Sanering badhuizen mogelijk Stagnatie scholenbouw in Holy baart zorgen Verlies bij de ENCK bijna kwart miljoen Concert Chr. Harmonie Veren. Sursum Corda AGENDA Een matroos greep en kreeg de kans bij Hoogovens HOOGOVENS UMUIDEN i v Voorlichtingsavonden in Hoek van Holland to orm Wilt u eenzelfde kans krijgen ais die matroos? - HOOGOVENS UMUIDEN Morgen roept de kiok DE STAM FOKKELMAN Berfstsongfestival j clubhuis De Haven Bouwverordening leidde tot spraakverwarring Voor toekomst een gematigd optimisme Expositie Bram Bogart geopend 1 Klokken storen OP DE '.temiiia in Rotterdam uitsluitend verkrijgbaar bij: r rotterdammer Pagina ZATERDAG 7 OKTOBER ,1967 20 KEERLIJ* rustig... (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -- Dr. A. P. de Jonge (soc.) heeft vrijdag avond tijd en r de voortgezette vergadering van de gemeente raad zijn ernstige bezorgdheid geuit over het stagneren van de scholenbouw in Holy. Hij gaf niet de gemeenteraad van Vlaardingen de schuld, maar de centrale overheid wegens het uitblijven van de nodige finan cieringsmiddelen. URGENTIE BADHUIZEN VERWARRING Bouw uw toekomst op staal 4U#i VLAARDINGEN De Chris telijke Harmonie-Vereniging „Sursum Corda" te Vlaardin gen bestaat 65 jaar en heeft naar aanleiding daarvan vrij dagavond in de Stadsgehoor zaal een concert gegeven, dat goed was bezocht. Nadat voorzitter J. Sebel de bezoekers welkom had geheten, opende het orkest de avond met Psalm 150 en speelde daarna delen uit de „Arlésienne-suite" van Georges Bizet fraai van toon en waarnodig fiks van ritme, want dirigent Beerd Boerman houdt niet van sloom spel. VLAARDINGEN Vandaas. .fr dase'ijks SCHIEDAM pti daseUjks mmm Na 9 jaar varen kreeg matroos Johannes Nanta (28) eindelijk weer vaste, zekere grond, onder z'n voeten. Precies anderhalf jaar geleden, bij Hoogovens. Nanta is nu algemene reserve in de beitserij. -Nia al die zee wil je je vrouw en kinderen (2) wel 'ns wat langer zien dan tussen twee reizen door. En toch het avontuur en het plezier in je werk bewaren." Afwisselend werk dus, bij Hoogovens? „Zeker, in de beitserij kan ik 7 ver schillende functies waarnemen! En door de ploegendienst ook overdag nog 'ns vrij." De vooruitzichten? „Prima, 'Hoogovens heeft het gelukkig in mij gezien! En dan gaat de promotie als het ware van zélf. En.dan nog dat vrije huist Nou, nnr gezin is echt gelukkig. En daar gaat het toch om!" Bouw uw toekomst op staa! HOEK VAN HOLLAND In Hoek van Holland in totel Ame-, november zal de wijkraad voor rica voorlichtingsavonden or ganiseren. De raad hoopt zo het kontakt met de bevolking te verbeteren en de Hoekse bewo ners een beter inzicht te geven van de problemen en mogelijk heden van de wijkraad. Winkelcentrum Mariniersweg 39-47» Meent 7, Rotterdam Nwe. Binnenweg 288-294, klassiek: Nwe. Binnenweg 36. Botterdam dinsdag 19 aktobeï 8 uur njn. m de Stadsgehoorzaal CATHERINE DENEUVE HENTU CAHCIN «a. in (La vie de chiteau) Toegang alle leeftijden 1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Jongens en.' meisjes van tien tot en met dertien Sar kunnen woensdag X november „«doen aan het Herfstsongfestival, ïfta clubhuis De Haven aan «Lchuisplein 18 wordt gehouden. fm jury bestaande uit onder meer lódith Bosch en nog een bekende tlvisiester zal 's avonds tijdens de finale de winnaar of winnares aanwij- zepe deelnemers mogen individueel groepjes ontreden. Het lïiezen van de liedjes is geheel vrij. Een electronisch orgel met een ritmesec tie zorgen voor de begeleiding. Tot 28 oktober kan men zich bij het clubhuis opgeven of telefonisch ónder nummer 344539. 