Afscheid voorzitter L. Minister Udink de Snaijer startte werkjaar CH-jongeren Bromfietsers na val op straat SOLINO dekens AGENDA Twintig jeugdclubs in „De Halte" onderdak Samen opnieuw beginnen Ds. Schuuring bevestigd in volle Goede Haven T. de Bruijn opende sociëteit VI. 65 C. Kauffeld stak spa voor clubhuis „Geen programma maar orde op zaken stellen9 heetman Engelsman dood gevonden in Willielminaliaven Steekpartij in Katendrecht moderne overgordijn ruiten -Sj^f strepen 1 blokken Verjongd Juliana boekt successen GTB verloor na ruwe wedstrijd Opening met muziek en beat „Geen kunstenaar gevonden 9 ft**" mm Bestuurder gewond na salto auto Zie je, ik hou van je» AANRIJDING WERD DIEF NOODLOTTIG Pijlen verdraaid bij wandeltocht weefstoffen - UO c* breed i Gezamenlijk reisje van gehandicapten ODI AAN KOP NA FRAAI HERSTEL II Muziekschool sluit met uitvoering fg rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 25 SEPTEMBER J967 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIN.GEN De heer L. de Snaijer, voorzitter van de Christelijk-Historische Jonge ren Organisatie in Zuid-Holland, heeft zaterdagmiddag voor de laatste keer in de Harmonie het nieuwe werkseizoen geopend. Tijdens deze openbare start bijeenkomst hield minister drs. B. J. Udink een lezing over het vraagstuk van de ontwikke lingshulp. Beginregel van eengedicht dlewonderwe! past in deze advertentie, Want ook een geschenk met brillant is pure liefdespoëzie van een intieme blijvende schoonheid. Uw manier om te zeggen: zie je, ik hou van jel goudenaimbanden met brillant van 88O-tot5.a0a- enhoger Goed nieuws voor wie op het punt staat dekens ie kopen: De Klerk brengt de vermaarde SOLINO dekens als Weektopper, dus met veel voordeel. Solino dekens zijn ver vaardigd van Doian, dus: krimpvrij, licht in gewicht, donzig warm, gemakke lijk te wassen. Solino's zijn er nog in twee veel gevraagde kleuren: blauw en cognac. 150x220 cm .en dagelijks Beleid Inspanning nu ...beduidend goedkoper Collage pf Hl I*. dubbelbrede wollen en Fibraion japon èn rokstoffen 140 cm breed I I II (Van orat correspondent) HOEK van HOLLAND In de wht van de Dirk van da Burgweg Ste de 21-jarige H. N. de macht «er zijn stuur kwijt, waarna zijn "Lea enkele malen over de kop VI" en op het rijwielpad bleef lig- De bestuurder liep lichte verwon- j;néen op en werd voor observatie het ziekenhuis gebracht. Zijn .^agen werd zwaar beschadigd. 'vLAARDINGEN Zaterdagmid- aplaatste de heer C. W. A. Kauf- fdd' de eerste spade in de grond op het Zuidbuurtcomplex, waar de voet balvereniging DVO een eigen clubge bouw met recreatieruimte gaat bou- w6pe beer Kauffeld, die erevoorzitter van de in 1932 opgerichte vereniging is gaf daarmee als A.O.W.-er het ■voorbeeld aan de overige DVO-ers, die jjltwerkzaamheid aan de dag moeten l-rjjen om het gebouw gereed te krij gen voordat het seizoen 1968-1969 be- ^Het Is de bedoeling dat de funde ring van het gebouw voor de winter gereed is, Intussen wordt ook alles Mveel mogelijk pasklaar gemaakt. In het komende voorjaar hoopt men met de opbouw verder te .gaan. VLAARDINGEN De Vlaardingse Hen- selaarsbond is zaterdag' tweede geworden bil bet Kampioenschap van het Centraal Nederlands Hengelaars Verbond in het k-oordhollands kanaal bij Alkmaar. vlaardingen Aan de Koningin TVIihelmlna Kweekschool te Rotterdam slaagden de Vlaardlngers 1. van Hees en A Westerdijk voor het examen volledige bevoegdheid als onderwijzer. De heer De Snaijer heeft zich, we gens het. bereiken van de leef tijdsgrens van 35 jaar, moeten terug trekken uit het provinciale bestuur van de CHJO. Drs. A, A. Soetekouw uit Capelle aan de IJssel is zijn opvol ger. De-heer De Snaijer is benoemd tot ere-voorzitter als dank voor het edelsteenkundige f.g.a diamantexpert g.i.a. UJHBftAN 92 