Ruimte voor jeugdwerk Proveniershuis m het Cultureel programma voor de schooljeugd AGENDA DERBY UP DRINK Boeiende lezing over het huidige China Commandowisseling op Dr. A. kuyperschool Woningen in Maasland plotseling duurder ,EUROTAX' SIM JA mc gratis Derby Drinks gias bij 2 flessen Tas met duizend gulden gestolen EUROTM VLAARDINGEN Van de Hoek lof Vlaardingen Overstekend kind door auto gepakt B. EN W. IN AANBIEDINGSNOTA En muziekschool naar de Lange Nieuwstraat Gouden feest van Huisvrouwen Kleuter (4) viel van steile trap Hans v. d. Broek óók kampioen senioren Volkskerstzang 1967 in vrede geregeld Studiekring begon seizoen VEEL CADEAUS VOOR VELVIS BOUWPLAN GAAT NIET DOOR Burgerlijke stand r TEL 2 ?«66* 7P Chailloux exposeert ,de Visbank'* m Clir. Besturenbond Drie-cent-aktie weer ingevoerd Weer verkeerscursus voor bromfietsers ONDERSCHEIDINGEN VOOR DONORS Oude Haven gesloten voor de scheepvaart FUNH0USE pg ROTTERDAMMER TOENSDAG 4 OKTOBER Ï967 Grootste ondmg. en dagelijks 25 oktober t/m 4 november tintelend fris en lekker pittig Strijd de goede strijd met Sturka: voor de goede mode, goed gemaakt van goede stoffen. Pagina 3 Maassluis" het Umcaprogramma Si. di? fiimotheek te Neuchatel, Zwitser- - voor haar leden. Een zevental Jilms MAASSLUIS Vrijdag brengt de smal- !W.rtt 'vertoond In het zalencentrum aan ie UJsterlaan. Aanvang 20.15 uur. - MAASSLUIS In de kantine van de frinlBde Touwfabrieken heeft het Eoode de jaarlijkse afname voor bloed Shmi'den. Ditmaal was de opbrengst 261 hahx liters bloed, wat één fles minder is jan vorig jöar- vlAARDU.'CEN Gedurende septem- bij de Ttljkspostspaarbank In 1588 handelingen ƒ315 000 ingelegd en ;n 941 handelingen 382 000 uitbetaald a VLAARDINGEN Donderdag 9 en triiriae 10 november za! door de directeur an gemeentewerken en de chef van de ISritng plantsoenen schouw worden gedre in over de sloten, die in de gemeente «aardingen zijn gelegen VLAARDINGEN Op het Bur gmeester De .gfirdesplein is dins dagmiddag de achtjarige Jan Los door een bestelauto aangereden De jongen stak de rijbaan over en be merkte de auto te laat. Met een gebroken rechterbeen is hu naar het Holy-ziekenhuis ver- 1 voerd- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er komt van het jaar nog geen culturele no ta. B. en W. hebben dat wel be loofd, maar toen zij deze toe zegging deden konden zij niet voorzien dat zich bij het samen voegen van de deelrapporten tot één nota zoveel moeilijkhe den zouden voordoen. Het college komt tot deze erken ning in de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting, maar waarschuwt daarin tevens voor de onjuiste con clusie dat met het samenstellen van de culturele nota onvoldoende voort gang zou worden gemaakt Niettemin wordt m de aanbie dingsnota al het een en ander verteld over het voorgenomen beleid in de sector sport, cultuur en jeugdzaken. Zo gaan wat de behoeften aan ruim ten voor jeugdwerk betreft de gedach ten voor de toekomst uit naar het Pro veniershuis. De bereidheid tot het bouwen van nieuwe lokalen voor dit doel blijft wel bestaan, maar de moeilijke bud gettaire positie en de beperkingen op het terrein van de investeringen ver hinderen een spoedige verwezenlij king daarvan. Daarom wordt voorzie ning in de bestaande behoefte voorlo- VLAARDINGEN Het program ma van de commissie jeugdvoorstel lingen voor de eerste helft van het nieuwe seizoen vermeldt toneel, mu ziek, declamatie en ballet. Op woensdag 18 oktober zal in de hal van de Dr. A. Plcsmanschool aan de Amboniaan 101 de declamatiecursus onder leiding van de voor drachtskunstenares Lily van Hagbe starten. H^t Scapinoballet komt woensdag 15 november één of (bij voldoende