IISIEl 29.95 Raad krijgt investeringsschema Voor bouw stadhuis 12 miljoen geraamd tadsgehoorzaal AGENDA Lezing dr. Clarenburg over stankoverlast Spido wil proef met personenveer wagen K Intiem I behaalde goede overwinning Df LU J WIE IS BANG VOOR VIRGINIA WOOLF The Girls of Rochefort «P1ANTIN6A Vf Nieuwe vereniging van volkstuinders Oliebollen voor Bod-Zuid OECUMENISCHE BROODMAALTIJD Burgerlijke stand Bel archief Politie begon cursus voor bromfietsers Kamer speelt vraag terug Tehuis voor jongens wordt gesloten Veilig rijden in de winter! Vlaardingen-V ondelingenplaat Tafeltenniscompetitie COURTELLE Globaal Vier auto's bij forse botsing beschadigd Films voor jeugd van Nieuwland In Maassluis: EFFICIENCY EXPO WÊ F,--r pg. ROTTERDAMMER WOENSDAG 1 NOVEMBER 1967 Normale prijs overal f39.95 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het college van B. en W. heeft de gemeente raad een investeringsprogramma aangeboden voor de eerstko mende drie jaar. Tijdens de behandeling van de begroting vorig jaar zegde het college toe dat voor de planning op langere termijn een investeringsprogramma zou worden ontworpen. Het eerste plan omvat drie jaar. Het is de bedoeling dit vol gend jaar uit te breiden tot een overzicht over vier jaar en daarna tot de uiteindelijke opzet van een vijf jarenplan te komen. B. en W. zijn van mening dat een meerjarenplan een overzicht moet geven over een periode van vijf jaar. ELIZABETH TAYLOR - RICHARD BURTON m Francoise Dorleac - George Chakiris Vandaag .en dagelijks Streekschool Als de temperatuur daalt, stijgt da waakzaamheid van Banden Centrum. Vraag gratis bandenoontrole voor de winter! De grootste speciaalzaak Vit vaart HOOGERWERF-KANTOORINSTALtATIES 8,9,10 en 11 november SPECIALE DEMONSTRATIES Dagelijks van 9-18 uur en van 19-22 uur. Zaterdag van 9-17 uur. MET: elektronische factureermachines boekhoudmachines elektronische rekenmachines Callenburgstraat 41 Vlaardingen VLAARDINGEN Be! 010-341044 V. HOGENDORPLAAN 139 Pagina 3 op deze prachtige, heerlijk warme met fraai geborduurde kraag en manchetten een héél 'rijke' duster slechts 3 dagen maten 40-46 maat 48 f 32.50 IN ALLE 2ft FILIALEN VAN buurt! MEERJARENPLAN VOOR SCHIEDAM Aan het eerste plan, dat nu wordt aangeboden, en aan dat voor Vier jaar dat volgend jaar aan de raad zal worden voorgelegd, willen B. en W, een experimenteel karakter toeken nen. In het overzicht zijn alleen de grotere objecten opgenomen, terwijl de kostenramingen zeer globaal zijn bepaald. In een algemeen overzicht stelt het college dat enerzijds een investe ringsprogramma voor enkele jaren on misbaar is, maar dat anderzijds de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het de gemeente raad aangeboden investeringsschema wordt voor dc bouw van het stadhuis (administratiegebouw) twaalf miljoen gulden geraamd, waarvan één mil joen voor 1968. De tweede, derde en vierde fase van de bouw van het hoofdbureau van politie aan de Lan ge Nieuvvstraat wordt in totaal ge raamd op 2.900.000, waarvan zeshon derdduizend gulden voor„ volgend jaar. Voor het openluchtbad Frankeland wordt twee miljoen geraamd en voor een jnstructiebad één miljoen gulden, evenals voor de aanleg van sportter reinen. In het kader van de Deltawerken wordt voor vernieuwing buitensluis en brug (8 miljoen) en Nieuw Mathe- nesserstraat en Hoofdstraat (3,8 mil joen) in totaal 11,8 miljoen gulden uitgetrokken. Het maken van brug gen en viaducten m de spoorbaan Delft en Hoek van Holland vergt een uitgave van 6,8 miljoen gulden. Aan leg van straten en wegen is opgeno men voor 33,6 miljoen gulden. De re constructie en aanpassing van wegen en straten in de binnenstad (sane ring) wordt geraamd op 9,3 miljoen gutden. De verwervingskosten