Fantast „wierf soldaten voor Tsjombe-leger" Italianen maakten keiharde Western Tweede beeldverhaal vandaag verschenen Burgerlijke stand Morgen roept Me Mok AGENDA DEUN JANa mi» Handgeld van duizend gulden... AGENDA W. S. Schouten onderscheiden Vriendelijk briefje bij bandencontrole Stukje taart van B en W Van nachthemd tot feestjurk Dichtbundel van Cor Don Man sJag dood b" Medische dienst Spanjaard ten onrechte uitgewezen De films die de meeste kijkers trokken Club in The Mood" start activiteiten voor hoven 18 jaar Jeugdwerkloosheid komt in discussie Jongenskampen in Eerbeek herdacht Weer verkeerscursus in politiebureau 1 DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG 11 NOVEMBER }%7 VEERTIG JAAK BU SPRIJ Hogere resultaten bij Key en Kramer 1 „De gewetenloze plunderaars van Mexico" is de zoveelste Italiaanse Western die echter in wreed heid en-hardvochtigheid de voorgangers overtreft. Er vallen in deze filrm genadeloos honderden doden waarmede bewaarheid wordt het spreekwoord „dat de revolutie haari èlgëh kinderen verslindt", want er heerst een bloedige revolutie in Mexico en de regeringstroepen uit het Noorden hebben een zware strijd te voeren met de rebellen en de bandieten die graag van de gelegenheid gebruik maken om te roven en te plunderen. Nieuwe films Prc-UHi gaties Reprises Kindermatinees SCHIEDAM f- n:i tinne t'n dagelijks VLAARDINGEN en dagelijks Van mijn 2667 zwarte pieten leerden er 2665 zomaar spelen met Stef Meeder's orgelcursus op grammo foonplaten. De 2667 e, kon reeds spelen. stef meeder rs.v. Van de Hoek tof Vlaardingen W-i- VLAARDINGEN Burgemeester tor, 3. Beusdens heelt gisteren, vrjjdag, in de kantine van B. Spry NV aan de Westhavenkade 71 de zilveren, medaille van de orde van Oranje-Nassan nigtereikt aan de heer W" C. Schouten. De heer Schouten viert vandaag'dat .hij 40 Jaar gele den in dienst trad van de meubel fabriek, Drs. J. Sprij sprak de jubilaris toe als directeur en tevens als afgevaar digde als de Nederlandse maatschap- pi) voor nijverheid en handel. Hp overhandigde de heer Schouten het diploma van deze maatschappij en de gouden draagpenning. In zjjn lange carrière is de jubila ris van leerling opgeklommen to chef fineerderij'-plakkerij. Hij is mo menteel de derde man in het bedrijf die er 40 dienstjaren heeft opzitten. Burgemeester Heusdens typeerde hem ais een werker van het oude stempel, die zich steeds voor de vol le honderd procent voor het bedrijf heeft ingezet en zodoende onbewust het voorbeeld is geweest voor zijn collega's. Verder spraken nog de oudste di recteur E. Sprij Sr. en de heer M. Sprij, voorzitter van de personeels vereniging. Behalve envelop met inhoud van 7-iin. directie kreeg de heer Schou ten een kachel van het personeel, een platenbon en een broodrooster van de afdeling fineerderij-plakkerij. ROTTERDAM Jammer of misschien wel heel goed, het is maar hoe men het beziet! voor enige jongelieden, die wellicht wat zouden gevoelen voor een avontuur, doch de „man met de baard", die in de hal van het Rotterdamse Centraal Station „recruten werft voor het huurlingen- leger van de Belgische majoor Schramme in Afrika" js een fantast gebleken. Deze „ronselaar" is de Britse reeds jaren in Nederland wonende zwem- instructeur R. P. C. D., twintig jaar en omdat het werven voor een vreemde krijgsmacht in Nederland verboden is. heeft de vreemdelin genpolitie hem vrijdagavond inge rekend. Na een uitgebreid verhoor en zelfs huiszoeking in 's mans woning heeft de politie hem maar weer vrijgela ten: zijn verhalen missen iedere reële grond. Wat hy eventuele gegadigden voor een reisje naar Kongo en een strijd „voor de goede zaak ter bevrijding van Tsjombe" voorspiegelde was voor sommigen aanlokkelijk genoeg. Dui zend gulden handgeld, een goed loon, een toekomst gelijk die van James Bond of Willie Garvin! Het zijn allemaal luchtkastelen. Overigens zijn majoor Schrt urne en zijn leger, Zoals men weet, uit hun laatste Kongolese bolwerk verdre ven. Zij wachten in Roeanda op een aftocht naar Europa