Voorstel geeft geen oplossing van moeilijkheden openbaar vervoer Grote eens met eenten niet Rijnmond W oonlegitimatiebewijs weer Rijnmondvoorstel College van samenwerking komt er nu Moord niet aangerekend fijne schoenen kopen? MILIEUHYGIËNE MEI KRACHT BEVORDEREN Grootste op Waterweg Avonturier (19) stal breekwaar eigen KET-tekort over profiteurs verdelen Herindeling Krimpenerwaard zigmgen na bezwaren van Rotterdam Kapitein onder invloed aan stuurrad Politie haalt woonboot van Van Heijst leeg Volgend jaar in Griekenland volksstemming „Eerst flinke straf uitzitten" Rijnmond komt met vernieuwing van bijstandsnormen Kritisch bekeken Wij Journalisten boos Herman van der Molen om het leven gebracht Tankwagen slaat om: verkeer zes uur vast Binnenvaar treders: Goederenwagons naar ontwikkelingslanden Vil Onderwij scommissie uit Rijnmondraad INTERIEUR nv, ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 26 SEPTEMBER 1967 T> OTTERDAM Rijnmond -*-*• heeft de tweede stap gezet op de weg naar een betere coör dinatie van het openbaar per sonenvervoer binnen het ge bied. De eerste stap, een ver zoek aan de Commissie Ver- voervergunrJngen om die ver gunningen niet te verlengen zal wel een mislukking worden. De tweede stap, die nu is gedaan, is het verzoek aan de minister van verkeer en waterstaat de bevoegdheid van de gemeente (althans voor die binnen het Rijnmondgebied) om conces sies te verlenen te ontnemen en Rijnmond en gemeenten aan het openbaar lichaam Rijn mond te geven nadat B. en W. van de betrokken gemeenten zijn gehoord. OVERLEG GELD Jaar ontzegging? Breda Karrestraat 27 Tilburg Heuvelstraat 70 Filialen te Dordrecht Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dan Haag en Lelden VOOR BRILLEN (door de RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT Uitbreidingen STAP(JE) pIJNMOND denkt dat er als het ft concessies mag verlenen aan antobasondememingen voor de ex ploitatie van lijnen (nu neg be voegdheid van gemeentebesturen en je Commissie Vervoersvergumtin- a) een goede stap in de richting van een verbeteriïg van het open baar vervoer is gezet. De aangevoerde argumenten lijken jeer redelijk maar zijn weinig prak tisch. De drie grootste gemeenten, Botterdam, Vlaardingen en Schie dam, hebben dat aan Rijnmond la ten weten. Botterdam zegt: laten de andere ge meenten (bedoeld worden kenne- neüjk Schiedam en Vlaardingen) maar eens meebetalen aan het gro te BET-tekort. Geld is de be langrijkste hin derpaal op de weg naar een goed openbaar vervoer. Rijn mond mag dan misschien con cessies gaan verlenen; daar mee het bet openbaar lichaam nog geen zeggenschap over de particu liere autobusbedrijven. Geen enkel overkoepelend orgaan zal dat krij gen. En toch is dat de voorwaarde voor een goed openbaar personenver- vervoer. Zo lang de particuliere be drijven zelf beslissen of ze een be paalde lijn rijden of niet (iets wat de RET niet kan) komt er niets van een geïntegreerd vervoersnet voor heel Rijnmond. Pas als Rijnmond zover komt dat bet de ondernemingen taken kan opleggen en ook de tekorten uit de Rijnmondkas betaalt, waardoor dus alle gemeenten er in delen, is men werkelijk een goede stap verder. Een andere mogelijkheid is alle ver voer aan een bedrijf (de BET?) toe te kennen, maar dan blijft de moei lijkheid van de tekorten. Tenslotte, als Rijnmond wil coördi neren waarom de NS er buiten ge laten? De spoorwegen nemen In Bijnmond een belangrijk aandeel in het openbaar personenvervoer, zo wel binnen Roterdam (Lombardijen, Aiexanderstad) als