Toekomst van gymnasium lijkt onzeker Belasting hoger in Schiedam m Parkeermeters het stadscentrum AGENDA Staking zorgt voor drukte Engelse lading naar Rotterdam rihck Sinterklaas op 18 Schiedam nov. in DE LU tfjLrn t 7f SVC boog voor sterker PVC Deel van PCG met PSP tegen duurder water ÏSt'Ud M Qft Nieuwe gids voor hervormd Schiedam Burgerlijke stand Weer orgelconcert in Schiedam Damclub „Schiedam" breidt snel uit Vincentius vroeg naar de bekende woonwagenweg Wvlèê iSLlis Bejaarden vergaderen over lagere bijstand Stroom zorgde voor stagnatie bij TSF Man aangehouden voor diefstallen Benard Jlf '11 Vuilafvoer INTERIEUR Jongen gegrepen bij oversteken F, Aandelen Van 't Hoff en Jongepier verkocht 2 DINSDAG 24 OKTOBER 1967 nubeduidend goedkoper filmdruk andaag morgen •jiii dagelijks Blauwe zone 1 Brief aan gemeenteraad Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hiiledijk 262-264 Putseiaan 230-234 Katendrechtse Lagedi]k428 Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden VOOR BRILLEN NU IS EEN RINCK-BRIL (door de fjji RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT Rijtour nc ROTTERDAMMER Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De teruggang van hei aantal leerlingen op het Stedelijk Gymnasium is nog niet verontrustend maar kan verontrustend worden in het licht van de norm die de minister van onderwijs voor gymnasia stelt Bit aspect is een onderwerp van gesprek geweest binnen B en W, In hoeverre dit van invloed zal zijn op <je toekomst van het gymnasium is een raak waarover in dit stadium geen mededelingen kunnen worden gedaan* Deze summiere, maar wellicht niet geheel onduidelijke mededeling deed wethouder van onderwijs mejuf frouw G. D. de Graaf maandagavond ia de gemeenteraad. Zij zei dit in ®twoord op een vraag van drs. J. H. Simons (soc.) over het jaarverslag van het college van curatoren van het gymnasium. SCHIEDAM De teams van dc Schie damse volleybal Club (SVC) hebben het er !n de competitie niet alle evers sroed afge- traeht Het eerste herenteam bijvoorbeeld leed een nederlaag tegen pvc. Na een goed begin vielen de Schiedammers terug en moesten rij de tegenstander een 3—1 «rge toestaan. Dames 1 van SVC deed het beter: het Haagse Blokkeer werd met S—O teruggewe- jsn. Alleen in de eerste set stuitten de Schiedamsc dames op heftige tegenstand, hi de overige sets bood Blokkeer nauwe lijks verweer. Ce setstanden waren: 15—11, J5-8 en 15—5. 1 Van de overige teams zegevierde heren 2 met 3—0 over Libanon 3 en speelden heren 3 en 4 gelijk (2—2) tegen respectievelijk 161$ en Juliana 3. Dames 2 deelde de paaien met VCK. terwijl dames 3 met 3—1 verloor van DRL. Het jongensteam ten slotte kwam tegen het Juniorteam van Jor.ï Pendrecht/DOP-comblnatle eveneens niet verder dan 2—2. Raad stemt in met basis van begroting (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen burgemeester H. Roelfsema tien minuten na middernacht de gemeenteraadsvergadering van maandag avond sloot had de raad in feite zijn instemming betuigd met de basis van de begroting voor 1968: de besluiten tot verhoging van diverse belastingen, heffingen en tarieven waren genomen. «De hele situatie is uitermate be nard en zolang regering en parlement hardnekkig weigeren een procent of anderhalf méér uit het Gemeente fonds te geven blijft het een onmoge lijke zaak de voorzieningen op het huidige peil te handhaven en toch een sluitende begroting te krijgen". Naarmate het uur vorderde verdiep ten woordvoerders van verscheidene fracties zich dieper in de technieken en de consequenties van de voor gestelde wijzigingen op de verorde ningen voor de straat- en rioolbe lasting, de precariorechten, de reini- gings- en ontsmettingsrechten, de le ges en de levering van