Provincie bestelt derde veerboot voor Maassluis Dit jaar kwamen 635 woningen gereed m ffilUN JANÊ nrTT 11 DEKLERK&ZN Blinderboekepgeleeiid in de zomermaanden over V ormingscur sus svragen AGENDA VÊRKADF GLAS Galerieën lijden onder drempelvrees van publiek Na pleidooi van N. van der Brugge w Lloyd bedankt de brandweer Prioriteit voor Blankenburgtunnel gevraagd 59 huizen gesloopt A f-- - - M7 Spelen en wonen èn vertrouwen op wol- omdat wol warm is,rijk is, sterk is, móói is... Alleen in Kethel meer Wennen aan de wereld VSlOVttS-CHIFFOIt SPKFISN Kcipel jubileum MVA 79.- C.V. GLASTECHNIEK >taillana control VIJFJAAR iaardiivgei* indaag en morgen Verlies reserves Damclub Schiedam Pro Musica doet mee aan politieconcert Van L. Stirumstraat 3 maanden gesloten Hm Pm MS A 69,- 95.- 105.- MEENT 95 - ROTTERDAM - TELEFOON 11.83.44 Beeldjes SCHIEDAM en dagelijks Schoolraad gaat oudercommissies enquêteren modehuis schiedamseweg: 61 vlaardingen tel.343202 VOOR NAAR Be INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 344775 Soepele lange panty van Triumph. Maakt slank. Moeiteloos. On merkbaar Rekt lenig mee met elke bewe ging die u maakt. Als u gaat zitten. Als u zich bukt Daarvoor zorgen hetLycra-satijnen front, zijpanden en achter pand. Die rekken soe pel in de lengte. Niet in de breedte. De mak kelijke Taillana Con trol HL heeft uw figuur steeds onder perfecte controle. Maten: 40-48. Wit of zwart. 57.50 |M ALLE 20 FILIALEN VAN J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Naar aanleiding fan de brand op het motorschip Ga- icet op 8 augustus hebben B. en W. *n dankbetuiging ontvangen van de ürectie van de Koninklijke Rotter- iamse Lloyd NV te Rotterdam. Op- echte dank wordt uitgesproken voor Ie vlotte en kordate wijze van optre- len getoond door enkele van de ilussenheden bij het blussen van een irandje in een van de ruimen van de laroet Hierdoor werd ongetwijfeld te schade tot een minimum'.beperkt," Idus de brief. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het voorstel van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot aanschaf van een derde kopladinghoot voor het veer MaassluisRozenburg ont moette vanmorgen bij de pro vinciale staten veèl tegenstand. Vlak bij dit veer wordt de Blan kenburgtunnel gebouwd. Men zag dan ook liever dat meer spoed werd gezet achter de bouw van deze tunnel. Bovendien, zo werd opgemerkt, zijn de verkeerstellingen, waarop gedepn- i teerde staten hun voorstel baseerden, verricht voordat de Beneluxtunnel werd geopend. De Boerenpartij echter meende on danks alles dat de bouw van de veer boot in een groot stuk werkgelegen heid zou voorzien. Gedeputeerde N. van der Brugge zei dat het vervoers aanbod voor de thans in de vaart zijn de boten veel hoger ligt dan de prog noses aangeven. Er is nu een vervoer van 2500 auto's per dag. Vooral het aantal auto's met opleggers is sterk toegenomen. De afvloeiing via de Be- neluxtunnel bedraagt 25 tot 40 pro cent. Daarbij moet men wel de.beteke nis van elke oeververbinding op zich zelf in ogenschouw nemen, meende de heer Van der Brugge. Via het veer komt 4S procent van het vervoer uit het Westland. De Blankenburgtonnel staat op dit moment nog niet op het Rijkswegen- plan. Er ligt een uitspraak dat de Wülemstimncl en de tunnel bij Sp(j- kenisse voorrang zouden hebben. Gede puteerde Van der Brugge had goede hoop, dat de Blankenburgtunnel op het Rijkswegenpian 1968 zal worden ge plaatst. De bouw van de tunnel bedraagt tenminste vijf jaar. De Blankenburg tunnel is voor gedeputeerde staten geen aanleiding