Londen laat Rus gaan Rectoraat NEH overgedragen Prof. Burgert in jaarrede: krachtig faeulteitsbeleid Prof. Queridogunstige resultaten eerste jaar Geen dienst in nieuwe kerk: dak lekt Commentaar Olie - overslag bij Helgoland? Jcngen (zes) onder trein SHELLTANKERS Numerus fixus opnieuw actueel Lossing 300*000 tonners Gorilla Sophie gekist Nobelprijswinnaar Cockcroft dood Vijf mensen niet aan het werk Contain er dienst Harwich-ÏTdam gemoderniseerd %n1S s Vragen t)f DE ROTTERDAMMER 2 A MAANDAG IS SEPTEMRpu (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam - „De nieuwe xector-maginificus zal het roer overnemen van een schip dat dezelfde okers zal blijven va ren". Prof. drs. R. Burgert rector-magnificus van de NEH zei dat vanmiddag in de grote zaal van De Doelen bij de ope ning van het academisch jaar. Huisvesting GIGANTISCH PROüEKT Helgolgndi 3'- Bij ha venontslagen geen bemoeienis gemeentebestuur Ketels Nw. Amsterdam gearriveerd Lantaarnpaal Oversteken Rustig bij Van Heijst NEDERLANDSE SCHEPEN Waterstanden Pacina 4 Met voldoening constateerde prof. Burgert dat in het afgelopen jaar de juridische en sociale faculteit hun vol tooiing hebben beleefd. In het komen de studiejaar zuilen zij de iaatste stu diefase doormaken. Voor de juri dische faculteit nog een semester en voor de sociale faculteit nog een vol studiejaar. 1 Prof. Burgert bevestigde nogmaals: „Wil Rotterdam groeien naar een goed functionerende universiteit dan zal een krachtig faeulteitsbeleid moeten worden gevoerd. Decentralisatie is derhalve onvermijdelijk. Met betrekking tot, samenwerking met andere universiteiten en ho gescholen gaan onze gedachten uit naar regionale samenwerking met instellingen in Leiden, Delft en Rot terdam. Als suggestie gaf prof. Burgert het idee te komen tot een centrale admi nistratie van de verschillende univer siteiten, waardoor een snelle en goede informatie kan worden gegeven over studiekosten per student in de verschillende faculteiten. De rector beklemtoonde nogmaals de mogelijkheden in het meuwe ho geschoolgebouw Woudestein. Nu reeds is veertig procent van de onge veer 1.500 eerste jaarsstudenten in de economische wetenschappen in geschreven aan de NEH. De propadeusc- en kandidaatsstu die gaan zwaar gebukt onder een col- legerooster, dat uit didaktisch oog punt volmaakt onaanvaardbaar is. Slechts de intrek in het nieuwe ge bouw kan hierin verbetering bren gen." Prof. Burgert toonde zich verheugd dat het nieuwe gebouw een belang rijke uitbreiding van het aantal we tenschappelijke medewerkers met zich mee zal brengen, waardoor bij de economische faculteit een betere studiebegeleiding mogelijk zal zijn. „Binnenkort zal men proberen te komen tot een doctoraalexamen ac countancy. Hierdoor wordt de studie duur in deze afdeling aanzienlijk be kort. In de huidige situatie gebeurt het regelmatig dat een opleiding ze ker tien jaar vergt." Prof. Burgert sprak zijn teleurstel ling uit dat de studentenverenigingen na de succesvolle actie „studentenso- ciëteitenbouw" (opbrengst een mil joen) weer ieder huns weegs zijn ge gaan. De studentenhuisvesting heeft zich plotseling tegenover een somber perspectief geplaatst gezien. Oorzaak was de stagnatie bij de bouw van een tweede studentenflat, in de Alexan- derpolder. De door de gemeente aangeboden gronden als alternatief voor vestiging aan het Jacob van Campenpiein zijn of te ver, of te duur en in dit laatste geval weigert het ministerie een goed keuring te verstrekken. „Men mag verwachten dat een ge meenten die zo graag een universiteit wil hebben, daar enige offers voor over heeft. Prachtige gebouwen voor onderwijs en onderzoek alleen vor men in 1067 geen universiteit meer. PROF. DRS. R. BURGERT: decentraliseren (Vait een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „We zijn er in het afgelopen jaar inderdaad in geslaagd binnen de gestelde tijd aan 160 studenten in de geneeskunde ver nieuwd onderwijs te geven". Prof. dr. A- Querido, decaan van de medische faculteit, zei dit vanmiddag bij de opening van het academisch jaar in De Doelen. „Dit succes is te danken aan grote krachtsinspanningen