4 Jongeren over Rome In woord en zang Nieuw m AGENDA mi t heetman Sint wacht zaterdag grootse binnenkomst mannen redden drenkeling uit haven Velen reden door rood licht Huize Spaland vierde eenjarig bestaan m Hoofd Willem de -Vroeg feest van gouden echtpaar ROLEX met pensioen r™ r Gerei, jeugdhuis Burgerlijke stand gaat open Twee gewonden bij botsing gentlemen prefer nubeduid end goedkoper Jit Forumavond van scheidsrechters Damclub Schiedam boekte weer ivinst Jeugd „over de dam" naar De Pelikaan Sizo-bazaar leverde ruim 6.000,op Fraaie successen voor Juliana Loop der bevolking Inbrekers maakten 550,buit IBBiSiiill* WERKGROEP VOOR PENSIONAAT VAN „PHILADELPHIA' Voor TSF begint badmintonseizoen t sinterklaas PI SCHIEDAM De oecumenische broodmaaltijd,. die zaterdag avond in de Magnalia-Deikerk werd gehouden, is uitgegroeid- tot €en geslaagde evangelische ontmoeting tussen jongeren. In de tafelgesprekken stond centraal het thema: Home-Refor matie. De 70 deelnemers hebben uitvoerig en openhartig'met el kaar gedebatteerd naar aanleiding van korte inleidingen van ds. A. Steinhart en pastoor N. J. Donkers. Beide sprekers gingen de praktische vragen van deze tijd niet voorbij. Radicaal; Btzwering? Standpunt 'f (indaag en morgen ■en flag olijks Jïïi edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. Lijnbaan 92 - Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam SCHIEDAM Sint Nicolaas arriveert zaterdagmiddag 18 november om half twee aan boord van „De Onrust" onder leiding van schipper R. Smits in de Voorhaven. Schipper C. J. M. Lócman met „De Bonanza", schipper P. Smits met de „Antje" en schip per A. Ouweüng met de „Teu- marco" zullen de kindervriend met zijn gevolg van Zwarte Pieten escorteren. sn - ftÈt SCHIEDAM Drie mannen hebben zaterdagmorgen de 54- jarige schilder B. W. J. v. d. M. uit de Nieuwe Haven ge red. Het waren de 36-jarige chauffeur J. W. van O. uit Vlaardingen, de negentienjari ge K. F. M. Vermeulen uit de Anthonius Duysstraat en de 48- jarige K. M. Koppenhagen uit de Nieuwe Maasstraat in Schie dam. TOESPRAKEN I AFiBfffiSMBS BLO-school in impasse. Komt ook voor U In onze Parfumerie afdeling ver» kochten wij in het. afgelopen seizoen dezeschotsllnnehjchoe- nenzakken bij honderden voor precies 5.75. peze prachtige solide schoe nensikken, van schots-geruit linnen, met zware transparant voorzakken, waar de grootste herenschoen in past... met ruimte voor 6 paar schoenen, koopt U nu voor nog géén drie gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze ideale schoenen- zakken voor 6 paar schoenen, geheel contrasterend afgepaspelt en met stevige ophanghaak, voc ty. Cttn ttl, of schrift, bat. Ds Steinhari sprak met name over de concrete situatie in Schiedam. „Er heerst wantrouwen over en weer, al zijn wij tiet stadium, dat Rome de hoer van Babyion zou zijn, te boven. "Wij zijn bevreesd voor een jezuïeten- mentaliteit en wij zien het gevaar (Van een medewerker) SCHIEDAM i Het hervormd rusthuis „Huize Spaland" bestond zondag precies een jaar. De bejaar den van-dit rusthuis-hebben van deze verjaardag ook iets gemerkt Zater dag kregen zij een ruikertje bloemen, die het bestuur en de directrice aan boden. Zondag- was er een lekkernij bij de koffie en ook het „toetje" bij het middagmaal was anders dan an ders. De bejaarden hebben het in Huize Spaland dan ook uitstekend naar