Ijsbaan Spieringshoek nu aanzienlijk vergroot Vertrek arts Buirma is ernstige zaak L&V rekent op gebouw in West Gezellige voor jont uit Nieuwland AGENDA Peseta omlaag, Vers Spaans fruit goedkoper Navel-sinaasappelen 1 .79 Clementines 1..7» Spaanse tomaten Spaanse meloenen 1.35 Albert Heijn PCG-ïeden behandelen aantal onderwerpen Oliebollen voor de kerk AAN Of UI J C0UZY STOFZUIGERS clëMent koopavonden in jecemhermaand 5 9 j Lekkende olietank Vogelexpositie in Arcade Door omstandigheden Siso-prijzen nog niet afgehaald Bromfietsers in verkeer gewond Burgerlijke stand ravage Glazemvasser viel door dak politiebureau Dr. D. A. van Dorp prof. in Cardiff Demonstratie onderwijs en veerdienst INTERIEUR L waardevolle*" bracht BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS •78» I» 7? 59 GEMEENTE SCHIEDAM Schiedam Jeugd Toneel viert 50-iari« bestaan Vandaag j. .en morgen 2 kilo 1.98 NU KILO 1.95 NU 500 gram 68 NU per stuk 1.48 NU Vragen aan B. en W. over ophoging tuinen Afsluiting Koemarktforuj; i s i SCHIEDAM De zaken van de bij Schiedamse Handels- en be- -jifsraad aangesloten winkeliers - Ln hun winkels van 29 novem- Sr tem. 4 december, van 20 tot met 23 december en op zaterdag december tot 's avonds negen uur Op 4 december vervalt de l^andngmorgensluiting. De dinsdag f nnensdagmiddagsluiting vervalt de weken van 27 november tot en Zet 2 december en van 18 tot en met ,j dec-mber en op 5 december. Het publiek wordt verzocht tussen tg en 13 uur rekening te houden met jen lunchpauze voor het winkel personeel. SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers houdt het komende weekeinde in gebouw Arcade een tentoonstelling van kleur-, postuur en vormkanaries, tropische vogels, parkieten en dwergkartels. De tentoonstelling is voor het pu bliek geopend vrijdag 3 november van 20 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en. zondag van 10 tot 19 uur. 0e toegang is gratis. De keuring is op donderdag, 's Avonds worden de j kampioenen bekend gemaakt. j Ooudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Het bericht dat wij vreesden is ons vanavond bevestigd. Dokter S. J. R. Buirma, directeur van de GGD, vertrekt naar Apeldoorn. Deze man zou gebleven rijn waaneer de omstandigheden be ter waren geweest", aldus mevrouw H. A. Bleeker-van Siyrum (Ub) bij haar kritiek op het personeelstekort van de GGD en de moeilijkheden bij het benoemen van een adjnnct-direc- teur. Mevrouw Bleeker nbemde het eert ramp dat het college er niet in geslaagd is dokter Buirma in .Vlaar- dingen te houden- Naar haar mening Is het vertrek ook te wijten aan de slechte contacten die tussen het ge meentebestuur en de GGD bestaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu de SISO-bazaar, met een totale bruto opbrengst van tweeënzestighonderd gulden, achter de rug is, blijkt een aantal prijzen nog niet te 'zijn afgehaald: Blauwe loten van kussens: eerste prijs 487, tweede prijs 262, derde prijs 297. Roze loten van poppen: eerste prijs 890, tweede prijs 900, derde prijs 895. Gele loten geborduurd schilderij no 800, gele loten klein geborduurd «childerij no 533, gele loten schelle koord no. 542. Geel tafellaken voor v. d. Berg, Hofje van Belois 16. Drie houten gordijnringen geb. voor Plan ken, W, H. Vliegenstraat 16. Wit ta fellaken voor De Laat, Goudenregfjn- laan 7. Deze prijzen kan men afhalen bij mevrouw Noordzij. Mgr. Nolenslaan 584. ncputAtu oooff nicawtouiï Of SPECIALIST CflU.CNQURGSTR.IZ HOM CHNRSTR TCl.aiO-3<»ZZ2t VU1BRDWGEN De burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat ingaande 23 november 1ÖS7 gedurende één maand ter gemeentesecre tarie (afd. openbare werken) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp - bestemmingsplan Hoofdstraat - zuid, dat wordt begrensd door de Voorhaven, de Nieuwe Maas. het Hoofd plein, de Haven-dijk en de Lek- leder die tegen dit ontwerp bezwaren heeft kan deze ge durende genoemde termijn schriftelijk bij de gemeenteraad in ci ionen. Schiedam. 