gebouw ook voor gymnasium en mms SERVICE AGENDA Wijziging verordening doorstromingsfonds Veemarkt ook op dinsdag en vrijdag r - W eovameriand! WERKSTER 4 |98 #6. \scheffer NCVB Schiedam bestaat 40 jaar Planovoordraclit in Ridderhof Bejaardenflat krijgt officiële naain Na algemene huurverhoging Ds. C. Beukman opent najaarsverkoping Verkeer loopt gevaar door muziektent VDV op valreep naar gelijkspel Waterfitters bij laden gewond OPBOUWDIENST IN OOSTERKERK Brand in keuken snel geblust BANDENlfENTRÜM B. en W. willen zelf penning toekennen Man (67) gewond naar ziekenhuis MOOIE NYLONKOUSEN WOENSDAG 25 OKTOBER 1967 voor wie droomt van eens Vandaag •cn morgen LAATSTE LESSEN Presidente gehuldigd .Grootste omzet Laagste prijzen! B. en W. Den Bosch: GEMEENTE SCHIEDAM rr ROTTERDAMMER Pagina 3 Rijks hbs viert jubileum met opening school BOTTERDAM Op het terrein van de Europe Container Terminal aan de Reeweg zijn dinsdagmorgen .dé 37-jarige waterfitter G. M. Rooden- kerk en de 31-jarige waterfit ter J. G. Kooij bij werkzaamheden gewond geraakt. Bij het laden van plastic pijpen op een oplegger, stuitte een der pijpen terug en trof de mannen tegen het hoofd. De heer Roodenkerk is met- een zware hersenschudding naar het Dijk- zigtziekeiihuis gebracht, zijn collega kwam er met een buil op het hoofd af. 3* VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. {TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Bijzondere garantleennazorgvocr een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis varzakerd. Op de linkerfoto de directeur en onder directeur van de school, dr. J. Spronk en de heer C. van de Maas voor de in gang. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het honderdjarig bestaan van de rijks hbs wordt vrijdag 3 november gevierd met de opening van het nieuwe scholencomplex aan de Hugo de Grootstraat door de inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, drs. M. Brogtrop. In het nieuwe complex zijn ondergebracht het stedelijke gym nasium en de rijks hbs en mms. Na afloop van de opening kan het gebouw worden bezichtigd. De school is gebouwd in de vorm van een hoefijzer. Het midden'telt vijl verdiepingen, de beide vleugels twee. De rijks hbs en de mms hebben samen 34 lokalen (in de oude school 23), het gymnasium heeft ïit de linker vleugel 8 lokalen. De aula van de school beschikt over een toneel cn er, is plaats voor 319 mensen. In de kantine is met 230 stoelen gerekend op het groot aantal leerlin gen, dat 's middags overblijft. De lokalen voor natuurkunde, theo rie en parktijk, zijn uitgerust met de modernste leermiddelen. In het gebouw komen verschillende schilderijen te hangen, terwijl op de 1 j echt Iets ariders..* //'DAMESMODES - Schledamseweg 57 -Tel- 343378-Ylaardingen SCHIEDAM In de Gereformeer de Oosterkerk aan de Rotterdamse- dijk in Schiedam wordt zondag een Gemeente-opbouwdienst gehouden. Ds. j. c. van de Veen zal de kerk dienst, die om 17 uur begint, inleiden. Hervormde kerkkoren uit Charlois en Hoogvliet verlenen hun medewer king. De heer C. Punt begeleidt met trompet. Schiedam Hervormde wljkgemeen- te VI isoudt op woensdagavond 23 oktober s avonds om acht uur in de Vredeskerk een wijkavond, waarop prof. Hendrix, reeds eerder bekend door zijn causerie over de Oostèrs-Orthodoxe kerk, za! spre ken over de liturgie. Passage Theater: Ver. ter behartiging van de belangen van TBC-patienten. feest avond, 20: ,Y.redesherk! Hervormde gemeente VI, Wijkavond, 20; Irene: S.G.P., bijeenkomst, 20» Arcade:. Kon, Schjed, Mannenkoor Or pheus", concert, uo; Magnalia Deikerk: Herdenkingsavond 450 i Luther, 20; Opstandingskerk (Zaal), Hervormde Ge meente, forumavond, 20. On dnrelijkt Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, 'el. 263954, b.g.g, 346629. Agcnsehap Schie dam: Mevrouw J. van Gog. Dr. Zamen- nofstraat I39a, tel. 512400 (ook klachten Dezorglngt.Alarmnummer politie: 224«66;A- mrmnummer brandweer 269123; GG GD 269290. Apotheek: Rembrandt, Bembrandt- «an 5b, tel. 278855. wand, die de kantine van de gang scheidt, een kunstzinnige glas-in-lood compositie is aangebracht. Achter het complex komt een par keerplaats voor vijftig auto's. De viering van het honderdjarig bestaan van de rijks hbs begint vrij dag 3 november met een boottocht aan boord van de Pieter Caland. De 250 deelnemers aan deze tocht zullen zich om zeven uur aan het Hoofd inschepen. Aan boord speelt een com bo van de Marinierskapel en er is een koud buffet. Een dag later worden In de oude school de laatste lessen gegeven. Oud-leerlingen'gaan nog een keer in de banken zitten, om les te krijgen van enkele oud-docenten. Van elf tot een uur wordt de nieuwe school be zichtigd en een bezoek gebracht aan de tentoonstelling over de geschiede nis van de school. Om half twee hou den oud-leerlingen in de gang van de schoot een Instuif. Om acht uur begint in de Stadsge hoorzaal te Vlaardingen een „grote avond", waar leraren, leerlingen en oud-leerlingen „De Waaier" van Gol- doni zullen opvoeren. Het schooiorkest van de Mathenes- serkring verzorgt de muzikale om lijsting. Na afloop is er bal met de „404 jazzmen". Het toneelstuk wordt de daaropvol gende donderdag opgevoerd voor de leerlingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schie- dam-Centrum van de Ned. Christen Vrouwen Bond vierde dinsdagavond in gebouw Irene het veertigjarig jubi leum. De grote zaal was tot de laatste plaats bezet. De presidente, mejuffrouw D. van Apeldoorn sprak een kort welkomst woord, waarna zij in het zonnetje werd gezet door mevrouw J. J. Keet baas-Scholten, die haar een nieuwe voorzittershamer overhandigde, waar bij ze eraan herinnerde, dat de oude hamer twintig jaar lang dienst had gedaan. Het .geschenk ging vergezeld van bloemen. Een succesnummer was het speciaal voor deze feestavond ge maakte lied „Nog vele jaren", gezon den door twaalf dames. Mevrouw P. Coppoolse-Dorsman zorgde voor uitstekende pianobegelei ding. Het damestrio Klark Hoebee kwam tenslotte met een beschaafd en aan trekkelijk programma. Wat het aantal leden betreft, vertel de de presidente, dat de landelijke organisatie 95.000 leden telt, de afde ling Schiedam-Centrum ongeveer 180 Nieuwland circa tachtig, terwijl de afdeling Kethel er niet veel onder zal zijn. VLAARDINGEN De brandweer en politie zijn dinsdagmiddag ge alarmeerd omdat er rook kwam uit de keuken van een woning in de Eykmanstraat. Aangezien de bewo ners niet thuis waren verschafte de politie zich toegang tot het huis. Het bleek dat een petroleum toe stel in brand was geraakt. De keu ken en de> gang liepen schade op. De brandweer behoefde echter geen dienst te doen, Q SCHIEDAM Voor de collecte voor het geestelijk gehandicapte kind in de week van maandag *30 oktober ot vrijdag 4 november zijn nog collectanten nodig van af veertien jaar. Opgeven bij: H. J- Bal, Louis Raemaekersstr. 199, tel. 265134, D, de Bruin, P. K. Onneslaan 139b, tel. 267983. A. J. Houtsma, Burg. Knappertlaan 234a, tel. 264372. A. Munnik, Graff Florisstr. 66. F- J. v. Noortwijk, veenlantstr. 12a, tel. 265507, Alle bekende merkbanden Remould Gecoverde banden Voor elke beurs 'n band!.,,. Aan het natuurkundelokaal wordt de laatste hand ge legd. SCHIETBAANSTRAAT 7,TEL, 25i234 KORTE H1LLESTR. 2-4-B.TEU173359 BETTCWEO If (SPAAHSEPOlDER) TELlSinMEN 15*489 'N-v; ZATERDAGS TOT 1 UUR GE0PENQ MAASSLUIS Onder auspiciën van de Maassluise Kunststichting con certeerde dinsdagavond in de intieme ruimte van boerderij-restaurant „De Ridderhof" de nog Australische pia nist Geoffrey Douglas Madge. Op een korte compositie van eigen hand na bestond het programma uit louter bekende werken: Bachs Ita liaans concert, Mozarts sonate in D (K.V. 576), Beethovsns sonate in f (ook bekend als Appassionata) en Schumanns Carnaval. Bij de beoordeling van het spel van de pianist dient rekening gehouden te worden met de behoorlijk slechte toestand van de door hem bespeelde vleugel. Het was vrijwel