Burgemeester: „Speelse trekken m W ichting voor thans geopend AGENDA nog tapijt dank u! 25 tot 30 procent beneden de prijs DEKLERK&ZN Hartveroverende mime van Rob van Houten KLEUREN-T.V. Grote interesse voor Gemeente-appèl 1967 AAN JAN#iQf||r m Zangdiensten in Maassluis op grammofoonplaat Goede keus Hippo Campusserie VEEL KLEUR IN de kaltenbeker HBS „Westland-Zuid"| houdt receptie Controle op verlichting iNTERiEUR pfTtTERDAMMER VRIJDAG 13 OKTOBER 1^67 LAATSTE HALTE RONDGANG Bijzondere diensten HARDINGEN fndaag -- &n mórgen ..en dagelijks instuif in Triangel met groep Eldebke Bromfietser door auto aangereden Natuurlijk komt u on middellijk kiezen'en kopen. Zó komt u toch nog onverwachts aan 'n nieuwe vloerbedekking van allure,., voor een prijs-met-een-glimiach! U boft. Uit onze speciale Tapijten-Verkoop hielden wij een stel prachtige "coupons" over. Het zijn; Voor 13 kamers Bergoss wolfrisé tapijt met met rubbber wafelrug, 370 cm breed; Voor 11 kamers Bergoss wolfrisé tapüt met rubber wafelrug, 450 cm breed; Voor 10 kamers Nylon tapijt met rubber wa felrug 380 cm breed; Voor 3 kamers gefigureerd maquette tapijt, kleur blauw, 380 cm breed; Voor 33 kamers keuze uit vele soorten tapijt restantrollen. Dat maakt samen 70 kamers "in het nieuw"- ...oh, nee, die kamer van u kunnen we er vast aftrekken... Die is verkócht. De andere zullen ook wel wegvliegen. Want wij verko pen deze uitlopende collecties... Stempel Absurd internationale kunstnijverheid LIESVELD VLAARDINGEN NU BINNEN IEDERS BEREIK PER WEEK 18-60 n$jbeduidend goedkoper :t-.' Farina -'1 5? 'Als oe Pr'is van €en kinder- -'trainingspak tot nu toe wat oortij; was (...onder de 20gulden loopt U deze kwallceit niet...) .maar U wilt Uw kinderen in de winter toch lekker warm ge kleed er op uit sturen... dan moet U morgen in onze afdeling •Tricotage komen! Want dan verkopen wij Tricot trainingspakken; die tegen een stootje kunnen, in diverse kleuren, met leuke gestreepte tricot boord en deelbare rits, voor prijzen, die betaalbaar zij n Trainingspakken om naar har telust te spelen, te sporten, te wandelen of te ravotten, prima kwaliteit gemoltoneerde trai ningspakken met. ritsjes aan de pijpen. m w w Morgenvroeg om 9 uur begint de speciale, verkoop van deze gemoltoneerde, stevige trai ningspakken, in diverse kleuren, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. dSfe Gün tel. of tchtlft. bert. T/TAARDIXGEN Burge- meester mr. J. Heusdens heeft donderdagmiddag de verpleeginrichting voor bejaar den, die een onderdeel is van het Flatgebouw voor Bejaarden aan de Billitonlaan, officieel in gebruik gesteld. Dat had eigenlijk in 1955 moe ten gebeuren, maar omdat het ziekenhuis aan de Hofsingel toen een nijpend tekort aan ruimte had besloot het gemeen tebestuur de verpleeginrichting tijdelijk af te- staan aan de kraarnafdeling van het "zieken huis. En zo gebeurde het dat de verpleeg inrichting voor bejaarden tot kraam kliniek werd ingericht. Het heeft als zodanig dienst gedaan totdat in 1964 het Holyziekenhuis in gebruik kon worden genomen. Gedurende die tijd zijn in de bejaardenflat bijna vierdui zend kinderen geboren, „Een buitenstaander zal vinden dat het gemeentebeleid speelse trekken vertoont", aldus de burgemeester. Maar, zei hij, we hebben van de nood een deugd gemaakt. Wel is het een du re „deugd" geweest, want 'de raad moest zeven ton op tafel leggen om A CTIVERINGSTHERAPIE voor wethouder van sociale zaken en volksgezondheid A. P. Wee da. Burgemeester mr. J. Heusdens (geheel rechts) schijnt