mmwi GELE BRAND. WEER* AUTO'S Dieren in Schepen slopen is hard vak In"! HL de Weers redde schepelingen (§eóprekken met mannetje i SPhXAAP 99 nR KOTTFR DAMMER j I——"! ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 Lcuk vervoermiddel om scholieren te brengen naar kinderboerderij Vikingbank naast Alkyone in graf bij Frank Rijsdijk Apart vak Expositie Doorgesneden SLOOPSCUIP IN FILM. Rijnmond-revue Patina 3 DAMPENDE paarden voor een huifkar trekken in Rotterdam nu nog veel bekijks. Binnenkort zal deze combinatie een vertrouwd stadsbeeld vor men, wanneer met dit' unieke vervoermiddel dagelijks een klas schoolkinderen naar de kinderboerderij „De Kraal" in het Kralingse Bos wordt ge bracht (zie foto) I Ruim drie weken heeft voerman A. Vuik met zijn paarden Nel (4) en joop (6) proefgereden. „Als je weet dat het Gelderse stamboekpaarden var. het boerenland zijn, dan reageren u geweldig op het drukke verkeer. Ik ben met het span tot in de drukste gedeelten van de stad geweest. Zelfs op de Coolsingel. Al moot je ze voort durend in de gaten houden, vaak zien ie een gevaarlijk ogenblik eerder dan mensen", zegt de heer Vuik. Voerman Vuik is een van de weini gen die nog met een span weten om te gaan. Van jongsaf aan heeft hij op het platte land op de bok van een span gezeten. Hij praat met zijn dieren. Soms is het of Nel en Joop begrijpen waar hun baas net over heeft, want dan flapperen hun oren, terwijl zij in een drafje de weg vinden naar de kin- 9 9 IN HET Blijdorpse "aprnlmis ne- nieu «Ie spinapen een bijzondere plaats in. Het zijn zeer beweeglijke dieren, die in lum kooi van de ene naar de andere boek slingeren. Hun uiterlijk doet .sterk aan een «spin den ken: lange zwarte armen en benen en een staart die ais een vijfde, band of voet dienst doet. Spina pen komen uit Ztiid-Amerika, liet gebied waar talloze typische dier vormen leven,, zoal? luiaards* gortleldie- ren, miereneters, kolibrie-s en legua nen. Zuidaniertkaunse apen behoren tot de groep van «Ie z.g. breedneuzeii. Het neufttussenscbot is namelijk veel breder dan bij de apen van Europa, Azic en Afrika én de, neusgaten zijn ®in of meer zijwaarts gericht. .Het meest opvallende .aan de spin- ■Pen is echter hun staart, die meestal sterk gespierd en van onderen kaal is. be dieren kunnen er zich gemakkelijk mee aan een tak ophangen. Ze zijn leer sterk aan liet boomleven aange past, want niet alleen de staart, maar 'ook de handen met de enorm lange vingers zijn helemaal op het snel grij pen van en vasthaken aan takken in gesteld. De duim is geheel verdwenen, hoewel er soms een spoor van het onderste kootje is. Spinapen komen voor van Zuid-Mexi- 'co tot Brazilië en Bolivia toe. Hun voorkomen wordt bepaald door de aan- wezigheid van oerbos. Door de wirwar van takken bewegen ze zieli snel voort, vaak met sprongen van vele meters. Ze 'even gezellig in groepjes van hoogstens 15 dierrn, waarbij hoogstens één volwassen mannetje. Hun voedsel 8.0 ken kunnen worden bevrijd, zoals breekijzers, een zaagmachine, vijzels, lieren, een betonschaar enz. De gemeente Barendrecht is tot deze aanschaf overgegaan mede in ver band met de toenemende ver keersdrukte in het dorp en op de grote wegen er buiten. Vooral ook met het oog op de (nabije) toekomst. Want het is duidelijk dat straks de openstelling van de Heinenoordtun- nel de verkeersdrukte,'en dus de kans op verkeersongelukken, nog aanzien lijk zal doen toenemen. Daar komen later de toekomstige rijksweg 19a naar de Hoekse