6^1 SECRETARESSE H.T.S.-er VI egtu g ouv kun e TWEE VERPLEEGSTERS JONGE IKERGIEKE KRACH boekhouderister) GEDIPL. BEDRUFSVERPLEEGSTER ZIJ DIE DEZE WEEK ASSISTENT BEDRIJFSANALISTEN L r PilODUCT MANAGER JONGEMAN SECRETARESSE HULP CORNELIS VROEGE STICHTING telefoniste ABONNEE WORDEN ONTVANGEN DE KRANT GRATIS TOT DEC Zeg het aan wie u op de bon wilt retten. UZI RWERKER LASSER ïTfcs Administratief medewerkster VERTEGENWOORDIGERS TECHNISCH MEDEWERKER EERSTE VERPLEEGSTER MRS. H00GENRAAD EN REMMELINK IN DE HUISH0U1SNG Protestants Christelijke Reclasseringsverenigïng ambtenaar voer sociaal werk AFDELINGSSECRETARESSE EURODRUMS N.V. ENERGIEK! JONGEMAN DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 18 NOVEMBER 1967 vragen ter uitbreiding van ons# verkoop» organisatie een jtantal energieke in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Hun taak zal bestaan uit Verkoop van onze merkartikelen aan de detailhandel. Het aanbrengen van winkelreklame- v materiaal. zelf verzorgen van eenvoudige displays. Voor deze functie is een goede schoolopleiding (tenminste ULO) vereist. Aan kandidaten met ver] rpervaring geven wij voorkeur. Leeftijd maximum 28 jaar, Rijbewijs is noodzakelijk. Gegadigden dienen in eigenhandig geschreven sollici tatiebrieven de volgende gegevens te vermelden Leeftijd burgerlijke staat, schoolopleiding, huidige en vorige werkkring. Pasfoto dient aan Uw sollicitatie te worden toegevoegd. Brieven zien wij vóór 27 november a.s. tegemoet aan afdeling Personeelszaken, Koog aan de Zaan. Op de enveloppe gelieve U in de linkerbovenhoek te vermelden: „vertegenwoordiger". INTERLAND TECHNIEK N V Koninklijke Fabrieken T. Duyvis 7z. N.V. Koog a/d Zaan TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN Bureau vliegtuigen en vliegtechnische aangelegenheden van de hoofdafdeling materieel kan, ter standplaats 's-Gravenhage, op korte termijn worden geplaatst een JEUGDIGE ORTHOPAEDISCHE KLINIEK EN ONGEVALSZIEKENHUIS te Alblassefdam vraagt Salaris volgens Rijksregeling Sollicitaties te richten aan de Adj-Direc- trice. Tel. 01859—2541. Op ons INTERNATIONALE HANDELSKANTOOR AVRIil'S SLAGERIJEN GEVRAAGD: FRANS SWARTTQUW's Havenbedrijf N.V. Herhaling is do toverkracht van de rekfame OPERATING DEPARTMENT In verband met de uitbreiding van onze bedrijfe- en kontrole- laboratoria van onze fabrieken voor Orlon*, Deirin*, Lycra* en Tef!on7Freon* is er plaatsingsmogelijkheid voor diploma K.N.C.V. 11-1 Zij zullen worden geplaatst op het kontrolelaboratorium. De werkzaamheden zullen liggen op het gebied van proces- kontrole. Hierbij worden de modernste werkwijzen, zoals gaschromatografie, röntgenspectrografie, U.V. en LR.spectro- fotometrie etc. toegepast De werkzaamheden worden verricht in volcontimwfienst Bij het vinden van huisvesting wordt door Du Pont een zeer intensieve medewerking verleend. Belangstellenden wordt verzocht him schriftelijke sollicitaties te richten aan de Personeelsafdeling van Du Pont de Nemours (Nederland) N.V., Postbus145, Dordrecht, telefoon 01850-41044, toestel 231. DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V Pagina 6 6 Fabrikant van oliën en vetten, slaolieslasausen en mayonaise, pinda's en andere noten. DORDRECHT-TELEFOON 01850-36600*- TELEX 23379 Dynamische, jonge onderneming vraagt voor de afd. Regeltechniek een Omschrijving: Deze technisch/commerciele funktionaris zal kontakt dienen te onderhouden met de bestaande relaties an nieuwe afzetmogelijkheden voor onze produkten moeten vinden. De werkzaamheden imvattei o.a. het ondersteunen van oinnen- en buitendienst en liggen daarom zowel op kantoor als daarbuiten. Verlangd: Een man van „formaat" op HTS-niveau met kennis van regel- en warmte-techniek. Geboden: Een zeer zelfstandige belangrijke funktie, welke dien overeenkomstig wordt gehonoreerd. Alleen schriftelijke sollicitaties voorzien van pasfoto te richten aan de Direktie, Postbus 