„Eerste grote daad van de gemeente" Zeven kunstenaars huren herenhuis aan Singel I VffcKAOf AGENDA Schooltuinen boerden goed JJÜ DEKIERK&ZN Vrouwen leren elkaar goed te ontvangen Groep Ensemble wist met Shaw te boeien BENDER BESTEL TUD1GI i-wÉ gOLElj BUI Dè jas 5 Spelen en wonen èn vertrouwen op wol- omdat wol warm is, rijk is, sterk is, móói is kleuter gewond Tegen vangrail„Hpe verwelkom ik mijn gasten: GRONINGEN lënlenktv if Aft, 7* Burgerlijke stand modehuis H. VAN DER WAAL: Massamens kent vreugde van arbeid niet GEMEENTE SCHIEDAM JONGE MEDEWERK(ST)ER PIANO PER CENTIMETER CO-OP Nu, Paaina 3 DONDERDAG 19 OKTOBER 1967 EERSTE DAAD Exclusieve collectie HERENMODE CONFECTIE schiedamseweg' 61 vlaardingen teL.343202 Vand, aag. en morgen en dagelijks OOGST SUBSIDIE fc iflÉptfl H3f liSiaffi &M WmÉÊL C/5 y.-i* liiiiiiÉpi t mm mrm deskundig in klank Spektakelstuk winkels kanfoor Telefoon 343544 Superb gesneden. Elegant-slank van lijn, Ideaal-comfortabel in lente, zomer, herfst en winter. 67 flf: «01" rF.nn.\MMRR - i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de oude O Judoschool Bishoff aan de Singel 66, krijgen binnenkort ze ven beeldende kunstenaars, me rendeels Schiedammers, een eigen atelierruimte. Zij willen woensdag 1 november al aan de slag gaan. Aad Wiegman, die zelf wel schil- dut, maar in dit geval meer optreedt als manager, beheerder van het ge bouw en initiatiefnemer, is verheugd dat de gemeente drie maanden gele den het gebouw aan hem heeft ver huurd. Hij verhuurt de verschillende aieiierruimtcn weer onder aan de an dere kunstenaars. CWGEL 66, het „kapitale" patriciërshuis, dat zeven beeldende kunstenaars dankzij de medewerking van het ge meentebestuur gaan betrekken. Dezen gaan op de duur misschien wel een kunstenaarsgroep vormen. Singelgroep zou niet gek klinken. „Ik kan elke dag het huurcontract ver wachten. Als dit getekend is, gaan we zo gauw mogelijk beginnen," zegt hij. Alle werkzaamheden zijn voor reke ning van de huurder. Dat weet hij. De zeven jongelui zijn echte „doe-het-zelvers", om arbeidsloon uit i te sparen. Het gebouw, een goed-gebouwd pa triciërshuis (vroeger heeft hier nog een dokter gewoond) heeft ruim een jaar leeg gestaan en is dus wel aan een opknappertje toe. Aad Wiegman is het gemeente - bestuur dankbaar voor zijn geste: „Sinds de bevrijding is dit de eerste grote daad. die de gemeente voor de beeldende kunstenaars heeft gedaan". Erkentelijk toont hij zich voor de belangstelling en medewerking, die de wethouder van culturele zaken, mejuffrouw G. D. de Graaf* ten op zichte van de kunstenaars aan de dag legt. Bovendien komt zij meermalen met praktische initiatieven. De kunstenaars zijn, wat hun tech nieken betreft, vogels van diverse pluimage: de Rotterdamse tekenares Ada Hill is ontwerpster van stoffen- druk. Aads vader, Theo Wiegman is een bekend kunstschilder, zijn broer Diet ontwerpt glas-in-lood ramen en monumentale kunstwerken, L. Stok man is graficus, Frankhn Janssens maakt etsen. Jan Wolffers maakt plastieken en Joost Minnighe is etser- en ontwerpt tegels. Od de tweede verdieping is de vroe gere' judozaal, die uit twee kamers is gemaakt en geschikt is otn er grote werkstukken te maken en eventueel bijeenkomsten te houden. Achter bat pand ligt een lommer rijke tuin. thans nog een wildernis. Manager Aad Wiegman was gis termiddag al aan het stoelen sjouwen in de voormalige judo school van Bishoff. Stedelijk Museum: Finale leeswedstrijd, 19.30 Chr.soc.Belanücn: Rhetorics, cursus spre ien in het openbaar. 20 Musis Sacrum: Othello, toneelavond. 20 Sursum Corda: NCGOV, vergadering, 20 Volksgebouw: NIVON. dia-avond, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange kerkstraat 82. Uitsluitend redactiezaken 'ei. 263934. b.g.g. 346519. Agentschap Schie dam: Mevrouw J. van Got, Dr. Zamen- nofstraat i39a, tel. 512400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 24SS6; J'arrnnumrne!' brandweer 263123; GG GD 2o9290. Apotheek: Kembrandt. Rembrandt- (aan 5b, tel. 268855. