VmADH SISO-BAZAAR TROK VEEL KOOPLUSTIGEN VVV-kantoor ontving ziin tienduizendste Revolutie in Rusland on boekenexDositie Overeenkomst tussen laardingen-U trecht Opbrengst voor Gereformeerde wijken T&ümka P. van der Snoek bij bei aarden Bezoekerstal stijgt Collectie gemeente-bibliotheek Reacties op het ivonen in nieuivbouivivijken Rur?er!pke stand GRONINGEN* KLEiiREN-TELEVISIE ROTTERDAM MLH DONDERDAG 9 NOVEMBER 1967 voor uw salaris en betalingen rente 3 V2 °/o of 1 0 per jaar onze computer rekent uit wat voor u het voordeligst is Wilt u weten waarom 1 soms meer rente oplevert dan 3V2°/o? Vraagt u dan onze brochure. BANKIERS AMSTERDAM ROTTERDAM Blaak 10 Zendingsavond Succes In het oostelijk stadsge deelte aan de Schiedam- seweg Op de hoek van de CaUenburgstraat. U kunt daar gemakkelijk par keren. EFFICIENCY EXPO speciale demonstraties zoals ik wil: met mooie, moderne, gerieflijke en toch functionele meube len. Gekozen bij Van de Hoek tof Vlaardingen Tevreden Muziekschool hourlt leerlingenavond Y andaag EEN KOMPAS EEN LEESGLAS EEN 10UPE leuke Sinterklaas geschenken voor weinig geld Hoogstraat 146-150 - Vlaardingen - Tel. 343007 NBURGSTRA^ LAARDINGEN j/"OH naar het nieuwe Rotter- dam kijken" is het-motto van een expositie in het stadhuis aan de Coolsingel. Ingericht ter gelegenheid van Wereldstedebouwdag .(8 novem ber), een gedenkdag, die we. eigen lijk zeker naast Valentijn, Sinter klaas, moeder-, vader-, dieren-, VN- en nog meer dagen in onze agenda zouden moetën zetten. Ik' ben gaan kijken naar dat nieuwe Rotterdam. Eerst liep ik nog even de raadszaal binnen, waar natuurlijk weer een openbare commissieverga dering was over de begroting voor 1968. Tot tegen de Kerst duurt de behandeling op die manier. Zij lie ver dan ik, dacht ik toen ik zag dat mijn collega's zich nogal verveelden. De discussie kwam neer op een on deronsje tussen specialisten van en kele fracties en de wethouder. Zeer technisch, hoor... Wat erger voor die collega's was: er kwam zo weinig nieuws uit. En zij zitten, ér toch urenlang om hun lezers te ver tellen wat nog niet eerder bekend was. Een van hen had een., soort bordje, waarop in hoofdletters stond „MAAK HET KORT". Af en- toe werd het de raadsleden getoond. Ik liet de raadswoorden lcabbel.en eri liep naar de hal en de „voorhal". Het was er druk en dat kwam niet alleen door de doorlopende trouwe rijen. Ik zag studenten, scholieren en zomaar allerlei niet nader te iden tificeren Rotterdammers. Kennelijk wordf het. stadhuis ineens populair. Daarmee zou dan een opmerking van burgemeester Thomassen snel goede gevolgen hebben. Hij zei zo', ongeveer, in een raadsvergadering, een paar, weken geleden: ';,Hët' stadhuis :fs aan 'de voorkant te onaantrekkelijk, hei is gebouwd om langs 'achter binnen te komen, want wij houden de voorzij de dicht. We moestén in de halwat meer vertier hebben mét '"exposi ties." Misschien wist de heer Tho-' massen al wat ér- op komst was? Hoe dan ook, hij -mag van^tnij,meer leven in deze brouwerij brengen'; Die expositie? Is best aardig 'om te zien; U bemerkt, daneen."bunde ling van projecten, waarover- de krant zo driftig schrijft en waarvan zij foto's toont. Als'maar wéér gróte gebouwen. Als je die nu Dij elkaar ziet lijkt hét best een stad met'allu re te worden. Vooral de, maquette vanhet centrumis interessant. Je kur.t er omheen lopen én de onderde len goed bekijken. (Van onze correspondent) --'MAASSLUIS Wethouder F. van jjar Snoek heeft de lec'cn van de Be jaardensociëteit woensdagmiddag in .fa bovenzaal van liet lokaal Covert van Wijnkade voorgelicht over het aan de Zuidvliet in qanbouw inde bejaardentehuis