jS&Una. l— I boogaard} boogaard smm Kathedraal voor ruim vijf miljoen naar V. d. Vorm Vier spoken bedreigen de stadsbewoner Wethouder ontving 1000e brandweerman Provincie-ambtenaren worden onderzocht biedt beter Elke dag. Toekomst: kantoorpand van zeven etages Nog miljoen nodig voor sloop Bezoek de EQste Toegoenezen teleurgesteld teruggekeerd Rajakowitsj ^«"ssfras VERGELIJK DE PRIJZEN EN U KOOPT BIJ beste veruit de W I is I li II... II lfcS*4 I Vikingbank gaat naar sloper JAH0Y' 'GEBOUW Ksmmm jmorheègednL Lelijke saaiheid volte, herrie en stank KLEYN AUTO'S Na verblijf van vijf jaar in Suriname In stand op Femina nU°PC5? jmutm Boeven vangen per televisie Bankiershuizen gaan samen Moeilijkheden kranten niet door tv-reclame 23.000e schip Lugubere vondst op Parijse vuilnisbelt Geen ongerustheid over hartkwalen 'oft SJhSgSSsST*"* Weer arrestatie inzake mislukte roofoverval 598,- 288,- pwllfps- ■Sü-BS ïï'wentoiï I-"- DE KOTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 3 OKTOBER i ROTTERDAM Het Motoren be drijf Kerkhovc te Rotterdam heeft de sleepboot Vikingbank gekocht. Nadat de nog brnikoafe machine-onderde len uit het schip zullen zijn gehaald, zal het casco worden gesloopt bij Frank Rijsdijk in Hendrik-Mo-Am- De Vikingbank is niet meer te repa reren. De schade die het schip gedu rende de vier maanden dat het op de Zoiderpler heeft vastgezeten heeft ge- is te groot Zoals de Vikingbank op 18 maart jj. het Griekse schip Alkyone te hulp, dat gestrand was. Door een grondzee ■werd de sleper toen zelf op de pier Nadat het schip was geborgen, viel bet bij de Scheepswerf Waalhaven f uit de takels van een bok. Kortgele- a werd de sleepboot gelicht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Er zijn dne inschrijvers. Hoogste is Van der Vorm's Aannemingsbedrijf NV met 5 005 000 In de overvolle zaal in de pastorie aan de Van Vollenho- venstraat deed notaris L. A J. Schuurs vanmorgen tegen kwart voor elf deze mededeling, die inhield, dat een Rotterdamse bouwondernemer, ei genaar is geworden van de kathedra le kerk van het bisdom Rotterdam met turn, pastorie en verenigingsloka- liteiten staande op de hoek van de Westzeedijk en de Van Vollenho- venstraat Het bedrag betekent een prijs van niet minder dan dertienhonderd gul den per vierkante meter. Een merkwaardige tegenstelling met de pnjs, die de pal tegenover deze r kkathedraal gelegen gerefor meerde Nieuwe Zuiderkerk had opge bracht: zes en driekwart ton. Iets meer dan het tiende gedeelte. Zoals men weet, was die Nieuwe Zuider kerk óók al veel te groot geworden. Bovendien moest die plaats maken voor het op Delta-hoogte brengen van de Westzeedijk LIEFST VANDAAG De heer J. van der Vorm, directeur van Van der Vorm's Aannemingsbe drijf NV, toen wij hem vroegen naar f29$ept<i10okt\ jyiT beeld zal snel verdwijnen vit *-* de stadde spitse hoge toren van de (verkochte) rk. kathedraal. zijn plannen: „Tegen de grond gooien „Al gauw'" „Als het kan vandaag nog „Wat kost die sloop?" „Ongeveer een miljoen" „En dan?" „Kantoorpand bouwen, zes of zeven etages. De plannen daarvoor zijn al op papier gezet" „Wie is architect?" „De heer H. D. Bakker. „Zijn de plannen al met de dienst van stadsontwikkeling besproken'" „Jazeker, die liggen daar al'" „En de financiering van de nieuw bouw'" „Dat zal ik zelf doen Gebeurt hele maal voor eigen rekening en risico" DOMINICUSK'EBK Naar wij vernemen is het de bedoe ling, dat mgr. Ml A. Jansen, bisschop (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er zijn vier be- j r de in een stad leven- I s In Rotterdam de bij- bt hebben van het ge- Die vier zijn de „over- voite," bet lawaai, de stank