te!.116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) -: SCIUEDAM Zaterdagavond raak te te 23-jarige H. B. uit Botterdam niet zijn bromfiets een hardstenen «loep doordat hij'teveel naar rechts week bij de M.C.M. de Grootstraat. De jongeman vloog met zijn negen tienjarige duo-passagiere over de straat. Hij liep een hersenschudding op en een wond boven het rechter oog. Het meisje kreeg een pijnlijke linkerschouder. Beide werden naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. In de Dr. Noletstichting moest de veertienjarige A. J. W. worden behan deld na een aanrijding op de hoek Burgemeester Van Haaren- laan-Troelstralaan. COMPLETE WOHIMGINBICHTING RomntyuamEN HWcanrmECHr/ vussinsen thcorh/k ue« Bijkantoor, De Rotterdammer", Lange Spraat 82. Uitsluitend redactiezaken tU- tel. 261420. b.R.K. 316619: Agentschap jjcntedaro: Mevrouw J. van Gog, Dr. Za- "lenbolstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten etarglng). Alarmnummer politie: 264666; «armnummer brandweer 209123; GG 269290. Apotheek: Westendorp, Park weg 207, tel. 267674, •De jongen reed met zijn fiets uit de Nieuwe Damlaan toen de personen auto van de 23-jarige J. H. de J. uit Rotterdam, op de kruising keerde. De jongen kon de auto niet meer ontwij ken, kreeg een gekneusde linker en kel en pijn in de rechterzij. De 26-jarige student J. G. G. uit Utrecht is zondagavond bij het Ke- thelplein met een snelheid van negen tig kilometer per uur tegen een vang rail gereden; De student die naar de wegwij zers van de ANWB had gekeken, schrok zo dat hij zijn stuur naar rechts trok, remde, daardoor oyer de kop sloeg en in de berm tot stilstad kwam. De bestuurder kwam met de schrik vrij en zijn wagen liep slechts lichte schade op. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDe 28-jarige Rotter dammer M. B. is aangehouden op ver denking van autodiefstal. In de nacht van zaterdag op zondag is hij er met de personenauto van de 39-jarige au tohandelaar P. P., die zijn wagen op de Lange Singelstraat had gepar keerd, vandoor gegaan. In Rotterdam maakte echter hij een aanrijding, waarna hij aan de Schiedamse politie werd overgeleverd. SCHIEDAM In de Wilhelminaha- ven te Schiedam is zondagmiddag het stoffelijk overschot gevonden van de 38-jarige barkeeper A. Watson die waarschijnlijk door de duisternis misleid, donderdagavond bij het aan boord gaan op zijn schip British Bombardier tc. water is geraakt en en verdronken. Het slachtoffer,een Engelsman, woonde in Paisly. ROTTERDAM Zondagmiddag heeft de 63-jarige schilder R. H. toen hij zijn broer de 62-jarige expeditiebaas J. H. te hulp snelde de 38-jarige P. A. D. met een dolk in de buik gestoken. J. H. en P. A. D. waren op de Lin ker Veerdam aan het vechten. H. is als verdacht van zware mishandeling, in bewaring gesteld. D. is naar het Zuiderziekenhuis gebracht. HOEK VAN HOLLAND Baldadi ge jongelui hebben zaterdag getracht de puzzel-wandeltocht van De Thuishaven te doen mislukken. Zij verdraaiden namelijk de pijlen die de route van het te lopen par cours aangaven. Dit veroorzaakte bij de 200 wandelaars in de leeftijd van zes en tien jaar, grote verwarring. Het bestuur van de wanctelvereni- ging, dat overigens een prachtig par cours had uiteengezet, slaagde er toch nog in de tocht in goede banen te leiden. werk dat hij gedurende vijftien jaar heeft verricht, waarvan vier jaar als voorzitter.' De heer Udink zei dat het er in politiek Nederland momenteel om gaat de bereidheid te tonen in of naast de stroom van veranderingen te willen staan. Het gaat nu niet om de vraag hoe de programma's moeten luiden, maar welke houding men moet aannemen. Wil men met de stroom meebewegen, dan is „het waarheen" nu nog niet vast te stcilen. Indien er sprake van is de maatschappij te veranderen, dan moet volgens de minister allereerst orde op zaken