Regionaal verpleeghuis voor bejaarden Bouw gemeenteziekenhuis gaat veel meer kosten fijne Raad behandelt begroting in vijf avonden Programma voor de Vredesweek Door openstelling rijksweg VERKEERSPATROON STERK VERBETERD Burgerlijke stand m m m Sul Wie vond 700 Clubbladen? I [fSlHïsn^ 1 j Nieuwe methode in strijd tegen stadsvervuïling Lichtmast brak af na botsing Inbrekers met tien mille aan de haal NV De Haas bouwde Noordzeekotter lBïsaffl II Vrachtauto reed kind (3) aan Man \iel zeven meter van schip Weinig interesse voor werk bij ontslagenen Yïnke Co heeft nieuwe showroom INTERIEUR Bekeuringen voor te hard rijden Uit klim hek gevallen Monteur ge a vond U ZOU HEN HAV-Bank rekent met computer Loop der bevolking üE rotterdammer^ VRIJDAG 6 OKTOBER 1967 beduidend goedkoper Dubbelbreed zoneter Reinigingsdienst V erslavingskliniek wil JÉ MINDER ONGELUKKEN EENS IN WERKELIJKHEID MOETEN ZIEN». Formule "67 in paiissander-kleur 995.- in teak-kieur 975.- Ervaring arbeidsbureau nu... bèduidenci goedkoper4 Pagina S Horgen koopt U dubbeibrede overgordijnstof, twee banen breed 'voor een prijs» waar we zélf versteld van staan. prachtige gordijnstof, dubbel- breed, bijna-2.5 meter breed (U krijgt 'dus gordijnen zonder naden) van een dicht weefsel in bijzonder aparte drukdesslns, normale prijs 10.95 per meter, nu voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint ge-verkoop van deze twee banen brede overgordijnstof. jt 240 cm breed, per meter schoenen Iconen? voor Gfórf te/, «f schrift, beet. SCHIEDAM De gemeenteraad naakt vrijdagavond 8 december om icht uur een aanvang met de openba re behandeling van de gemeentebe groting 1968. De begrotingsvergade ring wordt voortgezet op maandag 11, donderdag 14 en vrijdag 15 december» telkens om acht uur 's avonds. Zonodig zal ook de op maandag 18 december te houden gemeente raadsvergadering aan de begroting worden gewijd. Omdat de vierde maandag van de december op Eerste Kerstdag valt wordt de deeemberver- gadering van de raad een week ver- reegtL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 36-jarige me vrouw ;C» D. - Van H. ramde woensdag op de hoek van de Burge meester van Haarenlaan - Van Heu- ven Goedhartstraat met haar auto een lichtmast. De mast knapte af en de besiuurdster kreeg een hersenschud ding en snijwonden aan beide benen. Zij jnoest in de Dr. Noletstichting worden opgenomen. Op de hoek van de Porf Kamer- lmgh Onneslaan - Stationsplein is de 68-jarige bromfietser H.L.N. aangere den door een vrachtwagen. De 27-ari se chauffeur R. van E uit Beverwijk tod bij het nemen van de bocht naar Iffiks de bromfietser geraakt. De be jaarde man liep een gekneusde rech ter -voet op en moest naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bouw van het nieuwe gemeenteziekenhuis verloopt nog steeds vrijwel vol- g.ns het schema. De kosten van stK'htmg en inrichting worden op hei ogenblik nader geraamd en het is wel duidelijk dat het resultaat daarvan aanzienlijk ongunstiger zal uitvallen dan toen de eerste begroting werd opgesteld. Zo spoedig mogelijk B. en W. daartoe kans zien zul len zij de gemeenteraad dan ook een voorstel doen tot het vote ren van een aanvullend krediet. De gemeenteraad hoeft dan niet te rug te komen op de suggestie die verleden jaar bij de begrotingsbehan deling naar voren kwam om te zien of een eigen wasserij voor het nieu we ziekenhuis mogelijk töt besparin gen kan leiden. In de aanbiedingsno ta van de nieuwe begroting delen B en W mee met de commissie voor het ziekenhuis tot de conclusie te zijn gekomen dat daarop niet mag wor den gerekend. Bovendien zou het aantrekken van personeel voor zo'n wasserij op moei lijkheden stuiten. Bij de verdere uit werking van het ziekenhuisplan zal dan ook