AGENDA Raadsvoorstel nu verschenen Parkeermeters aanbrengen in het stadscentrum Een moeder geeft DavttamonlO. H. Roozenbeek bureau voor opende ODI Elke dag. Auto's uit de koers „Kerketuren speelse kerk vernieuwt Man met benen onder wals Storm bracht flinke ravage in stad Overleden na val uit auto heetman^ Vierduizend woningen wachten op bewoners AAN DE DJ $1 if XSF won ruim van Germinal 4 Centraal adres voor vereniging Uitvoering goat bijna halve ton kosten Herdenking van Maarten Luther Inbraken in winkels Burgerlijke stand vindt de volledige kollefetle omega horloges bij: Finale leeswedstrijd in Stedelijk Museum Particuliere huren dalen Huizennood Oogstdiensten in hervkerken verbetert langzaam Bromfietser geslipt S Sët -Si Vermiste fietsen met verbalen afhalen Gewond na botsing met poli tie wagen INTERIEUR TURK ONDER RAIL *aftë beRèrrdë* wasmachines Schitterende bijverdienste BESCHAAFDE HEER pP"noTTERDA31MER nu... beduidend goedkoper Vandaag v en morgen <7i dagelijks KOSTEN TEAMWORK nu beduidend goedkoper 1'asin.i i •bi.\'SJ)AC 17 ORiOiiER (Van een medewerker) SCHIEDAM De tafeltennisvere- idBg TSF heeft ook haar tweede competitiewedstrijd met een gunstig «sultaat beëindigd: een 7—3 zege op tót sterke Germinal 4. Paul de Looze m John Schilperoord bleven beide fflfeslagen en zorgen samen voor zes Skipunten. Wittop Koning kwam ikchts éénmaal tot winst, maar ge- lukkig voor zijn team bleef het zon- ier nadelige g_evolgen. Het Germinal-team, gevormd door resink mevrouw B. Tijs en D. de Tan" heeft het de TSF-ers bijzonder moeilijk gemaakt. We! kon Schilper- scrd dank zij een fraaie 21—18 j0 zege op Geslnk de Schiedam- Lre de leiding geven, maar Wittop Koning onderschatte na een gemakke lijk gewonnen eerste game daarna mevrouw Tijs en verloor onverwacht 13 19—21 19—21). Paul de Looze 'orede met een zeer moeizaam be vochten overwinning op de Lang (13_21 21—17 22—20) voor dat de TSF-ers opnieuw voorkwamen, maar het dubbelspel bracht de partijen op nieuw op gelijke voet: met 19—21 in bi derde game verloren Schilperoord at Wittop Koning. Daarna brak echter de Germi- «jl-weerstand. De drie Schiedam mers behaalden elk een enkelspel- overwinning (de Looze mevrouw «s werd zelfs 21—4 21—8) en met wn 52 voorsprong waren zij ten jinste at zeker van een gelijkspel. De overwinning kwam nog even in «vaar toen Wittop Koning in de lang «in meerdere moest erkennen 114-21 16—21). maar daarna wonnen be Looze er. Schiiperooord ook hun laatste partijen. TSF 4. bestaande uit In de semoren- rcmpef>.ie debuterende ex-junioren. ■*eed het ook nc uitstekend: bet stuur de VBP met een 10—0 nederlaag -aar huis. TSF 5 echter kon het te gen Xerxes 10 niét redden. Mevrouw Wiepke Voörbach stak weliswaar in uitstekende vorm door alle drie haar enkelspelen te winnen, maar haar te amgenoten wisten daar geen enkel winstpunt aan toe te voegen, zodat de eindstand 37 werd. De TSF-juniorer. ten slotte zorgden voor een toch nog gunstige weekba- lans door een 7—3 overwinning op TOGB 3 uit Berkel-Bodenrijs te boe ien. SCHIEDAM De 54-jarige Rotter damse bromfietser J. G. liep een wond aan zijn oor op toen hij maan dag in de Hooftstraat ter hoogte van de Koningin Wilhelminabrug op het satte wegdek slipte. De GGD behandelde de man ter plaatse, waarna de man zijn weg kon vervolgen. Vindt U het een luxe om méér dan één parapluis te hebben, in dit met regen goed bedachte land? En is 't nodig om Uw dure. zondagse parapiuie ba bus en tram, weer en wind te laten beschadigen? Met deze gedachte kochten wij een grote partij pencil para piuies-. die U koopt voor nog géén vier gulden. Fijne parapiuies met een stevig binnenwerk en met solide ba leinen, ïm, lederen knop uit één stuk, voor ten prijs, die uniek is. Morgen begint de verkoop van deze solide parapiuies, in de mcest courante