HOILANOIA MEiSjES PYAMA'S 5.95 Ds. Verwaalpastoraal pionier Groenoordwacht op resultaat van enquête Dubbele Damclub winst voor Schiedam AGENDA Rome en Reformatie op maaitijd Sportdag en sportweek op komst in Schiedam MEDEWERKER tef^PLANTINGA JA W AN Willem Kooij 40 jaar orgelleraar Kan brillant groeien? heetman Pluimveedagen van „Ons Belang" ïi uycint 7C WOENSDAG 8 NOVEMBER 1%7 Kleine kans EFFICIENCY EXPO 8,-9, 10 en 11 november SPECIALE DEMONSTRATIES Vandaag en morgen «....en dagelijks Weinig verschil Grootste Handel en Nijverheid zeventig jaar oud Astmafonds vierde eerste lustrum Interessant maandprogram van scheidsrechtersclub Ledenvergadering NPB Tafeltennis Prof. Diepenhorst sprak op dies natalis NEH GEMEENTE SCHIEDAM Jonge administratieve Herhaling is do toverkracht van de rekiame HET NIEUWE KERKLIED IN WOORD EN ZANG AART PONTIER, Boekverkoper nc ROTTERDAMMER Pagina 3 meisjespyama's in brushed nylon (Hollandia kwaliteit: binnenzijde geruwd!!) Deze met vastgestelde prijs, b.v. maat 92 f 11.75 nii bij De Kroon tijdelijk voor de enorm lage prijs van stijging per maat maat 164 slechts f 9.95 in alle filialen van (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Verleden week heeft de hervormde wijkgemeente Kethel-Groenoord ongeveer achthonderd enquêteformulieren verzonden. Dezer dagen worden ze weer opgehaald en uit de binnen gekomen antwoorden gaat men dan een nauwkeurige analyse opma ken. Een soort inventarisatie, noemt de nieuwe predikant, drs. E. Verwaal, het. Dit opinie-onderzoek was hard no dig, want men kwam op een geheel onontgonnen terrein, waarvan men niet'wist in welk gedeelte het eerst de spade moest worden gezet. Op zich zelf vormt een moderne woonwijk als Groenoord, die op een bijna „Amerikaanse" manier in de (Van een medewerker) SCHIEDAM Zowel het eerste, als het tweede Uental van de- Damclub Schiedam liekten de competitie voortgezet met een overwinning. Het eerste tiental slaagde er In de koplo pers in de hoofdklasse van de Rotterdamse Dambond te verslaan. Het is 'de eerste ved°r*aag voor Vreewijk, dat pas één .ver- liespunt had. Deze winsttoont duidelijk aan dat de overwinning van verleden week de Inzet van een algeheel herstel was, dat nu gevólgd is door deze prachtige prestatie- Theoretisch heeft de Schiedamse dam club nu nog een kans om kampioen te v/orden, maar dié kani Is wel klein. Zij heeft een achterstand van 2 punten op de koplopers Vreewijk en D.O.S, met nog twee wedstrijden te spelen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De heer Willem Kooij, die het vorige jaar .zijn veertig jarige jubileum als organist van de Bergsingelkerk heeft gevierd, heeft nu het feit herdacht, dat hij een ge lijk aantal jaren orgelleraar is ge weest aan de Rotterdamse Mu ziekschool. De voorzitter van de' Stichting'Rot terdamse Muziekschool, de heer-. W. Veder, en de directeur van' de school, de heer Henk Stam, roemden zijn pe dagogische kwaliteiten en zijn plichtsbetrachting. De' heer Veder speldde de heer Kooij de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, op de borst Dit en de geschenken waaronder een cadeau onder couvert en de bloemen zullen deze dag voor de jubi laris wel tot een onvergetelijke heb ben gemaakt. KOOGERWERF-KANTGORINSTALIATIES w&l Dagelijks van 912 uur en van, 19—22 uur. Zaterdag van 9—11 uur. MET: elektronische factureermachines boekhoudmachines elektronische rekenmachine» CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN Magnalia Deikerk, Slso-bazar, 14—17 en is—as. Chr. Soc. Belangen, Fotoclub, bijeen komst, 20; Chr. Geref. Kerk, oogstdlenst 19.15. Magnalia Deikerk, Sisobazar, 14—17 en 19-23. Chr. Soc. Belangen, Retorica, spreken In net openhaar, 20; Chr. Metaal Bond, kader «Hton, vergadering, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954. Agentschap Schiedam: Mevrouw 3 