Waard en de Zuidelijke Randweg, die ook door Barendrecht zal lopen, nog bij. Bovendien ligt Barendrecht aan de drukste spoorverbinding van ons land: de lijn Rotterdam - Dordrecht. Ook bij onverhoopte spoorwegongeluk ken kan de Barendrechtse brandweer met dit moderne materieel nuttige diensten verrichten. De twee nieuwe aanwinsten zijn vorige week zaterdag met veel offi cieel vertoon in gebruik gesteld. Geen wonder, samen hebben ze 180.000 ge- k0St JCD. verzameling „roerend liggen de sloepen van de Alkyone, op de achtergrond het schip zelf, nog intact. j 'TMJSSEN DE schroothopen op het terrein van Frank Rijsdijk in Hendrik-Ido-Ambacht is de afbraak begonnen van de Euro poort-sleepboot "Vikingbank, die gedurende de maanden dat bij op de basaltkeien van de Zuiderpier heeft liggen rammelen zo in elkaar is gebeukt dat er maar één mogelijkheid overbleef: slopen. De motor is er uit getild en verkocht aan een Rotterdams bedrijf dat er nog iets in zag. De rest van het staal wordt losgebrand en tussen hydraulische scharen kort geknipt. Binnen enkele dagen is zo'n schip onherkenbaar verminkt. Koetsier Vuik zal met de school kinderen terecht trots mogen zijn op het span. Tenslotte zijn Nel en Joop de enige paarden in dienst van de gemeente... WT O Zo ontnuchterend als er met de Vikingbank wordt omgesprongen, ge- voor dat schippers die hun binnenvaart- beurt het niet altijd. Het komt vaak schepen voor de sloop komen brengen, groot deel van hun leven op die sche- in tranen uitbarsten. Zij hebben een pen gewoond en er hun brood mee ver diend. Ze hebben jaren gepoetst op het geen in enkele dagen wordt afgebroken. En daarvan afscheid nemen, valt niet mee. De scheepssiopers zelf moeten de romantiek echter naast zich neerleg gen, want anders kunnen ze beter van beroep veranderen. Ze moeten bij de Vikingbank echt niet terugdenken aan de avond van de 18e maart, toen het derboerderij, die \-olgende week don derdag wordt geopend. Een veertigtal kinderen kan in de huifkar met een echte finnen kap plaats nemen. Door plastic vensters kunnen zij tijdens de tocht van school naar de boerderij naar buiten kijken. Een tocht waar nogheel wat over nagepraat zal worden! In het Kralingse Bos zullen de kinderen een hartelijke ontvangst krij gen van de leidster van de boerderij, mejuffrouw' Marianne Maagdenberg. Bijzonderheid is dat de huifkar geheel in eigen beheer is gebouwd door de afdeling plantsoenen van ge meentewerken. De zes en een halve meter lange wagen is versierd met twee bijzondere kaarslantaarns, die ruim tweehonderd jaar oud zijn. pjET rijdend materieel van de Ba rendrechtse brandweer is aange vuld met twee gele auto's. Deze merk waardige kleur is niet gekozen omdat geel weer 's wat anders is dan rood. maar omdat het duidelijker gevaar zou aangeven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Barendrecht met z'n ge- ie brandweerauto's echt wel wat bij zonders heeft, Bijzonder is ook dé brandweerau to die hierbij wordt getoond. Dat is namelijk geen autospuit of ladderwa gen, maar een ongeval] en au to,- een hyper-modern geval met een dure uit rusting. De Barendrechtse brandweer heeft dan ook een complete EH- BO-staf. In deze auto kan een slachtoffer niet alleen worden vervoerd, maar ook behandeld. De instrumenten daarvoor zijn in soorten in de auto aanwezig, tot een zuurstofapparaat en instrumen ten voor mond-op-mond-beademing toe. Ook is er allerlei materiaal „aan boord" waarmee mensen uit autowrak- T rET schrijven van de