ondoenlijk op dit instrument naar behoren te nuanceren en we kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen, dat de con certgever erdoor geïnspireerd was. Wat intussen wel tijdens het con cert opviel, was dat Madge, die vaak blijk gaf over een respectabele tech niek te beschikken, in ritmisch en stilistisch opzicht zijn horizon nog aanzienlijk kan verruimen. De vertol kingen van de werken van Bach, Mo zart en Beethoven leken nl. buitenge woon sterk op elkaar: de snelle hoek- delen vlug en soms wat hoekig en de langzame tussendelen vaak met een overdreven romantisch sentiment. De Toccata van Madge zelf, waarmee het eerste gedeelte van het recital werd afgesloten, bleek een sterk op Prokofieff geënte compositie te zijn zonder diepgang. Het was jammer, dat de pianist, die tijdens de Appassionata echt wel goede momenten had, het programma besloot met een, laten we zeggen, „Se lectie'' uit Schumanns Carnaval. Wat heeft Madge er toe bewogen een der gelijke vreemde „potpourri" zonder n.b. Eusebius (sic!), Chiarina, Chopin en Paganini etc., samen te stellen? Bovendien werden de „uitgekozen" stukken nogal ruw weergegeven. Voor het bemoedigende slotapplaus dankte Madge met een fragment uit Schumanns „Kreisleriana." P.V. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het gemeente lijk flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan heeft nooit een offi ciële naam gekregen. Nu de verpleeg inrichting voor bejaarden, een onder deel van het flatgebouw, onlangs in gebruik is genomen zijn B. en W. met een voorstel gekomen. Het college acht het wenselijk om één naam te geven aan het totale complex, waarvan de individuele wo ningen, het rusthuisgedeelte en de verpleeginrichting deel uitmaken. Naar de mening van B. en W. komt de naam „Bejaardencentrum Soenda" als de meest geschikte in aanmer king omdat het flatgebouw in de In dische buurt is gelegen. Het college stelt de gemeenteraad voor zich met de naamgeving te vere nigen. VLAARDINGEN B. en W. stel len de gemeenteraad voor de verorde ning doorstromingsfonds te wijzigen. Het voorstel is het gevolg van de met ingang van X juli van kracht gewor den algemene huurverhoging. Naar de mening van B. en W. dient de veror- ening aan deze verhoging te worden aangepast. Mensen die vrijwillig hun woning ontruimen, waarvan de huur niet la ger is dan veertien gulden en iet hoger dan ƒ25 per week, krijgen een tegemoetkoming van ƒ650, indien zij verhuizen naar een woning met een huur, die ten minste vijftien gulden per week hoger ligt. Het college acht het gewenst het maximumbedrag van 25 met tien procent tot 27,50 te verhogen. Het minimumbedrag kan op veertien gul den gehandhaafd blijven, omdat dan meer mensen aanspraak kunnen ma ken op een tegemoetkoming, hetgeen de doorstroming bevordert. De omvang van het fonds is vol doende om hieruit voortvloeiende ho gere uitgaven te financieren. In het voorstel geven B. en W. een overzicht van de uitkeringen, die sinds het DEN BOSCH B. en W. van Den Bosch hebben de raad voorgesteld naast de reeds bestaande veemarktdag op woensdag, ook wekelijks op dinsdag en vrijdag een veemarkt te houden. De toenmende aanvoer van fob- en slacht vee. bestemd voor de levende export, doet de behoefte'aan deze markten ge voelen, aldus het college.' De woensdag zal voor de binnenland se, veemarkt bestemd blijven. De beide nieuwe marktdagen bieden ook. gun stige perspectieven In het kader van de E.E.G., aldus B. eri W. (Van éen onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. zijn van mening dat de gemeenteraad met zijn groot aantal leden niet het geschikte orgaan is om te beslissen over de toekenning van de gemeente penning: Het college zou-zelf: tot het toekennen van deze onderscheiding willen besluiten. Toch willen B. en W. de gemeente raad, niet geheei buitensluiten. Daar om stellen zij voor, dat het senioren convent bij het toekennen van de penning zal adviseren. Verder zal van elk besluit mededeling