van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a. tel. «2100 (ook klachten bezorging). Alarmnum mer politie: 224666. Alarmnummer brand weer: 269123. GG GD: 269290. Apotheek: uouka. Groenelaan 127, tel. 268635. De volgende wedstrijd voor Damclub ..Schiedam" is op vrijdag 10 november als het eerste tiental hekkesluiter Excelsior op bezoek krijgt. Gedetailleerde uitslag. Vrijwljk Schiedam 8—12. M H. Soe- tens—L. vrijland l—l, H. Ruys—J. C. O- nink 0—2. D. Berghout—C. den Boer 0—2, W. Herweien—M. den Houting 2—0, L. D. Vaandrager—W. C. Heuvelman 1—1, M. W. Uyterlinde—D. v. d. Spek 2—0. D. 't Lam—J. J, van Kuyk 0—2, A J. Riet dijk—B. Quist 1—1. J. Bouman—M. van Erkel 0—2, A. Augustijn—A. Rlsseeuw 1—1. Het tweede tiental speelde de vierde wedstrijd, in de competitie van de Rotter damse Dambond tegen het derde tiental van V.D.V. uit Vlaardingen. De Schiedam mers, die maar met acht man speelden, wisten,toch te winnen, zij het met klein verschil. 11—3. Door deze winst hebben zij zich naast V.D.V. 3 geplaatst met elk twee punten uit vier wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd voor Schie dam 2 is op vrijdag 17 november. Dan. komt Het Oosten 3 op bezoek: dat wordt een belangrijke ontmoeting voor de laatste plaats. De Rotterdammers hebben alle wedstrijden verloren en Schiedam heeft maar twee punten voorsprong. Gedetailleerde uitslag: Schiedam 2—V.D V. 3 11—9. A. Rls seeuw—P. Alblas 2—0. A. van OtterlooL. Torn 2-0, M. Veldt—P. C. van Mourik 1—1, J. Westcrveld—J. Lukassen Jr. 0—2, D. v. d. Spek—J.J. van de Ploeg 2—0, n.o.—L Mechielsen0—2, H. Willemse—J. Osnabrug- ge 20, C. W van Dam—M, Mooy 0—2, L. Breevoort—J. v. d. Kooy 20, n.o.W. de Breems 0—2. kortst mogelijke tijd zo maar midden in het polderlandschap uit de grond wordt gestampt, reeds een complex van menselijke en maatschappelijke problemen. Historie heeft zo'n wijk en de bevolkingsstructuur is bijzon der heterogeen. De mensen komen im mers overal .vandaan. „Zijn.het merendeels jonge gezin nen?" ij onze vraag. „Ja, dat meen ik wel, maar er is toch ook een niet onbelangrijk per centage bij van middelbare en oudere leeftijd", antwoordt de predikant. „En elke dag komen er meer mensen' bij." De enquêteformulieren bevatten vijf entwintig vragen, zoals wie van de gezinsleden de Zondagsschool, jeugd- kerk of catechisatie willen bezoeken, wie van hen lid willen worden van een op te richten jeugdclub of so ciëteit, kerkkoor of jeugd- of tiener koor, enz. Ds. Verwaai wil ook gespreksgroe pen vormen. Nog in dit seizoen wil hij bijbelkringen stichten, hetzij van alleen hervormden, hetzij in oecume nisch verband, Deze groepen kunnen zich specialiseren, bijv. in het Zen dingswerk, Open Deur Werk of de Hervormde Vrouwen Dienst. Juist dit teamwerk draagt zo'n ei gentijds karakter, vindt ds, yerwaal (33). Meer dan de commissies van vroeger,- die uit de tijd raken. Met nadruk stelt de predikant dat de kerkgenootschappen open ge meenschappen moeten worden, waar communicatie en doorstroming is, want zo gaat het niet langer. Zelfs zou hij graag de benaming „ouder ling" met zijn statisch accent willen vervangen door een andere naam, meer aangepast aan het hedendaags spraakgebruik. Ds. Verwaal is non-conformistisch. De Bijbel is dat ook, zeg hij. Over de Bijbel gesproken: Met de gemiddelde bijbelkennis is het maar pover gesteld: de nieuwe predikant van Groenoord wil proberen bij zijn ge meenteleden daarin verandering te brengen. SCHIEDAM Als inleiding van de tafelgesprekken, die tijdens de oecumenische broodmaaltijd van zaterdag 11 november worden gehouden tussen reformatiscbe en roosns-katholieke christenen zullen pastoor N. J. Donkers en ds. A. Steinhart niet alleen het onderwerp kort inleiden, maar hebben zjj ook enkele vragen geformmuleerd. Zij kunnen als een vervolg worden gezien van de discussie, die de laatste tijd rondom de 450-jarige Reformamtieherdenking voor televisie en radio is gevoerd en nog steeds niet in afgerond. 