tussen de ge meenten. Treinfrequenties en stop plaatsen zijn daarom ook belangrijk naast busfrequenties en buslijnen. TOMfWViV W.N- i J? «5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM: Bijna een jaar na het voorstel tot verlenen van legiti matiebewijzen aan woningzoekenden in het Rijnmondgebied komt het da gelijks bestuur van Rijnmond met een nieuw gewijzigd' voorstel over dit onderwerp. De wijzigingen waren noodzakelijk, vooral door oppositie van het Rotterdamse gemeente bestuur. (Van een onzer versiaggevers) ROTTERDAM De Rïjnmondraad wordt verzocht zijn instemming te betuigen met het voornemen een col lege van samenwerking *te vormen. Onder leiding van de Rijnmondvoor-t zitter dient dit een vast overlegor gaan te worden van de gemeente besturen met het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. De suggestie om dit college in te stellen deed mr. V. G. M. Marijnen in april in de bijeenkomst met Rijnmond raadsleden en gemeentebestuurders, waarin hij de ambtsketen kreeg als geschenk van de Rijnmondburge- meesters. De opgedane ervaringen tij dens het overleg over tal van zaken deden de behoefte aan een permanen te instantie groeien. Vraagstukken van algemene aard, die de ontwikkeling van het gebied betreffen en bijzondere onderwerpen, waarbij het belang van het gebied is betrokken, zouden in dit college aan de orde moeten komen. Voor onder werpen van algemene aard komt het college van samenwerking in vaste samenstelling bijeen. Onder voorzitterschap van de voor zitter van Rijnmond vergaderen dan Vaste vertegenwoordigers der gemeen tebesturen, waarvan elk college van B en W een als zodanig heeft aange wezen, en de gecommitteerden van ■Rijnmond. Bovendien wijzen alle B en W's vaste plaatsvervangers aan. Joor de bespreking van speciale on derwerpen komt het college in wisse lende telkens op het speciale on derwerp afgestemde samenstelling bijeen. .in dat geval bestaat de vergadering hit de meer in het bijzonder belaste vertegenwoordigers van de B en W's en gecommitteerden. In die gevallen Ran het dagelijks bestuur zijn in het bijzonder met de behandeling van de aan de orde komende zaak belaste lid n» voorzitter aanwijzen. De thans voorgestelde richtlijnen zijn in augustus besproken met de Rijnmondgemeenten. Uit die bespre kingen bleek, dat elf gemeenten: Ab- benbroek, Barendrecht, Helle- voetsluis. Krimpen aan den IJssel, Oostvoorne, Poortugaal, Ridderkerk, Rockanje, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen zich tegen deze richtlij nen hebben verklaard. Elf andere gemeenten, Brielle, Ca- pelle aan den IJssel, Geervliet, Heen- vliet, .Maassluis, Rhoon, Rotterdam, Spijkenisse, Vierpolders, Zuidland, en Zwartewaal hebben geen bezwaren. Volgens het nieuwe voorstel kun nen legitimatiegewijzen woningzoe kenden Rijnmond worden afgegeven aan ingezeten echtparen, niet beschik kend over zelfstandige woonruimte, waarvan beide partners tezamen ten minste 55 jaar zijn of waarvan een der partners dertig jaar is, ingezeten echtparen ongeacht leeftijd, die drie jaar of langer zijn gehuwd dan wel een of meer inwonende kinderen heb ben van één jaar of ouder, een ingeze ten man of vrouw man dertig jaar of ouder met inwonend kind, dan wel ongeacht leeftijd met meer inwonen de kinderen, alleenstaande ingezete nen van 35 jaar of ouder, huishou dens met ernstig ruimtegebrek, perso nen die op medisch advies noodzake lijk een andere woonruimte moeten betrekken en personen, die wegens sanering, krotopruiming of sloop om andere