'De deelne- mersprijs bedraagt drie kwartjes. Na ongave ontvangt men een brief thuis over de gang van zaken tijdens het songfestival. 'j Morgens zuilen repetities worden gehouden, waarna een jury 's mid- dags d« beste twaalf zal selecteren. ■s Avonds om half acht begint de wedstrijd voor een met twee bekende tienersterren uitgebreide jury. „Ik zou mijn bezorgdheid wel van de daken willen schreeuwen. We gaan klem lopen", aldus het raadslid. Burgemeester mr. J. Heusdens zei dat er tal van voorzieningen zijn, die niet kunnen worden gefinancierd. Hij vroeg om een oplossing, die ook dr. De Jonge niet kon geven. In een februarivergadering had de raad kredieten beschikbaar gesteld (Vait een onzer verslaggevers) v' VLAARDINGEN Het bestuur en ie directie van de Eerste Neder landse Coöperatieve Kunstmestfa- briek zien de bedrijfsresultaten over het lopende boekjaar met een gema tigd optimisme tegemoet Het verslag over bet boekjaar 1986-1967 meldt een resultatenrekening met een nade lig saldo van een kwart miljoen gul- deiu-iVerder wordt opgemerkt dat het wereldmarktbeeld door heftige con currentie wordt bepaald. lie situatie op de arbeidsmarkt in het Rotterdamse havengebied is niet van toepassing op de ENCK. De vraag overtreft het aanbod.en vooral zijn de gespecialiseerde werkkrach ten schaars. Pogingen om fa- bnekspersoneel uit de probleemgebie den aan te trekken leverden geen resultaten op. Hierbij speelt het wo- mngprobleem een roL Bestuur en directie van de kunst- mestfabriek betreuren het, dat het gemeentebestuur van Vlaardingen er nog steeds niet toe over is gegaan jaarlijks een, contingent woningen aan de industrie toe te. wijzen. Een ander punt in "het jaarverslag is. dat de kuns+mestmarkt bijzonder wisselvallig is. Eind 1966 zag hst er naar uit, dat er tussen vraag en aan- bod geleidelijk een' evenwichtssitua- tie zou groeien. In Noord-Amerika echter bleef de verwachte omzetstij ging achterwege door slechte weersomstandigheden, zodat de voor raden bij de Amerjkaanse producen ten zich-opstapelden. Het spuien van de overtollige produktie op de export markten heeft verstorend gewerkt. Ook door het in bedrijf stellen van nieuwe, grote produktie-eenheden in de komende twee jaren verwacht de kunstmestfabrïek - binnenkort een overproduktie, die slechts op langere termijn door een groei in de vraag kan worden opgevangen. Resumerend gevehbestuur en di- ricte te kennen, dat het lopende boekjaar nog niet die verbetering in de bedrijfsresultaten te zien geeft, die zij op grond van efficiencyverho- gende maatregelen hadden verwacht. 1 iNaar hun mening-komt dit omdat enerzijds diverse kostenfactoren, waarop zij moeilijk invloed kunnen, uitoefenen, zich ongunstig blijven ont wikkelen, terwijl aan de andere kant de opbrengsten nog steeds een da lende tendens vertonen. voor de bouw van twee lagere scho len en twee kleuterscholen die deel uitmaken van een serie van zes lage re scholen, twee kleuterscholen en een gymzaal m Holy. Voor deze scho len had men systeembouw gekozen om snel tot realisering te komen „Maar sinds februari is er niets gebeurd - en de woningbouw gaat door. De bestaande scholen zijn bijna vol. Wat moet er gebeuren wanneer ouders hun kinderen niet kunnen Ia- ten inschrijven omdat er geen nieu we scholen in Holy zijn?" De heer De Jonge drong erop aan de bouw boven aan de urgentielijst te