het drinkwa ter. De zo langzamerhand bij dit soort voorstellen al gebruikelijke bedenkin gen werden ook ditmaal weer uit gesponnen, zonder dat daaruit veel nieuwe gedachten naar voren kwa men. Wethouder van financiën mr. P. v. Bochhove had op zijn beurt weinig inspanning nodig om de noodzakelijk heid van de collegevoorstellen nog eens te onderstrepen: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met algemene stem men heeft de gemeenteraad maandag avond besloten tot plaatsing van par keermeters op de Koemarkt, de Kot- lerdamsedijk en de Broersvest Al ken het tarief van het parkeren werd nog niet vastgesteld, maar zal Een grot® partij decoratie* f ilmdrukgordijnstof» waarmee U in Uw kamers de mooiste ef fenen bereikte, verkopen wij morgen, slechts één dag, met twee gulden voordeel per meter. Leuke, moderne gordijnstof van 4.95, in de drie best verkoch te kleuren, waarvan wij In het seizoen duizenden meters ver kochten, kiest U morgen uit, per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne filmdruk gordijnstoffen, In extra kwaliteit als éénmalige aan- In drie fdale per meter voor Géén uh of schrift, best* Arratje: Oratio, spreken in het openbaar, ..bene: Ned. Chr. Vrouwen Bond, verzade- Hdfe 5b i jj|Spje*lne:shoek1yceui,,: Schled. rUmbring, luihvond, m «rcacsjlent: Herv. Wijk wljkqvoHd over Lltürsle, 26, Hte V, Lange yjlantoor „De Rotterdammer' ft-ltatvaat i 02. uitsluitend redpptievaken !l 263934, b g g 346619, Aftrnlsrnajl Snhfr- rbijw .11 van fïtiW' r>n(Saijitai ■iiiij'Vtér 259183; ti<3 G» m-nlbrahtlt, Rembrandt- nog aan nader ondersoek van de ver- keerscommlssie worden onderworpen. De laatste werd een succesje van het binnenkort vertrekkende raadslid mr. J. H. Simons (soc.), die het niet juist achtte dat alleen de commissie van gemeentewerken haar advies aan het voorstel had gegeven. De socia listische fractievoorzitter zette name lijk een vraagteken achter het dubbel tje voor het eerste en het kwartje voor eik volgend half uur, dat B en VV in hun voorstel hadden genoemd. Ook de heer G. P. Verhulsdonk (lib.) was niet gelukkig met deze prijs en de parkeertijd die daarmee wordt gekocht, maar deze voelde ei genlijk helemaal niets voor parkeer meters. Hij prefereerde een blauwe zone met parkeerschijven. Van dat laatste bracht burge meester H. Roelfsema hem snel af, toen hij de raad duidelijk maakte, dat men overal in den lande van de blauwe zones met parkeerschijven te rugkomt. Vooral de controle is daar mee moeilijk uit te voeren. Dat de tijd van tweemaal een half uur parkeren te kort zou zijn om te winkelen bestreed de burgemeester eveneens. En de vraag van de heer Verhulsdonk of de burgemeester in die tijd een hoedje met zijn vrouw dacht te kunnen kopen, in welk geval hij of baas in huis zou zijn of een parel van een vrouw zou hebben, kon de heer Roelfsema van de heer Ver hulsdonk maar matig waarderen. De burgemeester wilde de liberale woord voerder daar maar liever buiten hou den. Trouwens, de regeling wordt in het leven geroepen om het kort parkeren te stimuleren. Wie denkt langer tijd nodig te hebben zal op iets verdere afstand een plaats voor zijn auto moe ten zoeken, aldus de burgemeester. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De nieuwe gids voor de Hervormde Gemeente te Schiedam is dezer dagen verschenen. Drie jaar geleden, in oktober 1964, kwam de laatste gids uit In zijn voor woord schrijft de praeses van de Cen trale Kerkeraad, ds. D. J. Spaling Dzn., dat de nieuwe gids een weg wil zijn in een veranderde situatie te de hervormde gemeente. Om financiële redenen hfieft men moeten besluiten het aantal predikantspiaatscn in te krimpen. Daardoor is het zielenaantal per wijk groter geworden en bestaat èr minder contact tussen predikant CI)e'^nfeuwe^gids zal ongetwijfeld weer een nuttige vraagbaak voor Her vormd Schiedam zijn. SCHIEDAM Geboren! Miranda, dv W van Heest en E Bosman! Johanna M L ay - i en M T si Dondi A A Villi tiet MO s- a rati! I?villi t|v li i lie ViIm cilïpcfri ,ïth>jte .g, dj H W ads «8» A J im H Suckers en M T M Donders: Carl nde -- Mi dv tvt A A villi l et lb U toj ,1 ah, j" a if|-jth|jeyïui it|i befSt "iJVGllS Af» QY -1 -- - ..eVbHiUljzcn: Alma, dv J vim Mourjk; en J ËrpeHeyeld: Eva J A, dv J Sacrève en J H Peter: Leendert I. zv P H Enthoven en N van 't Hull Patrick G M, zv B M BarkelJ en W H M van Schljndel; Bodger D zv A J T dc Jong en A A Elllert; arm, zv A E GljsbeHs en T Fenetigat obartus F, zv B L Krpwlnkel en L van Ier Linde; Mirjam, dv H J van der Pol en C J' de Filter) franciseus H, zv c J J verhart en M G M van Rljsnoever; Ma- rte-H. dv R B Boehat en A H Visser. Overleden: G F P Hilvers, 68: M Valk, 65, echtg C J van der Toton. En de wethouder (bij de behande ling van het voorstel tot verhoging van de straat- en rioolbelasting) voeg de daaraan toe dat Schiedam met de tarieven waarover gesproken werd, nog lang niet aan de'nonnen toe is die de minister van financiën in zijn veelbesproken circulaire stelt. Als die werden toegepast zou deze belasting nog eans ƒ400.000 meer moeten op brengen... Mr. Van Boehove: „Wie eerlijk de begroting beziet had van dit college dan ook straffere voorstellen moeten verwachten". Alweer „als gebruikelijk" zorgde de PSP voor het lachertje: mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu vond het maar onzin dat voor elk papiertje dat de gemeente afgeeft moet worden be taald: „Die ambtenaren zitten toch de hele dag maar op de secretarie". Dat trouwen moet worden betaald vond de PSP-vertegenwoordigster zelfs „idioot". Geeft die betaling, zo vroeg zij, soms garantie dat het huwe lijk gelukkig wordt? Met haar fractie genote mevrouw J. H. H. Gerding-Eg- gink stemde mevrouw Blaauw dan ook tegen de meeste verhogingen. De heer J. van Katwijk (prot.) keer de zich tegen het duurdere drinkwa ter. Hij steide zich op het standpunt dat voor deze eerste levensbehoefte een sluitende exploitatie niet doorslaggevend mag zijn en rekende o.a. voor dat de beheerskosten van het waterleidingbedrijf zijn opge voerd ais gevolg van de hogere aard- gasprijzen („een in wezen aan het drinkwater vreemde faktor"). Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren etaleerde in zijn langdurige ver dediging een veelheid aan cijfermate riaal, waarmee hij overigens niet be reikte dat de raad met algemene stemmen tot verhoging van de drink watertarieven besloot. Tegen stemden behalve de belde PSP-dames en de communist B. E. Collé ook de heren Van Katwijk, S. J, Bosman en A. Sonneveld van de PCG. De resterende minderheid van de PCG stemde voor. Eerder op de avond besloot de raad, na een uitgebreid debat, voor de afvoer van het stadsvuil een over eenkomst aan te gaan met de N.V. Vuil Afvoer Maatschappij (WAM) te Amsterdam. Het is de bedoeling dat deze maatschappij over ongeveer ander half jaar bet Schiedams vuil per spoor gaat vervoeren naar Mierlo (N.-B.) of Wijster (Dr.), De afval wordt verzameld in twee vuilbunkers die worden ondergebracht in een ge heel af te sluiten gebouw dat voor rekening van de VAM op het terrein van de Nederlandse. Spoorwegen in de Parallelweg wordt gebouwd. Voor de tijd die nog rest voor dit systeem kan gaan werken is vanaf februari 1968 een tijdelijke oplossing gevonden met het creëren van een vuilstortterrein ten oosten van de spoorlijn Schiedam-Delft. Het contract met de VAM achtten B en W nodig omdat de totstandko ming van de vuilverbran dingsinstallatie die in Rijnmondver- band in het Botlekgebied