Uitbreiding vraagt 650.000 Tweede christelijke Ulo naar Idenburgschool streeft naar concentratie Dode en vier gewonden FELLE BRAND OP BIJ WILTON SCHIP 1 l J A W/W© Maasland set nu veilingklok stil z'n Studiekring bestaat dit seizoen 25 jaar AGENDA JONGEREN BOOS OP BURGEMEESTER Mini-racen wordt populair A. Donkers hoofd Dr. Kuyperschool Amstel-Toneel brengt blijspel Cactusbloem Concerten Opnieuw gevarieerd program heetman jf Een goed stuk GEREEDSCHAP koopt U bij DIT KAN DE BAAN VOOR U ZUN..1 EEN ADMINISTR. MEDEWERKER ASSURANTIEKANTOOR F. VAN HARSKAMP, Vlaardingers hebben gemiddeld 733 op Spaarbank staan AUTO VERLEENDE GEEN VOORRANG pE ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1967 voorw/e droomt van eens echt iets anders. SC VLAARDINGEN Het be- Schoolbestuur stuur van de Vereniging voor Christelijk voortgezet onderwijs wil de moderne uloschool aan de Kethelweg 200 uitbreiden met zes lokalen en een docen tenkamer. Deze splinternieuwe school waar sinds kort de A. W. F. Idenburgschool is geves tigd, zal dan met de uitbreiding ook onderdak kunnen bieden aan de Parkweg 4. (Van een onzer verslaggevers) ^Samseweg 57S-Tei.343378-Vlaardingen combinatiezagen, elektr. boormachines hamers enz. EENDRACHTSTRAAT 21-23 - VLAARDINGEN LIESVELD 14 Geen nieuwbouw landdag.... en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De toespraak van burgemeester W. J. D. van Dijck bij de opening van de Sim plex-scholen in de Westwijk (vo rige week donderdag) is voor de besturen van de plaatselijke afdelingen van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid en de Ka tholieke Volkspartij Jongeren aanleiding geworden voor een „openbrief" aan het adres van. de heer Van Dijck. Beroemd om hun epreekwoordeüika betrouwbaarheid, grote precisie en Hjdioze èlégancs. DAMESMODES Het schoolbestuur heeft een onder zoek ingesteld en is tot de conclusie gekomen, dat de uitbreiding op het (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vier uur is de brandweer dinsdagavond in de weer geweest met het bestrijden van de felle scheepsbrand die woedde op het Griekse motorschip Simba. Op deze foto ziet men hoe een van de gewonden, tweeëneenhalf uur na het uitbreken van de brand, van aeA wordt gehaald. Behalve het dodelijke slachtoffer, die niet tijdig ge noeg uit de brandende machinekamer kon worden gered, waren vier opvarenden gewond. In de verbandkamer van Wilton-Exjenoord werd hun eerste hulp verleend. Drie van hen moesten in de Dr, iNQletstich- ting worden opgenomen. Door de zware rookontwikkeling trok de scheepsbrand m Schiedam veel aandacht. Burgemeester H. Boelfsema en commissaris van politie C. van der Haagen waren aanwezig bij het bluswerk De Simba lag reeds vier maanden voor een grote reparatie bh Wilton. (Zie ook elders). L_ terrein van de Idenburgschool kan worden gerealiseerd. De kosten wor den voorlopig geraamd op 050.000. B. en W. stellen de gemeenteraad voor dit krediet beschikbaar te stel len. Na het bereiken van een bestuur lijke eenheid streeft het bestuur naar een concentratie van scholen. De Ver eniging voor Christelijk voortgezet onderwijs,ontstaan na de fusie van de hervormde en gereformeerde schoolverenigingen, heeft het beheer over zes scholen waarvan vier uloscholen een lyceum en HBS. Wanneer de nieuwe uitbreiding is gerealiseerd, zal het schoolgebouw aan de Parkweg 4 „in goede staat van onderhoud" aan de gemeente in eigendom worden overgedragen. B. en W. stellen voor deze school te bestemmen voor de Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs naar de leer der Gereformeerde Ker ken. (Vrijgemaakt - Red.) Leerlingen van deze vereniging zijn tijdelijk gehuisvest in de op- vangschool aan de Prins Hen drikstraat 97a. Reeds lang bestaan plannen voor een nieuw te bouwen school. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad nog een krediet van 450.000 beschikbaar. Wegens het ontbreken van financieringsmiddelen hebben Gedeputeerde Staten dit kre diet nooit goedgekeurd. De Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs naar de leer der Gereformeerde Kerken stichtte in 1963 een ulo. Ook deze school is tijde lijk in de opvangschool gehuisvest in afwachting van nieuwbouw. De vooruitzichten voor nieuwbouw zijn bepaald niet gunstig. Daarom hebben B. en W. het schoolbestuur het gebouw aan de Parkweg 4 aange boden. Het bestuur heeft het aanbod aanvaard en zal verder-van nieuw bouw afzien. Op de agenda voor de gemeente raadsvergadering van 5.oktober staan nog meer voorstellen betreffende scholenbouw. O.a. voor de bouw van twee lagere scholen en een^gymnas- tieklokaal in de wijk Holy. Voor de realisering hiervan is een bedrag van bijna 1.300.000 nodig. In een afzon derlijk voorstel wagen B. en W.'de gemeenteraad dit krediet beschikbaar te stellen. De beide scholen en het gymlokaal zullen verrijzen volgens het Simplex systeem in een serie van zes lagere scholen, twee -kleuterscholen en een gymlokaal, waarvoor het ministerie urgentie verleende. Eén school, een openbare, moet worden gebouwd op een terrein tussen de Kraanvogellaan en de Reigerlaan. De tweede lagere school is bestemd voor de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs. Deze school moet worden gebouwd op een terrein aan de Korhoenlaan hoek Kraanvogel laan. B. en "W. schrijven to hun voorstel, dat ook elders in de gemeente behoef te bestaat aan gymnastieklokalen. Het college heeft de voorkeur gege ven aan de bouw van een zaal in Holy, omdat in deze wijk nog geen sportlokaal bestaat. Bezuiden de Euro paboulevard zuilen op zfa minst vier gymlokalen moeten komen, aldus B. en W. in hun voorste] aan de raad. SCHIEDAM Met ingang van 1 oktober is de heer A. Donkers uit Kampen benoemd tot hoofd van de Dr. Kuyperschool aan de Stadhou derslaan. Hij volgt de heer H. Velvis op, die met ingang van gelijke datum hoofd wordt van een nieuwe christe lijke lagere school in Rotter dam-Hoogvliet. Dinsdagavond 3 oktober is er om 20.15 uur voor alle ouders gelegen heid in de school afscheid te nemen van de heer Velvis en kennis te ma ken met zijn opvolger. Vooraf hou den het schoolbestuur en de ouder commissie een korte samenkomst voor collega-onderwijzers en andere genodigden tot hetzelfde doel. De heer Velvis, die intussen al naar Hoogvliet is verhuisd, is viereneen half jaar hoofd van de Dr. Kuy perschool geweest. Hij volgde destijds de heer J. van den Berg op. De heer Donkers (26) heeft zich met zijn gezin al in het vrijgekomen huis van zijn voorganger (Obreeht- straat 12) gevestigd. In zijn vorige woonplaats was hij onderwijzer aan een christelijke lagere school. MODEHUIS MONIQUE JonV >r FrWisstrSar 113 Tol, -laesS VOOR EXCLUSIEVE DAMESMODE. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het Amstel-To neel brengt donderdagavond om 20.15 uur in de aula van de Calandsehool een uitvoering van het Franse blijspel van Barillet Gredy „Cac tusbloem." Aanvankelijk had de Haagse Come- die van dit stuk het alleenverto ningsrecht. Al gauw is echter geble ken dat „Cactusbloem" voor een bre der publiek is bestemd, zodat het Amstel-ToneeL nu ook in de gelegen heid wordt gesteld het stuk op te voeren. Regisseur Jos Manche speelt de hoofdrol van de tandarts Jullen, vrij gezel en die een levenspartnerin zoekt De directrice van het ge zelschap, Riny Blaaser, vertolkt de rol van de assistente van de tandarts. Het blijspel Cactusbloem, geldt als feesteijke opening van het seizoen 19S7/'68 van de Maassluise Kunst kring. SCHIEDAM Het Schiedams Vrouwenkoor verleent zaterdagavond medewerking aan een concert van de Rotterdamse Kunststichting in de gro te zaal van „De Doelen" in Rotter dam. Uitgevoerd worden o.a, de „Mes- sa a trois voix" van Caplet en een nieuw werk voor gemengd koor Bal lade", opus 71 van Geza Frid. De Rotterdamse Politiekapel verzorgt de begeleiding. Het geheel staat onder leiding van de diligente Ria Borg- meijer. Onder auspiciën van het orgelco- mité van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) geeft Feike Asma zater dagavond 28 oktober een orgelconcert in de kerk aan het .Westvest. Aan vang 20.00 uur. MAASLAND Vrijdag zal de klok van de Maaslandse veiling, die zo lang de prijzen van de aangevoer de produkten van Maaslandse en Ro- zenburgse tuinders heeft aangewezen, voor het laatst zijn werk doen.- Qe poorten van de veiling worden dan voorgoed gesloten. Het is nog niet bekend welk bedrijf zich in de oude veilinghal zal vestigen. In ieder geval behoort na vrijdag de gezellige bedrijvigheid op het veilingterrein tot het verleden. De Maaslandse veiling moest, zoals bekend, worden opgeheven, in ver band met concentratie en fusie, als gevolg waarvan zij niet meer renda bel kon werken. Ondanks het ophef fen van. de veiling mag worden ge zegd dat het bestuur altijd de belan gen van de leden heeft behartigd. In de zestig jaar dat de veiling heeft bestaan is er veel gebeurd. De eerste afslag van de groenten werd gehouden in toet café van de heer C. VLAARDINGEN De leer lingen van de christelijke „HBS Westland-Zuid" aan de Arij Koplaan zijn in een hevige verkiezingsstrijd gewikkeld. De strijd is een van de gevolgen van het zelfstandig worden van de HBS, de vroegere dependance van het Groen van Prinsterer Ly ceum. Acht kandidaten vechten voor een plaatsje in het bestuur van de nieuw op te richten schoolver eniging. Het zijn Aly Polderman en Alice van der Steege (3A), Frank Seynon (3B), Piet van Nes (3C), Jeanine Haaksman en Etto Krijger (Ai), Jan de Haas en Hans Sluiter (Bi). Het "bestuur zal bestaan uit vijf leden. - De uitslag van de stemming die vanmiddag 'is gehouden wordt vanavond bekendgemaakt in het Groen van Prinstererlyceum. Van daag woedde de verkiezingsstrijd nog in alle hevigheid, Om het enthousiasme in te binden heeft directeur dr. J. van der Schaar de maatregel uitgevaardigd dat geen vuurwerk meer mag wor den afgestoken. Klas B4 -wilde ter ondersteu ning van de verkiezingsleuzen van haar twee kandidaten gram mofoonplaten draaien in de pau ze. Een andere klas verijdelde de ze reclame door de arm van de pick-up weg te nemen zodat het feest niet doorging. Eerder maak te een leerling met zijn jiets pro paganda op het dak. Wij kunnen ons levendig voorstellen, dat niet iedereen zich thuis voelt to een sleur-oxngeving. In ons intieme bureau met louter jonge mensen is van sleur geen sprake. Wat wij zoeken is: waarvan verlangd wordt dat toy minimaal een -ULO-diploma en het Praktijk-diploma Boekhouden heeft. Leertijd ea. 20 tot 25 jaar. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het zelfstandig verzorgen van de boekhouding. Verdere activiteiten houden wij beslist niet tegen. Wij zijn „in" voor mensen die liefst zo snel mogelijk hun eigen boontjes dop pen. En mocht u zich aangetrokken voelen tot medewerking in assuranttezaken, dan graag. U komt te zitten in een moderne kamer met een prachtig uitzicht over de stad. Hebt u interesse, schrijf ons dan of bel ons (ook tussen 12 en 2) voor het maken van een afspraak. FLATGEBOUW UNGERFLEIN 2 (b® de Schiekade) - ROTTERDAM V, TELEFOON 287371* de Leede. De produkten stalde men uit op het biljart en een afslager bracht ze aan de man. De produkten voerden de tuinders aan met een krui wagen, of hondenkar. Later per schuit en de laatste jaren met auto's. De meeste tuinders gaan nu naar de veiling Westerlee. Voor hen bete kent dat een omschakeling van de werkwijze, omdat de veiling in Westerlee vroeger veilt. VLAARDINGEN Het eerste tiental van de Vlaardingse Damvereniging heelt een mooie kans voorbij laten gaan om In de provinciale hoofdklasse een goede plaats in te nemen. Tegen het leidende team van Alblasserdam had VBV een redelijke kans om twee punten te veroveren, maar zoals meer Is voorgekomen bij de VDV-ers, wer den enkele „winstpartijen" niet als zoda nig omgezet, Dik van den Kerkholf had gisteren een redelijke kans om zijn partij in winst om te zetten hetgeen ook verwacht werd van Van Veefen, Belde spelers echter kozen in het eindspel een minder gelukkige voort zetting waardoor zij niet verder kwamen dan remise. Voor de bezoekers betekende dit. dat zij de overwinning met de cijfers 11—9 meenamen. Alleen Lansbergen en Tamboer behaal den een zege. terwijl Van splunter. Biel en invaller Achterberg verloren. Remises behaalden Nlestadt Vermeulen Lueassen sr. en de reeds genoemde Van Veelen en Van den Kerkholf. Voor de huishoudelijke competitie wer den gespeeld: Poot Van Woerden 1—1, Van Mourlk Aiblas 1—I Elenbaas Torn 1—1, Mast Korver 2—0, Smits Boudewijns (t—Z, Lueassen jr. Vos 0—2 en Moolj Van der Kooij 0—2. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Uit het jaar verslag 1966'van de Spaarbank Vlaar- dingen blijkt duidelijk dat meer en meer van de diensten van deze spaar bank wordt gebruik gemaakt. Het sal dotegoed per jaar per hoofd van de bevolking is een maatstaf voor de spaarzin en welstand in de gemeente en daarom van belang. Dit tegoed bedroeg in 1823 nog geen gulden. Langzaam liep dit be drag op tot ruim 130 in 1943. Een 15 jaar na de oorlog was dit saldote goed per hoofd van de bevolking bij na verdubbeld en in 1966 bedroeg het tegoed 732,92. Bedroeg de vermeerdering in 1965 190.000 posten, gedurende het verslag jaar werden 215.989 posten behan deld: ongeveer 25.000 meer. De vermeerdering van het aantal spaarders met 1879 tot 50.021 maakt dat op het Vlaardingse inwonertal van 74.582 per 31 december 1966 to taal 670 spaarders per 10Q0 inwoners staan ingeschreven tegen 652 in 1965. De' totale omzet bedroeg 85.985.910 tegen 61.586.405 fa 1965. Het inieg- gerstegoed blijft gemiddeld zestien maanden op de bank staan. SCHIEDAM Op de kruising Wa rande- hoek Burgemeester Knappert- laan verleende dinsdag de personen wagen van C. J. G.. geen voorrang aan een bromfietser. De autobestuur- der haalde uit, botste tegen een gepar keerde personenauto en vervolgens te gen een hek. De bromfietser liep een gekneusde linker schouder op. De materiële scha de was groot. SCHIEDAM De eigenaar van een kleine korthartec zwarte hond met wit befje, reu, SO centimeter hoog met bruine halsband en bruine riem. wordt verzocht zich In verbinding te stellen met het hoofd bureau van politie. Het dier werd gister avond aan. het bureau gebracht en. Is