\;m Afdelingsvoorzitter Bond van Bejaarden: „SCHIEDAM HEEFT NOG REGENTENREGERING" Aan bel trekken voor een hogere uitkering üJrunott Onderscheidingen bij Wilton - Fijenoord N V 98 AGENDA en zóóó voordelig Verscherpte controle van politie G. m Lampe Stedelijk exposeert Museum Bij Vijf sluizen geen verkeer naar tunnel I MN DElU J SAAB'68 GONiilE BAARS 6. P. v. Baaien en Zn ALL-NYL0N TAPIJT DE KLf RK&ZN 't$ Bedrijfspand voor Onderling Belang Reserves Damclub verloren opnieuw jarige redde kleuter van verdrinkingsdood Roeiboot bracht auto naar k ant „Walvis in zicht... in Visserijmuseum Burgerlijke stand „Helpt Elkander" wil tweede tehuis liijksivaterstaat antivoordt: laatste dag zaterdag 28 oktober 1967 sinterklaas INTERIEUR VRIJDAG 27 OKTOBER 1967 Foyer RIJNHOTEL (ingang Mauritsweg) "«uurbont cm breed ere morgen .en dagelijks Eerste rondleiding Stedelijk Museum werd gering succes Dr. Veerman sprak voor AR Maassluis Bij de Kroon DE KLERK heeft weer een tapijtvoordeel voor U: all-nylon tapijt, onverslijtbaar door verankering van de Enkalon-pool in de rug. In de prachtige gemêleerde kleuren grijs, groen, abrikoos en goud. King size kamerbreedte van 380 cm, "7Q CA compleet gelegd, per strekkende meter gDU (dus per m2 20.95) Onwel en overleden GOGfóTS.* J| naat* EEN FIETS OF BROMMER DE VARI MOETU MORGEN EENS OP HOTELPLAN LETTEN! nu beduidend goedkoper ns ROTTERDAMMER Pagina 3 SHCW (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Rotterdamse m- en" verkoopcentrale „Onderling Be lang" (organisatie van Hefbrugwinke- |iers) gaat een bedrijfspand bouwen in de 's-Graven!andsepolder. Het ver rijst op een terrein van duizend m2 'aan de Regoutstraat. Gelijkvloers ko men de ruimten voor expeditie en magazijnen Boven zijn de kantoren cn de personeelskantme geprojec teerd. Oe heer D. 8. Plandsoen, oud-direc- tear, die onlangs zestig jaar aan On derling Belang was verbonden zal vol gende week woensdagmiddag de «erste paal slaan. De bouwcombinatie Kemper Slaven burg denkt het complex eind 1968 te kunnen opleveren. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het. is de reserves van de Damclub Schiedam met ge lukt winst te boeken bij het bezoetc aan Het Oosten. Ook dit keer lieten twee spelers verstek gaan, zodat dat reeds vier punten voor Het Oosten betekende. De heren Sleeuwenhoek en Risseeuw wonnen hun partijen en doordat Willemsen en Bogerd tot re mise kwamen, kreeg de nederlaag van de Schiedammers nog een „lede- lijk" aanzien: 146. De uitslagen luiden: P. Poot A. Risseeuw 0—2, G. C. Moimans(n.o.j 2—0, B. Storm—M. Vedt 2—0, C. de Zeeuw J. Westerveld 2—0, A. Th. Maissan—C. W. v. Dam 2—0, I. h. v. WuyckhuyseC. W, Sleeuwenhoek 02, J. Suiker H. Willemsen 1i, P. S, Teunis (n.o.) 2—0, J. P. Kat J. Bogexd en P. C. Garthoff P. Lansbergen 20. EDEL-QOUBLE DAMESHORLOGE met edet-doublé band «tegant model, shock- 7 Q 75 proof, anti-magnetisch I vi *t Dit is slechts èèn voorbeeld erf onze bijzonder mooie u i koltektie Horloges WINKELCENTRUM BINNEHWEG 45 TELEFOON 11SS.1S- ROTTERDAM A.s. zaterdag van 2-4 uur komt haar platen van een hand tekening voorzien bij Sedert 1900 Korte Hoogstraat 1$ VI aar dingen Telefoon 345006 p SCHIEDAM De loterij van het tam- boeis- en trompetterskorps Rijn mond-Band is een groot succes geworden. Alle loten vserden verkocht en dat bete kent. dat volgend jaar met nieuwe