via het Rode Kruis. En D. zal'er ten behoeve van zijn gezondheid waarschijnlijk goed aan doen in de toekomst het-Rotterdamse Centraal Station te mijden. MAASSLUIS De omzet bij het bedrijf van Key en Kramer over 1967 is gestegen met vijftien procent. De netto-winst zal daarom ten minste ge lijk zijn aan die van verleden jaar. De grote man voor de re bellen achter de schermen is genraal Elias, op wiens hoofd een hoge prijs is gesteld. Chunco is de rebelle rende bandiet die overal ge weren en munitie rooft voor EUas, die hem er zwaar voor betaalt. Het spel begint ïnet een overval op een wapentrem, die zwaar wordt bewaakt maar die toch in handen valt van de bandiet, gehol pen door een jonge Ameri kaan die niemand van de bende voor die tijd had ge zien, Doch Chuncho voelt on middellijk vriendschap voor hem en hij neemt hem op in zijn bende. Dan gaat de troep naar San Miguel, doodt daar de militairen en rooft hun arse naal leeg. Daar vinden ze ook een echt machinege weer. Dat betekent veel geld en een sterke afweer tijdens het transport naar de generaal. Na wat verwikke lingen waarbij ook weer ve le doden vallen en ook de bende aardig wordt gedeci meerd komt Chuncho einde lijk bij Elias. De buit wordt geteld en de bandiet krijgt een. grote som... doch dan moet hij bij Elias komen. Daar hoort hij. dat San Mi guel door de regeringstroe pen is heroverd en de bevol king radicaal is uitgeroeid. Ellas is woedend dat Cun- James Bond zonder Connery Regisseur Peter Hunt, me dewerker aan alle James Bond-films, heeft een con tract getekend om de tweede Bondfilm zonder Sean Con nery, „On Her Majesty's Se cret Service" te regisseren. Hoewel de producenten, Har ry saltzman en Albert R. (Cubby) Broccoli, nog niet weten wie de opvolger van Connery zal zijn; de hoofd rol m de nieuwe film zal m elk geval door een Britse ac teur worden bezet. De eerste Bondfilm zonder Sean Conne ry heet James Bond 007 Ca sino Royale" en wordt aan het eind van het jaar door Co lumbia in ons land uitge bracht. De 39-jarige Peter Hunt, voor wie „On her majesty's secret service" zijn eerste zelfstandige optreden als re gisseur betekent, werkt op het ogenblik als assistent van Broccoli aan „Chitty Clutty Bang Bang", de door Ian Fle ming geïnspireerde musical- fantasie met Dick van Dyke en Sally Ann Howes in de hoofdrollen. cho de stad alleen gelaten heeft en daaruit zal zijn exe cutie door Chuncho's eigen broeder volgen. Doch dan eerst ontdekt de toeschouwer welke bedoe lingen de jonge Amerikaan had. Juist op het moment dat Chuncho neergeschoten zal worden schiet de Ameri kaan uit een hinderlaag Chuncho's broer dood en vlak daarop valt ook gene raal Elias, Bill, de Ameri kaan, weet te ontkomen, de. prijs de toucheren en naar de trein te gaan om voor goed te vertrekken... doch dan is daar ook Chuncho, die het spel van Bill door heeft en hem neerschiet. Daarop keert de bandiet te rug naar zijn bende... r -Dit alles wordt-:, onver bloemd" op het doek gezet, in felle kleuren, hard, kei hard! Wie hier over heen kan zien beleeft een span nende film, knap gemaakt in een uitstekende vormge ving, met vaart, soms geïnspireerd. Maar wie de zaak ernstig wil nemen en ervaart hoe weinig de mensenlevens tellen, zoals ook in oorlogsfilms zal er moeite mee hebben dit als een stuk spannend amuse ment te aanvaarden. De Ita lianen tillen er niet zwaar aan, zij zien het verhaal zon der meer en maken de Westerns op het ogenblik aan de lopende band. Hoe het zij, wie van het genre houdt zal er zijn spanning wel aan beleven. Voor jonge ogen is deze film beslist on geschikt. De Mexicaanse bandiet Chuncho doet een overval op een tot stilstand ge brachte trein van de rege ringstroepen. Een overval die massa's doden tot gevolg heeft. Samen Uit, Samen Thuis" (La Grande Vadrouille), Ge rard Cury'slaatste succes- film met Louis de Funes. Bourville en Terry Thomas m de belangrijkste rollen, staat met 'tot nu toe) 873 000 bezockeis bo-"en aart de lijst van de tien best bezochte films van het afgelopen Sei- zo-n Hu