jANCIA êmeester verrichte opening VLEUGEL VOOR Gebreken bij heipalen eisen onderzoek Dè jas arti EERSTE VOOR DOK-LID rug gmg o Voor de tweede keer moderne kunstbeurs mmmêm IÏÏT1 DEKLERK&ZN AGENDA AAN dlU ■*- -v> 7r SAAB'68 Sociaal toerisme nieuw probleem Tbc-bestrijding I Leao-school Schiedam krijgt streekfunctie In nieuive wijk Holy GRONINGEN l&iienkai Plannen voor nieuwbouw kapel, laboratorium en groter zusterhuis Burgerlijke stand Van 18 november tot 3 december Spelen en wonen èn vertrouwen op wol- omdat wol warm is, rijk is, sterk is, móói is. Bromfietsers op kruising gebotst Foyer RIJNHOTEL t/m zaterdag 28 oktober 1967 van10.00-10.00uur pis sgl mt (ingang Mauritsweg) feestavond in Schiedam mmm Sopcrb gesneden. Elegant-slank van lijn, Tdeaal-comfortabel ia lente, zomer, herfst en winter. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Dr. Nolet Stichting heeft een nieuwe vleu gel aan de Penninglaan erbij ge kregen. In deze vleugel, die in middels reeds ingeb'ruik is ge nomen, bevindt zich een aantal kleine ziekenkamers voor een of twee patiënten, waar zieken, die om een aparte behandeling vragen, worden afgezonderd. FINANCIËN Sipke van der Land vertelt over Sicilië in een flat - maar mijn huis heeft een interieur met persoonlijkheid. Gekozen bij WÊÈÊmM mmm Wmterprogram F'andaap en morgen .en dagelijks® IK Collectanten nodig SHCW (Van een onzer vcrslaggcrs) SCHIEDAM In het Passage The- 4(er hield woensdagavond de Vereni ging lot behartiging der belangen van tbc-paticnlcn in Nederland, afde ling Schiedam een druk bezochte pro paganda-feestavond. De grote aan trekkingskracht voor deze bijeen komst was ongetwijfeld het cabaret- programma. waarmee Frans van Dus- schoten voor het voetlicht trad. De waarnemend afdelingsvoorzit ter, de heer J. Breman, sprak een kort welkomstwoord en hoofd bestuurslid J. Polak uit Rotterdam hield een propagandatoespraak. Hij vertelde, dat er nog ongeveer vierdui zend tbc-patiënten in Nederland zijn. Verleden jaar kreeg de vereniging zesendertighonderd nieuwe gevallen var. nazorg te behandelen. Een nieuw probleem vormt het soci aal toerisme, omdat de mensen dik wijls landen bezoeken, waar de tbc nog een volkskwaal is. Deze toeristen kunnen de gevreesde ziekte „illegaal" over de grens brengen. De vereniging wil in de toekomst ook internationaal gaan werken. Daarnaast heeft ze plan nen om in verschillende plaatsen in ons land revalidatiecentra voor (bc-patiënten te stichten. De afdeling Schiedam telt 1200 le- dot ROTTERDAM De 62-jarige ha venarbeider P. Nieuwkerk uit Fijn aart is woensdag bij het lossen van het Engelse schip City of Durban, dat ligt afgemeerd in de Merwehaven, ernstig gewond geraakt. De man raak te'met zijn been bekneld tussen een buis en een stalen trap. Met een ver brijzeld been is hij opgenomen in hét Havenziekenhuis: J8 t (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden heeftdeKamer.die volgende week dinsdag vergadert, voorgesteld het plan van de gemeen te Schiedam tot stichting van een streekschool voor lager economisch en administratief onderwijs (leao) te steunen. Een enquête van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Water weg-Noord heeft uitgewezen dat het bedrijfsleven in Schiedam, Viaardin- gen en Maassluis reeds nu behoefte heeft aan 77 jeugdigen met zo'n oplei ding. Voor 1968 omvat deze behoefte 192 jnogelui en voor 1970 zijn in deze sector 218 jeugdigen nodig. 