Dr. Berghuis tot ARJOS: „Sociale bewogenheid moet centraal staan" Mor gen roept de klok NIEUWE ZINKER IN DE OUDE HAVEN AGENDA Feestelijk jubileum van Maassluise Ton Sijbrands verslaat VDV in simultaanseance Gebedsdienst voor de vrede MN DE LU Regering wil onderzoek naar grote werven Hij won zestig partijen om ni er Lezing over taak van christelijke partijen nu I Turken slaags De Hoek krijgt 57 woningen Inbreker betrapt op beterdaad Medische dienst lUROCENTRUM GRAAFSTROOM Café-Restaurant ^.Rozenburg. Tel.01885-3333 ll «pOULET DAMOCLES" VLAARDINGEN Op uit nodiging van de ARJOS en de centrale AR-kiesvereniging van Viaardingen heeft dr. W. P. Berghuis vrijdagavond in een goed gevulde zaal van gebouw Triangel een lezing gehouden over de taak van de christe lijke partijen nu. De heer M. H. L. Weststra te jr., voorzitter van de ARJOS, heette de aanwezi gen welkom. (Van een onzer verslaggevers) melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Brugdienst Maranathakerk SCHIEDAM F and aasI en dagelijks VIMRDPJGEW Vandaag. en maandag .en dagelijks "if"::' Bm ÉÉpll Sociaal Personeelsver. viert vierde lustrum Remises Liduinalyceum gegund voor ruim 3,6 miljoen öte chef-kok beveelt aan: njitfcaenda kip met een vulling van kaifs1 rtf* garnituur van appel en ananas, ge flambeerd op tiet zwaard, geserveerd me! foniige saus van champignons, tomaat en pimentos, een bouquet van Cognac w Madeira. f8.50 per couvert flltip: t*nkt Damtxltsis een vinding van enze L» duf-kok. Veer dt originele "Peuht X>a- 01ja" Jus naar ons speciaJitiiSen-nsSaumnt, A\ Verder serveren wij uitgebreide SsjggA 'menu's of la Carte. Zondags aan de vleugel een keur van bekende pianisten, Viltuit Rotterdam Is ons Restaurant nu ook gsmakkaliik ie bereiken vla de nieuwe gensiuxtunnel. Na de tunnel volgt U de tierden "Engelandtot ons Restaurant. Hij was verheugd over het grote aan tal jongeren, dat de startbijeenkomst van de ARJOS bijwoonde. In de pauze bestond gelegenheid zich als lid op te geven. Daarna was er gelegenheid de inleider vragen te stellen. SCHIEDAM Herv gem: De Rank 8.30 »n 14 ds Vons, 19 ds Verwaai. Grote Kerk 10 enl7 ds Jansen. Bethel kerk ID ds Hoff man. Opstandingskerk 10 ds Zimmerman, "rtdeskerk 1: drs. Wisstnk, 19 ds Vroegln- „eweil. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 en 17. es v Veen. De Ark. 9.30 ds Bovenberg 17 ds Nammensma. Ma-gnalta Dei Kerk 10 en 17 ds Everaars. De Goede Haven 10 en 17 ds schuring. Julianakerk 10 ds Nammensma Ü7 ds Bovenberg hied herv, geref. evang: 'Gebouw ïrenc 10 ds Vroeginöeweu. Vre- Idcskerk 39 ds Vrocgtnwelj. Chr. geref. 'kerk: 10 en 16 dhr Beekhuis. I VIAARDÏNCEN Herv Gem: Grote 'iierk 9 en 10.30 ds Bouterse 17 ds Kruyt; 'Nieuwe Kerk 10 ds Bos gezlnsdlenst 17 ds ivan Zeiten: Bethclkerk 10 ds Koikert doop- dienst IS ds Bos: Immanuelkerk 9 en 10,30 I SCHIEDAM Drie Turkse werk- j nemers uit Waddinxveen kwamen donderdag op het woonschip Rotter- idam, dat aan de Buitenhavenweg •ligt, op bezoek bij hun landgenoten. Zij kregen onenigheid en moesten het schip veriaten. Op de wal werd de ruzie voortgezet. Terwijl een van de Turken uit Waddinxveen nog even aan boord ging om een achtergelaten kle- dingstuk te halen, haalde een landge- noot met een scherp voorwerp het gelaat van de 36-jarige Saban Aha- met Gungörmez van de linkerslaap tot aan de mond open. Hij werd opge nomen in de Dr. Noletstichting, De dader wist zich uit de vt 'ten te ma ken. ds Hoorn gezlnsdlenst; Rehobothkerk 10 ds De Gooljer 19 dhr Van der Kaaden; Ich- tuskerk 10 dhr Westmaas «ezinsdlenst 19 ds De Jong themadlenst: Holykape! i0.