Voetbrug bij pe Pelikaan Veel bekijks op late avond Felle brand in fabriek Breeu wwerk - W esterkade VOORLOPIG GEEN KOOPAVOND Deltatiijk rond Usselmonde in 79 klaar 3 GULBEN VOGBDEEL 7.95 Inwonertal in stijgende lijn Resten van 12de eeuws huis gevonden in Holy Meer patiënten in Holy Alles over China in de gemeentebibliotheek m ttUJ J if Wachten ivat Rotterdam doet Schade Ongeveer anderhalve ton Villerius, nieuw reisbureau op Broersveld Dronken rijder door tunnel Auto reed door stoplicht: meisje dood Ons Natuurgenot blijft groeien Catechisanten zagen twee vredesfilms Samenstelling comité voor Delfshaven BRUSHED NYLON FRAGMENTEN VAN EERSTE BEWONING? Vil pc rotterdammer WOENSDAG 11 OKTOBER 1967 Bodehuis Stokhof nu damesmodezaak van mevrouw Koning POETSKATOEN SCHIEDAM Een Schiedam- se koopavond zit er voorlopig niet in. De Adviesraad voor de detailhandel en consumenten belangen is er in principe te gen, omdat het zowel voor de winkelier als voor de consument kostenverhogend zou werken en de Kamer van Koophandel is helemaal een felle tegenstan der. slechts 3 dagen T afeltennistornooi scholen gaat door Parkeermoeilijkheden door hoog water Strijd de goede strijd met Sturka: voor de goede mode, goed gemaakt van goede stoffen. Aardewerk „D/O" begon seizoen met Oponthoud voor wie droomt ran eens echt Iets anders, R196! Pagina 3 (yan een onzer verslaggevers) VIAARMNGEN Bij het ontmoe- i««;centrum De Pelikaan, dat een '®£Zi is van de r.k. Fax Christi- een voetgan- „„lerdeel is van 5, in Holy, zal prsbnig worden gebouwd. Dit ten rieve van de bewoners ten oosten ae Reigerlaan, diè op deze ma- „fer een directe verbinding krijgen «et De Pelikaan. B. en W. hebben de riding van het ontmoetingscentrum rwzezegd binnenkort deze voorzien Zg te treffen. De voetbrug betekent in het bijzon- tor een uitkomst voor de kleuters, rite in een zijruimte van de kerk on derwijs krijgen. Verder heeft het col lege toegezegd, dat langs de Reiger- aan een openbare noodverlichting «1 worden aangebracht. De betere verbinding maakt de mo gelijkheden van het ontmoetingscen trum groter. Reeds nu wordt de ruim te intensief gebruikt voor gym nastiek, repetities van zangkoren, In- doortraining, instuifavonden en door de jongerenclubs van de hervormde en gereformeerde kerk. Wethouder G. Walstra zal zaterdag- norgen om half elf de nieuwe bal letschool Copelia in De Pelikaan ope nen Directrice van deze school is me juffrouw M. Timmers. Zij is van plan elke zaterdag de lessen te geven.' In eerste instantie zijn de lessen bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar. Bij voldoende belangstelling zul len balletlessen voor dames volgen. Ter gelegenheid van de opening van de school zal een demonstratieles wor den gegeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdagmiddag is de nieuwe damesmodezaak 'Wagner j aan het Broersveld 26 geopend.- Hoe wel de jeugdige eigenaresse, me vrouw A. H. Koning-Wagner (23) er eigenlijk weinig publiciteit aan had gigeven, was het direct al druk. Men verkoopt er zowel confectie f als maatkleding. De laatste wordt bo ven in het atelier gemaakt. Het assor timent omvat vooral jumpers, japon- nen en rokken. De laatste kan de klant speciaal bij een aardig jumper- tje laten maken. Er is ook gedacht aan oudere dames, zo tussen maat 48 en 52, die hier ongetwijfeld wel iets van hun gading zullen vinden. Bruin is de kleur voor het komen de winterseizoen, vertelde mevrouw Koning, die vijf jaar geleden als meisje