effen kleuren ais zwart, marine, rood en donkergroen, compleet met foudraal Yoor„ 3? Géén Ml. of schrift, bat. Arcade: EHBO. cursus, 19.30. w. Soc. Belangen: CBC, ledenvergade- "ing, 20; Oratio» cursus spreken in het denbaar, 20. hene: Hervormde Vrouwen ring, vergatle- "U# 20; Tropica, 20. Magnalla Deikerk: NCVB aid. Nleuw- «Jd, ledenvergadering, 20. i Musis Sacrum; Alg. Bond van Bejaarden, ^neelvoorstelling, 20. ia. Ch;- Soc. Belangen: NCGOV, feestavond, „v Tlieater: Alg. Schied. Kunstk- ..Cultura", toneelavond, 20. Bijkantoor „De Kotterdammer", Lange «rkstraat 82. Uitsluitend redacüezaken 283954, b.g.g, 346619. Agentschap Schle- Mevrouw J. van Gog, Dr. Zamen- «istraat 139a. tel. 512400 (ook klachten gorging). Alarmnummer politie: 24686; MjS?nummer brandweer 269123: GG GD r-^SO. Apotheek: Eembrandt, Kembrandt- aa" 5b, tel. 268855. „<jK; jt ;.s j;.: >- 5; (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het plan tot het aanbrengen van parkeer meters op het Koemarktplein, de Broersvest en de Rotterdamse- dijk, dat in de aanbiedingsnota werd aangekondigd, heeft de- bij de gemeentebegroting reeds finitieve vormen aangenomen. Indien de gemeenteraad maan dagavond met het voorstel van B. en W. akkoord gaat, zullen binnenkort in de binnenstad 69 perkeermeters komen. De maximum parkeerduur bij deze meters bedraagt één uur. Het tarief Is vastgesteld op,tien cent voor het eerste half uur en vijfentwintig cent voor elk volgend half uur. De meiers worden in werking gesteld tussen acht en achttien uur, behalve op zon dag. Het is de bedoeling vijftien meters te plaatsen op het plein bij' de Koe markt, 23 aan de weerszijden van de Rotterdamsedijk en 21 aan de weerszijden van de Broersvest tussen de Kbrte Singelstraat en Lange Kerkstraat. Bij de Koemarkt komt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdag 26 okto ber zal in de Magnalia Deikerk ds. G. Brinkman uit Kampen spreken over de grote reformatorische gebeurtenis van vierhonderdvijftig jaar geleden, toen dr. Maarten Luther op 31 okto ber zijn vijfennegentig stellingen openbaar maakte, waarin hij zijn be zwaren tegen de dogma's en praktij ken van de toenmalige r.'k. kerk tot uiting bracht. Het Schiedams Christelijk Mannen koor, het chr. dameskoorCom nu met zang" uit Oud-Beijerland en het Pendrechts Kerkkoor, alle drie onder leiding van de heer Van der Ree, verlanen, medewerking aan deze: her denking. De organist van .de Magna lia Deikerk, de heer G. van der Schoor, zal het orgel bespelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het Lorentzplein viel maandagmiddag een grote spie gelruit aan diggelen teen de 45-jarige mejuffrouw M. J. J. er met haar personenauto doorheen wilde. Zij had de macht over haar stuur verloren. De auto werd ernstig beschadigd. Door dezelfde oorzaak sneuvelde op de Burg. Knappertlaan een ver- keerspaaltje. De 34-jarige P. M. reed het met zijn auto omver toen hij een voor hem rijdende auto widle passe ren. Het paaltje kwam op de andere weghelft terecht en werd daar platge- reden door een juist voorbijrijdende RET-bus. Op de smalle, doodlopende Groe- neweg in Kethel kwam een vracht auto beladen met ijzeren platen op z'n kop in de sloot terecht. De 32-j ari se chauffeur P. J. K. uit Eindhoven was van het rechte pad geraakt en in de zachte berm beland. Twee kraan wagens hebben de auto op de Kant gebracht. SCHIEDAM Een inbraak bij een radiohandel aan de St. Liduinasiraat heeft de daders een draagbaar tele visietoestel, zes draagbare radio's en een groot radiotoestel opgeleverd. Zij hadden in de voordeur een raampje ingedrukt en konden daarna het slot aan de binnenkant openmaken. Uit de vitrine van een fotohandel aan de Hoogstraat zijn vier zilveren fotolijsten gestolen. verder een parkeerterrein met vijf- tien verkeersstroken, honderd