-50 dhr Van zetten; Holyziekenhuls 9 ds Tie- mersma: Zonnehuis 10 geref predikant: Tri- angeldlenst 10.30 ds De Jong: Harmonie 10 ds Van Veen combodlenst. Geref Kerk: Oosterkerk 10 ds Kouwenhoven 17 ds Tie- mersma; Emmauskerk 10 ds Swen 17 ds Lever; Zonnehuis 10 ds Tiemersma;Holy- kape! 17 ds Swen Pnlëlkerk 9 en 10.30 ds Krol 17 ds Ter Hart; Maranathakerk 10 ds Lever, 17 ds Kouwenhoven; Holyzlekenhuls 9 ds Kouwenhoven. Chr Geref. Kerk: £m- mastraat lis 10 en 17 ds Dijkstra; Philips de Goedestraat 162 10 leesdienst 15 ds Ver- hage, Geref Gem: Westnieuwiand 68 10 en 17 ds Huisman HA. Oud Geref Gem In Ned: DUksteeg 8 10 en 17 dienst. Remonstr. Kerk en NPB: Hoflaan hoek Emmastraat 10 ds Postma. MAASSLUIS Herv. Gem: Grote Kerk 10 ds Meijer 19 ds Kalkman Ichthuseen- irurn 10 ds Kalkman. Gemeenschapshuis 9.30 dhr v d Stoep jeugddienst. Geref. kerk: immanuelkerk 9.30 ds Bohïmcijer 16.30 ds Dcrcksen Maranathakerk 9.30 ds Dercksen is ds ter Haar brugdienst An- dreaskapel 19 ds Dercksen Geref. kerk vrijgem.: 8.30 en 17 ds v Tongeren. Chr. geref. kerk: 9.30 11.45 ds Bouw. Ned. ProL bond: 10.15 ds Tjaisma. MAASLAND Herv. gem: 10 en 19 ds Keizer. Geref. kerk: 19 en 19 ds de Jong. Dr. Berghuis zei dat de politiek nooit zo sterk beslag heeït weten te leggen op het mensenleven als tegenwoordig. De politiek is bijzonder moeilijk en legt ver antwoordelijke bevoegdheden, die bijna niet te dragen zijn, in handen van ge wone mensen. Over het beleid van president Johnson in zake Vietnam zei hij, dat-met kritiek de grootste voorzichtigheid moet worden betracht. Men kan niet volstaan met kre ten; dat is te goedkoop en daarvoor is het probleem te zwaar. We staan midden in een uiterst ver warde discussie over het Nederlandse partijbestel. Een gesprek over het juist zijn van het bestaan van christelijke par tijen. Daarbij vraagt men zich ai of deze partijen in een gezond democratisch be stel passen. Het gaat om de vraag o£ we ons in de politiek moeten blijven op stellen vanuit het geloof, aldus de heer Berghuis. HU zag gevaar in het -vastroesten van een denkpatroon, dat als onaantast baar is gaan gelden. Dat heeft ook de ARP bedreigd, maar de heer Berghuis meende dat de partij, zij het met pijn en moeite, er goed doorheen Is geko men. Op de centrale vraag of een christelij ke partij bestaansreden heeft antwoordde hij, dat het juist in deze stormachtige tijd een vereiste is zich politiek op te stellen vanuit het christelijke geloof. Vooral ook omdat alles in beweging is en men steeds meer wordt teruggewor pen op de centrale dingen waarom het in dit leven gaat. Dat de liberalen en socialisten de christelijke partijen een „ongrijpbaar iets" noemen komt volgens dr. Berghuis, omdat zij er van uitgaan dat het socia lisme en liberalisme de twee hoofdstro men zijn in het politieke denken. „Wij moeten trachten gestalte te geven aan een politiek, die niet» centrumachtigs heeft, die niet zweeft tussen socialisme en liberalisme". Als belangrijke taak zag hij dan ook een politiek, die