en de sfeerloze lelijkheid. Aldus maandag middag wethouder mr. H. C. G. L. Polak in zijn praatje tijdens de „sire- ne-Iunch," de middagmaaltijd die ie- i dere eerste maandag van de maand in de bovenzaal van de remonstrantse de Mathenesserlaan wordt gehouden, j Het zal nooit lukken, zo zei wet- j houder Polak, al deze bedreigingen i geheel te onderdrukken en al zou dat gelukken dan zou men nóg geen mooie stad hebben. De opbouw van een werkelijke mooie stad vergt fan- intuïtie en vakmanschap van Over de eerste dreiging zal wet houder Polak dat een stad vol taag zijn, maar dat een gevaarlijk aspect het gevoel is, dat de stedeling zich vrijwel nooit onbespied weet, dat hij altijd heeft te maken met een grote hoeveelheid anderen. Er is volte op de weg door de „ongenoeglijke" stad genoot die zich per automobiel ver plaatst Twee botsende voetgangers nemen beleefd de hoed tegen elkaar af en verontschuldigen zich. Botsende auto mobilisten kennen deze manieren niet meer. Er is volte in de wijk door de noodzakelijke hoogbouw, waarin niemand zich zo gelukkig gevoelt als In een eigen huls-met-tuin. Voor wat betreft de tweede drei ging, het lawaai, zal de heer Polak de brommer als de hoofdschuldige en hij meende dat rigoureuze maatrege len nodig zijn om de brommers te De dreiging van de stank is ln Rot terdam reeds vroeg onderkend en daartegen zijn ingrijpende maatrege len uitgevoerd. Ten slotte de sfeerloze lelijkheid, waarmee de wethouder niet bedoelde lelijkheid zonder meer: het Rem brand tplein in Amsterdam en Picca dilly Circus in Londen haalde hij aan als voorbeelden van gezellige lelijk heid. Maar de heer Polak doelde op de dodelijke vervelende sfeerloze le lijkheid van eenvormige stadswijken Een goed voorbeeld ln de strijd daartegen had hij ontmoet in Kopen- MR. H. C. G. L. POLAK spoken hagen, waar op de onmogeljkste plaatsen banken staan mensen kunnen zitten en op die nier het leven op straat gezellig kun nen maken. Een Idee voor Rotterdam, dat niet dunr of Ingewikkeld 1st We zijn er voor wat betreft de herbergzaamheid van Rotterdam nog lang niet, aldus de heer Polak, al zijn we een heel eind. Nieuwe Binnenweg 26 Rotterdam telef. 010-254483 Groot assortiment gebruikte personen-auto's. Inruil en financiering mogelijk. Dagelijks, ook zaterdag, geopend tot 6 uur. AMSTERDAM Vanmorgen is en eerste groep van 140 Toegoe nezen, die oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië enkele jaren geleden tuit Nederland naar Suriname -den overgebracht, in ons land aangekomen. Volgende maand keert een tweede groep terug. In de vijf jaar die zy m Suriname hebben doorgebracht heeft de groep weinig geluk gehad. De meesten kregen tegenslag op tegenslag. Door onvoldoende voorlichting en door de ondeskundigheid van de Toegoenezen op het gebied van de landbouw het waren geen land bouwers maar Technici is de ex ploitatie van de plantage Slootwyk bij Paramaribo een mislukking ge worden. Na een poging van de rege ring tot sanering van de plantage, die op mets uitliep, kwam men tot de slotsom, dat verdere investerin gen niet verantwoord waren. De enige oplossing was dat de Toe goenezen die dat wensten naar Ne derland zouden terugkeren. De meesten voelden hiervoor, want slechts tien zullen er blijven. De Toegoenezen zijn een van Java stammende bevolkingsgroep van ge mengd bloed. Het Indisch-Nederland- se élement overheerst. In I960 wer den ze op hun verzoek overgebracht naar westelijk Nieuw-Guinea. Emft 19Ó2, na de overdracht van West- Inan aan Indonesië, kwamen ze naar Nederland. Zy zullen voorlopig worden onder gebracht in enkele opvangcentra en contractpensions ISEENRINCK-BRU. (doord* b