Op hoofdrijbaan geen fietsen en brommers fijne laarzen kopen? Strijd tegen de argeloosheid Yvonne Kluin winnares finale leeswe I de individuele Jubilea bij Piet Boon Ir. A. Edelman (32) promoveert op ozon Deze week: 20 tot 40 procent beneden de prijs! rrm ULJÜ DE LU J ggfili DEKLERK&ZN van Zusterhulp in andere vorm Maatregel Burg. Pruissingel Autorijschoolhouder geeft gratis verkeersles u HAAR TT TA II AC Onderzoek bij Unilever F eestprogramma van jubilerend Excelsior M llll grijg^agffiBsaa ROTTErpammer VRIJDAG 20 OKTOBER 196T s tfaar Kruisverenigingen Mej. Querido sprak over studiekeuze Slachtoffers Rhythm and hiaes in gebouw Triangel Grote zangavond in kerk Westnieinvland aësssïss sssssa»is fögjMIsSi ■hBBShhÉB Collectanten nodig voor honger-aktie HAARTABAG is een individuele haarlotion - be stemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruit val, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAC geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glan zend haar. HAARTABAC werkt verfrissend en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. HAARTABAC in de doserende fla con vanaf f 3.95 AA MAüRER WIRTZ STOLBERG IM RÏÏEDtLAND ér*:**'- Kleine buit voor ongenode gasten Voor 12 kamers wol-frisé tapijt op breedte van 380 en 450 cm. Voor16 kamers gefigureerd wollen moquet te tapijt, 380 cm breed. Voor 10 kamers haarbouclé tapijt, 380 cm breed. Voor 4 kamers Enkalon tapijt, 370cm breed. Dat maakt dus samen 42 kamers tapijt, die wij verkopen. i Pagina 3 (Vajj een medewerker) SCHIEDAM De Gereformeerde stidmBg „Onderlinge Zusterhulp" yjnaf heden in een andere voren Sir werkzaamheden verrichten. Tot joe heeft men in eigen (vrijg, «artf.) kring voor hulp gezorgd wan- Ser er zieken waren of om andere SJenen hulp gevraagd werd, thans gtgi men zich beperken tot het bezoe- ^0 van zieken e.d. Voorheen heeft men steeds dames is dienst gehad, die als gezinsver- jorfiter hun werk deden en de laatste jaren was dat tn de persoon tan- ntfj H- Dekker- dip vorige uraaad in hgt huwelijk is getreden. Thans heeft het bestuur van de Stich ting zich tot alle leden gewend met een schrijven, waarin wordt gezegd. het bestuur zich breedvoerig jgeft beraden wat nu te doen. Verschillende mogelijkheden zijn overwogen, maar geen daarvan leid de tot -jen oplossing. Het gaat hoofd- ükek'jk om de financiële toestand van de Stichting. Zelfs als mej Dele ter niet haar ontslag had genomen, jou het op den duur ervan gekomen jjjn, dat wij haar de dienst hadden inoefen opzeggen" aldus het schrij- ren,!dat verder zegt, dat het aantrek ken van een nieuwe vaste huishulp onbetaalbaar gaat worden. Oei bestuur geeft de leden daarom de raad zien aan te sluiten bij een der Kruisverenigingen of bij de Ver eniging Ziekenzorg. Dat Onderlinge ."usterhulp hiermee ophoudt te bestaan, wordt in het schrijven ten Stelligste tegengesproken. ..Ze zai blij ven doorgaan rnet het in de Statu ten vastgelegde doel, ni. het bezoeken van zieken en bejaarden". Het bestuur van Ond. Zusterhulp bestaat voor dit sci/oen uit de volgen de personen" de dames V.\ Pranger, v. d. Keyden. v. Dokkum, Vuyk, F. va!