van velen, in het bijzonder door hulp van zusterfa culteiten. Vooral de steun van de Technische Hogeschool te Delft is een goede stimulans geweest", aldus prof. Querido. De decaan van de Medische Facul teit was tevreden over de bereikte studieresultaten. „Globaal kunnen ze zeer gunstig worden .genoemd. Van de 134 studenten slaagde bijna 85 pro cent, zodat zij het volgend studiejaar kunnen volgen." Prof. Querido stelde naar aanlei ding van deze resultaten met nadruk: „De uitkomst van het experiment met ons eerste studiejaar maakt het in Nederland nog onopgeloste vraagstuk „wel of met de numerus fixus voor medische faculteiten" op nieuw actueel." Prof. Querido releveerde nogmaals dat 160 ongeselecteerde studenten nebben meegewerkt aan dit positieve resultaat. „De technische uitrusting en ruimten berekend voor het aantal studenten en het enthousiasme van docenten en studenten zijn de oorza ken van de bevredigende resultaten. Deze factoren zijn terug te voeren tot een nauwkeurig vastgesteld aan tal studenten. De numerus fixus van 160 moet voor buitenlandse begrip pen hoog worden genoemd", aldus prof. Querido. „Voor het geval de studenten onge limiteerd waren toegelaten waren er onvoldoende onderwijsmiddelen aan wezig geweest en zou de ruimte in ffebreke zijn gebleven. Hierdoor zou den zowel de docenten als de studen- PROF. DR. A. QUERIDO: hard werkende studenten en docenten ten met minder enthousiasme hebben gewerkt met mindere resultaten". Prof. Querido bepleitte een optimale oplossing. Dat het opbouwen van een me dische faculteit niet zonder moeilijk heden verloopt bevestigde de decaan van de Medische Faculteit. „Rotter dam wil deze faculteit", is meerdere malen van de zijde van het gemeente bestuur bevestigd. Kan men echter verwachten dat een veel ruimere kring er net zo tegenover staat?" Voor de toekomstige universiteit Rotterdam noemde prof. Querido drie taken: „De snelle, opleiding van een groot aantal academici, die later m toegepaste vorm hun taken zullen vervullen; het vormen van een we tenschappelijke elite en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek". Bij een algehele vernieuwing van het universitair onderwijs in Neder land is er echter in Nederland een groot tekort aan mensen die een diep gaande kennis van de algehele proble matiek hebben. Hoewel er plannen bestaan voor studentenhuisvesting in samenwer king met de Nederlandse Zeemanscen trale, Sanctus Laurentius en het ho- tel-gami, zal met ingang van 30 sep tember de kamernood nog groter wor den, wanneer vijftig studenten hun woningen aan de Westzeedijk moeien ontruimen. „De jonge faculteiten zijn met de afwerking van hun studieprogramma zover gevorderd dat redelijkerwijze verwacht mag worden dat de suc cesvoile student inderdaad na vijf jaar het doctoraal examen in de socia le wetenschappen en na viereneen half jaar het doctoraal examen in de rechtswetenschappen zul kunnen af leggen. Hoewel in het afgelopen studiejaar het aantal promoties gering was, stond de kwaliteit op een zeer hoog peil. Van de zes promoties waren er drie cum laude. Bovendien was daar van een de eerste van de sociale fa culteit", aldus prof. Burgert. „De stichting bedrijfskunde heeft aan haar doel beantwoord. Vooral met betrekking tot de nauwe samen werking met de TH uit Delft is hier een interdisciplinaire aanpak noodza kelijk, daar de studenten niet alleen van verschillende universiteiten en hogescholen afkomstig zijn, maar bo vendien van verschUIende faculteit ten. In 1969 hoopt men met deze in terfaculteit te kunnen beginnen. „Ik draag het rectoraat aan u (prof. dr. A. I. Diepenhorst) over met de bede dat het u gegeven moge zijn deze plechtigheid op uw beurt in het nieuwe gebouw te leiden", aldus prof. Burgert (Van een onzer verslaggevers) LEIDSCHENDAM De aan gekondigde diensten in de gere formeerde Kruisheuvel-kerk in Leidschendam konden, zondag niet doorgaan: het gehele inte rieur stond blank. Vrijdagavond had men al last van het regen water, dar door het dak sijpelde. Na de hoosbui in de nacht van zaterdag op zondag kon de kerk niet meer worden gebruikt. A! vanaf de opening van de kerk, ir, 1964, heeft men last ge had van lekkages in het dak. Achteraf bleek, dat de dakcon structie niet goed was. Steeds werden er provisorische maat regelen genomen, maar niets heeft tot nu toe geholpen. De commissie van beheer zal binnenkort deze zaak aan de ge meente voorleggen. Zondagmid dag heeft men een dienst kunnen beleggen in de hervormde An- dreas-kerk. BLOEMENVEILING RODENRIJS. 