redenen hun woning moeten verlaten. Onder ernstig ruimtegebrek verstaat het dagelijks bestuur van Rijnmond een situatie waarin bet aantal bewoners ten minste gelijk is aan tweemaal het aantal woon- en slaapvertrekken. Voor drie van elke vier nieuwe wo ningen zullen slechts woonvergunnin gen aan houders van deze legitimatie bewijzen worden uitgegeven. Al deze bepalingen gelden voor wo ningen met een huurprijs van ƒ185 zonder centrale verwarming of ƒ200 met centrale verwarming (zonder brandstofkosten). Legitimatiebewij zen worden niet gegeven aan gegadig den met een hoger belastbaar inko men dan 15.000 per jaar. Wetthouder mr. H. C. G. L. Polak had namens de gemeente Rotterdam tegen het oorspronkelijke voorstel als voornaamste bezwaar, dat een volledi ge gelijkheid van de woningmarkt, het doel van het eerste voorstel, on mogelijk zou zijn te bereiken, gezien de grote verschillen in waarde met betrekking tot het wonen. Rotterdam zag liever een tussenfase. Aan de Rotterdamse bezwaren is nu voor een groot deel tegemoet geko men. DEN HAAG Het bestuur van de Federatie van Nederlandse journa listen heeft in een brief aan premier De Jong zijn verontrusting uitge sproken over de „volstrekt onvol doende faciliteiten" die journalisten op Schiphol worden geboden. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe luchthaven zijn de journalisten tal van faciliteiten ontnomen. Niet alle in het Rijnmondgebied liggende gemeenten zijn het hier mee eens. Schiedam en Vlaardin gen zeggen ronduit het voorstel niet te kunnen ondersteunen. Rot terdam heeft ook bezwaren maar zegt zich niet tegen het voorne men van Rijnmond te moeten ver zetten „gezien de bij de wet open baar lichaam Rijnmond gegeven bevoegdheid terzake van het open baar vervoer". Rijnmond constateert dat er grote verschillen bestaan tussen de opzet en het uitgangspunt van de diverse maatschappijen die het personen vervoer regelen. Bedrijven als de Twee Provinciën, de WSM, Vitosa, Van Gog en RTM vervoeren pas als zij vinden dat een lijn rendabel is. Met de RET is dat niet zo. Volgens Rijnmond botst dat en zijn de passa giers er van de dupe. Een uitgifte van vergunningen door Rijnmond zou alles beter kun nen coördineren. Er zouden betere en vooral uniforme vervoersvoor- waarden voor het hele Rijnmond gebied kunnen worden gemaakt. In het voorstel wijzen de gecom mitteerden er op dat gemeenten als Schiedam en Vlaardingen wel van de RET profiteren, maar dat het jaarlijkse tekort van de RET, onge veer 23,5 miljoen gulden geheel door Rotterdam moet worden gedra gen.' Rotterdam meent dat er al vol doende overleg is tussen de open bare vervoersbedrijven en de ge meenten. Ais voorbeeld wordt ge noemd een samen met de RTM en Van Gog uitvoeren van busdiensten en de besprekingen met RTM, TP over andere buslijnen. Volgens Rotterdam kan de ver gunningverlenende instantie niet de moeilijkheden waarmee het open baar vervoer kampt en wat de aan leiding is tot die kritiek wegnemen zoals het ontbreken van een vrije baan, de geringe capaciteit van de wegen en teveel geparkeerde auto's. Aangezien eerder de vergunning verlenende instantie geen bevoegd heid heeft de exploitatie van onren dabele lijnen op te leggen en de fre quentie te verhogen, zal er ook op dit punt geen verbetering optreden. Het is volgens Rotterdam niet mo gelijk de grote autobusiijnen en het stadsvervoer gelijk te beoordelen. Over het algemeen is het publiek wel bereid de kostprijs van een rit ALKMAAR De Alkmaarse recht bank heeft vanmorgen