de zin. Er heerst een gezellige sfeer, de omgang met elkaar is goed, en er is veel gezelligheid. De dagsluitingen worden afwisselend door ds. W. Vons en drs. E. Verwaal verricht. van het politieke machtsinstituut'.',: zo zei de predikant. Ds. Steinhart vertelde- voortój dat verontruste christenen hém hadden opgebeld uit vrees, datds. Wissink „zijn gemeente opeeri presenteer blad aan Rome zou uitleveren",1 In- dit verband- -stelde de predikant de vraag of christenen elkaar, als broeders en zusters -willen accepte ren. Mag een kapelaan op ojize kansel komen? Hebben wij de durf dat wat ds. Wissink in Zuid.begdn, uit te breiden tot éen 'evangelische ontmoeting? Pastoor Donkers'vuurde ook. een serie vragen af op.de' jongere deelne mers. Hoe moeten wij persöonlijk'en als kerk de oecumene bevorderen te midden van een wereld, die in brand staat? De pastoor had een enquête gehóü- den onder 365 rooms-katholièke.' jon geren. De uitslag was-onthullend:. 350 van hen zagen geen: verschil-'tussen 'een dominee en een pabttvnr. Pastoor Donkers wil naast praten (Van een onzer verslaggevers) VIAARDINGEN Zo lang in de kerk is gezongen heeft de kerk ge aardheid om -te zingen;-Dat -is.'een van deuitspra&cn van dichter. Sehul- te Nordholt tijdens een bijeenkomst, die vrijdagavond onder grote be langstelling-in Triangel is gehouden. Onderwerp van discussie was het nieuwe kerklied. Deze .tweede avond in de serie „De .grote veranderingen in deze tijd" is eenboeiende geworden. Boekverko per Aart Pontier,.die' de serie heeft, samengesteld, sprak een kort inlei dend woord. Daarna was het woord aan prof, dr..SchulteNordholt Hij legde allereerst het -accent op de vrees die bij kerkmensen, heeft bestaan en nog bestaat, nieuwe gezan gen'te zingen, die niet de tekst van de bijbel'Vin' dichtvorm op; de voet volgen. Nog niet zo lang geleden was in de kerk alleen de psalmberijming toegestaan.. Men-vond het zingen van gezangen iets lichtzinnigs, Prof, Schulte .Nordholt -probeerde duidelijk te maken, dat door de-eeu wen heen, bij 'de .mens de angst heeft geleefd, dat zij door het zingen iets; heiligs 'zouden a'antasteruHij; vertelde het verhaal van de kloosterling 'die in een kerk mensen hoort zingen,en daarvannog geheel vervuld de - abt. vraagt, waarom- 'dat nooit in het Klooster gebeurt'V/ Dan antwoord'de abtr „Moeten'wij' onszelf voor God opblazen, alsof wij' 'koeien zijn? Nee. Wij dienen met een verbrijzeld hart voor Hem te gaan staan.en te zwijgen!" Ook Augusiines heeft zich afge vraagd of het zingen een soort zins begoocheling is, een bezwering, iets heidens. Hij had het voor en tegen afgewogen en voor het zingen - geko men. Ambrosius is overigens verweten dat hij toverzangen dichtte. Hij zou het volk willen-bedriegen - met zijn bezwerende hymnen. Het was echter niet zijn bedoeling emoties los. te ma ken, maarde mens te sturen in een bepaalde richting. De heer Schulte Nordholt zei dat het kerklied niet moet ontaarden in individuele poëzie, die misschien heel mooi kan zijn. Het gezangenboek dient te bestaan uit traditie en ver nieuwing. De kerk van alle tijden moet daarin spreken. Van dit standpunt is hij samen met de dichters Guillaume van der Graft, Ad den Besten, Muus Jacobse, "W. J. .van der Molen, Martinus Nijhoff en ds. Jan Wit uitgegaan bij hef sa menstellen van de nieuwe psalmberij ming. Ook in dé hervormde 