om daarmee voor het veer rekening te houden, zei de heer Van der Brugge. Hij merkte op dat de Botlekbrug en de Spijkenissebrug hin dernissen zijn voor het verkeer door de Benelüxtunnel. vooral in de spits uren. Het verkeer loopt daar onher roepelijk vast. De gedeputeerde meende, dat het ve- renbeleid van de provincie een ver standig beleid is. In 1970 hebben we een capaciteit no- .dig voor het verkeer van L400.000 auto's. Willen we onze vervoersplicht maakte naam doordat hij zijn bril verloor. AAostert, omdat hij zo'n grote verscheidenheid voorradig heeft. HOOGSTRAAT 146-150 VLAARDINGEN TELEFOON 34 30 07 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gedurende de. Wsle negen maanden van. Git jaar «jn 635 woningen gereedgekomen. NOds januari zijn 59 huizen gesloopt, l«o duplexwoningen „ontsplitst" en •cattien huizen aan- de bewoning ont dokken. Zodoende nam de Vlaar- ®«gse woningvoorraad van januari fit oktober toe met 550. In september zijn gereedgekomen: woningen in de Dirk de Derdeflat de Bouwcombinatie Hemmes en fan. Tilburg te Rotterdam; twaalf wo rgen aan de Floris de Vijfdelaan 7 - en met 29, een onderdeel van !»Urt^eï',WIand 36: Zendingsavond1 geref. H. Rljksen. 19.45. Sjhoüe 20 atcr Rob van Houten met «kobothkerk: Vergadering NCVB-West. mevrouw A. M. G. Batelaan-v. pV'or 23. Gemeente-appèl, 20. d£ï£r,ruissebouw» Emmastraat 38: ds. JOQg vaTi herv. geref. comité, 20. t ^ÏSe!Loorjaa,ï Personeelsvereniging A. siw,k-.?S.rt kierde lustrum met operette De viïü Rdssl' 20.45. J»illoux 2 k: K-Ipenln8r expositie Roger i8Lle5Ve'd ,31- tXP05it'e en dagelijks |,Jte?J-,VDe Rotterdammer". Smalle Hi- '1* 315619 tel' 34G775- redactie: tel. 346775. fVfflrJl'?0, bezorging: H. VerheiJ. Wag- UJ-iSn 34b- tel- 343345. dagelijks van uur en zaterdags van 18-10 uur. Jknanummer politie: 344444; alarmnum- orandwecr 344444. Centrale meld- ?^,7.(VOOr en klachten luchtvervul- Apotheek: Delta-apotheek. «it al Apotheek: Delta- dmc.i 'Jldelaan 112, tel. 343883. kte rfhap Maassluis: Mevrouw NT- Damstraat 13 (ook klachten bezor- zestig flatwoningen van de Verenigde Rotterdamse Bouwondernemers te Rotterdam; 42 woningen aan de.Boer- •haavestraat 389 tot en met 471 (van complex 84 flatwoningen, N.V. Inge nieursbureau voor Bouwnijverheid te Rotterdam); 36 woningen aan de Ko- ninginnelaan 515 tot en met 585 (gale rijwoningen van* complex 455 woning wetwoningen in,opdracht van de ge meente volgens ontwerp van archi tect De. Laat); een woning aan het Erasmusplein 5 (pastorie bij r.k. kerk); een woning aan de Deltaweg 132 (dienstwoning boven kantoorpand van Van Neerbos' Industrie- en Han- delmij. N.V. Begonnen in september: 128 wonin gen in Holy II (van complex 304 wo ningwetwoningen in hoogbouw in op dracht van 'de gemeente volgens ont werp van architect De Laat; 16 wo ningen in Holy IB (complex eenge zinswoningen, NV Bouw- en Aanne- mingmij. Both); zes huizen in Hloy IB (complex eengezinswoningen, Bouw- en Aannemingsbedrijf A. Borsboom); twee woningen op het ter rein Edisonstraat 10 (boven het be drijfspand N.V. Transport- en Kraan- bedrijf voorheen Gebr. Hooymeijer. In september gesloopt: zeven wo- nakomen, dan is uitstel van deze pont niet verantwoord". Als het vervoer via de Botlekbrug en de Groene Kruis weg nog verder gaat toenemen, zal men het veer hij Maassluis verkiezen- boven de Beneluxtunnel. „Deze boot is nu hard nodig, omdat de ontwikkeling in dit ge bied stormachtig is. We zullen alles doen om bij het rijk priori teit te krijgen voor de bouw van de Blankenburgtunnel". Aldus de heer