belangstelling) twee voorstellingen ge ven voor de leerlingen van de zesde klas van de lagere scholen en voor die van de eerste drie klassen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Een dag later zal de Toneelgroep SCHIEDAM De Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen in Schie dam bestaat vijftig jaar. De aidcling telt driehonderd leden. Ze benoemde een feestcommissie onder leiding van mevrouw C. Bombeke-van Woerden. Vanavond, woensdag, biedt deze com missie aan de leden met introducé's een feestavond in het Passage Thea ter, met het cabaret Pepijn met Paul van Vliet. Voor de aanvang van het feest reci- pieert het bestuur tot 19.30 uur, uitsluitend voor genodigden. De leden complimenteren hun bestuur op woensdag 22 november m Europoort. De Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen heeft vooral een voor lichtende taak. Zij realiseert dat door lezingen, excursies, koffieuurtjes. Er zijn naai- en gymnastieklessen. Op donderdagmorgen volleyballen vele ieden m de Sporthal onder leiding van mevrouw Nesse. De heer Straver is docent m de bloemschikcursus, een serie van vijf lessen, met mogelijk een vervolgcur sus. Maandagmiddag IS oktober be zoeken de dames een bakdemonstra- tie in Irene. De afdeling is zeer aktief. Vorig jaar bracht men bijvoorbeeld ter gele genheid van sinterklaas iedere bewo ner van het Proveniershuis een geschenk, en ook „vergeten" mensen die via een wijkverpleegster worden gezocht, kregen een verrassing.. De vereniging heeft ook een eigen oppasdienst. Het huidige bestuur bestaat uit de dames E. de Vos, voor zitster, a. Eijsbergen, secretaresse en N- de Jong, pennirigmeesteresse. Ere-voorzitster is mevrouw M A. Roelfsema-Poelstra. SCHIEDAM De vierjarige Wil- helmina Janssen werd gisteravond met een hersenschudding opgenomen in de_Dr. Noletstidhtmg. Zij was van de vrij steile trap ouderlijke woning laan. gevallen in baar aan de Groene- C!lr- Sociale Belangen. Lange sin» Jaarvers, chr.-gc-ref. mannenverenl- dér-f Passage-theatcr: Cabaretavond Ne- Ver. van Huisvrouwen. 20. vatoor _,De Rotterdammer", Lange «2. Uitsluitend redactiezaicen tij- SchUri tel' 2«1«0, b.g.g ,246619. Agentschap ïïft: Mevrouw J. van Gog, Dr. Za- ,raat '39a tel. 15240» (ook klachten ,L,J*g*nS)« Alarmnummer politie: 264666, Gn,^?S?imer brandweer 269123: GG ven sf5 Apotheek: L. Evers, Lange Ha- «7'W '699272S8242: Kethel. schiedamseweg "66 uit Amsterdam voor de leerlingen van de vierde en vijfde klas van de, lagere scholen de kindermusical „De schitterende schoenlapper" opvoeren in twee voorstellingen. Verder staan op het programma een jeugdconcert door het Zuid-Hol landsorkest en toneelvoorstellingen door -de toneelgroep Proloog of het Vestzaktheater. Deze evenementen zijn bedoeld voor de zesde klassen van het lagere onderwijs en voor de eerste drie klassen van het voortge zette onderwijs. De commissie heeft de organisatie van drie voorstellingen in een vreem de taal voor de „bovenbouw" van beide lycea overgenomen ,van het Groen van Pnnstererlyceum. De eerste voorstelling in deze serie is vastgesteld op vrijdag 8 december. Dan speelt het Theatre Royal uit York „The Birthday Party" van Ha rold Pinter. In samenwerking met de heer IV. B. van Ginneken, bedrijfsleider van de Stadsgehoorzaal, zal de commissie onder de leerlingen van het voortge zet onderwijs de belangstelling stimu leren voor de voorstellingen, die in het kader van de Hippo-Campusserie worden gegeven. Voor de tweede helft van het sei zoen, waarop de commissie zich mo menteel nog bezint, staat de jaar lijkse declamatiewedstrijd voor de schooljeugd op het programma. Ver der denkt men nog aan „Le voyageur