SIR Sint Nicolaas met gevolg in Polysette stores 3. 4.- AGENDA Scherven, maar geen geluk Iiexmgtoxi Broersvest Tweede „Turn DOK weer geslaagd K98 miM t gentlemen prefer ^m^sm |„Vervuilmg van ►lij dorpse sloten jmoeilijke zaak" met loodkoord Toch resultaten na controle-actie Burgerlijke stand Voorstel tot regeling vervoer gevaarlijke stoffen in Schiedam Filmkring brengt twee films uit Joegoslavië Caroline Kaart naar Nieuwland ■Mi ff mmmm Grote belangstelling TSF blijf t bij leider Amroba Bezit vuurwerk voor jongeren ook verboden m II i 1 w&ÊêêêmÊmim GTB verpletterend met 8-2 verslagen Damesteam Juliana ongeslagen aan kop Jubileum-receptie ds. W. Sirag Damclub besloot met nederlaag Inbraak leverde 1900,- op Straatnamen voor Groenoord noord BROMFIETSER SLAAT (GEWOND) ÓVER MOTORKAP IN HAVEN Compleet damesteam van SVC speelde in grootse vorm Winst voor ODI na matige wedstrijd DE ROTTERDAMMER MAANDAG 20 NOVEMBER VXC HKWmi sr (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Een mini-vloot van vier vaartuigen bracht Sint Nicolaas met zijn grote (zwarte) gevolg zaterdagmiddag van de voorhaven naar de Nieuwe Haven. De boottocht was een onder deel van een glorieuze intocht van de kindervriend in Schiedam. Op het bordes van het stadhuis ontvingen burgemeester ïtoelfse- ma en echtgenote de Sint later op de middag. Sffl i Vandaag .en morgen en dagelijks een sigaret die thuisnoortfrj een krachtige hand «r I s nter klaas j! ■M IL Pas SSkftPB! van 2.90 af eenproaukt Om half twee meerden de versier de scheepjes' in de Nieuwe Haven, ter hoogte van het pand Itho, af. Sinterklaas bevond zich aan boord van „De Onrust" van schipper R. Smits. De Rijnmondband vergastte de duizenden mensen op de kade op frisse muziek. Voorafgegaan door het muziekge zelschap St. Radboud en begeleid door de ruiters- van de landelijke rui- terverer.iging Schiedam reed Sint Ni colaas, vergezeld van tientallen bui telende en dansende Zwarte Pieten, naar het stadhuis. Daar speelde het Politie Muziekgezelschap onder lei ding van de heer M. Brilleman. Sinterklaas wees in zijn toespraak op het bordes op de verschillende hoogtepunten voor Schiedam in dit jaar. Hij had geconstateerd, dat de bejaarden niet waren vergeten: het bejaardentehuis Thurlede wordt de zer dagen officieel geopend, het St. Liduinacomplex volgt volgend jaar. Bovendien memoreerde Sint Nico laas, dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis geheel volgens schema is verlopen. Tijdens de rijtoer, die ten slotte werd afgewerkt, volgde de stoet de route Lange Kerkstraat Broersvest Koemarkt Hoogstraat Grote Markt Vijgensteeg Spinhuispad Parkweg Mgr. Nolenslaan Sl ij SCHIEDAM In antwoord op ragen uit de raad delen B en W nee, dat de vervuiling van de sloten Blfjdorp voorlopig mogüijk tegen te gaan. De keru van de polder kan slechts met enig succes worden toegepast, als de bouwsels boven en langs de sloten op de er- gven van de woningen worden afge broken. Het college pleegde overleg met het bestuur van de West-Abtspolder bm tot een oplossing van de onge wenste situatie te komen. De sloten bleken (nog) onbereikbaar te zijn voor het verwijderen van vuil. Als de bouwsels eenmaal uit de weg zyn |geruimd, zal alleen voor de berging fvan vuil en baggerspecie de mede- fwerking van de gemeente nodig zijn. I B en W delen mee, contact op te |zullen nemen met de eigenaren van jde woningen over verwijdering van Sde obstakels. De meeste bouwsels fzijn zonder bouwvergunning ge plaatst. (Van een medewerker) SCHIEDAM Met een grote ne derlaag (8—2) keerde GTB zaterdag na een voetbalwedstrijd tegen WOR uit Rotterdam, terug. De Schiedam mers keken bij de rust reeds