Wandelmars in tel van eiland Kythei m VÊftKADS „Algehele verontrusting Protest tegen sluiting van r. k. Havenkerk heetman^ KLEYN AUTO'S Hulpverlening Griekenland Gemeente heeft vijfjarenplan I (restauratie) Burgemeester opent sociëteit CSLD 1 gratis Derby Drinks glas bij 2 flessen Damclub Schiedam leed nederlaag FORTEEX KOSTUUM 11 vindt de volledige kollektie omega horloges bij: ALLEEN BU ALBERT HEIJM ALP0- PAARDEVLEES MUZIKALE PROEFTIJD VERMEULEN EMOUS' Lederwaren Hoogstraat 82 bij Afrol Kethelweg TA DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1967 Pagina 5 rotterdammer ONZE GEVARIEERDE J 1 COLLECTIE f |(Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Op zondag 29 I oktober zal in een kerkdienst I het feit worden herdacht dat het I Lutherse kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat hoek Oran- I jestraat 75 jaar geleden in ge- I bruik werd genomen. Er wordt 5 die dag een inzameling voor het I restauratiefonds gehouden Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november worden in de boven zaal van de kerk verkoopavon den met een bingspel gehouden voor het restauratiefonds, om een nieuwe basis te leggen voor dé volgende ƒ4.000,De (streek) gemeente telt ongeveer elfhonderd belijdende en doop leden. 3/4 nertt clïevrette deskundig in klank Inbrekers eerden het kleine niet Koop in een speciaalzaak Nieuws Binnenweg i"!8 3 Rotterdam If O j| (bij's-Gravendijkwa!)TeL234577 11 Mijn huis is ingericht niet door verkopers maar door de adviseurs van modehuis 3chiedamseweg 61 vlaardingen. tel.343202 Dr. Wiardi Beckmansingel no 3-5 MEUBELTOONZALEN Wagen met gebreken verbeurd verklaard (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De een dezer dagen geformeerde .„voorlopige commissie tot behoud van de Havenkerk" ;gaat bij de bis schop vs vanRotterdam pogingen in het werk stellen hem te be wegen terug te komen op zijn besluit tot sloop van deze kerk. EMOUS lederwarenmode tintelend fris en lekker pittig Koninklijk brons na veertig dienstjaren F0RTEX Ketbeste voor uw bond ALVA Schiedam Rcfterdamsedijk 252 Telefoon 268807 OMEGA ri-VVjrSi*' •- - V-s' AiliA V. 'V *7 W "tVT "X.'- ...om eens geheel zonder var- plichtïng 2 te komen bezichtigen. Kom rustig 2 2 (tijken en passen: 9 ook al koopt u 2 niet, u tent har» 2 2 &f/j telijk welkom. Muzikale studio willen wij stimuleren. Noemt U het gerust eigenbelang, maar houdt het in gedachten. Bij voorbeeld als Uw kind piano wil leren spelen en U niet weet of U met een tijdelijke bevlieging dan wel met een ontluikend virtuoos te maken hebt. Bender geeft Uw kind een muzlkala proeftijd. Is het ernst dan blijft de piano en betaalt U de koopsom. Was het toch een bevlieging dan zijn Uw enige kosten de huurprijs. Overigens zijn er veel meer redenen om altijd bij Bender advies !n te winnen! De Evangelisch Lutherse gemeente te Schiedam werd 8 mei 1757 geïnsti tueerd in het kerkgebouw Achter de Tecrstoof, waar later de Israëlitische gemeente haar centrum vond. Het is nu een wijnpakhuis. Op 13 roei 1810 hield de gemeente haar eerste godsdienstoefening in de Gasthuiskerk aan de Hoogstraat, oorspronkelijk bij toerbeurt met de Waals-gereformeerde kerk, die op 31 oktober 1827 ophield te' bestaan. Daarna kerkte men samen niet de Hervormde Gemeente in het kerkge bouw van het Sint-Jakobs Gasthuis. Er ontstonden veel moeilijkheden over