283 te Dordrecht. Als directe assistent van de Stralingsfysicns van de Technische Hogeschool kan. worden geplaatst een t di< ia een noodzakelijke opleidingstijd «last zal worden met de dagelijkse leiding by het uitvoeren van de stralingscontroles en met de prsctische indeling van de stralingsbeschermingsdienst in overleg met zijn chef. leiding bij het uitvoeren van de stalingscontroles en met de practische De stralingsbescherming („health-physics") houdt zich bezig met de proble men rond het veilig werken met ipen radioactieve stoffen, straliig produ cerende bronnen of machines, en met kernreactorstraling. Opleiding: diploma HTS-fysische techniek, -chemische techniek of -elektro techniek. Praktijkervaring strékt tot aanbeveling, evenals opleidingen ter zake. Leeftijd tot 30 jaar. Schriftelijk:e sollicitaties, onder vermelding van nummer V 1661, te richten ■jan het hoofd van d; centrale personeelsdienst van de technische hogeschool Insulindelaan 2, Eindhoven. Expansieve dochteronderneming -an Amerikaanse Maatschappij vraagt voor spoedl. indiensttreding: voo orderadministratie en commerciële werk zaamheden voor alle oorkomende typewerk en admi nistratieve bezigheden. Kunnende telexen. VOOT beid-: posities goede kennds van Engelse en Duitse taal noodzakelijk. Leeftijd Plm 23 Jaar. Goede salariëring. Beknopte brieven worden garne ingewacht bij het bu reau van dit lad onder nr. S618. MINISTERIE VAN" DEFENSIE Bij het STICHTING DE RU STENBURG Rotterdam In één van onzt verpleeghuizen van plm, 40 bedden is wegens huwelijk van de tegenwoordige een plaats vrij voor een waarnemend hoofd in rang van Welke verpleegster A of B zoekt meer dan gewoon. Mee; verantwoording, meer salaris, meer zelfstandigheid, meer - voldoening IS DIT IET? VOOR U? Scbryf dan omgaand naai of kom praten b<; de directie, Hat^nnesseTlaan 491, Rotterdam, teïef. 010.23.76.23. Ten kantore van advocaten en procureurs Coolsingel 75. Rotterdam lean per 1 februari 1968 worden geplaatst een al of niet met ervaring Sollicitaties schriftelijk; te richten .aan bovenstaand adres. Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding in een jong gezin met 1 kind, aan de Kralingse- plaslaan te Rotterdam een voor dag en nacht niet jonger dan 20 jaar. Zondags en een hek dag per week vnj. Werkster aanwezig. Eigen zonnige kamer met T.V., aparte badkamer. Sollicitaties gaarne telefonisch 235924, toestel h.g.g- 128818. die ondermeer zal worden belast met het controleren, grafisch verwerken en analyseren van verkregen informaties betreffende onderhoud en bestand van vliegtuigen en motoren. Kandidaten dienen een goede kennis te bezitten van de Engelse taal (ook technisch Engels), terwyl enige algemene kennis van planmethoden, be schrijvende statistiek en automatisering tot aanbeveling strekt, Tewerkstelling zal plaatsvinden in de rang van technisch ambtenaar met een daaraan verbonden salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, van maximaal 1117,— per maand, exclusief 6 vakantieuitkering. Premie AOW voor Rijksrekening, gunstige pensioenregeling en eventuele reis-, pension- en verhuiskostenvergoeding volgens de geldende bepalingen. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door het hoofd van de sectie personeelsvoorzie ning (burgerpersoneel) van het Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32 te 's-Gravenhage. OP_°ns bureau te Rotterdam kan per 1 december 1967 worden geplaatst een voor algemene bureauwerkzaamheden. Leeftijd tot 25 jaar. Type-routine en administra tieve ervaring gewenst. Het betreft Juer een functie op een klein kantoor voor maatschappelijk werk, waar in een goede sfeer en teamverband wordt gewerkt. 