de twintig jarige kantoorbediende P. B., die op 4 maart zijn elfjarige overbuurjongen Herman van der Molen heeft gewurgd, ontslagen van rechtsvervolging. De officier van justitie, jbx, mr. A J. Rei- gersma, achtte moord al bewezen, maar hij volgde het advies van de psychiater. Hij etste dan ook ontslag yan rechts vervolging. De psychiater, prof. dar. J. Kloek, concludeerde in zijn rapport dat B. het door hem" gepleegde feit niet kon wor den aangerekend. Hij adviseerde ver dachte voor niet langer dan_ een jaar in een psychiatrische inrichting op te nemen en hem daarna ter beschikking te stellen van de regering. De rechtbank volgde dit advies. NIEDERBRECHEN Een Duitse tankauto, geladen met bijtende vloeistof, is vanmorgen op de ver keersweg KeulenFrankfort bij Niederbrechen in dichte mist in bot sing gekomen met 'een Nederlandse vrachtwagen. Het verkeer werd zes uur gestremd. Het ongeluk gebeurde doordat de chauffeur van de tankwagen plotse ling moest remmen. De wagen sloeg om en 600 tot 800 liter van de bij tende vloeistof vloeide over het weg dek. De bestuurder van de tank wagen werd ernstig gewond. te betalen over grotere afstand, maar niet op korte afstand en bovendien kan een buitenlijn goedkoper wor den geëxploiteerd vooral als naar het aanbod wordt gekeken bij de frequentie wat bij stadslijnen niet mogelijk is. Rotterdam voert ook aan dat de door Rijnmond voorgestelde wijzi gingen er niet toe kunnen leiden dat de gemeenten die profiteren van de RET ook in de tekorten delen. Schiedam meent dat de tekortko mingen van het openbaar vervoer niet door een dergelijke nieuwe op zet te niet gedaan kunnen worden. Schiedam zegt dat vooral het gebrek aan geld de oorzaak van een onvol doende openbaar vervoer is en dat de gemeenten dat niet kunnen op brengen. In het voorstel ziet Schiedam een beschuldiging aan het adres van de gemeenten en de CW. Vlaardingen is de enige gemeente die wijst op de trein die ook bij het openbaar ver voer binnen Rijnmond gevoegd zou moeten worden. Vlaardingen is van mening dat het belang van openbaar vervoer slechts kan worden bevorderd door de ver leningen van landelijke faciliteiten. Vlaardingen wil de beslissingsbe voegdheid met betrekking tot lokaal en interlokaal bus- en groepsver voer niet uit handen geven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Nederlandse Vereniging van Reeders in de Bin nenvaart zegt in een brief aan de frakties van de grote partijen in de Tweede Kamer dat de Nederlandse Spoorwegen hun overtollige goede renwagons maar moeten afstoten naar de ontwikkelingslanden. De vereniging is gekant tegen het wets ontwerp tot een garantie aan de NS van 315 miljoen gulden. De NS zou volgens haar de bin nenvaart oneerlijk beconcurreren door naar de z.g. natte plaatsen (voor binnenschepen bereikbaar) lagere tarieven in rekening te bren gen dan naar droge plaatsen. De frakties zijn verzocht hierover kri tische vragen te stellen. De reders wensen maatregelen om overcapaciteit aan rollend materieel weg te nemen en om de NS te reor ganiseren in dezelfde geest als is ge beurd bij de KLM. ROTTERDAM De Raad voor de Scheepvaart heeft van de inspekteur het advies gekregen kapitein J. B. van de kustvaarder Raket voor een jaar de bevoegdheid om als gezag voerder of stuurman te varen te ontnemen. Volgens hem zon B. met zijn schip vorig jaar de Nieuwe Wa terweg zijn „bkinengedweild". B. was met de Raket op 24 de cember 1966 op een strekdam in de Eemhaven gevaren. Hij was onder invloed van sterke drank. Dat