i I I VOORLOPIG VOOR DRIE JAAR Voor de laatste maal .Stem des Volks SStassgs®6 Kringtentoonstelling J)ns Belanggeopend G. de Man (54) kreeg zilveren medaille afspeelapparatuur Ut lil d Morgen roept de klok m SMfë Open jeugdwerk gereformeerden kan beginnen Medische dienst Bijeenkomst over de leefbaarheid Burgerlijke stand Veertig jaar bij Unilever Tentoonstelling in De Visbank M7 n UITVOERING VAN MUZIEKSCHOOL MmÈÊÊÊ STRAKS ONDER ANDERE NAAM GRAAFSTROOM SsZs&i&SS&ZSZx DUAl, GARRARD, IENC0 en TRIOTRACK Dï DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 18 NOVEMBER 1967 1£ va Van mijn 2667 zwartepieten leerden er 2666 zomaar spelen met Stef Meeder's orgelcursus op grammo foonplaten. De 2667e. kon reeds spelen. stef meeder n.v. "WWi 5? 9?' VLAARDINGEN Het con cert van de „Stem des Volks", vrijdagavond in de Stadsgehoor zaal gegeven, zal in de geschie denis van het Vlaardingse koor een bijzondere betekenis hebben, zoals 'hieronder zal blijken. Dat niet alleen, omdat de avond in deze tijd van fusies ook een ster ke samenwerking toonde, in zo verre vóór de pauze het Ned. Herv. Rhoons Kerkkoor en na de pauze het Westlands Man nenkoor de gelederen,versterk ten. Op ziju best melk heerlijk boter vers kaas kostelijk VLAARDINGEN Vandaag. .éh morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en maandag en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het jeugdhuis van de Centrale Gerefor meerde Jeugdraad aan de Schiedamseweg 49 heeft als naam „de vleet" gekregen. Ds. J. Goumare, landelijk promotor van het ge reformeerde open jeugdwerk, verrichtte vrijdagavond de opening met het onthullen van een fraaie steen, waarop de naam van het nieuwe jeugdhuis is gebeiteld. Verkoopdag van herv. vrouiven voor een nieuw orgel NIET AFGELOPEN OVERZICHT J. Kuiper zilveren gemeente-secretaris Dankzij het initiatief van -een der grootste Engelse industrieën: desgewenst in termijnen te betalen. Centrale •verwarming is een serieuze zaak- Daarom heeft Full House Heating hetc.v.-probleem nauwkeurig bestudeerd. Resultaat: een volwaardige C.V. voor een ongelofelijke prijs. Vier vertrekken kant en klaar geïnstalleerd voor fl. 2.400.-. Méér radiatoren om méér kamers té verwarmen fs natuurlijk altijd mogelijk. Belangrijk: de aanleg gebeurt snel, schoon en efficiënt, en U kunt Üw installatie zelis verhuizen! Goedkoper dan "gewoon" verwarmen! Het Full House Hearing systeem is royaal met warmte maar zuinig met brandstof. Want die brandstof is aardgas. Daar profiteert Uw huishouding nog weer extra van, want U hebt dan recht op het voordelige vastrechttariefi Redenen genoeg om U volledig voor te laten lichten! BON Graag ontvang ik zonder enig verplichting: Full House Hearing wordt geïmporteerd,geïnstalleerd en ge- garandeeid door: serrowarm WARM AIR VERWARMINGS MIJ. N.V. Giessenweg 33, Spaanse Polder, Rotterdam TeL150644 KEUS UIT EEN GROTE KOllEKTIE VAN DE BEKENDE MERKEN keer kost niets meer Betalen in Meent 129 Rotterdam tel. 136105 den. ;rr' e®'-? ssm 'A Pagina 5 2A '.