ge wond aan de linker voorpoot. VLAARDINGEN Onder de vere nigingen die met het aanbreken van de herfst het seizoen gaan beginnen, neemt de Studiekring „Vlaardingen" een' vertrouwde plaats in. De eerste avond wordt dinsdag 3 oktober fa gebouw Triangel gehouden. Daarmee gaat de kring zijn 25ste vereni gingsjaar in. De ongeveer honderd leden van de studiekring stellen de maandelijkse bijeenkomsten hoog op prijs. Van een teruggang in de belangstelling is geen. sprake, hetgeen het bestuur ver heugend vindt fa deze tijd van „con currentie." De heer Joh, Jutten zal het nieuwe seizoen openen met „Een jaar in het land van Mao Tse-toeng". De lezing zal rijkelijk met dia's worden geïllustreerd. De heer Jutten heeft tijdens zijn verblijf van een jaar fa Peking de culturele revolutie meege maakt. Voor de eerstvolgende avonden zijn uitgenodigd Hans Kievïd (journalist) met. „Op het spoor van de Inca's, Simon de Waard (cineast) met een film over „La bella Italia" en de heer J. Paalman, directeur van het Stede lijk Museum te Schiedam, met „Van Cobra tot Op-art." Verder zullen nog spreken de heer H. Braaksma, stafchef van Sttats- bosbeheer ,over het dierenleven in de natuurreservaten, de heer A, van Aemsbergen, voorlichtingsehef Staats mijnen, over de toekomst van de Lim burgse mijnen, dr .M. W. J .M. Broek- meyer over de ontwikkelingshulp in Azië en dr. J. Noordijk over een berg- Noordijk over een bergtocht d°or tocht door Nepal. Dit gevarieerde programma zal met films of dia's worden toegelicht De eerste avond begint dinsdag 3 okto ber om acht uur. Zij die met het werk van de Studiekring kennis wil len maken zijn van harte welkom. TIET vrachtschip Merwe Lloyd van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd heeft het spookschip Vliegende Hollander gezien. Dat- maak ik namelijk op uit het blad „Lloyd-Mail" en ik vind het wel aardig een en ander voor u uit de, doeken te doen. Neem het verhaal^ echter niet serieus, iets dat een Zuid-'- afrikaanse verslaggeefster wel ge daan schijnt te hebben. Het Lioyd-blad zegt dat, nu het toch is uitgelekt dat de Merwe Lloyd en de Vliegende Hollander elkaar hebben ontmoet, dit feit wel wereldkundig kan worden gemaakt. Een niet nader genoemde opvaren de is zo onvoorzichtig geweest.dit voorval op een. schilderij vast te leg- gen. Laat dit schilderij nu op de Merwe Lloyd hangen en laat "nu'net in Kaapstad scheepsverslaggeefster Oumaatjie Daneel van de Zuidafri- kaanse kranri „Die, Burger". aan boord komen en hét schilderij 5 zien. - Haar nieuwsgierigheid wera -ge wekt, maar haar,daaruit voortsprui tende vragen konden aanvankelijk 'handig worden ontweken, wantode zeeman, praat nu eenmaal niet graag over die ontmoeting. Bij stukjes'' en beetjes is zij tenslotte toch alles aan de weet gekomen, vertelt „Lloyd-Mail". Dolgelukkig, zo schrijft kapitein W. K. v.d, Berg, is zij naar 'de redaktie gesnéld en de volgende,dag stond toet opzienbarende .nieuws fa haar krant... Aangezien het Zuidafri- kaans vóór u ongetwijfeld te begrij pen is, volgt haar relaas „onver taald": TVIE Vliëende Hollander is. - weer doenig! Dié legendariésë spookskip is 'n week of wat gelede by die ewenaar fa die Atlantiese Oseaan deur lede van die beman-', nfag van 'n Nederlandse vragskïp gesien. Meer nog, die skip het reg op hul skip afgepyl en eers op die-, laatste oomblik in die niet verdwyn. Dié opspraakwekkende storie.' moes ek gister woord vir woord uit' die ander sins onverskrokke seeman-/ ne van die vragskïp" Merwe Lloyd trek nadat hul skip fa die Tafel- baaise hawe vasgemeer het. 