zetten. Wethouder. G. Walstra deelde de bezorgdheid van het raadslid. Ook hij noemde het een nare ontwikkeling dat wel toestemming tot de bouw is verleend, terwijl financieringsmid delen uitblijven. Hij zei dat, na een suggestie van de commissie onder wijs, het opstellen van een urgentie- lijst onderwerp van gesprek m het college is. Wethouder E. P. van der Veen be lichtte het financiële aspect. B, en W. hebben Den Haag gevraagd vijf mil joen gulden beschikbaar te stellen, waaraan de gemeenteraad zelf een bestemming zou mogen geven. Dit is echter niet gelukt. Het college heeft momenteel in studie hoe gelden te krijgen voor bepaalde objecten die op uitvoering wachten. Naar aanleiding van het voorstel bij te dragen in het exploitatietekort van het badhuis van de bouwvereni ging „Samenwerking" ontwikkelde I zich een discussie. De heer H. M. J. Dubbeldam {lib.) wilde de visie van het college horen .op de overite bad huizen die met tekorten werken. Hij voelde er weinig voor kredieten te voteren voor badhuizen, die in een geringe behoefte voorzien. Met name noemde hij het badhuis van Patr Imodium's Woningen. De heer J. Vermeer (prot.) zei dat ook hem de kwestie badhuizen 4 met zorg vervuft. Hij wilde zonder meer in het tekort van het badhuis, van Samen werking bijdragen, omdat van deze wordt voorziening nog veel gebruik gemaakt. Wethouder Van der Veen toonde met cijfers aan, dat het bezoek aan badhuizen m tien jaar ongeveer met vijftig procent - is teruggelopen. Het totale tekort van de badhuizen heeft aanleiding gegeven tot het instellen van een onderzoek. Met de woning bouwverenigingen zullen besprekin gen worden gevoerd over mogelijkhe den van concentratie. Aan het slot van de vergadering, die in afwezigheid van tien raadsle den in een vlot tempo verliep, kwam het voorstel aan fie orde de model bouwverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten vast te stellen. Dr. De Jonge had zich in deze moeilijke materie verdiept en diende I een amendement in. Evenals het socialistische raadslid uitte de heer M. Mooij (prot.) namens zijn fractie waarderende woorden aan het adres van de gemeenteambte naren, die hun met gering aandeel in het samenstellen van de complexe verordening heboen gehad. Hij achtte het werkstuk van zodanige kwaliteit, dat deze volgens hem geen toevoe ging behoeft. Het zou de zaak onno dig moeilijk maken De woorden van de heer Mooij wer den bewaarheid. Het amendement van de heer De Jonge gaf aanleiding tot verwarrende discussies, die de burgemeester moeilijk binnen het re glement van orde kan houden. Hoewel het socialistische raadslid het amendement „ten stadhuize had getoetst opdat de raad de wijzigingen zonder meer zou kunnen aanvaar den", bleek er een meningsverschil over de redactie van bet voorstel te bestaan tussen de heren Mooij en S. Barendregt (soc.) De heer Mooij waarschuwde geen overhaaste dingen te doen, waardoor de moeilijkheden nog groter zouden worden. Om verdere spraakverwar ring te voorbomen sneed de burge meester de discussies af met het voorstel het amendement aan te hou den en allereerst over de inhoud over leg te plegen. Daarna werd de model bouwverordening aanvaard. DEN HAAG Besommingen trawilog- gers: Sch 9 met ƒ4.200, Seh 15 met ƒ5.350, Sch 196 met 1.9889. Verder -waren er vanmorgen 34 kustvlssers aan de markt met in totaal 103.500 aanverse vis. Notering per kg: gTote tong 5,59 - 167,5, groot middeltong 4.39-5,90. klein middeltong 5,90-7,39, tong 1 6,40-8.