18 september Coöperatie ve Groenten- en BloemenveUlngvereniging ,,Berkel en Rodenrijs" G.A. te Rodenrijs: Kaskomkommers 75 en op 38-41, 60: 34-36 50 28-31 40: 24-27 35: 15-20, Sla A 14. B 5,50, Glassla A 19 50 - 21.50, B 12, Tomaten export A 3.65 - 4, B 3.55 - 3.75, C 3.55 - 3.Ö0, CC - 2 55. Duitse pr. Ponen 74, Pronk- bonen 39. Snijbonen 1.57, Komkommei stek grof 20. Heden werden aangevoerd 20.000 stuks kaskomkommers 500 kg kromme komkommers, 18.000 kg. tomaten. iY,jET de komst van vier grote Duit se staalbedrijven op de Maas-1 vlakte aan de monding van dei Nieuwe Waterweg ziet het ernaar uit, dat Rotterdam en ook Nederland afzien van een aanzienlijk nationaal belang en zelfs een niet onbelang rijke derving van inkomsten tege moet gaan. Men kan dit betreuren, maar gezien de nationale en internationale rechts verhoudingen zal men dit waar schijnlijk dienen te aanvaarden, in het besef dat bet soms nogal wrange grapje dat Rotterdam de grootste haven is van West-Duitsïand een serieuzer ondergrond heeft dan men oppervlakkig gezien zou denken. Uiteraard trekt een ertsoverslagbe- drijf op de Maasvlakte scheepvaart verkeer aan. Dat levert havengelden op. Bovendien heeft Rotterdam in komsten uit de terreinen, die voor de tijd van 25 jaar aan dit Duitse bedrijf worden verhuurd. Daartegenover staat echter, dat Rot terdam en waarschijnlijk ook het rijk ten behoeve van die vestiging in vesteringen moeten doen. Kade muren moeten worden gebouwd, de terreinen moeten geschikt worden gemaakt, een groot deel van het voor dit bedrijf bestemde terrein moet zelfs nog helemaal worden ge maakt: het moet uit zee worden ge wonnen. Deze investeringen zijn enorm, en de inkomsten uit havengelden en terreinhuur bieden daartegenover een cijfer dat tot deze investeringen geen becijferbare verhouding toont De schepen die erts aanvoeren varen niet onder Nederlandse vlag, en dat geldt ook voor de rijnschepen die van dit Duitse overslagbedrijf het al dan niet voorbewerkte mate riaal naar het Duitse achterland ver voeren. En ook vloeien alle directe en indi recte inkomsten uit dit Duitse over slagbedrijf de Nederlandse economie voorbij. Bovendien verliezen de Nederlandse overslagbedrijven, die tot nu toe materialen voor Duitse staalbedrij ven aanvoeren al was er in Euro poort nog geen specifiek ertsover slagbedrijf, erts is een in Rotterdam geregeld aangevoerd en afgevoerd goed! hun klanten. De inkomsten, die via deze bedrijven aan de Neder landse economie ten goede kwamen, gaan nu verloren. Dit directe en in directe verlies geldt, ruwweg, tien miljoen ton per jaar van de zestien miljoen ton per jaar in totaal. Dat is een in hoge mate ingrijpende aderlating. Blijft de vraag: waar ligt bij een dergelijke transactie de taak van de overheid? Een tweede vraag: maken de rechtsverhoudingen in en rond andere landen in Europa het moge lijk, dat eventueel een ander Euro pees land een dergelijke econo mische aderlating zal kunnen onder gaan, zonder dat het zich daartegen kan verweren? ROTTERDAM ~- Er is een kans dat het Wcstduitse eiland Helgoland een belangrijk overslagstation voor supertankers wordt. Twee hooglera ren van de technische hogeschool van Wcst-Berlijn hebben namelijk een plan opgesteld dat de bouw van een één kilometer lange pier met plaais voor twee schepen behelst. Onduidelijk is nog wie achter dit grote project schuilgaat. Op Helgo land meent men te weten dat het een van de grote o'ieconcems is. Vanaf de pier zou een oheieiding naar het- vasteland worden seieed. Twee 300.000 tons tankers zouden in één dag kunnen worden gelost. Te vens voorziet het plan in het bouw van een betoneiland, waarop de olie-industrie actief kan zijn. Enkele kilometers verder is voorts een ,ie- heel in te dijken gebied ontworpen, dat een derde eiiand wordt. Er moet daar plaats komen voor woningen, laboratoria, hogeschool en pen strand. Een spoorlijn zou de verbinding met Helgoland moeten onderhouden Het geheel zou ongeveer twee miljard gul den gaan kosten. Bestellingen voor 300.000 tonners zijn tot op heden alleen nog geo'aatst door Gulf Oil (zes stuks), die de sche pen gaat behandelen in Ban try Bey (Ierland). Schepen van deze grootte hebben een diepgang van ruim 20 meter. Nu is de diepte bij Helgoland 25 meter en met weinig moeite zou men tot 40 meter kunnen baggeren. Het eiland zou dus uiterst geschikt zijn voor het behandelen van 300.000 tons schepen. De tankers zouden rond Schotland moeten komen en dan uit het noorden naar Helgoland kunnen varen. s VJ-, ofiiwwpetï oiieleiding. HOOHDKE eide 'NEDERl.'-'r:: Hamburg DUITSLAND •"Bremen" - 'Amsterdam onrworpen eiland ontworpen! pier «oosozcr ROTTERDAM Eindelijk zijn personeeh-ledejQ van Arlis erin ge slaagd het goriilawijfjp Sophie in een Iransportkist te krijgen. Drie maan den is men bezig gefeest om Sophie terug te kunnen brengen naar Dier. gaurde Biijdorp, maar het dier liet zich niet kisten, Sophie heeft hmge tijd in Arti« er- toeft. Het plan was dat zy een hu welijk aanging met de gorilla Babar en voor nakomelingen zou zorgen, maar tussen de twee apen botprdr het niet en van een trouwerij kwam niets terecht. Toch had Sophie het in Artis ken nelijk naar liaar zin, want ze ver tikte het in een tramportkist te «tappen. Zaterdagochtend echter is Sophie bezweken voor een tomaat en een koekje, die als lokaas waren ge bruikt en waarmee via een ingenieus svsteent een soort valluik verbonden was. Die lekkernijen beeft ze toch nog een week kunnen weerstaan. Sophie beeft zich nu neergelegd bij haar gekiste Mtuulie en is zeer kalm Dinsdagmiddag mag ze in Biijdorp de ki*t weer uit. CAMBRIDGESir John Cockcroft, een van de vooraanstaande kernge leerden van de wereld, is vandaag op 70-jarige leeftijd overleden. Sir John, directeur van het Churchill college in Cambridge en Nobelprijswinnaar, had zich al enkele dagen niet goed ge voeld. Cockcroft was een van de pioniers van het wetenschappelijk kernonder zoek in Engeland. Kort na de oorlog was hij directeur van het Britse la boratorium voor kernonderzoek in Harwell. In 1951 werd hij onderscheiden met de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij werd lid van het gezagorgaan voor de atoomenergie van het Verenigd Ko ninkrijk, toen dat in 1954 werd inge steld. ROTTERDAM B. en W. heb ben geen bemoeienis met het vast stellen van arbeidsvoorwaarden in de haven en ook het verlenen van ontslag is een kwestie die in eerste instantie behoort tot het domein van het georganiseerd overleg in het be drijfsleven. B. en W. volgen de ont wikkeling echter op de voet en zijn steeds bereid met het georganiseerd overleg naar oplossingen te zoeken. Aldus een antwoord van B. en W. op vragen van het gemeenteraads lid A. J. Swaep (bp) naar aanleiding van de ontslagen in de Rotterdam se haven. ROTTERDAM De vijf nieuwe stoomketels voor de Nieuw Amster dam zijn zaterdagochtend met het vrachtschip Moerdyk van de Hol- land-Amerika Lijn uit de Verenigde Staten aangekomen en afgeleverd bij Wilton-Fijenoord. Eind deze week zal de werf begin nen met het installeren van de ke tels. De afgelopen weken zijn de ou de ketels uit het schip verwijderd. Met het plaatsen van de twee nieuwe en drie bijna nieuwe ketels zullen enige weken zijn gemoeid. De Nieuw Amsterdam moet vol gens het vaarplan op 11 december weer aan een reis beginnen. GLIZE-RIJEN Op een met auto matische knipperlichten beveiligde overweg tussen Gilze-Rijen en Breda is zaterdagmorgen de zesjarige Wim van Loon uit Rijen door een trein ge grepen. Het kind, dat op rijt* fietsje de overweg wilde passeren, kwam om het leven- De trein, die van Venlo via Rotter dam op weg was naar Amsterdam, kreeg een half uur vertraging. Twee andere treinen hadden ieder twintig minuten oponthoud. BREDA In het St Ignatius- ziekenhuis in. Breda is gisteren de ze venjarige Angelina Dijck aan haar verwondingen