Autocombinatie door de storm gekanteld zware Hogere tarieven voor waterverbruik in '68 AGENDA Ieobotax Rome-Reformatie met brood en gesprekken Voor het nageslacht bewaren Op monumentenlijst staan 24 beschermde objecten 1 m DE UI J EUROTAX VLAARDINGEN I |ejiw materieel voor gemeentediensten Voorstel aan de gemeenteraad Burgerlijke stand Boeiende zwerftocht door het Inca-rijt D'66 Rotterdam is gesplitst Gevelskozijnen, vensters en ornamenten Rotterdammer Inbraak bij Pietersen Pagina 3 WOENSDAG 18 OKTOBER 1967 Districtswedstrijden reddend zwemmen in Sportfondsenbad Voorlichtingsavond over bloembollen Vandaag.,.. en morgen cm dagelijks. Omzet Verbetering velden kost ƒ25.000, Jeugdgemeenteraad over toestemming voor demonstraties *66® A. van den Berg legt bestuursfunctie van Kunstcentrum neer Strijd d© goede strijd met Sturka: voor de goede mode, goed gemaakt van goede stoffen. Opsomming Vrouwen spraken over democratie en gezag Luxe- en huishoudelijke artikelen M LIESVELD 14 VLAARDINGEN («■an een onzer verslaggevers) séaiBDAM Voor de aanschaf nieuw materieel voor de gemeen- Vervoer-, Reinigings- en ïïfmettingsdienst en Gemeentewer- P1 een krediet van bijna ƒ25:000 ten v* 'nfruim twintig jaar oude met gas ILvkte stoomketel van de ontsmet- Ssicrichting van de V.B.O.-dienst -niet meer betrouwbaar. Door de imuderde constructie gaf de om- op aardgas moeilijkheden. Deze Sen niet worden opgelost. Daar- is het niet langer verantwoord te «chten met het aanschaffen van een nieuwe ketel. pe prijs van een met aardgas «stookte stoomketel bedraagt 116600. Deze is voorzien van een Liplete, volledig beveiligde stookin richting. De montage- en aanslui- LsJtosten worden geraamd op S m totaal is dus een krediet ran ƒ18.100 nodig. Verder heeft Plantsoenendienst een ririewielige motortruc nodig om mate rialen, gereedschappen, bloembakken, silerêproeifanks e.d. te vervoeren. Compleet met laadbak en gedeeltelijk gesloten cabine kost deze ƒ3500. Ten slotte moet er een motorisch aangedreven frees- en hakmachine srorden aangeschaft om de plantsoe- cen, groenstroken e.d. te bewerken. De prijs daarvan bedraagt 3350. SCHIEDAM Na overklimming van de schutting en iiiklimming van een raam hebben onbevoegden van- sacht een bezoek gebracht aan het garagebedrijf van de N.V. Pietersen Co. aan de Nieuwe Mathenes- seistiaat 79. Zij hebben alleen twee transistorradio's meegenomen, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Om het tekort van j 183.150 bij het Waterleidingbedrijf Ie dekken gaat het gemeentebestuur, suds gemeld, de wal «tarieven verho- pa. Het is de bedoeling per 1 januari $8 een nieuwe tariefstelling in te Toeren. In de toekomst zal men tot twintigduizend m3, met een mini mam-afname van veertig m3 35 cent per m3 plus een vastrecht van tien galden betalen. Voor een verbruik tussen de twin tigduizend en zestigduizend m3 be taalt men voortaan 30 cent per m3 en een vastrecht van ƒ1000,10. Wie zestigduizend m3 en meer verbruikt betaalt 27 cent per m3 plus een vastrecht van 2018. Het. minimumbedrag van het nieu we tarief bedraagt2d (ƒ14 voor een (Van een medewerker) SCHIEDAM In het Sportfondsen- bad aan de Burg. Knappert laan wor den zaterdagavond om kwart over ze- 'ea> districtswedstrijden van de Ko ninklijke Nederlandse Bond tot het Bedden van drenkelingen gehouden. jubilerende Schledamse Beddings Brigade (8KB) is belast met de orga nisatie voor het district Zuid-Holland West. Burgemeester H. Roelfsema schrijft in zijn voorwoord van het program ma, dat jarenlange 'ervaring de SRB in staat stelt deze districtskampi oenschappen te doen slagen. Achter deze sportieve strijd staat