hem tot volhouden aan te moedigen en de Maassluise wethouder P. van der' Snoek is, evenals het V.laar~ dingse gemeenteraadslid J. Ligt- hart, kennelijk blij dat hij self niet tussen de bruggen hangt. de kraamkliniek weer tot verpleegin richting voor de bejaarden te maken. De verpleeginrichting telt 54 bed den. De eerste patiënt is op 21 maart 1967 opgenomen en al spoedig waren 53 bedden bezet. Zeventien zieken kwamen uit het Zonnehuis; 23 uit overige bejaardentehuizen en dertien patiënten kwamen van buiten Vlaar- dingen. Van de 53 zieken worden er thans nog 35 verpleegd. De heer A. P. Weeda, wethouder Van sociale zaken en volksgezond heid, legde er de nadruk op dat de inrichting geen „laatste halte" is. Het doel is de bejaarde patiënten een be handeling te geven, die hen in staat stelt weer naar huis, verzorgingsflat of bejaardentehuis terug te keren. De burgemeester vertelde dat het flatgebouw als eerste woonvoorzie ning voor de bejaarden tot stand is gekomen, spoedig gevolgd door de Wetering, Valkenhof, Vaartland en Zonnehuis. Los gezien van de 560 be jaardenwoningen beschikt Vlaardin- gen thans over een beddencapaciteit voor bejaarden van 6?5. Verder gaf hij een paar cijfers: In 1965 was 9,6 procent van de bevol king bejaard. In Vlaardingen bedroeg dat percentage 7,2. Voor 1980 wordt een landelijk gemiddelde van 11,4 pro cent verwacht. „We groeien ook met de plaatselijke bevolking langzaam naar dat gemiddelde toe", zei de bur gemeester. Wethouder Weeda bracht dank aan de velen, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de verpleegin richting. Deze is niet alleen bedoeld voor de mensen uit het woon- en verzorgingsgedeelte van de bejaarden flat, maar iedere bejaarde kan op advies van de huisarts worden opge nomen. De heer IVeeda zei dat het bejaar denprobleem voortdurend de aan dacht blijft opeisen. Hij noemde plan nen voor een streekvoorzicning voor demente bejaarden. Verder wordt er gedacht aan een stedelijke voorzie ning, die door alle mogelijke instellin gen moet worden opgezet. Een aantal bejaarden van de ver pleeginrichting woonde 'de plechtig heid in de recreatiezaal bij. Verder waren aanwezig het verplegend perso neel, artsen, predikanten, gemeen te-ambtenaren en het voltallige colle ge van B. en W. Na het officiële gedeelte volgde een rondgang door het gebouw. De heer J. J. den Duik, directeur van de: bejaardenflat, gaf het college' een explicatie van de verschillende ruimten. Uitvoerig stond men stil bij hef revalidatiecentrum: de trots van de inrichting. Met loopbrug, wandrek ken, gewichten en stuurwiel zal men trachten de bejaarden te re-active ren. "Verder omvat de 'inrichting smaak volle kamers voor de zusters, ge- meenschappelijke huiskamers voor verplegend personeel en voor pa tiënten, dienstruimten, een kamer voor bezoekers en Tie nodige ziekenza len. Opvallend is de zeer moderne outillage die bij het verplegen van de patiënten wordt gebruikt. Na afloop van de bezichtiging over handigde de heer P. Vink (88) na mens de bewoners van de verzor gingsflat bloemen aan de bejaarden van de verpleeginrichting. Hij werd ingeleid door adjunct-directrice zus ter M. van de Marei. Zij kwam ook die waren bestemd voor de zusters nog met bloemen aandragen, maar van de kraarnafdeling van het Holy ziekenhuis. VLAARDINGEN Zondagmorgen wordt zowel in de gereformeerde Oosterkerk ais in de hervormde Nieu we kerk een bijzondere dienst gehou den in verband met de interkerke lijke vredesweek. Het vraagstuk van de vrede zal in