tegen een 40 achterstand aan en na een door Zwep benutte strafschop (41 liep WOR na rust tot 51 uit. Schot''kon daarna voor 5—2 zorgen, maar toen de GTB-spil wegens een blessure moest uitvallen, konden de Rotterdammers tot 82 uitlopen. GSS daarentegen deed het bijzon der goed door het zwakke GVMD met 7—1 in eigen huis te kloppen. De Munnik opende de score (01) en na 1i was het weer De Munnik, die succes had (1—2). Galo scoorde voor rust nog 1—3. Groenewegen scoorde na de thee 14, Van Duin nam 15 voor zijn rekening, Lopers 16 en Galo bracht daara de eindstand op 1—7. SCHIEDAM Het eerste damesteam van Juliana Is ook ln zijn zesde achtereenvol gende competitiewedstrijd ongeslagen ge- hieven. Het versloeg stadgenote SVC/Ac 4 met 3—0 via de setstanden 152, 152 en 13—8. Dit jonge team. gemiddelde leeftijd 17 jaar, gaat steeds beter spelen. Het deelt de eerste plaats nu samen met het even eens nog ongeslagen Tenaco. Het tweede damesteam speelde zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen en ging met de volle winst strijken tegen Tenaco 3. Setstanden 158, 15—11 en 159. Het meisjes A-team won via de setstan den 15—1, 16—14, 12—15 en 16—14 met 3—1 van D.R.L.c, Het eerste herenteam is de laatste weken volledig van slag. Ook deze keer werd in Amsterdam verdiend met 30 van het sterke Zeemeeuwen verloren. Het ontbrak de Juliana ploeg- aan de nodige vechtlust en het kon geen enkele maal de tegen stander in moeilijkheden bregen. Setstan den 15—5, 15—7 en 15-9. Het tweede herenteam verloor geheel volgens de verwachtingen van koploper L.V.C. Setstanden 15—12, 15—10 en 15—9. Het junioren A-team verloor zijn eerste competitie wedstrijd met 3—1 van C.V.V. ROTTERDAM Met een druk be zochte receptie in de Johanneskerk heeft ds. W. Sirag, 'hervormd predi kant te Rotterdam-Lombardijen za terdagmiddag zijn 25-jarig ambtsju bileum herdacht. Véle collega's, wijkbewoners en an dere belangstellenden hebben ds. Si rag de -hand gedrukt. Hij kreeg tal rijke cadeaus. Het woord werd ge voerd door de heer C. Pors, voorzit ter van het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente Rotter dam-Zuid, die opmerkte dat er in de wdj'kgemeente Lombardijen een bij zondere sfeer heerst, die mede te danken, is aan de tactvolle leiding van ds. Sirag. Donderdag a.s. is er, een gemeente avond in de Johanneskerk en zondag 26 noyember om tien uur gaat ds. Sirag voor in een herdenkingsdienst in dezelfde kerk. U weet het toch? Dit on vol prezen glasgordijn hangt door het loodkoord altijd onberispelijk, het is zó gewassen, zó droog en maakt strijken overbodig. Nu als weektopper extra voordelig. 150 cm hoog van' 5.40 per meter nu voor 180 en 210 cm hoog van 6.90 p.mtr, nu voor I COMPUTE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BElJEftlANDSELAAN SinTOUJ449!)c3liAAGJJJTRECtfi/VUSSlNG£H/HC0fiWDEU£9 (Van een medewerker) SCHIEDAM Het is de Damclub Schiedam niet gelukt de laatste com petitiewedstrijd tegen Constant 2 te winnen. Met 119 wonnen de Rot terdammers. Overigens was de kans om via een beslissingswedstrijd nog kans op promotie te maken .voor de damclub Schiedam reeds verkeken, omdat eerder in de week Vreewijk de laatste wedstrijd tegen Maeslandtsluys met li9 won en daardoor kampioen werd van deze afdeling. De partijen hadden de volgende resultaten: G. W. Rijkhoek sr.L. Vrijland 11, J. Bullen—J. C. Onink 02, F. KoopmeinersC. den Boer 2—0, J. AkkermanM. den Routing 1—1, H. Klein— W.C. Heuvelman 11, G. N. StanekeB. Quyst 11, J. H. FreheJ. J. v. Kuijk 1—1, S. de Bel—D. v. d. Spek 2—0, G. W Rijk- hoek jrM. v. Erkel 0—2 en A. Hulstkamp—M. de Veldt 2—0. ROTTERDAM -- In de Vieram- bachtsstraat werd