21 november 1067 De burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA Zij wilde niet wethouder A. P. Weeda verantwoordelijk stellen, om dat hij betrekkelijk onverwacht zijn functie als wethouder van volksge zondheid en personeelszaken heeft aanvaard. Ze vond het een nare zaak die al lang sleept. Het zou, aldus het liberale raadslid," verstandig zijn ge hoor te geven aan de wensen en ver langens die bij de mensen van de GGD bestaan. De heer H. Krabben (soc) heeft schriftelijke vragen gesteld over een gewond meisje, dat zaterdag na een aanrijding ruim drie kwartier ge wond op straat heeft gelegen doordat de GGD tijdens de weekeinden on voldoende bezet zou zijn. Het raadslid deed een dringend beroep op de wethouder nog tijdens de behan deling van de begroting op zijn vra gen te antwoorden. Ook de heren F. Sterenberg en L. de Snaijer (prot) noemden deze aan gelegenheid een ernstige zaak. De heer Buirma, aldus de beer De Snai- jef. is drie jaar directeur van de GGD. Bij het benoemen van een nieuwe directeur moeten we er voor zorgen dat een dergelijke korte dienstperiode niet weer voorkomt. O VLAARDINGEN Op het kruispunt Wagnerstraat—Mendelssohnplein ver leende zaterdagmiddag de 17-jarige J. S. geen voorrang aan een personenauto. Er volgde een aanrijding waarbij S, schaafwonden opliep en de dertienjarige duopassagier H. S. een bloedneus kreeg. Op de Mozartlaan ter hoogte van de Pieter Karei Drossaartstraat is zater dagmiddag oe negenjarige wielrijdster I. D. door een personenauto aangereden. Ket meisje reed aanvankelijk links, van de weg maar ging juist naar rechts toen de auto kwam aanrijden. Ze liep een gekneusde linker enkel op en is naar de Dr. Noletstichting te Schiedam ge bracht. J SCHIEDAM Het Schiedamse Jeugd Toneel „De Dilettantjes" bestond 12 novembe- vijftien jaar. Dit vijftiende jaarfeesi wordt ge voerd op zaterdagmiddag om twee uur in gebouw Tivoli. Sint-Nicolaas zal met een drietal Zwarte Pieten aanwezig zijn. Aan de zaal zijn op de dag van de uitvoering van een tot twee uur nog enkele toegangskaarten a vijftig cent verkrijgbaar. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nu cle winter geleidelijk nadert, wordt de ijsbaan Spieringshoek in gereedheid gebracht, waarbij een nieuwe verlichting en geluidsinstallatie niet worden vergeten. Vergeleken bij vorige jaren is de ijsbaan met duizend vierkante meter vergrootzodat men thans de beschikking heeft over een baan van vijfenzeventighonderd vierkante meter. Door deze vergroting is het mogelijk een speciale kinderijsbaan af te zetten. Kinderen, die de schaatssport nog niet meester zijn, kunnen hier rustig en vooral veilig oefenen. Eind november zal het aannetners- bedrijf Smits het in aanbouw zijnde clubhuis gereed hebben. Hier kun- tien de schaatsers van een grotere ruimte profiteren. VLAARDINGEN De grote zaal van gebouw Triangel was zondag avond geheel gevuld met ledert en ereleden van de CJV Liefde en Vrede voor haar 81ste jaarvergadering. De heer K. van Vliet, voorzitter van L. en V. beschouwde hen als de motor, die al het verenigingswerk op gang houdt. Wat het bomende seizoen betreft, zei de heer Van Vliet er vertrouwen in te hebben, dat men een eigen ge bouw zal krijgen voor het vereni gingswerk In de VVestwijh. Hij zei dat mede naar aanleiding van een gesprek, dat men