ï Apeldoorn. N Verkade en de he ren B. Sleeuwenhoek, J. B. v. Rongen sr. en J. v. Tilburg. i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van maandag g november zal de hoofdrijbaan van de overbelaste Bur gemeester Pruissingel, tussen Hen- riëtte Roland Holststraat en Broek- weg, worden gesloten voor fietsers en brommers. Zij zuilen gebruik moeten maken van de secundaire rijbanen. Dit is een van de vele ver keersmaatregelen, die B en W. heb ben getroffen in verband met de re- (Van een medewerker) VLAARDINGEN Mejuffrouw J. Quenrio uit Den Haag sprak in de Holykapel voor de afdeling Vlaardin- gen-Holy van de Nederlandse Christen Vrouwenbond over het on derwerp: ..Wat koos u, wat kie/en uw kinderen". Op duidelijke wijze zette zij uiteen, hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt. Tot twaalfjarige leeftijd leeft een kind in een periode van fantasie. Jongens spelen met tremen, auto's en knutselen wat, terwijl meisjes vee! met poppen spelen. In deze periode wordt de onderwijsrich- tmg bepaald en wordt reeds uitgezien naar een bepaalde opleiding O-'er het algemeen zijn schoolhoof den goede adviseurs, 7.pi mejuffrouw Querido. Zij wees op de bureau's, die richtlijnen geven voor de studierich ting en. waarschuwde er voor dat men daarbij zelf niet te hoog meet grijpen. Ieder beroep heeft zijn eigen waarde SXC.\W\ .vS\> ,.w Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hilledijk 262-264 Putseiaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk 428 Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden (Van een onzer verslagge vers) SCHIEDAM Morgenmiddag, zaterdag, begint auto- en motor- rijschoolhouder A. Kiela in het souterrain van zijn rijschool (Pas sage 13) met een experiment. On der het motto „Veilig Verkeer voor het kind" gaat hij met behulp van kleurendia's een groepje kinderen tussen de zes en twaalf jaar wijzen op de geva ren van de openbare weg. De les sen zijn gratis. De heer Kiela wil geen echte verkeerslessen geven. „Die krij gen ze wel op school." Zijn bedoe ling is, de (levens)gevaarlijke ar geloosheid van het kind te ver vangen door een voortdurende waakzaamheid. Het „babbeltje", dat hij met de kinderen zal maken, zal ongeveer anderhalf uur duren. Van half twee tot drie uur de eerste groep, van half vier tot vijf uur de twee de. Het is mogelijk, dat binnen kort ook de woensdagmiddag uit getrokken zal worden voor de les sen, terwijl eventueel ook de za terdagmorgen vrij zat worden ge maakt. Hoe de heer Kiela op het idee gekomen is? Heel eenvoudig: het aantal kinderen dat het slachtof fer wordt van een verkeersonge luk blijft groot ondanks de verkeerslessen die gegeven wor den. Daar wil de autorijschool- houder graag verandering in brengen. Dertien jaar heelt hij zijn rijschool, zeven jaar geleden groeide de plannen die hij nu ten Uitvoer brengt. „Het liet me met meer los. Ik kon er soms niet van slapen, ik voelde, dat ik iets moet doen voor de kinderen," zegt de heer Kiela (36), die zelf vader is en het leed kan begrijpen van de ouders, wier kind bij een ver keersongeval om het leven komt. constructie van de Broekweg. Het verbreden van de Broekweg tot twee rijbanen met vier rijstroken houdt tevens een reconstructie van de be trokken kruispunten in. Dit eist een groot aantal voorzieningen. De maatregelen zullen voor de Bur gemeester Pruissingei een belang rijke verbetering betekenen. Voor de fietsers on brommers zulten verplich te rijwielpaden worden aangelegd, die de beide parallelwegen van de Brug. Pruissingel met de Broekweg verbinden. De hoofdrijbaan van de Burg. Pruissingel zal volgens het basisplan voor de sanering van c!e binnenstad op den duur worden verbreed, eventu eel met middenberm, zodat bij de kruispunten in- en uitvoegstroken kunnen worden gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling van de Burg. Pruissingel een kruising- vrije weg te maken, maar dat is een zo kostbare geschiedenis dat B. en W. cn ook de gemeenteraad de voorkeur aan een tussenoplossing hebben gege ven Voor de Hoogstraat zal met ingang \nn 6 november een nieuwe parkeer- maatregel gelden. Voorheen was het