WCté Grote drukte Waarden wal? ZWEMMEN ROTTERDAMMER ZATERDAG 11 NOVEMBER 1967 Pagina 3 Jonge gemeente wil over grenzen heen kijken en beter communiceren SLAGZIN van de week: Trek er eens een (koop) avondje (voor) uit A'. Stobbe-is .pas onder watei; in zijn element; in De Kraal Rotterdammers in een grafiekje -TKIfiERSTIMLAT - BÖÏÏÊ&m Dagelijks geopend. Rijnmond-revue fp PROCENTEN NEDERLAND ROTTERDAM EDDIE BOAS (links), die in de „Actie *68-2900" zelf afgevaar digde naar de hervormde synode was, vertelt hoe liet plan ontstond. Naast hem achtereenvolgens Dick van den Hoek en Hans Krabbendam nen liggen waarop .de anemonen en wieren zich hebben vastgeklemd. Voor de beroepsduikers onder de leden die het vuile Rotterdamse water gewend zijn,'is deze prachtige natuur onder water een bijzondere gewaar wording. Het idee voor aan groot' aquarium, vertelt de heer Stobbe, kwam eigen lijk voort uit het feit dat de aspi rant-leden niet wisten wat ze bij hun eerste duik zouden1 zien. Daarnaast wordt het natuurlijk gebruikt voor ei- De Morgenstad zoekt medewer kers voor haar administratie, redactie en verspreiding. De Morgenstad zóekt ook lezers. Minimum abonne mentsprijs: ƒ3,50 voor tien uitgaven per jaar. Adres: J. J. Krabbendam, Delflandseweg 126, Schiedam, redac tie: Van Heuven Goedhartstraat 126, Schiedam. Giro 460003, tn.v. J.'J. Krab bendam. JCD Achter een tussenruit bevinden zich dan nog prachtige anemonen en anjelieren. Al deze zeedieren komen rechtstreeks uit de Oösterschelde in de omgeving van Bruinisse. Daar ko men ieder weekend ook de gin-divers samen, een club van ervaren duikers die het hele jaar door in de Zeeuwse wateren de enerverende duiksport be oefenen. Veel wordt gedoken op plaatsen, waar degeul het dichtstde dijk benadert aangezien daar stortste- 17 EN PLAATJE en een praatje over Rotterdams' aanwinst in liet Kra- lingse Bos: de kinderboerderij „De Kraal". Nog maar een paar weken open en al duizenden bezoekertjes. Vooral in de herfstvakantie verdrongen massa's kinderen zich bijna 0111 over de brug en op he,t-erf te konten. Maar ook vele onderen bleken zeer nieuwsgierig. Marianne Maagdenberg (de „boerin en itaar"staf konden de zaak ai' en toe haast, nietjin de, Jtatpl bonden. Natuurlijk kregen de dieren (zie plaatje) de meeste belangstelling. Maar ook iti liet Kraalhnis was het vol: de open baard is een grote at tractie. Bezoekers moeten eraan denken dat een voederverbod geldt. Alleen dé ver zorgers mogen de dieren te eten geven. Binnenkort ook de scholieren, die in ldasverband en onder leiding komen. Maandag 13 november .trekt de eerste groep per Imifkar naar De Kraal. De kinderen krijgen zeer aanschouwelijk gen onderzoek. en als.; attractie voor het publiek. Eén van de moeilijkste vissen om in leven te houden is de jonge haring, vervolgt, de heer Stobbe,, jè hoeft al leen maar naar z'n schubben te wijzen en ze gaan al doodNiettemin heb ben de meeste harinkjes de eerste twee maanden overleefd, wat irr Neder land absoluut' een zeldzaamheid bete kent. De nieuwste plannen van de hegr Stobbe - zijn.' nu om naast '.- déze „Zeeuwse familie-bak" een aquarium: met vissen uit 'de Middellandse zee/in te richten.-Hij heeft daar al verschei dene malen .