Na gesprek met Rotterdamse stuwadoors ZULLEN NEDERLANDERS TOCH DUITSERS NOG VOOR ZIJN? Duitse groep lauw in raad ontvangen Communistisch liberalisme n Rotterdam, breidt Ben W uit Zevende wethouder: drs. Van der C i r I TT] li VEROLME ükJioUertainnter I ÉMsÉ 1 DEKLERK&ZN Best bier werd goed getapt INTERIEUR dE rotterdammer Pagina 3 2 A VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1967 ROTTERDAM „Het zou me niet verbazen als de Rot terdamse stuwadoors eerder een ertsoverslagbedrijf openen op de Maasvlakte dan de Duitse combinatie in Europoort". Bur gemeester Thomassen zei dit donderdagmiddag tijdens het debat over het voorstel grond in Europoort aan Duitse erts- overslagbedrijven te verhuren. Deze verwachting was hem ge wekt tijdens een gesprek met Rotterdamse stuwadoors. De raad ging na veel bezwa ren te hebben geuit met het voorstel akkoord, onder aante kening dat de eommunisttische en de pacifistiseh-socialistische fractie tegen zijn. nu... beduidend goedkoper MECHANISATIE SPOED Kritisch bekeken W. THOMASSEN alsjeblieft geen misère 'Lening van 31,8 min Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hiliedijk 262-264 Putsetaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk428 Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht^ Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden. U ZOU EEN EENS IN WERKELIJKHEID MOETEN ZIEN... Dit is de wandcombinatie Formule '67. Opgebouwd uit (en iater naar wens aan te bouwen mèt) elementen uit de FormuIe-101 serie. Eenwandmeubei dat niets te wensen over laat. TV-berging? De deurtjes die het "grote oog" overdag verborgen houden, draaien bij geopende toestand weg in de kast! 'n Barvak? In het bovenkastje - com pleet met (stemmige) verlichting en een barkiep die water-en alcohoibestendig is! Verder: volop ruimte voor boeken, radio, uw collectie old-timers, planten... Zowe! in teak-kleur als in palissander-kleur is de Formule '67 weergaloos moot. U zou deze wandcombinatie eens in werkelijkheid moeten zien, bij De Klerk. Door grote serieproduktie heeft de Formule '67 een zeer aantrekkelijke prijs. Formuie '67 in paiissander-kleur 995.- in teak-kleur 975.- „Ik heb het havenbedrijf ge waarschuwd de mouwen op te stro pen om de Nederlanders zoveel moge lijk te begeleiden om dit resultaat te kunnen bereiken. Het feit dat de Duitse groep heeft aangeboden zo lang de Nederlanders nog niet over eer" eigen bedrijf beschikken, tijde lijk de grote ertstankers te behande len, lijkt mij voor deze Rotterdam mers niet zo aanlokkelijk. Als de Rot terdamse stuwadoors zich, aan hun toezegging-houden is dit" niet eens W« draagt nu prettiger dan zo'n intens zachte, zuiver scheer wollen pullidrsss ...een ge breid jurkje,. Sat je niet voelt. Een bijzondere aanbieding van zuiver scheerwollen japonnen, san de top'van 4de mode dit sei zoen, gebreid -tan een magni fieke kwaliteit scheerwol, «lt de series vaef 27.50 morgen voor nog géén twee tientjes. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze gebreide dames- japonnen met voorsplit, in de maten 38 t/m 44 en in diverse kleuren ais m beige, groen, WmA aqua, rood enz., voor C*én te/, of tchrift. ooit. ROTTERDAM Het Icon niet uitblijven, het heftige raodsdebat over de erts overslaande Duitsers bracht de heer Oosterwijk (pac.soc.) tien jaar van zijn stuk: -Wij zijn er in 1956 van uitge gaan..." Ook de heer Groenendijk (comm.) verdwaalde: ,,Nou kom ik in de liberale hoek..." Mag dat van Peking, meneer Groenen dijk? Even later constateerde hij: „De overheid moet geen veer ta len, maar een veer in de pap houden." De heer Baggerman 0b.) „Ik wt niet zeggen: im Groszen und Ganzen, want dan zegt U: hij begint het al te leren". De heer Groenendijk had eert geheimpje: „Ik zal mijn verwach tingen over de haven hier in het openbaar niet uitspreken". Hij constateerde bovendien „dat er toch wel wat aan de knikker is". Overigens bleef hij op de libe- Tale toer: „De groten zullen het tan de kleintjes winnen. Tot nu toe ging dat aardig, omdat we hier groot zijn." Maar ook.: „werken voor je winst is een liberale gedachte". De heer Baggerman: „Dat mag toch?" De heer Groenendijk: „Dat mag rustig". Dat werd de heer Hulsker