parkcien aan beide zijden van de weg toegestaan, maar wisselend per maand Er zullen borden worden geplaatst die het parkeren op de zuidelijke veghelft verbieden. Toegestaan wordt het parkeren aan de noordzij de gedurende anderhalf uur van m landag tot en met za erdag tussen 8 en IS uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag houdt de CJV Instuif in gebouw Triangel aan de Fransenstraat een avond met beat en rhythm and blues van de Rotterdamse band The Magneto's. De wond begint om acht uur. De groep bestaat uit Hans van der Star (basgitaar en zang), Peter Maasdam (drums). Wim Hoogebrug- gen (sologitaar) en Rob van Dam (slaggitaar). The Magneto's zijn voor al in het zuiden van ons land graag geziene gasten. Vrijdagavond kan men van acht tot negen uur kaartjes in voorverkoop krijgen in gebouw Obadja aan de Wil lem Beukelszoonstraat of zaterdag avond vanaf kwart voor acht aan de zaal. VLAARDINGEN In het kerkge bouw aan het Westnieuwland werd donderdag de 13de zangavond gehou den van de zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten ring West-Nederland. Het gebouw was tot de laatste plaats bezet De zes koren zongen al le drie liederen. Dat waren Sursum Corda uit Gouda, Soli Deo Gloria uit Dirksland, Korach uit Den Haag, Vox Humana uit Dordrecht, A Capeila uit Rotterdam (C) en Euphonia uit Vlaar- dingen. dat het laatste optrad. Gezamenlijk traden de koren twee maal op onder leiding van de heer O. den Boer, dirigent van het Vlaar- dingse koor. De bijeenkomst werd ge opend en gesloten door de heer M. den Admirant, die tevens de leiding in handen had. Het Vlaardings kinderkoor werd ook m de gelegenheid gesteld aan het zangfestijn deel te nemen. .•"•ka «teSHsSiï; SSgStHStSS aessagiss taatag 3 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Yvonne Kluin van de Albertus Magnussctiool won gister avond in de aula van het Stedelijk Museum de finale van de leeswedstrijd „Kinderen lezen voor uit hun lievelingsboek" en is afge vaardigd voor de voorronde van de landelijke finale in Den Haag, die 26 oktober zai worden gehouden. Yvon ne las voor uit „Een korf vol sprook jes" van J. Kalmijn-Spierenburg. Tot de finale van de wdedstrijd, die werd uitgeschreven voor kinderen van tien tot twaalf jaar waren tien van de 51 deelnemers en -sters door gedrongen. Elke finalist kreeg een boekenbom Mejuffrouw G. D. de Graaft wethouder van onderwijs en culturele zaken, was voorzitster van de jury. Zij reikte ook de prijzen uit. De ovenge jury-leden waren mejuf frouw R. G. P. Visser, directrice van HOEK VAN HOLLAND Een van de oudste bedrijven in Hoek van Holland, bet transportbedrijf P. Boon, bestaat zaterdag 28 oktober ze ventig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum geeft de directie op die da tum een receptie in Hotel America tussen vier uur en half zes 's-mid- dags. De oprichter van het bedrijf, de heer Piet Boon, had in 's-Gravenzan- ae een stalhouderij en op wat meer gevorderde leeftijd reed hij met de diligence naar Hoek van Holland, Maassluis en Delft. In 1897 vestigde hij zich in Hoek van Holland aan de toenmalige Oude Hoek. In 1927 kwam de huidige directeur bij zjjn vader in de zaak en dat bete kent dat de heer Boon tegelijk met het bedrijfsjubileum ook zijn veer tig-jarige zakenjubileum viert. Onder meer opende hij in die tijd een grote nieuwe garage. In 1932 begon de heer Boon samen met zijn vader met de overschakeling van het vervoer met het paard naar de vrachtauto. Na het overlijden van de oude eigenaar m 1939, nam de zoon de leiding over en bouwde de zaak op tot een groot transportbe drijf. Op het ogenblik heeft het