rijwiel- I beugels en een ruimte voor motor- I fietsen, scooters en bromfietsen. Met deze voorzieningen is een be drag van ƒ46.500,- gemoeid. De par keermeters waarvan de gemeente er 89 aanschaft (twintig voor reserve) kosten 375,- per stuk. Verder is de gemeente begonnen met de aanleg van een aantal par keerhavens bij de Kreupelstraat. Een suggestie van de verkeerscommissie ook op deze plaats parkeermeters te plaatsen hebben B en W voorlopig van de hand gewezen. Dit kan vol gens B en W altijd nog gebeuren. ïn de aanbiedingsnota merken B en W verder op dat Schiedam niet di rect een parkeervraagstuk heeft. Na tuurlijk zijn er vele moeilijkheden, maar dat is haast bij iedere grote ge meente het geval. Dit neemt echter niet weg dat de verruiming van de parkeerruimten in de gemeente de voortdurende aandacht van B en W blijven behouden. - In het voorstel schrijft het college dat de beschikbare parkeerruimte in toenemende mate wordt bezet door langparkeerders, de categorie automo bilisten die langer dan twee uur ge bruik maakt van een parkeerplaats. Dit heeft tot gevolg, dat de kortpar- keerders, in hoofdzaak zij, die per auto naar het stadscentrum komen oxn inkopen e.d. te doen, nagenoeg geen parkeerplaats meer kruinen vin den. Dit doet afbreuk aan het goed functioneren van het stadscentrum. Het belang van de langpaxkeerder is voldoende gewaarborgd door het grote parkeerterrein op het Emraa- plein. Bij de Kreupelstraat werkt de gemeente op het ogenblik hard aan een nieuw parkeerterrein. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het cabaret „Ker-- keturen" heeft in De Lantaren ge toond dat amateurs verrassende resul taten kunnen bereiken. Kerketuren, dat met sketchjes en liedjes over de vernieuwing in de rooms-katholieke kerk op milde wijze de draak steekt, mag zich terecht trots tonen met lei der Jan van Bergen en Henegouwen. Het feit alleen al dat de vaak zeer spirituele teksten en de lekker in het gehoor liggende liedjes van zijn hand zijn, geeft blijk van vakmanschap. Actueel waren de toespelingen op de lege Rotterdamse kerken, die men maar probeert te verkopen „omdat lege kerken meer opbrengen dan vol le". Natuurlijk komen het celibaat en de paus er niet geruisloos af. „De paus heeft in deze hippe tijd in ieder geval de fout gemaakt zich Paulus te noemen in plaats van Hyppolitus". In Tosca van der Eerden, José Hen- drickx en Lidwien Steens heeft Jan van Bergen en Henegouwen de beschikking over een cabaret-ge zelschap met perspectieven. Veel van zijn succes heeft het caba ret Kerketuren te danken aan de uitstekende muzikale begeleiding van de vier gebroeders Theo, Piet, Adri en Kees Gootjes op respectievelijk gitaar, bas, slagwerk en accordeon. Achter de piano zat Jan Quanjer en Leo Arts speelde fluit. Deze laatste gaf met zijn instrument de liedjes precies de jolige inslag, die typerend is voor een cabaret. (Van een onzer verslaggevers) ROTERDAM De 52-jarige weg werker M. Smulders uit Rosmalen is maandagmiddag tijdens werkzaam heden aan de rijksweg Rotterdam- Dordrecht ernstig gewond geraakt. De man raakte met beide benen onder een tien ton wegende stoom wals. Met verbrijzelde onderbenen is de man in het Zuiderziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM De politie heeft gisteren zeventien fietsen en vijf bromfietsen van het Stationsplein ver wijderd. De eigenaars kunnen hun voertuigen afhalen aan het politiebu reau, waar eerst een proces-verbaal tegen hen zal worden opgemaakt. SCHIEDAM Geboren: AI ld a J dv C J van Aalst en A J van Thlel; Teunis C zv T C Kars en A M L, van Keulen; Jeroen zv H C Frenks en G Geveke; Marleen dv G J Eegdeman en H M van den Bergh. Overleden: D Oldenburg, 73; E. A. de Vette, 8; F. de Bruin, 52; E. Boek 61. ev J H van Krieken. SCHIEDAM Geboren: Johannes H J z v G H Putter