'n See- man praat net nooit oor die Vlieënde Hollander' nie. Die geloof bestaan dat fa ramp jou eie skip sal tref sodra jy fa ontmoeting met die -, spookskip regstreeks sou oorvertel, fa Ongelooflike storle dié van die ontmoeting? Moenie glo nie. So dui- delik was die voorval dat die mareo- nis van die Merwe Lloyd dit kort daarna op die doek vasgelê het. Die/ skildery hang nou in die of-; fisierskroeg op die skip. Die verhaal van die ontmoeting, lui so: lewers naby die ewenaar in' die Atlantiese Oseaan het die Vlieënde Hollander skielik uit die bloute ©pgedoem en met fa geweldi ge vaart reg op die Merwe Lloyd afgepyl. Net toe die spookskip die vragskïp midskeeps spu tref, het fa kettingweerligstraal die lug deur- klief en die héle omgewing verlig. Op daardie oomblik het die Vlieënde Hollander in die niet ver dwyn. Maar nie voordat die bemanning fa figuur met fa baie lang baard op die dek van die spookskip gesien staan het nie vólgens oorlewerfag die Hollandse kapt. Van Straaten, wat God sou uitgedaag het en daar om vir altyd met sy skip moet bly swerf. Om hom te ontmoet, bring onheil. Vandaar die onwilligheid van die Merwe Lloyd se bemanning om. van die ontmoeting te verteL Rijnmond; Modeshow Clausan, 20. w morgen ^Ooti-KathoHeke kerk, Dam 30: orgelcon- „P'ifantoor „De Rotterdammer", La"g,e Straat «2. uitsluitend redactiezaken llj- Mijk teL 261426, h.g.E. 34 619: Agentschap I™JdamMevrouw X. van Gog. Dr. Za- Kpofstraat 130a. tel. 152400 (ook klachten fedi'Sins). Alarmnummer politie: 364666, «trmnummer brandweer 269123; GG i6®0- Apotheek; .westendorp. Park- Wig 207, tel. 267674. De jongeren schrijven verontrust te zijn over de huns inziens „discrimi nerende en generaliserende uitlatin gen" van de burgemeester. De opmerkingen die hij maakte over de mentaliteit van de Maassluise jeugd geven vólgens de besturen een verwrongen beeld van de werkelijke situatie. Zij vinden het treffend dat de burgemeester deze naar voren bracht bij de ingebruikne ming van scholen. De adressanten vinden dat de bur gemeester de gemeente Maassluis naar buiten ten onrechte het aanzien gaf van een gemeente met een jeugd probleem dat het stadsbestuur grote zorgen baart. „Wij als jongeren be treuren het feit dat u als eerste bur ger van onze dynamische gemeente zich een dergelijke onverdraagzame houding aanmatigt." De briefschrijvers dringen er bij hun burgemeester op aan ,,in de toe komst een betere verstandhouding met de jeugd, i.c. die van Maassluis, te bewerkstelligen." (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met mini-racen komt er ook to Nederland steeds meer in. Om een overkoepelend orgaan te hebben voor individuele racers en clubs is de Nederlandse Algemene Miniatuur-Autoclub (Naxnac) opgericht. -Reeds werden Europese kampioenschappen met deze elektronisch bestuurde wa gentjes gehouden. Dit jaar worden to de periode van september tot november de kampioenswedstrijden voor zestien districten verreden. De finale is vermoedelijk to Hilversum In bet distriet voor Schiedam worden zaterdag oktober van 10 tot 17 uur in het jeugdcentrum Nieuwland, Mgr. Nolenslaan 99, mini-races gehouden. Sdgfihaaea Big» mvke-tttSier LUNBAAN G2 COSTZEEDUK15M57 ROTTERDAM SCHIEDAM Twee tot nog toe onbekende Rotterdammers hebben een ^autoradio gestolen-uit de wagen van de heer K. te Schiedam. De mannen hadden een lilt gekre gen" van de Schiedammer. Toen hij bij de Broersvest even uit zijn wagen stapte, waren de lifters met de radio verdwenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1