i Dieree ie Blijdorp Buurthuis „De Putse Poort" is er nu Hotelbouw op stuk historie tfmuna (§eóprekken met mannetje 3*loor0 m m Hl DRAMA z i 5» Beeldje weg BBHBBMHa ;Sur 1 OPENT VRIJDAG 29 SEPT. IO UUR IN AHOY* HELIPORT^ H1 ■pr ROTTERDAMMER 2A ZATERDAG 23 SEPTEMBER W7 ELFSHAVEN heeft langzamerhand een magische klank ge kregen. Magisch niet alleen voor de ouderen, die Delfshaven nog betrekkelijk welvarend kenden en er met weemoed aan terugdenken, magisch ook voor WV'ers die er een toeristische trekpleister in zien, stedebouwkundigen die er hun hart eens kunnen ophalen, historici voor wie de geschiedenis het meest spreekt, voor de „gewone man" die het een toppunt vindt van te jan® dralen bij gemeentelijke autoriteiten en voör diezelfde autori teiten omdat ze wel van mening zijn dat er wat moet worden gedaan, maar niet weten hoe aan het geld te komen en w-ar te beginnen. Fraai materiaal uit historie van stadjje bijeengebracht Verbinding Schat- Verloop REUZEN CADIADAGANS JJEN van mSbw ie"? OEFENINGEN NOG DIENST WËÈÊÊ&Ê Vlooi plan ..Hermandad" op seliijf gezet I Pagina 3 ten toon REPRODUCTIE van een schilderij: de inscheping op het beroemde schip Speedwell, (aan het Westers Havenhoofd) vaft de Pilgrim Fathers die in 1620 naar Amerika vertrokken. In Engeland moesten z(j hun Speed well achterlaten. Zij stapten toen over op de Mayflower. tentoonstelling te zien), is men nooit gegaan. B De tentoonstelling belicht vooral „groot Delfshaven" en West ver voor de eenwording en vlak er na. Toch zijn er over de oude stadskern Delfsha ven veel kaarten, tekeningen e.d. Delfshaven zeif dateert van na 1389. B In dat jaar verleende hertog Ael- brecht van Beieren, graaf van Hol land, Delft het privilege een verbin ding te graven tussen Rotterdam en Delft. Daar waar de Schie de zeedijk doorsneed kwam een sluis en rond die siui*" ontstond de eerste bebouwing. B r- woon rij'- de en tekeningen >n van het oude venzijn zeer tal- i 1500 tot ver na "jn ook vele foto's uit de laatste jaren /"AP DE AFFICHES \oor lie tentoon- -tellill? „Erasinu- ontmoet Piel Ilevii". -raat een beeldje afgedrukt naarop Era-mus, toorbeeld tan een groot Rotterdammer en Piet Uejit, i oorbeeld van een groot inwoner \an Delfshaven, elkaar de band geten Het beeldje werd in 1885 in klei ver vaardigd door de kunstenaar L. P. Strarkee. liet diende al- middenstuk bij een maaltijd die aan burgemeester Ve iling Meinesz. de eerste van de verenig de gemeente, werd aangeboden. Later is bet beeldje in bron» gemaakt. Waar het is gebleven weet niemand. De mensen van bet Gemeente archief heb ben overal gezocht, Mi-schien is' het in bezit van de familie "Vening Meinesz, misschien is liet ergens in bet -udhuis en misscltien in de kelder- van mu seum Boyinutis van Beuningen. De wens die neet bet beeldje verge- 7.eld ging aan bet dinner, was dat bij bet honderdjarig bestaan van de een. wording (dus in 1985) bet niet nodig zal zijn deze twee figuren Erasinus en Piet Heyn nogmaals te laten opdraven Piet Heyn nogmaals te laten opdraven, met andere, woorden dat er dan man- nen zijn gewee-t die nog belangrijker waardoor vergelijkingen met oude toestanden getrokken kunnen worden. Voor al deze mensen, hoe hun inte resse voor Delfshaven ook is gericht, is de tentoonstelling „Erasmus ont moet Piet Heyn" {Delfshaven werd Kotterdam-West) zeker de moeite van een bezoek waard. De expositiezaal van het Gemeen tearchief aan de Mathenesserlaan (geo pend werkdagen van 10 tot 17 èn zon dagen van 11 tot 17 uur) is niet uitslui tend gericht op dat stukje Delfshaven rond de Aelbrechtskolk, Voor- en Ach terhaven, maar op het hele gebied van de gemeente Delfshaven voor de an nexatie door