wordt ge bouwd nog zeker vijf jaar op zich zal laten wachten. Bezwaren die tegen de voorgestelde regeling werden aangevoerd golden onder meer de twintig- of dertigjarige duur van het contract met de VAM. Met name de heren J. van Katwijk «r><- Weth. mr. Van Bokhove situatie benard Goudsesingel 22! Rotterdam teL116673-123082 SCHIEDAM Bij het plotseling oversteken vanuit een bus op de Broersvest is maandag de negentien jarige C. Konemaan door de brom fiets van de zeventienjarige scholier F. M. W. gegrepen. Beiden liepen bij dit ongeiuk lichte verwondingen op. De bromfiets werd min of meer ernstig beschadigd. De 35-jarige bromfietser F.S. jriodii maatïdag op de hoek van de Broersvest van gelük spreken, dat hij zijn valhelm op had. Bij een hotsing met een auto van de 28-jarige L. de K. uit Vlaardingen kreeg hij de lange Staaf van de rrlbtorspiegel in zijn oor. Iiater blee Ht'lti villi fit» limn in t dat de staaf in de ieren n !it>|»i was blijven steken. J('3t Voof behandeling naar tiet gemeenteziekenhuis. 0 SCHIEDAM Het scholencomplex van de Rljfcshogereburgersehoos en Middelbare School voor meisjes en het Stedelijk Gym nasium aan de Hugo de Grootstraat zal op vrijdag 3 november des middags om hall drie olltcleel worden geopend. De opening zal namens de Staatssecreta ris van Onderwijs en Wetenschappen wor den verricht door drs. M. L. G. Bragtrop, inspecteur van het Gymnasiaal en Mlddel- BïV Öhdetwljs In de tvifeecié Inspectie. (prot) en nar. J. H. Simons (soc.) dron gen aan op samenwerking met ande re gemeenten die in soortgelijke omstandigheden verkeren. Een vraag bleef bij voorbeeld in hoeverre dat Vlaardingen zou kunnen zijn. Uit de beantwoording van wet houder Van Boehove bleek dat die gemeente geïnteresseerd is bij een Italiaanse aanbieding, maar de studie van dat plan heeft op B en W van Schiedam nu niet direct een bijster degelijke indruk gemaakt Voor de suggestie het Schiedams vuil kwijt te raken aan de nieuwe installatie die Den Haag binnenkort in gebruik gaat nemen was de wet houder al evenmin erg enthousiast, al was het alleen al om de hogere transportkosten. Overigens zegde hij wel toe dit idee te willen onderzoe ken. Verder kreeg de raad de verzeke ring dat opzegging van het VAM-con- tract te allen tijde mogelijk zal blij ven en dat de mogelijkheid open blijft op de Botlek-installatie over te stappen zodra dat wenselijk blijkt. SCHIEDAM Het orgelcomité van de Gereformeerde Kerk (vrijge maakt) ontplooit sinds kort weer en kele activiteiten. In het verleden wer den concerten gegeven door Koos Bons, Dirk Jansz Zwart, Jaap Zwart en Jan J. v. d. Berg en het koor Com nu met sang. Dit seizoen werden de werkzaamheden van het orgelcamité overgenomen door de heren A. van 't Hoff. H. Plaisier en W. Punt, allen organist in de Geref. Kerk (vrijge maakt) aan de Westvest. De eerste activiteit van dit comité mag met ere genoemd worden, want men is er in geslaagd de bekende organist Feike Asma naar Schiedam te krijgen en wel op zaterdag 28 oktober a.s. 's a- vonds om acht uur in de kerk aan de Westvest. Men overweegt omstreeks de jaar wisseling weer een concertavond te organiseren. Kaarten voor de orgel avond met Feike Asma zijn verkrijg baar bij: A. van 't Hoff, Mac- kaystraat 6, H. Plaisier v. Limburg Stirumstraat 27 alsmede W. Punt, B.H.G. Laan 343, tel. 264359, en in dien voorradig 's avonds aan de kerk. SCHIEDAM De gestadig groeien de Damclub „Schiedam" breidt de ac tiviteiten in snel tempo uit. Voor het eerst zal het clubkampioenschap dit jaar in een aparte wedstrijd worden verspeeld. Bovendien organiseert de vereniging voor niet-leden om streeks half februari het jaarlijks (open) kampioenschap van Schie dam. Het ligt ook in de bedoeling, een