brief aan de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schip breukelingen waarmee hij ontslag nam als opstapper van de reddingboot Koningin Juliana heeft Henk de Weers uit Hoek van Holland waarschijnlijk meer moeite gekost dan hij zelf wil toegeven. Reddingswerk gaat je nu eenmaal in het bloed zitten en jc geeft het niet zo gemakkelijk op. B Maar het moest er een keer van komen, want met zijn. 61 jaren gaat het De Weers niet zo gemakkelijk meer af en bovendien werd hij on langs bij de stuwadoórsmaatschappij Maasmond tot hoofdbaas bevorderd en die functie valt met het onregelmatige reddingswerk moeilijk te combineren. B Op zijn dertigste jaar kwam hij als opstapper bij de maatschappij. Hoek van Holland bezat toen twee reddingsboten, de zusterschepen Presi dent J. V. Wierdsma en President Jan Leis. Vooral met dat laatste schip heeft hij vele tochten meegemaakt. Ruim 25 jaar heeft hij er op gevaren. B In die tijd heeft hij tijdens eenen zeventig officiële reddingstochten ge holpen om 496 mensen veilig aan wal te brengen. Zijn eerste redding was die met het Amerikaanse schip Waco- sta, toen hij nog maar enkele weken bij de maatschappij was. Op de terug weg fungeerde men tevens als loodsboot voor een Russisch schip dat op de Maasvlakte aan lager wal was geraakt. De naam van dat Russische schip hebben de redders nooit verno men. De communicatie was toen veel minder dan nu B De zwaarste redding van die 31 jaar zal Henk de Weers nooit verge ten. Die viel namelijk samen met een der grootste rampen die Nederland ooit heeft getroffen, die van I februa- rie 1953, de watersnood. S Terwijl de radio met. steeds korter tussenpozen slachtoffers op het land meldde en dijkbreuken signaleerde, terwijl de storm met windkracht 12 langs de kust blies, kreeg de redding boot bericht dat een Deens schip in nood verkeerde. De reddingboot Presi dent Jan Leis ging uit. Hoe zwaar die tocht zou gaan worden, ontdekten de redders al binnen de Waterweg. B Nauwelijks buiten de Berghaven was de reddingsboot niet meer te zien door de golven. Het Deense schip werd enkele mijlen buitengaats be reikt en onder zeer moeilijke omstan digheden nam men dertien man over. Omdat het schip nog niet aan de grond zat besloot men te proberen het binnen te brengen. Koersend in het zog van de reddingboot, die zelfs op enkele tientallen meters van de vracht vaarder soms niet meer was waar te nemen, kwam de Annam veilig binnen. B Er zijn nog tientallen van zulke verhalen te vertellen. De ramp in 1952, toen de Radmar, de Marjorie, de Merope en twee sleepboten tegelijk op de Maasvlakte zaten. Diezelfde dag dat schipper Brinkman over boord sloeg en verdronk. En de Faustus, ook een moeilijke redding. Het schip sloeg later door de Noorderpier en zonk in de Waterweg. De Gatt, de Ping An. B Behalve veel reddingsmedailles be zit de heer de Weers ook enkele on derscheidingen van de EHBO. Hij was namelijk niet alleen opstapper, maar bovendien een zeer bekwaam EH- BO-er. Die kennis is hem op veel van zijn reddingsreizen bijzonder goed van pas gekomen. De Hoekse reddingboot vaart im mers ook vaak voor gewonde en zieke schepelingen. Voor zover dat mogelijk is gaat op die reizen een dokter mee. Soms moet men het ook zonder doen en dan is een goede EHBO-kennis zeer waardevol. Op dit .gebied zal Henk de Weers echter zijn werk nog enige jaren trachten voort te zetten. JVO. schip bij het te hulp komen van de gestrande Griekse vrachtvaarder Alky one. zelf vast raakte. De