worden gesteld. Het huidige beleid moet naar zijn mening gericht zijn op een herstel van het evenwicht in de samenleving om daarmee de grondslag te leggen voor een evenwichtige vooruitgang. Om dat mogelijk te maken moet men te rugkeren tot de uitgangspunten. I Wat betreft het sociale beleid zei de bewindsman, dat daarvoor de mid delen beperkt zijn. Toch is nog vier tot vijf procent van de groei van het nationaal inkomen beschikbaar. „El ke poging dit percentage te verhogen brengt de basis van de vooruitgang in gevaar. Dan geven we meer uit dan we verdienen." Zij die in de stroom gaan staan weten, zei de minister, dat er in het wereldverband iets gaande is en dat men zich niet kan onttrekken aan de internationale solidariteit. Bij de ont wikkelingshulp gaat het er niet om of hulp wordt verleend uit eigenbe lang, angst of naastenliefde. „Maar de arme mensen in deze we reld mogen niet het slachtoffer van binnenlandse twisten zijn. Daar is' de ze hulp een te ernstige zaak voor." Drs. Udink toonde met cijfers aan dat de hulpverlening stagneert. In te genstelling tot de Verenigde Naties, Frankrijk en Duitsland wil Nederland het bedrag verhogen en wel tot 525 miljoen gulden, dat is 0,68 procent van'het nationaal inkomen. De bewindsman voerde aan dat het niet gaat om het percentage, maar om de juiste wijze waarop de or.twik- belingslanden de miljoenen guldens weten te besteden. 2ij zuilen zelf de grootste inspanning moeten verrich ten. Daarom zal met de Verenigde Naties een handvest worden vast gesteld, dat richtlijnen bevat voor bei de partijen. „We moeten de Ontwikkelingslan den brengen in een zodanige fase, dat zij kunnen groeien. Wc kunneq deze landen alleen helpen, de rest zullen ze zeif moeten doen. Dat geeft ons een taak en tevens een bescherming", aldus minister Udink. Na de pauze werden de huishoude lijke zaken afgehandeld. Secretaris J. de Prieëlle zei dat het ledental met vijftien procent tot 300 is gestegen. Het beleid voor 1968 zal erop gericht zijn nieuwe groepen op te richten. De heer W. Wiegers, voorzitter van de Vlaardingse afdeling van de CHU, bood scheidende voorzitter De Snaij er enkele gravures van het oude Vlaardingen aan. Gedurende de vijf tien jaren, dat de heer De Snaijer voor de CHJO actief is geweest, groei de het aantai leden van 150 naar 300 en werd het aantal groepen van vier op twaallj gebracht. Ook de heer J. Huysen, landelijk voorzitter van de. CHJO, sprak woorden van dank. Een grote partij moderne weeft stoffen, dit 't zo uitzonderlijk goed doen, maar waarvan de prijzen toch altijd nog tot zes gulden waren... Deze zelfde weefstoffen in tien tallen kleuren, verkopen wij morgen voor nog géén drie gulden. Voor elke smaak voor iedere kamer zijn er des ins, gordijn stoffen in strepen, blokken, ruiten en in effen kleuren, te kust en te keur, voor hen, die er vroeg bij zijn. Morgenvroeg om 9 uur begint de speciale verkoop van deze grote partij weefstoffen, in een schat van kleuren en dessins, 120 cm breed, door elkaar, per meter voor Z m Géén tel. of ichrlft. b«t. Van de ongeveer tachtig mensen, die de startbijeenkomst hebben bijge woond, gingen 26 „Chinezen," uiter aard op eigen kosten. (Van een medewerker) SCHIEDAM De sterk verjongde volleybalvereniging Juliana heeft grote successen geboekt bij het Del ta-toernooi. De Schiedammers wer den ongeslagen winnaar en vooral in de laatste wedstrijd 'tegen Delta, be vestigde Juliana haar superioriteit door 15-8 en 15-6 overwinningen. Vooral in verdedigend opzicht is Juliana aanzienlijk sterker geworden en ook de vechtlust is vooruit ge gaan. Met wat meer ervaring kan de ploeg een belangrijke rol gaan spelen in de hoofdklasse. De Schiedammers hebben de ver jonging, waaraan de jongste succes sen te danken zijn, drastisch doorge voerd. De formatie is op liefst