ïS Ui Pr dc or 8« m: Ni vd mi 16 hc P* MO Vraag proefles met langspeelplaat voor f 9.90 VGRAVENLANDSEWEQ 620 - SCHIEDAM TELEFOON 01CH2S3919 VLAARDINGEN De grote zaal van gebouw Triangel was vrijdag avond bijna geheel gevuld met be langstellenden die de leerlingen-uit voering bijwoonden van de mu ziekschool C. J. van Loon. De onge veer 50 leerlingen bleken al behoor lijke vorderingen te hebben gemaakt op de snaarinstrumenten, accordeons en drums. Jammer dat de luidsprekers niet altijd even correct waren afgestemd, hetgeen er toe leidde, dat de zang van de solisten niet goed kon worden ontvangen in de zaal. Muzikale en vocale medewerking werd verder verleend door The Flar- dtnga girls, the Guitar Rhythms, The Wailan Minstrels en de conferencer Gé Borden, die ook het bal leidde. De •muziek tijdens dat bal kwam voor rekening van het Vox Humana Trio onder leiding van C. J. van Loon. Jeugdhuis De vleet geopend O Ds. J. Goumare onthult de steen met de naam van het jeugdhuis: „de vleet". Op de steen, waarin de naam is ge beiteld, zijn verder twee vissers afgebeeld die het net ophalen. .In het eerste deel hoorde men de voornaamste fragmenten van yerais .Requiem". Belangrijk daarbij is het solokwartet, dat ditmaal in zijn _ver- schillende combinaties inderdaad fraai tegenspel met het .koor bood. Op zijn beurt muntte dit reeds m het eerste deel. Requiem aetemam, uit door een vaak grote welluidendheid, zoals Verdi deze 'hier eist, en door de natuurlijke bewogenheid, die de voortreffelijke koordirigent Piet Struijk wee, af te Het waren echter .de sopraan Inge Keemink, de alt Els Kloos, de tenor Peter Melis en de bas Gert Langeler, die deze uitvoering droegen, waarbij de alt opviel. De begeleiding was toe vertrouwd aan de pianist Bram Boe.ee, doch hoe geacheveerd en muzikaal hij speelde, hij kon niet verhe en dat dit opus het orkest nodig heeft. Deze uit voering was echter de opmaat tot een integrale vertolking, met orkest, en als zodanig vol beloften. Na de pauze alleen de mannen. Drie koren van romantici, „Der Gondel- fahrer" van Schubert voorop, sonoor en romantisch gezongen, dan enkele operafragmenten, van koor en solisten, en men weet dat Struijk daarin op zijn best is, tot slot (ter ere van het 50-jarig jubileum in Moskou?) drie Russische volksliederen, die zo aanspraken, dat er moest worden gebisseerd. Het ging niet alles volgens het pro gramma, zowel in de volgorde der operafragmenten, als doordat na de pauze Bram Boelee verstek liet gaan. Struijk toonde zich echter een voor treffelijk begeleider, het koor hield zich even uitstekend, al kwam het door deze handicap bij het eerste Russische koortje tot een hachelijk ogenblik. Alles bijeen een zeer acceptabel geheel, dat naar verdienste werd gewaardeerd. He laas door een matig bezette zaaL Het koor gaat zich wat roeren. Er komt een nieuwe naam. Voortaan zingt het als Gemengd Rijnmond Koor Vlaar-- dingen. Op de verlanglijst staafde uit voering van de Matthaus Passion van Bach. Moge de nieuwe naam de weg naar nieuwe bloei inluiden! Het laatste concert van de „Stem des Volks" be wees, dat het een goede wens ten volle waard is. Ad. Int MUr bhrakeiwireal 01849-245 zomerstraat 31: hedendaagse pianomu ziek door Ton Hartsuiker voor VI. 65, 20. Stadsgehoorzaal: toneelgroep Het M3S!Harmónie: personeelsvereniging Boo- 83Ded'pelikaan: Heigerlaan 51, fancy fair, 2» tot 23. Triangel: Jaarvergadering CJV Liefde en V^e6pelikaan: Heigerlaan 51. fancy fair, 13 tot 21. EN DAGELIJKS n—n» w=> Bijkant. „De Rotterdammer", smalle Ha venstraat 11, tel. 31.67.75, redactie: telef. '^Klachten bezorging: H. VerheiJ, Wag- nerstraat 24b. tel. 34.33.45, dagelijks 18.30-18.3B uur en zaterdags van^lB-ia mn; Alarmnummer politie: 34.44.44, Alarm ZT% re1e«\vooMrXchteS«- Apotheek: Delta-apotheek, Floris de Vljf- d Agentschap'' "Sluis: Mevromv N. Klein, Damstraat 13 (ook klachten bezor SlApötlieek Maassluis: Apotheek Rijn mond. Mozartlaan, tel. 2209. „Ons Be- Arcade, Krlngtentoonstelhng lang", konijnen, etc. 9-19. &SS^rVOnFaJn°eluh Panioue. ds'tmrtfondsenbad, Dlplomazwemmen l en NSfc Schledamse Boys. contactavond, 20 cursus ass.