voorlopig met een eigen was serij geen. rekening worden gehou den. Wat verder de volksgezondheid be treft maken B en W melding van de (overigens reeds bekende1) toekomsti ge vestiging van de Rotterdamse kli niek voor verslavingsziekten in het voormalige pand van Het Zonnehuis aan de Boerhaavelaan. Het college meent tegen deze vesti ging geen bezwaar te mogen maken. De elders opgedane ervaringen wetti gen namelijk de verwachting dat voor moeilijkheden in de buurt geen vrees behoeft te bestaan. Ook wordt in de aanbiedingsnota meegedeeld dat de gemeentebesturen van Schiedam, VLAAKDlNGEN EN Maassluis met het bestuur van de Stichting regionaal r.k. verpleegte huis Nieuwe Waterweggebied overleg plegen over een plan van B en W van Schiedam tot het stichten van een verpleegtehuis voor „somatisch zieken en psychisch gestoorde bejaar den" (Het lijkt aannemelijk dat de laatste letter van het woord „zieken" achterwege moet blijven waardoor een volkomen andere aanduiding ontstaat red) Een uitgewerkt plan voor een nieu we behuizing voor de gemeentelijke vervoer- reinigmgs- en ontsmet- tingsdienst komt waarschijnlijk nog dit jaar klaar, maar er mag beslist niet op worden gerekend dat spoedig daarna met de bouw begonnen kan worden, hoe wenselijk dat ook is. En zolang het praktisch uitgesloten is met nieuwe objecten te starten ral de gebrekkige huisvesting noodge dwongen nog tenminste enkele jaren moeten worden aanvaard. Spoedig kan de raad een voorstel tegemoet zien om met de V.A.M. een contract aan te gaan tot het afvoeren van vuil per spoor. Het vuilstortter- rein aan de Anthony Fokkerstraat raakt namelijk tegen het eind van het jaar vol en, er is nergens anders nog terrein voor dit doel beschikbaar. Maar de VAM zal deze taak niet zö spoedig op zich kunnen nemen dat een overbruggingsregeling achterwe ge kan blijven. Daarom wordt op het ogenblik metvoo rtvarendheid onder zocht welke voorzieningen nodig zijn tot aan het tijdstip dat de VAM kan beginnen. VLAARDINGEN Inbrekers heb ben vannacht hun slag geslagen In het bedrijfspand van de firma Spron- kers aan de Mercuriusstraat. Zij verschaften zich toegang vla de ach terzijde, braken een kast open en namen daaruit enkele geldkistjes met een totale inhoud van ongeveer tienduizend golden weg*. In het gebouw werd een grote ravage aangericht. Goudsesingel 221 Rotterdam 161.116673-123082 SCHIEDAM De politie heeft te gen vijftien automobilisten pro ces-verbaal opgemaakt, wegens het overschrijden van de maximumsnel heid. Zij haddesa op de Horvathweg tussen de 65 en 100 kilometer gere den. MAASSLUIS De NV Scheepsbouwbedrijf en Machinefabrie ken H. de Haas heeft in opdracht van de firma Joh. van Slooten te Ur'k, een nieuwe xnotorkotter „U.K. 106-Aaïje" gebouwd, die donderdag werd overgedragen. De Noordzeekot ter heeft een lengte van 26 meter, een breedte van 6.30 meter en een holte van 3.15 meter. De voortstu- wingsinstallatie bestaat uit een zestien cylinder in V-vorm gebouwde General Motors en een dieselmotor met een vermogen van 480 pk. Het schip heelt een geslaagde proefvaart in het Europoort-gebied gemaakt. Onderzocht is ook of het wenselijk is het instituut van reimgingspolitie in het leven te roepen. De conclusie was dat de behoefte hieraan voor alsnog niet dringend wordt gevoeld. Wel heeft het beraad tot gevolg gehad dat de reinigingsdienst en de politie in nauwe samenwerking een nieuwe werkwijze hebben ontwik keld die een meer doelmatige aanpak van de strijd tegen de stadsvervui- ling beoogt. Genoemde diensten zul len B en W nog voor Nieuwjaar rap porteren over hun opgedane ervarin gen. ROTTERDAM De zeven-jarige Christa van Ee uit de Schilt manstraat viel donderdag in de speel tuin „De Driehoek" aan de Heer Da- niëlstraat