sans bagage"_ van Jean Anouilh en „Die Physiker" van Friedriech Dürrenmatt voor de leerlingen van de hoogste klassen van beide lycea. VLAARDINGEN Vnjdag 13 ok tober zal m de expositiezaal „de Visbank" een tentoonstelling worden geopend van Roger Chailloux. Zijn etsen zullen tot en met 28 oktober te zien zijn. Chailloux exposeerde eer der met de Atolgroep in het recreatie oord van de ENCK. Ongeveer 400 mensen hebben een bezoek gebracht aan de expositie van de Amsterdamse beeldhouwer Krop in de Visbank. Voor ƒ750 is aan kunstwerken verkocht SCHIEDAM Het TSF- clubkam pioenschap tafeltennis 1967 heeft een grote verrassing opgeleverd. Het jongste TSF-lid Hans van den Broek w~ die op grond van het behaalde junioren-clubkampioenschap gerech tigd was bij de senioren te spelen slaagde er in alle senioren, waaron der gerenommeerde 2e klassers als Paul de Looze en John Schilperoord achter zich te laten en aan zijn junio- rentitel ook die van senioren-club kampioen toe te voegen. Daarvoor moest hij in de finale afrekenen met.... zijn zestienjarige broer Peter. Tot aan de halve finales kende de clubtitel-strijd wel een spannend ver loop, maar verrassingen bleven uit. De eerste teamspelers P. de Looze en J. Schilperoord plaatsten zich bij de laatste vier, samen met jeugdige Hans en Peter van den Broek. De verwachting, dat de ervaring van eerstgenoemden wel de doorslag zou geven voor het bezetten van de finale plaatsen bleek een onjuiste. Hans versloeg Paul de Looze met 2118 2316 en Peter mocht dan we méér moeite hebben met John Schil peroord, htj trok toch met 2321 2220 aan het langste eind. De finale was een bijzonder ener verende. Peter van den Broek won de eerste game vrij gemakkelijk (2114) en het spel gaf de indruk dat Hans er ook in de tweede game wel niet aan te pas zou komen. Deze herstelde zich echter keurig en bracht met een 2117 zege de partij en in balans. Meer nog: hij stootte in de derde en beslissende game reso luut door en leek bij de stand 147 rechtstreeks op de titel af te gaan. Peter vocht echter uitstekend te rug, hernam het initiatief en kon op 17e=17 gelijk komen. Dank zij gedurf de/maar uitstekende spelspreiding en backhandslagen liep Hans uit naar 2fc=17, moest toestaan dat Peter <op 2018 kwam, maar besliste toen de partij met een fraaie forehand-aan val: 2118. Daarmee won junior Hans van den Broek bet senioren- clubkampioenschap 1967 van TSF. SCHIEDAM Het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven werd gesticht toen de leden van de vakbeweging nog hard moesten werken voor weinig geld. Niettemin gaven zij destijds drie cent per week om exploitatie -en on derhoud van een eigen gebouw mo gelijk te maken. De Christelijke Besturen Bcmd wil deze „drie-cents-aktie" weer nieuw le ven inblazen. Het moet mogelijk zijn de kas te steunen met een bedrag dat men (nu) voor een pakje sigaretten betaalt Het bestuur vroeg 1,50 per jaar, en ve le leden reageerden, zodat nu een be drag van 200 binnen, is. Er zijn twee duizend CNV-leden in Schiedam. De Besturenbond hoopt eieer be langstelling van jongeren, die niet meer weten welke offers m het verleden zijn gebracht en waarvan zij de vruchten nog plukken. Op 29 april werd zoals gemeld de grote zaal na verixniwing officieel in gebruik genomen. Deze is nu één der modernste zalen in Schie dam. Deze verbetering kostte ƒ24.000. „Als de vakbeweging een eigen dak boven het hoofd wil houden en aan haar verplichtingen voldoen, moet ieder lid deze drie-cents-aktie steunen", zegt penningmeester Jac. Wever! ing. SCHIEDAM De voorbereidingen voor de dertiende Kinderboekenweek, die gehouden wordt van woensdag 25 oktober tot en met zaterdag 