met ''dier.stencen- ■tnifn. (•/'Hij.'schetste eerst het vooroorlogse •Maassluis en 'vervolgens de verande ringen die zich daarna in de stad en 'in-'-öe leefwijze, ook van bejaarden, hebben voltrokken. Dc heer Van der Snoek vertelde van d? uitgebreide •studies die tal van instanties en orga nisaties daarna aan het bejaarden- vraagstuk hebben gewijd. Bij het complex aan de Zuidvliet kemt het dienstencentrum les van de 110 bejaardenwoningen 'e staan. Van het dienstencentrum, waarin o.a. te gen- redelijke prijs maaltijden wor den bereid, kunnen alle bejaarden ge bruik maken en niet alleen de bewo ners van de 'oejaardenwoningeo. De leiding van de middag berustte bij mevrouw S. Sluitsr-Buwu'et, voor zitster van de saciëteit. Overige vestigingen te Aiblasserdam, Delft, 's Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort. (Van een onzer verslaggevers) -yLAARDÏNGEN Het Bu- reau voor Sociaal Toerisme en VW aan de Westhavenkade 12 heeft dinsdagmiddag zijn' lO.OOOstet bezoeker ontvangen sinds de opening op 1 juli 1965, Het was Birgit Yoorbach uit de Pres. Jan Leisstraat 50 te Hoek van Holland. Een drukke en gezellige sfeer 6tr de SISO-hazar. Over het algemeen werden er goede za ken gedaan. SCHIEDAM De Zendingscommis- sie'van de Christelijke Gereformeer de Kerk houdt zaterdag een dia- avond in het '.Gereformeerd Jeugd huis/ Lange Haven 97. De zèn- dingsprèdikant ds. A. Bikker zal er iets vertellen over het werk onder de Vcnda's en Toradja's. .De ioegang is vrij. Aanvang 20 uur. over de verschillende wijken van de Gereformeerde Kerk. Waarschijnlijk zal de wijk Kethtl van het ontvan gen geld. een stel cilmachine kopen. Tijdens haar bezoek aan Vlaardln- genn was het meisje even het VW. kantoor binnengelopen om té infor meren naar prijzen en tjjden van de musical Anatevka in--de Groote Schouwburg te Rotterdam. Tot haar verbazing werd ze opgewacht door fotografen en journalisten. De heer F. D. J. van der Knaap heet te haar namens het bestuur welkom. Hostess Bep Verkade overhandigde het meisje .eenenvelop met zeven .keuze.- mogelijkbeden „in stijl", variërend van een achtdaags treinabonnement tot een avondje uit met diner, -vooraf, alles voor twee personen. Vermoedelijk is het maken van een keus voor Birgit Voorbach niet moei lijk geweest, want ook Anatevka be-, hoorde tot de mogelijkheden. Na af loop werd een feestelijke dronk op de tienduizendste uitgebracht. Daarna greep Bep Verkade de gelegenheid aan met cijfers aan te tonen, dat het VW-' kantoor in een grote behoefte voor ziet. - ■Enorm succes blijkt, het agentschap van de Nederlandse" Jeugdcentrale te' hebben, waarbij in. Vlaardingen reeds 300 leden zijn aangesloten. Tien pro cent van de inlichtingen betreft de aanvraag van kamnkaartèn of de ver lenging daarvan: Ongeveer 2,5 procent van bet aantal mensen dat het bureau bezoekt vraagt naar kampeeradressen. Nog-een paar cijfers: zes procent van de informaties gaat over logies in Ne derland, 2,5 procent betreft het vreem delingenverkeer en 3,5 procent gaat over het openbaar vervoer in ons land. Van de Holland Campinggids zijn 300 exemplaren verkocht. Verder worden de meest uiteenlopende inlichtingen- verstrekt over vakantiemogelijkhedcn en weekeind- of dagtrips. Het aantal bezoekers ontwikkelt zich in een stijgende lijn. Het eerste half jaar van 1965 waren het er zo'n 500, het gehele jaar kwamen ongeveer 3700 mensen naar het WV-kantoor en de eerste tien maanden van dit jaar be cijferde men het aantal bezoekers al op 5800. Deze grote belangstelling had tot gevolg, dat in april van dit jaar de assistente Marja Noordsij kon worden aangetrokken. 