden. Meer en meer worden de brei pennen weer ter hand genomen, begrijpelijk, want eigengebreid Is altijd voordeliger, heerlijk warm en origineel. En morgen kunt U Uw gang gaan en een pracht 100% Or ion breigaren kopen, merk Parley, in fantastisch mooie kleuren. Ideaal om jumpers van te breten, truien ef een warm vest, met het uiterlijk van wol, maar véél sterker... en goed in model blijvend. Morgen een ééndaagse, unieke verkoop van Parley Orion, in bollen van 50 gram, per bol voor nog géén anderhalve gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van deze Parley 100% Orlon breigarens, in een schat van fraaie kleuren, per bol van Geen tel» of schriftbost. m HOEK VAN HOLLAND De kerke- raad van de Hervormde Gemeente heelt een toezegging van beroep gedaan van ds. A. Westra te Rheüen. HOEK VAN HOLLAND Uit een ge parkeerde auto van de 20-jarige Ameri kaanse student J, A., zijn twee truien, enkele messen en geld met een gezamen lijke waade van honderd dollar gestolen. 9 VLAARDINGEN De postduivenhou- dersverenlglng „Keer weer" hield met-265 duiven een eoncoursvlucht uit Quivraln. De eerstaankomende duif legde de 178 kilo meter af in 2 uur, 6 minuten en 22 secon den: de laatste prtjsdulf deed er 34 minu ten en 4 seconden langer over. De duiven van A. Waardenburs waren het meest suc cesvol, getuige de uitslag: A. Waardenburg 1 2 3 6 8 11 14 27 38 46 48 56; M. V. d. Velden 4 5 15 16 17 20 26 62: A. Lens - Hoogerhuls 7 49 65; A. v. vuet 9; l~ Hurkmans 10 47; Mevr. v. d. Velden 12 13 25 31 37 52 57 63; G. Schoenmakers 21 28 51 54 58 59 64: J Snoeij 22 24; J Blom - Klapwijk 23; J Merseh 29 33 38 60; J Everdingen zn. 30 34 50; L. Stam 32; A. Groene veld 35 61: M. Schap kun 40 41 42 53; A. Westdijfc 43 44; A. Engeiaan 45 66; G. Biouw 55. Vrijdag inkftrven voor de laatste vlucht van dit seizoen vanuit Bohain (226 km) van 17 tot 19 uur. Klokken aanslaan 7.30 uur. Controïeprik zaterdag 7 uur. VLAARDINGEN De korfbalwedstrijd Oranje Nassau verloor veel aan glans door dat Odi met invallers moest uitkomen. De tegenstand bleek niet so groot en de Oran jehemden wonnpn met 91. De Vlaar dingse doelpunten werden gemaakt door Sjaak Schilder. Herman Vink (2), Jan Veld heer (2). Wil Vermeer - v. Zelm en Mart Romers, die een hattrick op zijn naam bracht. VLAARDINGEN De zeventienja rige Amsterdammer Ton Sijbrands, die kortgeleden de Europese damtitel op zijn naam bracht, komt op vrijdag 13 oktober naar Vlaardingen, Op uit nodiging van de damvereniging VDV zal hij een simultaanseance geven, in de grote zaal van gebouw Excelsior. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Op de "kruising De Gordesstraat - Mercator- weg is de 62-jarige mevrouw M. N. L. uit Rotterdam, met haar auto over de kop geslagen. Bij het links afslaan botste zij tegen de auto van de 40-ja- rige J. V., waardoor zij een wond bo ven het linkeroog opliep. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. SCHIEDAM De dertigjarige ge zinsverzorgster mepuffrouw C. F. moest met een rechteronderbeenfractuur wor den opgenomen, nadat zij met haar bromfiets een aanrijding had gehad met een auto op de hoek van de Nw. Maas straat. van 50 jaar geleden Noordzeevisscheri], De reederf te IJmuiden hebben mei groote meerder heid besloten de door Engeland voorge stelde overeenkomst in zake de Noord- zeevisscberij aan te nemen, behoudens de goedkeuring van de Ned. Regeering. Voor een definitieve overeenkomst is nu nog noodig de bewilliging, van de ver- eeniging van haringsreeders, waartoe he- den te Den Haag een gecombineerde vergadering van feeders wordt gehouden. SCHIEDAM Een onbekend gebleven automobilist heeft zaterdagavond omstreeks kwart'over elf op rijksweg 20 zes betonblokken met reflectors uit de grond gereden. De blokken werden over de rijbanen verspreid en bezorgde het verkeer evenzovele obstakels. De personenauto's van de 40-jarige C. H. uit Hoogvliet en van de 25- jarige technicus J. D. uit Vlaardiugen liepen daardoor aanzienlijke schade op. De commissaris van de Schiedamse politie verzoekt getuigen van dit nonchalante gedrag rich met hem in verbinding te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1