1. Kunnen reformatorische christenen thans nog Reformatieherdenking vieren zonder Rome? Welk wantrouwen heerst er zowel aan reformatorische als aan rooms- katholieke zijde ten aanzien van het oecumenisch handelen? Hoe moeten wij persoonlijk en als kerk de oecumene bevorderen temid den van een wereld, die in brand staat? Behoort intercommunie (avondmaal, eucharistie) beginpunt of sluitstuk van het oecumenisch handelen te zijn? De maaltijd wordt gehouden in de grote zaal van de Magnalia Deikerk en vangt om 6 uur 's avonds aan. Aanmelding kan geschieden aan de zaal, vanaf half zes. Adres van aanmelding bovendien: de heer W. v. d. Gaag, Vondellaan 13a, telefoon 26 16 87. ROTTERDAM De mid denstandsvereniging Handel en Nij verheid viert op 13 november in ho tel Atlanta haar zeventigjarig bestaan. Tevens zal de heer C. van der Linden, voorzitter, worden gehul digd. Hij is dan dertig jaar aangeslo ten bij deze organisatie. Ook de heren H. H. de Klerk, P. W. Kortland en J. Vrolijk zullen in de bloemetjes worden gezet, zij het met vijf „dienstjaren" minder dan de voorzitter. Niet alleen voor de middenstand is de heer Van der Linden actief ge weest. Hij is verder zeventien jaar lid geweest van de gemeenteraad voor de V.V.D. Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine brillant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt u geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Witt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen, solitair ringen met 1 steen tn prijzen van 125.-, 200.-, 32i- en hoger. edelsteenkundige f.ga. diamantexpert g.La. UINBAAN 92 tel 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagmiddag heeft de Vereniging tot steun aan het Nederlandse Astma Fonds haar eerste lustrum in de kleine Doelen- -zaal met een kleinkunstprogramma gevierd. Dat deze viering juist in Rotterdam geschiedde houdt verband met het feit dat de Rotterdamse af deling de meeste leden telt. Het programma begon met „de witters", een eenakter van Hans Andreus, die door de directie van het „Nieuw Rotterdams Toneel" vrijwillig ter beschikking was ge steld. De spelers Pieter Lutz, Bas ten Batenburg en Martine Crefcoeur brachten het stuk met veel verve tot grote waardering van het talrijke publiek. Ansje van Brandenberg had veel succes met enkele liedjes en een korte conference. De goochelaar Fred Kaps en de jonge artist André van Duin besloten het programma waarvan iedereen zichtbaar genoten had. Een Doelen-comité, bestaande uit de besturen van genoemde Scoren, is nu be2ig de plannen te verwezenlijken. Het concert zal weer op 20 en 21 november worden gegeven. De eerste avond is toegankelijk voor ledereen. Dé prijs voor deze avond bedraagt f 6,50. De tweede avond is uitslui tend voor bejaarden, chronisch zieken en gehandicapten: de prijs voor deze avond bedraagt f 1,50. Beide evenementen begin nen om 20.15 uur. 0 Putse Poort Woensdag 29 november om 15 uur zal mevrouw A. N. Thomas- sen-Lind in de Zwederstraat 52 het buurt huis van de Stichting vogr Buurthuiswerk „De futse Poort" openen. DRS. E. VERWAAL vernieuwing tvordt modewoord Ook vindt hij dat een predikant moet blijven studeren, elke dag weer, zoals een medicus df.t ook moet doen. De welgevulde boekenkast in zijn gezellige studeerkamer 'spreekt hiervan duidelijke taai. Volgend jaar probeert hij te disserteren op het on derwerp de Islam. Maar de kerk moet niet alleen wor den vernieuwd. Vernieuwing wordt langzamerhand een modewoord. Meer gaat het om geestelijke verdieping, is de conclusie van ds. Verwaal, die de mooie, grote pastorie in het Brabantse Lith, het „Dorp aan de Rivier" van Anton Cqo- len, verliet om in een niet bepaald ruime vijfkamerflat aan het Albert van