Van der Burg, die met dit pleidooi bereikte dat de Sta ten besloten tot aanschaf van de veerpont. (Van een medewerker) SCHIEDAM De reserves van de Damclub Schiedam hébben het in de uitwedstrijd tegen KDV niet kunnen bolwerken. Met 155 moest de winst aan KDV gelaten worden, mede door dat Schiedam met acht spelers uit kwam en twee dammers verstek lie ten'gaan. De gedetailleerde uitslagen zijn: A. Goudzwaard A. Risseeuw 11, H. Vrolijk M. de Veldt 2—0. T. v. d. Blom J. Westerveld 20, J. W. Slui C. W. van Dam 20, J. C. Vrolijk C. W. Sleeuwenhoek 2—0, P. Vogelenzang H. Willemsen 02, J. Bos J. Bogert 20, C. Kalkman P. Lansbergen 20, A. Salacroup (niet opgekomen) 20, J. van Krimpen (niet opgekomen) 20. VLAARDINGEN Dinsdag 17 ok tober wordt in het Kurhaus in Den Haag het dertigste Nationale Politie concert gehouden. De organisatie is in handen van het Haagse Politieman- nenkoor „Entre Nous." Behalve de politiemannenkoren uit Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Groningen neemt ook het Vlaardingse Politiedub- belmannenkwartet „Pro Musica" aan het concert deel. De driehonderd zangers zullen met medewerking van de Haagse Politie- kapel onder meer Landerkennung van Grieg, Ernani van Verdi en het Soldatenkoor van Gounod uitvoeren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —Den Van Lim burg Stirumstraat tussen Johan de Wittstraat en Adriaan Pauwstraat is tot 15 januari 1968 voor alle verkeer gestoten. S:sf «ÉsiÉgl 'I I i-'ti vloerbedekking van zuiver scheerwol vraagt erom, vele jaren achtereen inten- 3 worden gebruikt. Want wol is natuur: een karpet of tapijt van 2uiver scheerwol heeft een natuurlijke souplesse, een natuurlijke kracht, een natuurlijke schoonheid. Wollen tapijten en karpetten zijn er in tal van boeiende (en blijvendel) kleuren, in vele betoverende dessins. HET BEWIJS VINDT U OP DE TAPIJTEN-AFDELING VAN DE KLERK: KARPETTEN EN TAPIJTEN UIT ALLE BEROEMDE BINNEN- EN BUITENLANDSE TAPIJTHUIZEN, ELK MET HET WOLMERK ACHTEROP. Nergens anders is de collectie wollen karpetten en tapijten zó veelzijdig, zó gevarieerd ais bij De Kierk. Het Wolmerk garandeert, wat De Klerk adviseert: een vloerbedekking van zt-'iver scheerwol. Omdat wol warm is, rijk is, mooi is, sterk is. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLI5SINGEN/H00RN/DE LIER VLAARDINGEN De vernieuwde en elektrisch bediende- schietbanen van de schietvereniging Wllheimlna in het gebouw aan de Emmastraat 43a zullen maandag avond om acht uur officieel in gebruik worden gesteld. VLAARDINGEN wegens het berei ken van de pensioengerechtigde -leeftijd heeft de heer A. Dijkstra woensdag tijdens een bijeenkomst in restaurant vulcaanha- ven afscheid genomen van het havenbe drijf Vlaardlngen-oost. De heer Dijkstra, die magazijnbediende was. is tien Jaar in dienst geweest van het bedrijf. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De interkerke lijke vormingscursus „Wennen aan de Wereld" begint vrijdagavond om acht uur in de Ichtuskerk. Als eerste onderwerp is het probleem van oor log en vrede gekozen. De cursus, die bedoeld is voor jongeren van achttien tot 24 jaar, bestaat uit zes gedegen informatieavonden. Elke avond wordt een belangrijk vraagstuk besproken, dat in or.ze sa menleving speelt. Jongeren van alle gezindten zijn welkom en kunnen, wanneer zij daarop prijs stellen, nog ingedeeld worden in een reeds ge vormde gespreksgroep. De aeelne- mingskosten zijn een gulden, in clusief een kop koffie. Het onderwerp van de eerste avond is afgestemd op de interkerkelijke Vredesweek. Inleider is