overleden. Ze liep vrij dag een schedelbasisfractuur op, toen ze plotseling de straat overstak en aangereden werd door een bestelauto. BRUNSSUM In de nacht van zaterdag op zondag vloog de 23-jarige motorrijder J. P. L. uit Heerlen in Brunssum tegen een lantaarnpaal. Hij was op slag dood. MENALDUMADEEL De 23-ja- rige automobilist J. Beimers uit St Annaparochie is vannacht door onbe kende oorzaak in Beetgum, gemeente Menaldumadeel, tegen een boom ge reden. Hij overleed ter plaatse. MARCM De twintigjarige mo torrijder R. J. Kraai uit Groningen raakte zaterdag in Boerakkers, ge meente Marum, in een flauwe bocht van de weg en werd tegen een boom geslingerd. Hij was op slag dood. Zijn duo-passagier liep een hersenschud ding op- AMSTERDAM De 40-jarige Am sterdammer A. C. Dikkeboom is ver ongelukt, toen een personenauto hem bij het oversteken van de Raiweg aanreed. AMSTERDAM De 66-jarige Am sterdammer P. Klein, die woensdag gewond raakte toen hij bij een plotse linge uitwijkmanoeuvre met het voor wiel van zijn fiets achter een auto bumper bleef haken en op straat viel, is in een ziekenhuis overleden. LUNTEREN In de nacht van zaterdag op zondag is de 46-jarige wielrijder A. van Egdom uit Lunte- ren in zijn woonplaats door een achteropkomende personenauto aan gereden. Hy was op slag dood. GENDRINGEN De 59-jarige A. B. F. Aalders uit Ulft is van nacht op de rijksweg in Gendringen met zijn fiets komen te vallen. Hij brak zijn nek en overleed ter plaat se. (Vervolg van pag. De Russische zasksei=^_- Vasef, heeft gisteravond" al S uitgebracht over deze zaak IS* Russische minister van buitenSL, zaken, Gromiko, die op doormTn New York in Prestwick (sSifÏÏ vertoefde. Daar in Prestwick Vasef een telefoontje uit LondJfv2 afloop deelde Vasef mee: „Goed nieuws. Hij is Sek" d De Britten waren het eerst- wettig en schandalig gedrag w ambassadepersoneel, dat Tkashmïï wilde ontvoeren". Later reaK«Jfj ambassade met een officiële ZJu over de houding van de eX politie, die bruut geweld zOU hsM.1 toegepast tegenover de j0nge de, diens vrouw, ambassadeptmn^ en bemanning van het vijj^ waarmee de student naar zijn iZ® land zou worden teruggebracht. Tkasjenko is een van de eest» Russische geleerden die in EnzS zijn gaan werken op basis van fet culturele akkoord. In Birmmgw doet hij onderzoekingen opfefS bied van lage temperaturen. PnsfL soren noemden hem een briliam student. 1 Volgens de Britse lezing van de „ontvoering" heeft Tkasjenb op straat om hulp roepen voor hij in een auto wad gesleurd. De ambassade had een Russisch vliegtuig, dat op het punt van vertrekken stond, gevraagd ros even te wachten. Toen Tkasjenko aan boord va gebracht, werd het vliegtuig door politiewagens omringd, zodat het,niet kon opstijgen, De Rus stapte niet en er volgde een handgemeen tassen) politie en Russen, -:-yé De strijd werd in het voordeel'«V de „bobbies" beslecht (Van een onder redacteuren) - DEN HAAG Het is vanmorjia vrij rustig geweest bij het bedrijf van de N.V. J. B. va» Heijst en Zn. Alle werknemers, die aan het wtrit wilden gaan, begonnen ongehinderd. Slechts vijf mensen, die terug kon- den komen, zijn niet op kofiRK di- gen. Wel groepten enkele tientallen ontslagen werknemers voor de poort samen, maar naarmate de tijd ver streek, werd ook dit groepje steeds kleiner. Onder de bedrijven die personeel, van Van Heijst willen plaatsen, is' ook Braat in Delft, die o.m. stalen ramen maakt. De butler Leo, zijn vrouw en een dienstmeisje, die bij de heer J, P. J. Heijst in Grobbendonk (België) waren, hebben vrydag van de be windvoerders een telegram gekre gen, dat zij waren ontslagen. Voorts werd hen opgedragen zich vandaag vóór 12 uur bij het bedrijf te melden. Hieraan hebben zij ge volg gegeven. ROTTERDAM De container- dienst die de Britse Spoorwegen on derhouden tussen Harwich en Rotter dam zal begin volgend jaar flink wor den gemoderniseerd. De twee schepen die momenteel reeds kleine containers vervoeren, zullen worden verbouwd om contai ners van grote afmetingen te kunnen laden. De Britse Spoorwegen zijn van me ning dat Rotterdam het belangrijkste containercentrum van West-Europs