- Chr. *oc. belangen, I.S.W., econoom. 20. Ktiirsntnar ..De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken. Agentschap Schiedam: mevrouw L. Evers, Lange Haven 81. teL 268242- R 8.13 BERL PVEA 2421 COPY K2 Een groot aantal jongeren heeft veertien weken lang in het verwaar loosde pand, dat lange tijd heeft leeg- gestaan, een grote hoeveelheid werk verzet. Vooral voor het slopen bestond grote belangstelling. Toen la ter wat meer constructief moest wor den gewerkt, ging de animo er een beetje af. Drie jongens hebben al die bijna honderd dagen hun vrije tijd aan de verbouw van het gebouw besteed. Het zijn Piet Rijken, Theo van Dijk en Aad Hoogerwerf, Zij mochten tij dens de openingsplechtigheid op het podium klimmen om applaus en waar debonnen in ontvangst te nemen. Een groot aantal genodigden heeft gisteravond het feest van de opening bijgewoond. Ds. J. Lever, voorzitter van de Centrale Gereformeerde VLAARDINGEN Namens de 'kerkvoogdij toonde ds. A. A. Bos zich vrijdagmorgen verheugd over het ini tiatief van de hervormde vrouwen groep van de wijkgemeente Nieuwe Kerk, die de gehele vrijdag in touw was om de verkoopdag te doen sla gen, ten bate van het orgelfonds. Het orgel van de Nieuwe Keric is nodig aan restauratie toe en de ver wikkelingen zijn inmiddels van dien aard geworden, dat het restauratie fonds is veranderd in een orgel fonds. Inplaats van 3.000 wil men nu 6.000 bij elkaar krijgen voor de aanschaf van een (tijdelijk) elek trisch orgel. Reeds heeft men daar voor 2300 bijeen en dank zij de verkoopdag zijn daar enkele honder den guldens bijgekomen. De ongeveer 75 leden van de aktieve vrouwen groep hebben zich ingespannen^ om zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Hetgeen allemaal geheel naar wens verliep. In de zaal van de Nieuwe Kerk was het de gehele dag een komen en gaan van kopers en koopsters en de dames toonden zich na het slui tingstijdstip zeer tevreden over het resultaat van de verkoopdag. VLAARDINGEN: Herv Gem: Grote Kerk 9 en 10.30 ds De Jong, 5 ds Bos; Nieuwe Kerk 10 dhr Hoogendam, 3 ds Blesbroek: Bethelkerk JO ds Schouten, 7 ds Bos; ïm- manueikerk 10 ds Blesbroek, 7 ds Hoorn; Eehobothkerk 10 ds Blei. 7 dhr Westmaas: Ichthuskerk 10 ds Van Rijn, 7 ds De Jong; Holykpel 10,30 dhr Van Zetten; Holyzie- kenhuls 8 dhr Westmaas; Zonnehuis 10 ds Bos. Geref Kerk: Oosterkerk 10 ds Kou- wenhoven. 5 ds Krol; Emmauskerk 10 ds Lever, 5 ds Kouwenhoven; Holykapel 8 ds Tiemersma. 5 dr Bos: Pniëlkerk 8 en 10.30 ds Krol, 5 ds Tiemersma: Maranathakerk 10 dr Bos, 5 ds Lever; De Wetering 10.15 ds Tiemersma. Chr Geref Kerk: Em- mastraat 116. 10.45 en 5 ds Van de Knljff Philips de GoedestTaat 162. 9 ds Van de "xnijff, 5 kandidaat Van Sorge, Geref Gem: westnieuwland 56, 10 en 5 ds Huisman Remonstr kerk en NPB; Hof- laan hoek Emmastraat, 10 ds Beukman. SCHIEDAM: Herv Gem: Grote' Kerk 10 ds Klaassen, 5 ds Zimmerman; Bethelkerk 10 ds Zimmerman; Opstandlngskerk 10 ds Spallng, 7 ds Le Coq; Vredeskerk 10 ds Jansen, 7 ds Ravesloot. Geref: Ooster kerk 10 ds Van Veen, 5 ds Bovenberg; Kethel „De Ark" 8.30 ds Schuring, 5 ds Van Veen: Magnalla Del Kerk 10 ds Nam- mensma. 