4 november, zijn reads m volle gang. Een 'belangrijk onderdeel is de voorleeswedstrijd, waarvan de halve frnale donderdagavond wordt gehouden m de Gemeentelijke Bibliotheek en de r.k St. Liduma-bibüotheek. Zesentwintig lagere scholen -doen mee. Op donderdag 19 oktober is de finale, waarbij wordt uitgemaakt wie kans maakt in de landelijke finale die direct wordt uitgezonden voor de AVRO-televisie op zaterdag 28 oktober van 1900 tot 20 00 uur. Het thema is dit jaar „Kind-eren in andere landen". De activiteiten worden georganiseerd onder leiding van mejuffrouw N. Albeis van de kinderbib!ïoüheek, de heer Dijkman van de boekhandel en de heer Brand van de Prof. Kohnstammschool De schrijver Sipke van de Land zal donderdag 9 november m de aula van het Museum van zijn werk komen verteilen. De boek handelaren nodigen Bert Brugman uit met zijn poppentheater m Musis Sacrum. Schiedamse kinderen kiezen ook mee aan „Hel beste kinderboek van het jaar" De jury CPNB bekroont dit jaar géén kinderboek. O0ÖYl*.!Nï-' pig meer gezocht in het beschikbaar stellen van een reeds aanwezige en voor het doel bruikbare ruimte. Hetzelfde Proveniershuis zou een uitkomst kunnen zijn voor een kunstenaarscentrum, dat enkele be langstellenden uit kunstenaarskrin gen willen stichten. Tussen hen en B. en W. bestaat daarover enig infor meel contact, maar dit heeft (nog?) niet tot een zodanig resultaat geleid dat B. en W. daarover nadere medede lingen kunnen doen. 1 Concreter zijn de plannen met be trekking tot de huisvesting van Je muziekschool. Het ligt in de bedoe ling deze instelling bet gebouw aan de Lange Nieuwstraat, dat thans nog bij het Stedelijk gymnasium in ge bruik is, toe te wijzen. Een voorstel daartoe kan de raad binnenkort verwachten, maar eerst moet nog worden nagegaan welke voorzieningen getroffen moeten wor den om het gebouw voor deze bestem ming geschikt te maken. In het hoofdstukje „sociale aangele genheden" delen B. en W. mee bin nenkort nadere voorstellen te zullen doen tot het vaststellen van nieuwe verordeningen inzake de algemene bijstand. De adviescommissie voor buitenlandse arbeiders, die onlangs definitief werd samengesteld, zal de zer dagen met haar werkzaamheden beginnen. Ten slotte meldt de aanbiedingsnota dat de uitvoering van de werkzaam heden voor het woonwagenkamp, waarvoor de gemeenteraad in zijn maartvergadering een krediet van 20.500 beschikbaar stelde, een eind- weegs is gevorderd en dat het over leg over een gemeenschappelijk kamp in de regio voortduurt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De christelijke harmonievereniging Sursum Corda en het Vlaardingse Convent van Ker ken hebben volledige overeenstem ming bereikt over samenwerking bij de organisatie van de Volkskerstzang 1967. Vorig jaar moest het kerstconcert op het laatste moment worden omge zet in een zangdienst onder het motto „Zingen met Sursum", nadat een po ging tot samenwerking met het con vent mislukte. Ook vorig jaar slaagden de gesprekspartners er niet in een goede basis voor samenwerking te vinden. Een derde poging heeft thans tot het gewenste resultaat geleid, zodat belde evenementen met hun vrijwel gelijke karakter zullen worden gebundeld. De volkskerstzang zal dit jaar vrij dag 22 december worden gehouden. Aangezien -de Grote Kerk door de restauratie -nog niet beschikbaar is, zal worden getracht de Rehobothkerk of de Nieuwe Kerk voor dit doel te bestemmen. Behalve Sursum Corda zal ook het muziekkorps van het Le ger des Heils medewerking verlenen. SCHIEDAM De afdeling Schie dam van het Verbond voor Veilig Verkeer zal in samenwerking met de politie bij voldoende deelname weer een „Verkeerscursus