trom- matenaal gewerkt kan worden. Mr. C. P. Sneep zal zaterdagmiddag om drie uur in de Plantage de trekking verrichten. Be langstellenden zijn welkom. P SCHIEDAM Voor het plaatselijk co mité tot handhaving van de Statenverta- iinjt. afdeling Schiedam-Viaardingen, zal «naa das avond acht uur in het Gexef. Jeugdhuis, Bange Haven S7, ds, P. J, Dorsman, hervormd predikant te Stap horst, een spreekbeurt vervullen. Deze sa menkomst. die in. het teken van de Hervor ming staat, is interkerkelijk, en toeganke lijk voor iedereen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer C. Brunt, chef van het kabinet van de burge meester, heeft vanmorgen tijdens een tpeciaie bijeenkomst in de kantine tin het hoofdkantoor van YVilton-Fij- uword XV drie werknemers van het Wrijf voor langdurige en trouwe ditnst een koninklijke onderschei ding uitgereikt. Een zilveren ere-medaille van de Orde van Oranje Nassau was voor de heer W. Kooijman, onderbaas bij de afdeling plaatwerkers. De heer Kooij- taan woont m Rotterdam IJaersveltstraat 70a) en werd op 29 leptember 1908 geboren. De heer F .T F. Sta as, geboren 6 Komt ook voor U Straks heeft Uw Uw japon of pakje met modieus bont gegar neerd, flatteus, zeer chique en nog nooit zo topmode als dit jaar... en heeft 0 Uw binnen pretjeals iedereen U bewondert om deze dure en rijke garnering. Want nu koopt U natuur bont h> stroken van 10 cm breed, kwaliteit Lapin, normaal uit de series van 10-15 gulden- per meter voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 our begint de verkoop van deze pracht kwaliteit Lapin uataurbont, ia stroken van 10 cm breed, voor modieuze garnering, ia de mode kleuren als zwart, café, wit, zand enz„ per meter voor Géén lel, of schriftbeft» september 1906 te 's-Gravenhage, werd de bronzen ere-medaille van de Orde van Oranje Nassau toegekend. De heer Staas is vorveeër en woont aan de Parkweg 342 te Schiedam. De bronzen eremedaille, verbonden an de Orde van Oranje Nassau, werd ook uitgereikt aan hoorder J. Veenendaal. Zijn adres is Gor- donstraat 23a, eveneens te Schiedam. Het trio viert vandaag het veertigja rig jubileum bij de werf. O SCHIEDAM Spelenderwijs is dondeitdag de vierjarige Hendrika va» Dijk uit de Alb. Thijmstraat 70a in de vijver bij de kleuterschool aan de Sehaepmansingel geraakt. De elfjarige Reina de Bruyne uit de Paulus Potterstraat 22b heeft het lcmd. van wie alleen nog maar een handje boven het water uitstak, op het droge gebracht. De kleine drenke ling had geen enkel letsel opgelopen. SCHIEDAM Donderdag is de auto van de 41-jarige boekhandelaar J. P. de Korte Haven ingereden, doordat hij de handrem niet hele maal had aangetrokken. Een roeiboot heeft de drijvende auto naar de walkant gebracht, waar een takelwagen het voertuig op het droge bracht. Een groot deel van de boeken in de auto ging verloren. Met moeite heeft men nog een be drag van 500,uit de auto kun nen halen. Vandaag Arcade, Green's K. B. Soe., dansavond, 20: Irene» Schtea, Cartonnageia- briek, bijeenkomst. 20; Musis Sacrum, Ver- oime-elektra. feestavond. 20: Sursum Cor- da, N.C.G.O.V., Bestuursvergadering. 20. Geref. Jeugdhuis, Chr. Leesbibliotheek uitlening, 14 3018.30* Parkeerterrein Broersvest, S.G., Grote Steroptocht m.m.v. alle muziekkorpsen. 19: Arcade. S.V.I.N., dansavond, 20; Irene, Gnino. toneeluitvoe ring, 20; opstandlngskerk (Benedenzaal), Soe. „Den TeirQuastli," dansavond 20; Tl- voU. Green's B B. Soe.. dansavond. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer." Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend redaetiezaken. tel. 263954. b.g g. 346629. Agentschap Schle- dam: Mevrouw J. van Gog, Dr. Zamen- holstraat 139a. tel. 312400 (ook Wachten bezorging). Alarmnummer politie: 224656; A- larmnummer brandweer f69123; GG GD 269290; Apotheek: Rembrandt» Rembrandt- laan 5b, teL 278653. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Algemene Bond van Bejaarden 2al bij de overheid aan de bel blijven trekken, totdat de bejaarden, tachtig procent van het gemiddelde loon van metaal-, bouwvakarbeiders of typografen krijgen, met zes procent vakantietoeslag. Dit deelde gistermiddag in Music Sacrum bondsvoorzitter K. Verhagen (74> uit Willemstad mee tijdens een druk bezochte vergadering van de afdeling Schiedam. In zijn openingswoord zei de afde lingsvoorzitter B. Kersen, dat de ver gadering was belegd naar aanleiding van de lagere bijstand die werd uitge keerd na herberekening in verband met de verhoging van uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdoms Wet. De bondsvoorzitter zei, dat er verschillende gemeenten zijn die de Algemene Bijstandswet gewoon naast zich neerleggen. Waarom de gemeen ten zich zo druk maken kon hij niet begrijpen, watn het leeuwendeel tachtig procent betaalt het rijk. De gemeente betaalt slechts twintig pro cent. De Bond telt momenteel 110.000 le den. Schiedam heeft er tweeduizend. <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de eerste rond leiding m het Stedelijk Museum, woensdagavond onder leiding van di recteur J. Paalman, bestond bijzon der weinig belangstelling. Met dit nieuwe experiment probeert de heer Paalman bij de toehoorders beter be grip aan te kweken voor de moderne, kcel-abstracte kunst. Voordat de bezoekers de expositie van het werk van Bram Bogart oe- 2iohtigden, werd een serie opmerke lijke dia's vertoond. Deze gaven een duidelijke indruk van de heden daagse ontwikkeling van de kunst, waarbij men onder meer het werk zag van Koetsier, Dekker, Bomes en Peter Struycken. De volgende rondleiding word: woensdag 1 november gehouden on der leiding van mejuffrouw E. W. G. van Maanen, assistente van de heer Paalman. Zij zal de bezoekers een indruk geven van de Cobra-verzame- ILng, waartoe o.a. het werk van Karei Appel. Comeille en Constant wordt gerekend. (Van een medewerker) MAASSLUIS Voor de Anti-Re volutionaire Kiesvereniging heeft dr. A. Veerman, tweede voorzitter van deze partij en lid van de Tweede Kamer, een overzicht gegeven van de hedendaagse politieke verhoudingen. Hij zei dat alleen partijvernieu wing ons land uit de politieke impas se kan halen. Ook een programver- meuwmg is noodzakelijk. Dr. Veer man meende dat dit punt bij de PvdA en de KVP minder aan zijn trekken komt. Hij verweet de socialisten dat ze interne spanningen oplossen door te streven naar progressieve concentra tie. Een dergelijke vorm zou bereikt moeten worden door desnoods het kiesstelsel daaraan aan te passen. Dat men de christelijke partijen wegdenkt is niet reéel. De ARP zal ook voor een vernieuwde doorbraak niet opzij gaan. „We moeten terug naar de benade ring van de politiek zoals Kuyper deed. Architectonische kritiek leve ren, niet tevreden zijn met heden daagse