zal worden. De dienst zal van de Merwehaven naar een specifiek con- tainerterrein in de Eemhavcn worden verlegd. Vanuit Harwich gaat men ongeveer gelijktijdig een nieuwe container- dienst openen op Zeebrugge in Bel gië. Twee schepen zijn daartoe in aan bouw (plaats voor 148 containers van 30 voet). Atlantic Trader IS 80 m KXW Bermuda AmersKerk 16 vn Penar.g nr Cadiz Amstelveen is 900 m ON O Aden Argonout 16 aank. Waterford ActriUes IS vn Le Havre nr Curasao Acteon 17 aank Thameshaven Ajleth 16 d Rlo Grande do Sul Aegi' IS v Kingston n Nassau Ammon 17 v Georgetown n Ntckerie Attls 18 te Miami Amsteldiep ie v Hslnkang n Amsteïsfuis 16 340 ml NO Mauritius Annenkerk 18 85 ml ZW Bathurst Archimedes 18 309 ml ZW Azoren Aebilles 16 te le Havre Aclia 16 SCO ml ZZW Azoren Acmaea 16 vn Fredericia nr Freetown Acteon 16 pass Wight Alcor 16 te Charna AJnitak 16 149 ml Z Sokotra Area n te Stockholm AuBes 16 30 ml NNO Gotland Anne Herfurth 18 100 m O Kaap ba Gata Atlantic Trader 18 350 ml zzo New York Andyk IS 350 ml O Albany Alliena 17 vn Rotterdam n Bremen Alnatt 16 te Rotterdam Aelta 23 210 m N Azoren Acteon 18 vn Thameshaven nr Rotterdam Amstelmeer ig 150 m ZZO - yap eiland AmStelstsd 16 125 m O Kamchatka An co spray is 780 m O Nairobi Area IB vn Sundsval! nr Amsterdam Ardeas 17 v Rhodos n Limassol Bonafide 16 ioo m zo Minorca Basggai IS 806 m NW Kaapstad Beninknst 17 aank Antwerpen Ball 16 520 m NO Mauritius Batjan 16 vn Chittagong nr penang Batu 16 te Bremen Blntang 16 450 ml N Kaap verdische eil. Bovenkerk 16110 ml N V. Brcewljd 16 50 ml NO Land's End Bonfalfde 18 30 m O Malaga Brouwersgracht 8 40 m ZO varna Bernard John 18 760 ml ON O Sombrero Bonalfde 18 50 ml Z Kaap Da Binea 17 te Sevlila Boreas 18 v Barcelona n Tarragona Calchas 17 15 m NO Kp Villano coral Actinia 17 800 m O Barbados Chevron the Hague 16195 m NW Cohin Caltex Gorinchem 17 aank Hamburg Ceres 17 vn Manta nr Buenaventura Caltex Arnhem 17 te Trim dad Carib Trader 16 40 m NO Bone ceres 18 te Buenaventura Cartage 16 12 ml WKW KP Spartal Ceres 16 v Guayaquil n Manta Chiron 16 v Hamburg n Botterdam Crania 16 400 ml ZW Flores Caltex Eindhoven 16 20 ml NNW Kp Finisterre Caltex Gorfnchem 16 33 ml NNQ Delfzijl Caltex Madrid 16 150 ml NO Sokotra Caltex Rotterdam 16 110 ml O Sokotra - Clnulia 16 80 ml WKW Guayaquil congokust 16 te Dakar Corrle Broere 8 60 m Z Ouessant Caltex Delfzijl 18 vn Rotterdam n Purfieet CWron 17 te Rotterdam Cumulus 16 te Rotterdam Chevron The Hague 18 85 m OZO Ceylon Canada 19 te Londen veriv Coccinellc 19 te Kenltra verw Cornelia B 4 16 30 m Z Fortorico Diadema 16 Pass Kp Villano Dlemerdyk 16 vn Los Angeles nr Cristobal Doslna is 385 m W Walvisbaai Dahomeykust 10 aank Rouaan Daphnls 16 900 ml ZW Azoren Dallia is 400 ml ONO St Helena Bcltadreeht 16 80 ml ZZW Kp Finisterre Doelwijk 16 400 ml NW walvisbaai Dorestad 16 150 ml NNW Kp Finisterre Daje Bohmer 18 pass Jacksonville Dabomeykust 15 te Rotterdam Diligcntla 18 v Purfieet n Rotterdam Esso Amserdam 15 260 m ZW Bombay Esso Den Haag 16 280 m O Mogadiscio Eemhaven 16 18 ml NNW Kp St Vincent Eos 16 70 ml N Lissabon Forest Hill 16 270 ml WZW Montevideo Farmsum 16 vn Duinkerken nr Buchanan Forest Lake 16 240 ml Z Monrovia Fiducia 2 is te Hull Frans van Seumeren 19 te Drammen verw Geeststar IS 350 m ZW Land's End Gull Italian 16165 m QZtV Melbourne Gulf Hansa 16150 m NNW port Etlenne Groningen 16 vn Salerno nr Westonpoint Gulf Italian 18 360 ml ZO van sydngy Gaasterdyk 16 520 ml ONO Kp Race Gooiland 16 vn IJmuiden nr Santos Groningen 18 20 ml Z Sardinië GaasterkerK 15 te Rotterdam Ganymedes 16 te Rotterdam Hector 18 150 in N La Coruna Hercules 18 aank Willemstad Hilversum 18 180 ml NW Bermuda Holsworthy Beacon 17 700 ml Z San Diego Hathor 16 v Bremen n Amsterdam Hollands Dreef 16 50 ml O Formosa Hollands Duin 16 530 ml NQ Sokotra Hoogkerk 16 60 ml NO Cartagena Heemskerk 17 pass Wight Hagno 17 te Rotterdam Heemskerk 17 te Rotterdam Hector 18 110 m W Cadiz Houtman is 300 m ONO Hongkong Isls 17 v New York n Miami Ittersum 16 130 ml NNO Flores Imber 8 30 m ZO Catharlnapolnt Juno 16 40 m ZO Wight Johannes Frans 