- tong 2 6,40-7,50, tarbot 1 7-7,59, tarbot 2 5-S, tarbot 3 3,60-4,25, tarbot 4 3,10-3,30, griet 1 3,60-3.80, griet 2 3,10-3,30. Notering per 40 kg: groot middelschol 40- 46, middelschot 32 tot 38, kleine schol 32-44, middelkabeljauw 52-60, kabeljauw i 48-53, kabeljauw 2 33-44, kabeljauw 3 23-34, schar 20-30, wijting (gestript) 38-48. Notering per 30 kg: verse makreel 15-16, Maandagmorgen worden er uit de noord, zes loggers aan de markt verwacht en van de kust vier kustvissers. 1 U at misschien, met hetzelfde probleem als indertijd die matroos: zekerheid voor de toekomst, promotiekansen m werk dat u ligt, goed loon. Hoogovens biedt mensen die edit willen veel goede kansen ut Yeel soorten werk en uitzicht op een zékere toekomt, Vul onderstaande boa in en stow hem <jng«Mcn envelop) a Hoogovens Umniden, Pecsoticebvooizieiiiiig «Bui en o Ik stel prijs op meer informaties over tewerkstelling bij uw bedrijf Naam:Geboortedatum: Huidig beroep: Voornaam:— Adres: Woonplaats: Gehuwd/Ongehuwd Handtekening: Dat de fluitiste een open doekje kreeg en aan het slot van hét werk in het applaus werd betrokken, was ten volle verdiend. De grote componisten hebben zo goed als nooit voor harmonie-orkest geschreven, en daarom was het inte ressant. de „Ouverture voor Harmo nie op. 24" van "Felix Mendels- sohn-Bartholdy te horen, die hij op ongeveer twintigjarige leeftijd heeft geschreven. Het bestaat uit een lang zaam deel, dat meestal fonkelend wordt verwerkt. Ook het spel in dit werk was te loven, evenals dat in de bekende „Sinfonia" van Johanh Chr. Bach, waar de hoboïste in uitblonk en terchet haar deel van de bijval kreeg. Het is ons echter een raadsel, waar om bij „Finlandia" van Jean Sibelius een gemengd koor betrokken moest ■worden: het wordt er niet mooteör door en bovendien overstemde het orkest de dames en heren, die achter op het podium stonden, vrijwel ge heel. Beerd Boerman heeft alle nummers stimulerend gedirigeerd en ook na de pauze met populaire muziek groot succes behaald. Het Dameskoor „Vivezza" zong on der leiding van mevrouw K. Ver- hoff-Tum zuiver en beschaafd ,,Sanc- tus" van HendrikAltink, waar de sopranen heldere hoge tonen in lieten horen, en „Victimae Paschali" van Frits Uytenboogaard, waarin de alten uitblonken. Onder dezelfde leiding zong het Mannenkoor „Euphorue" eveneens beschaafd en zuiver het leuke „La Pastoralia" van Franz Schubert en „O Isis und Osins" uit Mozarts opera „Die Zauberflöte". Beide koren oogst ten ook langdurige bijval. G. M. Dersjant Stadsgehoorzaal: Toneelgroep ONT met SU de strandjutter, 20. Scolëteit CSLD: Zomerstraat 31, concert concert violist Christian Bohr, 20. De Visbanh: expositie beelden, schilderij en en grafiek, 14 tot 17. Kattenbeker: Liesveld 151, expositie houtsnijwerk, 9 tot 18 BUkant. „De Rotterdammer", smalle Havenstr. 11. tei. 346775, redactie: tel. 346775, b.g.g. 346819. Klachten bezorging: B. VerheiJ. Wag- nerstraat 24b, tel. 313345 dagelijks van 18 30-19.30 uur en zaterdags van 18-19 uur. Alarmnummer politie: 344444: Alarm nummer brandweer 344444 Centrale meld en regelkamer (voor klachten iucMvervui- ling): 2B2887. Apotheek: Delta-apotheek. Floris de VijXdelaan 112. tel. 348888. Agentschap Maassluis: Mevrouw N. Klein. Damstraat 13 (ook klachten bezor ging). Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 62. uitsluitend redactiezaken tlt- delijk tel. 361420. b.g.g. 34S619, Agentschap Schiedam: Mevrouw J. van Gog, Dr. Za- menhofstraat 139a, tel 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 354666 alarmnummer brandweer 263223: GG As GD: 269290 Apotheek: C. 1. Jansen. Swam- merdamsingel 41. tel. 364917 SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk Museum werd vrijdagavond de tentoonstelling van werken van Bram Bogart geopend. De expositie omvat jn totaal 39 werken, veelal van groot formaat en in felle kleuren op gezet. Bram Bogart exposeerde vanaf 1943 op bijna honderd eigen ten toonstellingen en groepstentoonstellin gen. In. zijn openingswoord vertelde de directeur van het museum, de heer J. Paalman, dat de kunstenaar Bogart in. 1921 te Delft werd geboren. Op dertigjarige leeftijd verhuisde hij naar Parijs, waar hij tien. jaar bleef. Daarna woonde hij twee aar in Brus sel. Vanaf 1963 leeft en werkt hij in het plaatsje Ohain, op enkele kilome ters van Brussel. Een balletuitvoering luisterde de openingsplechtigheid op. Het ballet Bilude in Ut,met choreografie van Ton Lutgerink en op muziek van Hen ri, Dissevelt en Bach, was een fijnzin nig spel vol gratie. De uitvoering tel de slechts enkele onderdelen, maar die stonden dan ook op een kwalita tief hoog peil. Medewerkenden waren Corrie van den Boomgaard, Anneke THart, Cor rie Motta, Els Niehof en Ton Lutge rink. De talrijke aanwezigen waren bijzonder met de prestaties ingeno men. Het ballet werd al eerder ge danst in de Groote Schouwburg te Rotterdam in het nieuwe De la Mar- tbeater te Amsterdam. MAASSLUIS De bekende Neder landse protestzanger Armand zal za terdagavond, ter gelegenheid van de officiële opening, optreden in de Oiympiahal. Hij verwierf ondermeer bekendheid met de nummers „Ben ik Te Min" en Want Er Js Niemand". ('4. i A'A.'ë'te •"vv*>5to v e VJR 'Vi tVC 7« •Vfr* „/V/vSv} Af hSH T -a*® vXrws s •- r. '&t tri i. '4v'/a -•ffl -i b'.'ovb' MAASLAND hevr gem: 10 Js Kallcman 7 ds KeUcer gere£: 8 45 Potjes (HA) 10 30 ds De Jong (KA) 7 ds De Jong (HA). MAASSLUIS herv gem: Grote kerk 10 ds vogel 7 ds Kalkman Iehtuscentrum 10 ds Meijer Gemeenschapshuis ,9.39 dhr V d Pol gerei vrfjg: 8.30 en 5 ds Van Tongeren chr gerei: 5.30 dienst 2 45 ds Verhage NPB 10 mei Da Goossen leger des Heils 10 en 7.30 samenk 6,45 open! samenkomst. ROZENBURG herv gem: Immamselkerk 0.45 ds Eveleln (HA)' ds Westerveld (HA) De Schans 8.45 ds westerveld Blakenburg 9.45 jongerendienst gerei: 9.30 en 6 30 ds Mantr chr gerei 9.30 en 5 ds Plantlnsa ■gerei vrijg: 9.45 en 4 25 ds Deddens gerei gem: Poortugaal: 10 en 3.30 leesd. VLAARDINGEN herv gem: Grote Kerk 9 en 10 30 ds Den Ouden 5 ds Blesbroek: Nieuwe Kerk 10 ds Bos HA5 ds Bos Bethelkerk 10 ds Van Embden 7 ds Nauta; Itnmanuelkerk 10 ds Hoorn 7 ds Hoorn dialoogdienst HA; Rehobothkerk 10 dhr Hoogendam 7 ds Blei; Immanueikerk 19 ds Blesbroek 7 ds Westmaas: Holy-kapel 10 30 dhr Van Zetten, Holyziekenhuis 9 ds Hulsman; Zonnehuis 10 ds Kolkert HA; Gerei kerk: Oosterkerk 10 ds Ter Hart 5 ds Lever; Emmauskerk 8.45 en 10 30 ds Ttemersma HA 5 ds Ter Hart HA; Holy ka pel 9 ds Lever HA 5 ds Kouwenhoven HA; Pnlélkerk 8.45 en 10.45 ds Swen HA 5 dr Bos HA; Maranathakerk 10 ds Kouwenho- ven 5 ds Tiemersma: De wetering 1015 ds Bos HA; Holyzfekenhuls 9 ds Kolkert; Chr Gerei Kerk' Emmastraat 116 10 45 en 5 ds Van Dalen: Philips de Goedestraat 162 9 ds Van Dalen 3 ds Drechsler; Geref Gem: Westnleuwriand 56 10 en S ds Huisman Re- monstr Kerk en NPB: Hoflaan hoek Em mastraat lo ds Beukman HA. SCHIEDAM Gerei Oosterkerk 10 ds Van Veen. 5 ds Schuring: Kethel; „De Ark" 8.30 en 5 ds Nammensma (H.A.): Magnaila Dei Kerk 10 ds Bos. 5 ds Van veen; „De Goede Haven" 10 ds Schuring. 