5 ds Schuring; „De Goede Ha ven" 10 ds Everaars, 5 ds Nanunansma; Julianakerk 10 ds Bovenberg. S ds Eve raars.Herv- Geref Evang: Nw Haven 155. 10 ds Ravesloot: Vredeskerk 7 ds Ra vesloot. NPB: Westvest 80. 10 30 ds Ja cobs. KETHEL: Herv Gem: De Rank 8.30 en 10 ds vons. 7 ds Klaassen. HOEK VAN HOLLAND: Herv Gem: 10 ds Van Andel. 5 ds Kok. Geref: 10 en 5 ds Bel Vrijz Herv: 7 dr Buitkamp. Herv Evang 2.30 ds Gooijer. MAASLAND Herv Gem: 10 en 1 ds Ketjzer. Geref: 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: Herv Gem: Grote kerk 10 ds Vogel, 7 ds Jansen: Ichthuscentr. 10 ds Meijer; Gemeenschapshuis 9.30 dhr v d Stoep. Geref: ïmmanuelkerfc 9.30 ds Bohlmeljer, 4.30 ds Dercksen: Maranatha kerk 9.30 ds Dercksen, 7 ds Aafttnk; Andre- askapel 7 ds Dercksen. Geref Vrijg: 8.30 en 5 ds Van Tongeren. Chr. Geref: 9.30 «n 3 kand Van Sorge. NPB: 1045 ds Bierman, ROZENBURG: Ger Gem: (Poortugaal) 10 leesd, 2 ds Rljksen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de grote zaal van het gebouw Arcade is vrijdag avond om zeven uur een kringten toonstelling van konijnen, pluimvee en sierduiven geopend, georganiseerd door de Schiedamsc vereniging „Ons Belang". Er was veel belangstelling. HOEK VAN HOLLAND S. J. van MAASLAND - J. W. Oltmans tel 01899I - 2039. Veeartsendlenst: C. van de Most, tel MAASSLUIS J. Reünie. tel 2442. SCHIEDAM A Klom. tel 2699a2. G.W. Ormel. tel 264244. D. Houthuysen, tel 268518. ROZENBURG A. de Vries, tel 01889 - 22VLAARDINGEN L. van de Molen, tel 345880. H. A. K. Nlkkels. tel 34S100. Vandaag is de tentoonstelling te be zichtigen van negen uur 's morgens tot zeven uur 's avonds. Er is een pracht-collectie van 410 dieren bijeengebracht. De opstelling ia overzichtelijk. Er zijn 350 konij nen, 25 sierduiven en 35 stuks pluim vee. De mooiste haan was die van de heer Vermaas uit Vlaardingen. De ju ry bestaat' voor de konijnen uit de heren Boot, Wouters, Zwaan en Stahl- locher, voor de sierduiven de heer Van Gelderen en voor het pluimvee de heer Tak. Er zijn een groot aantal fraaie prijzen beschikbaar. De secretaris van „Ons Belang", de heer D. Sterrenberg, toonde zich dankbaar voor de mooie wisselbaker, die burgemeester H. Roelfsma beschikbaar had gesteld. Jeugdraad, kreeg het jeugdhuis „de Vleet" in bruikleen aangeboden van de Stichting Jeugdcentrum Vlaardin gen, waarvan de heer J. A. Kooy voorzitter is. De stichting is acht jaar geleden, opgericht met het doel voor het open jeugdwerk een centrum te krijgen. Door middel van allerlei akties lukte het de stichting 160.000 bij elkaar te krijgen. Daarna begonnen de moeilijk- heden een geschikte- huisvesting-te vinden. Via allerlei omwegen slaagde de stichting erin van de gemeente 'net pand aan de Schiedamseweg in huur te krijgen, voorlopig tot 31 december 1970. Vermoedelijk zal het gebouw na deze datum worden gesloopt, omdat het gemeentebestuur plannen heeft het Stadsgehoorzaalcomplex uit te breiden. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Vlaardingen zal deze uitbreiding voor 1973 gerea liseerd moeten zijn. Met de opening van het jeugdhuis1 is de taak van de stichting niet afge lopen. Zij zal het beheer van „de Vleet" blijven voeren. Hef open jeugd werk komt op de schouders te rusten van de centrale jeugdraad en in het bijzonder op die van jeugdleider F. Steenwi"!'"' Ds. Lever aanvaardde het nieuwe jeugdhuis in dankbaarheid. „De leden van de stichting hebben onder lei ding van hun voorzitter de heer Kooy