vanuit het geloof bedre ven en gedreven een eigen gezicht moet laten zien. Dan gaat het niet om termen als „christeïijk-radlcaal", maar om een christelijke politiek die uit de daden blijkt. Als een van deze daden noemde hij het streven naar rechtvaardigheid voor ie dereen en met een open oog voor zwak keren. Deze sterk sociale gerichtheid dient uit te gaan naar de middenstan ders en naar de agrariërs, omdat zij be horen tot de economisch zwakste groe pen. •Jlt" fcieskenssmaf 01849-245 j-, MAASSLUIS In de Maranatha- kerk aan de G. A. Brederodelaan wordt zondagavond om zeven uur een brugdienst voor jongeren en i belangstellenden gehouden die in het teken zal staan van de internationale I vredesweek. Voorganger is ds, B. ter Haar, jeugdhavenpredikant te Roi- terdam. ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor in Hoek van Holland 57 woningwetwoningen te bouwen. De huizen zullen komen te staan tussen de Hoekse I-Iiüweg cn de Sliksloot. Een deel van deze woningen zal beschikbaar worden gesteld aan over heidspersoneel dat is belast met de uitvoering van het Eurupoortplan. De woningen zullen een begantgrond- en bovenverdieping krijgen. De hui zen hebben vier slaapkamers. Het type van de woningen zal ge- I lijk zijn aan de 321 woningen die op de Zalmplaat worden gebouwd. De woningen zullen na verloop van tijd worden overgedragen aan de woning bouwvereniging „Rotterdam aan zee". Met de bouw is een bedrag van 2,3 miljoen gemoeid. De mogelijk- j heid bestaat dat de grondprijs bij een i nacalculatie zal worden verhoogd. De j woningen zullen worden uitgerust met een centrale verwarming. De huurprijs zal 37 per week be- j dragen. De bouw zal worden uitge- voerd door de aannemingsbedrijf i gebr. Koudijs N.V j Groepshuls ,,'c Raadhuis." Schiedamse- tveg 290: „Burg. Van Haaren"-groep. ope ning door burgemeester H. Roelfsema, 10Geief. Jeugdhuis: Cr. Leesbibliotheek, uitlening, 18.30-16.30. Musis Sacrum: Vegla, feesisvond. ,0. OPStandlngskerk: Soc. Den Teirauasth. dansavond, 20. Tlvoll: Green, dansavond, zo. Wijkcentrum: Watervrienden herlstbai. 29: gerepatrieerde.:: contactavond, 30. Bijkantoor „De Rotterdammer," Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend rettaetlezaken te!. 283954. b.g.K. 345619. Agentschap Schie dam: Mevrouw J. van Oog. Dr, Zomen- hofstraat 133a. tel. 152400 (ook klacht en bezorging). Alarmnummer politie. M4°65, alarmnummer brandweer 269123; GG ep 2692917. Apotheek:: Rembrahdt, Revibranot- laan 5b, tel. 268855. Stadsgehoorzaal: concert Gloria-Toon- kunst, 20. „n FnJëlkerk: Gemeenie-appel, 20. De Kattenlieker: Liesveld 151, expositie houtsnijwerk, 3 tot 18, Bijkant „De Rotterdammer." Smalle Ha- "venstraat li. tel. 346175, redactie, tel. 34B775» Klachten bezorging: H. Verhelj, Wag- nerstraat 24b, tel. 343345. dagelijks van 18.39-19.39 uur en zaterdags van 18-19 uur. Alarmnummer politie: 34444; Alarmnum mer brandweer: 34444. Centrale meld- en re Rolkamer (voor klachten lucht vervul ling): 282887. Apotheek: Walrave. Hoflaan ^Agentschap Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13 (ook klachten bezor- S<Apothcck Maassluis: De Jong. Markt 11, tel. 2234. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN Deze sociale gerichtheid moet cen traal staan bij de christelijke politiek. Dr. Berghuis ontkende niet dat andere partijen hetzelfde voorstaan, maar met dat verschil dat de christelijke partijen het opnemen voor de zwakkeren, omdat zij zich gedreven wete.v door het gelo.d. Zo kwam hU op het probleem van es hulpverlening aan ontwikkelingslanden. „We kunnen het probleem niet oplos sen, maar'wel voorop lopen", zei hij. Tot slot sprak hij over een volmaakte maatschappij, waar vrede, vrijheid 'en gerechtigheid heerst. Deze maatschappij zal niet haalbaar zijn, maar toch zal de mens, ook in het bedrijven van politiek, naar deze maatschappij moeten streven. Na de pauze ontstond een levendige discussie, onder meer naar aanleiding van de invloed die ARJOS in de partij tracht uit te oefenen door vanuit studie groepen tot uitspraken te komen. Dr. Berghuis is het niet met alle uitspraken eens, maar vond het meedenken van de jongerenorganisatie gezond. Daarna voerde een cabaretgezelschap, bestaande uit enige leden van de ARJOS, met succes enkele politiek gerichte schel les op. De groep stond onder leiding van Jan van der Stoep. De heer T. Bol, voor zitter van de centrale kiesvereniging van de AR heeft de avond gesloten. (Van een, medewerker) VLAARDINGEN De personeels vereniging A. de Jong 'Schiedam/ Viaardingen is vrijdagavond de vie ring van haar twintigjarig bestaan begonnen met de operette „lm weis- sen Rössl" in de Stadsgehoorzaal. Vooraf recipieerde het bestuur in de wandelgangen. Voorzitter B. Hoogerwerf vertelde boe de p.v. is ontstaan. Dit gebeurde naar aanleiding van een boottocht, aangeboden door de directie, en ge houden op 12 juli 1947, De heer A. F. de Vries, die van de oprichting af penningmeester is, werd gehuldigd en kreeg een enve loppe met inhoud. Zijn echtgenote, het raadslid mevrouw M. de Vries- v. d. Spek, werd met bloemen ver rast. Daarna werd aller aandacht ge richt op koor, orkest en ballet van de Zuid-Nederlandse Opera. De operette van Ralph Benatzky, onder directie van Hein 's-Gravesanüe, zorgde voor een juiste stemming in de zaal. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het Centraal In stituut voor Industrie-Ontwikkeling (Civi) zal voor de minister van eco nomische zaken een rapport opstel len over de mogelijkheden die er zijn voor de bouw van een of meer grote werven in het Nieuwe Water weggebied. Dit naar aanleiding van de plannen van Verolme en de com binatie van Rijn-Schelde/Wilton/ NDSM. Minister L. de Block heeft de op dracht gegeven omdat voor beide werven financiële regeringssteun is gevraagd. Het Civi zal zich afvragen of er wel zo'n grote werf (voor schepen tot een miljoen ton) in ons land moet komen en of er mogelijk plaats voor twee is. Verder zal worden onder zocht wat de beste plaats is en wan neer zoiets gereed moet zijn. VLAARDINGEN De Eintho- venstraat tussen Zeemanstraat en Van der Waalstraat is tot en met maandag 23 oktober voor alle ver keer afgesloten. MAASSLUIS Hoewel het eigen lijk een „lustrum" gold de vereni ging bestaat n.l. 45 jaar gaf de Christelijke Muziekvereniging „De Maassiuisc Harmonie" vrijdagavond een „jubileumconcert in de Immanu elkerk, Voor dit concert, waaraan ver der medewerking werd verleend door Hone Mast, harp, Henk Mast, viool. Koos Bons, orgel en piano en de jeugdzanggroep „Akkoord" (met bege leiding van piano, bas en slagwerk) en dat onder