Vikingbank werd het slachtoffer van de woeste zee en dankzij manmoedig optreden van kapitein Plug kon de gehele be manning met behulp van een helikop ter van boord worden gehaald. Het graf van de Vikingbank ligt nu in Hendrik-Ido-Ambacht, tragi- scherwijze naast dat van de Alkyone, die hetzelfde slooplot ondergaat. Slopen van schepen is een apart vak en de laatste jaren ook moeilijk geworden. De concurrentie op de sloop- markt wordt namelijk met de dag fel ler. Tot 1957 had elke sloperij normaal werk, maar na die tijd kwam het Ver re Oosten snel op. Vooral Formosa heeft een fors deel an de markt ver overd, De EEG-landen nemen nu de tweede plaats in, gevolgd door Spanje. De ontwikkeling in de staalin dustrie haart de scheepssiopers steeds meer zorgen. Het vervaardigen van staal, geschiedt hoe langer hoe meer via nieuwe procédés. Er is minder be hoefte aan schroot nu men er steeds BIJ de goed' meer in slaagt met pure zuurstof in plaats van met lucht te werken. Frank Rijsdijk de grootste slo perij van Nederland is dan ook in nieuw metaal gaan handelen, om een wat steviger bedrijfsbasis te hebben. TjE Vikingbank voor zijn defini--. tieve graf de schroothoop hij Frank Rijsdijk. Slopen is echter toch het belangrijkste gebleven, nog steeds. O Als men een flink schip heeft kun nen bemachtigen, dan kan er weer naar hartelust wórden gesloopt. Een speciale ploeg sieept eerst alles wat er aan roerend goed te vinden is, aan de wal. Rijsdijk heeft dan ook in een. loods een permanente expositie van hetgeen mogelijk nog bruikbaar is of interessant is voor mensen die dat soort dingen uit liefde voor de zee willen hebben. Er zijn koffieketels bij, generato ren, stuurwielen, radio's. Opeens kan. er een hausse "ontstaan naar een be paald iets, zoals énlangs met koperen scheepslampen hét geval was. Tot uit:: de Verenigde,. Staten kwamén verzoe ken on: lampen, ter" verfraaiing van interieurs. Nadat alles wat nog maar eventjes waardevol kan zijn van boord is ge haald, beginnen de echte slopers'hun wérk. Zij gaan met de beulpèer lieren, assén,'huidplateh en al het andere, gro te materiaal te lijf. Het zijn vak mensen, die precies weten hoe een' schip in de kortst mogelijke tijd ver nietigd kan worden. De aanpak van een schip ais de Alkyone is er een. voorbeeld,van. Over-, langs wordt zo'n schip als een stalen, koek doorgesneden en daarna verti-, kaal .in moten, gehakt. Een drijvende bok tilt de stukken op de wal, waar ze verder worden „behandeld". v. Slopen van schepen is .een verre van romantisch, keihard vak, waarbij geen sprake van sentiment moet zijn. Glorie vergaat nu eenmaal, ook in de scheepvaart. AJÖ VWAAKSCHIJNLIJK eerst in hei bestaan IJ ET mannetje dat nctast ons stond op het middenbal kon van lijn 5 zei agressief: Nou is effe goed na mijn luistere. Drie punte gaan ik met u wélneme behandele. Punt een: Dorus. Toch wel is van Dorus gehoord hè? Dorus, de man van de motte Coed dan. Dorus hep de Coolsingel geopend en dat zit mijn nie lekker. Kijk, ik hep niks tege Dorus, begrijp me goed. Dat-ie zijn eige in Rot terdam hep gevestig, vin 'k geweldig. Maar om 'm nou ineens de rol van ere-burger toe te bedele, vin 'k overdre- ve. En om nou eerlijk te weze, voor mijn had 't nie gehoeve. En werom nie? Dorus is 'n Amsterdammer, daarom nie.' Amsterdam hep niks met de feeste van Rotterdam te ma ke. Kennu u eige voorstelle dad deze uit Amsterdam 'n Rotterdamse jonge komme hale om de Kalverstraat te opene? Nee, toch? 