beide diensten aan de orde worden gesteld. Voorganger in de Oosterkerk is ds. H. J. Kouvenhoven, Jn de Nieu we kerk ds.' A. A. Bos. In deze kerk wordt dus geen gezinsdienst gehou den zoals abusievelijk in „Hervormd Vlaardingen" is vermeld. Na afloop van beide diensten is er ■gelegenheid tot nagesprek. De bezoe kers van de Oosterkerk zullen wor den uitgenodigd zich naar de Nieuwe Kerk te begeven om daar interkerke lijk na te praten en eventuele vragen te .stellen. De kerkeraden vertrouwen dat veel gemeenteleden aan dit na- gesprek zullen deelnemen. $Tadsgehoorzaal: vierde lustrum persq- Ewsvereniging A. .de Jong lm Wetssn fcsI.-20.45." P* Vfcbank: Opening expositie Rogér fcallloux,. 20.15. jjththuskerk: Interkerlijke yormingscur- p wet onderwerp „Oorlóg en Vrede", 20. ^ösgehoorzaal: Concert Gloria-Toon- ralëlkerk: Gemeente-appèl. 20. Ei ?attenbeker: Liesveld 151. expositie ta^nljwerk.-9 .tot 18.,. jöieikerk: Kom zing met ons, 11, pnangel: instuif C J, V Liefde en Vrede. I w,llaat" "De Rotterdammer", Smalle Ha- s l „a.at tsl- 346775, redactie: tel. 346775, jM. 346628. ^jachten bezorging: H. VerheiJ, Wag- fwaat 24b, tel. 343345, dagelijks van BURGERLIJKE STAND. VLAARDINGEN Geboren: Clemens, zv 'B, J Muller en K A T van. der Werf. Philips de Goedëstraat 75, Michael,zv S Webers en M L Westerholt, Ruyten- burchstr 26. Marlnus, zv G Kloppenburg en "A van Trlcht, van Aerssenstraat 36d, Adrinanai 'dv C Kuijsten. en A :M van den .Boogert, Rozenburg Es'doornlaan 46. Monique que C A. dv C Blenk en A M 'Maas, EmmaziJ straat 13, Hllma, dv A van .Zanten en A Sala. Gljsbrecht van Amstelstx 242. Overleden: c W van der Sluljs, 72, wedu-- we van J C van den Doel, Maassluis. P C Hooftlaan 37a, J J van' der Meer, 77, wedu we van L Mostert, Maassluis, Vondelpark 2. GetrouwdA M Maria Nellen. 27 en R Ch Rakemann. is, w Vooiend, 44 en J Eigen- raam 43. L Mosterd, 27 en E Antonia Boon 26, H Bakker, 23 en T van der Borden 23, p Essebaggers, 23 en. Mac Loohuis 19; A qVersneï 29 en W Weteling. 26. a 13.30-19.3» uur en zaterdags van 15-19 uur. Alarmnummer politie: 34444; Alarmnum mer brandweer: 344444. Centrale meld- en regelkamer {voor klachten luchtvervui ling): 282887. Apotheek: Delta-apotheek. Ploris de Vijfdelaan 112, tel. 348888. Agentschap Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13 (ook klachten bezor ging). MAASSLUIS De zangdiensten die 's-zaterdags om de veertien da gen in de Grote Kerk worden gehou den hebben in korte tijd grote be langstelling gekregen. Geen wonder, dat de NV Phono gram zo'n zangdienst wil vastleggen op. eert langspeelplaat. Dit gaat gebeu ren op donderdag 19 oktober 's a- vonds 8 uur. Het ligt in de bedoeling van Pho nogram reeds spoedig na de opname de plaat in de handel te brengen, zodat elke liefhebber van het geeste lijke lied bij zijn handelaar in het bezit kan -komen van zo'n plaat. Zij, die donderdag 19 oktober de smaak te pakken hebben gekregen van het samenzingen kunnen zater dag 21 oktober wéér meedoen aan een zangdienst van 11 11:45 uur. Daarin zal de organist Feike Asma als orgeisolo laten horen de toccata van A. Claussmann. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag zal ■de groep Eldebke, bij de tieners beter bekend als The Nax, de muziek ver zorgen op de instuifavond van de CJV Liefde en Vrede in gebouw Tri angel. Deze groep heeft het vorige seizoen op de planken van de Trian gelzaal met haar muziek en show veel succes gehad. Gelegenheid tot voorverkoop van kaaltjes en het inschrijven van nieu we leden bestaat vanavond (vrijdag) van acht tot negen uur in gebouw Obadja aan de Willem Beu- kelszoonstraat. De instuif begint za terdagavond -om acht uur. VLAARDINGENOp de Oostha- venkade werd donderdagmiddag de 18-jarige bromfietsbsdrijder P. J. T. uit Maassluis door een vrachtauto aange reden. Hij maakte een onverwachte manoeuvre, -waardoor een botsing niet was te vermijden. Met een gebro ken been en een gebroken pols is de man naar het Holyziekenhuis ver voerd. Op het kruispunt Van Hogendorp- 1-aan-Mr. L. A. Kesperweg verleende de twaalfjarige C. V. uit Schiedam -donderdagmiddag op haar fiets geen voorrang aan een personenauto. Er volgde een aanrijding, waarbij het ■meisje een hoofdwond opliep. Zij is naar de Dr. Noletsticnting in Schie dam gebracht. VLAARDINGEN De 20-jarige broodbezorger N. den H. uit Schie dam verzwikte donderdagmorgen zijn enkel en viel. Hij is in het Holyzie kenhuis opgenomen. Goudsesingel 221 Rotterdam teU 16673-123082 MAASSLUIS Bevolking per 1 septem ber 1967: 10981 mannen, 10G95 vrouwen, to taal 21676. Geboren: 22 mannen, 27 vrou wen. Gevestigd 97 mannen, 96 vrouwen. Overleden 2 mannen en 5 vrouwen. Ver trokken 60 mannen en 53 vrouwen. Vermin dering 62 mannen en 58 vrouwen. Bevol king per i oktober 1967: 31038 mannen en 10760 vrouwen, totaal 23798. Bevolking op 3 Januari 1967: 20186. Ven l januari tot en met 30 september 1967: Geboorteoverschot 409; vestigingsoverschot 1203, totaal 1612. Aantal huwelijken in de maand september 10. wij hebben restanten voor70 ■j r y j-,v/4 -r-f \X 'as TV".av; kamers... rrm COMPLETE WONINGINRICHTING' ROTTERDAM/OEN HAAGTUTRECHT/VLISSiNGEN/HOORN/DE LIER DE KLERK. BINNENWEG, VANAVOND TOT 9 UUR GEOPEND. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mime is altijd een moeilijk aanspreekbare kunst ge weest: de kleinkunst voor de enke ling, voor dc liefhebber. Daarom heeft de heer W. B. van Ginneken. directeur van het Stadsgehoorzaal- complex, een goede keus gedaan het theater van Rob van Houten in zijn bijzonder progressieve programma op te nemen. Rob van Houten is namelijk niet de esthetische purist van cc mime om de mime uit de school van De- croux. Hij ziet de mime als basis en onderdeel van een omvangrijker thea- iergebeuren en streeft ernaar tot een afwisselend geheel te komen. Zijn streven leidt tot een -harfvero- verend totaaltheater met ais elemen ten mime, muziek, dans. geluid en spel. Dat heeft hij donderdagavond opnieuw bewezen met zijn ideeën rijke „Funhouse," het openingspro gramma van de Hippo Campusserie voor het nieuwe seizoen. Opmerkelijk was het grote aantal belangstellenden op deze eerste avond. dene scholen in Viaardingen succes gehad: bijzonder veel schooljeugd heeft met het nieuwe programma ken nisgemaakt. een programma dat is bedoeld het publiek met de kunst wat meer vertrouwd te maken. Ondanks de vele spelelementen neemt de mime in Funhouse een over heersende plaats in. Niet ten onrech te. Rob van Houten heeft een stempel gedrukt op zijn programma, dat hij letterlijk beheerst tot Ln de vingertop pen. want de (witgeschoeide) handen spelen in zijn mime een belangrijke rol. Wanneer hij met „De man in het glas"' de „hap en snap" recepties paro dieert, dan is hij de man die het mar dan levensgrote glas betast, aar. het publiek laat zien en er als het ware in verdrinkt. En al deze subtili teiten hebben een dubbele (maar gla zen) bodem: gelegenheicUreceptie.s brengen een schijnwerkelijkheid en een benauwende beslotenheid met zich mee. Het blijkt dat de Hippo Campusse rie aanslaat bij het publiek. Boven dien heeft de ..werving" op verschei- KOMT U EENS PRATEN MET Aert van Nesstr. 