leiding stond van diri gent A. v. d. Luyt, bestond een be hoorlijke belangstelling. Nadat de Harmonie plechtig was begonnen met een Koraal en Holy Faith uit de bundel „Nieuwe Klan ken", leverde het ensemble een respectabele prestatie in de aantrek kelijke Symfonie in C van de Bel gische Fransman Gossec, De bespe- j Iers bleken het pas dit voorjaar ver worven nieuwe instrumentarium ten volle waard. Natuurlijk waren er wel eens kleine wrijvingen, maar er werd onder de sobere, directe leiding van Van der Luyt steeds met „Spielfreu- digkeit" gemusiceerd. Een verrassing betekende het hier na uitgevoerde werk „Vastenavondmu- SCHIEDAM Woensdagnacht is bij een inbraak bij de NV Alhamo der de 29-jarige Schiedammer G. J„ zonder beroep, op heterdaad betrapt. Er werd bij hem een klein bedrag aan geld aangetroffen. Op het ogen blik vertoeft hij in het hoofdbureau van politie, aan de Lange Nieuw- straat. Van de 34-jarige vertegenwoordi ger P. C. J. P. werd donderdag uit zijn personenauto die bij de Spie- ringshoekflat stond geparkeerd, een autoradio ontvreemd. Öm binnen te komen had men het linker tocht- raampje geforceerd. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Ton Sijbrands, die vijf weken geleden de nieuwe Euro pese damkampioen werd, heeft vrijdag avond. laten zien. dat hij over een bij zonder talent beschikt. De Vlaardingse damvereniging VDV, die een simul taanseance had belegd in Excelsior, had gehoopt, dat tegen Sijbrands een redelijk percentage zou worden be haald. Het gemiddelde percentage van de zeventienjarige meester bedraagt 95. Niet minder dan 63 dammers namen ■het op tegen Sijbrands. maar daar trok deze zich weinig van aan. Hij won 60 partijen en speelde de overige drie remise. Een ongelooflijke prestatie was het voor alle deelnemers, die versteld ston- den van de wijze waarop de damcrack zijn partijen in winst omzette. Het aan tal slagzetten was legio en de ene ver rassing volgde de andere op. Als men dacht een schijf te wannen zat er altijd een addertje -onder het gras, dat krach tig genoeg was om de partij in één keer uit te maken. Van de 23 leden van VDV die mee speelden werden remises behaald, door de nestor, W. F. Verburg en door J. J. van Leeuwen. Het andere punt ging naar de heer J. Roos, die met dat punt je naar Hoogvliet ging; hij behoorde tot de achf dammers, die vanuit Hoog vliet waren gekomen o-m het evene ment mee te maken. VDV-voorzitter. H. A. Lansbergen had in zijn welkomstwoord reeds ge waarschuwd voor het damgeweld van Sijbrands, maar toen om tien minuten voor het middernachtelijke uur de strijd gestreden was, zei hij rich te schamen voor VTaardi-ngen, dat slechts, .drie punten van de 126 niet mee naar Amsterdam zouden gaan. Het was de bedoeling, dat Ton Sij brands, die om half acht- begon, om half twaalf zou vertrekken om -de laat ste trein te kunnen halen, maar de te genstand was toch wel van dien aard, dat hij bijna een half uur langer nodig had om tot zijn enorme prestatie te komen. De laatste trein moest hij daarvoor wel laten schieten, maar hij kreeg on derdak bij de heer G. B. H. Nïestadt, voorzitter van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap, die het damfestijn als belangstellende meemaakte. (Van een onzer verslaggevers) J/AARDINGEN Ten behoeve van het GEB is vrijdag