drie plaatsen "gewijzigd. Jaap Keyzer, Aad Besuyen en Hans Schreutelkamp, de al wat oudere spelers, hebben hun plaatsen afgestaan aan Peter de Mun- nink, Hans Soeters en Aad Visser. SCHIEDAM De reis naar Zuid-Beyerland heeft voor GTB on prettige herinneringen gébracht. Niet omdat de Schiedammers met 53 van ZBVH verloren, maar het spel, dat de Zuid-Beyerlanders lieten zien had niets met voetbal te maken en scheidsrechter Barto had beslist stren ger moeten optreden. De wedstrijd begon in een hoog tempo en Sloter had al gauw succes (10). Van Dongen scoorde 11 door dat keeper Hoek voor vêrmeend bui tenspel bleef staan. Weer kwam ZBVH voor te staan en wel door een doelpunt van Van 't Hof na goed aangeven van Van Rossum (21). De snelle en daardoor gevaarlijke rechtsbuiten Zwiers zorgde evenwel voor een ruststand van 2—2 met een prachtig doelpunt. De tweede helft begon met een overwicht van ZBVH, dat resulteerde ln een doelpunt van Ruigendijk (32). Nog in d>2zelfde minuut mocht GTB een strafschop nemen en het was Visser, die daaruit de stand op 33 bracht. Daarna probeerde ZBVH op allerlei manieren aan de winst te komen en men slaagde daarin, maar op zeer onsportieve wijze. Eerst scoor- <Je Ruigendijk 43 en daarna was het Van Rossum, die 5—3 op zijn naam bracht. VLAARDrNGEN De plaatselijke afdelingen van Helpt Elkander en Philadelphia hebben voor hét eerst in- Vlaardingen samengewerkt. Met drie bussen maakten 150 geestelijk en lichamelijk gehandicap te kinderen zaterdag een uitstapje aan de dierentuin te Wassenaar. Verwacht wordt, dat beide vereni gingen voortaan zullen blijven samen werken. Ds. K. H. Schuring. (Van een medewerker). SCHIEDAM De bcvestigings- en intrede dienst zondagavond van de nieuwe predikant van. de Gerefor meerde Zuiderwijk zou onder bet motto „Samen opnieuw beginnen" hebben kunnen staan. Vooral de in- treepreék van ds. K. H. Schuring leg de een duidelijk stempel op de moei lijkheden die deze wijk de laatste tijd heeft gekend, hoewel de tekst juist sprak van „vergeten hetgeen achter ons ligt". Met de beste voorne mens wil de van Alphen aan den Rijn gekomen predikant trachten het kerkelijk leven weer tot volle bloei te brengen, al deed hij daarvoor een beroep op de medewerking van alle gemeenteleden. Ds. J. N. Nammensma bevestigde ds. Schuring na een predikatie over Jere- mia 1: 11 en 12, waarin hij niet ont kende, dat de Kerk de laatste jaren -een zware tijd doormaakt en dat dit ook geldt voor de Kerk te Schiedam. Jeremia gaf de boodschap Gods door en dat zal de nieuwe predikant ook mogen doen. God zelf waakt over Zijn Woord. Wij zien in ds. Schuring een persoon, die dit werk serieus, en thousiast en energiek zal aanpakken, gepaard met een milde humor: Ds. Nammensmawendde zich tot de gemeente met het verzoek te bid den en te werken en uit te rukken wat fout is. Na het ja-woord van ds. Schuring preekte deze over Philippenzen 14a: „Maar één ding doe ik,, vergetende hetgeen achter mij ligt." Het accent werd vooral gelegd op het jagen naar de liefde Gods door Paulus, dat met een geweldige energie en in een ongelooflijk tempo ging. „Bij ons is het tempo er wel een klein beetje uit. Het élan is weg, de liefde vaak zoek en de verdeeldheid groot. Er is heel veel kapot gegaan. De fleur is hier weg, de eenheid zoek en de vaart eruit. Niet alleen onze richting, maar ook ons tempo zal goed moeten zijn. Er is hier heel wat gebeurd en het valt niet mee om te vergeten. Maar Paulus vergeet alles wat achter hem ligt en zo zullen ook wij moeten kun nen vergeten. Zullen wij samen op nieuw beginnen in deze wijk? Wat ■gaan we dan een goede tijd tegemoet met elkaar!" Na de preek richtte ds. Schuring zich met een apart woord nog tot de aanwezige vertegenwoordigers van B. en W. („veel weet ik nog niet van Schiedam, maar wel dat er