misstanden en ons niet neer leggen bij rijk en arm. Vanuit dit standpunt moet het gesprek met de Achttien gevoerd worden", zei dr. Veerman. (Van een onzer verslaggevers) VL AARD IN GEN Het Visserij- museum aan de Westhavenkade besteedt in de maanden november en december bijzondere aandacht aan het bedrijf van de walvisvaart. Dat zal gebeuren met een kleine ten toonstelling, doorlopende diaprojectie en filmvoorstellingen. Dinsdagavond om acht uur zal deze „Walvis in zicht"..." worden geopend. Thijs Mo!, wetenschappelijk mede werker van het Nederlands Open luchtmuseum m Arnhem en ir. L. de Waal, voorheen directeur van de Ne derlandse Maatschappij voor de Wal visvaart N.V., zullen het woord voe ren. VLAARDINGEN Woensdag 1 no vember zal de wijkcentrale Vlaardin- gen van de Telefoondienst worden uitgebreid met 3000 nummers, in de nummerserie 351000 - 353999, waar door de capaciteit van de telefooncen trale het aantal van 14.000 nummers heeft bereikt. Van de ruim 700 wachtenden zullen ongeveer 450 direct in dienst worden gesteld. De overigen zullen zo spoe dig mogelijk worden geholpen tenzij kabeltecluusche moeilijkheden dit be letten. Door deze uitbreiding zal geduren de twee jaar in de normale behoefte kunnen worden voorzien. Omstreeks 1970 zullen weer duizend nummers worden geïnstalleerd. „Om een vuist te kunnen maken", aldus de heer Verhagen, „moeten er meer leden komen, want daar kijkt de minister het eerst naar". De Bond liet inmiddels reeds voor vierduizend gulden propagandafolders drukken. Er moet nog veel worden gedaan, want op het gebied van de soc'aie voorziening komen de bejaarden nog stukken achter. De Bijstandnormen worden nog steeds bepaald door de minimumlonen' in het bedrijfsleven. „Dat is niet in de haak". Als het gemeentebestuur nul op het rekest geeft, dan moet men aan kloppen bij gedeputeerde staten, die in het algemeen een bredere kijk op deze zaken hebben. Als dat niet helpt, dan moeten we aankloppen bij de Kroon, was de mening van de bondsvoorzitter. Afdelingsvoorzitter Kersen ze*: „Schiedam heeft nog een regentenre- gering. In de commissie krijgen we geen toegang, want we zijn een „strijdorganisatie". We willen onze mensen echter ook wel eens wat ver tellen en dat kan nu niet. Deze toestand is onhoudbaar. Bovendien vinden we het niet juist, dat de ver hoging van de AOW-uitkering wordt afgetrokken van de Algemene Bijstandswet." De heer Kersen constateerde bij de plaatselijke overheid gebrek aan com municatie. Op 1 september merkten de bejaarden pas, dat sedert drie maanden de bijdrage van de Bijstandswet was verminderd. Men had er tevoren geen enkele medede ling van gedaan. Mevrouw A. C M. Blaauw-Rieu (psp) meende :,JEen ambtenaar van sociale zaken gaat buiten zijn boekje als hij zegt, dat u geen recht hebt op bijstand. Dat heeft hij niet uit te maken, daar is een commissie voor. U moet het wel schriftelijk doen en als uw aanvraag wordt afgewezen, dan moet u in beroep gaan. Eerst bij Gedeputeerde Staten en als dat niet helpt, bij de Kroon." zóóó'n tapijt m COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEI JEHLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN RAAG/UTRECHTA'USSINGEN/HOORN/DE UER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sinds donder dag heeft de politie de controle verscherpt op verkeersovertre- ders op de Burgemeester