fsoc.) te gortig, Als men natio nalistisch denkt zit er toch geen communisme meer in?" De heer Groenendijk: „Nee. maar...." De heer Hulsker: „Dat is dart goed." Volgde een debat tussen beide heren over de kwaliteit van het Marxisme van de heer Hulsker. De heer Hulsker: „....te ver wachten dat er in de toekomst in de haven zelfs directeuren zullen vallen." Mevrouw De Vos-Krul (comm.): „Maakt u zich daarover druk?" De heer Hulsker: „Uiteraard niet, maar interessant is het." De heer Thomassen riep de heer Groenendijk terug tot de or de. De heer Groenendijk: „Ik ga stoppen". De heer Thomassen: „Het werd tijd." nodig", aldus burgemeester Thomas sen. Overigens constateerde de heer Thomassen dat de raad het voorstel met weinig geestdrift had ontvangen. De heer W. Baggerman (lib.) voer de aan dat Rotterdam een wereldha ven is en daardoor open moet staan voor elke natie. Hij betreurde het echter dat bij het overleg de Rotter damse groep stuwadoors uit de boot was gevallen. „Wellicht kunnen we door de inkomstenbelasting toch nog aan onze trekken komen. Met het vaststellen van de huren kunnen we bij de uitgifte van grond aan de Duitsers wellicht compense ren wat ons ongunstig uitkomt. We moeten er rekening mee blijven hou den dat op de Maasvlakte een hoog oventerrein komt". Mr. J. Sepers (bp) vroeg B. en W. of de huur inderdaad wel in over eenstemming is met het aanleggen van de kademuren. De heer C. Oosterwijk (pac. soc.) toonde zich minder ingenomen met het voorstel. Hij sprak de vrees uit dat bij de Duitse overslagbedrijven de mechanisatie zover zal worden in gevoerd dat er weinig werkgelegen heid voor Nederlanders aan vast zit. „De huurprijs moet daarom belang rijk worden verhoogd. Plannen die al lang op uitvoering wachten kunnen nu eindelijk eens aan de beurt ko men." Bezorgd voor een overcapaciteit toonde de heer S. Groenendijk (comm.) zich. „Vooral als de Rotter damse combinatie zich op de Maasvlakte gaat vestigen. Als de Rot terdammers het niet op zich laten zitten, zal zeker sprake zijn van over capaciteit." „Waarom in het voorstel de nadruk zo sterk is gelegd op een continue aanvoer naar de Duitse hoogovens is mij niet duidelijk", zei dr F. J. Krop (cii.). „Naar mijn idee hebben de Rotterdamse bedrijven het in het verleden nooit laten afweten". Hij vroeg zich af of de doorvoer van erts inderdaad niet zal toenemen. Naar zijn berekening zou de komst van, de Duitse groep zeker een stij ging van dertig procent betekenen. Als voorwaarde voor de vestiging van de Duitse groep in Europoort vroeg hij een duidelijke bepaling op te nemen, dat de omvang van het bedrijf een jaarlijkse omzet van tien a elf miljoen ton erts per ja ar niet mag overschrijden. Bovendien sprak hij de hoop uit dat voor de Rotter damse combinatie dezelfde gunstige re piling zal worden getroffen ais voor de Duitsers het geval is. „De Duitsers willen hun transport zo goedkoop mogelijk houden en wil len het daarom in eigen handen hou den. Het verhuren van de grond is zo spoedig mogelijk geboden, omdat de in Europoort geïnvesteerde miljoenen er zo snel mogelijk moeten uitko men". aldus de heer W. J, Hulsker (soc.). „Het is onze plicht grote schepen die zowel olie als erts vervoeren in Rotterdam te kunnen ontvangen. Daarvoor zijn wij een wereldhaven met de daaraan verbonden verplich tingen" antwoordde burgemeester Thomassen. Hij betreurde het dat er tussen de Rotterdamse bedrijven on derling zo weinig samenwerking is. „Het zou wenselijk zijn dat het ge meentebestuur daarbij behulpzaam is. We zouden daardoor een sterke partij zijn voor de Duitse groep", al dus de heer Thomassen. Over de vraag van de heer Krop over het stellen van eisen, vond de burgemeester dat daartoe geen be voegdheden aanwezig zijn. Bovendien zag de heer Thomassen nog meer pluspunten aan de komst van de Duitse bedrijven „Door de komst van grote ertsschepen zijn er meer kansen voor scheepsreparaties en be vrachtingen". Over een eventuele vestiging van de Hoogovens (IJmuiden) op de Maasvlakte, kon de burgemeester nog geen definitieve mededelingen doen, hoewel er wel regelmatig belangstel ling voor is getoond. Over de nieuwe bestemming van pier 7 van de