Raalteplein 17 met zijn vrouw en drie zoontjes (jongste drie jaar) een geheel nieuw levenshoofdstuk te be ginnen. Hij hoopt echter binnen twee jaar op een eigen pastorie, met kerk en wijkgebouw, waarvoor men reeds grond in optie heeft. Ds. Verwaal moet nu nog kerk diensten in het gebouw. De. Rank aan de Schiedamseweg houden, dat in fei te te excentrisch ligt. Daarom is men. bezig de nieuwe r.k. kerk in Groen oord te krijgen om daar eenmaal per zondag een hervormde kerkdienst te kunnen houden en om de veertien dagen ook nog een avonddienst Graag zou de predikant voor zijn wijkgemeente de beschikking krijgen over de voormalige boerderij „Landsvreugd". Als de gemeente maar niet zoveel huur vroeg. Ds, Verwaal is oecumenisch in gesteld, maar de liturgie wil hij niet te zwaar maken. Hij vindt dat niet alleen de dominee tijdens de dienst het woord moet hebben, er moet een dialoog komen. Volop intermenselijk contact. Met spanning wacht de pre dikant zijn enquêteformulieren af. Hij heeft ze opgesteld met de heren P. van Veelen (scri ba), H. Pluym en H. Louis. Van het resultaat hangen voor een groot deel de plannen af die hij en de kerkeraad met de ruim tweeduizend leden van de her vormde wijkgemeente- Groen oord hebben. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na het bezoek van internationaal voetbalscheidsrechter Karei van der Meer heeft de Schie damse Scheidsrechters Vereniging (SSV) voor dè maand november weer enkele interessante programmapun ten. Donderdagavond behandelt Lou van Ravens de spelregels; donderdag 16 november komt de sekretaris-pen- ningmeester van de afdeling Rotter dam van de KNVB, de heer J. Keur naar de kantine van de v.v. Schie dam om daar zijn „praatje bij de haard" te houden en 23 november is de zaterdagvereniging PPSC de gast van de SSV. Op 30 november volgt een discussie avond en op donderdag 7 december een forumavond, waarvan de forumle den (o.m. sportverslaggevers) later be kendgemaakt zullen worden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Pluimvee- en Konijnenvereniging „Ons Belang" houdt vrijdag 17 en zaterdag 18 no vember een dierenshow in gebouw Arcade die wordt voorafgegaan door een keuring. Niet alleen de Schie damse leden zullen dieren inzenden, maar ook uit de omgeving komen inzendingen. De keuring op raszuiverheid en con ditie wordt verricht door erkende bondskeurmeesters. Hierbij is een klasse-indeling van toepassing met voor elke klasse afzonderlijke prijzen en ere-prijzen voor het schoonste dier en voor de gehele verzorging. De collectie zal bestaan uit: verschil lende rassen konijnen, grote en klei ne hoenders en sierduiven en cavia's (marmotten). Verwacht wordt dat veel sierdui ven aanwezig zullen zijn, zoals meeu wen, pauwstaarten, hagenaars, hol- landse kroppers, raadsheren, kapucij ners en blondinettes. De laatste ten toonstelling was die van 1962, toen de Korenbeurs was omgetoverd in een dierentuin. (Van een medewerker) SCHIEDAM Donderdag 16 no vember om 20 uur wordt de Na jaarsledenvergadering van de Neder landse Protestantse Bond gehouden in de consistorie van de kerk aan de Westvest. Er zal onder meer worden gesproken over een eventuele benoe ming van een jeugdleider. De heer J. van Pelt, die twaalf jaar bestuurslid was, stelt zich niet herkiesbaar, even als dr. T. S. Zwanenburg. Kandidaten voor deze vakatures zijn de heren W. Baksteen, A. van Putten en A. Stout- handel, terwijl als derde vrouwe lijke bestuurslid kandidaat wordt gesteld mevrouw M. N. Slot'tje-van Driel. TOSCA geparfumeerde Eau de Cologne van 1 1.50 af TOSCA-Parfum van f 2.95'af (Van een medewerker) SCHIEDAM Op dc sectievergade ring van de SBLO heeft voorzitter A. de Jong medegedeeld, dat zaterdag 11 mej 1968 een sportdag zal worden gehouden en in de maand september een sportweek. De aanwezige verte genwoordigers van de