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met tassen vol boe renkool hebben zo'n 500 meisjes en jongens vorige week de- schooltuinen ontruimd. Voor de jongelui was het een goed tuinschoen, wat vooral de gemeentelijke plantsoenendienst op prijs stelde. Als bewijs van waarde ring kregen zestig kinderen een plant. Voor allen was er verder een tuin- diploma als herinnering aan het tuin werk. Bij de uitreiking van de diplo ma's was de gemeentelijke inspecteur van het onderwijs, de heer C. A. Kamp, namens het gemeentebestuur aanwezig. De heer Timmermans kreeg als vertegenwoordiger van de Plantsoenendienst een applaus. De jonge tuiniers hebben dit sei zoen het volgende geoogst: 7500 kg aardappelen; 1250 kg spinazie; 1500 bossen peen; 2000 bosjes radijs; 2000 kg prinsesseboontjes; 3000 kg kroten en 3000 kg boerenkool. Deze op brengst vertegenwoordigt een waarde van 12.500,-. Voor de stadskinderen was echter de kennismaking met de natuur het belangrijkste. De eerste en tweede prijswinnaars waren; Hans Bakker; Tinekf* en Anja Bervoets; Marian Blok; Gonnie van Dijk; Loes van Galen; Eddie Guiliot; Amy Hoogendoorn; Ria Hoogendijk; Ellen de Lange; Bep van Mil; Aart Rademaker; Wim Schaap; Rsa War- merdam; Jan Wolters; Piebe Zuide- ma; Anneke Aleman; Freke van Asch; Joop de Blois; Piet Duks; neke Droge; Eis Frey; Tose G urine weg; Gerda van Katwijk; Bert Mul der- Mart Noordzij; Bartpeter Over heid' Ed. van der Schalk; Carla van der Sloot; Cor Timmers; Enka Westerveld. ongeveer tweehonderd vierkante me ter groot, die natuurlijk ook wordt opgeknapt. Aad Wiegman hoopt, dat de groep een subsidie van het Anjerfonds krijgt Hij legt er de nadruk op dat het allemaal beroepskunstenaars zijn, die hier gaan werken. Voorlopig is er geen sprake van, dat hier een kunste naarssociëteit of zo iets komt, ook geen galerie. Wel wordt gedacht aan een representabel ontvangstcentrum voor bezoekers en klanten in spé. Het pand aan de Singel is indertijd onteigend door de gemeente. Dit stond in verband met de toenmalige bouwplannen van het nieuwe stad huis. Nu het stadhuis een andere situ ering krijgt, zal do sanering in deze wijk ook wel op zich laten wachten. Bovendien gaat de toenemende kapi- taslschaarste een rol spelen. Aad Wiegman zegt de indruk te hebben, dat het gemeentebestuur het project van de zeven schilders beschouwt als een experiment en het nauwlettend zal volgen. Vooral met het oog op de plannen om van het Proveniershuis een kunstenaarscen trum te maken. In ieder geval gaan we straks feestelijk openen, belooft hij. i (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM „Mechanisering en automatisering grenzen tegenwoordig aan het ongelofelijke. Wij staan daar middenin en hebben ermee te maken bij het onderwijs en de opvoeding van onze jeugd". Dit wilde de heer H. van der Waal, directeur van de Christelijke Tech nische School op een contact- en ken nismakingavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen woensdagavond in de kantine van de school. „Het zich oriënteren en het be heersen van de wereld stelt tegen woordig volkomen nieuwe eisen aan allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Onderwijs is statisch, de wereld daarentegen is dynamisch. Hoe kan men de jonge mens die leeft in die dynamische wereld, voorbereiden, de wereld te beheersen. Er is een nieuw type mens ontstaan, de massamens. Kent de mas samens nog de vreugde van de ar beid?, Helaas niet. Daarom gaan alge mene vorming eh beroepsopleiding aan onze school hand in hand. Het Is een dwingende noodzaak dat de hand- arbïider ook algemeen gevormd is. De kloof tussen hoofd- en