9 VLAARDINGEN Alle tientallen van de damvereniging VDV 'hebben genoegen moeten nemen met een nederlaag in de oompetitie. Het eerste verloor in Den Haag van SWZDV met 11—3, VDV 2 verloor in Rotterdam van lijstaanvoerder Het Oosten 1 met 12—8 en VDV 3 verloor, haar thuiswedstrijd tegen het eerste tienthl van Krimpen aan.de IJsse-1 met 16t. De wijk Zuid wil het orgelfront van de Goede Havenkerk opknappen. De Julianakerk heeft een lichtkroon 'nodig. In de Magnalia Deikerk moet het Avondmaalstel worden uitgebreid en Oost zal het geld wel op het spaar bankboekje voor de nieuwe kerk zet ten, zo vertelde de presidente van de SISO-clubs, mevrouw L. Baay- cns-Wouters. I/R - STAAT eèn heleboel-top/dat er al is. Kieine en. grote gebou wen, pleinen, straten. Allerlei zaken ook, die in'uitvoering' zijn. "Eo'ten 'derde; teéif stuk of waf Intrigerende torengebouwen; dié er nog anoeten komen. Duidelijk dat de „skyline" van hét stadscentrum in .de komen de jaren flfnk'dë;hoógter in zal'schie ten. Het Weena, is op de maquette.' als een bos (van sponsrubber of.zo iets). Groeide het'maar zo vlug Er staan ook nog dingen op, die niet kloppen. Zoals hét Churchill- plein,- dat. werd "afgebeeld' als een rotonde,a la Hofplein. Terwijl-mea daar juist bezig" is op' metrobeproef- de wijze diepe - vorente snijden óm tunnels te leggen. Kon dat niet éven wat veranderd wordèh? Klaar waar is waar: het groen in dé city, waar- voorookwethouder. Langerak 'zo pleit, krijgt;aandacht op', dë.maquet- te. 1 'Er zijn nog meer maquettes. kunt het toekomstige Zuidplein zien, het z.g. tweede stadscentrum.' Wil het ooit zo worden dan moet -men vlugger opschieten, denk je. ,Een heel klein maquettetje, haast niet te vinden, staat in een hoekje van de hal, waar de fontein (ja, die is er) ruist en het geheel zoveel' mogelijk fleur kreeg. Hier ziet men dan hóe het „World Trade Center" zou kun nen worden. Ja, ik zeg maar gewoon „-wereld handelscentrum". Voor de buitenlan ders, daar zal het straks, van moeten komen, moet. je natuurlijk wel'met een Engels' etiket'werken. Maar wat ik bedoel is: het schril contrast van de afmetingen, die het reuzecomplex kan krijgen met de omvang van hét maquettetje: zoiets van 30. x 35 ;ën 20 cm hoog... -V Hoe krijgen ze het 'zo klein?, vraag je je af. .Maar als je denkt aan de schaal (één op duizend) gaat het wel duizelen. Want dan leert de berekening dat de hoogste 'van 'de vier flattorens zo'n 200 meter wordt. En dat is nog altijd iets.- Tweemaal een Euromast en zelfs een stuk ho ger dan de opeenstapeling van-kanto ren, die bij het Marconiplein moet 'komen en dan het hoogste gebouw van Europa zal zijn. (Ik moet u er even op wijzen dat;do sohaal van de maquette'niet klopt. Aangegeven is 1 500. Dit moet zijn 1 1000, zoals mij van uiterst deskundige zijde is verzekerd! Maar misschien is dat inmiddels evenver- beterd?) Laat ik maar niét bepeinzen hoe lang het zal duren voordat dit „speelgoed" er staat. Beter kan ik u aanmoedigen eens te gaan'kijken in het stadhuis. Want interessant is het wel. Zo langzamerhand zou ik trou wens wel eens een maquette van de' gehele stad willen zien. Met de me tro er onder door en trammetjes en busjes bovengronds. Een miniatuur Rotterdam, na tuurgetrouw en permanent in de stadhuishal? Ik geef het; idee-maar door, misschien- zijn er gemeente lijke knutselaars- 'd'°- er wat. in zien... (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gemeente Biblio theek aan de Lange Haven wijdt op 'het ogenblik een expositie aan de Russische revolutie. Voor dit onder- De dames van ie SISO-clubs (Sa men Inspannen, SamenOntspannen) komen meestal eenmaal