zondagavond de 60-jarige winkelier H. J. Tamminga van de Gijsinglaan plotseling onwel. Bij aankomst in het Dijkzigtzieken- huis bleek hij reeds te zijn overleden. SCHIEDAM Bij de apparaten- fabriek NV Boer Co, aan 't Broers- veld is voor 1900,buitgemaakt bij een inbraak. De indringers forceer den een ruit en stalen het geld bedrag uit een geldkist. Uit de personenauto van de 22- jarige assistent-bedrijfsleider D. J. B. uit de Warande is zondag een auto radio ontvreemd. SCHIEDAM Burgemeester en Wet houders stellen de raad. de pleinen en' straten in de randbebouwtog van Groenoord en in Groenoord-moord de volgende namen te geven: Bachplein. Chopinplein, Griegplein, Sibeliusplein, Sohubertplein, Lisztplein, Puccinistraat, Verdlstraat, Rossinistraat, SCHIEDAM De vershcerpte con trole van dé politie op overtreding van de maximum-snelheid levért toch resultaten op. In het afgelopen week einde zijn heel wat minder overtre dingen begaan dan in andere weken. Niettemin waren er toch altijd nog acht zondebokken die een proces verbaal kregen omdat zij op de Hor- vathweg meer dan 105 wilometer hadden gereden. Chr. Soc. Belangen: L.S.W. cursus ass.- econoom, 20. Arcade: E.H.B.O.-cursus, 19.30; Aula RiJks-H.B S.: Schled. fllmkring, filmavond, 20; Chr. Soc. Belangen: Oratio, spreken in het openbaar. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954. Agentschap Schiedam: mevrouw J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarm nummer politie: 264666, Alarmnummer Brandweer; 269123. GG en GD: 269290. Apo theek: L, Evers, Lange Haven tl, tcU SCHIEDAM Geboren: Frank M z.v. C. H. Ostermeler en J. Kalkman; Johanna G. N. d.v. J. de Visser en C. j. F. Verdugt; Monique d.v. J. J. Hamerslag en P. L. Heljster; Kené J, 'z.v. K. J. Weverling en G. F. de Boer; Bené z.v. A. T. J, den Hollander en H. W. van Buel; Marjon C. A. d.v. J. G. Bremer en W. A. M. Leljten; Judith E. J. d.v. P. M. F. van Boerden en C. C. M. Sondermeyer; Adriana d.v. B. J. Loode en T. A. Hendriks. Overleden; M. A. Polderdijk, 85. wed. J. Slavenburg; H. C. M. de Kaper, 57; W. J. van den Hoort. 47; C. S, de Moor. 90, wed. J. T. A. Hendriks. SCHIEDAM Dat het breken van een spiegelruit niet altijd geluk brengt, maar eerder een pak slaag, hebben drie jeugdige scholleren ondervonden. Bij het stoeien in het kantoór van de PTT in de Mgr. Nolenslaan viel de spiegel, met een waarde van 1100,—, aan diggelen. De ouders moeten de schade betalen. Nieuwe Damlaan Vlaardingerdijk Aleidastraat Westfrankeland- sestraat Rembrandtlaan Troelstralaan Dr. Wibautplein. SCHIEDAM In afwachting van een nationale regeling (Wet gevaarlijke stoffen) stellen! B. en W. van Schiedam de-gemeenteraad voor, een plaatselijke verordening vast te stellen op het ver voer van gevaarlijke stoffen over de weg Het voorstel'is een reactie op de iongevallen elders met auto's, die ge vaarlijke stoffen vervoerden. De gemeente Rotterdam heeft een dergelijke verordening, die op 18 juli van dit jaar in werking trad. Voor de hanteerbaarheid achten B. en W. van Schiedam het noodzakelijk, dat de re geling van Schiedam gelijk wordt aan dievan Rotterdam. De verordening komt erop neer, dat een basis voor het vergunningsstelsel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg binnen de gemeentegrenzen wordt ge schapen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Morgenavond, dinsdag, geeft de Schiedamse Film kring in de Rijks-HBSaan de Hugo de Grootstraat de Rijnmondprentière van een tweetal Oosteuropese films.! Hoofdfilm is de Joegoslavische pro- duktie „Het Zandkasteel (Presceni Grad), Twee studenten, die met een „eend" een vakantietocht maken, ontmoeten onderweg