handarbei der dient overbrugd te worden. Een afgodische verering van de techniek leidt tot het zelf god willen zijn. Maar de mens kan niet zelf zijd weg gaan en zich tegen God verzet ten", zo zei dc heer Van der Waal. m vloerbedekking van zuiver scheerwol vraagt erom, vele jaren achtereen inten sief te worden gebruikt Want woi is natuur: een karpet of tapijt van zuiver scheerwol heeft een natuurlijke souplesse, een natuurlijke kracht een natuurlijke schoonheid. Wollen tapijten en karpetten zijn er in tai van boeiende (en blijvende!) kleuren, in veie betoverende dessins. HET BEWIJS VINDT U OP DE TAPUTEN-AFDËUNG VAN DE KLERK: KARPETTEN EN TAPIJTEN U!T ALLE BEROEMDE BINNEN- EN BUITENLANDSE TAPIJTHUiZEN, ELK MET HET WOLMERK ACHTEROP, Nergens anders is de collectie wollen karpetten en tapijten zó veelzijdig, zó gevarieerd ais bij De Klerk. Het Woimerk garandeert wat De Klerk adviseert: een vloerbedekking van zuiver scheerwol. Omdat wol warm is, rijk is, mooi is, sterk is. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/OEN HAAG/UTRECHTAfUSSiNGEN/'HOORN/DE LIER SCHIEDAM Voor de aanteke ning kraamverpleging slaagde in het Gemeenteziekenhuis mejuffrouw W. S. Salverda. VLAARDINGEN Het twee jarige dochtertje van de 38-jarige R. van W. uit Hellevoetslnis raakte woensdagavond op rijksweg 20 ge wond toen haar vader met zijn auto een klapband kreeg. De man had met zijn Techter voor wiel het verhoogde middengedeelte van de weg geraakt. Toen zijn band klapte raakte hij in een slip, waarna de auto tegen de vangrail botste. Het portier sloeg open en het meisje viel naar bui ten. Zij liep slechts schaafwonden aan haar voorhoofd op. Waarschijnlijk heeft de bestuurder te laat ontdekt dat hij rechtsaf moest om de Beneluxtunnel te kunnen inrijden. <p?5 Bij de sectie „financiële administratie" van de secre tarie afdeling financiën kan worden geplaatst: MULO-diploma vereist; het bezit van het praktijkdi ploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van 344.(17 jaar) tot ƒ894.per maand. Sollicitatie binnen 10 dagen aan: Chef van de afdeling Personeelszaken, Nieuwstraat 26. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het Passage The ater wordt weer beroepstoneel gespeeld. De groep „Ensemble" trad woensdagavond voor het eerst voor de leden van „Cultura" op met An- drocles en de Leeuw, een blijspel in twee bedrijven van G. B. Shaw met als regisseur Erwin Axer. Muzikale flatbewoner of concertpia nist Wij streven naar maatwerk in onze adviezen. Daarom nemen wij de tijd ons In Uw problemen te ver diepen. En daarom hanteren wij naast de stemvork ook de duimstok. Uw woonruimte, budget of extreme eisen prikkelen ons tot het vinden van een passende oplossing. Neem bij Bender de tijd om dit zelf te ervaren. Rotterdam, W. de Wtthstraat 32 - tel. 138113 A/pstcdam - Arnhem - Breda - Leiden De zaal was vrij goed bezet. Ook burgemeester H. Roelfsema was met zijn echtgenote en dochter aanwezig. Kennelijk viel het toneelstuk bij het publiek in de smaak. Na afloop kre gen de spelers een ovatie. Het verhaal speelt in de tijd van de eerste christenvervolgingen. De le gende wii, dat Androcles (uitstekend gespeeld door Dick Scheffer) een doom uit de poot van een leeuw heeft gehaald. Toen hij in de arena „voor de leeuwen werd geworpen", kwam hij toevallig oog in oog te staan met het dier, dat hij van zijn pijn had verlost. Uit dank werd hij niet opgepeuzeld. Het stuk verliep vlot. Bijzonder goed was Jenny Arean als Megaere. De figuur van Ferrovius (Otto Ster man) sprak eveneens tot de toeschou wers. De decor- uitvoering was sug gestief. SCHIEDAM In gebouw Sursum Corda aan de Nieuwstraat hield de Stichting voor Huishoudelijke- en Ge zinsvoorlichting woensdagmorgen open huis. De huisvrouw bijstaan in de vele onderdelen van haar taak, is het doel van de