speciaal jeugdkampioenschap te organiseren. Voorgaande jaren kwamen de Schiedammers slechts met één tiental in de competitie van de Rotterdamse Dambond. Dit jaar zijn dat er twee, volgend jaar mogelijk zelfs drie. Het eerste team komt uit in de Hoofdklas se, het tweede in de eerste klasse. Sinds enkele maanden wordt ook een maandblad, met de naam „Rond Zwart-Wit", uitgegeven. De leden ont vangen het blad gratis. Ook niet-le den kunnen in het bezit komen van het blad, als zij zich opgeven als do nateur. Daarvoor is een jaarlijkse bij drage van vijf gulden voldoende. Eind december wordt een sneldam- tomooi gehouden. Belangstellenden kunnen een bezoek brengen tijdens de clubavond, vrijdags in de leerka mer van de hervormde kerk aan de Oude Maasstraat. Zij kunnen ook con tact opnemen met secretaris A. van Otterloo, Poortugaalsestraat 3, tele foon 268137. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de haven van Rotterdam hebben vrachtschepen de laatste dagen vele duizenden tonnen goederen aangevoerd, die voor de En gelse havens Londen en Liverpool bestemd waren, maar die daar in ver band met de stakingsgolf onder 15.000 havenarbeiders niet konden worden ge lost. In pakhuizen en lichters van Rotter damse stuwadoorsbeörijven ligt op het ogenblik een belangrijk deel van deze voor Engeland bestemde goederen op geslagen. Een ander deel van de In Rotterdam aan de kade gebrachte (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting Woon wagenliefdewerk van de Sint Vincen- tiusvereniging heeft in een brief aan de gemeenteraad B. en W. gemis aan begrip voor een eigentijds construe tief sociaal beleid verweten. Wethouder M. Eijkenaar heeft gisteravond in de gemeenteraad zijn spijt erover betuigd dat het Woonwa genliefdewerk deze brief, waarin wordt aangedrongen op toewijzing van een sloopterrein voor de woonwa genbewoners en een nieuwe omhei ning van het kamp, heeft geschreven. De Sint Vincentiusvereniging is na melijk zelf vertegenwoordigd in de coördinatiecommissie voor het woon wagenkamp en als zodanig goed met de toestand op de hoogte. De wet houder had trouwens de indruk, dat de vereniging zelf al een beetje spijt van haar brief heeft en om die reden wilde de heer Eykenaar eigenlijk lie ver niet op de brief ingaan. De heer S. Kuiper (prot.), die ad hesie met de brief had betuigd en vooral voor kinderen het gevaar van de diepe sloot om het terrein had onderstreept, kreeg van de wet houder te horen dat het tijdelijk sloopterrein zal worden aangelegd en dat de omheining al een punt van gesprek met de bewoners is geweest Een recent bezoek van de wet houder aan het model-woonwagen kamp in Amersfoort heeft hem overi gens geleerd dat ook daar geen om heining is om de eenvoudige reden dat de bewoners „geen concentratie kamp wensen". De raad besloot de brief ter afdoe ning in handen van B en W te stel len. vracht voornamelijk stukgoed heeft Engeland met kustvaarders be reikt. Daarbij is gebruik gemaakt van sche pen die diensten onderhouden met En gelse havens welke niet door de sta king zijn lamgelegd. Het gevolg van een en ander is dat de vrachtprijzen voor de kustvaart-hjnvaart op de klei nere Engelse havens de laatste dagen enorm zijn gestegen: sommige gevallen wel met 75 procent. Ook de wilde kust vaart op Engeland beleeft op het ogen blik een hausse voor wat de vrachtprij zen betreft. De voor Londen en Liverpool bestem de goederen werden voor een deel aan gevoerd met schepen die normaal de Rotterdamse haven niet aandoen. De afgelopen tien dagen heeft Rotterdam bijna 20 „vreemde" schepen binnenge kregen, die in de Maasstad Engelse la ding kwamen afleveren, In een aantal zijn Engelse ontvangers van door de staking getroffen goederen naar Rotter dam gekomen om de voor hen bestem de lading in Nederland te verkopen. 