18 te Cartagena Jan 17 le Liverpool Jannle 18 v Bristol n Dublin Kabylia 16 te Thameshaven Kennemerland 16 vn Rio Grande nr Salvador Kopionella 17 vmstockholm nr Fredericia Karlmun 17 aank Dumaguete Katelysla 16 900 m ZW Azoren Katsedyk 17 70 ml z Miami Kennemerland 17 55 ml Z Kaap st Marta Kieldrecht 18 pass Gibraltar Koningswaard 18 780 mi wzw Azoren Korendyk 18 te Miami Khaslella 16 420 ml W Flores Korovina is te Mena al Ahrnadl Karachi 16 660 ml z Colombo Karakorum 16 vn Doha nr Calcutta Khaslella 15 450 ml NO Flores Kwiek 18 50 m Z Lista Kat end recht 15120 ml W ten Z Monrovia, 24 te Tripoli very? Kabylia 17 te Rotterdam Kelletia 16 te Rotterdam Kryptos 16 te Rotterdam Llfana 16 80 m N Lelxoes Ladon 17 v Port of Spain n Ordaz Loppersum 16 te Antwerpen Laertes 16 vn Antwerpen nr Liverpool Limburg 16 250 ml ZO Okinawa Laura Christina 16 80 ml ZO Monrovia Laura is dw Ouessant Lhaotas 17 te Seville Leuvehaven 18 ie Kopenhagen Libertas 17 te Genua Llfana 26 te Lelxoes Manas 17 te Ventsplis Mataram 16 le Breraerhaven Munttoren 17 te Port Ulsan Marijke Irene 16 pass Rome Maasdam 13 U m WNW Scilly ell Mentor 16 aank Antwerpen Maas Lloyd 16 vn Mombasa nr Cochin Mediterranean Sprinter 16 260 ml NW Walvisbaai Mariscal Lopez 18 80 ml ZZW Ouessant Melke 18 dwars van Andros Munte 17 75 ml NO Villano Moordrecht p 16 Straat Cabot Main Lloyd 16 te Rotterdam Moerdyk 15 te Rotterdam Magas 17 te Ventsplis Marc Iratum 19 te Rotterdam verw Mare Sllentum is te Theems Merwehaven p 17 Kp St Vincent Mynlas 16 v Rijeka n Catania Maarsbergen 17 te Avonmouth Madjoe 15 vn Aberdeen Neder Eems 16 te Penang Nusakan 16 180 m NO Alexandrié Neder Weser 16 76 m W Keywest Nina 16 220 m O Sicilië Neder Ltnge 17 v Papeete n Noumea Naess Tiger 16 125 ml O Las Pal mas Nusakan 18 280 ml ONO Benghazi Neder Rhone 35 540 ml ONO Durbar, Ocean Sprinter 171# m ZO Constanza Oosterhout 17 pass Gotland Overijsel 16 820 m NW Kaapstad Oranje Nassau 18 v Paramaribo n Poit of Spain Onoba 16 216 ml W Freetown Ommenkerk 16 330 ml ZZO Zanzibar Osiris 17 te Rotterdam Oostkerk 17 te Rotterdam Phidias 17 pass Galita el! Parkhaven 16 300 m WNW Bordeaux Purmerend 15 vn Bluff nr Bombay Prlns Alexander 16 vn Le Havre nr Montreal Pericles 18 te Buenaventura Purmerend 18 249 ml ONO van Hobart Rondo 16 500 ml O St Helena Rijn 18 v Singapore n Vlzagapatnam Rose 18 dwars Vigo «ijsbergen is 30 ml O Gibraltar Rubicon 17 te Svaona Savonetta 16180 m NW Portorlco Situla 17 8# m OZO Str v Bonefaclo Schlekerk 16 200 m ZW Sabang Sillndoeng 15 400 m ONO Sokotra nr Tamatsve Sliedrecht 16 te Fremantle Straat Magelhaen 26 pass westpunt Sumatra Straat Singapore 16 1150 m W Fremantle Senang 16 35 m ZZW Tuskarroek Scrooskerk 16 aank Antwerpen Statendam 16 690 m NO Antigua Scheltvpljk 16 X10 m OZO Madeira Straat Frazer 17 te Abidjan Streefkerk 16 vn Kaapstad nr Adelaide Skadl 18 20 ml Z Portorlco Stad Gouda 18 te Cristobal Stad Zwolle ie te Chicago Straat Clement 18 660 ml O Sydney Simoaskerk 18 280 ml ZZO Steenkerk 16 380 ml NO Belra Straat Banka 17 te Lor. Marques ScMediJk 16 vn New York nr Antwerpen Servaaskerk 16 225 ml Z Dakar Stad Kampen 16 335 ml O Kp Passero Straat Lagos 16 vn Hongkong nr Singapore Straat Torres 16 te Nagoya Son ja 16 200 ml N Bosporus Stella Antares 16 pass Rhodos eil, Stella Fornax 15 te Hamburg verw Stella Marls 16 te Avlles verw Silvapiana 17 te Delfzijl Straat Banka p 15 Fort Dauphin Santa Lucia 18 pass Monapassage Santa Marghetlta 18 20 ml z Ouessant Sumatra 16 vn Rotterdam nr Bremerhaven Schoonebeek 18 15 m ZW Texel Sigll 18 te Sydney Straat Lombok 18 te Singapore Straat Magelhaen 18 340 m ZO Colmbo Straat Singapore 18 40 m W Fremantle Tjlbantiet 16 270 m ZZO Saigon Tjlnegara 16 vn Sydney nr Portland nr vlet Thaletas 16 110 m OZO Spartivento Uraaus-B 17 pass Wielingen Valkenswaard 17120 m NO Bone van cioon 1610 m WZW Straat Torres Waterland 16 120 ml Z Rlo de Janeiro tVonosari 16 v Marseille n Genua Willem Koerts 18 pass Gibraltar Wjllem Koerts p 18 Gibraltar IJseihaven 18 dwars van Finisterre IJseihaven p is Kp Villano Zonnekerk 18 vn Mombasa nr Genua Zaankerk 17 te Barcelona