STREVEN VAN GEMEENTEBESTUUR Kleuterscholen en lagere scholen voor Groenoord Tekort aan gymlokalen loopt terug m AGENDA fijne Pijporgel Franselaan naar Opstandingskerk BurgVan Haaren viert opening groepshuis groots r/J^ flOIV— cadeau-tip heetman j GEEL Burgerlijke stand Derde veerboot nodig voor veerdienst naar Rozenburg Nieuw dierenasyl in Fokkerstraat Bromfiets rijdt in op kraanwagen Nog deze maand demonteren Man aangereden: zwaar gewond naar ziekenhuis 'H? INTERIEUR 2lt pg ROTTERDAMMER DINSDAG 3 OKTOBER W*7 ^jjkavond Nieuwland jnet Feike Asma (Van «en onzer verslaggevers) SCHIEDAM Groenoord krijgt zo enigszins mogelijk vol gend jaar drie lagere scholen en drie kleurterscholen; een openbare, een protestants-chris telijke en een r ooms-katholieke. Als de nodige vergunningen en toestemmingen maar tijdig af komen en als dan ook nog de le ningen op tijd worden toegewe zen. GYMLOKALEN - Expositie in museum Vandaag. en morgen en dagelijks Tót Blankenburchtunnel khiar is (1973 of 1980 VAKATÜRES Gemeentebesturen op congres over woningbouw Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hitledfjk 262-264 Putseiaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk 428 Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht^ Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden aan prijzen voor de grote poëten en kleine rijmelaars die de beste slot regel maken bij onderstaande ode op de wijn en al bet andere goede der aarde dat de slijter voor u on der de kurk heeft. Zeg niet dat u dat niet kunt. On der bet genot van een goed glas wijn of een pittig kelkjegedistU leerd vindt u stellig de inspi ratie die ook u tot de prijswinnaars kan doen behoren. Prosit - Wij wensen n 'succes! -Mi Br liggen, bijna 600 prijzen op uit- kering te wachten. Ben hoofdprijs van lOOO en verder prijzen van 500,250,100, 50,25en 10 gulden! (te besteden by uw slijter) Ook uw inzending zien wij graag .tegemoet. JUPmJFJL Ml Slijters Pi Mijn slotregel bij dit gedichtje is: Wilt u een cadeau met karakter schenken Verzuim dan niet aan de slijter te denken Of gaat u straks een feestje bouwen En dan nog deze vraag: bij uw siyter hangt tegenwoordig een grote groene fles uit met het slijters kwaliteitsmerk. Op deze fles staat een nummer. Noteer dit nummer. HET NUMMER OP DE FLES BIJ MIJN SLIJTER IS:. NAAM SLIJTER: ADRESSLUTER: MIJN EIGEN NAAM IS:. [PLAATS: Taptoe 0 Lt\ es; Pagina 3 Every inch a gentleman met gouden manchet» knopen. Prijzen vanaf 84 50 yjBAAN 82 OOSTZEEDUK155-157 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Vanavond (dinsdag) heeft Feike Asma een groot aandeel in de bijeenkomst van de wijk Nieuw land van de Gereformeerde Kerk. De werkcommissie nodigde de heer K. Schreurs, maatschappelijk werker uit Botterdam uit voor een causene over 'de problematiek van wat-mag- en-niet-mag met als titel „Het komt van links en het komt van rechts". Er is mogelijkheid tot discussie. Bij het orgelconcert is samenzang, namelijk Psalm 72 en ,,d'Almachtige is mijn Herder en geleide". Feike Asma speelt verder het allegro m F ran G. F. Handel, een toccata van Dubois en improvisatie. De avond be gint om acht uur, staat onder leiding van ds. P. R. Everaars en wordt ge houden in de Magnalia Deikerk. lanoeuvreren met zwaar transport In de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting delen B en W mee dat de voortgaande vergrijzing van de oude stadsdelen ook een verdere teruggang in de belangstelling voor de daar gevestigde lagere scholen en kleuterscholen met zich meebrengt. In de komende jaren zullen daarom maatregelen moeten worden genomen scholen op te heffen of samen te voe gen. De huisvesting van de school voor imbecielen aan het Oude Kerkhof is dermate gebrekkig dat B en W het nodig hebben gevonden een urgentie- verklaring aan te vragen