van vier meter hoogte uit een klimtoren. Met een hersenschud ding is het meisje naar het Dijkzigt- ziekerihuis gebracht. SCHIEDAM Bij alle Schiedam- se kerken wordt zondag de Vredes- krant verspreid. Het programma voor de volgende week te hemden Vredesweek, dat de Werkgroep Vre desweek Schiedam heeft opgesteld ziet er als volgt isit: dinsdag 10 oktober: Film over de vrede in gebouw Irene aan -de Lan ge Haven; aanvang 20 uur. vrijdag 13 oktober: Vredesdienst met gelegenheid tot nabespreking in de Martinuskerk aan het Albert van Raalteplein (Kethel); sprekers: pas toor Kristen, ds. J. N, Nammensma (geref.), ds. E. Verwaal (herv.) en, ds. W. Vons (herv.); aanvang 20 uur. zondag 15 oktober: Vredesdienst met gelegenheid te, nabespreking in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Lange Nieuwstraat; aanvang 10 uur. De Vredesweek wordt zondag avond 15 oktober besloten met een „Oproep tot Vrede" in de r.k. kerk O.L. Vrouwe Visitatie aan de Dr. Schaepmansingel 3, die om half acht begint. Inleider is daar de Utrechtse hoogleraar prof. dr. A J. Rasker en vanuit de plaatselijke kerken zullen mevrouw J. H. Gerding-Eggink en de heren A. var. Krieken, H. de Klerk en C. de Koning over 'de vrede het woord voeren. Namensde» buitenkerkelijken spreekt dr.' „O.. Noordenbos. Ten slotte leidt dr. K, van Wely de dis cussie. Uitnodiging entot bijwoning van de „Qproep tot Vrede" zijn aan alle politieke partijen verzonden. De te behandelen onderwerpen staan ven- meld in «de Vredeskrant, die zondag wordt verspreid. Tijdens de „Oproep" zal geld wor den ingezameld voor de vluchtelin gen in .het Na'bije Oosten, dat pas toor J. Oudshoorn persoonlijk gaat overhandigen aan de hulpverlenings organisatie van de Verenigde Naties in Amman. Pastoor Oudshoorn is door zijn parochianen in 'Staat ge steld een reis naar het Nabije Oos ten te maken. Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hilledijk 262-264- Putselaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk 428 Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardlngen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Kaag en Leiden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sinds de opening van de Beneluxtannel (6 juni 1967) is het verkeerspatroon in Schiedam sterk gewijzigd. Tellingen hebben uit gewezen dat op de Burgemeester van Haarenlaan het verkeer ter hoogte van de Roëllstraat met 43 en ter hoog te van de Prins Bemhardschool (waar de heer B. A. van de Bor zijn voetgangersbrug had willen bouwen) met 54 procent is verminderd. Op de Vlaardingerdijk is het aantal passerende auto's sinds de openstel ling van de tunnel met 35 procent afgenomen en op de Burgemeester Knappertlaan met 25 procent. Het doorgaande verkeer van en naar Rotterdam steeg ter hoogte.van de Brandersbrug met twee procent. Het gemiddeld aantal auto's dat in de maanden juni tot en met september per dag van de op- en afritten van rijksweg bij de 's Gravelandseweg (van en naar Vlaardingen) gébruik maakte ls ongeveer 10.000 in. elke van de beide richtingen. Uiteraard verwacht commissaris van politie C. van der Haagen dat de openstelling van het tweede gedeelte van rijksweg 20 in 1968 een verdere ontlasting zal brengen van het ver keer op de Horvathweg en de Burg. van Haarenlaan. Daar staat tegeno ver dat de algehele verkeersintensi teit blijft toenemen. De verminderde verkeersdrukte in de stad is ook van. gunstige invloed geweest op het aantal verkeersonge lukken: met 628 aanrijdingen in de afgelopen vier maanden tegen 830 in hetzelfde tijdvak van 1966 wordt dui- ROTTERDAM De 24-jarige mon teur D. Gajadien van de Boezemsin gel raakte donderdag tijdens werk zaamheden in een garage aan de Geijssendorfferweg een snel draaien de