38, tel. 118811 le MiddeUandstr. 72, tel. 235327 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met een bijeen komst in de Maranathakerk zal vrij dagavond 20 oktober worden gevierd dat de christelijke HBS „West- land-Zuid", voorheen een dependance van het Groen van Prinstererlyceum, een zelfstandige school is geworden. De avond begint om acht uur. Na afloop recipieert het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het schoolge bouw aan de Ary Koplaan 5. 0 MAASLAND waarneming van ratten kan worden gemeld aan het bureau Ge meentewerken. Slot de Houvelaan tei. 2991. Na melding wordt van gemeentewege bestrijding ter hand genomen. VLAARDINGEN Als eerste van een serie van drie bijeenkomsten onder het motto: „Gemeente-appèl 1967", werd donderdagavond een samenkomst in de Pniëlkerk gehouden. Enkele pedikanten en leden van de gereformeerde en hervormde kerk, alsmede figuren uit het Leger des Heils, die het initiatief hadden genomen tot deze bijeen komsten, zijn van mening, dat er te veel wordt gesproken over de financiële zorgen van de kerken, terwijl de belangstelling allerwege terugloopt. De 75-jarige evangeliste. Come ten Boom die na een jarenlang verblijf in| de Duitse concentratiekampen de roeping kreeg, overal in de wereld het evangelie' te gaan brengen, bracht gisteravond haar boodschap tot de ongeveer 250 bezoekers: van de Pniëlkerk. j Zij sprak naar aanleiding van de woorden: „Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Corrie ten Boom typeerde dorst als het verlangen naar zekerheid in deze on zekere tijd. Zij wees op de grote vervlakking van de moraal in deze tijd omdat niet meer aan God wordt gevraagd wat goed en wat niet goed is. Diverse yan haar belevenissen in Vietnam, Brazilië, Nieuw-Zeeland, China en Rwanda, vertelde zij de aanwezigen, die haar soms ontroerd aanhoorden. Een jeugdkoor uit Rotterdam en het muziekkorps van het Leger des Hells verleenden medewerking aan het eerste oppèL Sterk is het marionettenspel van Feike Bosma. Deze kunstenaar laat achter het televisieglas twee- vogels vechten volgens de natuurwetten: tot de dood erop volgt. Deze strijd vol- voert zich op de cadans van zich steeds herhalende en stotterende nieuwsberichten (communicatie probleem!) over de doden- en gewon- dencijfers in Vietnam. En Rob van Houten, de televisiekijker, eet gela ten een krentenbol, Zo ook het verhaal van ce stojre en met decoraties overwoekerde oor logsvlieger, die het op de piano niet verder brengt dan een romantische nocturne van Chopin. Geweldig goed getroffen is het vliegtuigje vooraf, dat onder vogelgetjirp uit het beeld- buisgias de ruimte van de. zaal in vliegt. Verder werken aan dit programma mee een attent begeleidend trio Rob van Dijk, de goed toneelspelende Ati van der Lir,gen, een gave dansster Margit de Vries en het gedegen tech nische spel van Cor Beurskuns. De Funhouse zou men dan ook het beste kunnen typeren als een spel. waar mee een integere Rob van Houten het absurde van deze tijd op zijn manier interpreteert. ROTTERDAM In het kader van de kernthema-actie van het Verbond voor Veilig Verkeer zal van 16 tot en met 31 oktober extra aandacht worden besteed aan de verlichting van voertuigen. «um9A DESTE bewoners van Rozen- burg of van bedrijfswoningen in het Botlek- en Europoortgebied als u nog eens een knal hoort, zoals verleden week. dan moet u maar niet meer schrikken. U hoeft hele maal de brandweer niet te bellen, u hoeft.... kortom die kr.ai hoort bij het dagelijks leven in Botlek en Eu ropoort. U moet er maar aan wen nen. 