RINCK-extra's) VgOjjOgUaCTDAHOOjT (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wethouder J. Worst heeft gisteravond in de stand van de brandweer op de consumen tenbeurs Femina" de duizendste vrij willige brandweerman ingeschreven. Deze mijlpaal voor bet Rotterdamse korps werf bereikt door de toetre ding van de heer J. Th, Chr. de Groot (22), uit de Herman Gorter- straat (links op foto). HQ kreeg daar voor een waardebon. De wethouder die een halfuur ln de stand zat schreef eveneens de 999 en 1001e brandweerman in. Tot en met maandagavond hebben zich ruim dertig vrijwilligers voor het bluswerk in de stand gemeld, een aantal waarmee de brandweer bijzon der tevreden is. In de stand was gisteravond ook de 13-jange Henny van Daal (midden) aanwezig, het meisje dat onlangs heeft gevraagd of het mogelijk is dat ook meisjes toetreden tot de vrijwilli ge brandweer. Henny was gekleed in wit bluspak, met helm. van Rotterdam, de Steigerse Kerk of Dominicuskerk, die enkele jaren gele den aan het Hang werd ingewijd, tot kathedrale kerk van Rotterdam zal bestemmen. Een officiële beslissing heeft mgr. Jansen echter nog niet genomen. Interessant is ten slotte te weten, dat de kathedrale kerk, die nu wordt gesloopt, in 1692 werd geopend. De bouwkosten waren indertijd 140 000. Maar toen lag deze kerk aan de uiterste westrand van Rotter dam, grenzend aan weilanden met koeien De kerk is in neo-gothisehe stijl gebouwd door de Haagse architect N. Molenaar, een leerling van dr. p. J. Cuypers In 1958 is de kerk tot kathe draal verheve Omstreeks een half miljoen van de opbrengst zal worden besteed aan schulddelging en wel licht aan de bouw van een vergader zaal of bescheiden kerkruimte met pastorie. De rest is bestemd voor de bouw van kerken in het bisdom Rotterdam. De transactie van vandaag maakt bet duidelijk, dat de Medische FacuJ-j tót nedbMÏe gemeente Rotterdam aan van de kathedrale kerk. Het gebed lege stuk kost Van der Vorm's Aanne mingsbedrijf iets meer dan zes mil- joen gulden. Daarbij komen straks de bouw kosten van bet pand dat er op zal verrijzen. Het zal een onmogelijkheid zijn voor de rijksoverheid ten behoe ve 3n de Medische Faculteit de hu„r te betalen die dit pand zal moe ten opbrengen. een boeiend overzicht van wat nieuw is in de meubelmode Politie neemt proeven ENSCHEDE Binnenkort neemt de Nederlandse politie proeven met een nieuw communicatie-systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de normale televisie-uitzendingen of de proef-uitzendingen. De vijf lijnen, van de afscheiding van het beeldkader op het televisie scherm worden onzichtbaar voor het publiek gebruikt als trans missiemiddel voor bijvoorbeeld vingerafdrukken, foto's of mede delingen. Een speciaal apparaat bundelt de beeldlijntjes samen tot een apart beeld. By de ontvangst wordt ge bruik gemaakt van zelf ontwikke lende fotocamera's die gereed wor den gemaakt voor de ontvangst zonder dat er mensenhanden aan te pas komen. Met dit communicatieapparaat kan bijvoorbeeld een verzoek tot opspo ring bijzonder snel ruim tien seconden worden overgebracht. Philips heeft het apapraat ont wikkeld. AMSTERDAM De bankiershui zen Pierson, Heldring-Pierson en Vlaer-Kol gaan volledig samenwer ken. De firma Vlaer-Kol, die sinds 1691 m Utrecht is gevestigd en over vier bijkantoren beschikt, is hier mee toegetreden tot een groep van verbonden bankierfirma's, waarvan Pierson, Heldring-Pierson reeds deel uitmaakt In een communiqué zegt Pierson, Heldring-Pierson, dat het samengaan met dit oude Utrechtse bankiershuis een waardevolle versterking van haar positie is. Pierson, Heldring- Pierson heeft vestigingen