een meisje, dat voor iets of iemand op de vlucht is. Ze nemen haar mee en krijgen gaan deweg inzicht in hetgeen er met haar aan de hand is. Samen bouwen ze aan het strand een. zandkasteel. In 'deze moderne en sensitieve film gaan humor, uitbun dige vrolijkheid en beklemmende tragiek samen. Vooraf draait de Tsjechische film „Wensen van Jonge Mensen" van Jan Spata. Min of meer in. de trant van „Mensen van Morgen" van Kees Brusse, maar veel vrijer en-losser. Deze film wérd zomaar op straat op genomen. Leeftijd achttien jaar. Er bestaat bij de school volop parkeer gelegenheid. De aula kan driehon derd-vijftig mensen bevatten. SCHIEDAM De zestienjarige bromfietser G. K. is zondagmiddag op de kruising Noordvest - Ke- thelstraat - Damlaan aangereden door de personenauto van de 26-jari- ge N. van O. Hij werd van zijn bromfiets - gerukt en over de motor kap van de auto in het water van de Veflevest geslagen. De gebroeders Van de Water slaag den erin de bromfietser op het droge te krijgen. Het bleek dat hij bij zijn val zijn beide benen had gebroken. Hij is opgenomen in het Gemeen te-ziekenhuis. De bromfiets werd zwaar bescha digd. SCHIEDAM Het eerste da meszestal van de Schiedamse Volley bal Club kwam zaterdag weer com-, pleet binnen de lijnen en versloeg maar meteen het leidende Syrèna in een half uur met 30. De setstanden waren 159, 154 en 157. Het tweede herenteam bleef on geslagen. maar moest toch. een punt afstaan aan het' Rotterdamse Jong Peridrécht. De uitslag was 2—2. Winst zat er voor de Schiedammers zeker 'in.- Maar zowel verdedigend als aanvallend lieten zij nog te vaak een steek vallen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Schiedams Christelijk Mannenkoor geeft donder dag 14 december in de Magnalia Dei- kerk in Nieuwland een uitvoering. De bekende altzangeres Caroline Kaart verleent 'naar medewerking en orga nist Koos Bons zal het koor en de soliste begeleiden. -i üc*: - r 'r^P 2.-1Y - -- - - I'C - ^brï' ruf eiiPilsllvi^ (Van een medewerker) SCHIEDAM De Christelijke gymnastiekvereniging „Door Oefe ning Kracht" heeft dit seizoen een nieuwe aktlviteit toegevoegd aan de vele evenementen die DOK reeds langere tijd regelmatig organiseert. Naast onderlinge wedstrijden voor dames en heren, vaardigheidsproevcn voor de leden van tien tot dertien jaar, opleiding van voorturners, is (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de Broers vest, ter hoogte van het bouw werk voor de schoenenzaak van de firma Van Dalen, is een uiterst gevaarlijke situatie uit de wereld geholpen. Voetgangers waren bij het passeren van het bouwwerk gedwongen, het voet pad te verlaten en het fietspad te nemen (zie foto). Vooral op vrijdagen en zaterdagen is het bijzonder druk op de Broersvest en ongelukken waren dan ook niet uitgesloten. De bouw van een tunnel, waarmee onlangs een begin, werd gemaakt (zie even eens foto), was dan ook een be langrijke zaak. SCHIEDAM Na een matige wedstrijd is ODI erin geslaagd met 4—2 van DIO te winnen. De wit-zwarten kwamen via een schot van Jan Verhey op 1—0. Na 1—1 dankzij een afstandschot wisten Arie van 't Hoff, Wim van Winden de stand op 3—1 te brengen. Ton Spruyt stelde de zege voor rust reeds veilig door 41 op zijn naam te brengen, al kwam DIO toch nog tot 42 terug in de tweede helft. Arbiter van de Graaf leidde de sportief gespeelde wedstrijd zwak. (Wan een medewerker) SCHIEDAM Het is TSF gelukt via een 82 overwinning op Diveko in de tafeltenniscompetitie leider Amroba te blijven volgen. Met deze zege op Diveko 2 heeft TSF tien pun ten uit zes wedstrijden en de andere gegadigde voor de tweede plaats, Germinal 4 een punt verspeeld met een