Stichting. Men doet djt door het geven van adviezen en het organiseren van cursussen. Met rollenspel leefden de dames zich uit in de situatie van bezoek ontvangen, voorstellen, plaatsen aan wijzen, koffie serveren, het opvangen van fouten. Een cursiste speelde de jarige gast vrouw met logé, die een vriendin en een. buurvrouw op bezoek kreeg. De anderen keken kritisch toe en de resultaten werden gezamenlijk onder de loupe genomen. Een gastvrouw moet de grondslag leggen voor plezierige gesprekken en goede contacten. Verder moet zij we ten wat op een willekeurig uur van de dag geserveerd moet worden. De spelregels van onze moderne omgangsvormen worden hier op de mens afgestemd. Niet langer koele etikette maar oog hebben voor de ander. Vroeger heette een dergelijke cursus dan ook „dekken en dienen", maar nu wordt geleerd, voorkomend te zijn. De dames werkten met veel animo. Plezierig voor hen is dat de lessen van half tien tot half twaalf duren. Een cursus omvat acht lessen, kost 8,- voor een dagcursus en 10,- voor ecu avondcursus. Deze lage kosten zijn mogelijk dank zij rijks- en gemeentesubsidie. Deze winter is er nog volop gelegen heid zo'n cursus te volgen, namelijk op donderdagochtend of maandag avond in de Nieuwstraat 12, waar de leidster van de Huishoudelijke- en Gezins voorlichting, mejuffrouw G. M. de Haas alie inlichtingen verstrekt. In de wijk Groenoord, waar de be woners van de nieuwbouw nog een gemeenschap moeten gaan vormen, is het volgen van deze gezellige lessen, bovendien, een goed middel tot con tact-vorming. Speciaal voor de Groe- noord-bewoonsters gaat de stichting in de ochtenduren de, cursus Gast en gastvrouw organiseren in het voorma- lig raadhuis in Kethel. Wie belangstelling heeft kan bellen naar 264781. Overigens zijn er nog vele leukelessen zoals naaien (een kinderjack uit een oude regenjas bij voorbeeld), kleine karweitjes in huis (schoenherstellen of strijkijzer repare ren), schoónheidsverzorging en geschenken maken. Dit informatie-centrum bereikt jaarlijks duizend Schiedamse dames en wil graag vele anderen van dienst zijn. - Mevrouw P. J. Coppoolse-Baars uit Vlaardingen en cursusleidster va» „Gast en gastvrouw" houdt over dit thema voor de afdelingen van de NVCB tn Kethel cn Centrum, lezin gen. Op het eerste gezicht deed het blijspel als een bont spektakelstuk aan; Maar achter het verhaal sprak de filosoof Shaw, de onvermoeibare verdediger van het vitalisme, volgens wie in het heelal een „wil tot voller leven" bestaat. Verbonden met de ma terie neemt dit allerlei vormen aan. Deze levenskracht (Lifeforce) streeft -usteloos naai zelfontwikkeling en volmaking. De kracht van Shaw ligt in zijn geestigheid, maar van het christen dom heeft hij niets begrepen. Daarom komt de uitbeelding van zijn eerste christenslaven er maar bekaaid af. UKT is hard nodig dat ik eens een paar Lijnen ga wijden aan een probleem, dat me steeds bezig houdt: de koopavond. Ja, ik weet wel dat ik er eerder over geschre ven heb. Maar er is weer stof ge noeg voor handen om de zaak op nieuw te bepraten. Volgende maand gaat het Rotter damse gemeentebestuur een poging doen de Kamer van Koophandel een definitieve uitspraak over de koop avond te ontlokken. Het zal me be nieuwen of het nu lukt. Tot dusver kwam er uit dit deftige gezelschap alleen maar een geluid, dat het bes te met „vlees noch vis" valt te om schrijven. Vergis ik me niet dan zullen B en W na die uitspraak een voorstel aan de gemeenteraad doen. Ik hoop. dat het neerkomt op de vraag: Laten we een proèf nemen van een jaar met de koopavonden. Maar goed, eerst moeten we even afwachten wat het nationaal overleg over de vijfdaagse werkweek voor het winkelpersoneel oplevert. Daarop zullen en de Rotterdamse bestuurders en de Kamer van Koop-, handel even wachten. Dat neemt niet weg dat