5 ds Swen; Julianakerk 10 en 5 ds Everaars (H.A). Herv ger evang: X«. Haven 155. 10 ds Post. 4 ds Post. Ctir Geref Waran de 10 30 dhr Boertjens, S15 ds Van Leeu wen. N.P.B. westvest 89. li» 30 ds Kiaas- sen. Herv gem: Grote kerk 10 ds Zim merman, 5 ds Ie Coq; Bethelkerk 10 drs Wissink; Opstandingskerk 10 ds -Spahng (H.A). 7 ds Spallng (H.A)Vredeskerk 10 ds Groenewegen (H.A), 7 ds Groenewegen (H.A); Kethel: De Rank 8.30 ds Verwaal (H.A). 10 ds Verwaal (H.A.); Huize Spaland 15.30 cLs Verwaal (H.A): De Rank 19 ds Van Veen, Vlaardingen. VLAARDINGEN Voor de derde maal moest het eerste tiental van de Vlaardingse Damvereniging met een nederlaag genoegen nemen. In Rotter dam werd van Charlois met 12—8 verloren. Van Leeuwen en Vermeu len wonnen hun partijen en Biel, Van den Kerkhoff, Weisscher en Van Veelen zorgden voor de overige vier punten. De bezoekers van deze avond krij gen de gelegenheid vragen, te stellen op elk gebied, voor zover die met Hoek van Holland te maken hebben. Op de manier waarop dit georga niseerd moet worden, waren de wijk raadsleden het gisteravond niet hele maal met elkaar eens. Men besloot er maar twee avonden van te maken: één gewone vergade ring met wethouder G. Z. de Vos en één voor het stellen van vragen. Overigens stond de vergadering van gisteravond in het teken van het afscheid van de heer J. Blokland, die naar Alkmaar vertrekt. Tot zijn op volger is benoemd ir. P. de Lint. De raad discussieerde over de bouw van woningen in de buurt van de aan te leggen Rijnpoorthaven. Namens de PvdA-leden verklaarde de heer Snoey zich tegenstander van woning bouw in de onmiddellijke nabijheid van de haven. De heer H. van Nieuwkerk wilde de natuurlijke ontwikkeling volgen, maar het werd niet helemaal duide lijk wat hij daar mee bedoelde. De parkeerruimte kan m de toekomst be langrijk worden uitgebreid. Er ko men nieuwe terreinen achter de dui nen en bij de kazerne Bovendien wil defensie een strook grond afstaan aan de Noordweg. De woningvoor raad zal op korte termijn worden uit- gebreid met'59 woningen. De plannen voor de bouw varr een winkelcentrum aan de Hoekse Brink'. - worden bestudeerd. De voorzitter was optimistisch over de bouw van een clubhuis. Vfer verenigingen -wil- len samen gaan werken om,het begin- - kapitaal bijeen te brengen. De bunkerbewoners "aan 2 het Roomse Duin moeten spoedig velö- ruiroen. De dienst gemeentewerken is j al begonnen met de ontsluiting van het gebied als wandelgebied. De raad verwierp ten slotte een ,"- aanvraag van de WV-avondvier daagse voor een hogere bijdrage om het tekort te dekken. Acht leden... stemden tegen, drie voor. T/L AARDINGEN Zaterdag over een week is het vier jaar geleden dat de commissie >rKom zing met ons en doe als lüij" startte met de zangdiensten op zaterdagmorgen. Vanaf de eerste dienst was het de gewoon te de klokken- te luiden van-tien over half elf tot elf uur. Dat ge beurde in de Grote Kerk en sinds enkele maanden in de Pnièlkerk. Van de dr. Colijr.school zijn klachten binnengekomen over het klokgelui, dat de lessen ver stoorde. De klokken van de Pniëlkerk zullen daarom op za terdagmorgen tweemaal drie mi nuten luiden en wel van tien over half elf tot dertien over half elf en van drie minuten voor elf tot elf uur. 1 INTERIEURVERZORGING WONINGINRICHTING (.A4 F L,-> N -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1