in de algelopen week in het stadhuis heeft gehad met de betrokken wethouder. Medewerking verleende verder het CJV-Bazuinkoor, dat de samenzang muzikaal begeleidde. Voorafgaande aan de vergadering hadden de kaderleden een gezamen lijke broodmaaltijd gehouden in de foyer van het gebouw aan de Fran sestraat. HOEK VAN HOLLAND Bij een benzinestation aan de Dirk van den Burgweg is tijdens het weekeinde in gebroken. Een draagbare radio, enkele sieraden en eeri bedrag van ongeveer 200,worden vermist. SCHIEDAM Geboren: Alexander E zv J Hoozemans en V H Batenburg: Clasina J J dv P A van der Made en C J Schepen; Mark zv A G Sloof en E Maan; Miranda A G dv A P van Pernis en 'E M Went; Jacquelina M dv X* XI üe boo-en J M van den Berg; Pierre zv'J C Boer en C P van der Heijden; Adrianus zv A Bak en M van Oeveren; Eugene J B F M zv J C Kleine- koort en I M J van der MeljRemco zv L weezenaar en L Vrauwdeum. Overleden: J Profijt 50. 0 HOEK VAN HOLLAND De Vereni ging voor Vreemdelingen Verkeer verga dert donderdag 20 uur. in-.Hotel: Am erica- Voorzitter K, e. Heil .moet wegens drukke werkzaamheden zijn functie beschikbaar stellen.. Kandidaten voor de va kat ure zijn de heren H, C. van Nieuwkerk en H. Vickers. HOEK VAN" HOLLAND De collecte voor het Nederlands Oorlogsgraven Comité heelt 1503,66 opgebracht. Arcade: EHBO- cursus, 19.30. Rljks-HBS (aula): Schiedamse rllmkring, filmavond 20. Chr. Soc. Belangen: Oratio, spreken In het openbaar. 20. Passage Theater: Chr. Harmoniever. I .Slarpe Davids", concert. 19.15. Opstandlngskerk: Judoles. Chr. Soc. Belangen: Fotoclub bijeen- i komst. 20. SCHIEDAM De jongelui uit Nieuwland en omgeving hebben thans in het nieuwe ontspan ningscentrum ,.De Druiventros" in de St. Anna Zusterstraat een gezellige sociëteitszaal gekregen. Het bestuur heeft het in ongeveer acht maanden tijd voor elkaar gekregen om van een oud. vervallen schoollokaal dit prachtige clubhuis te malten. Een goed voorbeeld van zelfwerk zaamheid door de jeugd. Zelfc het ontwerp van het sfeervolle interieur is door het bestuur zelf gemaakt en ook uitgevoerd. Op het ogenblik telt ..De Druiven tros" honderdzeventig leden, die er elke zaterdagavond kunnen cl amen met medewerking van een bekende band. Het bestuur wil de activiteiten van dez~- „jeugdsoos" uitbreiAm. waarbij ze onder meer denkt aan le zingen en sportwedstrijden. Cok schaak- en kaartavonden staan op het programma. Het bestuur zal een enquête (houten om nog meer verlan gens aan de weet te komen. ^S»S>.e SCHIEDAM In'een pand aan de Buys Bailotsingel veroorzaakte maandag een lekkende olietank op de eerste verdieping vee! ravage op de verdieping gelijkvloers. De hevig geschrokken bewoners van de bene denverdieping alarmeerden onmid dellijk de brandweer, die onder lei ding van de commandat D. de Jager spoedig ter plaatse was. Aange-ien de bewoners van de eer ste verdieping niet thuh waren moest men eerst de deur openbreken om bij de lekkende tank te komen. Eerst daarna kon men het lek in de tank stoppen en was 'het gevaar ver dwenen. SCHIEDAM De negentienjarige glazenwasser A. D. van Loenen van de Rotterdamsedijk, is maandag bij het glazen wassen door het glazen dak van de kantine van het hoofdbu reau van politie aan de I.ange Nieuwstraat gezakt. De man kwam met de schrik vrij. VLAARDINGEN Dr. D. A. vaïl Dorp, groepsleider bij het "Jnilo er Research Laboratorium, is benoemd tot buitengewoon hoosk-raar aan t~ Universiteit,van Wales te Cardiff. Zoals bekend werd dr. Van Dorp vorige week de Dr. Saai Van Zwa nenberg-prijs toegekend voor zijn werkzaamheden op het terrein van de biosynthese van d; op hormonen gelijkende prostaglandins