plannen bestaan om de Brandersbüurt voor afbraak te redden en dat er een zwembad in Schiedam-Zuid komt"), tot de ikerkeraad, de Commissie van Beheer („dank voor de schitterende „restauratie" van de pastorie") de ge meente („de vakature heeft gelukkig maar kort geduurd: wij'geloven dat de Koning der Kerk ons naar Schie dam geroepen heeft om wat kapot gegaan is 'weer heel te maken") en tot de afgevaardigden van Classis, de plaatselijke én naburige kerkeraden, en zijn collega's. Tenslotte riep ds. C. van Veen de niéuwe predikant met zijn gezin een welkom toe in Schiedam, waarna in de benedenzaal gelegenheid bestond ds. Schuring de hand te drukken, het zij als begroeting, hetzij als afscheid, zoals dat gold voor de vele aanwezi gen uit Alphen aan den Rijn. De komst van ds.- Schuring heeft de vakature op die ontstond door het vertrek van ds. W. A. Krijger naar Wierden. -{Van een medewerker) VLAARDINGEN Sinds zaterdag middag bestaat het clubgebouw „Soli Deo Gloria" niet meer. Het oude ge- houwtje is onherkenbaar herschapen in een fraaie ruimte waar niet-kerke- lijke jongens en meisjes zich weldra thuis zullen voelen. Na een maskerade-optocht door een deel vande stad waarbij het tamboer- en trompetterkorps Liberté voor muzikale begeleiding zorgde, heeft de heer J. Hofman, voorzitter van dé sectie jeugdwerk van de Cen trale Werkgroep voor evangelisatie van de gereformeerde kerk van Vlaar dingen, het vernieuwde gebouw hero pend. Hij onthulde een bordje hij de ingang waarop de nieuwe naam „De Halte" prijkt. De heer Hofman zei dat „Soli" al tijd een begrip was in Vlaardingen. Hij sprak de wens uit dat „De Halte" 'bij de jeugd een grote plaats zal gaan innemen, maar hoopte tevens, dat men de betekenis van Soli Deo Gloria (God alleen de eer) niet zal vergeten. Hij vond dit een 'machtige spreuk. Het gerestaureerde gebouw aan de Callenburgstraat 15 is nu weer toe- (Van een medewerker) SCHIEDAM Na het teleurstel lende resultaat van vorige week, toen ODI met veel invallers met grote cij fers van Oranje-Nassau verloor (9—1), hebben de Schiedammers zich zater dag in de thuiswedstrijd tegen Oud-Eeijerland fraai hersteld. Mot 5—3 werd nummer twee van de ranglijst geklopt en doordat Oran je Nassau de wedstrijd tegen GKV 2 zag afgelast, staat ODI thans op de eerste plaats." Dé 'strijd" ging aan vankelijk gelijk op en Oud-Beijer- land opende al gauw de score (0—-1). Door een doorloopbal van Costiek Toussaint, word het 11, waarna de gasten weer een voorsprong namen (1—2).,Nu was het Jan Verhey, die de partijen op gelijke voet bracht (22) Na 23 in het voordeel van Oud- Beijerland was het Jan van Otterloo, die 33 aantekende, j Uit een doorloopbal scoorde Cos tiek Toussaint 43, met welke stand de thee werd gebruikt. Wim van der Winden stride de zege daar na veilig door met een afstandschot de stand op 53 te brengen. Jan Verhey moest zich nog laten vervangen door Brinkman, maar ver andering in de stand bracht dit niet meer. Scheidsrechter Plomp leidde dit sportieve duel goed. De stand aan de kop: ODI 45, Oranje Nassau 24, Merwede 24, Vriendenschaar 34, Oud-Eeijerland 33 en Sagitta 4—3. O SCHIEDAM Mevrouw M. Reese houdt dinsdag haar traditionele herlsthce- denshow in maison Westhuis 's morgens om 10.30 uur er 's avonds om 20 uu. Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder T. de Bruijn heeft zaterdagmiddag de sociëteitsruimte van de kunste naarsvereniging VI. 65 in de voormali ge Ericaschool aan de Zomerstraat geopend. In zijn toespraak zei de wet houder dat in cuUuurarm Vlaardin gen wel een en ander mankeert aan culturele evenementen. Hij vroeg zich af bij wie de oor zaak moet worden gezocht, bij de kunstenaars of bij de Vlaardingse ge meenschap. Volgens hem zijn er te weinig culturele hoogtepunten die bij een groot publiek aanslaan. Vervolgens filosofeerde de heer De Bruijn in nieuwe stijl over de naam VI. 65, waarmee je verschillende kan ten uitkunt. „Ha'ringlogger, vis sersplaats, Oude Haven, rederij, sche pen, uitvaren. Op hoop van zegen", Heijermans. Vlaardingen, oude stad, nauwe straten, kleine huisjes, brood uit het water." Hij vervolgde dat, hoe een samenle ving er ook uitziet, de kunstenaar zich blijft bezighouden met het geven van een bepaalde vorm aan die sa menleving. Toch had hij nog geen kunstenaar gevonden, die zich tegen het moderne Vlaardingen fel had ver- Wethouder T. de Bruijn kreeg bij de opening van de sociëteit van de kun stenaarsvereniging VL 65 een ets van Ton Stolk. zet of daarover een romantische beschouwing had gegeven. Na de openingstoespraak bood Ton Stoik, voorzitter van de Vereniging voor Vlaardingse kunstenaars, de wet houder een ets aan. Vervolgens bestond er gelegenheid de nieuwe so ciëteit te bezichtigen. Dat moest in ploegen gebeuren, want het aantal aanwezigen was te groot voor de kleine sociëteitsruimte. Daarom ook was de plechtigheid van de opening gehouden in een lokaal van de school, dat nog geen definitie ve bestemming heeft gekregen.- 's Avonds hebben ongeveer negen tig mensen zich verdrongen in de so ciëteit, waar een aantal kunstenaars onder regie van Kees Romers een toneelcoilage bracht met als bestand delen muziek, toneel, proza en poëzie. Bert van Meggelen bracht gelegen heidspoëzie en Marijke Rek-Lips las enkele gedichten voor. Daarna ver tolkten Ton Stolk (plano) en Jan van der Zwan (klarinet) een sonate in drie delen van Alec Templeton. Het slagwerk was van Jack van der Blink. ,Het geheel werd besloten met „5 x Exodus" van Aad Struijs, een toneel in vijf delen over de verbreiding van- de kunst. Daarna volgde een feest, dat tot diep in de nacht duurde. gankelijk voor ongeveer twintig, jeugdclubs van de centrale werk- groep, die nu verspreid over heel de, stad zijn ondergebracht.: i De deelnemers "aan de maskera de-optocht en de jeugdige leden van de drumband volgden'meteen na -de opening een middagprogramma,-waar bij de belangstelling vooral' uitging naar een goochelaar, die voor het no dige vermaak zorgde. Later werd het gebouw voor be langstellenden opengesteld en',in:de avonduren was er een beatprogram- ma voor wat oudere jongens en meisjes. De verbouwing werd uitgevoerd, door het aannemersbedrijf Th. A.'_A.„.. Werner.- Weer zo'n aanbieding uit onze Stóffen afdeling, die de moeite van een retourtje stad dubbel en dwars waard is... Wollen en Fibraion Japoh-en rokstoffen, in vele kleuren eh kwaliteiten, o.a. In moderne streep- en tweeddessins, uit dc series tot 13.75. Dubbelbrede stoffen, (daardoor al zo voordelig) voor een gezellig jurkje of pakje voor nu of straks; koopt U morgen, per meter, 140 cm breed, voor nog géén zes gulden. -« <1 m Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze dubbelbrede japon- en rokstoffen^ 140 cm breed, per meter voor M Ctin ut. of ichrlft. tot. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM De Schiedamse Mu ziekschool directeur Kees Bak.-—, sluit vrijdagavond het cursusjaar met een einduitvoering in zaal Arcade aan de Lange Haven, aanvang 19.30 uur. Het programma omvat werken voor piano, viool gitaar, vedelkwar tet, viooltrio, haipkwartet, koper- kwartet, orkest met Trumpet Volunta- rp van Jeremiah Clarke, Menuet'én Rondo van Charpentier (Eurovisie mars). Verder een hoboconcert, gi- taarensemble, accordeon en demon straties van de balletleerlingen. De getuigschriften worden aan het eind van de avond uitgereikt. SCHIEDAM Geboren: Mieke dv K Kaaskooper en I M Hendriks; Ronald zv A. P Roovers en 3 Baas; Evert J zv L Huls- söon en j G zandberg. Overleden: E C Stentler 82; F T- Copier 77; K Kramer Freher 83.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1