was ook het geval op 10 mei van dit jaar, toen de Raket nabij Panne in Bel gië strandde. De inspekteur wil een onderzoek laten uitwijzen of B. nog geschikt is om als kapitein te va ren. De Raket kwam op 24 december zonder loods op weg van Londen naar Rotterdam de Waterweg bin nen. De loodsdienst voor kleine schepen was gestaakt. Nadat de Ra ket eerst vlak onder het Noorder- hoofd had gezeten, werd op aanwij zing van de stuurman een andere koers gevaren. Ook op zee had de kapitein al een zigzaggende koers opgegeven. De motor liet hij zeer onregelmatig lopen. Op de Waterweg duwde B. zijn stuurman van het stuurrad weg en nam zelf de besturing ter hand. Bij de Eemhaven stuurde hij zijn schip onder een hoek van 90 graden recht de wal in. Zelf zegt hij dat hij toen even in slaap was gesukkeld. De Raket strandde in mei bij kalm weer doordat het schip onvol doende uitweek voor een slecht ver licht vissersvaartuig. B, had toen al cohol gebruikt. B. verklaarde ter zitting van de raad in die tijd zeer overspannen te zijn geweest en met varen te zijn gestopt. Hij zou geen drank meer gebruiken. DEN HAAG De Haagse politie heeft vrachtwagens naar Aalsmeer gestuurd om de inboedel van de luxe woonboot van de N.V. J. B. van Hèijst en Zonen op de Westeinder- plassen weg te halen. Alleen de goederen, die eigendom zyn van de N.V. J. B. van Heijst worden in beslag genomen, naar Den Haag gebracht en ter beschik king van de justitie gesteld. Het is moeilijk na te gaan welke goederen op naam van de N.V. staan en welke privé eigendom van de familie Van Heijst zijn. Alleen de bezittingen die op naam staan van de N.V. vallen onder het faillisse ment. De in België verblijvende heer J. P. J. van Heijst heeft vanmorgen verklaard, dat zijn. gezondheid pri ma is. Hy zei dat de fabriek op volle toeren draait. In Den Haag gingen gisteren ge ruchten, dat de heer Van Heijst zeer ernstig ziek te bed zou liggen. De vorige week op last van de officier van justitie aangehouden butler Leo V, in de zaak-Van Heijst is gisteravond op vrije voeten ge steld. Zoals bekend werd de butler, die zich nu bedrijfsleider noemt, aan gehouden, omdat hij medeplichtig zou zijn geweest aan het leeghalen van een flat aan de Benoordenhout- seweg. ATHENE Brigade-generaal Sty- lianos Patakos, de Griekse minister van binnenlandse zaken, heeft giste ren meegedeeld dat in de loop van het volgend jaar een nationale volks stemming zal worden gehouden over de nieuwe grondwet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het is Rijn mond ernst met maatregelen om de milieuhygiëne (met na me de strijd tegen luchtvervui ling) in het gebied met kracht te bevorderen. De Rijnmond- raad wordt voorgesteld hier voor op de kapitaaldienst van de begroting 1968 een bedrag van meer dan een miljoen be schikbaar te stellen. De centrale meld- en regelkamer, die met Ingang van 1 januari 1968 geheel onder Rijnmond zal werken, wordt uitgebouwd. Een net van meetposten zal worden opgebouwd. De aanschaf van apparatuur voor de meld- en regelkamer kost 355.000, voor 35 meetposten is 640.000 no dig, voor zaken ais verbindingen, reserve-onderdelen e.d. is dan nog S 154.500 geraamd. Het doel van de meld- en regelkamer is zoals bekend controleren yan (Vaneen onzer verslaggevers) ROTTERDAM t=) Het dagelijks bestuur van Rijnmond stelt de Rijn mondraad voor een commissie van ad vies voor onderwijszaken uit de raad te benoemen. Coördinerend optreden op onderwijsgebied behoort tot de taken van Rijnmond, meent het college. In