g een ander streven, dat zich richt op het onderling menselijk hulpbe toon in noodgevallen. Alle deelne mers en deelneemsters beoefenen het zwemmend redden immers niet al ken als sport, maar om op doeltref fende wijze drenkelingen van een wisse dood te redden. Dat dit nog al eens nodig is, blijkt steeds opnieuw", aldus de heer Roelfsema. De leiding van de kampioenschap pen berust bij de districtsbestuurders M P. Viool, P. J, van den Berg, M. Mug, M. de Jong en mevrouw G. Mouw-van den Hout. Voor de persoonlijke nummers en voor de es tafettes zijn zes prijzen beschikbaar. De wisselbeker „Var. Buren" wordt uitgereikt aan de brigade, die aan het eind van de wedstrijd het hoogste aantal punten heeft verzameld. Verschillende wisselbekers worden bovendien ter beschikking gesteld. De deelnemende brigades komen uit Delft, Dordrecht, Gouda, Den Haag, Katwijk, Leiden, Rotterdam en Schie dam, SCHIEDAM De Rijksvoorlich tingsdienst afdeling Lisse verzorgt oonderdag om 20 uur in het gebouw voor Christ. Sociale Belangen een le- 'lag met kleurendia's over het onder- i WBrP „Het in bloei brengen van bolge- wassen in de huiskamer". So=. Belangen: N.C.G.O.V., feest- *vond, 20: Passage- Theater: Alg.Schled.Kunstkrlng wutura, toneelavond. 20. Oir. Soc. Belangen: Rhetorica, sprelcen C. i openbaar. 20; ijOtedelIJk Museum: Finale leeswedstrljd, Bijkantoor „Be Rotterdammer", Lange gpwtraat 32. Uitsluitend redactiezaken 263954, b.g.g. 346618. Agentschap Sehie- HP- Mevrouw J, van Gof. Dr. Zamen- fOftrjat 139a, tel. 512400 (ook klachten jf?°£ring). Alarmnummer politie: 24666: Sjunnummer brandweer 269123; GG GD u!*?"- Apotheek: Rembrandt. Kembrandt- uan Sb. tel. 268355. minimum-afname van veertig m3 en ƒ10 aan vastrecht). De nieuwe tarieven geven de ge meente een meeropbrengst van 225000. Zoals gemeld vertoont de begroting voor 1968 een tekort voor het water leidingbedrijf, dat volgens B. en W. een sluitende exploitatie moet heb ben. Zij verwachten, dat toet tekort als gevolg van de voortdurende stij ging van lonen en prijzen nog groter zal worden. Daarom achten zij het noodzakelijk, dat de watertarieven worden verhoogd. Bij een omzet van vier miljoen ze venhonderdduizend m2 zou een ver hoging van het tarief met vijf cent per m3 voor 1968 leiden tot een meer opbrengst van ƒ235.000 wat ƒ10.000 ineer is dan bij de nieuwe vaststel ling. Hoewel deze verhoging het eenvou digst is en dit' systeem de laatste jaren steeds is gevolgd, menen B. en W„ dat het niet verantwoord is op deze weg voort te gaan. Het systeem van een zelfde verho ging voor alle categorieën heeft er namelijk toe geleid, dat de tarieven van de grootverbruikers in tien jaar tijd betrekkelijk veel meer zijn geste gen dan die voor de kleinverbruikers. Ondanks het feit, dat de kosten per afnemer dalen naarmate het verbruik stijgt. De tarieven moeten in de toekomst meer dan tot dusver afgestemd wor den op de werkelijke kosten. Daarom heeft men een nieuw ta- riefstelsei ontworpen, dat naast een trapsgewijze daling van de kubieke- meterprijs bij grotere afname een vastrecht kent, dat stijgt naarmate meer wordt afgenomen. Een bijkomend, maar stellig niet te verwaarlozen voordeel van de nieuwe tariefstelling is, dat meer dan tot nu toe gebruik zal kunnen worden ge maakt van de ponskaarten-appara- tuur aldus B. en W. in de toelichting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Voor verbeteringen van vijf sportvelden vragen B. en W. de gemeenteraad, die maandagavond vergadert, een krediet van 25.000. Een zelfde bedrag is nodig voor de vernieuwing van eiectriciteitslei- dingen. Het krediet zal worden ge bruikt voor