't Was anders 'n feessie, hè, op de Coolsingel! Ik zee tege me vrouw: Me gane vroeg op pad en me zalle wal is zien wanneer 't schip de have weer binneloop. Nou, dat was dan tege twaallef uur. Maar wat hebbeme genote. Wat 'n boelevaar, hè? Groots, hè? Hebbeze maar nerreges, Allenig, dat van Dorus zit mijn nog altijd dwars. En 't was mijn nog nie eens opgevalle, as de man van me vrouw d'r zus, die in Amsterdam woon, mijn nie had geschreve: „Zonder Amsterdammer d'rbij kenne jullie in Rotterdam toch maar niks, hè! Begrijppu mijn nou 'n beetje?" We zeiden: Enigszins. U7J zei: „Punt twee: Dellefshave. Nou doeneze nel ovveze in 't jaar 1968 Dellefshave hebbe ontdek. Nie geleze? Me gane 't restaur ere. Natuur lijk nie helemaal, want dat ken nie. Nee, me ganse restaurere waddeme nog nie afgebroke hebbe. En nou is effe goed de oortjes ope. Al voor de oorlog ben 'k in de pen geklomme en hep 'k ge schreve: Minse, d'r leg in Dellefshave 'n stuk his torie te vergaan waarreme eng van kenne worre. Late me d'r wat an doen voordat 't nie meer ken. zeeje ze, laneme dat nou effe verge te tot betere tijje. Me hebbe nou geen geld. En toeneme na de oorlog dik in de cente zatte, benrteme Dellefshave gaan afbreke. Voor 't ver keer. Alles mos weg, as 't ware tege geredeceerde prijze. En nou zitteme met de narigheid. Me hebbe nog 'n pietsie over en weer geen cente om 't ineens op z'n Rotterdams an te pakke. Nou me laatste waar schuwing an alle, die 't angaan: Leg nou vandaag nog 'n paar millijoen op tafel en begin fnorrege te restaurere, anders benneme Dellefshave voorgoed kwijt. Want azzu 't mijn vraag, zak de hele boel as 'n pudding in elkaar azzeme tot overmorrege wachtc. Duidelijk?" We zeiden: Zeer duidelijk. voor het', van Frank Rijsdijk moet een schip worden opge knapt inplaats van gesloopt. Het is liet in 1921 in Nederland gebouwde (vroeger Nederlandse, laatstelijk Griekse) schip Capetan Vangelis, dat een rol moet gaan spelen in een film waarmee producent Rob Houwer bezig is. Hij had een oud schip nodig én kwam net op tijd om het leven van de Capetan Vangelis iets te rekken. Na de filmopnamen komt dan echter wéér de sloop. Het schip wordt nu zo goed en zo kwaad wat opgekalefaterd om straks als een oude walvisvaarder te kunnen optreden. Om op zo'n schip te kunnen lijken,moet o,m. de achtermast eraf worden gehaald. Met de walvisvaarder wil men in de film de zee op, maar het schip zal niet ver komen. Op het Hollands Diep moet het stranden, aidus het draai boek. Speciaal daarvoor zal op een af gelegen plek in de rivier een zandbank- D'r is om mijn gelache. Ach, dal Dellefshave, bediene? je moeten worden gelegd. Wat er niet HU zV:w n°U P Lf Jarrl u aI met een sloopschip kan gebeuren.... weet k nic meer wat dat was. Dat ben k ver- gete en dat 's jammer. Afijn, schiet mijn wel weer in me geheuge. Nee, 't was nie over de trem en over de slagzin: Geen parkeemioeijelijkhede met 't opebaar ver voer. Want da's waarAllenig, de moeijelijkhede benne verschove van de automobilist naar de voet ganger. Of nie soms? Kijk, daar kenneme ook 'n heel verhaal over op- hange. Maar nou nie, want 'k mot d'r hier af. Hé, conducteur, stoppis effe, je mot je klante toch goed AJO. WfEKELIJKSE pagina met vaste en gevarieerde onderwerpen on-, der redakti-e van Kees Coriielisse teksten van Hein Waalwijk, Bram Oosterwijk, Willem Troost, J. van Ooycn foto's van Ary Groencveld, Henk Hartog, J. van Onijen, Hans Janssen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1