5 Ook zijn er in de nieuwe vleugel verschillende ruimten voor de.polikli niek. die steeds meer mogelijkheden van medische behandeling biedt. De kosten van de nieuwe vleugel bedra gen ruim twee miljoen gulden. Er zijn plannen voor een nieuwe kapel, een nieuw laboratorium en mortuarium. Binnen twee jaar wil men de uitbreiding van het Zustershuis verwezenlijkt hebben en in de toekomst wordt aan de Stadhou- derslaan rog een vleugel bijgebouwd. Burgemeester H. Roelfsema heeft woensdagmiddag de officiële opening van de nieuwe vleugel verricht. Aan de hand van het boek „Godshuizen en Gasthuizen" herinnerde hij aan de hardvochtigheid en het gebrek aan hygiëne in de middeleeuwen. Gelukkig is er veel veranderd. Toch heersen er in sommige zieken huizen nog wantoestanden. Daarvan getuigt de roman van Jan de Hartog „Het Ziekenhuis". De onverschilligheid van de mens voor zijn naaste komt ook tot uiting in de verkeersagressiviteit, waarvan de politierapporten dagelijks vertel len. Het financiële beheer van een zie kenhuis wordt steeds moeilijker. In 1957 bedroegen de kosten per bed 10 tot 15.000. Thans in 1967 100- tot ƒ120.000. In tien jaar tijd zijn ze dus vertienvoudigd, aldus de burge meester. De voorzitter van het bestuur van de Dr. Nolet Stichting, mr. A, F. A. van Velzen, memoreerde de pEN kijkje op een van de he- tegeïde gangen in de nieuwe vleugel van de Dr. Noletstich- ting die burgemeester ff. Roelfse ma woensdagmiddag heeft ge opend. verschillende bouwstadia bij de uit breiding van het ziekenhuis in de laatste jaren. Ziekenhuisbouw achtte hij een opgave van groot formaat. Geneesheer-directeur A. L. J. Kunze zei bijzonder dankbaar te zijn voor de meerdere en beter geoutilleerde ruimte, waardoor men zich makke lijker zal kunnen aanpassen aan de ontwikkeling van de medische we tenschap. Hij onderstreepte tevens de goede samenwerking met het gemeen te-ziekenhuis. „Ons werk zou vergeefs zijn, als het niet zou bijdragen tot het geluk van de mens", aldus yvatte architect 5r. E. H. Kraaijvanger zijn betoog .samen. Hij betreurde het, dat er te genwoordig zo weinig creativiteit en zo veel criticisme is. Na afloop was er gelegenheid de nieuwe vleugel te bezichtigen. Onder ■de aanwezigen bevonden zich me vrouw M. A. Roelfsema-Poelstra, de. 'wethouders M. Eijkenaar en mr. M. J. M. van Kinderen, de geneesheer-di recteur van het Gemeenteziekenhuis J. H. v. d. Berg en vele geestelijken, hoofden van dienst, specialisten en artsen. SCHIEDAM In de aula van het stedelijk museum, zal op donderdag avond 9 november om half acht de schrijver Sipke van der Land vertel len over zijn ervaringen op Sicilië. Hij zal tevens dia's vertonen. De heer Van der Land heeft enige tijd vertoefd in een vissersgezin, dat de strijd aanbindt tegen armoede en corruptie, zoals hij dat beschreef in zijn boek „Wij zijn rebellen". De bijeenkomst is bedoeld voor de leerlingen van het U.L.O. en M.O. KSRÏS LIJNBAAN 2! TEL. 010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR 5 TEL. 070/116162 DEN HAAG MARIAPLAATS 2 TELC30/183CO UTRECHT BRINK 33 TEL057CO/1241I DEVENTER (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bouw- en Wo ningtoezicht heeft een diepgaand on derzoek ingesteld naar een paalfunde- ring, die onlangs is geheid in de nieu we wijk Holy voor de bouw van 304 woningwetwoningen in twee hoog- bouwblokken. Naar Ide mening van de aannemer zouden de koppen van de palen gebreken vertonen. Het gaat om ongeveer vijfhonderd zogenaamde Frankipalen, waarvan een beperkt aantal ondeugdelijke kop pen zou hebben met een onvoldoende hardheidsgraad. Frankipalen worden volgens het gietbouwsysteem ter plaatse in de grond gestort, namelijk in een buis met metalen bespanning. Wanneer het beton is gestort wordt de buis uit de grond getrokken. Het gaat om funderingen voor twee woningcomplexen, die door het aanne mingsbedrijf Gebr. Van de Luitgaar- den uit Rotterdam in opdracht van de gemeente worden gebouwd naar het ontwerp van het Rotterdamse ar-, chitectenbureau J. en M. de Laat. Toen de aannemer de gebreken constateerde, was de fundering van het eerste complex gereed en was men begonnen met het heien voor het tweede blok. Op verzoek van de aannemer heeft bouw- en woningtoe zicht de Frank Mij N.V. te Capeile onmiddellijk opdracht gegeven het heien te staken. Het