de avonddiensten, de catechisa ties en de huurprijzen. Dit leidde tot het besluit om uit te zien naar een eigen kerkgebouw. Op 3 februari 1892 kochten de Lu- thersen twee panden aan de Lange Nieuwstraat, een oorspronkelijk gist- pakhuis-annex paardestal. Daar werd zo goed en zo kwaad als het ging een kerkruimte geschapen. Op 23 oktober 1892 werd de laatste diénst gehouden in de Gasthuiskerk en een week later was de eerste dienst in het nieuwe, eigen kerkgebouw. De feestelijke in wijding geschiedde door (de latere professor) dr. J. W. Pont. De voormalige paardestal is de hui dige leerkamer, ingang Westvest tus sen het kerkgebouw en Mara thonstaai. Ook de hoek van de Oran jestraat daar, is Luthers gebied. De Beiaard, die er jaren zat en. naar Rotterdam verhuisde, en het be drijf dat er nu huist huren de ruimte die vroeger pastorie was. Ds. Duyven- dak heeft er nog gewoond en ds. Schmidt. Deze is later op de Singel gaan wonen. In die tijd had de Evangelisch Lu therse kerk een bloeiende gemeente en liep men met plannen rond de pastorie bij de kerk te trekken. Van wege de financiën bleek dit niet mo eelij k. Ds. A. Steinhart heeft zijn pastorie in de Vondellaan en is „streekpredi- kant". Veel jonge gezinnen vertrek ken naar de buitenwijken en komen alleen op hoogtijdagen naar het ge bouw zoals we dat nu kennen, met het opschrift „Een vaste burgt is onea God", het klokje in de toren en de zwaan als windwijzer. Veel Lutherse kerken dragen de zwaan in plaats van het haantje op de toren. Dit gaat terug op een legen de over Johannes Huss, die in 1415 werd verbrand. Huss zei: „U ver brandt wel een gans (zijn naam bete kende gans) maar na mij zal een zwaan opstaan." Die zwaan zou dan Luther zijn. De zwaan is een mytholo gische figuur die ook in de heraldiek opduikt. In veel Lutherse kerken ziet men dan ook in het kerkraam liever de Luther-roos verwerkt: een hart met een kruis, het wapen dat Luther zich koos. Schiedam kent dit niet: men is blij dat er licht door de vensterruiten valt in het vrij donkere interieur. De gemeente heeft een vijfjarenplan ter restauratie en onderhoud van het kerkje. Ieder jaar wordt voor ƒ4.000 hersteld. Onlangs is een van de daken opge knapt,-werd de Voorgevel geverfd en een nieuwe dakgoot aangelegd zodat lekkages nu tot het verleden behoren. ring. De deelnemers die de tocht vol brengen krijgen een Kythera-kruis en iedere honderdste individuele deelne mer ontvangt bij de finish een boek over Griekenland. Twee muziekkorpsen verlenen hun medewerking. Het zijn „de Pijpers" en „De Jonge pijpers". Zij zullen de wandelaars tijdens het laatste gedeel te van hun mars begeleiden. Men kan inschrijven aan de start of bij de volgende adressen: Me vrouw H. de Boer-van der Schaaf, Liesveld 39, tel. 345564: de heer W. L. Goedknecht, Merellaan 63, tel. 349016; secretariaat Kythera Vrien denkring Nederland, Van der Waalstraat 48, tel. 341421. Het inschrijfgeld bedraagt 1,25. VLAARDINGEN Zaterdagmid dag gaat tussen twaalf en half drie de Kythera-mars van start aan de Savornin Lohmanschool, Kamerlingh Onnesstraat 110. De baten van deze mars, die in samenwerking met de christelijke gymnastiekvereniging Testo wordt gehouden, komen ten goede aan het hulpverleningswerk op het Griekse eiland Kythera. De marsen gaan over de afstanden 5, 10, 15 en 25 kilometer. Er is een groot aantal prijzen