't Ls helemaal niet gevaarliik. zeggen de leidinggevende heren van de iCI uit welk bedrijf deze knallen voortkomen. Ze geven wel ridderlijk toe dat het wat hinderlijk is. U moet het meer zien als de knal len var. mislukte vuurpijlen bij een vuurwerk, maar dan wat luider, -jat wel. En wat daar bii de ICT is ge beurd. verleden week. ach daar is toch veel te veel ophef over ge maakt. En die brandweer dan, er niet op mocht en die politieman nen die tevergeefs kwamen? Wel. beste bewoner, die hadden er toch niets te doen. Ze zouden het alleen maar veel en veel erger ma ken of. en dat is nog vee! erger, ze zouden zelf gevaar lopen. En dat wil de ICI niet, en u toch ook niet? Ach ik zou zo nog wel even kun nen doorgaan. Feit is dat er een f'inkè walk gas is ontploft bij de ICI en dat de ICI-directie een week daarna een persconferentie hijeen- riep en de journalisten (zacht ge zegd) voor de broek gaf omdat er onjuist was geschreven. We kregen een praatje met ongeveer de inhoud van het begin van deze „Aan; de lijn". Leest u maar. Het communiqué begon: „Een ex plosie in een van de ICI-fabrieken in het Rozenburg/Europoortgebied is aanleiding geweest tot enige verwar ring. In tegenstelling tot de indruk die het voorval heeft gewekt, is geen ongeluk, gebeurd, geen brand uitgebroken en dus evenmin bestre den..." In deze sfeer gaat het commu niqué nog even door. 't Was alle maal heel vriendelijk. Nu. na een week, mochten de journalisten als ze het wilden zelfs in het bedrijf en zelf kijken naar de reactorvaten die oorzaak kunnen zijn van derga- lijke knallen. TK VIND het geheel te geruststel- 1 lend, te kalmerend. Natuurlijk weten de eigen ICI-mensen en de ICl-brartdweer be ter dan wie ook wat ze -doen. en laten kunnen. Maar van deze plaats wilde ik dan toch wel die dp eigen houtje uitgerukte. Rozenburgse brandweer bedanken. Ik vind het nog meer geruststellend dat deze mer.sen waakzaam zijn, er op eigen houtje op uitgaan en dergelijke knal len en steekvlammen niet gewoon vinden. Ik geloof dat het.héel goéd is dat de 'Rozenburgse bevolking zich niet in slaap laat sussen door-dergelijke communiqués hoewel aan de andere kant ze ook niet bij het'minste ge- ringste in paniek moeten raken. Al les in redelijkheid, 't Is volgens mij heel goed dat er veel mensen zijn die zich ervan willen overtuigen, zo als de brandweer en de politie, wat er niet is gebeurd of wel. Ik hoop dat ook die politiemannen voortaan niet denken, „oh, 't is bij de ICI, we zullen maar niet gaaD kijken". Per slot van rekening is hét gehele gebied te vergelijken met een vulkaan en zelfs bij een slapende vulkaan moet men waakzaam zijn en ieder gerommel (in dit geval een klap) in de gaten houden. Ook Uw kinderen zullen niet te kort komen in deze serie... voor. ben hebben wij deze aanbieding van Nylon gewatteerde Jacks met nylon voering. Niemand beter dan de moeders weten wat kinderkleding kost en daarom zult U versteld staan van deze prijzen! Sportieve warme anoraks, in leuk fantasiestiksel, met Trieot manchetten... waraie jacks voor jongens en meisjes, morgen vele guldens goedkoper dan normaaL Haten 4-8 jr. 10-12 jr. m 14-16 jr Morgen begint de verkoop van deze Nylon gewatteerde Jacks, in de kleuren kóren, britla en groen, voorjongens en meisjes van tot 16 jaar. of ictrfft. ben. 'II

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1