5-daagse werkweek. Richt Uw schriftelijke sollicitatie aan het hoofd van het bureau Rotterdam van ie Protestants Christelyke Reclasseringsvereniging, Essenburg- singel 10-b, Rotterdam-3; of maak een telefonische afspraak onder no. (010) 15 49.70. GEMEENTE ROTTERDAM Bij het bureau Sociale Zorg voor Zee-, Rijn en Binnenvaart, gevestigd te Botterdam, ScMedamse Vest 44E, kan een worden geplaatst, lie in iet bijzonder zal worden belast met de sociale zorg (waaronder begrepen het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van hulp in individuele omstan digheden) voor opvarenden bij de Rijn- en Binnenvaart. Ve eist: Het bezit van of studerende voor het diploma Middelbare Sociale Arbeid; goede kennis van de moderne talen, in het bijzonder van de Duitse taal. Bekendheid met de Rijn- en binnenvaart strekt tot aanbeveling. Salarisgrenzen 642,— - f 990,-- per maand, exclusief de in 1967 plaats gehad hebbende ver hoging; ti ad t 3%. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. Vakantietoeslag 6% van de jaarwedde. De verordening inzake vergoeding van reis-, pension- en verhuiskosten is van toepassing. Inlichtingen rerkrijgen hij het hoofd van het bureau (010-133999). Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan de chef van het Bureau Personeelvoorziening, stadhuis, Rotterdam, onder no. 462/0042. hebben wij plaats voor een Gevraagd wordt grfede kennis j van Neder lands, Frans, Engels en Duits en be kwaamheid om steno en ander dictaat vlot en correct uit te werken. Geboden wordt eeen interessante en le vendige baan in prettige omgeving en sfeer. Sollicitaties aan Wambersco, Postbus 1439, Rotter dam. vragen voor spoedige indiensttreding een ter assistentie in de worstmakerij. Enige bekwaamheid met het vak vereist. Vrije bedrijfskleding, goede beloning en 5-daagse werkweek. Aanmelden: Kantoor Overschïese Dorpsstraat 61, tel. 010-15.77.81. liefst per 1 januari 1968 of eerder: een bij voorkeur met diploma MBA of SPD EEN tevens voor lichte administratie werk zaamheden. Eigenhandig geschreven sollicitaties aan: Eem havenweg 44 Rotterdam-22 (Heyplaat). m N.V. MACHINEFABRIEK HENSEN, ROTTERDAM kranen, liften, traniportinstkllatle* Wij vragen voer onze bedrijfsgeneeskundige dienst een voor 2 h 8 middi; in d< «eek. Onze gedachten gaan uit naar bijv. een gehuwde kracht die tijd beschikbaar heeft >m de huidige bedrijfsverpleegster bij haar afwezigheid te vervangen. Wij bieden: vervoersgelegenheid naar en van ons bedrijf; de mogelijkheid tot een aantrekkelijke bijverdienste. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij het Hoofd afd. Personeelszaken, Eemhartrtwcg 125, Postbus 5040, R'dam, tel. 010) 17 23 60*. 126. (De bon staat elders In deze krant) N.V. MACHINEFABRIEK HENSEN, ROTTERDAM kranen, liften, transportinitallaties Wij vragen voor spoedige indiensttreding een voor de afd. Boekhouding. Zij die menen voor deze functie in aanmerking te kunnen komen dienen in het beiit te zijn van het praktijk diploma Boekhouden en bij voorkeur studeren voor M.B.A. of S.R.D. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij het Hoofd afd. Personeelszaken, Etmhavtnwtg 125, Postbus 5040, R'dam, tel. (010) 17 23 60*. 126. Fa. Gebr. DE JONG - Supermarktbedrijven - vraagt voor PARKWEG 385: met ervaring in verkoop Groente en Fruit. In bezit van de vereiste papieren. Leeftyd: 1720 jaar. Geboden wordt: hoog Joon 10 6? vakantietoeslag bedrijfskleding 5-daagse werkweek. Aanmelden aan d supermarkt of na telefonische afspraak aan ons hoofd- kantoor, Westkruiskade 78, Rotterdam. Tel. 01025 67 04—25 67 07. Wij vragen voor ons Machinaal Overslagbe drijf in het Boüekgébied: In dagdienst. Ruime ervaring in onderhouds- en re- (aratiewerkzaamiieden is vereist, /ervoer naar ons bedrijf en terug wordt door ons geregeld. Sollicitaties, schriftelijk of persoonlijk na tele fonische afspraak, te richten aan onze afdeling Personeelszaken, Postbus 5130 te Rotterdam. TeL 010 16 03 22. UA PAT.OfT MANUFACTURER 0F Offinr, DEUSlïi*, l /CBAMHUW/FRÊOiP *Du font's oettepontenJe handefemeiten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2