ik me nog steeds onom wonden voorstander van een koop avond verklaar. Zo niet dat heer C. de Bruin uit Rotterdam, die mij per brief bezwaren zond. Een koopavond zal niet het effect hebben dat men ervan verwacht, zegt hij. Een van de voornaamste motieven, van de voorstanders is: bevordering der gezelligheid 's avonds in dè stad, meent de heer De Bruin. Die gezelli ge vooroorlogse drukte komt niet te rug, stelt hij dan. De Rotterdam mers hebben het .flaneren afgeleerd. Een simpele koopavond per week kan - daarin geen verandering bren gen. v." Dat weet ik nog met, meneer De Bruin. Het moet groeien, dacht ik. Maar als er niets te doen is" en er geen winkels open zijn komt., men ook niet naar de stad. .Het valt. toch te proberen? Zakelijk ziet mijn briefschrijverook geen voordeel. Hij meent dat een verschuiving, van de verkoop zal optreden. T.TET zijn allemaal dingen, die be- II wezen moeten worden. Daarom zeg ik: een proef nemen dan weten we het. Als we helemaal niets doen weten we niet welke consequenties eraan zijn verbonden,, Kunnen we, alleen maar theoretiseren, èn: een' beetje, „ja?, en „nee" "tegen elkaar roepen. We rnoeleri ons .niet verkij ken op. de Sinterklaaskpopavonden, zegt de'heer De Bruin. V' /'-mJvIv Nou, dat doe ik ook niet, die iaat ik gewoon buiten beschouwing. Ik constateer alleen maar dat op koop avonden bijvoorbeeld mensen, die anders geen of wéinig gelegenheid hebben te gaan winkelen nu wel die kans krijgen. En ik geef grif toe dai het voor grote zaken allemaal wat gemakkelijker ligt dan voor kleine (eenmans) bedrijven. Wel wijs ik erop dat een koop- avond niet verplicht is. De mid denstander, die niet mee wil doen sluit zijn zaak. Het blijft een moei lijke zaak, zegt de heer De Bruin. Dat ben ik met hem eens. Vooral als men de zaak koppelt aan het vraagstuk van de werkweek in de winkelbedrijven. Hoe zal het met de zaterdagen gaan? Het staat ook voor mij vast dat winkelpersoneel een lange werk week heeft en niet alleen dat perso neel, maar ook velen, die alleen of met maar enkele personeelsleden een zaak drijven. Misschien moeten we naar sluiting op zaterdagmiddag. Op het ogenblik wordt hier en daar. al om 17 uur gesloten, lang niet over al. Zoals het publiek aan een koop avond zou moeten wennen, zo zou het ook moeten wennen aan volledi ge sluiting op zaterdagmiddag. Of zou een koopavond op vrijdag in dit opzicht een rol kunnen spelen? Alle maal vragen, waarop ik het ant woord niet kan geven. Maar ze moe ten worden beantwoord, het wordt echt wel tijd. ik toch over winkelsluiting bezig ben, meteen nog wat an ders. De „beruchte halvedagsluiting" verandert in Rotterdam. Op 6 no vember treedt namelijk de nieuwe verordening op de winkelsluiting in werking. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet gewend ben. aan die soort sluiting. Ik kan het niet onthouden en sta vaak voor een gesloten deur. Daarom voor alle duidelijkheid een overzicht van de situatie, zoals die van 6 november af voor Rotter dam geldt. De sluiting ziet er zo uit: maandagmorgen supermarkten, winkels in sportartikelen, textielwin kels, schoenwinkels, bloemenzaken in het centrum; maandagmiddag slagerijen, kapperszaken buiten het centrum; dinsdagmiddag bloemen winkels, buiten het centrum; woensdagmiddag levensmiddelen winkels, drogisterijen (uitgezonderd de zaken die in hoofdzaak parfume rieën, cosmetische artikelen en toile tartikelen verkopen); melkwinkels, groentezaken, slijterijen, kappersza ken in het centrum. SCHIEDAM Geboren: Sylvia d v W Bunte en P J W Hersbach: Son]a J C M d v J N van de Laarschot en C J A M Smits; Helena EdvCAJ van Eekeien en J E de Heer; Anna J d v G A van Potten en A Meijer; Eric z v i L dt Troije en T Hammer. Overleden: M Darome, 75 wed j van der Graat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1