bedrijf achttien vrachtauto's, drie aanhang wagens, twee opleggers. Zijn 24 man personeel zorgen voor de goede func tionering van zowel nationaal ais in ternationaal vervoer. SCHIEDAM Voor de huis-aan-huis collecte van maandag tot vrijdag 27 oktober en de buscollec te op zaterdag 28 oktober voor de Anti-honger-actie zijn heel wat col lectanten nodig. De Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand (NOVIB) doet vooral een beroep op jongeren vanaf zestien jaar. Belangstellenden kunnen zich aan melden bij mevrouw Landsmeer, Bur gemeester van Haareniaan 1368, tele foon 264341 of bij de heer G. Rons, Henri Polakstraat 134, telefoon tij dens kantooruren 269051 en 's avonds nummer 262532. Geld kan ook wor den gestort op giro 100.200. de Gemeente Bibliotheek en Openba re Leeszaal. de schrijfster T. Vos-Dahmen von Bucholz, de schrij ver S. van der Land en auteur-il lustrator R. Poortvliet. De landelijke Organisatie van de Commissie voor de Collectieve Propa ganda voor het Nederlandse Boek or ganiseert de wedstrijd. De vijf Schie- damse boekhandelaren werkten aan het welslagen mee. VLAARDINGEN Ir. A. Edelman uit Schiedam is donderdag aan de Technische Hogeschool Delft gepro moveerd tot doctor in de technische wetenschappen. Hij bestudeerde zijn promotieonderwerp in het Unilever Research Laboratorium (URL) te Vlaardingen en het Laboratorium voor Fysische Technologie te Delft onder leiding van prof. dr. ir. W. J. Beek. Een drastische verlaging van pro- duktiekosten van ozon, voornamelijk toegepast bij de drinkwaterzuivering, mag niet worden verwacht. Dit is een conclusie uit het proefschrift over het ontwerpen van ozonisatoren en het optimaliseren van bestaande situ aties. '"T - AjA MM W S'<s V V" SCHIEDAM Onbekenden heb ben donderdagmorgen ingebroken bij de 85-jarige winkelier J.M.R. aan de Havendijk en voor 50.- aan le vensmiddelen meegenomen. Een ander ongewenst bezoek werd gebracht in de woning van de 79-jari- ge P.D. aan de Schiedamseweg in het voormalige Kethel. De inbrekers doorsnuffelden alles en namen enkele doosjes met kleine bedragen aan geld mee. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG, BEIJEfitANDSELAAN FQTTERD AM/OEN HAAGATTRECHDVUSSINGEN/HOORN/DE LIER Dr. Edelman trad in 1960 in dienst van Unilever N.V. Nog deze maand vertrekt bij naar Manilla, waar hij een taak heeft aanvaard bij een Uni- lever-dochter. De heer Edelman ver richtte zijn onderzoek, dat geen di rect verband houdt met zijn werk in het UP.L, uit persoonlijke interesse en voor een zeer belangrijk deel in zijn vrije tijd. Hoewel ozon een krachtig en speci fiek oxidatiemiddel is, worden door de kosten van de elektrochemische bereidingswijze, die als enige in aan merking komt, de eigenschappen van ozon in de chemische industrie maar weinig op grote schaal benut. De kostprijs van ozon wordt in on geveer dezelfde mate bepaald door enerzijds een aanmerkelijke investe ring, anderzijds een laag elektrisch rendement. Het is daarom van wezenlijk be lang, zo stelt dr. Edelman in zijn proefschrift, te beschikken over re gels voor hel ontwerpen van nieuwe apparatuur en voor het optimaliseren van bestaande installaties. Omdat on danks de uitgebreide literatuur over dit onderwerp de ter beschikking staande gegevens tot op heden onvol ledig waren, voorziet het jongste on derzoek in enkele storende leemten. De promovendus werd in 1935 te Wageningen geboren. Na het Wage- nings Lyceum behaalde hij aan de TH Delft in 1960 het diploma schei kundig ingenieur, richting biochemie. Hij studeerde af onder leiding van prof. drs. W. Berends. MAASSLUIS Op 1 juni 1968 zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de voetbalvereniging Excelsior M werd opgericht. Het bestuur wil dit feit met ongemerkt voorbij laten gaan en heeft een jubileumcommissie in het leven geroepen, die onder het nodige voorbehoud zich heeft beziggehouden met het samenstellen van een voorlo pig programma. De commissie heeft de volgende plannen: Vrijdag 31 mei 3968 Oude jaarsavond voor bestuursleden, com missieleden, trainer, jubileumcommis sie en ereleden met hun dames; dinsdag 4 juni: voetbalwedstrijd tus sen een West-zaterdagelftal en Neder lands militair elftal. Verder nog een nederlaagserie voor het eerste elftal gedurende de maand mei op dinsdag- of woensdagavon den. Vrijdag 7 juni 1968: receptie en zo mogelijk daarna een feestavond; zaterdag 8 juni 1968: kranslegging, reünie voor oud-leden, jubileum- wedstrijd Excelsior Middelburg (kampioen van Nederland seizoen 1966/1967 zondagamateurs). Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag worden juniortomooten georganiseerd. Verder zal er een jubi leumuitgave van het clubblad verschijnen. T¥TE GAAN verder over de koop- avond, zoals beloofd. In Rotter dam al lang een strijdpunt. Maar nu ook hoe langer hoe meer een punt van discussie in Schiedam en Vlaar dingen. Nee, nee en nog eens nee, zeggen daar het grootwinkelbedrijf en de Kamer van Koophandel. Ik vind dat jammer, omdat bij het publiek een duidelijke behoefte aan zo'n koopavond bestaat. En nu oefe nen de tegenstanders met z'n allen wel een. geweldige macht uit die tot nu toe in staat is niet aan dit verlan gen tegemoet te komen, maar de argumenten die zij daarvoor aanvoe ren zijn niet altijd even sterk. Ik geef toe dat er aan zo'n koopavond voor de winkeliers, en zeker voor hun personeel, minder prettige kan ten zitten. Maar moet het daarom maar niet gebeuren? In Schiedam is de middenstand, in casu de overkoepelende „Adviesraad voor de detailhandel en consumen tenbelangen" in principe tegen de koopavond omdat dat „zowel voor de winkelier als voor de consument kostenverhogend werkt". Nou en? Maar, zo zegt dezelfde Adviesraad, als Rotterdam het zou gaan doen, dan kan Schiedam natuurlijk moei lijk achterwege blijven. Kijk, en dèn speelt de kostenverhogende fak- tor ineens geen rol meer, want de Schiedamse koopkracht mocht eens naar Rotterdam wegvloeien. Sjonge, sjonge wat vechten we toch voor het consumentenbelang! En. Vlaardingen? Nou Vlaardingen houdt ook de boot af. Maar eh.,., mocht Schiedam zover komen, ja dan moet Vlaardingen natuurlijk ook wel! Fijne jongens allemaal! Nee, dan petje af voor Capelle aan den IJssel en Ridderkerk! Twee gemeenten* even ver van de Maasstad af als Schiedam en Vlaardingen, maar ster ker groeiend. En koopavonden die klinken als klokken! En u zal de Rotterdammers de kost moeten ge ven die vrijdagsavonds naar Capelle of Ridderkerk tijgen om daar hun inkopen te doen. Staat u van te kij ken, hè? -X- TT/EET U wat ik nou zo gek vind? Dat ik in al die stukken over koopavonden bij de opsommin gen van adviserende instanties nog geen enkele keer een naam ben te gengekomen die ik er nou zo graag in gezien had. Ik denk aan de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen, de Huishoudelijke en gezinsvoorlich ting, de Consumentenbond en zo zou ik er nog meer kunnen noemen. Maar ja, de consument heeft tegen woordig niet zo heel veel meer te vertellen. Daarvan zou ik u treffen de staaltjes kunnen geven. En mis schien doe ik het binnenkort nog wel eens ook. TVant er wordt wel danig gedongen om de gunst van da koper, maar koning is hij al lang niet meer!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1