te winnen. De groep die op de jury de beste indruk maakt ontvangt een speciale herinne ring, die de bisschop van Kythera Milétos ter beschikking heeft gesteld. Verder hebben de Griekse ambassa de, de beide Griekse consulaten, het Genootschap Hellas en enkele bedrij- ven prijzen toegezegd. Voor elke afstand zijn twee bekers beschikbaar, een voor de beste school- groep en een voor de beste wandel en sportvereniging. Alle andere groe pen ontvangen een groepsherinne- SCHIEDAM Inbrekers hebben woensdag een ongenood bezoek ge bracht aan de wasserij van Edelweis in de Elzensteeg. Zij lieten vijf zak jes en twee doos.'as met centen onge moeid, nadat zij op de eerste etage van de kantoren de bureaus hadden onderzocht. De schade van de verniel de ruit waardoor zij waren binnenge komen, bedroeg vijftig gulden. Een elektrische waterpomp van 400 is ontvreemd op het bouwter rein van het in aanbouw zijnde nieu we Gemeenteziekenhuis. O Een bromfiets is gestolen van de heer K. uit Vlaardingen, die hij op slot had gezet voor het St. Jacob- gasthuis. Betrouwbare service Vol- ledige garantie Credlettervlce j mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderingen en. reparaties I Prijzen die binnen uw bereik llfl- J J gen Gespecialiseerd In grote j en kleine maten Deskundig advies j t Bontmantels In elke prijsklasseJ Grote sortering bontstola's tegen 0 zeer aantrekkelijke prijzen. j j (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester Br. J. Heusdens zal zaterdagmiddag 7 oktober de eigen ruimte van' de jeugdsociëteit Club Salut Les Diables openen in de voormalige Ericaschool aan de Zomerstraat 32. De clubleden zijn hard bezig om de verbouwing van twee lokalen tot sfeervolle soos op tijd klaar te krijgen. De jonge violist Christian Bohr zal 's avonds ter gelegenheid- vari.de ope ning een solo-concert geven dat om acht uur begint. Kaarten zijn ver krijgbaar aan het secretariaat, Mei- doornstraat; 56b. Donateurs en leden betalen twee gulden, de overigen be talen drie gulden. KORTE LIJNBAAN 21 TEL.010/1(2955 ROTTERDAM GROTEMARKTSTR.5 TEU 070/116163 OEN HAAG MARIAPUATS2 TEL. 030/18900 UTRECHT BRINK 93 TEL. 05703/12411 DEVENTER Ondergoed: Slips f 4.95 Singlets 4,95 vraagd over een mogelijk behoud van het gebouw indien provincie en gemeente zeventig procent van de restauratiekosten voor hun rekening zouden nemen. Hoewel tot nu toe maar 25 procent van de „uitgezette formulieren terug- wam* spraken slechts twee parochia nen zich'voor sluiting uitf Anderzijds werd reeds 1000 steun toegezegd en kwamen suggesties binnen om het ge bouw nevenbestemmingen, o.a. als concertzaal te geven. Vooral de zeer goede akoestiek zou dat waard zijn. Vrijdagavond houdt de voorlopige commissie een „protestvergadering" in de Havenkerk. De bedoeling is daar een comité volmacht te, gevenhet gesprek met de bisschop te herope nen. De voorlopige commissie spreekt van een „algehele verontrusting die in Schiedam leeft ook bij vele niet-katholieken." De protestvergadering begint mor genavond om acht uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdag heeft de politie een auto aan 'het verkeer ont trokken, die vier gladde banden had, niet was verzekerd, geen overgeschre ven kentekenbewijs had en in zeer slechte staat van onderhoud verkeer de. De eigenaar is na een gesprek met de politie tot de conclusie gekomen, dat