heel wat afgevochten. Eerst om het idee te realiseren en daarna om voor de verbouw van dit pand tijd beschikbaar te stellen", zei hij,. Ds. Lever wilde het stich tingsbestuur direct maar de opdracht geven te komen tot de bouw van een tweede jeugdhuis. „Dan weten de hier aanwezige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur meteen waar ze aan toe zijn". De heer Kooy gaf èen overzicht van het werk van het stichtingsbestuur. Hij mocht een klok onthullen, die de fa. Th. Eemer en Zn. aanbood. Dit bedrijf heeft het vrijwilligerskorps bij de verbouw van advies gediend. Verder spraken nog de heer K. van'" Vliet namens de CJV Liefde en- Vre de en de heer J. Koevoet, die de eerste voorzitter van het stich tingsbestuur is geweest. Wethouder E. P. van der Veen voer de tot slot het woord namens het gemeentebestuur. Daarna boden meisjes in oud-Vlaardingse kostuums de aanwezigen een verfrissing aan, alcoholvrij omdat de jongeren het in de toekomst ook met frisdranken, zul len moeten doen. Vanmiddag om drie uur heeft de Centrale Gereformeerde Jeugdraad het pand overgedragen aan de jeugd. Voorlopig zullen drie groepen van het jeugdhuis gebruik maken, name lijk een groep vijftien- en zestienjari gen, een groep zeventien- en achttien jarigen (op dg begane grond) en de jeugdsoos „In *t wand" voor jongens en meisjes van negentien jaar en ou der (op de eerste verdieping). De zol der komt in gebruik van de diverse hobbygroepen, die nog moeten wor den gevormd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Uitgaande van het orgaan van bijstand voor het Bij zonder Kerkewerk wordt zondagmor gen 26 november om half elf in ge bouw Triangel aan de Fransenstraat een bijeenkomst gehouden. Wethouder T. de Bruijn en dr. P. L. Schoonheim uit Leiden zuilen spre ken over het onderwerp ,jDe leefbaar heid in onze stad". ROZcNBURG De heer J. Kuiper is vrijdag 1 december vijfentwintig jaar gemeentesecretaris van Rozen burg. Burgemeester H. Sloots gaat hem die dag namens het gemeente bestuur huldigen. De bijeenkomst, waarvoor velen zijn uitgenodigd, wordt 's middags gehouden in gebouw De Schans aan het Marijkeplein. Joh Westerweelstr 12; Peuoneiia Antone.- ta. <iv A Koopmans. Amsterdam Houtrnan- Jcade 18: Elsje, dv C A Neels en C Qulst. van Vlandenstraat iHeler, zv PTamhoer en M H Troost van Rlebeectetraat 14, Maria Jaeoba, dv C Brouwer en J W van der vaart. Spechtlaan 750; Erik Leendert. zv B P van 'c Hof en N C Klok. Thomas 4 KOverUden6:2'Maxla Theodora Gernaat. 73. wedv G de Goede. Holyslngei 4. Getrouwd: Marttnus Leonardus van der Pijl, 21 en Tetje Mast. 28: Leendert Weed, 20 en Marja van der Velden. 17. ondertrouwd: Joost van Vliet. 24 Le liestraat 23 en AUda Egberta Verhulst. 23 Burg. de Bordespiein 11; Alexander de Blok, 23 Mendelssohnpletn 3A en Wtfhelmi- na Clara Spierenburg. 20. Mendelssohn pletn 3A; Coenraad Jan Moerman. 21 Burg. Prulssingel 50 en Aaltje Oldenbeuving. 21. Dllïenburgslngel 5; Jan de Zeeuw. 25 Cu- racaolaan 122 en Ciarina Maria Boender. 21 Vettenoordstraat 55Johannes Maria Pliilip- pa. 22 Binnensingel 9 en Theodora Johanna Maria van der Linden, 21 Mendelssohn- pleln 4a: George Jozef Drachman. 20 De venter Spuistraat 2 en Elizabeth Theresia Aalders, 17 Salviastraat 3; Bob Martlnus Hendrik van den Herik. 33 Rotterdam Hoogvliet Nw Engeland 20 en Lent Maria Borst. 25 Vondelstraat 1; Andrê Jean Christiaan Rakemann. 