0 SCHIEDAM De reeds eerder aange kondigde „hearing" voor hervormde ge meentelerten wordt gehouden op donder dag 26 oktober 's avonds om acht uur in de grote zaai onder de Opstandingskerk. Op deze avond kunnen de gemeenteleden vragen over kerkelijke zaken voorleggen aan een forum, dat als volgt is samen gesteld: Ds. J. W. Zimmerman, ouderling. E. P. van der Valk, ouderling-kerkvoogd, mr. H. Snoep, ouderling, J. van Druzen, die m.r A. Caljé vervangt, diaken C. Mak en mevrouw Nieuwkoop die de H.V.D. vertegenwoordigt. Vrijwel alle facetten van het kerkelijk werk in de hervormde ge meente zijn in het forum vertegenwoor digd. fffste i et oenen k< ij i ei i? SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Algemene Bond van Be jaarden heeft alle bejaarden opgeroe pen tot het bijwonen van de openba re vergadering, die donderdagmiddag a.s. vanaf twee uur wordt gehouden in de grote zaal van Musis Sacrum aan de Lange Haven. De vergadering is belegd naar aan leiding van de lagere bijstand, die werd uitgekeerd na een herbereke ning in verband met de verhoging van uitkeringen krachtens de Algeme ne Ouderdomswet. Het bestuur van de Afdeling Schiedam meent er goed aan te doen, aan alle bejaarden een uiteenzetting te geven over de gang van zaken. Bondsvoorzitter K. Verhagen zal de zaak uit de doeken doen. Bovendien zal hij het doel en streven van de Bond toelichten. SCHIEDAM Een onderbreking in de stroomvoorziening is de oorzaak- geworden van een stagnatie in de tafeltejmïscompetitie. Drie Rotter damse en Schiedamse teams moesten namelijk in Berkel en Rodenrijs bij De Wildert de strijd staken toen de stroom uitviel. TSF was ook één van de slachtoffers zodat zij nog eens de reis naar Berkel zullen moeten ma ken. In ded tweede wedstrijd behaald het tweede team van TSF een 9—-1 zege tegen het Binnenhof. Don Nuis eri Peter van de Broek bleven ongesla gen. Will Baard .moest in J. Stam zijn meerdere erkennen, waarmee de Rot terdammers dus de eer konden red den. RET is er bij TSF in de eindfase toch nog in geslaagd hl moeilijk be vochten gelijkspel te bemachtigen, Fred Jorritsma woh tweemaal, Aad Maan en Jan Baard stelden slechts met één winstpunt teleur. Het dub belspel bracht de Schiedammers dus het vijfde punt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 23-jarige Schie dammer H. de V. is aangehouden voor een diefstal bij de fotohandel Van Vuuren in de Hoogstraat Verder had hij nog een inbraak in een radio- handel op zijn kerfstok staan, waar bij voor ƒ1500 aan apparaten was buitgemaakt. Ook heeft de man uit een geparkeerde auto een radio weg genomen. SCHIEDAM Sint Nicoaas zal zaterdagmiddag 18 november om half twee in de Voorhaven arriveren. Bij de intocht zal de kindervriend geëscorteerd wor den door een aantal schepen. Aan boord van ide vaartuigen zul len enkele muziekkorpsen de komst van de Sint een extra feestelijk tintje geven. Aangezien het op dit moment nog niet met zekerheid is te zeg gen of de Roemarktbrug, die ge repareerd wordt, op 18 november gereed zal zijn, liggen twee plan nen voor de route van Sint Nico- laas gereed. Plan A: Route via Koemarkt- brug, Lange Haven en de sluizen bij de Dam. Om ongeveer tien over twee zal de Sint van boord gaan om vijf minuten later op het stadhuis te worden ontvan gen. Plan B: Sinterklaas passeert met zijn gevolg de Hoofdbrug en vaart via de Nieuwe Haven naar de West Frankelandsestraat. Bij -■de Itho zal hij voet aan wal zet ten. Ook in dit geval arriveert de Sint om kwart over twee bij het stadhuis. Omstreeks vijf over half drie zal een begin worden gemaakt met de grote rijtour door de stad. Sint Nicolaas zal dan wor den begeleid door een muziek