en J E M Vermeulen; Hendrlcus J M z v H J M Buckers en T A M Wuisman; Esther d v M Faaase en G de Blois; Raymond D z v B Otten en P J van der Raaf; Yvette C M d v G G Olsthoom en W J"M Knijnenburg. Overleden: D Jansen 56. VLAARDINGEN —De zeventienja rige bromfietser S.V, uit Ridderkerk verleende zondagmiddag op het kruispunt Verheystraat - Diepen- brockstraat geen voorrang aan een politiewagen. De jongen ramde de au to aan de voorkant. Hij moest met een hersenschudding en hoofdletsel in het Holy-ziekenhuis worden opge nomen. De 52-jarige L.B. werd zondag avond aangehouden voor rijden on der invloed. De man botste, alvorens hij met vol gas wegreed, twee auto's op de Kethelweg. Hij werd ingesloten in het politiebureau aan de Delftse- weg. .'Van een medewerker.' SCHIEDAM Zonder enig ceremo nieel heeft ODI-voorzit ter Henk Roo zenbeek maandagavond het ODI-bu- reau geopend, dat gevestigd is in het huis van de familie Bastiaans aan de Burg. Knappertlaan. Het ODI-lid Louke Bastiaans staat vanaf deze weekiédere maandag avond zijn kamer af vóór aile .ODI-za- ken, die dan behandeld kunnen wor den. De heer Roozenbeek vertelde in zijn door bestuur,: jubileumcommis sie, technische commissie en redaktie- commissie beluisterde toespraak, dat ODI nog steeds een. centraal adres miste en dat dit bureau de oplossing daarvoor betekende. In de fraaie kamer die tot voor kort als- kantoorruimte diende en in een week tij ds werd omgetoverd tot een keurig verblijf 'klonk een uit bundig applaus na deze plechtigheid, waarna bestuurslid Bas Sleeuwen- hoek in grote lijnen een plan naar voren bracht om dit ODI-bureau zo effectief mogelijk te laten werken. Hij zei onder meer dat de werk zaamheden teamwork moeten wor den. Na een opmerking over de opzet van de weekbrief eri de inhoud daar van, noemde, 'nij het kontakt met de leden éeh voorname zaak, alsook de bespreking van de opkomst bij wedstrijden- Voorts overleg over interne zaken, het bijhouden van de ledenadmi nistratie. het voeren en het bespre ken van akties. De heer Sieeuwen- hcek deed het voorste: bii toerbeurt een „voorzitter"' aan te wijzen, die dan leiding kan gaven cp per. bepaal de clubavond, in dit bureau. De kamer van het bureau is mo dem ingericht. Foto's en een zwart-wit gordijn ontbreken neg. maar dat is iets voor later zorg. Een feit is, dat CDI vanaf maandag avond weet waar men de belangen naar behoren zal kunnen behartigen. Odi komt omstreeks 5 december ook weer met een boterleltcraktie voor de dag, om de kosten van het nade rend jubileum enigszins te drukken. Goudsesinge! 221 Rotterdam tel.116673-123082 VLAARDINGEN Bij 'werkzaam heden op een terrein aan de Konin gin Wilhelminahaven wilde de negen tienjarige Turkse gastarbeider I. C. een rail verleggen. Hij viel en kreeg de rail op zijn, lichaam. Met inwendï- j ge kneuzingen is de Turk naar het Holyziékénhuis gébracht. VLAARDINGEN Op de Schie- damsedijk raakte maandag de bestuurder van een personenauto, de 20-jarige P. D. L. met zijn auto in een slip. Hij botste tegen een lan taarnpaal dié- geheel werd - vernield. De auto liep schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich' niet voor. Als U nu stad en land afgelopen hebt voor damast overgordijn- stof... voor een gunstige prijs... en niet vond wat U zocht, dan verwachten wij U morgen. Want dan verkopen wij 2500 meter van de mooiste franse damast, de luxe overgordijn- stof, In klassieke dessins en in vier kleuren; voor bijna de halve prijs. Morgen zoekt U Uw damast uit, prachtig glanzend weefsel, in bijzonder fraaie kleuren, per meter voor nog géén drie gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 54-jarige schilder J. J. Bouwmeester uit de Van Meekerenstraat is in het Dijkzigtziekenhuis aan zijn ver wondingen overleden. De man was zondag in de Aert van