voor sane ring van de binnenstad zullen in to taal 70 miljoen gulden kosten. De njksbijdrage wordt gesteld op tach tig procent hiervan (56 miljoen), zo dat er voor de gemeente nog 14 mil joen overblijft. Het opnieuw bouwnjpmaken van gesaneerde gebieden alsmede de aan leg van straten zal 32 miljoen kosten, zodat de kosten voor sanering van de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de gemeenschap pelijke ledenvergadering van de volkstulnders verenigingen „Klein-Babberspolder" en „Nuttige Ontspanning" maandagavond ux ge bouw Irene is een nieuw bestuur ge kozen, dat thans uit elf personen bestaat. Het zijn de heren Th. de Jong, voorzitter, tot dusver voorzitter van „Nuttige Ontspanning", H. Muusse, se cretaris, A. Hoppe, penningmeester, T. N. A. van Est, A. de Hooge, B. Faber, H, J. Naring, J. L. Pluym, T. C. Robberegt, W. van Steenhoven en J. van Pelt. De nieuwe vereniging heeft de naam gekregen van Schiedamse Volkstuindersvereniging „Vijfslui zen", die thans vierhonderdtwintig le den telt. De beide oude besturen blij ven tot 31 december hun functie uit oefenen. De beide besturen deden, een be roep op de leden om zich beschikbaar te stellen voor het afbouwen van het clubgebouw. Elke zaterdag van ne gen tot twaalf uur en van twee tot vijf uur wordt eraan gewerkt. binnenstad een last van 46 miljoen gulden betekenen voor de gemeente. Voor het bouwrijpmaken van gron den in Groenoord, industriegebied ten westen van de Schie en nieuwe woongebieden alsmede de afwerking van Nieuwland denkt de gemeente de eerstkomende drie jaar ruim 23 mil joen gulden uit te geven. In totaal is hiervoor 130 miljoen gulden uitgetrok ken. Voor de jaren 1971 en volgende is voor dit onderdeel nog 107 miljoen geraamd. Het hoofdstuk onderwijs, kunsten en wetenschappen is in het schema opgenomen met aan uitgaven in to taal ruim 20 miljoen, waarvan bijna drie miljoen voor volgend jaar. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Is thans defini tief, dat de vereniging „Het Singel kwartier" gaat medewerken om geld in te zamelen voor Stichting Bad Zuid. Ook in Schiedam-oost zal men nu op pad gaan om spaarbrieven te plaatsen. Zonder de medewerking van de be drijven is thans reeds een bedrag van honderdvijftigduizend gulden volgete- ken-d. Dit geld kwam dus alleen van particulieren. Op 25 november wil de Stichting Bad Zuid vijftigduizend oliebollen verkopen. In alle wijken van Schie dam zullen er auto's rondrijden. Op de Koemarkt komt een kraam, waar men oliebollen kan kopen voor een gulden per zak van vijf stuks. Men heeft deze vroege datum gekozen om de overige instellingen, die tegen de jaarwisseling oliebollen verkopen voor het goede doel niet in de wielen te rijden. Deze hebben namelijk de oudste rechten. SCHIEDAM De oecumenische raad van kerken organiseert zaterdag 11 november een broodmaaltijd. Ais onderwerp voor de tafelgesprekken voor deze broodmaaltijd is gekozen „De Reformatie en Rome''. Ter inleiding van de tafelgesprek ken zullen pastoor N. J. Donkers van de H. Hart-kerk en ds. A Steinhart, evang. Luthers predikant een inlei ding houden. De deelnemers worden verwacht tussen 17.30 en 18 uur in de zaal achter de Magnalia Dei kerk aan de Albardastraat 67 (te bereiken met bus 54). Aanvang 18 uur, einde ca. 19.30 uur. Deelnameprijs 2.50 per persoon. Opgaven worden Ingewacht op het adres van het secr. p,a. Vondel laan 13a, tel. 26.16.87. VRIJDAG 3 NOVEMBER 20.00 UUR ZONDAG 5 NOVEMBER 15.45 EN 20.00 UUR WOENSDAG 8 NOVEMBER 20.00 UUR Toegang 18 jaar DINSDAG 7 NOVEMBER 20.00 UUR realiteit gebiedt dat uitvoering van deze plannen hoogst onzeker is. „Al leen een ingrijpende wijziging in de financiële situatie kan hierover zeker heid verschaffen", aldus