woningen en kleine in dustrieën waar regelmatig aansluitin gen moeten worden gemaakt. Gemeentewerken heeft op korte termijn materieel nodig als schaftwa- gens, motor-spuiten en ge reedschapswagens. Hiermee is een be drag van 19.500 gemoeid waarvoor B. en VV. de raad eveneens vragen dit te voteren. Egbert zv C J Westerveld en P Schop; Margaretha E dv A M Groenendaal eni A A van PuffelenJohannes zv J Hoogland en H W schouten; Catharlna J E dv J van rier Pluilm en C J E de Bruin. overleden: P C Suylcer 66: P J MGunne- wegh 80 ev C van Domme: M A van der Kraan 33 ev A van Oossanen. SCHIEDAM Hoe krach tig de storm gistermorgen ook in Schiedam heeft gewoed blijkt wel uit deze foto. Een zware zeswielige truck met oplegger kantelde bij het nemen van een bocht op de Hargalaan. De 32-jarige Haagse bestuurder G. H. kwam met de schrik vrij. De oplegger kwam op het fiets pad terecht. Twee takel wagens hebben het ernstig beschadigde voertuig weg gesleept. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugdge meenteraad vergadert woensdag avond 25 oktober om acht uur in het stadhuis. Op de agenda staan zes voorstellen, die de heer L. A. van Marion (lib) zal verdedigen. Na de behandeling van deze voorstellen zal, indien daarvoor nog tijd over is, worden gediscussieerd over de vraag of het noodzakelijk is, dat het verlenen van toestemming voor het houden van demonstraties bij de burgemeester blijft berusten. De zes voorstellen handelen over uitgiften van gronden in erfpacht, verkoop van grond voor de bouw van een tweede zwembad in Holy, het verlenen van een krediet voor de aan leg van een wandelboulevard aan de Hoogstraat, de aankoop van een beeldje en het verïenen van subsidie aan een jeugdsociëteit. VLAARDINGEN Kennelijk nog onder de indruk van het damgeweld van Ton Sijbrands, heeft het eerste tientai van de Viaardingse damvereni ging de grootste nederlaag geleden van haar 51-jarig bestaan. In Papendrecht werd met 182 van P.D.V. verloren. Alleen voorzit ter Lansbergen won zijn partij. VDV 2 dat in de eerste klasse uit komt kon het in Krimpen aan den IJssel niet bolwerken tegen K.D.V. Vorig jaar wonnen zij daar met 137, maar nu namen de gastheren revanche met diezelfde cijfers. Kor- ver, Van Oudheusden en De Vries wonnen en Poot noteerde remise. VDV 3 speelde op „eigen bodem" tegen Hoogvliet en de jongeren wisten de punten met 146 in Vlaar- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Vlaardings Kunstcentrum houdt donderdagavond 26 oktober de jaarlijkse ledenvergade ring in de Harmoniezaal. Tijdens de ze vergadering zal voorzitter A van den Berg zijn bestuursfunctie neerleg gen. De bestuursverkiezing staat na de huishoudelijke zaken ais punt zes op de agenda. De avond begint om kwart over acht. Woensdagavond 1 november zullen in de Stadsgehoorzaal twee éénakters van de Engelse auteur Peter Shaffer worden opgevoerd door de Haagse Comedie. Het zijn Helder zien (White lies) en Kijken in het donker (Black Comedy) in de Nederlandse bewer king van Alfred Pleiter en onder re gie van Carl van der Plas. De prijzen der plaatsen zijn zes, vijf en vier gulden. Jeugdleden beta len twee gulden, exclusief plaatsbespreken. Niet-leden betalen een gulden extra. Men kan plaatsbespreken op dinsdag 31 oktober van 20 tot 21 uur, woensdag 1 november van 10 tot 13 uur en 's avonds voor de voorstelling aan de zaal. Bovendien ban men van 11 tot 13 uur telefonisch kaartjes bestellen onder nummer 310500. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met medewer king van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, te Amsterdam heeft de Studiekring Vlaardingen dinsdag avond een bijeenkomst belegd met als onderwerp „Op het spoor van de Inca's". Journalist Hans Kievid heeft aan de hand van kleurendia's een sprong teruggedaan in het verleden. Hij vertelde hoe vele eeuwen, lang hoog in de bergen van het Andesm.as- sief het machtige Inca-rijk heeft bestaan met de nijvere hoofdstad Cusco. Het strekte zich uit over Peru, Ecuador en Columbia naar het noor den, over Bolivia en het Amazonege bied naar het westen, over Noord-Ar gentinië en Chili naar het zuiden. Het bezat een onvergetelijke cul tuur, een welhaast communistische or ganisatie en het blonk uit op het. gebied van landbouw, wegen- en ste- debouw. Door verraad en plundering versnipperd, is het rijk door de Span jaarden onder de voet gelopen en leeggestolen. Wat nog rest zijn bouw vallen en miljoenen verpauperde na zaten. Hans Kievid, die vele jaren in deze streken heeft gewoond, zorgde voor een boeiende zwerftocht door de overblijfselen van het eens zo machti ge Incarijk. mm SCHIEDAM De plaatse lijke Oecumenische Raad van Kerken houdt weer een oecume nische broodmaaltijd met tafel gesprekken op zaterdag 11 no vember om 13 uur. Deze maal tijd komt in het .teken van de 450e herdenking van de Refor matie te staan. Omdat in de laatste jaren, vooral onder invloed van. het Tweede Vati caanse Concilie, in Tooms-katholieke kringen de belangstelling voor de Reformatie van 1517 en de persoon van Lnther is gegroeid, zal de maal tijd vooral moeten worden gezien als een ontmoeting Rome-Reformatie. In verband hiermee zullen pastoor N. J. Donkers van de H. Hartkerk aan de Lekstraat en' ds. A. Steinhart, Luthers predikant het onderwérp kort inleiden, ieder vanuit de visie van hun eigen -kerk. Daarna krijgen de deelnemers een paar vragen voor gelegd die als uitgangspunt voor de gesprekken kunnen dienen. Verder krijgen zij vooraf enig studiemateriaal over het onderwerp toegezonden, zodat ieder voorbereid aan de discussie zal kunnen deel nemen. De maaltijd wordt gehouden in de grote zaal van de (geref.) Magnalia {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN D* 66 heeft een afdeling Vlaardingen en Maassluis ge vormd. Sinds de verkiezingen is het aantal leden van D' 66 in beide ge meenten zo toegenomen, dat de be hoefte ontstond zich los te maken van het Rotterdamse verband. De le den hebben hiertoe met algemene stemmen besloten. Maassluis en Vlaardingen zullen sa menwerken omdat het aantal leden, dat in Maassluis woont, nog te klein is om een eigen afdeling te vormen. *Tn het bestuur hebben drie Vlaardin- gers en twee Maassluizers zitting. Het bestuur bestaat uit de heren N. R. van Dijk (voorzitter), J. H. Otto (vice-voorzitter), M. van der Knaap (secretaris), ,J C. Rouse (penning meester) cn G. Goudriaan (lid). Het secretariaat is gevestigd aan de Nachtegaallaan 28 te Maassluis, tel. 01899 - 373S. Het is bij D' 66 gebruike lijk eens per maand een open en vrije discussie te houden door middel van een zogenaamd politiek café. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De minis ter heeft de Monumentenlijst voor de gemeente Vlaardingen vastgesteld. Op deze lijst staan 24 monumenten, die voor het na geslacht bewaard zullen blijven. Aan de eigenaren van de betrok ken panden is de lijst toegezon den. Voor de beschermde monu menten geldt namelijk een aan tal beperkende maatregelen. Aan een beschermd gebouw mag zonder vergunning van de minister niets gebeuren, dat het pand ontsiert of in gevaar brengt. Belanghebben den kunnen tegen het plaatsen van een pand op de monumentenlijst be zwaar maken. Zij moeten voor 6 de cember in beroep gaan bij de Kroon. Op de beschermde lijst