Rotterdam in 1885, een gebied dat liep tot de- Gouvemestraat en de Maas en tot aan Schiedam. - Overigens is Delfshaven niet zo oud, als zelfstandige gemeente althans, als velen denken. Delfshaven werd in 1811 gevormd uit het toen aan Delft behorende Delfshaven en Schoonder- loo en eert deel van het ambacht Beu- kelsdijk, Oost- en West-BlommTsdijm, genaamd Cool. De nieuwe gemeente1 Delfshaven is het niet zo erg naar deen vleze ge gaan. Er kwam werkeloosheid, de ha- LIET paartje Reuzen Canadagunzen dal in Blijdorp vertoeft is van een grote zeldzaamheid. Eind 1966 kreeg de diergaarde de vogels van de Wildfowl Trust te Slintbridge (Enge land). Ruim vijftig jaar lang verkeerden biologen in de veronderstelling dat de Reuzen Canadagans de grootste van de ongeveer twaalf ondersoorten van de Canadese gans was uitgestorven. Men kende het dier tot voor kort alleen uit oude ornithologische waarnemingen en uit aantekeningen en verhalen van oude jagers uit die gebieden in de.Ver- enigde Staten waar deze ganzensoort voorkwam. In diverse natutirhistorioelie musea waren buiden van de dieren aan wezig. Enige jaren geleden echter werden bij Amerikaanse watervogel!lefhebber- gan zen aangetroffen die in verenkleed en vooral ook in grootte sterk afweken van de bekende Canadese gan/en. Ze bleken afkomstig te zijn van Car! E. Strntz, een bescheiden ganzenfokker in Noord Dakota. Zijn vader was in 1893 de fokkerij begonnen met eieren (lie bjj verzamelde in een streek in Noord Da kota waar ook volgens andere gege vens uit die tijd de Reuzen Cana dagans leefde. Sindsdien zijn de eieren generatie op generatie gekweekt. Strutz bezat nog een oude vergeelde foto uit 191), waarop de voorouders van de ganzen die nu op il-e farm leefden te zien waren. Volgen» hun kenmerken zijn deze ganzen zuivere Reuzen Onnif daganzen. Verheugend is het dat inmid dels ook nog in het wild levende die ren zijn gesignaleerd. Er zouden er nog enige duizend tal 1-en leven. De heer Strutz heeft van zijn dieren enkele exemplaren afgestaan aan vogel- heacherniings-organis-aties, waaromier Wildfowl Trust. Ook zijn aanzienlijke aantallen in liet wild uitgezet. In 1963 werden daar de eerste zeven jongen ge boren. Blijdorp beeft er nu twee van. B.O. vert verzandde zodat minder schepen konden binnenkomen en de een na de andere branderij moest sluiten. Ty pisch dat juist nu de enige nog bestaande jeneverstokerij aan de Voor haven, die van de firma Henkes, ook wor/dt gesloten. B Juist die financieel moeilijke toestand deed het gemeentebestuur van Delfshaven besluiten aan de ko ning te vragen bij Rotterdam te wor den gevoegd. Rotterdam wees het ver zoek af in 1844 omdat het alleen maar financiële nadelen zag. AJB de oudste, afbeeldingen van Delfshaven dateert uit 1500. De tekening heet „De drie Schieën". Rechtsboven ligt Delfshaven met twee fraaie poortgebouwen over de Voor haven en sluizen. Links onder Over- schie en links boven Rotterdam. Iets daaronder was de plaats waar ter dood veroordeelden werden opger hangen. Het gebouw er vlakbij is het Proveniershuis. De beruchte „hoge brug" bestond toen reeds, zij het in andere vorm. rjff' h* i f - -a» ssgK-:- ia» 3 £r* ij&.f <i r--i—u.arca B Ook de plannen van gemeentear chitect Rose in 1858 werden als te duur ter zijde geschoven. Het volgen de verzoek kwam in 1866 van bewo ners van de Gouvémestraat en omge ving. Er heersten daar zulke slechte woon- en hygiënische toestanden dat die mensen wel graag bij Rotterdam zouden willen. Maar Rotterdam had net zelf de meeste krotten opgeruimd en voelde er niets voor weer zuike problemen te krijgen. 