en de chemische synthese van onverzadigde vetzuren die eveneens een belang rijke fysiologische rol in de voeding spelen. (Van een onzer verslaggevers) VLAAltDINGEN Nadat de. frac tie voorzitters van de diverse partijen maandag bij de behandeling van de gemeentebegroting 1968' hun algeme ne beschouwingen hadden gehouden, was het woord aan de overige raadsleden. Zes leden van- de Pro testants Christelijke Groepering voerden in deze bcgrotingsmarathon het woord over verschillenden on derwerpen. De heer T. Bol stelde vragen over het openbaaronderwijs. Hij zei dat het bijzonder onderwijs door de te rugloop van het aantal leerlingen is overgegaan tot het opheffen en sa- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het gemeente raadslid J. van Katwijk (prot) heeft B. en W. gevraagd, of het de bedoe ling is, dat niet alleen de straat, maar ook de tuinen achter de benedenver diepingen van de flatgebouwen in de Van Hallstraat worden opgehoogd. Hij verzoekt het college te bevor deren, dat indien de tuinen, die ver huurd zijn aan de bewoners van de benedenverdieping en van de flatge bouwen, door de ophoging verloren gaan, er voor de huurders geen kosten zullen ontstaan als gevolg van herbeplanting e.d. 9 Een beid van het feestelijke interieur van „De Druiventros". menvoegen van scholen. Hij vroeg of ook bij het openbaar onderwijs der gelijke maatregelen moeten worden genomen en zo ja wanneer. De heer A. C. Ph. Hardonk wilde weten hoe burgemeester mr. J. Heusdens denkt over de demonstra tievrijheid, die in bepaalde kringen zoveel aanhang heeft. Graag zou hij. willen zien, dat over deze kwestie een openhartige discussie zou wor- den gehouden. De heer F. Sterenberg zei dat het Holyziekenhuis in 1971 vermoedelijk geheel bezet zal zijn. Wanneer niet tijdig maatregelen worden genomen zal een precaire situatie ontstaan. Hij vroeg hoe urgent B. en W. het beraad voor de bouw van een nieuw zieken huis stellen. De heer J. Vermeer vertelde dat hij tijdens de vergadering in mei. een motie had ingediend om met Spido overleg te plegen voor het handha ven van de spitsuurdiensten voor voetgangers en fietsers, die door het in gebruik stellen van de Benelux - tunnel zijn gedupeerd. In samenwerking met Rotterdam is een regeling getroffen, dat een parti culier (Spido - red.) de veerdienst zal verzorgen. De heer Vermeer vroeg of Vlaardingen deze dienst niet kan on-, aerhouden: „We hebben havenbe- ambten met vaarbevoegdheden". De heer G. Wapstra had reeds bij de begrotingsver gadering van vorig jaar voorstellen gedaan om door middel van forumavonden de kloof tussen stadhuis en burgerij te over bruggen. Nu was de heer S. Baren- dregt gekomen met een Gemeente courant als .voorlichtingsorgaan. Hij vroeg het socialistische raadslid na der op deze materie in te gaan. MAASLAND Op uitnodiging van. de winkeliersvereniging Bracht St. NLcoiaas zaterdag een bezoek aah" Maasland. Vanaf het bordes van het raadhuis riep burge meester Groot Enzerink de Sint 'een wei- kom toe. Later vergaderden B. en W. met Sint Nicolaas In de raadzaal over de pro blemen van Maasland. MAASLAND De A.R. kiesvereniging houdt woensdagavond kwart voor acht een vergadering In de hal van de Magneet. .an dagelijks Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken. teJ. 268954. Agentschap Schiedam: mevrouw J van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139a tel. 152100 (ook klachten bezorging). Alarm nummer politie: 261666. Alarmnummer Brandweer: 269123. GG en GD: 269290. Apo theek: L. Evers. Lange Haven 81, tel. 268212. GEMEENTE SCHIEDAM Ir. de nacht van dinsdag. 