B. en W. Hoewel het college overtuigd is van het nut van een meerjarenplan, kan echter nog geen plan worden voorge legd, dat aan alle eisen voldoet. Zo zijn bijvoorbeeld in dit schema nog niet de verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit reeds gevoteerde kre dieten. Gezien het beperkte karakter van de eerste opzet ontbreekt ook nog een indeling van rendabele en onrendabele investeringen. Dit is ook het geval met de jaarlijkse lasten uit niet-rendabele investeringen. Opgemerkt wordt dat de financiële positie ,van de gemeente zodanig is dat alleen de meest urgente werken voor uitvoering in aanmerking ko men. Hierbij wondt herinnerd aan wat het college over dit punt in de aanbiedingsbrief bij de gemeentebe groting voor 1968 heeft geschreven. Voor wat betreft de financiële ver houding tussen rijk en gemeenten wordt opgemerkt dat bij het sa menstellen van dit programma uitge gaan is van een terugkeer naar een meer normale situatie, dat wil dus zeggen dat het lenen van geld niet meer gebonden is aan een bepaald limiet. Het ligt in de bedoeling voortaan ieder jaar het investeringsprogramma op een zodanig tijdstip aan de ge meenteraad aan te bieden, dat het tegelijk met de begroting in behande ling kan worden genomen. De bedragen die voor de diverse werken en. voorzieningen zijn opgeno men hebben een uiterst globaal ka rakter. Het gaat hierbij alleen om het verschaffen van een overzicht in de orde van grootte van het bedrag dat met een bepaald object gemoeid is. In de toekomst zullen in het investe ringsprogramma alleen voor het eerste jaar de uitgaven vrij nauwkeu rig kunnen worden aangegeven. Voor de andere jaren moet worden volstaan met richtdjfers. Duidelijk stellen B. en W. dat het investeringsplan nooit het karakter van een werkplan mag krijgen. Het blijft, ook bij de opzet in de toe- SCHIEDAM - Toen disndag op de Broersvest ter hoogte van de Singel een personenauto, bestuurd door de 48-jarige timmerman A. H. uit Botter dam, draaide, botste een achterop ko mende vrachtauto, met aan het stuur de 20-jarige chauffeur L. B., even eens uit Rotterdam, tegen het voer tuig. De beide wagens werden op de hoek van de straat langs het voetpad gezet, waarna beide bestuurders de schade in ogenschouw namen in af wachting van de komst van de poli tie. Intussen naderde vanaf de Singel een RET-bus, bestuurd door de 30-ja- rige chauffeur B. v. d. V. uit Rotter dam, die naar links om beide auto's reed. De juist passerende vrachtauto, bestuurd door de 54-jarige chauffeur F. J. G. uit Leiden, ramde op zijn beurt de bus. Alle vier voertuigen werden beschadigd, Niemand werd gewond. op de Horvathweg bij het station veertien automobilisten die uit de richting Rotterdam kwamen een pro ces-verbaal wegens overtreding van de maximum snelheid. Toegang alle leeftijden. SCHIEDAM Geboren: Ednardus G zv i J Heesbeen en L C Fonkert; Robert zv D Mennen en A Korevaar; "Willem w zv M Zagwijn en A H F Beckers. Overleden: P M Paludanus 82 wed H Vermaas; A P Rijkhof SI wed G W vet; X. Berkhout 88; J zsgwijn 84; H Sjoers 68; A Boudestein 7a. E komst, een richtpian. Het opnemen van een object betekent alleen dat later zal worden bezien of de voorbe reiding ervan ter hand zal worden genomen en een voorstel zal worden aangeboden. B. en W. vertrouwen er tenslotte op dat met de aanbieding van dit investeringsprogramma de vorig jaar gedane toezegging gehonoreerd is. Het college geeft de verzekering dat zal worden gestreefd dit plan ieder jaar enigszins te vervolmaken, tot de uiteindelijke opzet is bereikt. Meege deeld wordt dat het voor 1968 ge plande bedrag van ƒ27.650.000.- niet zal worden verwerkt. De totale uitgaven bedragen 312.700.000.-. Hiervan is voor de eerstkomende drie jaar 92.515.000.