Nesstraat uit een bestelauto gevallen, toen de deur tijdens het nemen van een bocht openschoot. SCHIEDAM De storm heeft van morgen In de'stad een flinke ravage veroorzaakt. Tussen negen en elf uur uur kwamen bij de politie niet min der dan zestig meldingen binnen over min of meer ernstige stonnschadege- v allen. Brandweer en politie zijn met alle beschikbare materiaal uitgerukt om waar het nodig is hulp te bieden. Veel ruiten zijn gesneuveld, o.a. van de winkel van de Gruijter aan de Korte Dam. Alleen al aan de Delf- landseweg vielen twintig ruiten aan diggelen. Ontelbare dakpannen zijn van de huizen gewaaid, terwijl een groot aan tal televisie-antennes het loodje heeft gelegd. Van een aantal auto's werden eveneens de ruiten vernield, o.a. van een politiewagen. Op vele plaatsen zijr. bomen ontwor teld. Op het plein 1940-1945 en op de Burgemeester Van Haarenlaan heeft edelsteenkundige f.g.a./g.!.a. diamantexpert g.i,a. lijnbaan 92 - oostzeedijk 155 tel. 116670 rotterdam (Var, een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdag om 19 uur wordt in de aula van het Stede lijk Museum de finale gehouden van de leeswedstrijd „Kinderen lezen voor uit hun lievelingsboek". De winnaar zal Schiedam mogen vertegenwoordigen in de landelijke wedstrijden, die in het kader van de ■kinderboekenweek worden gehouden. Aan deze landelijke finale doen drieënveertig steden mee. De tele visie zal de wedstrijd uitzenden. de storm de ANWB richtingwijzers een flinke draai gegeven, zodat ze thans een heel andere richting aange ven. Als gevolg van de storm was de j telefoon vanmorgen veel drukker be- zet dan normaal. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zondag worden in de hervormde kerken de jaarlijkse oogstdiensten gehouden. Na afloop wachten vele zieken en bejaarden op een bakje fruit of een bos bloemen als groet van de kerk. Adressen van zieken, bejaarden en eenzamen kan men uiterlijk tot woensdag 18 oktober opgeven aan me vrouw W. Damen-Pieterman, Charlot te de Bourbonstraat 7, tel. 26 72 95. Mutaties van deze adressen ont vangt de commissie tot de aanvang van de oogstdiensten. Zo mogelijk uiterlijk zaterdag 21 oktober voor twaalf uur in de Grote Kerk, ingang hek Lange Kerkstraat. Via dit hek worden zaterdagmor gen vanaf negen uur alle mede- werk(st)ers verwacht. Veel werk is te doen öm alle bakjes klaar te maken. Gaven in natura kan men zaterdag tot tien uur brengen in de Grote Kerk, vrijdagmiddag van vier tot zes uur in de Betnelkerk, in de Opstan- dingskerk, in 't Trefpunt(v.m. V/ester- kerk) en bij mevrouw J. Krommen- hoek-Bezemer, P.K.O.-laan 106. Financiële bijdragen kan men even eens bij deze adressen afgeven of storten op gironummer 47800 tn.v. de oogstdienst commissie, waarvan de heer C. Vis,Burg. van Haarenlaan 1499, penningmeester is. Morgen om 9 uur begint de •verkoop van deze franse over-, 'gordijndamast, in vier kleuren, 120 cm breed, per meter VOOi Gètn tcf. of schrift, best* (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op 1 april ston den er in Rotterdam 3.915 woningen leeg. Daarvan waren 3.046 woningen reeds eerder bewoond geweest, 869 nieuwe woningen stonden leeg, welk aantal sedertdien aan schommelingen onderhevig was. Hoewel dit op het eerste gezicht vreemd lijkt, acht de wethouder van openbare werken in zijn beleidsnota voor de komende be groting dit aantal beslist niet veront rustend. Het is 1,4 procent van de totale woningvoorraad van 227.168 wonin gen en het overgrote deel van deze leegstand wordt veroorzaakt doordat een woning na verlaten door de bewo ners werkzaamheden behoeft dan wel dat er beslissingen over de bezetting moeten worden genomen. De leegstand is dus zeer tijdelijk en verschuift steeds. De leegstand in de nieuwbouw heeft voor het eerst mede betrekking op een vrij aanzienlijk