worden gedaan aan de raad, In de vergadering van volgende week donderdag zal de gemeenteraad over het voorstel een beslissing ne men. instellen van de regeling, in juli 1966, zijn verstrekt. Wegens het verhuizen, naar een wo ning in een hogere huurklasse of naar een eigen huis hebben 44 gezin nen van de regeling geprofiteerd. Hiermee was een bedrag - van totaal 28.600 gemoeid. Wegens het verhuizen van een gro tere 'naar een kleinere woning is ge durende dezelfde periode bijna ƒ12.000 uitbetaald aan 26 gezinnen. De rijksbedragen over de jaren 1966 en 1967 bedragen totaal 145.413, zodat op 1 september een bedrag van 104.815 in het doorstromingsfonds aanwezig was. Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vlbrograpft type 1967. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe In staat gesteld door ons eigen, met de meest mo derne apparatuurultgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM 1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds. C. Beuk man zal maandagavond om acht uur de najaarsverkoping van de Re monstrantse Gemeente in de kerk aan de Hoflaan openen. De bazar wordt dit jaar onder het,motto „Voor kerk en kluis" op maandag 30, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november gehouden. De dames van de handwerkclub hebben weer een vol jaar gewerkt aan tal van nuttige en fraaie, hand werken. Een groep gemeenteleden Is weken in de weer geweest om van deze bazar iets exclusiefs te maken. Op deze najaarsverkoping zal te vens een tentoonstelling worden ge houden van de zomerplakboeken voor de jeugd. Behalve een terras, waar de ouderen een consumptie kun nen gebruiken, wordt een jeugdbar ingericht. Verder werkt men aan een goed gevulde supermarkt, waar levensmid delen tegen redelijke prijzen te koop zijn. Bovendien zijn er tal van kleine artikelen bijzonder geschikt als Sin terklaas- of kerstgeschenk. t De najaarsverkoping Is geopend op maandagavond 30 oktober van acht tot tien uur; dinsdag 31 oktober van tien tot twaalf, twee tot vijf en zeven tot tien uur en woensdag 1 november van twee tot vijf en van zeven tot tien uur. VLAARDINGEN Op het kruis punt KethelwegVan Hogendorp- laan verleende dinsdagmiddag de 33- jarige autobestuurder G. H. uit Schiedam geen voorrang aan een wielrijder, de 67-jarige' A. J. van D. Van D. moest met een hoofdwond en rugklachten naar het Holyzieken- huis worden gebracht. Bij de gemeente-secretarie kan worden geplaatst een Werktijden dagelijks van 6.308.30 uur en van 16.30—19.00 uur. Zaterdags vrij. Uurloon ƒ3.09. Sollicitaties schriftelijk, of mondeling na-telefoni sche afspraak, bij de chef van de afdeling Interne Zaken, Oude Kerkhof 19a, telef. 26 90 51, toestel 15. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De mu ziektent op het uiterste punt van het kruispunt Mercatorweg en de Cordes- straat, vormt een belemmering voor het verkeer. Reeds één ernstige aan rijding heeft zich op dit kruispunt voorgedaan. Er kunnen meer volgen, indien niet spoedig wordt ingegrepen. De muziektent is zo gesitueerd, dat het verkeer op de kruising geen'goed overzicht meer heeft. Daar komt nog bij dat de tent geen enkel nut meer heeft, want de Hoekse muziekvereni ging. gebruikt hem niet meer. Boven dien zouden bij een eventuele uitvoe ring de mensenop de weg moeten gaan staan. Niemand heeft er dus wezenlijk na deel van als de muziektent ver dwijnt. Maar een dergelijke beslis sing loopt in Rotterdam over verschil lende diensten en zo kon het gebeu ren dat men vorig jaar bij de aanleg van de nieuwe Mercatorweg, de tent een nieuw verfje gaf en van een nieu we dakbedekking voorzag. Zolang de muziektent op zijn plaats blijft staan, zal het verkeer gevaar lopen. BURGERLIJKE STAND. SCHIEDAM Geboren: Albert W zv W J T Hoeben en W A van Hflst, Huibrecbt zv J Trommel en M de peinder, jannle p M dv J L Loekefeer en T J L J Everaard; Pauline dv D van Asperen en w H Groenen dijk, Marl Ldvaj pongers en C C Boens- ma. overleden: L de visser, 73, J H van den Ussel 52, A H Pitte, 78 wed J B de Krom. VLAARDINGEN Voor het eerste tiental van de damvereniging VDV is een mooie kans om de onderste plaats te verlaten in de provinciale hoofdklasse, verloren gegaan. Dinsdagavond werd in gebouw Ex celsior met 10—10 gelijk gespeeld te gen Damlust uit Gouda, dat evenals VDV in degradatiegevaar verkeert. Bij de stand 7—7 bood de te genstander van Van Leeuwen remise aan, maar de Vlaardingse dammer nam de uitgestoken; hand niet aan. Hij verkoos door te spelen en tot ongenoegen van deoverige VDV-ers moest hij zijn partij even later gewonnen geven. De bezoekers uit Gouda konden daardoor op de valreep een 1010 gelijkspel mee nemen naar de pij- penstad, zodat de situatie voor VDV nog zeer hachelijk blijft. Zeker als men weet, dat dit jaar. drie teams zullen moeten degraderen. m ]")E heer en mevrouw Tybout uit de Essenburgstraat in Rotter» dam hebben door hun leeftijd en levensomstandigheden rechtstreeks te maken met het bejaardenpro bleem. Daarin zijn zij geen uitzon deringen, want ik kan stellen dat iedere Nederlander die 65 jaar is geworden, of hij nu in een bejaar dentehuis, een bejaardenwoning of een heel gewoon huis met of zonder trappen woont, met dat vraagstuk wordt geconfronteerd. Het moeilijke in onze samenleving is', dat iedereen die 65 jaar is, een „probleem" is geworden. En het is maar heel gelukkig dat rijk, provin cie en gemeente en ook allerlei parti culiere instanties zich beijveren om daaraan het nodige te doen. Maar dat gaat niet zomaar ineens. "I^UK, eigendijk zit dat probleem veel diéper: het bejaardenpro bleem is er ten hoogste één facet van. - - Als we de Bijbel goed lezen en het leven om ons heen daaraan toetsen, constateren we dat dat dage lijkse leven nogal afwijkt van het geen ons reeds duizenden jaren gele den als juist en goed is- voorgehou den, Dat een dergelijke afwijking tot maatschappelijke problemen moet leiden, is vanzelfsprekend. Het oplossen van al die problemen is een verantwoordelij kheid die op de mens, op ons allen, is gelegd. Die verantwoordelijkheid is óók Bijbels. Welnu, In het kader van die ver antwoordelijkheid is de gehele be jaardenzorg en al wat daarmee sa menhangt de laatste jaren geducht in beweging. Men is tof het besef gekomen dat men er niet is met het bouwen van speciale woonhuizen of inrichtingen voor bejaarden- die al dan niet verzorging nodig hebben. Een van de zaken waarin die be weging tot uiting komt, is het ophef fen van de Sociale Raad, die zichzelf heeft overleefd, omdat die is gesticht in een tijd dat men ten hoogste een deel van de bejaarden als een probleem zag. De Sociale Raad ging op In de Raad voor het Maatschappelijk Wel zijn en er kwam een gemeentelijke Commissie Bejaardenzorg. TJET zal de heer en mevrouw Tybout deugd doen dat, hoewel het karakter van deze instanties een geheel ander is dan dat van de vroe gere Sociale Raad, het adres Hetzelf de is gebleven: Westblaak 73-75, tele foon 134520. Het zal de heer en me vrouw Tybout evenzeer deugd dóen dat de taak waarvoor de nieuwe instanties zich zien gesteld, veel rui mer en ook omvangrijker is dan die van de oude Sociale Raad. Verder kan ik helaas de familie Tybout niet veel nieuws vertellen. Het bejaardenprobleem is nü een maal een probleem, ook al stellen wij honderdmaal dat het feit dat hier een; probleem ligt, on-Bijbels en on-Christelijk is. Het Is voor ie mand, die 65 jaar is,' niet prettig te ervaren dat hij een probleem is ge worden. Er is slechts één ding, naar aanlei ding van het bejaardenrapport van Gedeputeerde Staten,, waarover de heer Tybout verzucht, dat rijk en gemeente zich daar meer mee bezig moesten houden. Welnu: rijk en ge meente zijn er. intensief mee bezig. Maar of al die intensiteit direkte resultaten heeft of kan hebben, ik weet dót helaas niet. VERSTERKT AAN HIEL EN TEEN slechts 3 dagen 3 paar voor IN ALLE FILIALEN VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1