gemeentelijke kringen wordt deze opvatting ook gedeeld. Dat blijkt uit een wijziging der gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de belan gen van het gemeentelijk voortgezet on derwijs. Met name is aan Rijnmond een functie toebedacht met betrekking tot het maken van een regionaal, deel- plan, zoals in de wet op het voortgezet onderwijs is bedoeld. NU iS EEN RINCK-BRIL Ï3FS -1'~''I. ROTTERDAM Dit weekeinde is het grootste schip dat ooit de Nieuwe Waterweg opvoer, afgemeerd aan de reparatiekade van de Verolme-werf in de Botlek. Het is de Amerikaanse tan ker Manhattan, die een onder houdsbeurt aan de voortstu wingsinstallatie moet ondergaan. De tanker heeft een draagvermogen van 11C.OOO ton. De Manhattan heeft in Europoort een lading ruwe olie gelost en werd daarna naar Verolme gesleept. De reparatie zal ongeveer een week duren. De tanker is 281 meter lang en 41 meter breed; de diepgang bedraagt 16 meter. Het in 1962 gebouwde schip is eigendom van de Hudson Waterway Comp. te New York. GoudsesIngal221 Botterdam tel.116673-123082 ROTTERDAM „Een recalcitrant buitenbeentje" noemde de officier mr. P. A. H. Bos vanmorgen, dinsdag, voor de rechtbank de 19-jarige los werkman J. J. G. S. uit Steenbergen. In drie jaar Gids was de jongeman zich te buiten gegaan aan vijf delicten, waaronder inbraken en joy-riding. Ook au stond hij terecht voor In braken. Uit kantines stal hij zijn dage lijks voedsel en uit warenhuizen weer de nodige inbrekerswerktuigen. Met zijn meisje zwierf hij over straat, want thuis kon de avonturier ook al niet aarden. Op de vraag van president mr. A. R. Jolles wat hfj nu eigenlijk wilde gaan doen antwoordde verdachte: „Als het kan naar de tekenacademie" Mr. Bos meende dat voordat S. eventuteel aan zijn hobby (schilderen) een academisch tintje ging geven, eerst eens flinke straf moest uitzitten. Hij eiste een jaar en zeven maanden gevangenisstraf ia een bijzondere ge vangenis, bijv. te Zutpben. De raads man, mr. L. Leopold, achtte een korte straf al genoeg corrigerend. De jonge man was tijdens het voorarrest erg veranderd, aldus mr. Leopold. Hij was het twel met de officier eens dat deze verdachte reeds bij bet eer ste vergrijp op 16-jarige leeftijd flink aangepakt had moeten worden.. Zyn ouders zonden hem toen naar een kost school, echter zonder veel resultaat. De andere veroordelingen van ver dachte varieerden van kleine geld boetes tot een korte gevangenisstraf. S. zelf vroeg deemoedig zo snel mo gelijk weer in de buitenwereld te mogen terugkeren. Hij noemde het ver spilde tijd". Waarop mr. Jolles zei dat de jongen nu ook niet veel deed. De rechtbank doet over 14 dagen uit spraak. het milieu, waardoor overlast gevende piekconcentratles worden voorkomen. Een van de middelen om dit doel te bereiken is bemonstering van de lucht. In de eerste plaats dient luchtbemon stering om een inzicht te krijgen in het trendmatig verloop van de niveaus in de verschillende soorten luchtveront- reiniging. In de tweede plaats moet de dage lijkse gang van het luchtverontreini gingsniveau kunnen worden voorspeld om te kunnen ingrijpen als de meteoro logische toestand yan de atmosfeer aan leiding tot hogere verontreinigingscon- centraties geeft. Gegevens, die metingen van gemeen ten en bedrijven opleveren kunnen, voor wat het eerste betreft, van be tekenis rijn bij het nemen van plano logische beslissingen. Wat het tweede betreft, het doel op korte termijn, is vroegtijdige onderkenning der omstan digheden yan groot belang. De centrale kamer