in Amster dam, Den Haag, Rotterdam en Haar lem. ln Wcst-Duitsland: BONN De financiële moeilijkhe den bij de Westduitse kranten kunnen niet worden geweten aan de reclame op de televisie. Dit is de conclusie van een door de regering ingestelde commissie, die ruim twee jaar lang heeft onderzocht of de tv-reclame de kranten het brood uit de mond stoot Zij wijst de voorstellen van dag bladuitgevers af om door het over nemen van het tweede tv-net een compensatie te krijgen, voor het verlies aan advertentie-opbrengsten. Dit zou volgens de commissie de concurrentie tussen de media verstoren en de on afhankelijkheid van de tv-stations in gevaar brengen. ROTTERDAM Tweëentwintig dagen eerder dan vorig jaar is het 23 000e schip de haven van Rotter dam binnengelopen. Tl kwam dit feit op naan de Finse kustvaarder met olie van Gdynia meerde in de Eerste Petroleumhaven. Vorig jaar arriveerde als 23.000e de Engelse City of Port Elizabeth op 25 oktober. (Vervolg van pag. 1) Indien hij naar Nederland wordt uitgeleverd dan zou zijn berechting in ons land mogelijk zijn. Een Oosten rijkse rechtbank heeft Rajakowitsj tot enige jaren gevangenisstraf ver oordeeld, welke straf hij inmiddels heeft uitgezeten. Daarom kan Oos tenrijk hem niet meer uitleveren. Rajakowitsj stond sedert 1963 m ons land gesignaleerd en door de toenmalige procureur-generaal te Amsterdam was destijds reeds een bevel tot zijn aanhouding verspreid dat nog steeds van kracht is. Tijdens de bezetting was hij werk zaam aan de Zentrals telle für JÜdische Auswanderung in Den Haag en volgens verklaringen van Neder landse getuigen op het proces was hem ten laste gelegd, dat hij op- proces was dracht gaf tot overbrenging van 83 Nederlandse, in Frankrijk vastgehou den, Joden naar Auschwitz. Van deze 83 vonden er 82 de dood Rajakowitsj meldde zich op 17 april 1963 bij de Weense justitie omdat hij meende daardoor aan de greep van zijn Joodse achtervolgers onder lei ding van Simon Wiesenthal te kun nen ontkomen en tegelijk daarmede te voorkomen dat hij aan Polen of Nederland zou worden uitgeleverd. Uit Wenen wordt nog vernomen dat het openbaar ministerie daar ge volg heeft gegeven aan een els van Rajakowitsj en is overgegaan tot in beslagneming van het boek DOch die Mórder Ieben van WiesenthaL In dit boek schrijft Wiesenthal ojh. over Rajakowitsj. De ex-nazi is van oor deel". dat enkele passages in het boek beledigend voor hem zijn. PARIJS Een arbeider heeft gis terochtend op een vuilnisbelt bij Pa rijs het verminkte lijk gevonden van een vnjwel geheel ontklede jonge vrouw. De politie is er nog niet in ge slaagd de identiteit van het slachtof fer vast te stellen. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Prof. dr. A. Querido uit Amsterdam heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van de oudere ambtenaren ter griffie. Aanleiding was het feit, dat in betrekkelijk korte tijd enkele ambtenaren zijn overleden aan een hartkwaal en dat anderen zich op grond van hartklachten hadden ziek gemeld. Het resultaat van het onderzoek is, dat het provinciaal bestuur wil gaan arts en een verpleegster drie ochtenden of middagen per nVet ï^ovmdehuis zal een dok terskamer worden ingericht. WGedepu- teerde Staten vragen hiervoor een krediet van 36.000 per jaar. In het rapport van prof. Querido zijn cijfers opgenomen omtrent de leef tijdsopbouw van het provincie-perso neel en het ziekteverzuim. Deze cij- lers zyn vergeleken met die van andere diensten en bedrijven. Ook staat erin hoeveel ambtenaren in tien jaar aan hartziekten zijn overleden. Andere lacloren De gegevens geven naar het oordeel van prof. Querido weinig of geen reden tot ongerustheid. Met deze cijfers al leen is lang niet alles gezegd omtrent de gezondheidstoestand van het per soneel Er sQn volgens hem factoren» die ln de huidige situatie meer dan gewone aandacht vragen. SterfgevtUd mrt*. hartaiekten van peraaneeMedenk*? vooral wanneer die Xttii mfkt werk voordoen een b«sondM.T?5i matiserende werking op het m!?