autoband uit een autobanden ba- lanceerapparaat. De man werd tegen de grond geslingerd. Hij is voor on derzoek naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM Ondertrouwd: M .Coster, 31 en R. Egberts, 19; W van Diggelen 24 en M M L de Leeuw 21J H M van Es 58 en H van ds Ven 24: E Haak 21 en C Letter man 23: A H de Kaper 23 ea R Lansbergen 21; J Kleneker, 22 en A van Opstal 21: G J Kielnhoonte van Os 44 en I Ktmmfjser 40; C C M Knappstein 31 en M H van der Velden 27; PAI van KuUk 27 en H T J E FORMULE WANDCOMBÏNATIE Dit is de wandcombiriatie Formule *67. Opgebouwd uit (en iater naar wens aan te bouwen mët) elementen uit de Formule-101 serie. Een wandmeubel dat niets te wensen over Iaat TV-berging? De deurtjes die het "grote oog* overdag verborgen houden. draaien bij geopende toestand weg in de kast! 'n Barvak? !n het bovenkastje - com- pieet met (stemmige) verlichting en een barkiep die water- en alcohoibestendig is! Verder* vofop ruimte voor boeken, radio, uw collectie oid-timers, planten... Zowel iV teak-kieur als in palissander-kleur is de Formule '67 weergaloos mooi. U zou deze wandcombinatie eens in werkelijkheid moeten zien, bij De Klerk. Door grote serieproduktie heeft de Formule '67 een zeer aantrekkelijke prijs. mam —l'l<rfswc»_ COMPLETE WONINGINRICHTING FOTTBffiMI/DPI HAAGAiraeCHT/VUSaWJEN/HOORS/tE UES (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De HAV-Bank heeft verleden week een computer gekregen. Het kostbare en efficiënte apparaat, met een magnetisch schrij vend geheugen van niet minder dan vier miljoen tekens, is naar de twee de verdieping van het gebouw aan de Gerrit Verboonstraat gehesen. Dank zij deze IBM 1440 computer, hoeven een aantal van de oude, con ventionele administratiemachines nu geen dienst meer te doen. Onder meer wordt het rekentuig ingezet voor de schadeafdelmg. SCHIEDAM De driejarige Theo Timmerman is woensdag op zijn kin derfietsje m de Archrmedesstraat aan gereden door een achteruit rijdende vrachtwagen, bestuurd door de 21-ja- rige chauffeur B.O. Het kind liep een hersenschudding op en moest in de Dr. Noletstichting worden opgenomen. BOLNES De 38-jarige voor man-grits traier A. de Rouw uit Schie dam is donderdag van het Deense zeeschip Pernille Maersk, dat bij de scheepswerf van Boele ligt, op de ze ven meter lager gelegen vloer van een werkbak gevallen, die langszij het schip lag. Hij is met kneuzingen aan zijn be nen en rechter heup naar het Zuider ziekenhuis in Rotterdam gebracht Kouwenhoven 23: B Middelbosch 2S en W J Kramer gezegd Freher 20; J streljl 22 en A H Sliedxecht 21; G J Ttilnstra 27 en J C Benjamins 29; M A Whlemsen 20 cn E Roovers 29; L. van Wltikelhof 23 en S Verkalk 23. Getrouwd: J Tettelaar 30 en E J van der Windt 29; G Meeder 23 en 7»t Buist 20; A van der Horst 24 en A M H Fenders 19; J C Schot 20 en A E Faasse 20; OM Bouw- mans 19 en M C Combrink 19; A C Oomen 25 en M Remkes 21; T van der Knaap 33 en B van Aaken 45; A Doesburg 22 en H C Lagrouw 21; C J Verkade 23 en H van Heest 20; P van der Krult 31 en C Klaasse 19; C Dolman 21 en A Peek. 19. Geboren: Arle J zv 3 Otten en E GUsen; Kandal zv L J Smit en A M G de Kok; Robin A zv A C van der Sande en J Schepens; Robert zv D M Kooiiman en M Blokland; Stephanie MldvPL Bottse en IM Tujeehut; Overleden: A van den Hof. 71 echtg. J de Bruijn; C Vingerling 80; H Tettelaar 72, O VLAARDINGEN De bemidde ling van de werknemers, die de N.V. Vereenigde Touwfabrieken te Maassluis heeft ontslagen, verloopt moeilijk. Dat ligt niet zozeer aan de werkgelegenheid, maar aan de bereid heid aangeboden werk te aanvaar den. Dat Is de conclusie van de heer J. .T. Hoogcarspel, directeur van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord. Het arbeidsbureau