wordt op de voet ge volgd door „Sound of Music" met 848000 bezoekers Als derde kwam. met m totaal 'tot heden) 760.000 bezoekers, de roadshow Dr. Zhivago naar voren. Dat de voorkeur van de bioscoopbezoeker al leen naar buitenlandse films zou uitgaan sprak Bert Haan stra met zijn film „De stem van het water" duidelijk te gen. Deze film, die dus op de vierde plaats belandde, trok 463.000 bezoekers. „Wie is bang voor Virginia Woolf' nam met 360.000 bezoekers de vijfde plaats in, op de voet gevolgd door „Brandt Pa- ry$?", die slechts duizend bioscoopbezoekers minder trok. „The Professionals" be reikte met 324.000 bezoekers de zevende plaats en „Natt- lek" eindigde met 263.000 be zoekers op de achtste plaats. Goed geschoten Matt Helm werd door 228.000 bezoekers bezocht terwijl „The Battle of the Bulge" zich met 194.000 bezoekers nog juist bij de eer ste tien schaarde. Luxor. 18 jaar, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De nieuwe Club In the Mood (voor boven de achttien) houdt vandaag (zaterdag) haar opridhtingsavond in zaal Muzan- da aan de Ohrisantstraat hoek Goud- sesingel. Een groep jongeren, die vmdt dat er voor de jeugd boven de achttien nodig iets in Vlaardingen moet worden gedaan, 'heeft de club opgericht. Het is de bedoeling tot januari een aantal avonden met experimenteel 'ka rakter te organiseren. Gp de start avond kunnen de oudere tieners en twens (tot 25 jaar) dansen op muziek van de Green River Jazz Band. De avonden van Club In the Mood moet worden gezien als open jeugd werk. Iedereen, ongeacht zijn geloof of politieke overtuiging, is dus wel kom. De club mijdt beat en rhythm and blues, maar wil zorgen voor ge zellige dansmuziek, voor dixieland en jazz. Verder denken de organisatoren aan cabaret en, indien daarvoor bij de ieden behoefte blijkt te bestaan, cu'turele avonden. De eerste avond begint vanavond om acht uur. Voor 2,50 krijgt men toegang en ontvangt men een bewijs van lidmaatschap. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De politie heeft gedurende twee weken 1375 wa gens gecontroleerd op de deugdelijk heid van de banden. In 32 gevallen vertoerde een der banden onvoldoen de prof'el. Er zijn geen bekeuringen gevallen, maar wel heeft de politie een vr endelyk gesteld briefje op de autoruit bevestigd. De tekst hield een waarschuwing in voor de chauffeur, die een bekeu ring riskeert. Ernstiger is, aldus het formulier, dat onvoldoende profiel van een of meer banden een ongunsti ge invloed heeft op bet besturen en op het remmen. Vooral de kans op slippen is groter geworden. To slot adviseerde de politie de gladde handen te vervangen. VLAARDINGEN „Wie een stukje taart?", luidt de titel van een folder, die binnenkort in Vlaardingen huis aan huis zal worden verspreid. Zij is afkom stig van het gemeentebestuur en ieder wordt erin uitgenodigd de begrotings behandeling te komen bijwonen. De inkomsten en uitgaven voor 1968 zijn begroot op 39,7 miljoen, waarvan wordt uitgegeven aan onderwijs, cul tuur en sport 10,8 miljoen; sociale zorg en maatschappelijk werk 6,7 mil joen; volkshuisvesting 3,7 miljoen en de overige miljoenen aan openbare werken, openbare veiligheid, algemeen beheer, volksgezondheid, verrekenpos ten, onvoorziene- en verschillende an dere uitgaven. Dit komt neer op 523,per inwo ner, Tribuneplaatsen kunnen worden gereserveerd bij de bodekamer op het stadhuis. VLAARDINGEN De Vlaar- dmgsche Christelijke Besturenbond wil woensdagaovnd in gebouw Trian gel aan de Fransenstraat het pro bleem van de jeugdwerkloosheid bespreken. De heer J. J. Hoogcarspel, directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau Nieuwe Water weg-Noord, en CNV-bestuurder P. Tjeersma uit Utrecht zullen bet woord voeren, De bond vraagt zidh af of de oor zaak van de jeugdwerkloosheid moet worden gezocht bij het onderwijs of bij het bedrijfsleven. Men zou graag antVoord willen hebben op de vraag of het onderwijs zich aan het be drijfsleven aanpast. De avond begint om acht uur. CENTRAAL. „Night ladies", een Ja panse sex-film. Naar de inhoud weinig belangrijk. Bedenkelijk amusement. Al leen voor volwassenen. 