'trfiilarj, PvINSDAG verhuisde het Wel- kom-Centrum van de Gerefor meerde Kerk van Rotterdam-Zuid (Ka- tendrecht) in de Zwederstraat van nummer 52 naar nummer 50. Geen grote verhuizing dus, maar wel een ingrijpende verandering in pand num mer 52. Het bord „Welkom-centrum" is nu vervangen door een ander bord, „De Putse poort", het piepjonge buurthuis voor de Bloemhof en omgeving. Direc teur R. de Haan zwaait sedert begin september de scepter over dit lang zaamaan tot buurthuis omgebouwde pand. Evangelisatie-predikant ds. C. M. Boerma vestigde zich in de aanmer kelijk kleinere behuizing op nummer 50. Waarom nu deze verhuizing? Het woord „welkom" is zo nauw met het gereformeerde sociaal werk verbon den, dat het buurthuis de indruk kon wekken ais zou het een evangelisa tie-instituut zijn. En dat wil ds. Boer ma nu juist niet. Natuurlijk is het buurthuis wel op christelijke basis ge pland, maar voor het echte evangelisa tie-werk is nummer 50 gereserveerd. iid.:- r„- .„IJ; O stelt men zich het toekomstige hotel op het fort in De Hoek voor. Een Neder- jms landse schip- koffertje per maakte zich bij Namen (België) zo kwaad tijdens een huiselijke twist dat hij allerlei voorwerpen overboord in de Maas begon te gooien. Totdat hij merkte dat hij ook een koffertje met al zijn spaarduiten in het wa ter had gesmeten. Zonder zich te bedenken dook hij het na, raakte echter in moeilijk heden en kon nog maar net op het nippertje door een collega gered worden. Het koffertje werd enige tijd later opgevist. W/ANNEER de bouw Va neen ho- tel op het voormalige fort door gaat, dan zal dat betekenen dat een stukje historie in Hoek van Holland voorgoed gaat verdwijnen. Zover is het echter nog niet, want hoewel' de hotelbouw op papier niet onmogelijk lijkt, zullen er in de praktijk nog veel moeilijkheden moeten worden opge lost. Zelfs wanneer men alle vergunnin gen kan krijgen en dat lijkt op dit moment heel wel mogelijk dan blijft daar nog altijd de zaak van de financiering. Een hotel zal immers uit particuliere middelen gebouwd moeten worden en de bedragen die daarvoor nodig zijn zullen zeker in de tonnen lopen. Daarbij komt dan nog de vraag of een vrij korte exploitatie in bet seizoen het geheel rendabel ,zal kun nen maken. 0 Afgezien van dit alles dreigt ech ter een stukje geschiedenis te verdwij nen. Natuurlijk is men in de Hoek gaarne bereid dit te ruilen voor een modern hotel, maar het zal toch voor al veel ouderen enige herinneringen bezorgen. Bij de oudere Hoekse gene ratie giJn or velen die op een of ande re manier herinneringen aan „het fort" hebben. Mensen die er gediend hebben, of er alleen maar hebben ge slapen. Bij -die laatsten behoort de heer N. Kortsmit, een bekende figuur in Hoek van Holland in verband met veel ver enigingsactiviteiten. Toen hij in 1904 in Hoek van Holland kwam, stond het fort er al een aantal jaren, want het werd gebouwd in het einde van de vorige eeuw. In de eerste wereldoorlog was de heer Kortsmit weliswaar niet in bet fort gelegerd, maar het'diende wel als slaapplaats voor zijn onderdeel in de onderaardse gangen. Zijn herinneringen hebben echter een meer practische oorzaak. Het fort in Hoek van Holland was de oorzaak van het ontstaan van de beruchte „kringenwet", een wet die bepaalde dat er binnen een bepaalde straal van het fort niet gebouwd mocht worden, en verderop alleen in hout en daarna alleen met stenen onderbouw. De heer Kortsmit woonde echter binnen de be faamde straal in een stenen huis, het enige van allemaal. Dit huis was na melijk gebouwd voordat het fort ontstond en het was oorspronkelijk bestemd als overhetdskantoor. Door de bouw van het fort mocht er op de „Oude Hoek", 't tegenwoordi ge zuidelijke strandcentrum, alleen in hout worden gebouwd, zodat