van achttien jaar aan de over kant een zaak begon, waar ze kleding vermaakte. Twee jaar geleden is ze getrouwd en nu heeft ze deze mijl paal bereikt. Ruim een half jaar heeft ze samen met haar man gezwoegd om het oude Bodehuis van wijlen de heer Stokhof te veranderen in deze winkel met een warm, modern interieur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een felle brand heeft gisteravond laat aanzien lijke schade aangericht in het oude bedrijfspand van de N.Y. Breeuwwerk aan de Westerkade. Het vuur, dat ontstond in de kantine op de tweede verdieping, verwoestte een grote hoeveel heid materiaal. De oorzaak is nog niet bekend. sterke rookontwikkeling gepaard ging, zich ernstig aanzien, maar de brandweer wist met twaalf stralen het vuur in ongeveer anderhalf uur te blussen. Men is tot tegen half twee met nablussen bezig gebleven. Veel werk bracht het leegmaken van de zolder met zich mee. Deze lag namelijk volgestapeld met balen poetskatoen die verwijderd moesten worden. Ondanks het late uur kreeg het bluswerk veel belangstelling van de buurt. Bij de talrijke aanwezigen waren o.a, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok, die zich zelfs boven op het dak begaf waar men de vuur- Het personeel van de nachtdienst nam omstreeks half elf in de fabriek een zware brandlucht waar. Toen zij op onderzoek uitgingen ontdekten zij brand in de kantine. De inmiddels gealarmeerde brandweer rukte met groot materiaal uit. Vooral in het begin liet het kar wei, mede omdat de brand met een (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met veel bloemstuk ken en een onafgebroken stroom be zoekers is dinsdagmiddag in het Broersveld 167 het Reisbureau „Ville- nus" geopend. Voor de heer Villerlus was het de bekroning voor 25 jaar hard werken het internationaal sociaal toerisme. Eerst tien jaar als buitenlands buschauffeur en daarna vijftien jaar als reisleider, zodat de eigenaar van het reisbureau zijn sporen wel ver- i diend heeft. Men gaat altijd graag met hem op reis vanwege zijn goedmoedige jovia liteit en zijn nauwgezette stiptheid. Zijn specialiteit is altijd Tirol en de t Italiaanse meren geweest, waar hij t a's kind aan huis is. Door zijn jaren- lange ervaring beschikt hij nu reeds 0VH.'Vijfduizend klantenadressen. "ij begint eerst met de Kerstreizen en vervolgens natuurlijk met de Win- wf?°rt> die steecis meer »in" wordt, hak december verschijnt zijn eerste eigen folder met honderdvijftig rei- z®? legen bescheiden prijzen. Be heer Villerius weet altijd de s juiste sfeer te scheppen, op zijn rei- rft' maar °°k nu in zijn reisbureau, l met een uniek toeristisch snufje (het eerste in Nederland) voor de dag homt: Voor zijn klanten in spé kan hij op een scherm van elk gewenst land een aantal kleurige dia's met bijpassende folkloristische muziek de revue laten passeren. ROTTERDAM De dertigjarige uit voerder A. de H. uit Dordrecht is aan- senouden toen hij dronken achter het «uur van zijn wagen slingerend een van de tunnelbuizen van de Maastun- «Ft u feed die nota bene voor verkeer 3'; beide richtingen werd gebruikt om U".de andere buis was afgesloten. oun rijbewijs is Ingenomen. Beide organisaties hebben B. en W. aldus geadviseerd. In de aanbïe- dingsnota bij de gemeentebegroting schgijvcn B. en W. bovendien dat be paalde groepen winkels, met name het groot-winkelbedrijf, de grote ma gazijnen en anderen zich van een koopavond hebben gedistantieerd. Overigens is de adviesraad voor de detailhandel