voor de stichting van een nieuwe school. De behoefte aan lokaliteiten voor het gymnastiekonderwijs kon de laatste jaren afnemen maar toch moe ten nog enkele scholen van minder geschikte zalen gebruik maken. Vol gend jaar worden nog twee nieuwe gymlokalen opgeleverd en daarmee (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Persfotografen zijn gewend hun ogen goed te gebruikenen zowel vóór- als achtergrondnieuws te verzame len. Een Schiedamse fotograaf reed maandagmiddag de route van het zware transport door de stad. Hij bekeek de paaltjes met reflectoren op de vluchtheuvels en bedacht dat ze waarschijnlijk spoedig op last van agentenper soneel van de gemeente of van de SWM zouden sneuvelen. Waar nodig moesten de gele be tonnen wachtertjes namelijk wij ken voor de in aantocht zijnde tank van acht ton. Op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Stadhouders laan stond ijverig een schilder de paaltjes geel te verven. De fotograaf stopte. „Schei er maar mee uit, want straks moeten ze er toch uit!" adviseerde hij. De schilder keek glazig. Op drachten van een fotograaf nam hij niet aan. Filosofisch zei hij: „Ach ja er gaat zoveel voorbij", en schilderderustig verder. Hij pakte nèt zijn fiets hef paaltje was klaar toen het grote transport om de hoek ver-' scheen. Een agent wrikte aan het paaltje en een SWM-er trok. Behalve de schilder liepen er maandagmiddag verschillende lieden met gele handen rond. We zullen v het gezicht van de schilder niet schetsen (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Maandag trok weer een zwaar transport door de stad. Het bestond uit een verstuivingsdrooginstallatie die de Schiedamsche Werktuig- en Machinefabriek heeft vervaardigd voor de Titaan Dioxy- defabnek in de Botlek. Het transport geschiedde in twee delen. Er kwa men een mobiele kraantwee diep laders en een vrachtwagen aan te pas. De tank had een gewicht van acht ton, de conus van vier ton. Toetv de tank van roestvrij staal met een diameter pan 6200 mm en een hoogte van 4500 mm m de takels hing brak éen hijs, waardoor voor enige duizenden guldens schade ontstond. Het bleek moeilijk manoeu vreren: bij de uitgang aan de Zijlstraat was slechts dertig cm speling, moeizaam zocht het transport zich een weg door de smalle VliMrdinier straat, waarbij een uithangbord van een café sneuvelde. In de Zijlstraat was een parkeerverbod van kracht, verder moesten in de Vlaar dinger- straat verkeersborden en -palen worden verwijderd. De politie assisteerde bij het vervoer waarbij bruggen ensluizen wer den vermeden: via Vlaardingerdijk en Aleidastraat, B. K. laan, Nieuwe Haven, ging het naar een kade van de Wilhelmiruihaven waar vandaan het vervoer naar Rozenburg verder te water ging. Men arriveerde aan de Wilhelminahaven omstreeks vijf uur. Verkeer spoeltjes die net geverfd werden moesten verplaatst worden en op de hoek B.K.laan-Nieuwe Haven ter hoogte van Meed ging er een lichtpaal tegen de grond. Vroeg in de morgen haa de kraan- wagen nog een man op zijn bumper geschept, die met een gebroken teen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. ger, 21; A. Langeweg, M. Kupers SCHIEDAM Van zaterdag 7 oktober tot maandag 30 oktober wordt in het Stedelijk Museum een expositie van werken van Bram Bo- Sart gehouden. De opening geschiedt vrijdagavond om kwart over acht en wordt opgeluisterd met een ballet: „Bilude in Ut", choreogra fie Ton Lutgerink, op muziek van Henri Dissevelt. SCHIEDAM De brandweer bluste onder leiding van de heer Keu- zenkamp, in de Boerhaaveiaan een Fiat S00 De oorzaak van de brand was kortsluiting. De accu werd ver wijderd en een garagebedrijf haalde de auto weg. Sursum Corda: nag, 20 NCGOV, ledenvergade- Arcade: Natuurgenot in huis, 20; Magna- JJ* neikerki Wijkavond Gerei. Kerk «m-v. Feike Asma, 20, v?J,jkF,t001r "Ho Rotterdammer", Lange ïfif„ raat 82- Uitsluitend redactiezaken tij- Si;)'», tel. 261420, bgg. 346618. Agentschap Mevrouw 7. van Gos, Dr. Za- W™fstr'lat 139a, tel. 152400 (ook klachten jv j*glrie'- Alarmnummer politie: 264666: CJvS?mer brandweer: 269123: GG vin ïr2?