Van Haarenlaan en de Horvathweg. De agenten controleren zowd in uniform als in hurger. Bij de B. van Haarenlaan kregen donderdag 96 automobilisten een procesverbaal voor het rijden door het rode licht. Op de Horvathweg werden 58 bekeuringen uitgedeeld voor het overschrijden van de ma ximum snelheid. Commissaris Van de Hagen heeft al aangekondigd dat de actie voor lopig zal doorgaan. Hij is zelf een voorstander van zwaardere straffen. Verder wil de commissaris het pun- tenstelsel gaan invoeren, zoals in de Ver. Staten wordt gebruikt. Hierbij krijgen verkeersovertreders aanteke ningen op het rijbewijs. SCHIEDAM Donderdagavond is in het Wiilemshofje de 54-jarige J. Zagwjjn uit de St. Liduinastraat 48, onwel geworden. Hjj werd naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. VLAARDINGEN De heer M. van der Knaap zal "woensdag i november 25 jaar werkzaam zijn bij de Amsterdam-Rot terdam Bank N.V. De jubilaris, die alge- meer procuratiehouder is, zal in de lunch te amer van de bank aan de Coolslngel m Rotterdam een receptie worden aangebo den. Deze wordt gehouden van half drie tot half vijf- VLAARDINGEN Het eerste tiental \an de schaakvereniging HVO heeft de eerder afgebroken partij tegen Schiedam met 6i gewonnen. De ontmoeting tussen hvo 2 en Dordrecht 2 is met een 53 voorsprong voor de Vlaardingers afgebro ken. VUMRPtNGEN) met div embleem Is door geleverd Wij staan borg voor een GOEDE SERVICE SCHIEDAM Ondertrouwd; W H W Bennink 29 en J E van Houwelmgen 33: M B russen 23 en J G I" van Roolien 20; A van Buiftenen 22 en E P Ronteitap 21J van Dooren 23 en A W Witter 22; C G F van Doorn .16 en A 3 de Bok 16: A van öen Hoek 25 en J G van Rijswijk 28; J M Kiel 23 en J van. Barneveld 22; 2 2 L J Kloos 22 en C F W van TU 20; S de Koning 20 en C M H Vavier 21; B Kornaat 26 en A Xi W DUcKeboom 21: L M Krabbendam 27 en G van der Giessen 22; J Lemsom 25 en A van der Schalk 24; w van Mourlk 42 en D Hilbron 25; R T de Munek 31 en J M A Snelting 25; W C van der Poel 21 en A Semen 20; J M Poeistra 27 en A Barrevoets 21; w de Rouw 23 en N van de Nadort 21; J B 2 van der Waard 21 en A Klootwijk 20; A de Wit 24 en C C Janssen 17; N C van Wijk 20 en H B Riekwel 19. Getrouwd: NAP Bouts 23 en A L E Wagenborg 27: R Havenberg 55 en W Ver beet 53; J B Groenenberg 25 en H Roeltse- ma 21; C Torenvliet 29 en A H Fteete 20P N M van Lieshout 22 en I L de Koo 16; A K Sneevliet 24 en A G van den Bout 19; C B T Rothschenk 60 en J C Wijzenbroek 63; C H Kop 21 en N K W Rieft 18'. T J Resoort 23 en L van der Harg 18. Geboren: Diana L ctv T J' M van de Kamp en L A van Eijk; Peter zv J Pronk en G Waardenburs; Christlaan zv C Tlele- man en A J Paauw; Zelma dv F 1. Niesen en M C van den Heuvel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmiddag 4 november om drie uur opent de schil der George Lampe uit Den Haag In het Stedelijk Museum de tentoonstel ling „Kunstenaars in eigen stijl". Tot 13 november kan men deze expositie bezichtigen. Op een door de Co-op uitgeschre ven schilder- en tekenwedstrijd voor amateurschilders selecteerde een jury de werken op deze expositie uit 4382 inzendingen in Nederland. Dit is een van de tentoonstellingen, die gelijktij dig op vijf verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden van het werk, dat de jury per provincie be kroonde Het werk van de landelijke prijswinnaars