staan een aantal bekende historische gebouwen. Onder meer de korenmolen „Aeolus" aan de Kortedijk, het stadhuis aan de Markt, de Grote Kerk met Waag en toren, het museum voor de Neder landse Zeevisserij en het expositie zaaltje De Visbank. Verder telt de Monumentenlijst zes beschermde gebouwen aan de Westha- venkade, vier aan de Markt, twee aan de Westhavenplaats en Hoogstraat, een aan de Smalle Ha venstraat en een aan de Hoogstraat Motieven die tot het plaatsen op de lijst hebben geleid zijn in de meeste gevallen een karakteristieke gevel- vorm, vensters, kozijnen, gevelstenen, of andere ornamenten. In veel gevallen is er een opsom ming van argumenten, die voor het behoud van de betrokken panden pleit. Ook komt voor het motief, dat een pand belangrijk is voor de omge ving van de Grote Kerk. Hieronder laten wij de lijst van beschermde monumenten volgen met in het kort enkele redenen, die tot het behoud hebben geleid. Hoogstraat 226: pand met eenvou dige tuitgevel van IJsselsteen met ro de venstertrekken. Belangrijk voor de omgeving van de Grote Kerk. Kortedijk 16: Ronde stenen stel ling-korenmolen „Aeolus", gedateerd 1790. Hoogstraat 228: pand met klokge- vel en gave onderpui. Links hier naast een puntgevel met vlechtingen uit ongeveer 1800. Belangrijk voor de omgeving van de Grote Kerk. Kortedijk 122: pand met puntge vel en gesneden puibalk met jaartal 1651. Verder Zeven sierankers. Markt 43-42 hoek Kerksteeg: pand met aan de achterzijde, een puntgevel. Het pand op de hoek van de Kerksteeg heeft aan de voorzijde een dwars schilddak met hoekschoorstenen. Belangrijk voor de omgeving van de Grote Kerk. Markt ongenummerd, naast nr. 49: pakhuis met schilddak èn hijsluik. Oude kozijnen met luiken. Muurlantaam. Markt ongenummerd, tussen .47 en 49: een gevelsteen, overblijfsel van het in 1574 afgebrande Weeshuis. Markt 49 hoek Smalle Ha7 venstraat: zadeldak tussen puntge- vels en vrij goed bewaarde onderpui. Belangrijk voor de omgeving van de Grote Kerk. Smalle Havenstraat 23: een vleu gel met afgeknotte topgevel en hijsvensters met luiken. Westhavenkade 353d: pakhuis met hoge puntgevel. Westhavenkade 37: pand met klokgevel, Westhavenkade 38: pakhuis met afgeknotte trapgevel. Sierankers. Westhavenkade 53-54: monumen taal patriciërshuis. Boven het hoofd gestel van de deur een lindeboom, het wapen van de bouwheer, burge meester Abraham van der I.inden. Westhavenkade 57: pakhuis met gepleisterde puntgevel, waarin oude hijsdeuren. Westhavenkade 58: pakhuis met gepleisterde puntgevel, i waarin oude hijsdeuren. v. Westhavenplaats 2: 'woonhuis' met afgeknotte klokgevel. Westhavenplaats 3-3A: pand met klokgevel, gerestaureerd. Toegangshek van de boerderij „Holy-hoeve4'. Bakstenen hekpij Iers met natuurstenen wapenschilden. Hek met smeedijzeren bekroning. (Van een medewerker) VLAARD'lNGEN In een der za len van de Maranathakerk hield de afdeling Vlaardingen-Zuid van de Ne derlandse Christen Vrouwenbond haar maandelijkse vergadering.'Ruim zestig leden luisterden naar mevrouw L. Bot-Don uit Schiedam die het on derwerp behandelde: „Democratie en gezag". Gezag is nauw aan de democratie verbonden vertelde mevrouw Bot. Zij vond dat ook een eenheid moest ko men onder de politieke leidinggeven de personen. Evengoed als in een ge zin, zodat dit gezag aantrekkelijk en aanvaardbaar is. Later op de avond verdeelden de dames zich in een aantal discussie groepen waarin onder meer de vra gen naar voren kwamen: Komen de rechten van de mens wel tot uitdruk king? Waaróp het antwoord „ja" luid* de- De bijeenkomst stond onder leiding van de presidente, mevrouw M. van Leeuwen-Brouwer. Onze afdeling is np to date GROTE KEUZE UIT UITMUNTENDE ROESTVRIJSTALEN ARTIKELEN ^«ës-S Deïkerk en "zal voor acht uur zijn beëindigd. Aanmelding bij de heer W. v. d. Gaag, Vondellaan 13a, telef. 