heeft vijftig mensen schriftelijk tot een. gesprek uitgenodigd. Van dit aantal hebben 45 aan de uitnodiging gehoor gegeven, maar het resultaat van de zitting die in Maassluis m tegenwoordigheid van een personeelschef van de touwfa- briek is gehouden, is weinig bemoedi gend. Slechts weinig mensen toonden ani mo voor nieuw werk. Twintig wilden nog geen beslissing nemen op aanbie dingen van het arbeidsbureau, vijf hadden zelf reeds ander werk gevon den, negen hebben een slolicitatle lo pen, twee willen eerst zelf zoeken naar een andere werkgever en vier hebben aanbiedingen van het ar beidsbureau voor ander werk aan vaard. Verder zijn er nog vijf mensen, die willen wachten tot de datum van ontslag op 1 maart 1968. Uit deze cijfers blijkt, dat men nog niet direct bereid is om uit de geboden mogelijk heden een keuze te maken. delijk aangetoond dat de openstelling van rijksweg 20 en de Beneluxtunnel het verkeersklimaat in Schiedam heeft verbeterd. De gespecificeerde cijfers van de aanrijdingen zijn als volgt: juni 164 (v.j, 242); juli 139 (173), augustus 137 (205) en september 188 (210). Voor de doorgaande route Burg. Knappertlaan-Lange Haven-Gerrit Verboonstraat-Koemarkt was dit cij fer 99 (153) en voor de Burg. van Haarenlaan 35 (52). Op het nieuwe gedeelte van de rijksweg en het Ke- thelplein werden dertien aanrijdin gen geregistreerd. Vermoedelijk door het uitvallen van de Rotterdamsedijk vermeerder de het aantal aanrij'dingen op de rou te Broersvest-Singel-Stationsplein met dertien tot 54. EEN van de meest verkochte vitrages uit onze collectie is ongetwijfeld de geborduurde Terlenka met broderie uit de prijsserie van 10.50 tot 13.90. Morgen kunt U profiteren van een speciale aanbieding, want dan verkopen wij dezelfde rag fijne Mystère met een rijk Broderie dessin, in extra hoog tes, door eikaar per meter voor nog géén zeven gulden. 165,195,225 en 325 cm hoog Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka broderie Myscêres, in extra hoogte, 165,195,225 en 325 cm hoog, door eikaar ner meter voor Gein ui, of tthrlfu bat. SCHIEDAM Op 31 juli telde Schiedam 82 680 inwoners en op 31 augustus waren het er 82.715. In augustus werden 134 kinderen geboren en 52 mensen overleden. In dezelfde maand vestigden zich 326 nieuwkomers en vertrokken 373 Schiedammers naar elders. Het aantal huwelijken m augustus bedroeg 63 en het aantal echtscheidingen zes. Na het voltrokken huwelijk kregen twintig paren een eigen woning. TK wil u niet plagen, maar weet u welk seizoen we ingegaan zijn? Ja, dat van de storm en de regen, waarna de sneeuw en het ijs komt. Van de gezellige lange avon den (zonder televisie dan...) en van de bladloze bomen. Ik wou ook zeg gen: van de koopavonden, maar die zijn er met zo veel. Alleen de jaar lijks geplande, hè, meer doen we met. Het zal u niet verwonderen dat Jan Krant vierkant voor de koop avonden is. Hij is ook maar een gewone consument, die overdag niet steeds in de gelegenheid is tot ko pen. En 's avonds eens af en toe gezellig de stad in om te kijken en te kopen, ja, daar heb je hem mee. Maar dan wel graag tot 22 en niet tot 21 uur... Sommige plaatsen in ons gebied vormen een uitzondering. Die heb ben bijvoorbeeld elke vrijdag hun koopavond. Ik hoor er nooit klach ten over. Als nu Rotterdam nog lang met die koopavond talmt trekken alle kooplustigen naar die andere plaatsen en worden er heel wat cen tjes afgezogen- Maar, waar ik op terecht wilde komen, ook het Sinterklaasfeest is In zicht Misschien worden er nu een paar mensen boos. Omdat ze het te vroeg vinden en nog niet opgejut willen worden. Weinigen nemen in de zomer de tijd om 5 december-sur- prises te kopen! En je moet er dan wel eerst geld voor hebben. Waarom zou ik nu niet