wèl van mening dat in dien Rotterdam tot het instellen van een koopavond zou overgaan, Schie dam moeilijk zal kunnen achterblij ven, omdat anders de Schiedamse koopkracht naar Rottrdam zal weg vloeien. Zo lang de Rotterdamse plannen niet in daden worden omgezet zal het Schiedamse gemeentebestuur op dit terrein geen verdere stappen onderne men. SCHIEDAM Bij het over steken van de Burgemeester Van Haarenlaan is de acht jarige Engelina de Vette gister avond aangereden door een auto die door een rood stoplicht reed. Het meisje werd zwaar ge wond en overleed kort daarna in het ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wanneer het bestaande tijdschema kan worden aangehouden en de ver eiste goedkeuringen en de be nodigde gelden op tijd beschik baar komen kan de dijk rond IJsselmonde in 1979 voldoen aan de huidige Deltanormen. Dit blijkt uit een overzicht van on derhanden zijnde en nog uit te voe ren Deltawerken, dat het bestuur van het waterschap „De Dijkring IJssel monde" aan B. en W. van Ridderkerk hebben gestuurd. Uit het schema blijkt ook dat men nog dit jaar wil beginnen met het plan voor de Rid- derkerkse haven en de Molendijk. B, en W. ,an Ridderkerk, die dit meedelen in de memorie van ant woord bij de gemeentebegroting, heb ben tegen de geraamde tijdsduur be zwaren gemaakt en op spoed aange drongen. haard vermoedde en wethouder M. Eijkenaar. De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan, maar de juiste oorzaak is nog niét bekend. Directeur M. Bijl vertelde vanmorgen dat de schade ongeveer anderhalve ton bedraagt en dat zij door verzekering wordt gedekt. op dit héél mooie en prettig warme met kanten pas en yt mouwtje, in bleu, rose en aqua. Normale prijs f 10,95 alle maten IN ALLE 20 FILIALEN VAN WALA spectaalhuis VLAARDINGEN Het is nu zeker dat zaterdag 4 november voor het eerst in Vlaardingen een tafelten nistoernooi voor scholieren zal wor den gehouden. De organiserende vere niging Intiem '55 heeft bericht ont vangen dat de gemeentelijke turnzaal aan de Kethelweg beschikbaar is, ter wijl ook de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Tafeïtennisbond goed keuring heeft gegeven aan dit toer nooi. Bijna alle schoolhoofden hebben in middels formulieren ontvangen waar op zij de deelnemers kunnen invul len. Er wordt gespeeld in vier groe pen, namelijk jongens jonger dan 15 jaar; meisjes jonger dan 15 jaar; jon gens vanaf 15 jaar en meisjes vanaf 15 jaar oud. VLAARDINGEN In september is de bevolking gegroeid met in to taal 187 inwoners tot 75.086. Vorige maand heeft de gemeente niet alleen de 75.000ste inwoner begroet, maar het blijkt tevens dat de laatste maan den het inwonertal zich in stijgende lijn blijft bewegen. In september heeft de bevol kingsaanwas het niet alleen moeten hebben van het geboortenoverschot, want er viel ook een redelijk vesti gingsoverschot te noteren. Er vertrokken 48 gezinnen, in to taal 293 mensen en er kwamen 74 gezinnen, in totaal 367 mensen bij. In september bedroeg het aantal geboor ten 146 en moest in 33 gevallen aan gifte van overlijden worden gedaan. Er werden 56 huwelijken gesloten. VLAARDINGEN Een aan de Oosthavenkade geparkeerde vracht wagen raakte dinsdagavond in moei lijkheden door de hoge waterstand. De.auto was zo neergezet dat de ach terzijde over de kade en boven het water van de haven uitstak. Met het opkomen van de vloed werd de vrachtwagen langzaam om hoog getild door een juist onder de laadbak gemeerd schip. Met behulp