'proefbun- i del met-102 gezangen, heb,zogena|m- i de rode boekje, zijn de samenstellers j bij dit standpunt gebleven. Hierin zijn vertaalde of bewerkte gezangen opgenomen van Griekse hymnedibhters, Ambrosius, de mysti- cus Jan Luyken, maar ook van de moderne dichters zoals Muus Ja- s co'ose. Schulte Nordholt nam met de i zaal enkele gezangen door. Ook het 'hervormde kerkkoor Cantate Deo on der leiding van Cantor-organist Jo- han Groen "zang zeer muzikaal enikele. nieuwe kerkliederen. De heer R. Veelenturf, medewerker Ivan de.dïohter Huub Oosterhms, ver télde over hét werk van de Werk groep voor Volkstaalliturgie in I Amsterdam. Ook de röoms-katholie- ken zijn op zoek - naar het nieuwe kerklied. Met'.zijn heldere bariton gaf hij enkele voorbeelden van het resiil- 'taat, dat Huub Oosterhuis en pater Van Kilsdonk samen- met studenten; len in samenwerking met een musicus hebben bereikt. Atca4«: De verzamelaar, ruilbeurs, 19.30: Cnr. soc. Belangen: I.S.W.. cursus ass. «conom, 19; Nee. Chr. Bond van Over- neidspers, vergadering. 20; Irene: Aqua- zauna, bijeenkomst. 20. Arcade: EHBO, cursus. 19.30; Ned. Bond van Vogelliefhebbers, bljeenlcomst, 20; Mag- oalia Deikerk: N.C.V.B.-Nleuwland, verga dering, 20. «jbm, Agencscnap „■=- vrouw j. van Gog, Dr. Zamenhofstraat ~®ai telei 152-100 (ook klachten bezorging). Alarmnummerpolitie: 224666. Alarmnuns- ®er Brandweer: 269123. GG 4 GD: 269290. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. «h 26-16.74. Nog nooit kocht U zo'n prach tige, moderne foundation ais deze... voor nog géén tientje. Daarom Is dit een zeer bijzón dere aanbieding, 'n luxe corse let, mét voorgevormde cups, uit de series tot 18 gulden, die Uw figuur tot in de perfectie corri geert... Morgen verkopen wij deze cor selets van tule elastiek, met stretch schouderbandjes en bij zonder prettige en stevige pas vorm. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze corselets voor japonmacen 42 t/in 50, in witenzwart^ B en C cups, voor Citn tai. of schrift. b*st. sasii en denken met elkaar, ook radicaler zijn. Waarom erkennen wij eikaars ambtsdragers niét? Tijdens het gesprek bleek, dat ook enkele jongeren die kant willen op gaan. Men vond bijv. één maaltijd per jaar te weinig om tot een diep gaand contact te komen. De jongelui meenden, dat het te veel bij praten blijft, „het is nu slechts een broodje oecumene". Onder de deelnemers waren de pre dikanten D. J. Spaling Dzn., H. J. Groenéwegen, J. C. van "Veen en le den van verscheidène 'kerken. (Van een medewerker) SCHIEDAM Na de geslaagde fo rumavond vorig seizoen in Musis Sa crum, met als leden enkele „kopstuk ken" uit de sportwereld, houdt de Schiedamse Scheddsrechters-Vereni- ging (SSV) donderdag 7 december opnieuw een forumavond. Dit keer in de kantine, vande v.v. Schiedam op Harga. Forumleden zijn de volgende sportmedewerkers van diverse dagbladen: Bestebreurtje (HW), Piet Bul (Havenloods), Dick v. d. Polder (Het Parool), .Bas van Boc- hove (HVV), Lies. Mast (De Rot er- dammer) en Jaap Molendijk (Het Pa rool). lieden van alle plaatselijke sportverenigingen zijn welkom, even als'andere belangstellenden. De bij eenkomst begint om half negen. MAASSLUIS Woensdag is het echtpaar J. Vijfwinkel (74) en D. Vijf- vinkel-Kok (79) vijftig jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan werd zater dag in het Ichthuscentrum" een fami- liefeest gehouden, waaraan een recep tie vooraf ging. De heer Vijfvinkel kan men nog dagelijks'in Maassluis-zien lopen én wanneer het weer het toelaat gaat hij zelfs nog wel fietsen naar Hoek van .Holland. Mevrouw Vijfvinkel komt om gezondheidsredenen niet zo veel meer buiten, maar, zo zegt zij, wij wonen in onze bejaardeüwoning aan de Geerkade 29 naar ons zin en nét is er rqstig. x.' -.