- geraamd. Voor 1971 en volgende ja ren is er dan nog 220.185.000.- over. De raad wordt voorgesteld dit plan voor kennisgeving aan te nemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Reeds is een begin gemaakt met de voor bereidingen de openbare archief bewaarplaats ,aan het Plein- Emaus 5 uit te breiden en te her stallen. In verband hiermee moet een deel van het archief tijdelijk verhuizen. De leeszaal zal op de gebrui kelijke tijden-voor het publiek geopend zijn. Mogelijk zal het verstrekken van inlichtingen enige moeilijkheden geven- Het verdient daarom aanbeve ling voordat men de leeszaal be zoekt tijdig vooraf met de ar chiefdienst (tel. 342972) contact op te nemen over de stukken die men wenst te raadplegen of over de inlichtingen die men wil ont vangen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De wijkvereniging Nieuwland geeft op zaterdag 4 novem ber in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibautpiein weer twee filmvoorstel lingen voor de jeugd van Nieuwland. De eerste voorstelling begint om half twee met de in het Nederlands gesproken film Avontuur in Enge land, Leeftijd vijf tot tien jaar. Om kwart over drie wordt de film Davy Crocket van Walt Disney vertoond (leeftijd tien tot veertien jaar). Zaterdagavond houdt de wijkvere niging Nieuwland in het Wijkcen trum een buitengewone algemene le denvergadering, die om acht uur be gint. Een -van de agendapunten gaat over uitbreiding van het bestuur. (Van een medewerker) SCHIEDAM In dc kantine van het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat is dinsdagavond een nieuwe cursus begonnen voor bromfietsberijders. Dit keer onder lei ding van brigadier Van Luyk, die 25 „cursisten" mocht begroeten, die al len het boekje „Stap voor stap door ome verkeerswetgeving" in handen kregen. Dat boekje bevat liefst 293 vragen en 116 tekeningen van verkeersbor den en situaties. Brigadier Van Luyk behandelde vooral de nieuwe ver keersborden, die alleen voor Schie dam al zo'n 18.000.- gaan kosten. Achtereenvolgens kregen de veelal oudere cursisten les in: voorschriften voor bromfietsberijders, de inrich ting-eisen, de verlichting, het rijden zelf, het belsignaalfmoet op afstand goed hoorbaar zijn), het vervoeren van vracht of personene en het rem men. Na deze eerste avond volgen op 7, 14 en 21 november nog drie cursus sen, waarna op dinsdag 28 november een schriftelijk examen zal worden afgenomen. SCHIEDAM zaterdag zijn de eerste drte prijswinnaars van de Rijnmond-Lotto bekend geworden. De eerste prijs van f 500,- viel op nummer 5172, de tweede prijs van 250,- op 1601 en lot nummer 499 won de derde prijs van f 150,-. Wijkcentrum: Dr. Noletstlehting, cabaret avond, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 32, Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954. b.g.g. 246629. Agentschap Schie dam: Mevrouw 3. van Gog, Dr. Zamen- holstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 224666, Alarmnummer brandweer: 269123. GG GD 269290. Apotheek: t Gouden Hert, St. Liduinastr. 58a, tel. 268364. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dr. L. A. Cla renburg, staffunctionaris van het Openbaar Lichaam Rijnmond, heeft dinsdagmiddag voor de leden van de Kamer van Koophandel een korte in leiding gehouden over de luchtveront reiniging, Hij stelde de vraag hoe het bedrijfsleven zou kunnen helpen de stankoverlast voor de bevolking te verminderen. Bij de discussie kreeg de heer Cla renburg de vraag teruggespeeld. De gedachte werd namelijk geopperd, dat de staffunctionaris de problemen niet met de Kamer moet bespreken maar met de industrieën. Dr. Claren burg antwoordde, dat hij toch ergens moest beginnen. Het belangrijkste was dat