ds. R. J. van der Veen, gereformeerd studentenpre dikant te Delft en lid van de werk groep „Het Gereformeerd Vredesbe raad". Hij staat bijzonder kritisch ten opzichte van de houding der kerken Inzake het probleem „Oorlog en Vre- de". Hij zal drie facetten naar voren brengen: wat moet je in deze tijd met woorden en begrippen als „vader landsliefde, verdediging van de demo cratie of vrijheid" en is het nog moge lijk zo abstract over oorlog te den ken; wat moeten we met „The balan ce of Terror", het evenwicht van de afschrikwekkende atoommacht; dienstplicht ja of neen, wat is de individuele en wat de gemeenschappe lijke verantwoordelijkheid. Na elke informatieavond zal men in kleine groepen binnen de eigen ningen aan de Baauwstraat, acht hui zen- aan de Dwarsbaauwstraat, een woning aan het Westnieuwland en een pand aan de 8e Nieuwiandsteeg. ter v*n do opening van het Coolsingelkwartta» kleuren: blauw, goud, groen, rood en Iraise 2<pw»> 2 volant» ilts-jumeaux 2 volants 2*ptis> 3 volant* Ilts-jumaaux 3 volant* kerk en onder leiding van de wijkpre- dikant zich nader gaan verdiepen in de vraagstukken. Bovendien is het de bedoeling de onderwerpen in bijbels perspectief te brengen. Verscheidene groepen doen mee aan de cursus. Van rooms-katholieke pen, van remonstrantse zijde de oudere catechisanten en van hervorm de zijde jonge lidmatengroepen en oudere catechisanten. Bovendien zul len enige gereformeerde jongeren meedoen. De begeleidingscommissie bestaat uit kapelaan G. van Slobbe, ds. H. R. Postma, ds. J. Lever en ds. J. E. van Veen. Na de startavond op vrijdag, waar boekverkoper Aart Pontier een recen te boekentafel zal inrichten, is er vol gende week woensdagavond vanaf 21.30 uur in de Interkerkelijke Jeugdsociëteit nog een nagesprek aan de bar. Jongeren die zich nog voor de gespreksgroepen willen opgeven kun nen dat doer, bij het secretariaat aan de Wilhelminasingel 37, tel. 341307. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De -gemeentelijke openbare bibliotheek en de ge meenschappelijke filialen van de ge meentelijke en r.k. openbare biblio theken hebben in juli en augustus uitgeleend 37.720 (v.j. 40.204) boeken. Dat is dus 2.484 boeken minder. De Centrale bibliotheek aan de Lan ge Haven leende in deze beide maan den in totaai 14.103 (v.j. 14.978) boe ken uit. Dat is 875 boeken minder. In de vier filialen, Lorentzplein, Wi- bautplein, Leliestraat en Parkweg werden eveneens minder boeken uit geleend. Ook de kinderen bleken in juli en augustus minder te hebben •gelezen. Kenmerkend voor de sterke bevol kingsgroei van Kethel, met inbegrip van Groenoord, was de sprongsgewij ze toename van de uitlening in het filiaal aldaar. In 1967 gingen er in juli en augustus 4.932 en het jaar tevoren 3.929 boeken de deur uit. Een spectaculaire vermeerdering van ruim duizend boeken in twee maan den tijd. Het aantal uitgeleende boeken in de wisselcollectiedienst aan zieken en bejaarden-huizen bleef ongeveer ge lijk, namelijk in 1967 1.950 en in 1966 1.904 boeken. Er zijn thans 8.305 (v.j. 7.361) hou ders van leeskaarten, terwijl het boe kenbezit 77.676 (v.j. 77.197) bedraagt. thel zijn vervangen door drie beeld jes van moderne vormgeving, twee vsn J ui* wolkers en een van Lotti van der Gaag. Ze zullen er die maan den lang te bezichtigen zijn. De beide plastiekjes van Jan Wol kers, in 1962 gemaakt, tonen duide lijk de invloed van Zadkine, hoewel in een geheel eigen vormentaal in de strakke, hoekige, „holle" figuren. Ze zijn van brons en ongeveer 50 cm hoog. Het ene beeldje is getiteld „Angst". Het is een star en strak staande fi guur, in agressieve houding een aan tal puntige uitstekels op de toeschou wer gericht. Het andere beeldje „Bloei", bestaat eveneens uit aan elkaar gelaste onder delen en is eerder liefelijk. Het geeft in zijn spel van radertjes en schroef jes een vreemdsoortige, fantastische en geheimzinnige bloem weer. Een zelfde niet gebonden zijn aan de natuurlijke plastische vormen toont het beeldje „De denker" van Lottie van der Gaag. Ook hier is de invloed van Zadkine merkbaar. T"\E gemeentelijke boomkwekerij heeft in 1966 afgeleverd 1.414 straatbomen, 4.400 parkbomen, 32600 heesters. De gemeente Rotterdam heeft in dat jaar gekocht 1.360 park- bomen en 304.000 heesters. Negenenveertig kilometer hek werk moeten het Rotterdamse pu bliek er van weerhouden de plantsoenen in de stad te betreden. Toch wordt nog altijd voor een be drag van honderd- tot tweehonderd duizend per jaar vernield. In 1966 werden in de stad 135.000 rozen geplant. Rotterdam heeft titans achttien hectaren met rozen beplant. De bloemkwekerij leverde 1.025.000 bloemplanten voor bakken en perken, tegen het eind van 1966 zijn er 644.000 bloembollen geplant Al die cijfers vond ik in een fors uitgevoerd en van fraaie foto's voor zien boekwerk, getiteld jaarverslag 1966 van de dienst van gemeentewer ken van Rotterdam. Dat boekwerk verzeilde op m'n tafel, omdat mijn collega, die zich met bouwnijverheid en stadsontwikkeling pleegt te be moeien, er weinig interesse in toon de. „Voor jou. Jan", zei hij „Is van bijna twee jaar geleden. Ik kan er geen nieuws uit halen en jij houdt van mooie boeken met plaatjes". Laat dat jaarverslag dan ruim an derhalf jaar oud zijn, ik heb er met genoegen in zitten bladeren. De Rot terdamse gemeentedrukkerij heeft met dat werkstuk eer ingelegd. De foto's zijn prachtig afgedrukt en er zit bovendien een kaart bij van het gehele „Gouden Delta-gebied". Die kaart hebben m'n collega's me prompt afhandig gemaakt. Die prijkt nu aan de muur van ons re- dactielokaaL Is wel gemakkelijk en staat nog kleurig ook. Thverigens staat in dat „boek van alles en nog wat over. het wel en wee van Rotterdam. „Want in de Maasstad is de dienst van gemeente werken heel wat belangrijker dan in iedere andere Nederlandse stad. Kijk, ik ben zo meer dan zestig jaar in Rotterdam. Zie maar bovèn- aan rechts op de voorpagina van. ..De Rotterdammer". En al die jaren heb ik nog nooit van m'n leven een tijd meegemaakt, dat er niet ergens in Rotterdam de boel ondersteboven was gehaald. Als Rotterdammers in hun bodem wroeten, doen ze dat' grondig. Omdat iemand mij vertelde, dat als de binnenstad eenmaal is volge bouwd en de metro eenmaal rijdt, Rotterdam de rust ingaat van -een mooie, nieuwe, helemaal klaarge-' bouwde stad, ben ik eens in de geschiedenis gaan duiken. Welnu; de Rotterdamse bag- ger-rommel begon meer dan hon derd jaar geleden, toen men een spoorwegviaduct dwars door de bin- n •'stad ging aanleggen. Daar bolde ren nu nog altijd de "treinen over. Hele generaties Rotterdammers heb ben er tegen, gemopperd en voorlo pig zullen ze nog wel blijven moppe ren. Daarna volgde het ene grote werk na het andere: havens, brug gen, rioleringen, doorbraken, noem maar op. De wroeterij in het na-oor- logse Rotterdam is echt geen „oor logsverschijnsel". En de bewering, dat we straks zo'n mooie, rustige stad hebben? Ver geet die maar. Daarvoor zijn er al veel te veel plannen. Denk maar eens aan de tunnels die we (misschien) gaan bou wen! Ais Rotterdam eenmaal een rusti ge, afgebouwde stad is, gevoel