Waalhaven, als het Duitse ertsoverslagbedrijf (dat daar Zaken doen üf wel heel scherpe reactie van burge meester Thomassen tegen de leden van de gemeenteraad die de vestiging van een Duits overslagbedrijf in Europoort met gemengde gevoel-ens aanvaardden dat waren vertegenwoordigers van alle fracties geeft te denken. Eer er van een voorstel van B. en W. aan de gemeenteraad sprake was, waren er blijkbaar .binnenskamer» bijzonder har de noten gekraakt. Dat bleek uit de ma nier waarop de heer Thomassen de „mi- sêre-steinmin«f* van sommige opposanten hekelde en er zijn verwondering over uit sprak dat Rotterdam een dergelijk bedrijf niet met gejuich binnenhaalde, al was het alleen maar om tie ert^-gi«anten, die straks de Rotterdamse hu ven zullen bin- I 11 en lopen. fijne schoei e:m koper 1t Jammer voor de verwonderen de boosheid van burgemeester Thomassen de raad tiet hein uiteindelijk toch niet in de steek maar de door hem zo gehekel de ongerustheid wa Dat Rotterdam is gevestigd) zal zijn verdwenen, zei de burgemeester; „Reeds geruime tijd zijn we bezig de Waalhaven te transformeren. Daarbij gaan de ge dachten uit naar moederschepen voor Rijnschepen. De omschakeling van de Waalhaven van massagoed op stuk goed zal de boventoon gaan voeren". Overigens noemde de heer Thomas sen de. komst van de Duitse erts overslagbedrijven geen economische aderlating, maar een winst. De stap naar ertsveredeling zal in de toe komst zeker de werkgelegenheid ten goede komen. Als we nu hogere huren gaan vra gen aan buitenlanders, dan zou dit onbillijk zijn in verband met het feit dat wij een open wereldhaven zijn. Ook van het tegendeel: bevoordeling van de Duitsers is zeker geen spra ke". Waarom de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse kandidaten tijdens het overleg is spaak gelopen, verklaarde de burgemeester doordat de twee bedrijven in feite volledig anders gericht zijn. De burgemeester gaf toe dat door de vestiging van Nederlandse ertsbe- drijven op de Maasvlakte de capaci teit vergroot zal worden. „Maar het is moeilijk te zeggen wat voor hoe veelheid erts over drie a vier jaar kan worden verwerkt". te verwachten, werelds eerste haven ;eft verplichtingen. Het gaat hier ech ter niet out ideële verplichtingen maar om heel gewoon zaken doen. De vestiging van een stukje Ruhrgebied in Europoort zonder enige binding met Rotterdam of Nederland eist meer argu menten dan de constatering „dat de Waal haven immers altijd een Duitse haven is geweest", waarmee de heer Thomassen onnodig tegen schenen schopte. Vooral als dat stukje Ruhrgebied Rotterdam en Ne derland een slordig aantai miljoenen gaat kosten. De mededeling ten slotte, dat de Neder landse stuwadoors onder bijzondere om standigheden een graantje mogen meepik ken en dat er bovendien Nederlandse in teresse is voor een mogelijk concurrerend bedrijf op de Maasvlakte, mocht de onge rustheid inderdaad temperen. Geheel wegnemen niet. omdat velen het onbehaaglijke gevoel hadden dat de kaar ten, waarmee de raad moest spelen, lang niet allemaal op tafel werden gedepo neerd. Bovendien bleef de vraag, waarom er zo geheimzinnig moest worden gedaan met een door particuliere havenonderne mers ondertekend adres en ook met het havenrapport van Koppers International dat straks bij de beleidsnota ter sprake komt. maar dat juist bij deze transactie, van zo groot belang was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een lening aan te gaan ter grootte van 31.860.000. De koers zal 100 pro cent bedragen tegen een looptijd van 25 jaar. De rente is vastgesteld op S'/s procent. mf, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met algemene stemmen echter met zes stemmen blanco heeft de gemeenteraad don derdagmiddag drs. J..