van een winch heeft men de „dubbel- geparkeerde" auto nog tijdig op vier wielen kunnen zetten. «f r A .CVV (Van een medewerker) VLAARDIGEN De vereniging Ons Natuurgenot Vlaardingen heeft een succesvol jaar achter de rug. Het ledental .breidde zich uit van 90. tot 108 en het bezoek nam met 50 pro cent toe. Dit bleek uit het jaarverslag van de tweede secretaris, de heer P. van der Harst tijdens de dinsdagavond gehouden algemene ledenvergadering in het vergaderlokaal aan de P. K. Drossaartstraat. Ook was men zeer tevreden over het financieel verslag. De bestuursverkiezing leverde geen enkele moeilijkheid op. De aftreden de bestuursleden J. Dupon, C. Krem- pel en C. A. Niemantsverdriet wer den allen herkozen, en in de vakatu- re van algemeen secundus werd be noemd de heer G. M. ter Horst. Vier leden zullen deelnemen aan de keurmeesterscursus die op 24 okto ber,'21 november en 19 december zal worden gegeven in de Diergaarde Blij dorp te Rotterdam. De goed bezochte vergadering stond onder leiding van de heer M. Bot, die ook landelijk voorzitter is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Opnieuw is in de Holierhoeksepolder een interes sante vondst gedaan. Op het terrein waar de middeleeuwse woontoren, de Joffer Aeohtenwoning, heeft ge staan zijn de resten gevonden van een huis uit vermoedelijk de twaalf- de eeuw. Men veronderstelt dat dit huis de eerste bewoning is geweest van het omringende land. Aan het begin van dit jaar is ge graven op het terrein van de middel eeuwse woontoren. Tijdens het on derzoek kwam een huisplaats te voorschijn uit de periode, vooraf gaande aan de bouw van de toren. Van de behuizing werden slechts fragmenten teruggevonden, onder meer enkele staanders en de paal tjes van een der lange wanden. Op gTond van deze resten wordt aangenomen dat het gaat om een twee schepighuis met en lengte van ongeveer 22 meter en een breedte van 7,5 meter. Opvallend is de op sommige plaat sen bewaard gebleven lemen vloer, die tot driemaal toe is aangestreken. In deze vloerresten zijn de meeste aardewerkfragmenten aangetroffen, voornamelijk kogelpot- en Pings- dorf-aardewerk. Het huis was gebouwd op de veni- ge vulling van een pre-Romeinse kreek en dichtbij de oever van deze kreek. Dat men slechts enkele frag- 9 De NV -.Nederlandsche Lloyd in Amsterdam zal in verband met de sterke groei van het bedrijf over gaan tot uitgifte van ƒ2,5 miljoen volgestorte nieuwe aandelen, uit sluitend voor houders van aande len, tegen een koers van 200 procent. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In vergelijking met het vorig jaar is gedurende de eerste negen maanden van dit jaar het bezettingspercentage van het Holy-ziekenhuis aanmerkelijk toegenomen. Van januari tot en eet september zijn 5.143 pa tiënten opgenomen in tegenstelling tot 4.418 over dezelfde periode in 1966. Het bezettingspercentage nam met 5,1 toe; het seeg namelijk van 77,8 ot 82,9. Het aantal in bat ziekenhuis geboren kinderen bedraagt 404 van januari tot oktober tegen 306 in het jaar daarvoor. B- menten van het huis heeft terugge vonden wordt toegeschreven aan verstoringen uit latere tijden, onder meer door de,«bouw .van de woon toren in de dertiende eeuw. Verondersteld wordt dat het aan getroffen huis de eerste bewoning representeert van het juist ontgon nen omringede land. De aardewerk fragmenten bevinden zich momen teel bij de rijksdienst voor oudheid kundig bodemonderzoek in Amers-_ foort. Het onderzoek is uitgevoerd door