Zafra 16 310 ml W t Z Walvisbaai zeeland 28 te Cochin Ablda verm 20/9 gereed dokken A.D.M- Amsterdam. Curacao: Acila 22/9 bij Hoek van Hollan* verwacht. Rotterdam, Shellha- ven. Hamburg, Genua, verm. Curacao; Ac- maea 13 te r'rederleia iets 15 late p.m.), Freetown, Ango Ango, Pointe Nolre. verm. Curacao (Rotterdam vervallen); Acteon 16 te Thameshaven verwacht, Rotterdam, Avonmouth, Stantow, verm. Curacao; Area 15 te Stockholm (ets 16 a.m.). Sundsvall. Amsterdam (dokken N.D.S.M.); Atys 16 te Clifton pier verwacht, Freeport, Port au Prince, Cardon, verm Sewaren; Camltia 14 vn Stanlow nr Barton, Curacao; Clnulia 14 uit het Panamakanaal naar Valpariaso, Cal- lao, Guayaquil, verm. Curacao; Crania 22 in de Mersey verwacht: verm. Stanlow. Barton; Dallia 10 ter hoogte van Kaapstad verwacht op weg naar Mena la Ahmad! (wordt verm. Hahil Island, Gothenburg); Daphne 22 te Bukom verwcaht, verm. Me na al Ahmadl, Port Dickson, Bukom; Dia dema 18 bj! Hoek van Holland verwacht, Rotterdam/Europoort, om Kaap de Goede Hoop naar de Perz. Golf; Dlloma 15 te Mena al Ahmadl, Whangarel; Dione 25 ter hoogte van Kaapstad verwacht op weg naar Ras Tanura (et B/10), verm. Gothen burg; Dosina 18 ter hoogte van Kaapstad verwacht op weg naar Mena al Ahmadl (eta 1/10): Kabylia 14 te le Hvare, Tha meshaven, Rotterdam, verwm. Hamburg Stockholm: Kalydon 20 te Lorenco Mar ques verwacht, Durban, verm. Perz. Golf; Kara 12 te Natrang, Bukom. verm. Saigon; Katelysla 23 te Rotterdam verwacht. Stan low. verm Middellandse zee; Kelletia 16 bij Hoek van Holland verwacht, Rotterdam, Thameshaven; Kenia 16 te L'as Palmas ver- ornskoldsvik, Umea; Kermis 13 te Vasco verwacht, Abadan (wordt verm. Bandar Mashur, Lorenco Marques, Durban); Khaslella 22 te Curacao verwacht, verm. Puerto Miranda, Stanlow. Ardrossan; Kopi onella 14 te Stockholm (ets 16 p.m.), Fre dericia, verm. Kopenhagen; Koratia 18 te naar Rotterdam (eta 3/10); Korovina 17 in de Perz. Golf verwacht: verm. Mena al Ahmdl, om Kaap de Goede Hoop naar Rotterdam; Koslcia 14 te Trinidad, Cu racao. vado, Napels, Piraeus, Ambarlt, Lar- naca. Akrotirl, Tripoll (Lyblë), verm. Ber- re; Kossmatella 14 te Heysham verwacht, Curacao; Krebsla 17 te Buenos Airs ver- waeht Curacao; Kryptos 15 gereed dokken N.D.S.M. Amsterdam, Rotterdam, Teespbrti Rotterdam, verm. Teesport; KrUx 15 J Rijeka, Bejaia, verm. Lavera; Ntso Big hoogte van Kaapstad verwacht.op naar Rotetrdm (et 1/10 pm.L Oncima te Thameshaven verwacht; Onoba a Rotterdam vrewaeht, om Kaap de Goeo Hoop naar de Perz. Golf: verm- Bna rein/bunkeren, "Umm Zaid. sriracha. rMJ dora 2/10 te Sydney verwacht. Geewrw, verm. Perz. Golf: Phlline Plm- 20/9 gereff dokken R.D.M. Rotterdam, verm.J*» Golf; Phillppla 27 te La Spezia verwaent. Sepia is te Taranto verwacht, Es smer, Lavera; Vasuin 25 te Mena al Ahroaoi verwcaht (wordt verm. Bahrein/bunkeren, Halul island. Buenos Aires): Vlana Cadron verwacht, verra. Piney Point, Vj?e na 30 bij Hoek van Holland yerwae™' P.otterdam; vltrea 15 gereed dokken Schiedam, Escravos (Nigeria). Tranroere, VIvipara 13 te Port Reading, Croat»" (wordt verm. Cardon): Zafra 5 vn j» Paimaa om Kaap de Goede Hoop n{ al Ahmadl (eta l/lO), verm. Aden, Mena a' Ahmadl; Zaria 14 te Genua (ets 15 a-nt-i. Mersa el Harigs, Curacao. DEN HAAG. 18 Sept. KotlSUltZ, 401 «8 3, Rheinfelden 260 plus 1. straatsburg min 24. PUttersdprt 446 min 11. Mpffi min s. Plochingen 127 min 9, MalitinW plus 15. Stelnbach 118 min 3. Mftlnl -s plus 7. Blnger. 216 min 5, Kaub 236 mm P; Trier 261 pius 6. Koblenz 23» min 16, Ktu len 215 mm 19. Ruhrort 398 min 8. M» 1006 onv., Nijmegen 793 plus 3. Arnhem f'! Plus 1, Eefde tjssel 340 plus 10. DevenKi 242 plus 12, Monsen 5480 min 8, Borgharf" 3879 plus 4, Belfcld 1101 plus 18, Grave beneden de sluis 499 min 3. De minst gepeilde diepten In dejjjijt geul, heden vermeld on cte tvaMSCM wingslinrden. zjjh )n cejjUmejers| Kj". Doesburg 2*7oï'ï)MlfbürE phen - Deventer 271). li Hoogwater in Rottertlai 1 ditudriih |fl 1734. Hoogwater ih vllksirfl' dlleji] eil 14:29: HrforREfU V 16 dlusdtig) S (IT di! 17 H liHs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2