zal van 25 november tot 3 december m expositiezaal „De Doelen" te Rotterdam worden geëxposeerd. Tijdens de opening van de ten toonstelling te Schiedam worden de Ais u het liefst met'eigen auto deze winter eens naar Zwitserland wilt, maar u ziet tegen reserveren, regeien en zorgen op namen van de prijswinnaars van de ze schilder- en tekenwedstrijd be kend gemaakt. De jury bestaat uit dr. L. Gans, voorzitter, Mies Bouwman, Jan Eijkelboom, kunstcriticus" André H. Kloos, zondagsschilder en Metten Koomstra, schilder en graficus. (Van een medewerker) VLAARDINGEN „Het is drin gend noodzakelijk dat er zo vlug mo gelijk een tweede Herman Frantsen- huis in Vlaardingen kan worden geo pend". Dit zei de heer M. Valster, voorzitter van Helpt Elkander, op de donderdag in de Harmonie gehouden najaarscontactavond. Er zal een bouwfonds voor het nieu we tehuis worden gevormd. De voor zitter deed een beroep op de ouders om hiervoor een weekloon van de pupillen beschikbaar te stellen. „Helpt Elkander" wil eerst het be nodigde geld bijeenbrengen. Het moet volgens de heer Valster moge lijk zijn binnen een jaar het tweede tehuis in gebruik te nemen. Uit een mededeling van de voorzitter bleek dat men hiervoor al een pand op het oog heeft. "Wat de financien betreft is de vere niging ook afhankelijk van het aantal collectanten dat zich beschikbaar stelt voor de lijstcollecte, die van 20 november tot 3 december zal worden gehouden. Tijdens deze contactavond werd een deel van het programma ver zorgd door de muziekvereniging Insu- linde. De heer H. van Leeuwen ver toonde enkrie films over het leven m het Herman Frantsenhuis, de werk plaats GSW 2 aan de Oosterstraat en het vakantiekamp dat in De Steeg is gehouden. Hij had deze films zelf m kleur opgenomen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Is onmoge lijk de aansluitende wegen van de Beneluxtunnelweg bij de "Vijfsluizen open te stellen voor het verkeer. Dit schrijft rijkswaterstaat in antwoord op een verzoek van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Be neden-Maas. Het openstellen van de aanslui tende wegen bij de Vijfsluizen zou veie automobilisten een omweg bespa ren. Om de Beneiuxtunnel te berei ken moeten zij nu gebruik maken van de oprit bij de Burgemeester Ver- kadesingel in Vlaardingen en via de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam. Rijkswaterstaat acht het om rede nen van verkeersveiligheid niet ver antwoord verkeer op de aansluiting bij de Vijfsluizen toe»te laten. „Het openbaar vervoer is node toegelaten", aldus luidt het antwoord. Met de desbetreffende gemeente besturen is destijds afgesproken, dat de Beneiuxtunnel geen tijdelijke aansluiting op de provinciale weg zal krijgen. Het plan voor de definitieve aansluiting bij de Vijfsluizen is in principe door rijk en gemeenten aan vaard. „Deze aansluiting kan echter eerst na afsluiting van de Poldervaart wor den gerealiseerd. Tot heden is geen afspraak met de gemeentebesturen over het tijdstip van uitvoering ge maakt. Dit is nodig op grond van de omstandigheid dat beide gemeenten onderdelen van de werken moeten uitvoeren en financieren", aldus het slot van de brief van rijkswaterstaat, directie wegen. De brief staat op de agenda van de vergadering van de Kamer van Koop handel, die dinsdagmiddag om half drie wordt gehouden in het gebouw aan de Hoflaan 