2„ 7 en 9.15 en zat. ook 4.30 u. 18 jr. LUMIERB. „Mondo bizarro", weer een Itahaase film in de bekende serie Mondo Cane-films. Opgenomen met de candid-camera. Een serie extremi teiten die moeilijk te schikken zijn on der „amusement". Alleen voor volwas senen. 2, 7 en 9 30 en zat. ook 4 30 uur 18 jr, LUXOR. „De gewetenloze plunde raars van Mexico", een film met nogal crue scènes in de Wild Westsfeer. Voor te jonge ogen ongeschikt. 2, 7 en 9.30 en zat ook 4.30 uur. 18 jr. ARENa 6e week „Je leeft maar twee lozer" met Sean Connery. Onwaar schijnlijk verhaal doch niettemin span nend. 2, 7 en 9.30 en zat. ook 4.30 uur. 14 jr. CINEAC NRC. „Amerika land van God", een indrukwekkende documentai re over het leven in Amerika, De gehele dag om de twee uur van 9.30 t/m 21.30 uur. 14 jr. CINEAC AD; 4e week „De twaalf ver oordeelden", boeiende oorlogsfilm, waar in gevangenen en terdoodveroordeelden een kans krijgen zich te redden door een gevaarlijke opdracht uit te voeren. Uitstekende film. 10 13.15 16 18.45 en 21.30 uur. 14 jr. CINERAMA. 4e week „Grand Prix". Boeiende kijk in de wereld van de auto coureurs. Knap filmwerk. 13.45 en 19-45 uur. 14 jr. CORSO. „The sound of music". Koste lijke familiemusical. 2 en 8 uur. A.L, GRAND. 7e week „De getemde feeks". Shakespeare-film met Elizabeth Taylor en Richard Burton. Boeiend amusement. 2 en 8 uur. 14 jr. KRITEREON. 8e week „A man for all seasons". Boeiende film over het conflict tussen Hendrik VIII en Thomas More. 2.30 en 8 uur. 14 jr. PASSAGE. 6e week. „Je leeft maar twee keer"' (zie Arena) 2 en 8-15. Woens. alleen 8.15 en zat 2, 7 en 9.15 uur. 14 jr. STUDIO '62; „Samen uit, samen thuis!" Geestig amusement 2.15, 7 en 9.30 en zat. 2, 4.30 e.v.v, A.L. THALIA. 4e week „Voor een paar dol lars meer", een tópwestern met Clint Eastwood en Lee van Cleef. Uitstekend amusement. 2.15, 7 en 0,30 en zat. ook 4 30 uur. 14 jr, 't VENSTER. „De verloedering van de Swieps", ongeloofwaardig morbide ver haal. Alleen voor volwassenen. 2, 7 en 9.15 uur. 18 jr. COLOSSEUM. „Lokvogels van Istan- boel". Spionage-parodie met de ge bruikelijke sex en spanning. Matig amusement. 2, 7 en 9 30 en zat. 7 en 9.30 uur. 14 jr. HARMONIE. T/m zaterdag „De onge looflijke overwinning", een prachtige film over de strijd naar onafhankelijk heid m Israël. Maand, t/m woensd. „De grote goudroof", een kostelijke amuse mentsfilm met Peter Sellers. 2, 7 en 9.15 uur. resp. 18 en 14 jaar. METRO; .Ongewenst moederschap", een zedenschets met enkele goede ele menten. Alleen voor volwassenen met een gerijpt onderscheidingsvermogen. 2, 7 en 9 30 u. 18 jr. PRINSES. „Hombre", sobere, knap ge maakte Western in voortreffelijke vorm gegoten. Voor de liefhebbers van het genre uitstekend amusement. 2.15, 7 en 9.30 en zat. 7 en 9.30 uur. 14 jr. 't SLAG: „Alarm in de Pacific", oor logsverhaal. Goede onderhoudende film. 7.30 uur. VICTORIA, Vrijdag t/m woensdag „Goed geschoten Matt Helm", aardige spionagefilm. Goed amusement. T/m woensd. 7 en 9.30 uur. Maandag geslo ten. 14 jr. CINEAC NRC. „Avonturen van Pietje Bell. Zat en woensd. 1.30 en 3.30 uur. COLOSSEUM. „All Baba en de 40 ro vers". Zat. 2 uur. PASSAGE. „Old Shatterhand". Woensd. 2 uur. PRINSES. „Geheim agent Fred Fhntstone". Woensd. 2 uur. VICTORIA. ,,Mijn vriend Trigger". 2 (Van een medewerker) VLAARDINGEN De jongelui die van de zomer hebben deelgenomen aan de jongenskampen van de Obad- jagroepen van Liefde en Vrede wa ren donderdagavond bijeen in ge bouw Triangel, waar onder het mot to; Reünie Eerbeek 1967, de kamp herinneringen werden opgehaald. De kampen stonden m het teken van Dirk de Derde en Godfried van Lotharingen en dit was ook te zien op de dia's die de heer K. van Vliet, voorzitter van Liefde en Vrede, ver toonde. Voor de zevende maal zijn deze kampen gehouden en m 1968 komen ze terug van 21 juli tot 3 augustus. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN, lï nov. Hedenmorgen waren aan de markt de trawllpggers SCH 1 met 12.300, SCH 0 met 10.600, SCH 15 met 7340. SCH 248 met 11.500. Voorts waren aan de markt 15 kustvissers met tezamen 75.000 aan verse vis. Notering per kg: gr tong 5 50—5.65, grm 4 03—4.50, kim 4.45-4.80. I 5.60-6, II 5 55—6, tarbot I 6 60—6 65. II 3,88—4.20, III 3—3.30, IV 2 25—2.50, griet I 2.35—2.70, II 1.80-2.10. Notering per 40 kg; grm schol 21—30, m 18 50—23.50, kl 12—17 m kabeljauw 30—40. I 28—32. II 23—26, III 14—20, schar 6 50—13, wijting gestript 18—21, wijting dicht 14. Notering per 50 kg: verse haring 38—40, Verwachte aanvoer voor maandag: circa zes loggers en plusminus vijl kustvissers. ROTTERDAM „Warmpjes ge kleed, ook in bed." Dat lijkt het de vies te zijn van de Bijenkorf, die vrijdag een greep uit haar uitgebrei de collectie nachtkledij presenteerde, Want niet alleen het vertrouwde en gegarandeerd warme brushed nylon, maar ook lollige gestreepte badstof fen nachthemdjes en zuiver wollen peignoirs zagen we voorbij „wande len". Een juweel, maar dan ook een met het lieve prijsje van f 225 was een zachte witte wollen peignoir, Het verschil tussen'dag- en nacht kleding was soms nauwelijks te zien. Veel modellen waren zo klaar voor een cocktailparty of voor een hip beatfeest. Maar goed, ook in bed dien je er tegenwoordig piekfijn uit te zien. En dat betekent niet alleen een fraai hemd, hansop of négligé, maar ook een zgn. kmllenyiuts (voor de rollers). Een ander snufje is de steekzak in het nachthemd: voor de zakdoek, een pocket of misschien wel voor de krul- lenmuts. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. M. den Draak heeft donderdag tijdens een bijeenkomst bij hem thuis publi cist A. Bijl Mz, het eerste exemplaar aangeboden van bet tweede deel in de serie Beeldverhaal van Vlaardin gen. De titel van dit prentenboek luidt „Leven en bedrijf in de oude stad". Tevens zag een gedichtenbun del van Cor Don het licht. Belde uitgaven van Boekhuis Den Draak zijn met ingang van vandaag in de handel. Het is niet verwonder lijk dat beide boeken op dezelfde dag verschijnen. Ze vertonen namelijk de ze overeenkomst, dat èn het prenten boek èn de gedichtenbundel de ro mantiek van het verleden ademen. Bij de samenstelling van dit twee de beeldverhaal is opnieuw een keu ze gedaan uit de prentverzameling' van het gemeente-archief* en uit verscheidene particuliere collecties, onder meer uit die van "de heer J, Sluimer. Verder heeft waarne- lend gemeentearchivaris A. Soete- man medewerking verleend. Het tweede deel van-het Beeldver haal van Vlaardingen wijkt op een paar punten af van het eerste. Zo Is het vandaag verschenen prentenboek gebonden aan de beschrijving van de prenten, aan de historie daaraan ver bonden is meer aandacht besteed en verder zijn enkele korte gedichtjes en versjes opgenomen. Het beeldverhaal bestaat uit over de honderd foto's en tekeningen, die de mensen en hun bezigheden tot on derwerp hebben. De meeste nadruk valt op de tijd rond het jaar 1900. Onder meer is aandacht geschonken aan de landbouw, jacht en zoetwater visserij, bedrijvigheid rond de zeevis serij, de Vlaardlngse koopvaardij, de scheepsbouw, de handel in haring en vis en aan de zogenaamde droge en natte kuipers. De oplaag van het eerste deel (2500 exemplaren) is bijna verkocht. Het Van een onzer verslaggevers) VL VARDINGEN Dondetdag- avonc 16 novemberstart om acht uur :n hel verkeerslokaal van het bureau van politie aan het Delftseveer de tweede vijfweekse verkeerscursus van dit seizoen. 'Voor leden van de Vereniging voor Veilig Verkeer zijn aan het volgen van deze lessen geen kosten verbonden. Niet-leden betalen een rijksdaalder. Gegadigden kunnen zich dagelijks opgeven aan het politiebureau. VLAARDINGEN Geboren: Coenraad zv P Dijkshoorn en S Eigenraam, Rozen- iaan 75: Adriana dv F Dijkshoorn en S Eigenraam, Rozenlaan 75: Rodrick zv L de Munnlk enCPf Berkhout, Kemperstraat 39. Edwin Nico zv N den Held en T SCHIEDAM De 32-jarige schip- oer C. A Buis, wonende aan de Grintweg in Moerdijk, stak vrijdag middag samen met een medearbeider bjj het verlaten van zijn vaartuig dat in een haventje bij de Benelux- tunnel te Schiedam ligt, te voet de ryksweg 20 om. Dit is namelijk de kortste weg naar het station Vlaar- dingen-Oost. Toen uit de tunnel een persoren- auto naderde kon de medearbeider nog nèt aan de kant van de weg ko men maar de autobestuurder, de 55- jarige K. v. R. uit Vlaardingen kon de schipper niet meer ontwijken, De man' werd aangereden en op slag gedood. Het slachtoffer was ge huwd. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 10 ds Koster, 3 ds Reen. Kethel: „De Ark" 9 30 ds Everaars, 5 ds Koster. Magnalia Dei Kerk 10 ds Van veen3 5 ds Everaars. „De Goede Haven" lo ds Banga, 5 ds Van Veen. Julianakerk 10 ds Reen, 5 ds Ban ga N P B Westvest 90, 10 30 dq Klaassen. Ned herv geref evang Nw Haven 155 10 ds Arcade: Bouwvakbond St. Jozef feest avond, 20 Irene: ReJsver Real, feestavond, 20, MagnalU Delkerk*. Oecumenische Baad van Kerken, broodmaaltijd, 18 Qdeon (Rotterdam). Jaarfeest Singeikwar- tler. 20 Opstandingskerk: Sociëteit De Teir- quasth, dansavond, 20. Sportfondsenbad: Watervrienden, dlplo- maz wemmen 1 en 2, 19 15. Bijkantoor ,.De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82 uitsluitend redactiezaken, tel. 263854, Agentschap Schiedam: mevrouw J. van Gog, Dr Zamenhofstraat 136a, tel 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnum mer polltic: 224863. Alarmnummer brand weer: 269123. GO GD: 26B2B0. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 26.78.74. Bijkant. „De Rotterdammer", smalle Ha venstraat 11, tel 346775 redactie: tel. 346775 Klachten bezorging; H. Verheij, Wag- nerstraat 42b tel. 343345, dagelijks van 13 30-19.30 uur en zaterdags van 18—19 uur. Alarmnummer politie: 344444, alarmnum mer brandweer: 3444444. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtvervui ling): 282807. Agentschap Maassluis: mevrouw N, Klein, Damstraat 13 (ook klachten bezor ging). Apotheek: v. d. Corput, Schledamseweg 83. Vlaardingen, te! 34 32.24. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11. tel. 2234 Boutv. Grote kerk 5 ds Bouw. Chr Geref: kant Sehied cartonage fabr 10 en 4 ds Bikker. Herv Gein: Grote Kerk 10 ds Hoff man, 5 ds Bouw. Bethelkerk 10 ds Wissink (HA), Oostandingykerk 10 ds Spaling, 7 ds Jansen. Vredeskerk 10 ds Groenewegen, 7 ds Groenewegen. Kethel- De Rank 8 30 ds vons, 10 ds vons. 7 ds verwaal. HOEK VAN HOLLAND Herv gem: 10 ds Schoeneveld, 5 ds verschragen. Gerei: 10 en 5 ds Bel. Herv evang: 2 30 ds vroegin- dewey. Vrijz herv: 7 dr Buitkamp, MAASLAND Herv gem: 10 'en 7 ds Keijzer. Geref: 10 en 7 ds De Jong. MAASSLUIS Herv gem- Grote kerk 10 ds Kalkman, 7 ds Vogel, rchthuscentrum 10 ds Visser. Gem huls 9.30 dhr v d Pol. Geref: Immanuélkerk 9 30 ds Duursema, 4 30 ds Aaftlnk Maranathakerk 9.30 ds Aal- tink, 4 30 ds Duursema. Andreaskapel 7 ds Aaftlnk Geref vrijg: 8 30 en 5 ds Keizer. Chr gerei: 9 30 en 3 ds Leendertse. NPB 10 15 ds Beukman. Leger des Hells: 10 en 7.30 dienst, fi.43 open! samenli ROZENBURG Geref gem: (In Poortu- gaal) 10 en 3 30 leesd. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk 0 en 10 30 ds Blesbroek, 5 dhr Den Drask; Nieuwe Kerk 10 dhr Van Zetten, 5 ds Van Veen, Bethelkerk 10 ds Nauta (HA), 7 ds Nauta. Immanuelkerk 10 ds Hoorn, 7 ds Hoorn HA: Rehobothkerk 10 ds Bos. 7 ds Kievit: Ichthuskerk 10 ds De Jong, 7 ds De Jong HA; Holykapel 10 30 ds Meijer; Holyzlekenhuls 9 gerei predikant: Zonnehuis 10 ds Van Veen, Triangel 10.30 ds Van der vloed Geref Kerk: Oosterkerk 10 ds Tiemersma, 5 ds Kouwenhoven; Em- mauskerk li, ds Lever. 5 ds Everaars: Holy kapel s ds Kouwenhoven. 5 ds Tiemersma: Pnlelkerk 9 en 10 30 ds Ter Hart, 5 ds LeveiMaranathakerk 10 ds Everaars. 5 ds Ter Hart; Holykapel 9 ds Tiemersma, Chr Geref Kerk: Emmastraat 116, 10.45 en 5 ds Van de Veer; Philips de Goedesiraat 162 8 ds Van de Veer, 2 45 ds Bouw. Geref Gem: Westnieuwland 56, 10 en 5 ds Hu sman Oud Geref Gem In Ned: Dijksteeg 6 m en 5 dienst Rcmonstr Kerk en NBP: Hoflaan hoek Emmastraat. 