voor brom fietsers" houden. De lessen zijn op de dinsdagavon den in de maand oktober van 20 uur tot 22 uur. Aan het eind van de cur sus wordt een schriftelijk examen af gelegd. De kosten bedragen 5,- (inclusief lesmateriaal). Aanmeldingsformulieren aan het hoofdbureau van politie, Lange Nieuwstraat 55. De aanmelding sluit zaterdag 14 oktober. (Van een medewerker) SCHIEDAM Hl de Dr. A, Kuy perschool aan de Stadhouderslaan is dinsdagavond afscheid genomen van het hoofd, de heer H. Velvis en werd zijn opvolger, de heer A. Donkers begroet. Eerst was er een officieel gedeelte met de oudercommissie, het schoolbestuur en het personeel, daar na kregen de ouders gelegenheid tot afscheid nemen en kennismaking. Tijdens het officiële gedeelte zei de voorzitter van de oudercommissie, de heer H. J. Kalfsbeek, dat dit afscheid van de 33-jarige heer Velvis met wee moed gepaard ging, omdat zijn werk periode maar enkele jaren heeft ge duurd en de school bij hem in goede handen bleek. Dat bleek ook uit de woorden van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer A". Hoek, uie zei dat men nimmer spijt heeft gehad van de benoeming van de heer Velvis per 1 oktober 1964 als opvolger van de heer L. v. d. Berg. „De Dr. Kuyperschool is door u op uitnemende wijze gediend en op be kwame wijze heeft u leiding gegjeven. Met hart en ziel heeft u ,aan de school gewerkt en u liet het werk niet aan het personeel over, maar gaf zelf een goed voorbeeld, dat stimule rend werkte. De verhouding tussen schoolbestuur en u was bijzonder goed. Samenvattend wil ik zeggen, dat we uw werk niet zullen vergeten. We hebben begrip voor het aanvaar den van uw nieuwe betrekking in Hoogvliet, waar de school alleen maar uitbreidt, dit in tegenstelling met de Zuiderwijk, die alleen maar inkrimpt." Een boekenbon was het geschenk dat de heer Velvis ontvmg. De heer Hoek vond het voor de school van grote betekenis dat tege lijk een nieuw hoofd kon worden ver welkomd in de persoon van de heer A. Donkers, Schiedammer van geboor te en zelf oud-leerling van de schooL Hij gaf de leiding van de Dr. Kuy perschool met vertrouwen in zijn handen over en sprak de wens uit dat hij in de sfeer van zijn voorgan ger zal voortgaan. Nadat de heer Kalfsbeek nog even de kwaliteiten van de heer Velvis had getekend,kwamen de dames De Jong en Maan met enkele cadeaus, van de ouders aandragen: een fraaie koker (van bijna een meter lang) met bloemen, twee tuinstoelen en een verstelbare bureaulamp. De heer Donkers kreeg een „troost prijs", in de vorm van een bloemstuk- je, dat mevrouw T. Donkers-Breman in ontvangst nam. De beer Velvis had bijna geen woorden om voor de loftuitingen en de geschenken te bedanken. Hij zei met heel veel plezier aan de school gewerkt te hebben en het weggaan deed hem pijn. SCHIEDAM Mevrouw A. C. v.d. B.-van E. mist haar tas waarin dui zend gulden en enige sleutels zaten. Toen zij zondagavond omstreeks ne gen uur thuis kwam met de auto zette ze bij het uitpakken van de wagen haar tas even op de Lange Haven. Ze vergat hem mee naar bin nen te nemen, waarna een ander er zich over ontfermde. Een portemonnee met tien gul den is verdwenen uit de achterzak van de pantalon van de heer C.P.B. die aan het sporten was in de Mar griethal. Elf verzilverde vleesschalen ter waarde van vierhonderd gulden zijn gestolen uit het hotel van de heer M.S. In verband met deze diefstal werd m samenwerking met de ge meente politie van Ridderkerk de 49-jarige S. uit Vlaardingen ingeslo ten. De heer Donkers zei zich „als 26-ja- rig broekje" wel verlegen te hebben gevoeld toen hij solliciteerde en later het aanbod om hoofd van deze scool te worden, aanvaardde. Hij