- tot'een diepte van 70 me ter gedoken .en de stille wereld daar is werkelijk fascinerend. Ik ben zelf met snorkelen, begon nen, zegt de heer Stobbe, en'dan is er al veel te, zién; overigens krijgen onze nieuwe leden een gedegen opleiding want er zijn aan het' duiken/ altijd pevarer.,zoals hoge 'golven;-' ón der-stroom en obstakels, verbonden. Wanneer je echter een paar keer over de zeebodem' hebt rond gezwor ven laat het jenooit meer los. Met trots- kijkt 'de -kwieke café-Houder voor- de zoveelste maal naar zijn' prach tige dierenverzameling ^iTiPiigeml innniJ<N?l« daf hH meentchcMuur plannen heeft voor meer kinderboerderijen. OP de tiende verdieping van hel centraal kantoor op het Shellcomplex Pernis zit de heer P. Verwey vijf dagen lang van 8 tot 17 uur naar het schoorstenen- mastbos om hem heen te kijken. Hij is namelijk „rookwachter". Dat wü zeggen dat hij in actie komt zodra uit een van de pijpen te veel rook opstijgt. Een bijzon dere functie, die wordt uitgeoefend als extra maatregel in de strijd tegen de luchtvervuiling. Nu al enkele jaren zorgt de Shell voor deze extra contróle. De heer Verwey zit er niet voor niets. Als hij een te dikke pluim ziet kijkt hij op het overzicht voor hem, waarop alle schoorstenen staan me' -1» naam van de bedrijfsonderdelen, waarbij ze behoren. Dan geeft hij de betr. -en seintje. Meestal wordt het euvel dan snel verholpen. De rook wacht' onregel matigheden bij voor een rapport. De laatste jarer. is eer - Jnêering van rookpluimen geconstateerd, zo meldt het She tl-blad „n", waaruit we deze gegevens putten (SHELL-FOTO). Ï-TET OPGAAFJE van 28 oktober bleek voor vele trouwe speurders ook ai niel te moeilijk. Zij herkenden de markante gevel van hef gebouw der Steenkolen Handels Vereniging, Veer haven, Rotterdam. De prijs gaat naar mevrouw G. v. Balltgoijen-Trom, B'ek- kerstraat I04B, Rotterdam. PJOG heel goed herinneren wij ons de dag waarop onze club een grote zwemwedstrijd uitgeschreven had. Wij hadden de directeur van de zweminrichting, de roodharige heer Vijverberg, vriendelijk aangekeken, en hij had voor ons een „baantje" beschikbaar gesteld. Een paar uur ach ter elkaar zwommen daar de twintig deelnemertfes om het hardst. Het pro gramma was nogal ingewikkeld; om de hoofdprijs: een enorm tablet choco lade, te winnen, moest men heel wat gepresteerd hebben Na veel spannende ogenblikken kon ten slotte de winnaar aangewezen wor den. De secretaris moest de prijsuitrei king verzorgen. Teneinde zich van de- rpOEN wij dezer dagen lazen, dat er een vissersschip in de vaart is gebracht onder de naam Neptunes (met een e!) moesten wij onwillekeu rig aan de Tuinderstraat denken. En dan niet aan die voormalige straat, maar aan de Overdekte Zweminrich ting, die er gevestigd was. Men sprak in het algemeen van „gaan zwemmen in de Tuinderstraat". Er was eigenlijk niemand dia over ,de Overdekte" sprak, hoewel dat heel na tuurlijk geweest zou zijn, want de in 1905 geopende ziueminrichting was ge durende lange tijd de enige overdekte zweminrichting in de stad. Dr.t wij er door het lezen van die scheepsnaam aan- moesten denken, kamt doordat een in dat zwembad ope rerende zwemverenigingook „Neptu nes" (met een e!) gedoopt was. Schrij ver dezes genoot de eer cr de secreta ris van la zijn De leden en bestuursleden van deze sportieve club zaten in de derde klas van de laoere school, en dientengevol ge was hen nog niet bijgebracht, dal het heter ware geweest de naam von hi<n vereniging met twee u'° te spel len hriU WEER EENS een monument, dat de fotograaf op een .stil plekje ontdekte. We laten er uiteraard op zettelijk niet.alles van zien. VEaar en wat? Inzenden per briefkaart onder dit motto aan Rijnmondrevuc: De Rot terdammer, Postbus 948, Rotterdam 1 voor donderdag 25 november, uitslag1 zaterdag 25 november. \Y/Kk FLUKSE PAGINA in.-l va-te «mi .awuriPenlr omitrwerprn Kr.iiti. OiMlcrwijk. Willem Troost. Jo- ri- linddaert foto'* van Ary Groe- Hrnk Hartojr. Slieil-fofo. J. v. Rhijn onder redaktie van Keef Cor- 65" 4 32. 101 S 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1