in de Oude Haventen noorden van de Koningin Julianabrug, een water zinker gelegd. De oude zinker was lek leusorden ert was niet meer te repai eren. Het was de bedoeling het ge vaarte donderdagmorgen op z'n plaats te brengen, snaar op het laatste moment deden zich moei lijkheden voornamelijk toen aan de Oosthavenkade een gat moest worden gemaakt om de zinker door te trekken. In tegenstelling tot de Westha- venkade. die voorzien is van ge makkelijk los te branden stalen damwanden, heeft de oostzijde een constructie van beton met basalt keien. Daarom moest door duikers een gat worden gemaakt in de 'iademuur beneden de waterspiegel. Toen dat eenmaal was gebeurd- ■was het karwei snel geklaard. Twee drijvende bokken lieten het gevaarte in de open sleuven zak ken. Gedurende de werkzaamhe den is de Oude Haven voor het scheepvaartverkeer gesloten ge weest. VLAARDINGEN 14 oktober Volle ha ring 83—88, ijle haring 65, steurharing 79—83. makreel 43.50. Aanvoer: VL 112 met 488 kantjes en 27 kantjes makreel. SCHIEDAM De bouw van het nieuwe r.k. Sint Liduinalyceum is voor een bedrag van 3.647.400 ge gund aan de firma J. van Rhijn Zoon te Katwijk aan de Rijn. Het ontwerp is van het architectenbureau Ir, Harry Nefkens te Rotterdam. VEILING WESTERLEE DE LIER, 14 oktober Prei Al 13—24 3600 kg; BI 14—17: Bospeen 17—37 520 kg; Peterselie 8Vs—H 480 kg; Seider!) 5—12Vi 1890 kg: Komkom AA 67 102.396 stuks to taal: A 62—71; B 59—62; C 48—51: D 38—40; Paprika 4—28 8899: Bloemkool 6 3141 46.50; 8 21—24: 10 18; Knolselderij A 11—18 830; B 5—11: Tomaten A 305—520 14.529 bakjes Ex port; Extra C 410—430 3411 Bin: Tomaten A 480—500 17.940 totaal: B 470—481); IC 385—415; Aardappelen 10—15 4400 kg; Andijvie 15—22 1400; Dubb. bonen 35—185 480»; Snijbonen 140—399 1300; Alicante 325—220 13.400: Golde Samp 175—180 B5o: Franke thaler 190—250; Muscaat 285: Spruiten AI 3639 68.160: AH 29—33: BI 26—31; Bil 25—27: Cl 25; Pepers 85—135 185; Postelein 27—33 430; Spinazie 39—47 520; Spitskool 14—17 600; Chi- nese-kool 1421 400: Rode-kooi fiVi10 1300: Groene-kooL ia16 310: Savoole-kool 7—3 Het Nederlandse Huis- I 1 kamerorgel met de unieke gouden klank. Diverse houtsoorten (ook palissander) com pleet met bank vanaf 1995,— k Piano- en Orgelhanöe! sinds 1919. „Huur met recht van koop". Inruil. Alle gewenste gegevens gratis en franco. Gorinchem Dordrecht Langendijk 54 Grote Markt l Tel. 01830-4023-3023 TeL 01850-31241 (Van een medewerker) SCHIEDAM De gebedsdienst voor de vrede, die vrijdagavond in de St. Martinuskerk (Groenoord) werd gehouden, heeft goede belang stelling gekregen. In de fraaie kerk- zaal zaten leden van verscheidene kerkgenootschappen. Voorgangers waren pastoor M. Wuyster, ds. J. N. Nammensma (Gereformeerd) en de Hervormde Kethelse predikanten ds. W. Vons en drs. E. Verwaal. Het R.K.