men weet hoe kritiek de situatie is. Allereerst stelde hij dat bij de be strijding van de luchtverontreiniging de nadmk wordt gelegd op de schade lijkheid van de stoffen. Het grootste probleem is echter de stankoverlast, die de leefbaarheid van een gemeente ais bijvoorbeeld Vlaardingen in ge vaar brengt. Do Centrale Meld- en Regelkamer zal eind 1968 beschikken over een geautomatiseerd meetnet voor de luchtverontreiniging. Met behulp hier van kunnen voor de luchtverontreini ging ongunstige meteorologische toestanden worden waargenomen. Het is de bedoeling dat er een te lex wordt uitgezonden naar de bedrij ven, Dit bericht zal tot gevolg moe ten hebben dat de industrieën op vrij- (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het tehuis voor werkende jongens aan de Noordvliet 19 te Maassluis, uitgaande van de Govert van Wijnstichting, zal 1 febru ari worden gesloten. Het bestuur van de stichting deelt mee, dat door de snelle ontwikkeling op het gebied van de kinderbescherming het inte rieur en de outillage van het gebouw zodanig zijn verouderd, dat het niet langer verantwoord is de exploitatie voort te zetten. Eventuele verbouw van het pand brengt geen oplossing en nieuwbouw is onder de huidige omstandigheden uitgesloten. De plaatselijke instanties zullen voor de in het huis vertoevende jon gens elders huisvesting zoeken; het personeel zal naar een andere werk kring moeten uitzien. Het tehuis heeft in zijn tegenwoor dige vorm van exploitatie ruim 12 jaar bestaan. Gedurende die periode zijn 272 jongens opgenomen, waarvan 201 geplaatst door de Kinderrechters, 9 door de raden voor de kinderbe scherming, 58 door Voogdijinstellin gen en 4 door andere instanties. Na de sluiting za] het bestuur zich nader beraden en laten voorlichten op weik terrein de stichting het werk van de kinderbescherming kan voort zetten. HOEK VAN HOLLAND De klok bij <ie Rietdijkstraat, die de laatste tijd erg onregelmatig liep, Is maandag verplaatst naar de andere kant van het kruispunt met de Prins Hendrikstraat, willige basis door een strengere ar beidsdiscipline ongewenste fouten of andere overbodige stankveroorzaken- de elementen tot een minimum beper ken. Ook zal een bericht worden gestuurd naar tuin- en landbouwbe drijven, die dan vroegtijdig maatrege len kunnen nemen. In het telexbe richt zal tevens worden gemeld hoe lang de ongunstige weersomstandig- heid zal duren. De Kamer van Koophandel heeft besloten het streven van de gemeente Schiedam om te komen tot een streekschool voor lager economisch en administratief onderwijs (Le.a.o) te steunen. Het gemeentebestuur had de Kamer om deze steun verzocht in verband met zijn verzoek aan de mi nister deze school met ingang van 1 augustus 1968 voor bekostiging in aan merking te brengen. De ontwerpbegroting voor 1968 is de Kamer gisteren ter vaststelling aangeboden. De begroting, die een te kort van ruim 66.000 vermeldt, heeft een eindbedrag van ƒ278.847. >ICWmU*KOT!*«T ?,TO.««J4 BSO: «mt MUISm.S-4.5, TB-fïMM WOT: BETTOWtfi ïl {SPA/UCSEHJIDUJ TEL1S33S3 EH 154451 zaterdags tot iwr BEorata (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 januari 1968 zullen Spido-bo- ten bij wijze van proef het vervoer gaan verzorgen van mensen, die nu nog tijdens de spitsuren gebruik ma ken van het personenveer Vlaardin gen - Vondelingenplaat. Dat is dinsdagmorgen besloten in overleg met het bedrijfsleven. Ir. J. A. Beukers, voorzitter van de Stichting Europoort - Botlekbelangen, maakte het nieuws bekend tijdens de gistermiddag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. De bedrijven op de zuidelijke oever zijn financieel met bij de ver voersdienst geinteresseerd. Ook de gemeenten Rotterdam en Vlaardin gen staan geheel