korps en een aantal ruiters. Medewerking aan de intocht verlenen de volgende muziek korpsen: muziekvereniging St. Radboud, harmonie Wilton-Fije- noord, Rijnmond-Band, Gusto's Muziekvereniging, Schiedams Politie Muziekgezelschap. m geloof toch wel dat ik 't bij het rechte eind heb als ik u zeg dat de Coolsingel zijn oude aantrek kingskracht voor de Rotterdammer heeft terug gekregen. Ik hen er in het weekje dat Rotterdams be- roemdste .straat" nu officieel klaar en geopend is, meermalen overheen gewandeld, zo maar kijken en slente ren. En het viel me al die keren op dat ik beslist de enige niet was die deze ingeving had. Na vele, véle jaren is 't weer een genot de Coolsingel op te gaan. Op de brede trottoirs is ruimte om te lopen, dat mag gezegd worden. Het is een wandel-boulevard bij uitstek. In de lunchpauzes trekken weer drommen mensen die even een luch tje willen scheppen de Coolsingel op. Je loopt er weer voor je genot Vroeger is dat toch wei anders geweest. En dan bedoel ik met vroe- - ger niet de alom geprezen vooroor logse jaren met de beroemde pantof felparade en ook niet de naoorlogse jaren toen er nog niet aan de metro werd gewerkt Nee, ik denk daarbij 'aan de jaren waarin er op f ded Coolsingel werd gewoeld, gegraven, gewerkt aan de taetro en de bestra ting. Als je niet beslist op die' Coolsingel behoefde zijn, dan kwam je er niet. Vaak woei het zand me-' ters hoog op, plankieren en hekken maakten een normaal lopen onmoge lijk, kortom leuk was 't er niet. Daarom ben ik zo blij dat de el lende op de Coolsingel nu eindelijk verleden tijd is. Jammer genoeg kan ik dat nog niet zeggen van heel veel andere plaatsen in de stad, maar het hart van de stad heeft zijn oude »=s zij het gemoderniseerde luister terug. Met mij zullen vele anderen er hetzelfde over denken. TVTU ik het toch over vernieuwin- gen in het stadsbeeld heb, ook nog het volgende. In het onlangs verschenen Rotterdamse Jaarboekje 1967 staat op een van de pagina's als bladvulling een aardige typering van een deel van Rotterdam dat een volledig ander gezicht heeft gekre gen. Het is een gedicht van Dirk Smits uit 1748 over Rubroek, destijds een groen stuk van de ge meente Crooswijk, nueen saaie straat, die hard aan sanering toe is. Het lijkt me leuk ook u te laten lezen hoe Rubroek er ruim twee eeu wen geleden uitzag, met de woorden van Dirk Smits: „Bekorelyk Rubroek, dat, in uw groene dreven/In 't iommrig Krooswijk, aen den boord' der Rotte duikt/Waer de aengename Rust de zorg de wieken fnuikt/En de aerdsche zaligheen door uwe paden zweven! Hoe minzaem trekt ge my om te uwaerd heen te streven !/Zeg wat aentreklykheït, als uw' magneet, ge bruikt/Het geurige gebloemt dat in uw* schoot ontluikt?/Uw zwellend ooft, of 't loof dat we om uw kruin zien leven?. Uw geur, uw frissche lucht, uw land- of stroomgezicht?/Uw bergje, uw vruchtbre laen, uw grys en trosch gesticht, Of *t streelend loof- muzyk van duizend voglentongen? Wat vraeg ik u! 'k heb lang uw wondre kracht ontdekt/Van uwe aentreklykheit is 't eelste dat my trekt/Het blank en vriendlyk hart des Jongsten der de Jongen." SCHIEDAM G C. T- van Dorp en Co N.V. heeft alle uitstaande aan delen in de NV Nederiandsche Kan- toorboekenfabriek Van 't Boff en Jongepier te Schiedam overgenomen. De omzet van deze onderneming is nagenoeg gelijk aan de omzet van Van Dorps groothandel in kantoor behoeften, de verkoopafdeling Ne derland. De directie van het Schiedamse bedrijf zal worden gevoerd door de heer M. A. Jongepier, terwijl toe zicht zal worden uitgeoefend door drie commissarissen: de heren L. Fokkema uit Huis ter Heide, Th. J. M. van Mierlo uit Amstelveen-en A, W. Waalberg uit Voorburg,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1