10 ds Postma. Vermeer, le Maasbosstraat 1; Anthony Ar nold, zv T de Groot en S A van der Vermeer, le Maasbosstraat 1; Anthony Ar nold, z.v. A. de Groot en S. A. van der Kaaden. Joh v BIjnenstraat 27. Overleden: Marlnus den Ouden 66 wedr v M Parre, Rotterdam, Hamakerstraat 78. Getrouwd: Marl Drooger 39 en M H BUrckel 33: Cornells Johannes f'ranclscus van veen 44 en Marlanna Adriana vink 24; Hendrlkus Kop 30 en Catharlna Maria van Rutten 30; Dirk Schoon 18 en Teuntje Elisabeth van den Berg 17; Antoon Kop 22 en Wiüempje Huljeer 23, MAASSLUIS Geboren: Cornells Jan, xn v C de Heer en P J wuüster, Esther, dr v A van Geest en C J D de Munck, Marie-Louise, dr v F M W Wilschut en J L, van den Boom, Daniëlla, dr v D C F Poortman en E Hartog. Ondertrouwd: L A van der Hoest en 1 M van Toor, D F Hoischer en K Quak, S P Hoogerwaard en J m Kalkman, G w van Dijk en C Paalvast, J Oudshoorn en w Post. Getrouwd: H van Beest en J H 't Hart. overleden:Johanna Rietdijk, echtg van G Groen, 78. MAASLAND - Lentinga en van HOEK VAN HOLLAND J. J. van Lonkhuysen, tel. 01747 - 2S27. MAASLAND P. Noordam, tel. 01899 - 2035 MAASSLUIS G. A. van de Poel, tel. 2900 ROZENBURG HF. Ponne, tel. 01889 - 200). SCHIEDAM J. van Buren. tel. 155050. J. Moor. tel 269880 L. B. E. van Hoogen- huyze, tel. 268087. VLAARDINGEN H. A. Imhoff, Verpl. Chassépln 6a, te! 343562 M. Prins, W. van Hogendorpln, 28. tel. 346264. Geboren: Arjanne dv J .iga en van G K Jensma; Hendrlkus Jacobus zv L J Jcrdaan en van M M Schouten: Arle Coenraad zv p J Keijzer en P M Elsberg; Ferdinand ImmanuSi zv A J Schoppers en van A z Molengraaf; Michel Martin zv G Vroombout en van M van der Endt; Ard Paul zv A Moerman en van H van der Pijl. Ondertrouwd; C van der Kootj 22 en D H Ros 22; H Parre 23 en I E Koalsle 19 ^Getrouwd: A Buitelaar 24 en D Veerhoek SCHIEDAM Ondertrouwd: A J M Blan- ken3teln, 22 en M H Batenburg, 23; E van den Brand, 21 en T M van Eek. 20; c van Haatten. 38 en T van der Wel. 28; J Kloens, 28 en C van Eden, 22; J Koender- man.' 22 en A van Eijk, 21; 'A P Lagendijk, 18 en K M Molendijk, 17; J van Leeuwen, 21 en B K Kootje, 20; A van Loenen, 26 en H A A Wanders, 27; w van der Most. 27 en E van der Leek, 10; G J A Mulder. 22 en R R weerman, 20; P J van Oordt, 38 en N Tams, 34; J p Pors, 20 en J M Doesburg. 20. J J H Roessen, 27 en T A M Boks. 22: P G Roodkerk, 25 en A H Westdorp, 2i: p H M Speeimel/er. 21 en 1 Kooijmann, 18, J J Vogel, 26 en H Verhaar, 21; A C M Vollebregt, 24 en M Kerklaan. 18: A A Warble, 24 en G H Broer, 23 Getrouwd: C P Beukers. 26 en H S Verschuur, 21: J Jansen, 21 en E G Lemson, 21: F A J van Kuijk, 27 en H T J E Kouwenhoven, 23; W van Mourlk, 42 en D Hllbron, 25: M A WiUemsen. 20 en E Roovers, 20; A B J Seholte, 19 en L O Brom. 17; M Coster, 21 en R Egberts, 20; A van den Hoek, 25 en J G van Rijswijk, 20; p M Brouwer, 21 en M H van Buijtenen, 21; J H van Cranenburgh. 28 en O J Sehut. 2i; R j G Andersom 22 en J E Mekes, 23, Geboren: Harm, zv K Klopman en M A op 't Holt; Tanja H, dv A J R Siemons en A T Hageman; Remco M, zv P van Driel en W Stopels: Jeannette M J. dv c J van Merwljk en M G A van Sebllle; Betmer J. zv W G Swarts cn E J Schippers. Overleden: J Poppellers, 74; C J E de DEN HAAG In zijn antwoord op schriftelijke vragen van het Twee de Kamerlid mejuffrouw rar. A. M. Goudsmit (D'66) betreffende de uit- wyzing van de Spaanse timmerman J. M. R. Felgar, 22 jaar, deelde de minister van juistitie mede, dat de vreemdelingendienst der Rotterdam se politie daarbij niet heeft gehan deld overeenkomstig de voorschrif ten. De minister acht dit niet juist en zegt, dat maatregelen zyn getrof fen ter voorkoming van dergelijke voorvallen. De Rotterdamse rechtbank heeft de timmerman In september vrijgespro ken van een zedenmisdrijf en reeds toen hij voor de rechtbank ver scheen zijn onmiddellijke mvrijheids stelling uit voorlopige hechtenis ge last. Niettemin heeft de Roterdamse vreemdelingenpolitie, abusievelijk in de mening dat de Spaanse timmer- tweede deel zal vermoedelijk twee maal in 1500 