261687. "PR 'was weer een klap in Euro- 'poort. Nee, niet bij de vriende lijke ICI, u weet wel van die vuur- wérkklappen die helemaal niet ge vaarlijk zijn. Maar bij de NV Ko- nam. Net waren we, dankzij de ICL aan klappen gewend met in ons ach- .terhoofd de gedachte dat het niet gevaarlijk is. of bij Konam gaat het hele ketelhuis de lucht in met alles wat er aan vastzit. Geen gewonden gelukkig, alleen een heleboel schade. Natuurlijk, het zal de laatste plof niet zijn in het Europoortgebied, ho pelijk zal het wel de zwaarste zijn, die met de meeste schade. Bij Ko nam zijn nu dus twee zeer zware ontploffingen geweest waarbij beide keren wonder boven wonder geen doden en geen gewonden zijn te be treuren. Of dat bij een volgende ex- ptosie.ook zo zal zijn? En wat doet de directie? Men geeft een verklaring van acht regels uit Dat is alles. Zonder concrete féiteni'VEr- aan voorbijgaand welke verschrikkelijke gevolgen iets derge lijks kan hebben. Men doet net of het allemaal alleen maar Konam. aangaat wat er gebeurt. Natuurlijk, het is. het bedrijf van Konam, het gelü van Konam en het personeel is iiij. jdièrist,. van KonamAllemaal érg eenvoudig. De directie gaf dan ook geen énkël aanvullend commen taar,- geen cijfers, geen concrete fei- .jen., Deze houding zal misschien iets le maken hebben met de Amerikaanse inslag van het bedrijf. Daar moeten we als. Hollanders waarschijnlijk nog aan wennen. zo' als de „ontvangst" 'die mijn collega ten deel viel. Niet. dat ik wil klagen. Het is de journalist niet vreemd om verve lende: dingen mee te maken of te ondergaan. Dat hoort ook bij zijn beroep. Maar'toch Mijn collega vertelde: Je komt bij het. bedrijf, bij de portier en jé stelt jé voor: Dan komt er een meneer die zegt niets te weten en te willen vertellen en hij belooft je een com muniqué. De man gaat weg en je blijft wachten. Het communiqué is weinigzeggend en er blijven veel vragen over. Maar geen aanvulling. Een fotograaf mag het terrein op en je waoht tot de man klaar is. Je mag zelf de ravage niet zien. Je zou eens bedrijfsspion kunnen zijn... Dat wachten, bewaakt door de naar omstandigheden bijzonder vriendelijke portier geschiedt in een hokje yan drie bij drie, een soort tussenhal. Er is geen zitplaats slechts een bak met zand en smeu lende peuken én een oude vuile werkbezem. Er lopen de hele tijd mensen in en uit, dus het tocht flink. Grenzend aan dit tochthalletje is de grote ontvangsthal. Daarin, staan enkele gemakkelijke fauteuils enzo. 'Maar als je aanstalte maakt om daar te gaan zitten (zonder kof fie hoewel de éantine vlakbij is, maar dat is slechts voor personeel) zegt iemand tegen de portier, nee laat u meneer daar maar wachten, in dat halletje. Een half uur, naast smeulende peuken en op de tocht.. 'JO dat. is het relaas van mijn collega die van nature echt geen kankerpit ;ls. Hij opperde het idéé ■de Konam een tientje te sturen met de mededeling dat daarvan dan-be zoekers (ook al zijn ze als journa listen dan niét welkom) een kopje koffie kan. worden aangeboden. En in de hoop dat andere journalisten ook een tientje willen sturen zodat er een stoel gekocht kan worden. Dat Is nodig, want er komt ook. bij de Konam vast nog wel eens een „plof", of een. brand. En de journa listieke nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd met acht regels „offi cieel nieuws". Dat- mag -Konam ook wel eens bedenken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1