®*. Apotheek: L. Evers, Lange Ha- i 268242; Kethel, Schiedamseweg "•tel. 269927 DEN HAAG Inzet van een der de kopladingboot op het veer Maas sluisRozenburg zal de tijd moeten overbruggen die nog rest voor de ge- reedkoming van de Blankenbnrgtun- nel. Gedeputeerde staten van Zuid- Holland vragen het provinciebestuur daarvoor een krediet van vier mil joen gulden. De Blankenburgtunnel kan op zijn vroegst in 1973, maar uiterlijk in 1980 klaar zijn. Tot zolang zijn aan vullende voorzieningen nodig om het oeververkeer (dat door de gereedko ming van de Beneluxtunnel welis waar terugliep, maar nu weer stijgt) op te vangen. Behalve een derde kopladingboot zijn aanpassing van de meergelegen- heid, extra veerstoepen, een wijzi ging van de opstelterreinen en aan leg van parkeerplaatsen nodig. Of over enige jaren nog verdere uitbreidingen aan de veerdienst moe ten worden gegeven, valt nu niet te voorzien: het hangt af van het tijd stip van gereedkoming van de Blan kenburgtunnel. SCHIEDAM ondertrouwd: j. p. m, Beljaars, 21 en C. M. Frenalj, 18; C. P. Beukers, 25 en H, S. Verschuur, 21: H- Gaal, 22 en H. 7. Prins, 20: H. van Gosh. 21 en T. G. Vermeiden, 20; G. Groen. 26 en E. D Belli, 23: W. J. Koom» 21 en A. Ruiter- veld, 21; W. J. Meijboom, 21 en E. Baanvln- 21; A. H. Middeldorp, 23 en 7. C. 21: P. J. M, Rebers, 32 en 7. E. ipers hl: Scheefhals, 22 en M. Roellseraa, 21; F. Spaan. 25 en J. Coenen, 25; B. Verkaaik, 21 en B. C. Schouten, 20; I. P. van der vlies, 23 en B. H. Pil. 21; T. de Vlies, 22 en A. C Stlgter, 22: N. A. P, Bouts, 23 en A. L. E. Wagenborg, 27. Getrouwd: F. 7. A. M. Moonen. 22 en M. A, Lahdzaad, 19; 7. van de Graaf, 20 en L. K. W. de Winter. 16: F. W. van der Velde. 22 en 7. C. Dootjes, 21; 7. W. Bos, 21 en H. C. Douma, 21: P. van Buuren, -46 en H. C. den Ouden, 31; A. 7. BeUemons, i» en m. F, Schwagermann, 18; 7. C. van HuiJ ge- voort, 33 en C. Lammers, 31; R. A. van Vliet, 25 en L, A. den Ouden, 23: 7, L. Minnigh, 25 en v. Reuvekamp, 22. Geboren: Martina d.v. G. A. P. Suttorp en 7. Abrahams: Wilhelm E. z.v, 17 Bergsma en T. Visser: Ingrid d.v. 7. H. Schwagermann en 7. M. den Dekker; Roel z.v. A. P. Timmers en G. 7. van Bergeijk. Overleden: D. Christen, 81; M. J. 7. van Kampen, 77 edhtg. L, Viug; E. webers, 33 wed. G. C. Vermunloht; B, W. A. Wilmer, 76 wed. 7. A. Boogert. (Van een onzer* verslaggevers) SCHIEDAM -- Het dierentehuis in Schiedam moet in de toekomst ver dwijnen, omdat het ligt in het sane- ringsgebied van de binnenstad en in het Schienokoplan. De Dierenbescher ming heeft plannen gemaakt voor een geheel nieuw asyl. Hiervoor zal een lijst- en buscollec te worden gehouden. Voor deze collec te kan men zich telefonisch opgeven: voor de buscollecte op zaterdag bij de inspecteur C. Spermon, 's avonds tussen 18.30 en 19 uur, telefoon 261598. Verder verschijnt er een kalender met dierenplaten die voor 2,25 wordt verkocht en waarvan de op brengst eveneens ten goede komt van het nieuwe dierentehuis. In de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting hebben B. en W. ge-i meld dat de Schiedamse afdeling van de Dierenbescherming al beschikt over een halve ton die gebruikt zal worden voor de bouw en inrichting van een nieuw asyi. De afdeling heeft het schetsplan daar voor (een houten gebouw) al bij de gemeente ingediend. Aan de Anthonie Fok kerstraat zal voor dit doel terrein worden gereserveerd. De derde veerboot zou in 1969 in bedrjjf moeten komen. Het nadelig saldo van de exploitatie der Brielse Veren (in 1966: ƒ425.000) zal daar door vermoedelijk tot ƒ1,2 miljoen toenemen. De vraag of dit aanleiding is tot verhoging van de tarieven over te gaan is bij gedeputeerde staten in onderzoek. zal aan alle verlangens op dit gebied in de binnenstad en de wijk Nieuw land vrijwel zijn voldaan. Nodig zijn dan verder nog een gym nastieklokaal voor Nieuwland en een voor Schiedam-Oost, wil het onder wijs gegeven kunnen worden op de wijze die noodzakelijk Is. Bij de drie lagere scholen die in Groenoord worden gebouwd komt ook één gymnastieklokaal en eenzelf de voorziening wordt nodig geacht voor de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM-school) die in Kethel zal verrij zen. Het zwemonderricht Is heiaas nog steeds niet voor de scholieren van Kethel en Groenoord. De volle bezet ting van bet Sportfondsenbad en de vrij grote afstand vanuit die wijken daarheen maken dit onmogelijk. Daar om blijft er maar één oplossing: de bouw van een schooUnstruct iebad ten noorden van rijksweg 20. De Hijks-HBS en MMS zullen bin nenkort hun intrek nemen in het nieuwe gebouw van het Stedelijk Gymnasium. Het is de bedoeling dat de gemeente de gymnasiumvleugel overneemt en met het rijk een finan ciële regeling treft voor het medege bruik van de vaklokalen, de bota nische tuin, het sportterrein en de aula. De personeelssituatie bij het onder wijs is minder zorgelijk dan zij ge weest is, maar tijdige voorziening in vakatures geeft nog vaak de nodige moeite. Bij het kleuteronderwijs ligt het het moeilijkst met de hoofd leidsters, bij het openbaar lager on derwijs kon het .lopende'cursusjaar aanvangen met een leerkracht voor elke klas - en bij het ulo bleef het landelijk tekort aan bevoegde krach ten ook in Schiedam bestaan. In samenwerking met de gemeen ten Delft, Dordrecht en Vlaardingen komt er een vemleuwlngseursus van het Algemeen Pedagogisch Centrum voor het ulopersoneel en voor 'de #ioofd)Ieidsters van het kleuteronder wijs. Goudsesinge! 221 Botterdam te!.116673-123082 MAASSLUIS De ontslagen werkne mers van de verenigde Touwfabrieken heb ben bericht ontvangen, dat bet ontslag door het Arbeidsbureau is goedgekeurd. sDe ontslagtermijn ging officieel maandag 2 oktober ln. MAASSLUIS Woensdag zal ds. P. 7. Dorsman, predikant van de hervormde ge meente te staphorst, spreken voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. De bij eenkomst begint om 26 uur ln de 1 Chr. Geref. Kerk aan de Wagenstraat. 1 MAASSLUIS Vertegenwoordi gers van de colleges van B. en W. van Vlaardingen, Maassluis en Spijke- aisse zijn zaterdagmiddag terugge keerd van het jaarli eskjtweedaagse Larsen-Nielsencongres dat ditmaal voor 22 licentiehouders, waaronder de Maassluise woningfahriek NV Ele- mentum in Berlijn werd gehouden. De 200 congressisten uit vele lan den ter wereld bezichtigden een nieu we woningfabriek die vijf maanden geleden vlak bij het IJzeren Gordijn gereed kwam en thans voor West-Berlijn produceert. In de nieuwe West-Berlijnse wijk Merkische werden verscheidene bouwplaatsen bezocht. Men trof daar een geheel nieuwe verschijningsvorm van hoge woningbouw met afzonder lijke gebouwen voor dienstverlening aan de bewoners. De extreme kleu rencombinaties trokken in bijzonder mate de anandacht. Hoofdmoot van het congres was een lezing van professor Halasz van de Technische Universiteit Berlijn over de geïndustrialiseerde bouw in de Bondsrepubliek. De heer Thomas Glasz, directeur van de Hongaarse bouwnijverheid, vertelde iets over de woningbouw in zijn land en een Duitse ingenieur gaf ten slotte een lezing over de woningbouw in de toe komst. Tijdens het afscheidsiner in het BerUjnse Hiltonhotel spraken onder meer burgemeester W. J. D. van Dijck van Maassluis en ir. F. Brou wer, directeur Elementum. R. 6,13. PVEA. BERL. 2466. schoenen konen? SCHIEDAM De veertig-jarige tuinman M. J. van de B, liep maan dagmorgen een gebroken rechter teen en schaafwonden op, nadat hij met zijn bromfiets was ingereden op een zeswielige kraanwagen. Het ongeluk gebeurde op het mo ment dat de bestuurder van de kraan wegen, de 21-jarige W. F. van E. met zijn wagen keerde op de hoek Burge meester Van Haarenlaan - Vlaardin gerdijk tegenover de Algemene Be graafplaats. De bromfiets werd volko men vernield. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM "Ruim 24.000 heb ben Wijkgemeenten twee van de drie de Hervormde Gemeente in een jaar tijd bijeengebracht voor het orgel fonds van de Opstandingskerk. Van dit geld heeft men het pijporgel ge kocht, dat gestaan heeft in de Gere formeerde Kerk aan de Franselaan In Botterdam, die tot bejaardencentrum zal worden omgebouwd. t De kerkvoogdij heeft in haar verga dering van maandagavond met dank baarheid kennis genomen van de akti- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen de „Burgemeester van- Haaren, groep 4 Schiedam van De Neder landse Padvinders" acht jaar ge leden begon te vechten voor een eigen groepshuis omvatte haar bezit zesentachtig cent. Nu de i10.000. strijd is gestreden kan deze actieve jeugdbeweging een huis van 70.000 haar eigendom noemen. Geen wonder dat de voltooiing wordt gevierd. Het wordt zaterdag 14 oktober een feest waaraan ook alle niet-padvinders kunnen meedoen. Hoogtepunt is om 11.00 uur de offi ciële opening op het groepsterrein aan de Schiedamseweg (hoek Nieuwe Damlaan-Sportparkbrug) door burge meester H. Roelfsema. De gehele middag (van 13 tot 21.00 uur) zijn er verschillende soorten at tracties, behendigheidsproeven, kin derspelen en demonstraties van wel pen en verkenners. Onderwijl is er gelegenheid het nieuwe groepshuis te bezichtigen. viteiten van de orgelcommissie en zal het geschenk gaarne aanvaarden. De» plaats van het orgel en de. akoestiek van het kerkgebouw zullen dooreen commissie van deskundige gemeente- leden nader worden bezien. 4 Het, orgel kost ƒ16.000.-. Voor de verplaatsing en verbouwing-moet nog ƒ22,000.- op-tafel komen. De resteren de 14.000.- hoopt men met medewer- king van de gemeente spoedig'bijeen te hebben. f Het instrument is.destijds gebouwd I' door orgelbouwer Spiering uit Dor- drecht. Het bevat twee manualen; en" een pedaal, alsmede 1236 pijpen; ver deeld over 21 sprekende stemmen en 81 registers. i i^Jj ïy-j 4» J. S uitknippen en in gesloten en met 20 ets postzegel gefrankeerde envelop vóór 1 november 1967 zenden aan: Slijters Pubficitm'ts Bureau, Postbus 1580, Amsterdam. De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. De uitslag wordt gepubliceerd in het Slijtersvakbisd van januari 196a Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd (op da ttippenijn uur clomgal invuüan) S.v.p. Invuüan in bjoklaitam I STRAAT- Om 18.00 start de Goudse Districisband van de NPV van de brandweerkazerne een mars door de stad, waarna zij om 18.30 uur voor de r.k. huishoudschool aan de Park weg-hoek Mgr. Nolenslaan een show geeft, om een half uur later de mars te vervolgen. In het groepshuis zelf worden intussen verschillende film voorstellingen gehouden en van 15.30 tot 20.30 is er een kampvuur op het groepsterrein. Om 20A0 marcheren de Gerardus Majella Band van de Katholieke Ver kenners, de Goudse Districtsband en de Rotterdamse Districtsband van het NPV via de Nieuwe Damlaan en de Westvest naar de Plantage waar om 21.00 uur in een openlucht-thea ter een groot taptoe begint dat tot 21.45 zal duren. De organiserende padvinders reke nen op grote belangstelling. Aan de attracties kan ieder tegen betaling meedoen. Het is namelijk de bedoeling de onkosten van de openingsdag te dek ken en als het kan nog wat over te houden voor de inrichting van het groepshuis. De stichting ter behartiging