men daar alleen huizen aantrof, die de indruk wekten van zomerhuisjes. Dat was ech ter niet het enige nadeel. Hoewel het fort vrijwel nooit echt als verdedi gingsmiddel voor de Nieuwe Water weg is gebruikt omdat Nederland bui ten de eerste wereldoorlog bleef, wer den er toch regelmatig schietoefenin gen gehouden. De familie Kortsmit herinnert zich die oefeningen nog best. Ze wer den meestal in de morgenuren gehou den en dan werd de hele „Oude Hoek" gewaarschuwd, de ramen en deuren open te houden. Desondanks .sneuvel den er regelmatig ruiten en eenmaal kwam bij de heer Kortsmit een heel plafond naar beneden. Het pleit echter voor de landsverdediging, dat er altijd, meestal met eigen krachten, onmiddel lijk gerepareerd werd. Tijdens de schietoefeningen werd ook het verkeer, hoofdzakelijk voet gangers en een enkele paard-en-wa gen, geheel stilgelegd. Daartoe werd bij de Seinpost en bij de Witte bootsteiger een soldaat geposteerd en daarmee was dan de doorgang herme tisch afgesloten. Het fort werd intact gehouden tot aan de tweede wereldoorlog, maar ook toen heeft het nauwelijks dienst ge daan. Omdat de geschutskoepels vrij wel geheel uit koper en ander waarde vol materiaal bestonden, is het fort door de Duitsers ontmanteld in de toop van de oorlog. Tegenwoordig doet het fort nog dienst als onderkomen voor de mare chaussee en een klein detachement ma rine, en dan nog alleen de terreinen waarop een aantal gebouwen is opge trokken. Onder het fort ligt een uitge breid -gangenstelsel dat nog intact is. INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS Daar is de spreekkamer van ds. Boerma, de evangelisatie lectuur en de administratieve rompslomp van het buurthuis ondergebracht. Willen de buurtbewoners de dominee spreken, dan kunnen ze op 'nummer 50 terecht. Bij de „buur", de Putse poort, wer ken momenteel directeur De Haan en zijn tot nu toe enige medewerker, jeugdleider S. P. Visser, hard aan een bij de buurt passend programma van aktiviteiten. De jeugdclubs, jongeren- en bejaardensociëteiten, de fotoclub, de vogelpietenvereniging en de kara- te-ploeg zijn al gestart in het nieuwe seizoen. Sommige van deze clubs waren de eerste stappen van ds. Boerma in de richting van het buurthuiswerk. Zijn- kerkelijke arbeid als evangelisatie-pre dikant zou echter bij de vele werk zaamheden verbonden aan het buurt huiswerk zwaar in het gedrang zijn gekomen. Daarbij komt dat de evange lisatie-arbeid en het buurthuiswerk een totaal verschillend karakter dra gen. RmTFRnAM/RD HOFPLEIN ir-ir atnii 1 p<lunjm"- »_u „v i,y, mÓSI Vla JL m TfEN WAAR drama aan de water- *-J kant Ais zo'n zwaan ten eerste het deeg onder je handen weg pikt en ten tweede ook de vis nog van de dobber haalt Wat doe je er tegen? Naar de visboer gaan, dan heb je toch wat HET Staatsblad van 4 december 1885 waarin Koning WUlem de Derde de samenvoeging van Rotterdam en Delfshaven tot een nieuwe, gemeente Rotterdam hekend maakt. m Pas in de tachtiger jaren werd de belangstelling voor Delfshaven wak ker. Directeur van gemeentewerken G- J. de Jongh ontwierp in 1883 een schit terend uitbreidingsplan waarvan kaar ten op de tentoonstelling te zien zijn. Evenals van zijn gewijzigde plannen van 1887. B Gelukkig zijn ze niet uitgevoerd want een groot deel van wat nu be bouwd is in het westen zou havens zijn geworden. Koning Willem de Der de besloot in 1886 ondanks tegenkan ten- van diverse zijden tot de eenwor ding. Het was niet de laatste annexa tie. B Zover ais de heer De Jongh wilde, namelijk de annexatie van Schiedam waarvoor hij m de jargn 1919-1930 serieuze plannen ontwierp (ook op de TA ET mannetje dat naast ons stond op het midden- ha Icon van