-koor van de St. Martinuskerk verleende medewerking en mevrouw Suiker trad op als soliste. Ds. Verwaal Meld een meditatie, waarin hij gewag maakte van een nog niet vertoonde film, die het ein de van de wereld toont door oorlog en geweld. „Tegenover dat visioen steilen wij het visioen van Jesaja (gelezen was Jesaja 2:1-5), dat de God van Israël een God van vre de is. De vredesmentaliteit moet ons beheersen en christenen moeten na volgers van Christus zijn. Christe nen zijn de voorhoede die aantrek kelijk moet werken voor de anderen. In de bijbel is de werkelijkheid van de oorlog de werkelijkheid van de dood. Dood en zelfvernietiging zoals vandaag de dag in Vietnam is geen vrede. De weg naar de vre de is de weg naar gerechtigheid. De kerk en ieder christen behoort te leven naar dat vredesvisioen. Wan del dan in het licht van de Heer, want zalig zijn de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods ge noemd worden." Pastoor Wuyster sprak over de zaligsprekingen (Mattheus 5 1 -12) en zei, dat God zich richt tot de wereld van 1967, waarin een volk lijdt-onder oorlogswoede en waarin de afstand tussen arm en rijk steeds groter wordt. „De vrede staat als hoogst mense lijke opdracht voor ons. Inpiaats van klassenstrijd moet er klassenver zoening zijn, zonder onderscheid van rijk en arm, hoofd- en handar beider, werkgevers of werknemers of wat dan ook. Als christenen moe ten we de eerste stap durven zetten tot de onderlinge vrede, in familie of andere eigen kringen. Dat is ons begin naar de vrede in Vietnam en elders. Eerst moeten wij eigen ruzies wegdoen, voordat we een oplossing zullen vinden van het ingewikkelde probleem van de we reldoorlog. Ik ben er zeker van dat, wanneer wij doorgaan met het doen slagen van acties voor zenling, mis sie e.d., de overheid zich gestimu leerd zal weten tot nog groter hulp aan de ontwikkelingsgebieden." Al dus pastoor Wuyster. Na afloop van de dienst werd een collecte gehouden tot bestrijding van de melaatsheid. In de zaal naast de kerk bleef een aantal aanwezigen nog enige tijd bij een om te trachten belangrijke vra gen van een antwoord te voorzien, waarbij de Vredesweek uitgangs punt was. ziek" van Henk van L y choten. De ze knappe partituur, die rijk aan af wisselingen is, werd kleurrijk en niet Je nodige contrastwerking verklankt, waarbij het ensemble tevens een op vallende homogeniteit aan de dag leg de. Nadat de Harmonie het eerste ge deelte van haar optreden virtuoos had besloten met de mars „Glück auf' van Wichers, voigde het optre den van vader en dochter Mast. Teza men brachten zij eerst in goede „har monie" „Promenade a rautomne" van M. Tournier ten gehore. De violist liet hierna verdienstelijk spel horen in twee gedeelten uit een aan hem opgedragen sonate van John L. van 't Huil, een werk met sterke reminiscen ties aan Bartok, waarop de harpiste toonde hoe ver zij al gevorderd is met twee stukken van A. Hasselmans en het fijnzinnig gespeelde „Autom- ne" van Grandjany. Het tweede deel van het concert werd weer fris van de lever ingezet door de Harmonie met de mars „Mili tary escort" van Bennett, waarna de Boerendansen van Siep wel een beet je tegenvielen. Kennelijk had - men hier nog niet genoeg op gerepeteerd,. Een groot ensemble een friszin gende jeugdgroep, de Harmonie, pia no, o-gei, bas en slagwerk, vond uiter aard bij het publiekgewillig, gehoor met een vaak kranig gebrachte selec tie uit „The Sound of Music".' Men moest hierbij en in de hierna gebrach-. te nummers: de Langste Dag-mafs.en. de Dryna-mars, onwillekeurig den ken aan de „Proms", want er -werd aan het slot enthousiast door alle aan wezigen in.de maat mee-geklapt/. Alle verrichtingen werden steeds met warm applaus ontvangen. In zijn slotwoord memoreerde de voorzitter van de vereniging, de