deze rijksdienst onder leiding van de heer drs. J. F. van Regteren Altena in samenwerking met de archeolo gische dienst van de gemeente Rot terdam onder leiding van de heer C. Hoek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeentebiblio theek aan de Lange Haven houdt thans een boekententoonstelling over het actuele onderwerp China. „We zullen eraan moeten wennen, dat het reuzenrijk dat China heet ons van uur tot uur nieuwe verrassingen kan bezorgen", schrijft Leo Klatser in „Cina Nu, een reus ontwaakt." „Weinigen zullen vandaag beseffen, dat het lot van China van het grootste belang voor de wereld is", zo staat er in „De Geest van China" door Amary de Riencourt. „Ik ben van mening, dat de huidige wereldsituatie een nieuw keerpunt heeft bereikt", zei Mao in november 1957 tot een aantal Chinese studen ten. Hij noemde het Westen een „pa pieren tijger". Dit citaat vinden we in „Het Chinese Communisme" door Robert C. North. En in „Rusland-China, een wereld conflict" door Edward Crankshaw voorspelt Mao Tse Toeng, dat de toe komst van India en Afrika aan het (Pekinese) communisme zal behoren. In „China, eergisteren en morgen" waarschuwt de auteur B. Mende, dat hét sidderend Europa tegen het tach tig miljoen tellende Chinese volk geen struisvogelpolitiek mag gebrui ken. Een turf van een boek is verder „Veertig. Eeuwen Chinese Kunst" door William Willets, dat een uitge breid historisch overzicht geeft en met vele fraaie gravures verlucht is. In de bekende serie „Zo leefden" is er het geschiedkundig werk van Jac ques Gemet: „Zo leefden de Chine zen aan de vooravond van de inval der Mongolen". SCHIEDAM In het kader van de Vredesweek was er dinsdagavond in gebouw Irene een filmavond, waar twee fraaie kleurenfilms werden ver toond: „Love Your Neighbour" (Hebt Uw naaste lief), een Canadees pro- dukt en „Het Spel". Het publiek bestond uit ongeveer honderd catechisanten van de her vormde predikanten H. J. Groenewe- gen, J. G. Jansen. A. Hoffman en J. W. Zimmerman, die ook zelf aanwe zig waren. Na afloop volgde een discussie over een drietal vragen: Of men het onder werp eigenlijk wel belangrijk vond om er deze speciale avond voor te houden? Wat kan Nederland doen naar aanleiding van wat de Vre- deskrant hierover schrijft en ten slot te moest men proberen te zeggen, wat de bijbel zich bij „vrede" voorstelt. Uitgangspunt was Micha 4:1-5. De leiding van deze avond had ds. Groe- newegen. ROTTERDAM Het gemeente bestuur heeft de samenstelling be kend gemaakt van het onlangs opge richte comité Delfshaven. De taak van het comité is om de activiteiten en denkbeelden rond de restauratie van het karakteristieke gedeelte van Delfshaven te bundeln. Ht comité is samengesteld uit ver tegenwoordigers van de kunstwereld, van het toerisme, van de commer ciële kringen en uit technische en bestuurlijke sectoren van de gemeen te. In het comité hebben zitting: mej. drs. L. A. M. Vuylsteke en de heren H. D. Bakker, architect B.N.A.; stadsarchitect B. V. van den Bergh; C. J. Du Ry van Beest Holle; mr. J. A. J. van Gorkom; Pierre Janssen; W. H. de Monchy; J. H. Oerlemans; mr. W. A. Renardél de Lavalette; A. J. M. Schutter; ir. J. A. C. TiUema; dr. J. P Ton; en ir H. J. van Zwie- nen. Voorzitter is wethouder van open bare werken J. Worst; secretaris en adjunct-secretaris achtereenvolgens mr. Th. J. C. Verduin en C. G. Heijn- raets. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagavond startte de toneelvereniging „DIO" in Overschie haar 14e seizoen met de opvoering van „Oponthoud in Kara chi", een thriller in drie bedrijven van Wim Bischop. Voorzitter Eep -Smorenburg kon een welkomstwoord spreken in een geheel gevuld „Musi- ca". Onder de aanwezigen bevonden zich vele leden van de wijkraad en gebrekkigen en patiënten, die aan huis zijn gebonden en nu door de goede zorgen van een commissie uit de wijkraad door het Rode Kruis be langeloos waren vervoerd. DIO leverde verdienstelijk spel en hield er de spanning tot het laatste moment goed in. Talrijke ervaren krachten vertolkten hun rol goed, zo als Anton Balk en mevrouw R. de Jong-Hegge, Eep Smorenburg, Guus Maes. De jeugdige Ron van Bekkum, die Dick de Vos verving, speelde met verve. De aankleding van het toneel was sober, maar passend. Langdurig applaus getuigde van het succes. VANAVOND ga ik me kwaad maken, 't Moet nou maar es in de krant. Of 't helpen zal is natuur lijk vers twee, maar ik vlei mij met de hoop dat er iemand op het Haagseveer zit die desnoods maar een klein beetje te vertellen heelt en dit leest. Misschien komt er,dan eindelijk eens een eind aan. Ik schrijf over het verrot gereden koolasterrein naast net gebouw van deze krant in de Hartmarisstraat. Nee, stil maar, ik vraag niet of daar van nou es een goed parkeerterrein van gemaakt kan worden. Date moet volgens ïnij zonder ve«l kosten mo- r gelijk zijn en het zou een geweldige verbetering betekenen, maar goed, daar heb ik het nou.nict over.. - Waar ik wel over klaag is 'bet toenemend aantal onmaatschappe lijke lieden dat van dit koolveld, zo'n schandalig gebruik maakt. Die als 's morgens tegen negen uur alle normale plaatsen bezet zijn met het grootste gemak hun auto's plaatsen in de overblijvende ruimte waarvan elk mens met een klem beetjege- zond verstand weet dat die ruimte rijruimte is. Maar steeds meer automobilisten hebben er gladweg m-iHng aan* dat zij anderen, die de moeite namen wat vroeger te komen om zeker-te zijn van een plaatsje, herhaaldelijk ergeren en dikwijls in de uitoefe ning" van hun werkzaamheden be lemmeren. Om het wat duideüj* .le zeggenr als je auto ingebouwd staat kom je voor vijf uur niet weg. Bijna elke middag wordt er wat afgefoe» terd op het „parkeerterrein" aan» de Hartmansstraat. Men vraagt - dan „Zou daar nou niks an. te doen zijn?" IJ ET ANTWOORD is dacht ik niet moeilijk. Natuurlijk is daar wat aan te doen. Maar dat moet van de politie komen. En van niemand- anders. Ik weet dat sommige mensen de politie al eens hebben gebeld en daar nul op het rekest hebben gekre gen. Ik begrijp dat het moeilijk is de hele dag een agent in de Hart-, mansstraat te laten posted. Maar een beetje moeite zal aan de oplos sing van dit schandaal toch moeten worden gespendeerd. Ik schrijf deze klacht mede na mens al mijn auto-rijdende colle ga's. Ze zijn het zat „Jan", hebben ze tegen mij gezegd, „schrijf jij- d'r nou es een keer over in je lijn". Ze hebben gelijk, 't Is het enige - wat ik er nog aan doen kan. Is er vanavond een inspecteur van het Haagseveer, of voor miin part een adjudant of een brigadier of hoofdagent, die hier morgenochtend eens laat optreden? Als elke automo- bilist die op deze wijze het (wegrij- dend) verkeer hindert een bon krijgt, levert dat meer bekeuringen op dan een hele morgensnel- heidscontrole op de Rochussenstraat, op de Mathenesseriaan of op ds Dorpsweg! Schiedamseweg 575-*TeL343373-VL«irdlns®n; - t -v irï f - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1