resultaat van het voorlopig on derzoek naar de hardheidsgraad van (Van een medewerker) SCHIEDAM De ledenvergade ring, die DOK woensdagavond in Chr. Sociale Belangen heeft gehou den, droeg een feestelijk karakter, omdat verscheiden personen gehul digd werden. In de eerste plaats door de uitreiking van de Lips-prijs (aan mevrouw Koelman), ten tweede door de benoeming van een nieuwe ere voorzitter (de heer v. Noortwijk) en door het afscheid van mevrouw A. v. d, Hui-den Dunnen, wat ook met geschenken gepaard ging. Daarnaast werden tal van agendapunten behan deld, die licht wierpen op de winter plannen van DOK, dat thans zo'n SCHIEDAM Een merkwaardig verkeersongeluk ontstond woensdag op de Willemsbrug toen de achterkant van de personenauto van-de 50-jarige Rotterdamse lassersbaas T. H. K. plotseling werd opgewipt doordat-de klap van de brug omhoog ging. De auto kwam met een schok tegen het brugdek terecht, waardoor o.a. de voorwielen totaal werden ontwricht. De 43-jarige inzittende mevrouw A. W. uit Rotterdam liep een wervelfractuur op en moest in de Dr. Noletstichting worden opgenomen. SCHIEDAM Geboren: Hubertus H. t v. F k Gonlas en M J Hengst; Geertrulaa H, d.v. L van Wagtendonk en H J Blom: Marcel A, z.v. J A Meulstee en W Maarsen; Bianca P, d.v. W Klnneglng en O G van Logchem. Overleden: K Monster. 76. wed A Dijkstra. SCHIEDAM Voor de tweede maai zal er ®en moderne^ kunst- Hars gehouden wor den, een „Balans" tij dens welke zeven be kende kunstgalerieën "tt ons land het werk T3n hun favoriete kun stenaars tentoonstellen. Evenals de vorige neer blijkt ook nu weer het enthousiasme van de deelnemende ga lerieën een behoefte aan dergelijke beurs, mans is ook de Schle- 3amse Galerie Punt 4 vertegenwoordigd en met werken van tassee. Van den Ab- Bogart (van wie eenmanstentoon- 'ellmg in het museum nog tot en met zondag 29 oktober te bezichti gen As), Holleribach en Zoltin Peeter. Uit Amsterdam komt Galerie d'Eendt met werken van o.a. Appel, Lucebert, Horst Antes, Jan van -der .Vaart. Gat- lerie Swart is met.„koe le -kunst" vertegenwoor digd, zo zullen in deze afdeling o.a. Struycken, Dekkers en Bonies wor den geëxposeerd, ter wijl ook Galene 20 deze richting voortzet door de „Epo Engels Show" te brengen. Van Galerie Delta uit Rotterdam wordt werk o.a. van Kees van Bo- hemen, Ficheroux, Zek- veld en Vandercam ver wacht. Galerie Orez uit Den Haag komt met een tentoonstelling van o.m. Jan Schoonhoven, Hans 'J. Spesshardt en Bob Stanley. Als verte genwoordiger uit het hoge Noorden doet Ga lerie De Mangelgang mee met werk van Beurskens, Freymuth, Holstein en Boezem. Het belooft een boei ende Balans" te worden. Deze kunstmarkt waar dus gekeken èn gekocht- kan worden wordt zaterdag 18 no vember 1967 door mr. M. Vrolijk, oud-minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, geopend en zal tot en met 3 december duren. «b vloerbedekking van zuiver scheerwol vraagt erom, vele jaren achtereen inten sief te worden gebruikt. Want wol is natuur: een karpet of tapijt van zuiver scheerwol heeft een natuurlijke souplesse, een natuurlijke kracht, een natuurlijke schoonheid. Woilen tapijten en karpetten zijn er in tal van boeiende (en blijvende!) kleuren, in vele betoverende dessins. HET BEWIJS VINDT U OP DE TAPIJTEN-AFDELING VAN DE KLERK: KARPETTEN EN TAPIJTEN UIT ALLE BEROEMDE BINNEN- EN BUITENLANDSE TAPIJTHUIZEN, ELK MET HET WOLMERK ACHTEROP. Nergens anders is de collectie wolfen karpetten en tapijten zó veelzijdig, zó gevarieerd ais bij De Klerk. Het Woimerk garandeert, wat De Klerk adviseert: een vloerbedekking van zuiver scheerwol. Omdal wol warm is, rijk is, mooi is, sterk is. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HMG/UTRECHT/VLISSINGEN/HOORN/DE LIER 1200 leden telt, verdeeld over 60 afde lingen. Voor het eerst sedert het overlijden van de oud-voorzitter en mede-op richter van DOK, de heer L. Lips, werd aan een lid de Lips-prijs uitge reikt. De daarvoor bestemde oorkon- de in kleur (vergezeld van een boe- kenbon) ging naar mevrouw C. Koel- man-Teeuw, die op uitnemende wijze de ledenadministratie heeft gevoerd én die dit deed als „gewoon lid", m.a.w. niet als bestuurs- of commis sielid. Haar naam zal als eerste gegra veerd worden in een speciale wissel- prijs, die eigendom van DOK blijft De winnares heeft 'het recht, die prijs een jaar in bezit te nemen. Op voorstel van het bestuur werd de heer J. van Noortwijk tot erevoor zitter benoemd vanwege zijn bijna 45-jarige werk voor DOK, q.m. als penningmeester, als sekretaris, als voorzitter en, als waarnemend voor zitter. Onder applaus werd dit voorstel met algemene stemmen aan genomen. y..;", Van mevrouw A. v. d. Hül-den Dunnen werd afscheid genomen, om dat zij na tien jaar in.de kledingcom- missie daarvoor niet voldoende tijd meer kon vinden. Zij werd tot lid van verdienste benoemd, met als geschenk een zilveren bonbonschaal tje. De heren J. Apon en J. F. Veraart werden als bestuurslid- herkozen; de heer C. Aleman wilde als commissa ris van materiaal het bestuur aan (wegens het aftreden van J. v. Noort wijk en mevr. v. d. Hui-den Dunnen). Het winterprogramma begint zater dag met vaardigheidsproeven voor jongens en meisjes van 1013 jaar in het lokaal aan de Tuinlaan (Reho- bothschool). Dan komt omstreeks half november een z.g. „turn-in" die dit seizoen op zes zaterdagavonden in de. Tuinlaanlokaliteit wordt gehouden.en waar de DOK-leden van 14 jaar en ouder vrij toegang hébben en naar wens kunnen turnen of op andere wijze de sfeer willen vergroten, dit alles onder leiding van Arie van Til- borg en Marian v. d. Knaap, De traditionele uitvoeringen in het Passage Theater zijn vastgesteld op 6 en 13 maart 1968, terwijl DOK daar naast nog aandacht .gaat besteden een een Sinterklaasfeest voor de jeugdige leden en de nodige eontactavonden. SCHIEDAM Op de hoek Willems van BeverenstraatHuismanstraat botste woensdagmiddag de 28-jarige bijrijder J. S. op zijn bromfiets op de bromfiets van de zeventienjarige monteur J. M. van der M. die hij geen voorrang had verleend. De monteur werd wegens klachten over duizeligheid in de Dr. Noltet- stichting onderzocht, maar kon later weer naar huis. De bromfietsen wer den ernstig beschadigd. 9 De politie heeft dinsdag 22 en woensdag zeven processen-verbaal uitgereikt wegens overtreding van de maximum-snelheid op de Horvath- weg. De overtreders hadden tussen de 78 en 85 km gereden. Arcade: Kon. Schied. Mannenkoor, con cert, 20 Magnalia Delkerk: Herdenkingsavond 6450 j. Luther), 20 Opstandingskerk (raai): forumavond, 3* Arcade: Green's R. en B. soc., dansavond, 29 Irene: Schied. Cartonnagefabrlek, hijeen- komst. 20 Musis Sacrum: Verolme-elektra, feest avond, 20 Sursum Corda: N.C.G.O.V., bestuursver gadering, 20 Bijkantoor „De' Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 263954, b.g.g. 346629. Agentschap Schie dam: Mevrouw J. van Gog, Dr. Zamen- iiofstraat 139a,- tel. S12400 (ook klachten bezorging. Alarmnummer politie: 221666; Alarmnummer brandweer 269123: GG GD 269290. Apotheek: Rembrandt, Rem- brand liaan 5b. tel. 278855. de palen is volgens bouw- en woning toezicht „niet ongunstig". Daarom is woensdag toestemming verleend met het storten van de palen voor het tweede complex door te gaan. Het onderzoek naar de deugelijkheid van de 500 palen is nog in volle gang. GA VANDAAG een beetje reclame maken, voor de Spaar bank te Rotterdam. Eigenlijk mag ik dat in de krant en ook in deze ru briek niet doen, maar ditmaal is 't toch wat anders. Ik ga 't namelijk hebben over een aardig initiatief dat deze spaarbank heeft genomen ter gelegenheid van Wereldspaardag en wel over een verjaardagskalender met vier afbeeldingen van het oude Rotterdam. Het is een kalender die uitgereikt wordt aan