-"je i k."„: i'. Die rust "hééft net echtpaar Vijf vin-: kei wel verdiend, de bruidegom heeft tot zijn 67ste jaar gewerkt, ais tim merman en de bruid heeft steeds een groot huishouden te verzorgen gehad, daar uit "het huwelijk tien kinderen werden geboren,'die alle lióg in leven zijn. Vijï* kinderen wonen er in Maassluis en dè óverigen 'jl Vlaardin gen, Oegstgeest, Nijmegen, Öostvoor- ne en Zuilen. Het bruidspaar heeft 27 kleinkinde ren en één achterkleinkind. Een zeer chic horloge, geschikt voor iedere gelegenheid. Een officiële chronometer met automatische opwinding door Rolex Perpetual rotor mechanisme. Perfekt beschermd tegen water, stof en vuil door de beroemde Oyster kast. Gegarandeerd waterdicht tot op 50 meter. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. ROLEX OYSTER PERPETUAL vanaf 485,- Aan boord van de schepen zorgen Rijnmondband. Gusto's Harmonie ver eniging en O.B.K. voor de muziek en de Schiedamse Zeekadeiten geven de Sint een ere-escorte. Na de afvaart worden alle schepen tegelijkertijd geschut in de Bui- tensluis. De Havendienst zal ervoor zorgen dat de Hoofdbrug, Orar.jebrug en Kip- pebrug worden opengedraaid. Om twee uur wordt geëmbarkeerd voor het pand van Itho aan de Nieu we Haven- Direct na de ontscheping gaan de Sint en zijn gevolg achter de muziek van St. Radboud via de Nieuwe Ha- IPn 411 n-t KnnM 'vsri .1» J SCHIEDAM Het hoofd van de Willem de Zwijgersehool," St. Lüdui- nastraat 35* de heer A. de Jong, gaat op donderdag 30 'november met pen sioen. De oudercommlssie zal hem die dag in Musis Sacrum een receptie aanbieden. De heer De Jong wordt opgevolgd door de heer De Waard. De heer De Jong is op 14 november 1902 in Ridderkerk geboren. Reeds vroeg stond hij voor de klasf'.ép 2 mei 1921. Via het mulo-onderwijs werd hij in 1961 hoofd van de Willem de Zwijgersehool. Al jong werd hij éen-vurig" aanhéii- ger van de socialistische beginselen. Zo was hij voorzitter van de vrijzin nig-christelijke jongerenbond-, 'daar naast secretaris van Kerk en Vréde, bestuurslid van de socialistische on derwijzersbond en secretaris van de Schiedamse Onderwijzers Toneelvere niging. Ook is hij 23 jaar bestuurslid geweest van Hermes-DVS. Sedert 1959 is de heer De 'Jong - voorzitter van de Schiedamse Bond voor Licha melijke Opvoeding. (Van een medewerker) .SCHIEDAM Ook tegen het Rot terdamse Excelsior wist de Damclub Schiedam winst te bpéken, waardoor de Schiedammers met nog, i. een wedstrijd te spelen zelfs nog promo tiekansen hebben. - Vreewijk is leidermet elf plinten uit zeven wedstrijden en de. Damclub Schiedam deelt met ondermeer.