buiten de regeling. Spido zal de veerdienst zelf in exploi tatie nemen. De prijzen en tijden blijven gedu rende de drie proefmaanden dezelfde. Daarna zal worden bekeken of het financieel haalbaar is bat experiment een definitief karakter te geven. Zoals bekend hebben de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen besloten de personenveerboot uit de vaart te nemen met ingang van 1 januari. Het veer bleef namelijk na de opening van de Beneluxtunnel slechts bij wij ze van overgangsmaatregel geduren de de spitsuren in dienst. MAASLAND Op diverse plaatsen in de gemeente zijn elders •.'rij gekomen brie venbussen. geplaatst. Xn het vervolg kun nen brieven worden gepost op de hoek van de vrouwe Lldeweysingel, de Oranje Nassaustraat (bij de kleuterschool) en op de boek van de Westgaag - Burgerwee. Enkele dankbare Inwoners zonden de PTT een dankbetuiging van de verleende ser vice. MAASLAND lit het Trefpunt zal de Maastandse vogelvereniging vrijdag 3 no vember, 's avonds om 8 uur, een vergade ring houden De Koninklijke P. Sluis, pluimvee- en vogelvoederfabrieken N.V. zal voorlichting geven over diverse soorten vogels. of een eend of in elk getal een Citroen, Maak zo voor delig kennis met de klasse van Citroen..,..,en garage agent Citroen na 18 uur 010- 342281 (Van een medewerker) VLAARDINGEN ook In de vierde ronde van de tafeltenniscompetitie zijn de "Vtaardlngse verenigingen er niet ln geslaagd om aan een redelijk gemiddelde te komen. Uit de 29 wedstrijden werden 22 punten behaald eu dat is toch wel wat aan ,de lage kast. Intiem is wel vooruit gegaan want men kwam tot 11 punten uit evenzoveel wedstrijden. De overige 6 verenigingen kwamen bij elkaar slechts tot 11 punten, al speelden zij bij elkaar 36 wedstrijden. Eindelijk gelukte het Intiem 1 om een goede overwinning te behalen. HoogendijSt, Mudde en Bruin hadden een gelijk aan deel in de 7—3 zege op Xerxes 3 te Rotter dam. De Vlaardingse kampioen Peter Dos- sin slaagde er niet ln om met Intiem 2 een zege te veroveren op het bezoekende Noad s. dat met 7—3 won. PRESTATIE De Hollandlaan 2 verrichte een goede prestatie door Wlidert 1 met 1—3 te verslaan. Top scoorde een hattrick. Het zat URTTC i niet mee tegen pva. Buur man, v, Spronsen en Don verloten op eigen bodem met 4—6, URTTC 2 had niets to te brengen tegen Germinal 5, dat met 10—9 won. Op fraaie wijze zorgde Aad Vrljbloed bij Shell 1 voor een hattrick maar dat bleek niet voldoende om één punt te behalen: Centrum l won namelijk met 64 in het Shell-sportpark De Vijfsiuizen. Het eerste team van de windmolens ken de geen pardon met VEP 4. Met Bastemey- er, Braber en Verheul werd met 9—1 ge wonnen. De overige uitslagen lulden: Insulinde 2 Intiem 3 9—1: Intiem 4 Overschte 2 6—4; Overschie 3 intiem 5 S5; Intiem 6 Raket 3 3—7; URTTC 3 Intiem 7 2—7; Intiem 8 DSS 1 2—8; Intiem 9 TTCK 3 3—7; Koteka 6 Intiem 10 4—6: intiem II Justitltia 2 8—2; Holl. 5 Sorry 2 4—6; Holl. 6 Roteka 1 0—10; Holl. 7 SCSR 1 3—7; Nationale 3 URTTC 4 4—5; URTTC 8 Amroba S 3—7: Shell 2 NOAD S SS: Eendr. 11 Shell 3 6—4; Hagero 2 Shell 4 10—0; Flardinga I VBP 3 2—6; Flardinga 2 Elan 12 10—0: Windm. 2 B.&B. 3 2—8; NKF 3 Sunlight 2 3—7. De junioren van Intiem verloren met 2—8 van TOGB. Het tweede .Juniorenteam speelde 5—5 gelijk tegen Service. De vorige vergadering van de Ka mer heeft het bedrijfsleven daarte gen. bezwaren geuit. Het resultaat was een brief aan B. en W. van Vlaar dingen en Rotterdam met het ver zoek de mogelijkheden opnieuw te bezien. Op deze brief is geen reactie ontvangen. Koewei na toch blijkt dat een (tij delijke) oplossing is gevonden, wilde voorzitter ir. B. Wilton zijn spijt be tuigen dat de gemeentebesiuren van Rotterdam en Vlaardingen geen aan dacht