21 novem ber op woensdag, 22 november a.s. van 's nachts 0.30 uur tot 's ochtends 6.00 uur, of zoveel langer of korter ais no dig is, zal de Koemarktbrug wegens reparatiewerkzaamheden voor alle ver keer gesloten zijn. Schiedam, 21 november 1967. B1NNENSINGËU65.TEU 342486 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Leden van de Hervormde Gemeente gaan dit jaar weer, traditiegetrouw, oliebollen bakken. De bedoeling is vijftigduizend stuks af te leveren. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Rijnmondband en het. nieuwe kerkelijk centrum van de hervormde wijkgemeente V (Oost). Wie wil meehelpen, kan zich opgeven bij de heer W. v. d. Gaag, Vondellaan 13a, telefoon 261687. VELE GOEDE MERKEN, B. EN O., PHILIPS, SONY, LENCO EA. BIJ AERT V. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 118811-235327 JAAR op jaar verslaat de Sin terklaas van de Coolsingel zijn tienduizenden en die van ons moeten het maar steedsmet :'de' enkelingen doen." Deze klacht bereikt me uit de periferie en ik heb prompt geant woord dat dit helemaal niet zo gek is, omdat de Sinterklaas van dé Coolsingel natuurlijk de echte is. Nou, toen had ik het gedaan! Maar alle gekheid op een stokje: ook buiten de Rotterdamse grenzen kan Sinterklaas beslist aardig voor de dag komen. Ik weet van verscheidene-plaatsen dat de orga nisatoren daar heel wat vrije tijd en geld ingestoken hebben en die ik van harte toewens dat hun Sinter klaasfeest nou dit jaar eens goed mag slagen. En omdat ik ook weet dat er echt nog wel grote mensen en kinderen zijn die nu ook Wel eens willen zien hoe Sinterklaas het er gens anders doet, geef ik u. van avond twee van zijn verschijningen door die voor komende zaterdag op het bisschoppelijk programma staan. Dat is dan in de eerste plaats Heyplaat, waar de gelijknamige buurtvereniging, veel werk aan de voorbereiding heeft verzet. De be baarde Spanjaard arriveert daar 0*1 twee uur bij de D. C. Endertstich- ting aan de Courzandseweg, waar de heer C. E. Smith, voorzitter van de buurtvereniging, hem zal verweiko-' men. Zeventien Zwarte Pieten ver gezellen Sinterklaas met muziek van de harmonievereniging Dockyard vervolgens op een versierde auto naar het Rondoplein, waar de Hey- plaatse kinderen hem een zanghulde zuilen brengen. Na een rondrit door het dorp te hebben gemaakt, ver trekt de grote kindervriend tussen half vier en vier uur per boot van het RDM-terrein. TAAN SCHIEDAM: Daar ver- schijnt een evangelisch-lu- thersc Sinterklaas. Weer 's wat an ders, vindt u niet? Van twee tot vijf uur houdt hij, ook zaterdagmiddaig, zitting in een van de lokalen van de Lutherse kerk (tegenover de AM- RO-bank), waar vrijdagavond ,een jaarmarkt wordt geopend. U kunt er textiel, levensmiddelen en gebruiks artikelen kopen, in oud-Hollandse stijl thee drinken en lekkere hapjes puttigen. Als u zaterdagmiddag komt. is er een fotograaf die leuke plaatjes van uw kinderen bij Sin terklaas wil maken. Dit alles tegen betaling (hoeveel weet ik niet., want de hele evange-: lisch-lutherse santekraam is opgezet ten bate van de restauratie van deze kerk, die onlangs 75 jaar bestond. U weet wel, het is die kerk die van buiten zo vaak uw aandacht trok door de tekst „Een vaste burcht is onze God". U hebt nu de kans om ook de binnenkant eens te bekijken. O ja, de evangelisch-lutherse jaarmarkt wordt vrijdagavond om half acht officieel geopend. Maar ik geloof dat Sinterklaas u liever za terdagmiddag ziet. U ziet maar! SCHIEDAM Drieentwintig auto mobilisten kregen maandag op de Horvathweg een proces-verbaal om dat ze de maximum snelheid hadden overschreden. Ze hadden tussen de 65 en 95 km gereden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1