- D.OS en Constant 2 de tweede, derde en vierde plaats met 7—9. Verliest Vree wijk dus de laatste wedstrijd en wint de Damclub Schiedam dopderda^ van Constant 2 (in Rotterdam, te; spelen) dan zit er nóg .een beslis singswedstrijd in. De uitslagen van de wedstrijd te gen Excelsior (119) luidden: L. Vrij land T, Molendijk' 02, J; C. O- nink P. v. Leeuwen 11, C. den Boer C. I.Groenenboom 20, M. den Houting L. F. v. Breemen 0—2, W. C. Heuvelman J. Graven- kamp 2—0, M. Veldt H. v. Bree men 02, J. J. v. Kuyk J. Knoop 20, C. W. Sleeuwenhoek J. v. Leeuwen 2—0, B. Quist A. Neder- veen 20, H. Willemsen C. Lam- mersma 0—2. SCHIEDAM Geboren: Latlf z.v. S. Aksu en A. Tatar; Alle A. z.v. G. de Meer en J. Melndere; Esther G. d.v. J. M. van der Toom en G. A. van EHeren; Bydla'C. d.v. D. Elderkamp en P. C. de Boer; Ingmar d.v, A. w. van Berk; en E. J. 'M. I. H. van der Wel): Blanea d.v. K. L. J, Lems en J. Limburg;Erna- d.v. H.r M.; Wisselaar eti A. M. Nordblom. Overleden: N. Menze. 76 j. wed. S. Hout man: J. van Piest, 69; F, Esbaeh 2 dgh; G. Martvcldt. 66; F. H. de Kaper, 68. VLAARDINGEN Ds. ,T. Goumare, stafmedewerker voor het open jeugd werk: van hét landelijk centrum; voor geref. jeugdwerk, zal vrijdag avond; 17 november om acht uur het gereformeerd, jeugdhuis aan de Schiedamséweg 49 openen. De vol- gende middag zal de Centrale Gere formeerde Jeugdraad om drie uur het tehuis overdragen'aan de jeugd. Dé gemeente heeft hét pand, waarin voorheen de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas was gevestigd, voor 2.400 per jaar in huur, gegeven tén behoeve van het open jeugdwerk. Déze huurovereenkomst is voorlopig tot eind december 1970 van kracht (Van een medewerker) VLAARDINGEN In verband met het gereedkomen van- de directe voetverbinding naar het ontmoe tingscentrum „De Pelikaan" hebben veel inwoners van de wijk Holy zater dagavond. het tegelpad ingewijd 'door een kijkje te nemen in het gebouw waar een Dans-in werd gehouden. Toch waren het meest jongeren, die het motto: „Kom over de dam" waar wisten' te' makén. Er werd 'de gehele avond gedanst op de muziek van hét dansörkest The Miscarries, dat uitsluitend beatmuziek bracht. In het ontmoetingscentrum wordt het komend weekend een fancy-fair gehouden waarvan de opbrengst tén goede zal komen aan het St. Nico- laasfeest voor de Holy-jeugd. SCHIEDAM De Sizo-bazaar die woensdag en donderdag in de Magna- lia Deikerk werd gehouden,, heeft ruim 6.000 opgebracht. Dit is onge veer 500 meer dan verleden jaar. ■De opbrengst wordt .verdeeld onder de gereformeerde kerken in Schie dam. SCHIEDAM Het beperkte volleybal competitie-programma heelt Juliana toch een aantal fraaie successen opgeleverd. Het eerste damesteam behaalde vla de setstanden 15-7 15-12 en 15-8 zijn vierde achtereenvolgende overwinning. Het Is een aantrekkelijke wedstrijd ge worden waarbij Juliana vooral door sterk aanvsdlend spel het goed spelende B.H.C. op de knieën kon krijgen. Slechts In de tweede set heeft BHC de homogene Julia na ploeg echt kunnen bedreigen, maar dank zij een 'uitstekend spelende Mieke Marges wist men dit gevaar tijdig te ke ren. ~Het tweede herenteam heeft nu eindelijk de goede cadans te pakken. Dit door bles sures geteisterde team wist tegen E.V.V.c. in Vlissin-gen .een 3—0 overwinning te. beha len. Slechts 49 minuten had Juliana nodig om via de setstanden 12-15 10-15 en 9-15 de tweede achtereenvolgende overwinning te behalen, vermeldenswaard was het goede spel van Hans de Kok en Hans schreutel- kamp. Het meisjes A-team heeft met een ge lijkspel I—li het kampioenschap van Bot terdam behaald. Na verlies in de eerste set 10—8 moesten ze de tweede set met ten minste ld—T winnen. Met bewonderens waardige -kalmte wist dit team deze set met 10—5 te winnen. Dank zij dit resultaat .gaat Juliana, de afdeling .Botterdam verte genwoordigen op de eerst volgende districtskampioenschappen in Den Haag. SCHIEDAM In de Mgr. No- lenslaan bij de Meesterstraat is zon dag de 51-jarige bedrijfsleider J. J. van G. aangereden door de bromfiets van de achttienjarige F. C. L. van H. Met hoofdwonden en een hersenschudding moest de man in het Gemeenteziekenhuis worden opgeno men. De bromfietser viel ook en liep een wond aan zijn slaap óp. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdag zijn de auto's van de 58-jarige transporteur J.'C. van G. en van de 27-jarigé J. M. B„ met eikaar in botsing gekomen bij de Lekstraat. De transporteur zag bij het parke ren van zijn wagen niet de andere, naderen waardóór het ongeluk ontstond. De .echtgenote van Van G. moest met rugklachten naar de' Dr. Noletstichting wordengebracht en '.kon daarna huiswaarts keren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 30 september telde Schiedam 82.671. inwoners, vier enveertig minden dan op 31 augus tus (82.715). Er werden 113 kindé ren geboren. Het aantal overledenen bedroeg 62. Er vestigden zich in september 285 nieuwkomers en er vertrokken 390 Schiedammers naar elders. 'Jr [■'«"Vrv:. P- - r A--V"' JE Van der M. kwam met zijn per sonenauto tegenover de Westfrartke- landsestraat in de Nieuwe Haven terecht nadat hij, rijdende op de Nieuwe Haven de uit de Westfran- kelandsestraat komende auto, be stuurd door de Vlaardinger J. W. van O. had willen ontwijken; een verkeerde manoeuvre deed hem ech ter in de haven belanden. Onmiddellijk begaven Van O. en de twee andere redders zich te wa- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDe. derde week in de actie van de Schiedamse politie op de Burgemeester/ van Haarenlaan heeft weer een groot aantal ver- këerszondaars opgeleverd. Ditmaal kregen 92 automobilisten een proces verbaal voor het rijden door het rode stoplicht. Voor de politie vormt dit aanleiding de controle-maatregelen onverminderd voort te zetten. ier, waarna zij de drenkeling op het droge wisten te brengen. De vier mannen werden naar het politie bureau aan de Lange Nieuwstraat ge bracht en daar van droge kleren voorzien. De auto, een Opel-Rekord, werd later ernstig beschadigd uit de haven getakeld. SCHIEDAM Een bedrag van 550 is in het weekeinde ontvreemd bij de Zuidhollandse Blikfabriek aan de Westerikade. Men was aan de ach terkant over een hoge muur geklom men en had vervolgens de buitendeur geforceerd. In het kantoor werd een geldkistje opengebroken en de in houd daarvan meegenomen. Zaterdagnacht heeft de politie in de Mesdaglaan drie jongemannen van 18, 19 en 21 jaar, aangehouden. Zij waren in het bezit van een paar handschoenen die zij even tevoren uit een geparkeerd staande auto aan de Vlaardingerdijk hadden ont vreemd. SCHIEDAM De Rijnmondbarid is uitgenodigd dinsdagavond te spe len bij de wedstrijd Feijenoord Arsenal. Een eervolle uitnodiging voor deze band, die daarmee weer een brok propaganda kan maken. ven, Vlaardingerstraat en Dam naar de Grote Markt, waar het Politie Mu ziekgezelschap staat opgesteld. Na de toespraken van de burge meester en de Sint wordt om tien minuten over half drie gestart voor de rijtoer, waarvan de route als volgt luidt: Lange Kerkstraat, Broersvest, Koemarkt, Hoogstraat, Grote