lijn 5 zei zorge lijk: Azzu °t non mijn vraag, dar benne me door de zomer heen. Somber weertje, hè, de laaste dage. Niks an, hè? Allemaal nattigheid wat de klok sla. En me dak is ook weer lek. Me Rebbe gistere- avend met de perreplu op zitte ete, bij wijze van spreke dan natuurlijk. Maar goed, wat doen 'n mins 'ran. Me vrou zee: Zou jij nie is op dak klimme en gaan rippereere? Maar kijk, daar bin ik nou net nog geen goeije doen 't zeiver voor. Ik bin handig, maar nie zö handig. Kleine ripperasies doene me altijd zellef. Maar voor die grote dinge as 'n dak heb 'k liever 'n vakman. Nie, daddeme die kenne krijge, welnee, maar as me vrou over 't dak begin, zeg 'k gewoon: Dat mot de vakman doen. En omdaddeme geen vakman kenne knige, blijf 't dak lek. Duidelijk? Nou. eerlijk, na vorige week vin 'k 't nie eens zo erreg meer. Azzie lees, asdat de gemeente begroting ook zo lek i$ as 'n zeef, dan zeggie makkelijk: Wat ken mijn dat dak schele? Of hebbu 't nie geleze?" We zeiden: Jazeker, en of! JIJ zei: „Zeker ook geschrokke, hè? Nou op 't gemeentehuis benne ze dat nie. As ik nou burregemeester was, hè, dan riep ik de here van de krante bij mekander en zee ik: Here, 'n ogen- blikkie assublief. Me zitte in de penarie. Me hebbe nie goed huisgehcuwe. Me hebbe meer uitgegeve danneme hebbe ontvange. Maar doen ons nou 'n plezier en schrijf d'r nte over. Laan me 't nou onder ons hotline. Kijk, dat zou 'k nog rejeel hebbe gevonde ook. En wat is 'r nou an 't handje? Het staan uitgebreid in de krant. En onwillekeurig trekkie je dat as Rotterdammer an. Je zit nou te prakkizeere: Hoe kenne me dat allemaal oplosse? Motte me allemaal ons spaarpotje lèeghale en 't geld naar de ont vanger brenge? Want 't komp netuurlijk op onze Rotterdamse kop neer. Of nie soms? Wat mijn nou intresseer is, hoe ze die honderd millijoen bij mekander krijge. 't Mot toch betaald worre. zou 'k zo denke. De minse motte toch d'r loon hebbe. Of benmi dat nie met me eens?" We zeiden: Uiteraard. JJIJ zei: „Nou is me buuman op 't gemeentehuis. Hij heb daar een of andere baan. en is daardoor nogal goed geïnformeerd, as 'k 't goed hep begrepe. Ik zee tege me buuman: Ister nou 'n kans, dadde ze jullie an 't eind van de maand nie betale? Hij zee: Man, laan je is nakijke. Netuurlijk nie! Alles gaan gewoon door, Ik zee: Hoe ken dat nou met zo'n tekort? Hij zee: Daar mot je je niks van an- trekke. D'r is niemand, die d'r wat van mei-rek. Dach-ie nou heus, daddeme ons d'r op 't ge meentehuis zorrege over make? Niks hoor, me lache eve hard as anders, teminste as d'r wat te lache val. Gek, hè? Of nie soms? De gemeente hep honderd millijoen tekort en ze doene net of d'r neus bloei. Mooi, hè? Mottu dalijk is doen as 'r in de porte- men.ee van u vrou geld mankeer. Maar dan is leije in last, hè? Afijn, binnekort gaan 'k naar de burregemeester om 'm te vrage hoe die 'm dat kunsie lever. Honderd millijoen en je eige d'r niks van an- trekke! Alles gewoon door late gaan. Ik zou hé, conducteur, stoppis' effe, ik mot d'r hier ommers af!" De Rotterdamse Politiekapel Her mandad heeft een langspeelplaat opgenomen voor het merk Omega. De plaat bevat „typisch Rotter damse" liedjes zoals Ketelbinkie, de Sparta Mars, Metro Mars. „Als het water in de Maas maar eens bier was", „Hand in hand kamera den" e.d. Het orkest staat sinds 1951 onder leiding van Dick Koster. Herman dad speelt in de hoogste klasse af deling Nederlandse federatie van harmonie- en fanfaregezelschap pen. Op het concours in Arnhem kreeg Hermandad een eerste en een tweede plaats. Het orkest maakte diverse buiten- lanse toumee's. De langspeelplaat kost 11,90,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1