onverwacht gelijkspel tegen In tiem 3. Hierdoor is er een goede; kans dat TSF de tweede plaats zal blijven bezetten. De wedstrijd tegen de Dive- ko-reserves bracht weinig spanning. Weliswaar werden er van de eerste vier partijen drie eerst in drie games beslist, maar het krachtsverschil was ■toch te groot 'orh van een serieuze bedreiging te spreken. Na enkele speloverwinningen van John Schil- peroord, Huug Wittop Koning en Paul de Looza, scoorde Diveko in het dubbelspel tegen: 31. Opnieuw voegden de TSF'ers daar na elk een punt aan het Schiedamse totaal toe, zodat de stand 61 was. In de achtste partij leed Huug Wittop Koning de enige enkelspelnederlaag van deze wedstrijd (1821. 1421). De resterende partijen brachten TSF winst. Paul de Looze en John Schil- peróord bleven dus ongeslagen. Ook TSF 2 won opnieuw, nu met 91 van Gakaro, wat de zesde over winning in successie betékende. P. van de Broek en Will Baard wonnen hun partijen en het enige 'verliespunt kwam op naam van Bram Koogje (invaller), die desondanks een goede wedstrijd speelde. Voor TSF 3 en 4 was het een min der goede week, want beide teams verloren met 6—4. TSF 3 van het sterke Intiem 4 en TSF 4 min of meer verrassend van het bij de staartclubs geplaatste Centrum 2. SCHIEDAM Het Is verboden op of aan de openbare weg vuurwerk af te steken. Het Is ook verboden vuurwerk aan personen beneden de achttien jaar te verkopen. Als burgemeester en wet houders hun zin kragen, zulten de jon geren beneeden de achttien binnenkort ook geen vuurwerk 'oij zich mogen dragen. De oude bepaling de politie moet het aansteken van vuurwerk hebben geconstateerd acht het college onvol doende voor het voorkomen van de overlast, die iedere jaarwisseling toe neemt. ,De jeugd wacht wel tot de agent om de hoek Is verdwenen", me nen B, en W. B. en W. stéllen de raad dan ook voor de Algemene Politie Verordening 20- danig te wijzigen, dat de politic-ambte naar in de toekomst over de mogelijk heid beschikt om het bij de jeugd be neden de achttien jaar aanwezige vuur werk in beslag te nemen. deze vereniging thans gestart met een zogenaamde turn-instuif. Alle leden vanaf veertien jaar kunnen naar vrije keus aan verschil lende toestellen turnen onder deskundige leiding. Bovendien is ér gelegenheid voor een praajte en. een frisdrankje. Een geheel ongedwongen sfeer dus. Gezien een onlangs gehouden ex periment, waar werkwijze en be langstelling van de zijde der leden bijzonder goed was heeft het bestuur inmiddels besloten deze avonden bar de ongeveer vijf weken te herhalen. Zaterdagavond was het opnieuw een drukte van belang in de gym nastiekzaal van de Réhoboth-Ulo in de Tuinlaan. De leiding van deze „tum-in" was in handen van de heer A. van' Til borg en mejuffrouw M. v. d. Knaap geassisteerd door he tme- rendeel van de technische leiding van DOK. De eerstvolgende „tum-in" zal worden gehouden in december. In tussen zijn de voorbereidingen be gonnen voor de uitvoeringen van DOK in het Passage-Theater op 6 en 13 maart 1968. n kómt ook voor- U Door lagere prijzen van artike len die U dagelijks nodig heeft, kunt U méér doen met de Inhoud van Pa's loonzakje.» en daar gaat 't nu juist om! En waarom zou U voortaan Uw boodschappen ook niet kunnen halen In zo'n elegante Pergat ex boodschaptas! Practlsehe, moderne pergatex tassen (kunstledtr op linnen- bzsls) met ruime opening en een zee van bergruimte, norma le prijs 13.50 verkopen wij mor gen voor nog géén zes gulden. Morgen ero 9 uur begint de verkoop van deze tassen met ronde handvaten, |n. zwart en cognac, 'M'X'-X voor, j<^b| CUit Wf. mftcMft. bwt. ff |j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1