hoopte, dat God hem de kracht zou geven dit werk goed te doen en steunende op de wijsheid van zijn oude leer meester L. van den Berg (aanwezig in het schoollokaal) geloofde hij zijn nieuwe betrekking met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onderwijzer Joh. Jutten heeft dinsdagavond in ge bouw Triangel het nieuwe seizoen ge opend van de Studiekring „Vlaardin gen" met de lezing over „Een jaar in het land van Ma© Tse-Toeng". Voor zitter P. de Goede sprak een wei- komstwoord. Hij zei dat het rondstu ren van circulaires aan nieuwe inge zetenen succes heeft geboekt. De heer Jutten. Is een jaar lang verbonden geweest aan het omxoep- instituut radio Peking, waar hij Ne- VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van het Nederlandse Roode Kruis heeft een bijeenkomst gehad in haar gebouw aan de Emmastraat waar enkele personen zijn gehuldigd, die twintig keer bloed hebben af gestaan. Het zijn de donors A. P. van der Beek, P. 't Hart, A. P. Lok, A. Oskam en R. v. d. Wal, die onderscheiden werden met de Karl Landsteiner pla quette in brons. De heren J. F. Bergeman en J. van Gameren, die zich bijzonder ver dienstelijk hebben gemaakt werden onderscheiden met de medaille van verdienste in brons. MAASLAND Het plan voor de bouw van een veertigtal Bogaerswo- ningen in de Doelenstraat gaat niet door. Van de veie gegadigden die op de voordelige prijs van ƒ35.000 af kwamen, is niemand meer over. De aspirant-kopers zijn namelijk geschrokken van de na-calculatie die de woningen op 43.500 brachten. Dit is onthuld op een vergadering in het Trefpunt, waar o.a. burge meester F. J. Groot-Enzerink, de vroegere gemeente-architect A. War- naar en de Maaslandse bouwers J. H. van de Ham en J. van Buuren aanwe zig waren. De burgemeester vertelde dat de woningen in een prachtige omgeving zouden komen te staan, en. dat men aan deze plaats _de naam „Plantage" had willen geven. De grondprijs zou komen te liggen op ongeveer 10.000,- per woning. Op deze grond prijs maakte de gemeente geen winst. SCHIEDAM Geboren: Kirsten M., d.v. M. P. F, Dielemans en E, van Houwelin- gen; Antoinette, d.v. A. J. de Veld en A. B. M. Kriescher; Blnus, i.v. R. Tette- laar en H. J. G. van der velden-, Elvira G., d.v. E. Hausheer en R. M. Grnür; Joost, z.v. P. Tour en H. Trouw; Mirjan J.. d.v. J. Hagesteln en F. 3. Goddyn: Patriclus J. A., z.v. J. J. M. Kerklaan en C. J. A. Heniers; Monica, d.v. M. Schrumpf en F. L. Meijer, Frederlk p. T., z.v. F. Bovenberg en G. M. J. Adrlaansens; Michel A. z.v. R. E van der Linden en A. C. Bouwman; Hendrika C. J„ d.v. D. van Bruggen en E. C, Woertman; Nicoletta W. M., d.v. A. J. M. Bouman en A. M. N. Wubben; Leo P C., z.v C. 't Hart en J. S. Monjé. Overleden: C. van Soest, 83; A. Munnik, 50. SCHIEADM Geboren: Paul H z.v. R E Raats en Y G Leek: Willem R P z.v. R Agema en L M M Poppelaars: Sonja d v. C A van der Vlies en M J van der Ven; Peter P z.v. II Poortvliet en T Boelc; Patrick J K z v. c Landzaad en K T Fughes; Gerardus T zv. J Schaap en E A Spijkers Overleden: G Mars-makers, 83. A J He llef, 66: J Bras SS, wed. J Koning: W Voorwaldt. 