per week of eens per twee weken bij elkaar om materiaal te vervaardigen, dat geschikt is op een bazaar te verko pen, zoals brei- en borduurwerk.. De clubs bestaan reeds achttien jaar en tellen honderddertig led-en. De baten van de bazaar worden verdeeld; - BIRGIT VOORBACH Anatevka HOOGERWERF-KANTOORINSTALLATIES (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagavond 19 november houdt de CJV Liefde en Vrede om acht haar 81ste jaarverga dering in gebouw Triangel. Journalist en letterkundige Henri Knap zal over zin en onzin in goede manieren vertel len onder de titel „Zo zijn onze ma nieren". 9, 10 - en 11 november Dagelijks van 9—18 unr en van 19—22 uur, zaterdag van 917 unr. Met: elektron, faktureerrriachines boekhoudmachines elektronische rekenmachines A MAASSLUIS Het jazz-combo „The Harbour Jazz-band" uit Rotterdam treedt zaterdag op voor In instuHwerkgroep van de Stichting voor GKereformeerd Jeugd werk in gebouw De Sluis aan de GA. Brederolaan. Aanvang 20 uur. Toegang 17 jaar. De band geelt voor de, pauze een concertje en daarna is er gelegenheid tot dansen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bewoners van een Utrechtse nieuwbouwwijk kunnen ongeveer evenveel waardering opbren gen voor hun woning en woonomgeving ais mensen uit de Babberspolder en Westwjjk. Dat blijkt wanneer men de resultaten van een onderzoek in de wijk Kanaleneilanden te Utrecht ver gelijkt met dat wat in Vlaardingen is gehouden onder de titel „Wooneenhe den met verkavelde binnenterreinen en speelstraten". De bedoeling van beide studies is stedebouwkundige ontwerpers, ar chitecten en hun opdrachtgevers in zicht te verschaffen in de mogelijke betekenis van ontwerpvarianten. Bij elk onderzoek is een bepaalde ver kaveling van een nieuwe wijk zo volledig mogelijk onderzocht, ten einde een beeld te krijgen van de reactie van de bewoners op zijn woonomgeving. Het onderzoek in Utrecht vloeide voort uit de studie in Vlaardingen, waar een kavel in de Barberspolder en een kavel in de "Westwij k uitgangspunten waren voor het onderzoek naar de ge voelens van de bewoner over zijn woon- milieu. Het Kanaleneiland moest een voor beeld zijn van wat grotere omvang en van andere samenstelling dan de Vlaar- dingse nieuwbouwwijken. Vergelijkt men nu de voor de waardering van woning en woonomgeving gegeven per centages met de uitkomsten van het reeds eerder gehouden onderzoek, dan blijkt een grote overeenstemming te bestaan. t In Utrecht is 75 procent tevreden, veertien procent matig tevreden en elf procent ontevreden over zijn woning in een nieuwbouwwijk. Hierbij steken de Barberspolder en Westwijk gunstig af met als percentages 78, veertien en acht. De bewoners van de nieuwbouwwijk in Utrecht zijn in verhouding tot de Vlaardingse bewoners van een jonge wijk iets meer gelukkig met hun woon omgeving. In Utrecht is 72 procent te vreden. vijftien matig tevreden en der tien ontevreden. Voor Vlaardingen lui den de percentages zeventig, zestien en veertien. De samenstellers wijzen erop, dat bei de studies betrekking hebben op goed geslaagde voorbeelden en dus geen beeld kunnen geven, dat representatief is voor de waardering van de naoor logse uitbreidingen in het algemeen. Het onderzoek is gehouden door de centrale directie van de volkshuisves ting en de bouwnijverheid, onderafde ling stedebouwkundig onderzoek. VLAARDINGEN De mu ziekschool C. J. van Loon houdt vrij dagavond 17 november in gebouw Tri angel een ledenuitvoering. De avond wordt besloten met een bal, waaraan het Vox Humana Trio onder leiding van de heer C. J. van Loon medewer king za! verlenen. Ongeveer vijftig leerlingen