heer Chr. Zweers, de vaak moeilijke historie (armoede, moeilijkheden met instru mentarium en repetitiegelegenheden) yan het ensemble. dat echter de laatste tijd vele moei5ijkheden uitér- aard met veler steun.heeft weten te overwinnen, öp verzoek .van spre ker werd de avond tenslotte uitgeluid met het door alien staande meegezon gen Gezang 135. - TiS gemoederen "zijn .weer- afge koeld in de - Hollandse huiska mers na e°n heetgebakerde voetbal avond voor ons, nationale huismeu bel: de' tv. De naweeën uiten, zich, in ai die" kleine tótObtjes, die"' ijverige voetbalamateurs or.dep collega's uit zetten. De eerste tekenen echter .van zo'n uiterst belangrijke .wedstrijd,; zien enhoren wealtijd in de openbare vervoermiddelen als tram, bus of trein. Maar in de tram toch wel het meeste. Dat.hangt volgens mij nauw samen met de sfeer inde moderne tram: een kille, stille en veel te hel- ie sfeer. AJs iemand wat zegt, het geen overigens niet veel gebeurt, dan klinkt het schel en plat en hele maal niet aardig. En dat. is. nog een graadje erger met echtelijke ruzies •over voetbalwedstrijden. Het was een kleine, onaanzienlijke man en een kaarsrechte, pinnige echtgenote. Met de handjes gevou wen over een bos bloemen, zei zij bedaard en beslist „Morgen (ter ver duidelijking, het speelde zich op 'dinsdagavond, af) gaan wij naar mijn zus". Kort maar krachtig:, te- •genspartelen is overbodig; de strop - is gelegd. Tegen beter weten .in. of misschien wist hij wel beter tekende de echtgenoot bezwaar aan. Dit deed hij weer veel te lang. Echtgenote onderbrak het breed voerig pleidooi: „Ik heb het beloofd en ze heeft geen telefoon". „Stuur dan een telegram", was de spitse vondst van de wanhopige man, die niet alleen het heerlijke brok manne lijk vervoetbalvertoon aan zijn neus voorbij zag gaan, maar die in plaats daarvan zich op visitie zag bij zijn schoonzuster zonder tv. LIET telegram werd genegeerd. De man opende de aanval op de zuster zonder tv. „Moeten die mensen zelf niet kijken. Ook gek, iedereen kijkt", voegde hij zijn vrouw toe, die met afgewend hoofd in de duistere omgeving gaatjes zal te boren. Zij bleef boren. Zacht fluisterend a's bedreigde hij haar, vervolgde hij zijn honend betoog. De vrouw boor de steeds dieper. De man zat alweer een poosje zwijgend met afhangende schouders voor zich uit te staren toen zij, nog steeds naar buiten kij kend, zei: „We gaan misschien wat eerder weg, dan kun je nog net het eind zien". Nu was het de man die zweeg. De scheidsrechter kon er ook niets meer aan doen: de (goede) zaak was verloren! Schiedam: W. J. Dambrink, Ruys de Beerenbrouckiaan 7, tel. 269873: L. H. Geer- des, veenlantstraat 2, tel. 2683S7: P. Sprey, Singel 76. tel. Z6S2S0. VLAARDINGEN: H. A. R. Nlkkels, Gansfoortstraat 4, tel. 345100; C. Lam- breehts, Schiedamseweg 56, tel. 342374. MAASSLUIS: J. van Loon, Veerstraat 15, tel. 2108: Verloskundigen; mej. v. <3. Hoe ven, Willem Pijperpleln 64. tel. 4380 en mej. van der Veen. Jacob Catsstraat 2., tel. 2376. MAASLAND: J. w. Oltman '5 Heren straat 4. tel. 2039: veearts: A. Slikker veer. Koningin Jullanaweg 184, tel, 4470. HOEK VAN HOLLAND: A. W. L. HUt. De Cordesstraat 22. tel. 3496. rozenburg: H. c. van der Graaf,'Ane^ monelaan 2. tel. 2200.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1