iedereen die dezer dagen in de kantoren of auto's van de spaarbank geld komt inleggen of af- halen. Elk jaar geeft de bank in deze tijd een kalender uit, maar dit maal is er wat meer aandacht aan - besteed dan anders, omdat de spaar bank volgend jaar 150 jaar bestaat. En naar mijn idee is men in dit streven geslaagd, want de kalender is het bekijken beslist waard. Voor elk kwartaal is een afbeel ding gekozen van de Rotterdamse schilder Joannes de Vou. In 1694 tekende deze bij een kaart van Ro- meyn de Hooghe een reeks afbeeldin gen van bekende gebouwen, die weer werden omringd door een rand van wapens. Over het leven van De Vou en de vier afbeeldingen heeft mej. W. A. H. Crol, conservatrice van de Stich ting Atlas van Stolk het een en an der op papier gezet. Die tekst zit bij de kalender, zodat iedere ontvanger kan lezen waarover een en ander gaat. De Vou kwam uit Hellevoetsluis en trouwde in september 1683 met Maria Sonjé, dochter van de Rotter damse schilder Sonjé. Het paar ging aan de Rotte wonen. De Vou was steenhouwer, maar heeft in zijn le ven veel geëtst en geschilderd. Toen hij in 1707 stierf, werd de inventaris van, zijn nalatenschap bij de Weeska mer ingeleverd. Zijn kinderen, kre gen 130 gulden „voor 't gene de over ledene voor 't affsetten van kaerten van de stadt Rotterdam hadde ver dient". De kaart met afbeeldingen was bestemd voor de leden van de Rotterdamse vroedschap en elk nieuw lid kreeg in ,die jaren een exemplaar. In de loop van de 18de eeuw nam de kaart de vorm aan van een in leer gebonden atlas. T~)E AFBEELDING bij het eerste kwartaal is er een van de Prinse Kerck. die op de hoek vari de Bo- tersloot en de Nieuwe Markt stond. Daarvoor stond er het St. Agnieten- convent. waarvan in 1575 een deel werd ingericht tot woning van de Prins van Oranje als -hij in Rotter dam was. Vandaar de naam Prinsen hof. De kapel van het klooster werd in de loop van de 17e eeuw uitge breid, waarna uiteindelijk de Prinse Kerck ontstond. Op de plaat is dui delijk te zien dat de Nieuwe Markt ook als veemarkt dienst deed. De Marckt is de plaat die bij de maanden april, mei en juni hoort. Op die Grote Markt stond tussen 1622 en mei 1940 het standbeeld van Erasmus, vlak voor het water van Steiger en Kolk. In het begin van de 20e eeuw werd de Middensteiger ge dempt en een deel van de markt overkluisd. De derde afbeelding betreft 't Ge- meenelandts Huys van Schielandt, bet tegenwoordige aan de Korte Hoogstraat gelegen Historisch Museum. Het destijds fraaie gebouw vormde een welsprekende getuigenis van het aanzien van het Hoogheem raadschap van Schieland, In 1811 lo geerden Napoleon en Marie-Louise er, in 1814Czaar Alexander van Rusland. In 1841 werd het gebouw aangewezen als bewaarplaats voor de kunstverzameling van Mr. Frans Jacob Otto Boymans. In 1864 ging veel daarvan bij een brand verloren. Tot 1935 is het gebouw Museum Boy mans gebleven. De laatste prent van De Vou laaf 't Admiraliteytshof zien, op de hoek van de Spaansekade en de Haring vliet. De Admiraliteit van de Maze was een der vijf admiraliteitscolle ges, die tezamen het beheer over de zeezaken voerden. (Het Admirali teitshof, later Zeekantoor genaamd, werd in 1885. afgebrokën. Tot mei 1940 stond op dezelfde plaats het Hotel Weimar. Ik kan u 'verzekeren dat het leuke platen van het 17e-eeuwse Rotter dam zijn, platen die een goed beeld geven van het levendige verkeer en de schilderachtigheid van de Maas stad. Een leuk initiatief van de spaarbank. SCHIEDAM Het plaatselijk NOVIB-eomité heeft nog meer mede werkers nodig voor de collecte die zaterdag wordt gehouden. Jongelui vanaf veertien jaar kunnen vrijdag van 14-17 en zaterdag van 9-11 uur bussen afhalen aan het bureau Jeugdzaken, Oude Kerkhof 19a. De NOVIB rekent in tweeërlei opzicht op de medewerking van de Schie dammers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1