der be langen van de Burgemeester van Haarengroep heeft een foto- en film wedstrijd uitgeschreven ter gelegen heid van de opening van het groepshuis. Inzendingen moeten op de feestelijkheden betrekking hebben en kunnen tot 1 januari 1968 worden gezonden aan het secretariaat vaa de stichting, Adriaanse, Franselaan 162c, Rotterdam. De inzendingen worden na beoorde ling geretourneerd. SCHIEDAM In zeer zorgwekken de toestand werd in het Gemeentezie kenhuis opgenomen de 35-jarige bankwerker K.B., die omstreeks mid dernacht plotseling met zijn fiets op het Stationsplein de rijbaan overstak. Hij werd van voren geschept door een personenauto, bestuurd door de 29-jarige scheepsbevrachter A. P. B.'s linker onderbeen brak op drie plaatsen, zijn linker onderarm is uit de kom, hij heeft een grote wond aan de rechterzijde van de hals, een kaakfractuur en een ernstige her senschudding. Het orgel krijgt mogelijk een" plaats op het podium boven de ih- gang van de kerk, waar vroeger het elektronisch orgel stond. Dit-instru-, mant voldeed niet in de dienst. Overi- gens is de akoestiek in .deze modern 4 gebouwde kerk. niet zo goed. Men maakt nu in de dienst gebruik ,van een vleugel, ter begeleiding van de gemeentezang. 1"7 r Na verplaatsing zal het pijporgel^ van; een -front wordenvoorëien. De" p-, organisten* J..P. Bekkers en mejuf- IjL- frouw Van der Meiden toetsten* het, iM orgel op bruikbaarheid. De heer >V, Schoonakker zal het imstrument- de- f monteren en weer opbouwen. Dezie^. maand nog, hoopt men met het werk' -* te beginnen. SCHIEDAM De zestienjarige Hiilegonda S. uit Vlaardingen -is met. een zware hersenschudding opgeno- men in het Holyziekenhuis. - Zij reed met haar bromfiets- bij het in aanbouw zijnde Gemeentezieken huis. Het fietspad is daar door .schrik- hekken afgesloten. Het slachtoffer be merkte de hekken te laat, remde, slip-* te en viel met haar hoofd op de stoep- rand. i f.' i - i-Vl i tim. T")E LAATSTE jaren heb ik. al zo veel gehoord en gelezen over moedwillige vernielzucht en achtelo ze nonchalance als het ging om open baar groen, dat ïk er even met ge noegen van opgekeken heb toen A dezer dagen een hoofdambtenaar van de plantsoenendienst aannoorde die vertelde dat het allemaal neel erg meevalt, Nou moet ik er direct bij zeggen dat deze man niet „in het algemeen" sprak, maar het speciaal had over de bevolking van Hoog vliet Hij sprak dan ook op een voor lichtingsavond van de wijkraad daar en hij bedankte de Hoogviteters zelfs omdat ze het groen zo netjes ongemoeid laten. Ergens ben ik, volgende uit het tegenovergestelde dat ik zo vaak hoor, geneigd dit iets bijzonders te vinden, maar dat is natuurlijk on zin. Aan de andere kant vraag jk me af of dit compliment verdiend is, want eerlijk gezegd heb ik het idee dat de bewoners van Hoogvliet en omgeving veel te weinig profiteren van het prachtige Ruigeplaatbos dat daar langs de oever van de Oude. Maas in een luttel aantal jaren is gegroeid. Ik kan u zeggen dat ik daar de grootste bewondering voor heb. Niet ten onrechte was de man van de plantsoenendienst er dan cok trots op. Hij sprak heel lief over de boompjes en de plantjes, de bloeme tjes, de struikjes en het gras en over het moedertje dat met haar kindje en wandelwagentje zich aan dat al les te goed doet. En het gaf hem een fantastisch gevoel dat zijn plantsoe nendienst dat allemaal voor de be lastingcentjes van de bevolking zo heeft kunnen maken. - 1 Ik vond de bijdrage van de plantsoenenman een smakelijk toe tje op het menu van de voorlicn- - tingsayond, waar een stedebouwkun- dige en een metrospecialist eerder aan het woord kwamen met het ver tellen van een brieboel dat'voor mij, en voor .élke gpeie lezer, van deze krant, ouwe koek was. 3Ü JV5V "U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1