Markt, Vijgensteeg, Spinhuispad, Parkweg, Noienslaan, Nieuwe Damlaan, Vlaar dingerdijk, Aleidastraat, Westfranke- landsestraat, Rembrandtlaan, P. J. Troelstralaan en Dr. Wibautplein, waar de stoet wordt ontbonden. De Schiedamse Reddingsbrigade be veiligt de route langs het water. Poli tie en gemeentewerken verzorgen de afzetting. t van250 af een produkt J^jTfjÊ VLAARDINGEN:;^ De afdeling:; Nieuwe "Waterweg-Noord vanPhiia- delphia gaat zich schrap zétten voor' een eigen 'huis voor alleenstaande zwakzinnigen. Het ;.is de bedoeling s •dat binnenkort een „werkgroep Pensi onaat" wordt opgericht/ „Het- besef is gegroeid,' dat men de handen nog meer ineen dient te slaan, wil men resultaten bereiken, in het belang van de geestelijk afwijken de kinderen van de protestants; christeli jke vereniging van ouders en vrienden van het afwijkende kind." De heer II. Schelienbaas zei dit in zijn toespraak tijdens de contactbij eenkomst in de Pniëlkerk waar de .grote" zaai geheel gevuld was met le den, donateurs en belangstellenden. De heer Schelienbaas; achtte het ge wenst dat de leden daadwerkelijk hulp verlenen, waarbij hij hóópte op meer mankracht om de oud papierak- tie tot een nog groter succes te ma ken. Van de op te richten werkgroep Pensionaat hoopte hij, dat deze met nieuwe inzichten en ideeën zal ko men, hetgeen 'hij zag als levensbelang van de organisatie. De voorzitter betreurde het, dat het er 'zo slecht voorstaat met de chr. bJ.o.-schooI. Lange tijd heeft men ge hoopt op een vleugel van de Wilhel- minaschool te Vlaardingen die daar voor verbouwd zou moeten worden. De pogingen daartoe zijn in een im passe geraakt: Vlaardingen stel$ geen geld beschikbaar omdat de school een dependance is van een school in Schiedam en Schiedam geeft geen geld omdat de school zich niet op Schiedams grondgebied bevindt. De bijeenkomst werd muzikaal op geluisterd door het muziekgezelschap Insulinde onder leiding van de heer H. de Jong. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de afdeling badminton van The Smashing Fel lows (TSF) is het nieuwe badmin tonseizoen van start gegaan. Defé TSF-afdeling werd tien jaar geleden opgericht en sloot zich meteen aan bij de Nederlandse Badmintonbond. Aanvankelijk tobde TSF met zalen- nood, maar de komst van de Sporthal Margriet bracht de oplos sing en vandaar de geweldige uitbrei ding. Toen -de Sporthal pas was ge opend telde TSF 32 leden, maar nu men op dc vrijdagavond zes badmin- tonbanen kreeg toegewezen is het le dental verdubbeld. TSF boekte de laatste jaren veel successen. De twee hoogste teams klommen op naar de eerste klasse van het district. Door de ui tb./ei ding van het ledental kon TSF met vijf teams deelnemen aan de competitie van de Nederlandse Badmintonbond. In het eerste team, dat uitkomt in de eerste klas A, is clubkampioene Els Meyer opgesteld met haar teamge noten Truus Westdorp, Harry Meyer en Wim van den Heuvel. Het tweede team wordt gevormd door Agnes Riet veld, Leidy Boon, Rob Goedvolk en de nieuwe sterke aanwinst Mark Broekhoven. De competitie verloopt voor het - eerste team nog niet zo succesvol. Tot nog toe werd een wedstrijd ge lijkgespeeld en de overige vier verlo ren. Vrijdagavond was DES 3 uit Den Haag op bezoek in de Sporthal en met 6—2 moest TSF het onderspit delven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1