exemplaren verschijnen De prijs is f 17,50. Er zijn plannen voor een derde deel, dat mogelyk een beeld zal geven van de ontwikkeling van Vlaardingen na de Eerste We reldoorlog. Het gedichtenbundeltje van Cor Don, muziekleraar en beiaardier te Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam draagt als titel „Mij ligt de zee nog nader". De heer Don heeft al vier werkjes op zijn naam staan. Zijn nieuwste bundel bevat 32 gedichten over de zee of over Vlaardingen Schiedam en Hoek van Holland. De prijs is 4,90 m AL DAT gejacht, is een kreet die ik de laatste maanden meer en meer hoor. „Ja meneer dat is de tijd", zegt men dan. Ik zal de laatste zijn dat tegen te spreken, maar soms bekruipt mij het gevoel dat het een verontschuldiging is voor het gedrag van het publiek. „Ja u moet maar niet op m'n kle ding letten, want ik ben in de tuin aan het werk", is een opmerking die geheel parallel loopt. Mag ik een beetje moraalprediker zijn? „Mensen verontschuldig u niet voor uw doen en laten. Ga gewoon uw eigen gang en liat u niet opzwe pen. Stelt u zich eens voor dat Jan Krant dat ook deed. De kans daar toe is niet denkbeeldig als u alleen al aan de titel van dit rubriekie denkt. Bij mij komt dan wel eens de gedachte op „Loop ik aan de lijn van baas publ ek". Als ik my zou moeten laten meeslenen dan was dit lijntje al lang verbroken geweest. Jachten meneer, dat is een mode term, evenals „Ergens heeft hij ge lijk". Of „Die zaak is zeker reeel". Gebruik gewoon uw eigen woorden. Misschien staat het wat minder inte ressant maar aan de andere kant kunt u dan recht maken op een personality, pardon, ik moet zeggen persoonlijkheid. In een tijd van massacommunica tie, massabeïnvloeding en alles wat nog meer in massaverband gebeurt, zal een accent op individuen zeker welkom zijn. U moet zich dan wel realiseren dat een eigen standpunt twee moge lijkheden tot consequentie heeft: ol u krijgt aanhangers en mensen die u bewonderen, of mensen die u niet au serieux zullen nemen. Dat gokje zult u echter moeten wagen om niet mee te hoeven doen aan het ge jacht Vraag proefles net langspeelplaat voor f 9.90 '•43RAVENUNDSEWEG 620 - SCHIEDAM TELEFOON 010-263919 VLAARDINGEN - Burgemeester nu:.. X Heusdens is maandagmiddag verhindera zijn wekelijkse spreekuur te houden. SI VLAARDINGEN - De verzameling va» e Historische Vereniging vlaardingenu - verrijkt met strijkbout, stroopkan en beo- dekwast van de heer T. Erketens De heer A. de Heer heelt een waterstcl cP houten plateau, zwarte wollen omslag sock en lange blauwe kuiperskousen gescnon ken. MAASSLUIS De bevolking va» Maassluis ls In de periode van l tot I november toegenomen van 21,788 tot 21.930 personen SI MAASLAND De Maaslandse v/inkc- ersverenlBlng heeft in verband met oe St.-Nleolaasaotle vrijstelling: verkregen van de bepalingen van de winkelsluitingswet 1951 voor het tijdvak van maandag 2» tot woensdag 28 november tot 21 uur. HOEK VAN HOLLAND Met ingang van vandaag Is de volgende regeling voor de winkelsluiting van kracht geworden. Verplichte maandagmorgensluiting (tot 11 uur) voor supermarkets, sportartikelenza ken. textiel- en schoenenwinkels, verplicn- de bloemenzaken en woensdag na zijn de levensmiddelenwinkels, drogisterij en, melk- en zuivelhandels, slijterijen en groentezaken aan de beurt voor sluiting- HOEK VAN HOLLAND De IJsclub noudt donderdag 16 november om 20 uur een vergadering in Hotel America, in hoofdzaak komt het gebruik van de nieu we Ijsbaan aan de orde, fl HOEK VAN HOLLAND De Inwoners rijgen dinsdag 21 november de gele gen heid vragen te stellen aan de wijkraad, die dan in een openbare vergadering bijeen komt in Hotel America om 19 30 uur. OP dè bijeenkomst wordt onder meer een voorstel besproken van de heer L. van der Houwen tot de bouw van een tweede gym nastieklokaal. v man zou zijn veroordeeld tot een straf gelijk aan het voorarrest, hem nog voor de rechterlijke uitspraak.,, het land ultgezt als ongewenst vreemdeling. i - 'AcA-j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2