86 Het zou gegaan hebben om drie soorten woningen, zo vertelde arclü- tect Wamaar: de zogenaamde goedko pe woningen, de wat meer afgewerk te en de woningen in de A-sector. Uiteindelijk kwam het er op neer dat de totale kosten van de woning op ƒ43.500 zouden komen te liggen. Dit bekoelde het enthousiasme van de gegadigden aanmerkelijk, temeer daar zij over documentatie beschik ten waarin gesproken werd over ƒ35.000. VLAARDINGEN In verband met het leggen van een waterzinker zal de Oude Haven donderdagmorgen 12 oktober van negen tot twaalf uur voor de scheepvaart gesloten zijn. Donderdag IS oktober 20.8* uur Harmoniezaal Totaaltheater Rob van Houten presenteert muziek, zang, dans, mime. Kaarten a 2,50 üeugdp. I 2, van dinsdag t/m zaterdag iO—12 uur kantoor Harmonie 19—21 uur kassa. derlands doceerde. Aanvankelijk was het zijn bedoeling langer te blijven, maar onenigheid met de leiding van het instituut over de te volgen, onder wijsmethoden deed hem besluiten, naar Nederland terug te keren. De onderwijzer is na 1948 de eerste staker geweest van de commu nistische republiek China. Hij weiger de tien dagen te werken nadat zijn salaris zonder opgaaf van redenen met ongeveer 150 gulden werd ver minderd. De staking werd als zeer ernstig opgenomen, maar men stelde hem financieel toch in het gelijk. Aan het begin van de lezing gaf de heer Jutten een kort historisch over zicht van China, dat qua oppervlakte het derde land.maar wat betreft in wonertal het eerste land van de we reld is. Volgens de officiële cijfers telt Chi na 700 miljoen inwoners, maar de inleider hield het op 800 miljoen. Vol gens hem wórdt dit "cijfer zo laag" gehouden, omdat dat op papier beter uitkomt met de voedselvoorziening. De heer Jutten kritiseerde dé voor lichting die in Nederland over China wordt gegeven. Van een politiestaat of van censuur was hem niets geble ken. Hij mocht alles en iedereen foto graferen. Brieven met ernstige kri- tiek op het land hadden Nederland zonder vertraging of' coupures" be reikt. m MIETZOZEER wat wethouder Polak maandag tijdens, de „sire ne-lunch" in de remonstrantse kerk heeft verteld, maar vooral wat een van de daar aanwezige dames op merkte toen er gelegenheid was tot gedachtenwisseling heeft me in m'n hart gegrepen. Rotterdam probeert en mooie stad' te- worden en doet daarbij wanhopige pogingen om aan geld te komen,'wat op het ogenblik helemaal niét gelukt Welnu: waarom zoeken we het niet in de kleinigheden. De dame, die het woord vroeg, had het over de Maasboulevard. Daar loopt een mooi en breed voet pad langs. Op dat voetpad staan ban ken en er staan bomen om de zaak aan te kleden. Maar op die banken zitten niet vaak mensen. Wel op een windloze avond in de zomer. Maar de Neder landse zomers zijn betrekkelijk kort die van dit jaar was een «"nstige uitzondering en windloze u'"" den zijn grote zeldzaamheden. Dus trekt de Maasbo jlevard, een prachtig uitzicht biedt op een boeiende rivier weinig mensen. Bovendien is b»t autoverkeer er druk: de Maasboulevard is een oer voornaamste stedelijke en ook zeiis interlokale verkeersaders. Niemand vindt het leuk om in stof en heirie te zitten. Hier ligt een interessante taak voor de afdeling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken. WAAROM KUNNEN die plant- soenenmakers niet een deel van het tegel plaveisel van dat brede voetpad openbreken en daar beplan tingen aanleggen? Heggen van al- tijd-groene heesters, die de banken omsluiten, zodat iemand die dasr gaat zitten nèt even gescheiden is van stof en autodrukte. Die heggetjes mogen best wat „stijf" zijn. Ze trekken misschien wat vogels aan, ze mogen laag blij ven, om ook de automobilisten gele genheid te geven er overheen te kij ken. En er mogen aan de rivierzijde van die heggen ook bloemperken ko men. Dat kan gebeuren op een ma nier, dat er voor de drentelende voetgangers voldoende wandelruim te overblijft. Moet u zien, meneer de groenbe- planter, hoe mooi - Rotterdam dan wordt! Goed, ook dat kost geld. Maar dat zal toch wel wat minder zijn "dan allerlei veel ingrijpender plannen op het gebied van stadsverfraaiing. Vaak zijn het de kleinigheden die 't hem doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1