20 Kwartellaan 22 en Alelda Johanna Kleinsmit, 26 SporUaan 21: Hugo Rudolf Martin Dill, 25 Sportlaan 40 en Victoria Reeina Petri. 21 Schiedam, Nassaulaan 75: Gauke Jan Geus. 23 So- noystraat 1 en Cornelia Zwartveld, 19, Markgraaflaan 33. MAASSLUIS Geboren: In grid Antoi nette Melanie Maria, dv G J M Soede en Ph L Graat; Martlne. dv J Sas en L I Llevaart; Jeroen Pauk zv C P M Willemse en H Th M van der Made; Cornelia Olivia, dv M C van Noort en N Vogel; Monique, dv A Heukels en J van de Meeberg; Euge nia Helena, dv R F HUlkema en M Mal- bach; Marinus Egbert, zv M A Luijk en S Boone; Arjen Alexander, zv J Westeln en J J P van der Sluis, ondertrouwd: H W H Fastenau en J wezemer; H verburg en E C de Visser; P J Kolenbrander en H van Arkelen: J C SoUeveid en J P Qulst; Getrouwd: P C Sonneveld en C .E van Seters; D van Wolleren en W C M de Ruljter: M Zarzuela' Reina en E J J Brob- bel; C Ohlsen en E 't Hart. Overleden: Cornells Bravenboer, echtgenoot v E Hoo- gendam, 62. deze winter verwarming Uw folderóver Foil House Heating Nadere uitleg van Uw Full House Heating adviseur (s-v.p. aankruisen wat U wenst) DR i Naam: i Adres: l Plaats VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 18 november Volle haring f 89. steurhartng 181—85. ma- kre-el 43.20. Aanvoer: V L7 met 267 kantjes en 32 makreel. (Van een ozzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdèns heeft vrijdag de heer G. de Man (54), fabriekschef bij Lever's Zeep-Maatschappij N.V., de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau uitgereikt. De heer De Man uit de Soendalaan 53 kreeg het erc-metaal opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Sun light Paviljoen. De fabriekschef trad op veertienja rige leeftijd in dienst bij dé N-V. Mij. tot Exploitatie der Vereenigde OUefa- brieken „Zwijndrecht", eveneens een dochtermaatschappij van Unilever. Hij begon zijn loopbaan in de afde ling perseri} en was onder meer be hulpzaam bij het bemonsteren van de verschillende zaden. Na zijn militaire dienstplicht werk te hij tot 1942 in de afdeling buiten- ploeg van de V.O.Z. Zijn werkzaamhe den bestonden toen uit bemonsteren, merken en wegen. Op 14 februari 1942 werd hij be noemd tot assistent fabriekschef van Lever's Zeep-Maatschappij N.V. te Vlaardingen. AI spoedig volgde de be noeming in zijn huidige functie als fabriekschef. Het bedrijfsgeheimen ligt de jubilaris na aan het hart Dat blijkt ook uit zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad gedurende de jaren 1958 tot 1961. Ook In het maatschappelijk leven is de heer De Man actief werkzaam. Hij was vele jaren diaken en ouder ling van de Gereformeerde Kerk. On geveer tien jaar was hij lid van het gereformeerd schoolbestuur. Hij beij vert zich thans in het bijzonder voor het stichten van een christelijke tech nische school in Vlaardingen. ,M Uw Grundlg specialist Radio TV Recorders \mtuwv Amslsrttsm RotturOum utrecht - ew«*um Onze GRONDIG so«iaaizol<en hebben 9 Burgemeester mr. J. HeTusdens feliciteert de heer G. de Man, met zijn veertig jarig dienst jubileum bij Unilever. Bij de hulidiging was de familie van de jubilaris aanwezig, alsmede chefs en bazen van de afdelingen. De directeur van het bedrijf, Ir. C. C. Losekaat Vermeer, overhandigde de heer De Man de draagmedallle. VLAARDINGEN Applicaties, schilderijen en grafiek zijn tot en met 3 december a.s. te bezichtigen in de tentoonstellingshal De Visbank, Ir. A. L. Backer, die de expositie vrijdag avond opende merkte op, dat het een puur Vlaardingse aangelegenheid was. Hij toonde veel respect voor de werken van Betty Stolk-Linders, Ed van Heest en Dirk Kats. Verheugend vond hij het dat ds belangstelling bijzonder groot was en mogelijk daarom hield hij zijn ope ningstoespraak min of meer onder het motto: Lief zijn voor allemaal en voor elkaar. Hij was onder meer lief voor de raadsleden (er was er niet één), al zijn deze mensen wellicht uitgeno digd. Er zijn 39 werken geëxposeerd die in prijs variëren van 60.