besteden aan deze belangrijke vervoersproblemen. MAASLAND Zaterdag speelt ODO 3 op eigen veld tegen de reserves van ONDO uit 's-Gravenzande en het gaat daarbij om de tweede en derde plaats van de rang lijst, met voor nummer twee een reele kans op het kampioenschap. De a-asplran- tcn spelen thuis tegen ves b. Alle overige twaalftallen zijn vrij, tenzij er alsnog wedstrijden worden ingelast. m TVT5EN meneer, de officier van justitie is in feite de concurrent van de rechtbank. Dat is het aht- woord dat ik meerdere malen heb gegeven aan mensen die mij vroe gen'of de officier van justitie inder daad onder één hoedje speelt met de rechtbank. En daaraan wordt dan meestal toe gevoegd dat de edelachtbare heren van tevoren hebben afgesproken wat de eis en hoe hoog de straf zal worden, zodat het er eigenlijk met meer toe doet wat verdachte en ge tuigen voor het hekje komen vertel len. ,f T 1 jv Het is helemaal-niet mijn; bedoe ling hier een lesje in de rechtspraak te houden, maar soms gaat het me wel aan het hart dat er nog zo wei nig begrip is voor onze degelijke en ongetwijfeld objectieve rechtspraak. Mag het in Rotterdam weieens lij ken dat de rechters en de officier compagnons zijn, de werkelijkheid is toch totaal anders. Het is slechts uiterlijke schijn, omdat de vertegen woordiger van het openbaar ministe rie achter dezelfde tafel zit als de rechtbank. In feite behoort de man op de plaats te ritten, waar nu de persbank staat, maar terwiile van de ruimte schuift de officier aan dezelfde tafel als vanwaar de zaak gepresideerd wordt. Mag ik u er verder op wijzen dat de vertegenwoordiger van het mi nisterie van justitie door een andere deur de rechtszaal binnenkomt en nooit deelneemt aan de beraadsla ging van de rechtbank, zodat hij in feite ook een buitenstaander is. Ik heb er totaal geen behoefte aan om hier nu eens hoog spel te gaan spelen o ver „klassejustitie of niet", maar dat we met twee partijen te maken hebben (of eigenlijk met inbe grip van de verdachte en de raadsman met vier) is een zaak die ik hier duidelijk wil stellen. Overigens zal de bezoeker aan het gerechtsgebouw zich verbazen over de geweldige drukte die voortdu rend in de gangen en wachtkamers heerst. De vergelijking met een drukbezochte polikliniek lijkt mij niet eens zo overdreven. OOMS heeft het er de schijn t~' van dat het gele gebouw aan de Noordsingel een trefcentrum van Rotterdammers is. De enige die daar bij uit de toon vallen zijn de zwart- gejaste deurwaarders en de toga's van die intellectuelen die hun oplei ding bekroond zagen met de titel „meester". Het is jammer dat de hoofden van de bezoekers er meestal niet naar staan, maar anders zou er een stroom van opmerkingen gehoord kunnen worden over de bedompte en aftandse accommodatie van het gebouw. Jazeker, voor de rechtszalen zijn wel enkele banken geplaatst, waar de bezoekers plaats kunnen nemen, maar op meer dan vijftien „klanten" heeft men toch niet gerekend. Feit is echter dat er meer dan het dubbe le van dit getal worden opgeroepen in verband met getuige- en politie- verklaringen, zodat het meestaï op „staan" neerkomt. Het enige wat in de gangen nog ontbreekt zijn de lus sen, zoals die zijn aangebracht in de RET-bussen. Ook de kantine heeft een mini-ca paciteit, Als tien politiemensen, vijf deurwaarders, nog wat advocaten en een enkele journalist een kopje kof fie zitten te drinken, moeten de geüniformeerde mensen uit ruimtege brek hun eerwaarde hoofddeksel af nemen. De plannen voor een nieuw ge bouw, die reeds op tafel liggen maar waarvan de uitvoering nog op zich laat wachten, zijn zeker geen luxe, aangezien het ten slotte een ge meenschapsvoorziening is 3 A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1