kan dan ook niet volstaan met een bemonstering van eenmaal per 24 uur. Een automatisch werkende en gegevens verwerkende apparatuur is nodig voor zeer frequente bemonstering. Uit een studie blijkt dat in Rijnmond twee gebieden zijn die in monstertech- nische zin als eenheid kunnen worden aangewezen. Het stadsgebied van Rot terdam en de industriecomplexen met daaromheen de woongebieden ter weerszijden van de Waterweg en de Maas ter hoogte van Vlaardingen. Uit klimatologische overwegingen wordt de voorkeur gegeven aan het tweede gebied. Daar dienen. 31 mon- sterapparaten te worden opgesteld, als volgt verdeeld: Maassluis 1, Vlaardin gen 8, Schiedam 4, Waalhaven 2, Femis 2, Hoogvliet 3, Spijkenisse 44, Geervliet 1, Zwartewaal 2 en Rozenburg 3. Vier reserve-apparaten zouden moeten wor den aangeschaft om de continuïteit te waarborgen. De voorgestelde bemonstering heeft als bijkomend voordeel de mogelijkheid dat bepaalde bedrijfsstoringen, waar bij grote hoeveelheden zwaveldioxyde in de lucht worden gebracht, worden ontdekt Er kan echter meer worden gedaan, vinden gecommitteerden aan het voorkomen van overlastgevende,piek concentratles. Het ligt dan ook 'in de bedoeling dat de centrale meld- en regelkamer gaat waarschuwen voor het ontstaan van kritieke situaties. Bedrij ven en bevolking kunnen dan op de hoogte worden gebracht. De kamer zal alle Wachten en sig naleringen over luchtvervuiling blijven onderzoeken, zoals reeds sedert april van dit jaar gebeurt Hetzelfde geldt voor binnengekomen meldingen van de zijde der industrie over bedrijfssto ringen en voorgenomen activiteit, die aparte maatregelen vergen. Verder zal In het gebied permanent moeten worden gesurveilleerd, waarbij in het bijzonder dient te worden gelet op ongebruikelijke emissies. Tenslotte zal met de Industrie en de Hinderwet- afdelingen der gemeenten een dagelijks contact worden onderhonden. Een en ander vergt indienstneming van vier man personeel en aanschaf van drie meetwagens. Het dagelijks Rijnmondbestuur wijst erop dar deze werktechniek nog" gro tendeels het karakter van een proef neming draagt De bemonstering is be perkt tot één verontreinigende stof. nameijk zwaveldioxyde. Mogelijk zal later blijken dat daarmee niet kan worden volstaan. De bemonstering zal misschien ook stikstofdioxyde moeten betreffen. Uit breiding van het meetnet in de toe komst is evenmin uitgesloten. In dit verband kan worden gedacht aan het stadsgebied van Rotterdam. ROTTERDAM De gecoördineer de normen in het Rijnmondgebied be treffende de toepassing van de Alge mene Bijstandswet moeten worden aangepast aan veranderde omstandig heden. Het dagelijks bestuur van Rijnmond komt thans met een voorste], dat deze veranderde nonnen omvat. Belangrijk zijn daarin een verrui ming van de vacan tie-uitkering en het verwerken van de gevolgen van de huurverhoging. Voorts is een norm toegevoegd ten aanzien van verstrekking van giften bij huwelijksjubilea, hetgeen een in sommige gemeenten reeds bestaande gewoonte bevestigt De bepalingen betreffende het vrij te laten vermogen en te verrekenen inkomsten moeten zodanig worden gesteld, dat automatisch de trend van eventuele.wijziging van landelijke re gels wordt gevolgd. In het Rijnmondadvies worden slechts hoofdlijnen aangegeven. Daar naast is er contact tussen, de gemeen ten via de werkgroep normen algeme ne bijstandswet Rijnmond, welke werkgroep het voorstel met de gewij zigde bijstandsnormen heeft voorbe reid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1