- tot 900.-. De tentoonstelling i3 toegankelijk dagelijks van 19 tot 21 uur; zaterdags bovendien van 14 tot 17 uur en op zondagen uitsluitend van 14 tot 17 uur. De organisatie berust bij de Commissie voor Beeldende Kunsten en er wordt een rijkssubsidie toege past van 25 procent van de aangekon digde prijzen. TK wou het wat luchtig houden:;,. vandaag, en even het gras' indui-* ;|J ken. Figuurlijk dan;"' natóurlijKSar Weet u wat grasetting is? Nee, nee-SS het staat er echt: grasetting. Het?;;' is iets heel ouds, zo blijkt; het?. een voorstel van Schieland. U "weetv"';' •wel, dat hoogheemraadschap dat zo- veel hoge dijken, moet onderhouden en aanleggen. v ^Dijkgraaf en hoogheemraden, dat is*het dagelijks bestuur van dit wa-;' S terschap, willen het recht vangraset- tlng overnemen' van dé kerkvoogdij der Hervormde Gemeente vari.CapeU.L;?; Ie. Dat recht bezaten-enkele kerk voogdijen sedert onheuglijke tijden, lees ik, namelijk op het grasgewas van Schielands Hoge Zeedijk. - ï?'- Zij hebben het recht om dit gras te beweiden of te doen beweiden. De percelen gras werden' meestal verpacht en de opbrengst kwam aanLv'; de kerkvoogdij. Zo zie jé maar;®: weer: er bestaan - meer typische";® rechten van vroeger nog dan je zou-??; vermoeden. Maar: er zijn geen rech-';*f;! ten zonder plichten, dat is ook al een oude waarheid. Zo moesten de rechthebbenden op V de grasetting het gras tenminste,:?, twee maal per jaar maaien. Ze moe- i; ten de grasmat voortdurend vrij hou- -:;, den van onkruid er, de grasmat be- hoorlijk onderhouden. De laatste ja- ren, zegt Schieland, leverde de ver- A? pachting van het grasgewas voortdu- k rend moeilijkheden op. De be- langstelling van de zijde van de boe- ren werd namelijk steeds geringer. :K Als gevolg daarvan moesten '"e kerk- voogdijen diverse keren wo. ..a.ge- 'V. maand het gras te doen maaien en'?; de grasmat behoorlijk, té onderhou- „Dit had niet altijd het gewenste resultaat", lees ik verder. De kerk- - voogdij van Capelle nam een' verstandig besluit Zij liet Schieland wetn dat zij dit recht om niet wil overdoen. Dat is -een vorm van schenking, vinden dijkgraaf en hoog- heemraden. De verenigde vergade- ring (van hoogheemraden en hoofd- ingelanden) moet zich. daarmee ak- koord verklaren. Het onderhoud van de dijk zal beter tot zijn recht komen als Schie land het recht overneemt, aldus dijk- graaf en hoogheemraden. De verga- dering zal het dus wel goed vinden, neem ik aan. Belangrijk, is het niet, aardig is het wel. Ik heb uit het-?: voorstel tenminste weer wat ge- leerd.-Misschien u ook (PS - Anonieme brieven behandel: lk beslist niet zoals al eerder ge--ï ,zegd. Ik heb er één liggen, best :eén?§ aardige over het onderwerp ge-,^ zinsverzorging e.d., waaroyer ik;<mS langs schreef. Maar die briéf .kpmt§i alleen ter sprake als de afzen- der(ster) me nog even naam adres laat wetenl ,Ik- v-X-ï'M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1