van de school zullen optreden. Verder wer ken meeThe Fiardinga girls, The Guitar Rhythms, The "VVailana Minstrels en conferencier Gé Borden. MAASLAND Notaris W. B. H. de Jong, heelt woensdagmorgen In het Tref punt afgeslagen het pand 's-Herenstraat 80 van de Coöperatieve Aankoopvereniging. Het pand, dat was Ingezet op is.ooo, mijn- maasland De collecte voor de de de heer Graafland af op 23.000, Anti Honger Aktle heeft f 630 opgebracht. Superb gesneden. Eiegant-slank' van lijn. Ideaal-comfortabel in lente, zomer, herfst en winter. KORTE LIJNBAAN 2! TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR 5 TEL 070/115162 DEN HAAG MARIAPIAATS 2 TEL 030/16900 UTRECHT BRINK S3 TEL 05700/12411 DEVENTER MAASSLUIS Mejuffrouw R. M. P. Warnaar slaagde te utrecht voor elek- tro-encephalograllste. Het examen werd af genomen door de Nederlandse Vereniging van Eléktro Encephalografie en Klinische Neüróphysiologie. Mejuffrouw Warnaar is reeds geruime tijd werkzaam op de E.E.G.-afdeüng van de'St. Ursula Kliniek in Wassenaar. MAASLAND Uitslagen onderlinge schietwedstrijden S^V. Maasland. Korpswedstrijd op basis van 50 punten: M. P. Hanemaaijer 46. C. Poot Dzn 41, M;C. verploegh 37, J. Vreugdenhll 40, ,G. .Dekker 49, c; Klein Hesseltnk 37, Fr. yan staaldui- J. Poldervaart 45, A. van Staalduinen. 45, A. poot 44, A. Korpei 43, Fr. van Staaldui nen Pj.n. 41, W. Wonnëveld 42, O Simons,38 nen Wzn 46, H. van Woerden 48, J. W. Grpenewegen 42, W/van Roon 44, P. Boe-; kestijn 41, J. Kleiwegt 45. J. Hanemaaijer jr 42„ J. j. van Buufen 46 en C. J. Poot .46 punten. De uitslag van de vrijebaan- wedstrijd, op basis van 30 punten is als volgt: M. P. Hanemaaijer 30, C. Poot Dzn 21, M. C, Verploegh 22, J. Vreugdenhll 29, G. Dekker 29, C. Klein Hesselink 29, Fr. van Staalduinen Pzn 28, W. Sónnevcld 23, O, Simons 28, A, van Staalduinen 27,. P, v. d. Pol 26. A. v. d. Pol 23, A. Poot 27. A. Korpei 28, Fr. van Staalduinen 29, H. van Woerden 27, J. W. Groenewegen 22, W. van. Roon 22, P. Boeestijn 27, J. Kleiwegt Jr. 27, J. Hanemaaijer 27,. J, J, an Buuren 29 en C. J. Poot 28 punten. SCHIEDAM Geboren; Leopold J. z.v. j H V Donders en M Spruit; Johannes \V, z.v. W Korpershoek en J van 't Oor; Alexandra J E, d.v. s A Bijl en I M Groenestijn; Rebecca P M, d.v. A C Wape naar en M E van Leeuwen: Angelo, z.v. J Haesakkers en N Ouborg; Petrus, z.v. J C F Esbach en L de vos: Frodo, z.v. J Weidema en J A N Kappelhof; Wtliem P G. z.v. W Verheij en G M van Dijk. - Overleden: J van der Linden, 70 wed P de Bruijn; G Scheenloop, 54, wed K P Kiompe: E H P van Vliet, 84, .wed A Munnik: H J Brökling. 87. O MAASLAND Morgen, vrijdag biedt het bestuur van de voetbalvereniging MVV '27 in Het Trefpunt haar leden en dona teurs een receptie en feestavond aan ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Het officiële gedeelte is van 19-30 tot 21.00 uur. Daarna treedt Tonj' Heijnen op als confe rencier. De dansmuziek" verzorgt het kwartet Peter Steyaart met zang. Magnalia Deikerk: SISO-bazar, 19—23. Stedelijk Museum, lezing, 19.30. Chr. Soc. Belangen: Retorica, spreken in het openbaar, 20. Chr, Soc. Belangen: Chr. Metaal Bond ttader Wilton), vergadering, 2D, 1 Natuurlijk bij j MAASLAND In bet jeugdlokaal iri De Magneet wordt met Ingang van volgen de week elke dinsdagavond een'soos gehou den voor de jeugd-van 15 jaar en ouder. HOEK VAN HOLLAND Donderdag 16 november is er van 14.45 tot 15.00 uur ia het Groene Kruis gebouw gelegenheid tot Inenting tegen difterie, kinkhoest, tètahus en polio. AERT V. NESSTRAAT38 :1e MIDDELLANDSTR.72 TEL.118S11-235327 OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1