* personeel hebben met als «cvalr «w onrust en toeneming van vennemïï"*1 ook van werkelQkc In de tweede plaats leert de en?#»* dat het betrekken van een moderat bouw evenzeer een traumatiserenSl vloed heeft. Het gevolg kandia fe ontstaan van psychische klachten^ het gen van lichamelijke klachten." Voorts behoort reeds een groot rfaat van het personeel tot de outC^ situatie die op zichzelf een bHaMiS problematiek met zich mSsgïFï dus prof. Querido. In totaal zijn thans ongeveer 12jn mensen fa dienst van de provincie. Hé lichamelijk onderzoek zal zichüTSw? zaak richten op 45-jarigen enouX Het geschiedt op vrijwillige baskoefc zullen klachten omtrent de wertbfc» worden onderzocht Hierbij aal de UTRECHT De politie h«ft de 26-jarige bouwvakarbeider P. uit Gorkum gearresteerd. De man heeft bekend medeplichtig te rQn geweest aan de mislukte roofoverval op het Utrechtse kantoor van het Sodaal fonds voor de bouwnijverheid op 15 september. In totaal zyn nu vyf verdachten aangehouden. De andere vier hebben eveneens bekend. Blaupunk? Grootbeeld t.V. uit do gloednieuwe serie i960. Een echte BOOGAARD-eenbïeding ven f 798,- Grundig grootbeeld T.V. Zéér goed apparaat in prachtige houten kast {meesterwerk) 698,- Rodfo-grcmmofootimWböi ~met~Kör- ting radio en Philips 10-pIatenwisse- laar van f 498,- voor 398,- Grundig radjo-grommofoonmetibel. In zeer mooi meubel met i 0-platenwis- „leer 500- Telcfunken radio Gavotte. Klasse apparaat, heel mooi van 378,- tijaelijk voor Grondig radio. Past overal in en overal bij Iets heel f 218,- gezelligs Erres bandrecorder 4 sporen geheel compleet voor 248,- Gnmdlg bandrecorder 2 sporen geheel compleet van r OOQ f 380,- voor J *30,- Telefunken voi-stereo bandrecorder, een onvoorstelbaar mooi „en goed -apparaat van f.898,- X CQO 4 voorJ e*®®# TeiefttrJcen platenspeler in koffer van f 125,- voor flo'f, Philips - Grondig Korting. Reeds een heel mooie degelijke Philips radio r fin voorJ Philips gehoorapparaat. Het bekende 3-kop apparaat 69,- Bcmden voor Uw bandrecorder In vele maten met zéér hoge kortingen. Scki«dimiFw*j 41VlatrdiwRIt!. 341744 - WleWt.nlru» Van Ht«*»4tt,laan 33tri, 34499* I—SpeelaalsMk voor stijlvolle sfsorvorüchtinu 1 Kort. Hoogstraat 15-T.J. 343/14 GEMEENTE SCHIEDAM De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat ingaande 4 oktober 1967 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afd. Openbare "Wer ken) voor een ceder «ter inzage ligt het by besluit van gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland van 9 augustus 1967 goedgekeurde bestemmingsplan „Havendyk-Maasboulevard". Gedurende evengenoemde termyn kunnen zij, die zich tydig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hébben gewend, by de Kroon beroep instellen. Schiedam, 3 oktober 1967. De burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA. Door ragalmatig adverteren wordt uw xaak bakand Si'...,15®! <i jM: INIMTiNC tegen difterie - kinH»®1 tetanus kinderverlam ming en tegen pekken w. 0,t. 1» teeen nokken voor kinie"®; dia da léeftUd vin tweo JW not niet hebben a difterie - kta""»*- Men aan zian ««oei ing Socmen. worox ae tannurae"-v- lengd Deze beriampw ptieta door geöruik menjfd vaccin tetf**1 noemde stekten. Door arts zat bon S uit m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2