aantal woning wetwoningen: op 1 juli stonden in Ommoord 137 woningen leeg. Van een aantal huurwoningen in de parti culiere sector dat leeg stond in Het Lage Land is onlangs .de huurprijs aanzienlijk verlaagd. Hoewel er nog altijd een aanzien lijk woningtekort in Rotterdam is, constateert de wethouder van openba re werken met genoegen,- dat het aan tal gevallen van samenwoning vaak gebruikt als maatstaf voor het woningtekort geleidelijk afneemt. Zo waren er op 1 juli 10.421 geval len van samenwoning, op 1 januari waren dit er nog 11.660, op 1 - januari vorig jaar waren het er 13.178, op 1 januari 1965 waren er 14.309 gevallen van samenwoning en op 1 januari 1964 waren er 14.828 gevallen. Daalde het aantal samenwoningen In het gehele jaar 1966 met 1.518 ge vallen, alleen reeds in het eerste half jaar van 1967 verminderde het aantal gevallen van samenwoning met 1,239. Als ernstig vertragende factor bij de oplossing van de woningnood noemt de wethouder de steeds gerin ger wordende bouwactiviteit binnen de gemeente Rotterdam. Rotterdamse woningzoekenden zullen steeds meer zijn aangewezen op omliggende ge meenten. Het in werking treden van de richtlijn woonruimtebeieid Rijn mond draagt bij tot verruiming van de mogelijkheden voor Rotterdamse woningzoekenden. 8INNENSINGEL165.TEL: 342486 VLAARDINGEN Grote financiële instelling vraagt VOOR DE BUITENDIENST,' beschikkende over enige vrije tijd, bespraaktheid en organisa tietalent vereist. Leeftijd 29—55 JaaT. Vergoeding 350,— per jaar, nader overeen te komen. Zéér lukratisve werkkring (geen inkasso). Brieven onder nr. 5547 aan het bureau van dit blad. DE WEEK van 23 tot 29 oktober wordt een belangrijke week. In het bijzonder vrijdagavond 27 oktober. Op die avond kunnen wij als Rotter dammer tonen hoe het lot van de hon gerende medemens ons heeft bewogen. Op 27 oktober zal een huis-aan-huis- collecte gehouden worden door de Rotterdamse afdeling van de NOVIB. De moderne communicatiemiddelen zijn er de oorzaak van dat we vanuit onze stoel beelden zien uit alle uit- "hoeken van de wereld. De ellende en honger in ontwikkelingslanden zijn in feite via krant en scherm bij ons kind aan huis. In het verleden zijn al eerder anti- honger-acties gehouden. Rotterdam kan zich er niet op beroemen dat het toen een uitspringer was bij de resul taten van de collecten. Nu dacht ik zo: Rotterdam is een unieke plaats gaan innemen met aller lei records: 's werelds eerste haven stad, dynamische handelsstad en bin nen een jaar tijd werd een Medische Faculteit uit de grond gestampt. Kan aan al deze wapenfeiten niet nog een heldendaad worden toegevoegd: Rot terdam groot financier van voedsel voor hongerende gebieden? Naar mijn idee is de uitspraak No blesse oblige (Adel brengt verplich tingen met zich mee) voor Rotterdam zeker van toepassing. Wellicht is het zo dat als zaterdag de opbrengst van de collecte wordt geteld, het actie comité reden, zal hebben het stadhuis te bellen met het verzoek de vlag uit te hangen daar alle verwachtingen zijn overtroffen. DE OPBRENGST van de actie van dit jaar is bestemd voor een irri gatie-project op de Gunung Kidul op Midden-Java, verbetering van het on derwijs in Columbia, voedingsvoor lichting in het slechtgevoede Noord- Oost-Brazilië en pluimveeverbetering in Ecuador. Het enige probleem waar het Rot- terdamse-comité bij de voorbereiding van de anti-honger-actie nog mee zit is de aanmelding van de collectanten. Mag ik u een advies geven: Doe alsof uw favoriete voetbalclub een 'kampioenswedstrijd moet spelen, sluit ,u aan in de grote rij voor het kopen van een kaartje. Tot 18 oktober kan u zich opgeven voor de NOVIB-coIlecte als collectant bij Van Swietenlaan 15b, of telefonisch 17.59.76 en na vijf uur 17.18.53.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1