verenigingen gingen hiermee in principe akkoord en zullen in de komende maanden intern beraad houden walke takken van sport beoefend zullen worden. Knelpunten op deze vergadering waren weer de ijsbaan (nog steeds niets van iri de pen), de, wielerbaan (al jarenlang ligt de basis ervan op Harga) en de moeilijke situatie van de watersportvereniging De Schie. De toespraak van de te laat gearri veerds NSF-bëstuurder dr. H. van Zijl vroeg de aandacht van de aanwe zigen om aan meer aktieve sportbeoe fening te doen, hoewel het aantal ak tieve sportbeoefenaren in ons land groter is dan dat van de passieve sportliefhebber. De heer Van Zijll noemde sporthal len een zegen voor de sportverenigin gen en -beoefenaren. Dat er in het Oosten des lands meer sporthallen zijn dan elders, komt doordat na de oorlog daar gemakkelijker grond vrij kwam dan in onze omgeving. De heer J. D. Degreef kwam met ccn verrassende vraag of er een kans bestaat om volgend jaar de Europese tafeltenniskampioenschappcn in ROTTERDAM Ter gelegenheid van de 54e dies natalis der Neder landse Economische Hogeschool heeft de rector magnificus, Prof. dr. A. I. Diepenhorst een redevoering gehou den, getiteld „De portefeuillekwes tie." Met het woord portefeuille werd geduid op het onderling verband, waarin binnen de productiehuishou ding de investeringsobjekten, en bin nen de beleggingshuishouding de be- leggingsobjekten bezien en beoordeeld dienen te worden. Wat de investeringen aangaat werd dit verband onderzocht met betrek king tot zowel de gelijktijdige en volgtijdelijke cash-flows, als de ver mogensrantsoenering. Door aan het element der onzeker heid expliciete aandacht te schenken kon een overgang gevonden worden naar de gedachten die door Marko- witz zijn ontwikkeld inzake de constructie van beleggingsporte feuilles. Tenslotte werd aan de strate gie en aan de maatschappelijke ar beidsverdeling bij de portefeuillevor ming nog nadere aandacht geschon ken. Sdhiedam te organiseren. Kennemer- land, Utrecht en Schiedam zijn kandi daat hiervoor, maar de NTTB stelt hoge eisen. Zo zal er slaapgelegen heid voor 400 personen moeten zijn, evenals eetgelegenheid. Verder zullen voldoende tciexapparaten en telefoon- apparatuur geplaatst moeten worden' en zal de gemeente garant moeten staan voor ƒ50.000, evenals de NSF dat doet en de NTTB. Het geheel zal zo'n ƒ250.000 gaan kosten. Er kwam geen afwijzend ant woord op deze vraag en binnenska mers zal men in de komende,,weken overwegen of Schiedam .aan. deze eisen zal kunnen voldoen. voor wie droomt van eens echt Iets dnders DAMESMODES Schiedamseweg 575-Tel.343378-Vlaardingei ROTTERDAM Juwelier Van Andel heeft zaterdag de zeer grondig verbouwde winkel Hoogstraat 152 voor het publiek opengesteld. Ruim een. maand is de winkel gesloten ge weest. Het pand kreeg een nieuwe pui en ook van binnen werd alles vernieuwd, ondermeer met air-con- tioning. Opvallend is het grote aantal ge zellige zitplaatsen voor klanten die rustig geholpen willen - worden. Het bedrijf van Van Andel werd in 1940 opgericht. De eerste winkel was aan de Beijerlandselaan, de twee kwam in 1955 aan de Hoogstraat 164 en de derde in 1959 aan de Hoog straat 152. De vierde is, althans in de zomermaanden, aan de Voorha ven in Delf shaven waar Van Andel een diamantslijperij heeft. Bij de WONINGDIENST kan worden geplaatst een TAAK: na inwerken zelfstandig een deel van de finan ciële administratie en daarbij behorende corresponden tie verzorgen. GEWENST is diploma hbs A of gelijkwaardige oplei ding, enige administratieve ervaring en redactionele vaardigheid, leeftijd niet beneden 21 jaar. GEBODEN wordt: salaris, naar gelang van opleiding, ervaring en leeftijd, 561 - 894 p.m. (geen AOW-premie: iZA-zlektekostenverzekering enz.); vooruitzichten afhan kelijk van prestaties en studiezin. Brieven binnen 10 dagen