Ik me er niet meer thuis. Ik ben vijfen zestig jaar gewend aan bagger en rommel. Verbeeld je, dat dat alles er niet meer is! Ik zou me in m'n eigen stad op visite voelen. De potjes en kruiken uit vroeger eeuwen in de vitrine in het filiaal van de Gemeentebibliotheek in Ke- SCHIEDAM Voor de viering van het zilveren jubileum van voor man-tuinman J. C. Kapel bij de af deling Plantsoenen betrok men de voormalige kapel aan de Korte Ha ven 21. Er waren bloemrijke toe spraken met bloemen en cadeaus van directeur Gemeentewerken ir. J. C. Broeyer, chef Plantsoenen J. A. Overzet en ook van collega-voor man-tuinman Bloetnendaal. 'v' (indaag.... Vandaag... Sursum Corda, P.I.T.. bijeenkomst. 20 en morgen Chr. Soc» Bel.» Kon. Ned. Ver, tot het Redden van Drenkelingen, vergadering, Musis Sacrum, Invalidensportver. De Ooi evaars, feestavond, 20 Sted. Museum, Ver. Vrienden van het Sted. Museum. Spaans Spektakel, 20.15 Êiursum Corda. N.C.G.O.V.. vergadering, 20 St. Martimis Kerk- Alb van RaaitepJeln. Oec. gebedsdienst voor de Vrede, 20 Bijkantoor „ne Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend redactiezaken tij delijk tel. 261420, b.g.g, 34681». Agentschap j Schiedam: Mevrouw J. van Gog, Dr. Za- menhofstraat t39a, tel, 15240(1 (ook klachten- bezorging). Alarmnummer politie: 2S486S; alarmnummer brandweer 269123: GG GD 269280. Apotheek: C I Jansen, Swammer- damslngei 41, tel, 264917. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Eind oktober houdt de Schiedamse Schoolraad een bijeen komst met de oudercommissies en vertegenwoordigers van het perso neel van de openbare lagere scholen. Kort geleden heeft de Schoolraad zijn eerste werkvergadering gehou den. Er werd o.rn. besloten een enquête te houden bij de oudercom missies. Hierdoor tvil de Schoolraad zich een inzicht verschaffen in wat leeft in de kringen van het openbaar lager onderwijs, zodat de raad beter in staat zal zijn adviserende en voorlich tende taak te verrichten. BE NAJAARSCOLLECTIE COSTUUMS IS COMPLEET! COSTUÜMS VAN 189,- TOT 389.-. rsnssznii (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de icuwe Galerie De Graafl aan het Oude Kerkhof, houdt Guus de Ruiter van 13 oktober tot 2 november een tentoonstelling van aquarellen, gouaches en schilder ijen. De kunstredacteur van het dag-* blad Trouw. G. Kruis, zal de exposi tie morgenavond om kwart over acht openen. De Galerie is gesitueerd op een bui tengewoon geschikte plaats in de bin nenstad. Er komen dagelijks veel mensen voorbij en aangezien de etala ge als goede blikvanger werkt, kun nen de meesten niet weerstaan de ..uitstalkast, tvaar altijd wel iets moois is geëxposeerd, aandachtig te bekijken en tevens een blik te wer pen in het interieur, waar een perma nente exquise tentoonstelling van werken op kwaliteitsniveau eigenlijk intensieve bezichtiging om een vraagt. Maar evenals bij musea weerhoudt de raadselachtige psychologie van „de eerste stap over de drempel" de meeste, mensen deze beslissende stap te doen. Toch kan men elke galerie vrij binnenstappen en met de eige naar een praatje over kunst maken, zonder direct in de beurs te moeten tasten. Opdringen zal de man nooit doen. Schijnbaar is hij even weinig geïnteresseerd in iemands kooplust als een museumdirecteur met een vast salaris. Wat hij ook zal laten zien, zijn gevoelens voor commercie zal hij nooit op spectaculaire manier demonstreren. Hij weet, dat. hij al leen de juiste sfeer moet scheppen en' verder de aspirantkoper moet vrij la ten. i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1