-,- G. —van der Ploeg (soc.) benoemd tot Rotterdams zevende wethouder. Daarmee ver huisde weihouder Van dér Ploeg voor de tweede keer, zij het dit keer definitief, achter de tafel van het col lege. Vanachter deze bestuurstafel heeft de heer Van der Ploeg gedurende de negen maanden ziekte van wethouder R. Langerak (sport recreatie, onder wijs en volksontwikkeling) deze por tefeuille waargenomen. De fysieke toestand van wethouder Langerak bracht met zich mee dat c° FORMULE WANDCOMBINATIE COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM,'DEN HAAG/UIRECHT/VUSSNOcN/HQCRN/DE LKR hij bij zijn- terugkeer de hele porte feuille niet meer volledig kon behe ren. Daarom werd in de vorige zit ting besloten de portefeuille te verde len in sport en recreatie, die in han den blijft van de heer Langerak, en. anderwijs en volksontwikkeling waar- over de heer Van den Ploeg het be heer gaat voeren. Aan het einde van de zittingsperio de van B. en W. zal de raad opnieuw bezien of het college definitief met een zevende wethouder zal-worden uitgebreid. In 1952 deed drs. Van der Ploeg (Rotterdammer vaa geboorte) zijn in trede als raadslid van de socia listische fractie. Hij vervulde de vaca ture die was ontstaan door het ver trek van mr. L. A. Donker, die was benoemd tot minister van justitie. De heer Van der Ploeg (51) volgde zijn opleiding aan de christelijke HBS aan het Henegouwerplein en stu deerde aan de NEH economie. In 1940 legde hij zijn doctoraal examen al Na de oorlog was hij landelijk se cretaris van de Nederlandse volksbe weging en van hetNederlands gesprek centrum. De laatste jaren was hij directeur van de Academie voor sociale wetenschappenen maatschappelijk werk. Overigens verliep de come-back" van wethouder Langerak donderdag middag niet ongemerkt. Op zijn" tafel stond een vaas met bloemen van-.de raadsleden. Een hartelijk welkomst-, woord van burgemeester Thomassen werd onderstreept met applaus van de gemeenteraadsleden, .'J V--:. (Vervolg van pag. 1) Naast de helling kómt ook een gro te sectiehal. Stukken schip van tien tallen tonnen zullen door het schuif- dak naar buiten kunnen worden ge haald. De twee dokken (voorlopig zal alleen aan de eerste worden be gonnen) worden 600 meter lang en 85 meter breed. In deze dokken worden de mammoetschepen samen gesteld. Op de bouwhelling zullen voorschepen worden gebouwd, die na stapelloop in de dokken aan de daar gebouwde achter schepen zullen worden gelast De helling wordt gelijk gebouwd met de eerste van de twee Esso- tankers. Dit schip moet reeds over 21 maanden proefvaren. Rijkswaterstaat zal alle medewer king verlenen dat deze mtammoet- schepen de werf kunnen verlaten en weer bereiken (voor reparatie). Volgens de heer Vero'ime zal zijn. werf de enige zijn die dank zij dit project in Nederland zal kunnen concurreren tegen Japan. Hij verwacht dat een of meerdere Japanse werven in de naaste toe komst dan reeds zullen toetreden tot de Dorchestcrclub, waarin naast het Verolme-concern ook een Engelse en een Duitse werf zijn vertegenwoor digd, Binnenkort gaat de heer Yer- olme zelf voor dit doei naar Ja pan. ROTTERDAM In het Groothan delsgebouw zijn donderdag de vijf tiende nationale biertapwedstrijden gehouden voor het rayon Rotterdam. Er werden weer goede manchetten getoond, met „krachtig schuim" de glazen waren waterschoon, kortom al de vakbekwaamheid die bij het tap pen van een goed glaasje bier van pas komt, -werd getoond. Er waren drie winnaars in de klas se eenmanszaken en drie bij de teams. De eerste-prijs winnaars, die een beker kregen van de VW en. geldprijzen van de samenwerkende horeca-organisaties zullen tijdens de horecavakbeurs op 10 januari in de RAI te Amsterdam aan de landelijke finale mogen deelnemen. De beste waren donderdag: 1. de heer Dick van Stralen, 2. de heer W. B. Windau en 3, mevrouw B. v. d. Berg. Bij de teams waren het 1. de heren A. T. Roelofs en C. G. J. Sol, 2. de heer en mevrouw H. Timmer man-Den Boer en 3. de heren O. A. Lanser en R. Hagen. van 50 jaar geleden Geen brood, bij café-maaltijden. Het Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening herinnert er aan, dat, met het oog op de schaarsebte aan broodkoren, het verstrekken van brood bij de maaltijden in de cafe'a en restau rants verboden is. Het is volstrekt noó- dig, dat aan dit verbod de hand worde gehouden en het publiek kan daartoe zelf krachtig medewerken wanneer het, indien prijs wordt gesteld op brood bij den maaltijd, zelf wat brood of beschuit medebrengt. C. VEROLME grootste projecten Goudsesinael 22! Rotterdam iel.116673-123Ü62

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1