hij maar beter afstand van zijn vehikel kon doen. Hij kreeg een pro- ces-verb.aal. Zoals bisschop Jansen onlangs heeft bepaald zal de rooms-katholie- ke Havenkerk, die aan de Rijnstraat in Schiedam-Zuid staat, op zondag 29 oktober wordén gesloten. Een groep parochianen heeft naar aanlei ding van dit besluit een enquête ge houden waarin meningen werden ge- DERBY DR1WÏ5 voor toonaangevend (Van onze correspondente) RIDDERKERK De heer J. B- rian, hoofdagent van de gemeentepoli tie en de heer J. W. Lems, panneman bij de NV Machinefabriek en StaaK gieterij, zijn onderscheiden met de eremedaille in brons verbonden aan de orde van dé Oranje-Nassau. Zii vierden onlangs hun veertigjarig dienstjubileum. Burgemeester C. J. van der Hoeven heeft hun dinsdag middag het eremetaal uitgereikt. (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweede competi tiewedstrijd van de damclub Schie dam is in een kleine_ nederlaag voor de Schiedammers geëindigd. De strijd ging dit keer tegen CDR 2 en met 128 moest de damclub Schiedam na zwak spel de punten aan de reserves van CDR.laten. De uitslagen luiden: K. de Haan L. Vrijland 2—0, W. Verkade J. C. Onink 1—1, P. Bakker C. den Boer 0—2, W. J. J- Vos M. den Houting 2—0, J. J. G. Zwijnenburg W. C. Heuvelman 20, K. de Brie B. Quist ft—2, B. C. Klijn A. Risseeuw 1i, j. vags C. van Dam 2—0, K. Sagel J. J. v. Kuijk 2—0, L. v.d. Berg C. Korpel 02. De volgende wedstrijd is op vrij dag 6 oktober wanneer Charlois 2 naar Schiedam komt. De borden wedstrijden hadden het volgende resultaat: W. v. Erkel H. Wil- iemsen 2—0, C. van Dam J. de Ronde 20, M. den. Houting M. de Veldt 20, C. W. Sleeuwen'hoek J. Wester veld 1—1, A. Risseeuw C. den Boer 20. edelsteenkundige f.g.a./g.l.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 - oostzeedijk 155 tel. 11 6670 rotterdam VLAARDINGEN Korte Hoogstraat lla boek Hoogstraat Vlaardingen. Tel. 315151 Wij geven gratis Animo-zegëls. Vraag demonstratie. VAAOTACHINEBEDRIJF Fransenstraat 9 Vlaardingen - Waalstraat 38 Telefoon 040 - 340015 maakte naam doordat hij zijn bril verloor. Mostert, omdat er zoveel (brillende) mensen zijn die Mostert wisten te vinden. Hoogstraat 146-150 - Vlaardingen - TeL 343007 SCHIEDAM Een trieste foto! Het Griekse motorschip Simba zou gisteren na ruim vier maanden bij V/ilton-Fijenoord onder handen te zijn geweest raar zijn land terugkeren. De bemanning zal daarnaar hebben uitgezien. Maar het liep allemaal anders: °P de vooravond van de dag van het vertrek brak brand uit in de machinekamer door nog steeds onbekende oorzaak. Zoals ge meld kon de olieman niet tijdig uit zijn vuurzee geworden werk ruimte worden bevrijd en moes ten vier andere opvarenden naar het ziekenhuis. In de haven van Wilton vlagt de zwaar gehavende Simba van daag halfstok! Zwevend teakhouten bovenblad op stalen onderstel, met lectuurrooster. Afmeting 60 x 40 cm. Als speciale aanbieding van 62.60 ^fCHIEDAM Geboren: Harm zv G Hi, en J Bvan der Monde; Maaike M >A H Wendrich en L van Wük. vA e/Ie,den: J H S schaberg 81 echtg S h?rt£elderl w Groenendaal, 70, F Blank- "S, wed W J E Hoenderkamp. Maar als de dames hun roerk het I specteur wel wat anders verzinnen hele cursusjaar volhouden zal de in- om hen te bedanken.' ven. Waarschijnlijk zullen ze te zij ner tijd ook geen oorkonde krijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1