over Sin terklaas praten? Kijk, deze rubriek komt toch niet onder ogen van kin deren beneden de zes tot acht jaar. Zodoende loop ik geen gevaar... Bo vendien zal ik door over 5 december te schrijven een goed doel kunnen dienen. Het gaat om de „Boterletteraktie" van het Chr. Jongeren "Verbond 'in Rotterdam. Elk jaar krijgt Jan Krant het verzoek er wat aandacht aan te wijden. En elk jaar beginnen deze nijvere lieden, knechten van de Sint, weer vroeger. Deze letterver koop spekt de kas van „Ze vensprong", de aktie van de bouw commissie voor nog meer nieuwe clubhuizen. TYAAROM ben ik zo vrij u te. vertellen dat u letters kunt besteilen bij .„Aktie Zevensprong", Vondelweg 25, tel. 137442, Rotter dam. Ze kosten,/6 (zowel voor, een'I als voor een W...). Er zijn ook 'staven voor ƒ3 te koop. De prijzen zijn dezelfde als vorig jaar! Dat neem.ik; dan maar aan op.gezag van het' CJV... En u krijgt letters en staven in „een feestelijke doos". Verder kan ik u nog precies vertel len voor welk concreet doel u straks uw letter zult .verorberen. De CJV is al enige tijd bezig te sparen voor de aankoop en inrichting van een rij dend clubhuis. Met die wagen kan men naar de jeugd toe, juist in wij- ken waar geen vast onderkomen is of waar de jeugd er 'niet zo makke lijk aan toe komt zo'n gebouw bin nen te gaan. Gelukkig heb ik nog geen Sinter klazen in de etalages gezien. Dat zou dan ook wel te vroeg zijn. Maar verbaasd was ik wel toen ik ergens 1 een paar Kerstmannetjes zag staan. Nog afgezien wan het feit dat dit gewoonweg krankzinnig vroeg is wil die figuur er bij mij niet in. Kerst feest betekent voor mij geen manne tje met een baard, dat geschenken brengt. Je kunt wel alles willen vercom- mercialiseren. Eenattentie met Kerst, omdat het feest is? Dan zeg ik ja, maar geen cadeaufestijn als Sinterklaas. Daarvooi* zijn die hoog tijdagen toch niet bedoeld,-dacht ik. Als u een andere mening mocht heb ben dan hoor ik dat weL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de opening van de nieuwe showroom van de Auto Mij Vink en Co N.V. aan de Wester- ik ad el 4 kwam de direktie de heren F. Bijloo en D. J. Ruseier, donderdag middag handen tekort om de geluk wensen van talrijke zakenrelaties in ontvangst te nemen. Bovendien zorg den vele fraaie bloemstukken voor een kleurig, feestelijk decor. De beide direkteuren toonden zkh bijzonder ingenomen, dat zij dit pand hebben kunnen kopen en er hun gloednieuwe en hypermoderne show room met een oppervlakte van 250 m2 te kunnen vestigen. De plaats, niet te excentrisch gelegen en vlakbij de hoofdvestiging van het bedrijf aan de Stadhouderslaan, vonden zij uniek. De nieuwe showroom heeft ruimte voor een twaalftal auto's. De gehele verkoop is hier nu gecentraliseerd. Ter gelegenheid van de opening is er een show met presentatie van nieuwe Ford-personen en -bestelwagens. Van een medewerker SCHIEDAM Op onverklaarbare wijze is een tas met TOD clubbladen van HBSS woensdagmorgen zoekgeraakt. Toen bestuurslid P. W. van Von- deren de dinsdagavond klaargemaakte clubbladen van deze week naar het postkantoor wilde brengen, kwam hij tot de ondekking dat zijn tas ver dwenen was. Op de terugweg vond hij de tas niet en tot donderdagavond toe was er nog geen spoor te bekennen van de 700 bladen, die woensdag of donderdag in de bus bij de leden en donateurs hadden moeten rollen.; Intussen stond HBSS voor een moeilijkheid, omdat een paar honderd spelers moesten worden aangeschreven voor hnn wedstrijd, die zij morgen moeten spelen. Men vond een oplossing door met vier man sterk enkele honderden aanschrijvingskaarten te schrijven. Bij HBSS staat men voor een raadsel' hoe de 700 clubbladen zoekgeraakt zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1