aan directeur Gem. Wonlngdienst. Lange Haven 145. of een eend of in eik geval een Citroen. Maak zo voor delig kennis met de klasse van Citroérten garage Bei 010-341044 na 18 uur 010-342281 V. HOGENDORPLAAN 139 VLAARDINGEN op vrijdag 10 november a.s. In triangel, Fxansenstraat Spreker: Prof. dr. J. W. Schulte Nordholt over kerklied in verleden, en heden. Solozang: Rik Veelenturf uit Amsterdam. Koorzang: Kerkkoor Cantate Deo".' ;- Aanvang 8 uur n.m. J Toegangsbewijzen bij Smalle Havenstraat 3 - Tel. 344&L het m mm AOK gelezen van die Groningse hoogleraar die glashard op een congres van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia, lycea en athenea durft te beweren dat HBS-ers hun talen niet. leren? Nu zo'n gezaghebbend figuur 'zich nogal scherp over de kwaliteiten en de waarde!,van ons- (middelbaar) on derwijs, heeft uitgelaten, durf ik wat gemakkelijker, daarmee instemming te betuigen. Ik wist het al lang, maar wat zou ik als leek tegen sche nen van onderwijsmensen gaah schoppen? Daarom, heb ik tot nu toe maar gezwegen. Ik weet ook dat er hier en daar zeer. gunstige uitzonderingen zijn. Ik mag dan ook niet generaliseren, maar wel wil ik u vertellen dat ik af en toe mijn eigen ogen niet kan geloven als ik in de praktijk van mijn dagelijks werk resultaten van ons taalonderwijs onder ogen krijg. En dan spreek ik alleen nog maar over het Nederlands. Is de slechte kwaliteit van het geschreven Nederlands alleen te wij ten aan onkunde of onoplettendheid van de afgestudeerde leerlingen? Ik getqof het niet. Als ik soms zie dat onderwijzers, als zij hun leerlingen briefjes of kennisgevingen mee naar huis geven, taalfouten maken die zelfs'in de vierde klas van de lagere school ontoelaatbaar zijn, dan breekt gewoon mijn klomp. En- als ik dan bovendien nog let op de vaak hoogst ongelukkige zinsbouw die .zij bezigen, dan zeg ik, hoe kan' jé van zuike dames en heren behoorlijk taalonderwijs verwachten? Oniangs sprak ik erover met een in de dienst vergrijsde onder- wijsinspecteur. Hij deelde mijn be zorgdheid en vertelde mij treffende staaltjes van kandidaten bij de exa-/ mens voor de onderwijzersakten. Het was om te huilen! Met de Groningse hoogleraar bén ik van. mening dat onze jongens en meisjes een enorme hoeveelheid bal last meekrijgen en dat het onder wijs in het algemeen te weinig is gericht op de praktijk. En dat geldt niet alleen voer de Nederlandse taal.' TV/TAG ik nog een paar voorbeel-, den noemen? Neem nou zwem men. Als er toch één praktisch vak is, dan dit. Zeker, op vele lagere v scholen wordt het (gelukkig) tegen woordig gegeven. Maar vraag niet hoe! De chaos op het gebied van het zwemonderricht is groot. Ais een kind het ongeluk heeft een of meer malen van school te moeten verande ren, komt'het voor dat het nooit water ziet. Ouders die hun kind dan toch nog de zwemkunst machtig w;ÜIen laten maken, kost dat veel extra geld en een heleboel gezeur met lestijden die niet altijd even gemakkelijk val len enz. Nog een voorbeeld: machineschrij- ven. Waarom wordt dit praktische vak zo sporadisch gegeven? Zo zou ik nog even kunnen doorgaan en dan denk ik aan de man (wie het was weet ik niet meer) die onlangs een lans heeft gebroken voor autorij lessen in het kader van het voortge zet onderwijs. Ja, waarom ook niet? Waarom moet dit na de schooljaren een fors bedrag gaan kosten? En hoe staat het met de vakken als aardrijkskunde ert geschiedenis?1 Kennen onze afgestudeerde scholie-, ren de namen van de jonge staten .en hun hoofdsteden en weten zij: ook waar ze liggen? Weten zij wat van de jongste geschiedènis of blok ken zij nog op de graven van Hol-! land en.de tachtigjarige oorlog? Het'zijn zómaar-wat kritische vra gen. Over', dé onderwijsvernieuwing aal het laatste woord nog niét-'zijn1 gezegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1