47. Als laatste punt staat op de agenda een inleiding van dr. L. A. Claren- MAASLAND Zaterdagavond ?.al In de Magneet een zendingsavond gehouden uorden. Ds. Schalkwijk zal over de zen ding vertellen en dia's vertonen. Het is toch bepaald geen luxe, als er voor vader een paar lek kere warme pyjama's in de kast liggen, bij het begin van de winter.. Maar dan flanellen pyjama's, geschikt voor ons klimaat en voor buizen, waar geen centrale verwarming brandt. Herenpyjama's van een prach tige kwaliteit keperflanel ia frisse meerkieurige streepdes- sins. Herenpyjama's in een prima, royaal model uit de serie van 11.75, nu voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze keper- fianellert herenpyjama's in de maten 46 t/m 58 voor Géén ftI. ef schrift, best. burg, staffunctionaris van het Open baar Lichaam Rijnmond, over de vraag „Hoe kan het bedrijfsleven hel pen de overlast voor de bevolking door de luchtverontreiniging te mini maliseren?" XTET wordt tijd dat de gemeente AJL in de stad wisselautomaten gaat plaatsen om guldens in kwartjes te wisselen. U weet toch dat de ge meenteraad heeft besloten vrijwel de gehele binnenstad vot te laten zetten met parkeermeters. Het is dan zaak om bij een bezoek aan de binnenstad met een zak vol kwart jes te lopen. Het doet mij denken aan Scheve- nmgen, waar je van die hallen hebt met allerlei soorten speel-automa- ten. Voor je binnenkomt kun je voor een paar gulden wisselen, anders' kan je niet meespelen. Zo gaat bet ook met het centrum: met een kwartje meer mans. Nu moet u niet denken dat ik bezwaar heb tegen parkeermeters, integendeel, het kén een heel goede oplossing zijn bij parkeerproblemen in de binnenstad. Zeker voor de zo genaamde kortparkeerders. Toch heb ik aan de lijve ondervon den dat parkeermeters toch wel be zwaren met zich meebrengen. Zo is het mij onlangs overkomen dat ik een afspraak had in de stad. Het liet zich niet aanzien dat het langdurig zou worden, dus stopte ik heel braaf mijn kwartje in de automaat, om mijn auto een uurtje vrij te stellen van een bon a raison van tien gul den. Toen overkwam mij echter het on geluk dat de relatie, met wie ik de afspraak had, tussen het gesprek door allerlei (noodzakelijke) affaires moest afhandelen, zodat mijn aanwe zigheid bij hem uitliep tot anderhalf uur. Ik kon onmogelijk bij de man weg lopen, omdat het me nogal wat moei te had gekost deze afspraak te laten noteren op zijn toch al druk bezette agenda. Het gevolg was dat ik bij terug keer mijn auto versierd zag met een papiertje dat aan de achterzijde was voorzien van carbon, wat betekende dat mijn portemonnee er onder moest lijden. TK ben er toen nadenken en eens over gaan ben tot de con clusie gekomen dat dit soort bonnen regelmatig moet voorkomen, daar het schering en inslag is dat hele rijen geparkeerde auto's bekeurd worden. Ik dacht daarom: is het niet moge lijk bij elke serie parkeermeters een uitloopmogelijkheid te maken voor „lange kortparkeerders". Dat zou bij voorbeeld kunnen door op de tien meters één met een langere wacht tijd te plaatsen, uiteraard tegen een hogere betaling. Ik geloof dat niet alleen mijn col lega's, maar ook zakenmensen hier profijt van kunnen hebben terwijl het parkeerplaatsje toch zijn geld oplevert, Goudsaslngel221 Botterdam teL11 {*573-123082

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1