A Huisvrouwen vierden na halve eeuw jubileum „Harpe Davids" krijgt te weinig subsidie AGENDA n<wöON art Persoonlijke Rekening Mees Hope Verkeersaktie slaat in bij schooljeugd mmadh heetman AAN Voorzitster met goud onderscheiden Brigadiertjes zagen films Twee jeugdigen in het verkeer gewond Zeeman steekt collega met mes Open Deunverk van hervormde gemeente Duizendste bezocht lessen ffef Punt Vier heeft zeer gevarieerde tentoonstelling Nu al 433 door het rode licht Dagelijkse Rentevergoeding Tel. 350800 "WIE "KOPEN ER BIJ MODEHUIS VERKADE? schiedamseweg 61 vlaardingen: i Een PRISMAKIJKER ■i DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 23 NOVEMBER; 1967 RELIGIEUS cüe beschermt en morgen .mi d'tgzlijks comfortabel, omringd met meubelen die mooi zijn en toch van deze tijd... van Wegaf sluiting voor uw salaris en betalingen rente 31/2% of 1% per jaar onze computer rekent uit wat voor u het voordeligst is Wilt u weten waarom 1 soms meer rente oplevert dan 3V2%? Vraagt u dan onze brochure. BANKIERS AMSTERDAM ROTTERDAM Keizersgracht 579 Blaak 10 Overige vestigingen te Aibiasserdam, Delft, 's Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort Jlh riüet Mannen,die erop gesteld zijn modieus ensnxaakvol gekleed te gaan. -OXQ OP HET PONT VAN KLEUR ZIJN WIJ BIJZONDER KIESKEURIG 1_JL JL JL _L_ Pagina 3 IfUIHMNK VLAAROiNOBN Vh, 4!/«, 5 en 5'h% P. jaar SCHIEDAMSEWEG 12/11 VAN HOGENDORPLAAN 45 DIRK DE DEEDELAAN 41 VLA ARDINGEN De onlangs op gerichte afdeling conditietraining voor datnes van de zaterdagvoetbal vereniging DV.G, blijkt in een be hoefte te voorzien. Het maximum aantal van 50 "deelnemers is inmid dels bereikt en het bestuur is thans overgegaan tot een wachtlijst. Het bestuur heeft de dames gead viseerd zich aan een sportkeuring te laten onderwerpen. Alle deelneemsters zijn collectief verzekerd tegen ongevallen en letsel, die tijdens de training opgelopen kan worden. i Mevrouw Van Hoeven-Toxopeus hangt de gouden medaille om bij de voorzitster, mevrouw E. de Vos-van Harmeien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De voorzitter van de christelijke harmönïevereniglng Harpe Davids,-de heer J. van Keulen, heeft woensdagavond bij een concert In het Passage Theater ge zegd, dat hij de gemeentelijke subsi die aan de lage kant vond. Hij acht te de f 100 voor een optreden niet toereikend. Later haakte daar de voorzitter van de federatie van christelijke mu- ziekbonden, de heer IJ. Woudstra op in. Hij vertelde nog dat op buiten landse congressen de kwaliteit van het Nederlandse muziekleven hoog genoteerd staat. Het programma van Harpe Davids begon met de Herautenmars (met tamboerkorps) van Joh. Wichers. In totaal bracht de harmonievereniging negen nummers, onder leiding van de dirigent A. L. Glotzbach, met een be zetting van 33 personen. Enkele nummers waren in bet reli gieuze vlak. Ondermeer „God de Heer is groot" en „Heer ik hoor". Ze klonken bijzonder plechtig en zuiver. Een fijnzinnige uitvoering werd ge- Het winkelen in warenhuizen ïs niet alleen Iets kopen, maar ook een prettige bezigheid. En een van de aantrekkelijk* heden Is, dat men zo volkomen vrij. kan kijken, passen of op zetten, zonder een énkele koop- dwang. Er is echter 4én „maar" aan ver bonden... warenhuizen zijn jiilst door die vrijheid ook een Ideaal Jachtterrein voor zakkenrollers en kruimeldieven. En jammergenoeg, ook een grote verleiding voor hen, die niet zo vast in hun schoenen staan en hun goede, eerlijke naam op het spel zetten, door Iets mee te nemen zonder betaling.,. En dan praten we nog niet over de kinderen die ook tegen zich zelf beschermd moeten worden. Een zorg vmar Uw portemcnnale of tas... een zorg voor ons... een zorg voor de politie. De techniek, die steeds vooruit gaat, brengt hiervoor een op lossing... een permanente con trole op alle afdelingen. Een gesloten televisie-net maakt het mogelijk onze hele verkoop ruimte constant te" overzien en bij elke onregelmatigheid on middellijk te reageren. U kunt ze duidelijk zien, de camera's aan de kolommen, die er aan meewerken, dat de ver leiding voor hen, die zwak zijn en voorde kinders, vermindert. Nu kunnen wij zeggen, dat win kelen Sn een warenhuis niet al leen een prettige, maar ook een veilige bezigheid is. geven van Short Pieces (suite) van Jack Harvey. „Our Director", een mars met tamboerkorps van Bige- lon-Mol was meer populair. Het optreden van het tamboerkorps (vijftien leden), onder leiding van Mari van de Ree, deed het goed. Tot slot speelde het orkest een se lectie uit „lm Weissen Rössl" van Benatzki-Mellema. Later werd nog de film van Bert Haanstra „Alleman" vertoond. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagmiddag genoten in gebouw Arcade ongeveer tachtig „klaar-ovërtjes" van een aan trekkelijk filmprogramma. Hoofdfilm was „Het spoor der negen tenen". De filmoperateur was van de heer H. Siemons, hoofd van de gerefor- ifffierde g.l.o.-school. Hoofdinspecteur H. Willems van Beveren hield zo als altijd van te voren zijn praatje met vermaningen en deskundige raadgevingen, De .traditionele tractaties van "koe ken en andere lekkernijen ontbraken evenmin. Bovendien kregen de kin deren een pracht van een, schrijfblok en een kaartje met nuttige verkeers- tekëns. Al met al een gezellige middag voor de ver-keerebrigadiertjes, die ze vooral ook dankten aan het vele werk, dat de twee hoofdagenten, de (heren J. Duivenvoorden en A. de Vette hadden verricht. VLAARDINGEN Op de Marnix- laan reed woensdagmiddag een personenauto de elfjarige wielrijdster M. J. de V. aan toen zij plotseling naar links uitweek. Het meisje werd met een gekneusd rechterbeen naar het Holyziekenhuis. vervoerd, maar kon later naar huis gaan. Op het kruispunt Markgraaflaan- Vondelstraat verleende woensdag avond de zestienjarige bromfietser H. R. geen voorrang aan een personen auto. Bij de aanrijding, die volgde liep R. een lichte hersenschudding op. Hij is naar het Holyziekenhuis vervoerd. O De politie heeft woensdagavond in zijn woning aangehouden de 28-jari- ge boekhouder L. B. die gisteren omstreeks 18 uur in de Lijsterlaan met een door hem bestuurde perso nenauto een geparkeerd staande auto aanreed en na die aanrijding was doorgereden. Area Je: Ned. Bond van Vogelliefhebbers, tentoonstelling, 10-22: Arcade: St. Ambroslus-orkest. Concert, 20* Clir. Soc. Belangen: Ds. Le Coq en Pastoor Veth, discussieavond over oecume- neóoetie Havenkerk: Gereformeerde Kerk. WMtfslsn SacrumNed. Ver. Ex.-Fol.-Ge- vasursum' Cordaf NCGOV, vergadering. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redacttezaken, tel. 263954 Agentschap Schiedam: mevrouw j vatl Gog. Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152409 (ook klachten bezorging). Alarm nummer politie: 264666. Alarmnummer Brandweer: 268123. GG en GD: 269290. Apo theek: L. Evers. Lange Haven 81, tel. 268242. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de drukbezocht receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig' bestaan van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, is de voorzitster, mevrouw E. de Vos-Van Harmeien onderscheiden. Zij kreeg een gouden erepenning woensdag in res taurant „Europoort" uitgereiKt van mevrouw Van der Hoeven- Toxopeus, lid van het hoofdbestuur. Voorlopig zal het organiseren van lezingen en de voorlichting op de meest uiteenlopende gebieden, wor den voortgezet. Maar het voor naamste doel van de Huisvrouwen vereniging blijft toch het aankweken van saamhorigheid tussen de leden, aldus het hoofdbestuurslid. Vervolgens sprak de voorzitter, mevrouw De Vis-Van Harmeien, een dankwoord. Na afloop gebruikten de leden gezamenlijk de lunch en maak ten zij van de gelegenheid gebruik de ere-voorzitster, mevrouw M. A. Roelfsema-Poelstra, te feliciteren. Mevrouw Van der Hoeven vertelde onder meer dat de vereniging vooral veel aandacht heeft voor de persoon lijke levensomstandigheden van de leden. In deze sterk veranderende maatschappij heeft de vereniging ook tal van nieuwe taken op het oog. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 ROTTER DAN tiROTE MAR KT SIR. 5 TEL 070/116162 DEN HAAG M ARIAPLAATS 2 TEL030/1S900 UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTEF (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vannacht is aan boord van het Duitse motorschip IVilly Reith, liggend op de werf Wil- ton-Fïjenoord, de 21-jarige dekman Peter Esser met een mes in de hartstreek en in de linker long le vensgevaarlijk verwond door een medeapvarende, de 25-jarige Duitse, zeeman J. K. K. Het slachtoffer is naar hét Dijkzigtziekcnhuis gebracht, waar hij onmiddellijk is geopereerd. Voor zijn leven wordt gevreesd. Beide zeelieden hadden in de stad een café bezocht en waren onder in vloed geraakt. Daarna hadden'ze on enigheid gekregen. Toen de ruzie was bijgelegd namen zij een taxi naar hun s'chip. Daar aangekomen begaf Dekker zich naar zijn hut om geld te halen. Toen hij terugkwam laaide de twist opnieuw in alle hevigheid op, waarna zijn col lega hem. ernstig verwondde, De da der werd pgesloten in het politie bureau. Zijn mes werd in beslag ge nomen. SCHIEDAM Zowel in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat als in de Vredeskerk aan de Prof. Poelslaan zullen zondag Open Deurdiensten worden gehouden. In de. Grote Kerk zal cm 10 uur ds. J. G. Jansen spreken over het onderwerp: „Vol verwachting klopt ons hart". Medewerking verlenen de heer J. P. Bekkers, orgel en de christelijke muziekvereniging Harpe Davids* onder leiding van de heer A. L. Glotzbach. In -de Vredeskerk .gaat om 19 uur ds. H. J. Groenewegen voor met als onderwerp: Jairus had een dochter tje. Het vredeskerkkoor verleent me dewerking. SCHIEDAM Wegens vernieu wing van- een buis voor de drinkwa terleiding is het middengedeelte van de Rembrandtlaan tussen Mesdagh- laan en Jan Steenstraat volgende week afgesloten. A Vergadering Het Bondsdistriet Bot terdam en omstreken van de Christelijke Gereformeerde Jongerenvereniging verga dert zaterdag om 20 uur in de Rehoboth- kerk aan de Noordsingel 90. Ds. G. Toor- mar, chr. Geref. legerpredtkant spreekt over „Relatie tot God". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Actie Veilig Verkeer voor kinderen, van de auto- rijsehoolhouder A. Kiela, blijkt een enorm succes te zijn. Woensdagmid dag was de tienjarige Roosje de Lan gen het duizendste kind dat zijn cur sus bezocht. Het meisje kreeg als huldeblijk een bedrag van tien gulden. De evenoude Micki Joosten was nummer 999 en ontving vijf gulden en de dertienjarige Trudie Wiegman, die ais derde uit de bus kwam, kreeg ook vijf gulden. Het waren kinderen van bet St. Ilmelda-intemaat aan de Hoogstraat 44. Zuster Benedictine had met de kinderen het leerzame babbeltje met de fraaie dia's meegemaakt. De actie kost de heer Kiela enorm veel tijd, maar hij wordt trouw bij gestaan' door zijn vrouw. Het echt paar Kiela heeft twee zoontjes. Als ouders voelen ze de gevaren, die de kinderen dagelijks bedreigen, des te meer aan. „We geven geen verkeerslesseri. Die leren ze wel op school. We willen de kinderen alleen maar bijbrengen, welke gevaren hen bedreigen", zegt mevrouw Kiela. Het echtpaar blijft met de lessen doorgaan, hoewel de heer Kiela nog meer plannen op het gebied van de verkeersveiligheid in petto heeft. Hij wil ondermeer ook de scholen gaan „bewerken" en op 29 december houdt hij in de kantine van H.B.S.S. een voorlichtingscauserie voor hon derdveertig kinderen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Galerie Punt Vier, die ook aan de Kunstbeurs Balans 1967 in het Stedelijk Museum mee doet, heeft tot 10 december in het pand aan de Rotterdamsedijk 319A een tentoonstelling van kunstwerken, die opvalt door haar grote verschei denheid. Opmerkelijk is het feit, dat de mo derne puur abstracte kunst zich meer in licht-figuratieve richting gaat be wegen. Cees van der Geer, eigenaar van Punt Vier, heeft altijd een open oog gehad voor eigentijdse kunst, maar daarnaast ook „een fijne neus" voor ontwikkeling van de kunst: Vandaar de neo-figuratieve werken op deze expositie. Galerie Punt Vier is nog nooit zo rijk-gevarieerd voor de dag gekomen met de presentatie van kunstwerken als ditmaal. Zijn catalogus van kunstenaars is bijna onuitputtelijk: Van Amen. Bekkum, Bogart, Bonies, Bouman, Brans, Cassee, Clous, Dib- bets, Dettmeyer, Drion, Geraedts, Giezes, HoUenbach, Vn de Horst, Huismans, Koetsier, Van de Kop, Krommenhoek, Van Lange, Leeuwen, Onderwater, Ok, Orth, Peeter, Peters, Ravens, Roth, Schiks. Robert S 43, Rooden Rolf, Wensveen, Wiegman, "Willemen, Tissing, Tsang, Vlag, Wor tel en IJlstra. Bij aankoop van een of meer kunstwerken krijgt men 25 PROCENT KORTING. De wethouder van onderwijs en culturele zaken, mejuffrouw G. D. Graaff opende woensdagavond de tentoonstelling. Zij sprak de hoop uit dat de mensen nu eindelijk hun drempelvrees eens zullen overwin nen. Roosje de Langen, de duizend steen haar vriendinnen zijn de gelukkige deelneemsters aan de Veilig Verkeersactie. Rijschool houder A. Kiela reikt de prijzen uit onder het lachend oog van zuster Benedicte. A Fancy-fair De Nederlandse Vrouwen Beweging afdeling R'dam houdt zaterdag een fancy-fair voor medicamenten voor het Vietnamese volk. De fancy-fair is in ,Unlc" aan de Jfozemanstraat 48 vanaf II uur tot 15 uur. i ii.jf JLUVJU3rii.iU.JL0 SCHIEDAM In de vijfde week van de controle op het rijden door het rode licht op de Burgemeester Van Haarenlaan kregen 52 automobi listen een proces-verbaal. In totaal zijn nu 433 automobilisten voor dit delict bekeurd. compleet met tas voor 67,50 (met Mostert garantie) Een leuk idee voor Sinterklaas. Hoogstraat 146-150. Vlaardingen. Tel. 343007. '"ïi-iK DE F C Hl I N G.M. Ccloe-Ctadbg «öwonc/atur» UpiTm» Kleur is namelijk in hoge mate prijsbepalentf. De mooiste - en dus kostbaarste - briilant is kleurloos, als helder bronwater. De meeste stenen hébben echter een van de 10 gradaties tussen kleurloos en lichtgeel. Daarom beschik ken wij over een speciale testapparatuur en uiterst waardevolle „Master Stones" die ons in staat stellen de subtielste kleurverschillen te registreren. Elke briilant krijgt dan ook een zeer scherpe kleurbeoordeling die wij, mét exacte gegevens omtrent slijpvorm, gewicht, zuiverheid en fluorescentie, vastleggen in het Meelman-certificaat. Dit voor Nederland unieke dokument geeft u door .zijn volledigheid en strenge objectiviteit volstrekte zekerheid om trent de waarde van uw briilant, EDELSTEENKUNDIGË F.GA. DIAMANTEXPERT G.IA ROTTERDAM LIJNBAAN92 - TELEFOON 116670 FILIAAL: OOSTZEEDtJK 155-157 TELEFOON 122344 OOMS kan het gebeuren dat.be- langrijke en zeer knappe heren dagenlang over een bepaald onder werp spreken en dat er dan een oplossing naar voren komt die zo verrassend eenvoudig is dat men zich afvraagt waarom al dat praten nodig was. Daaraan dacht ik toen ik deze week een studiedag bijwoonde waar ondermeer werd gesproken ovèr de venhouding politie - wegge bruiker (of andersom zo u wilt). Er was een Duitse psycholoog bij gehaald die heel wat aardige dingen ten beste gaf, resultaten van onder zoekingen en zo die hij had uitge- - voerd. Hij gaf er ook oplossingen bij en raadgevingen aan het „leidingge vend personeel". Toch, dacht ik, zouden alle oplossingen bij elkaar zijn samen, te brengen onder het woordje „tact". Tact, en een beetje geven en nemen. Hij stelde dat als een agent op het bureau -onder handen is genomen door een meerdere, op minder pret tige wijze, hij dit wei eens, en het is menselijk, zou kunnen doorspelen op. een in overtreding zijnde wegge bruiker. Andersom is' het ook het geval. Hij zei ook dat het overhan digen van papieren door een auto mobilist op een verzoek (of bevel) van een agent de automobilist prik kelt. Het is een soort overgave. We hechten erg aan onze papieren. Hij adviseerde, laat dat papieren overgeven aan het eind van het gesprek komen. Ziet u wel, een kwestie van tact En dat is meer nodig dan vroeger/Vele jaren terug had de politieman alleen te maken met criminelen, tegenwoordig, door het verkeer, ook met belastingbeta lers en huisvaders. En die denken dan maar al te gauw dat ze bij de politie gelijkgeschakeld worde', met misdadigers en slaan, meestal in de figuurlijke betekenis, terug. "pR IS zo veel gezegd dat met tact te Xj maken heeft dat ik er wel diverse rubrieken mee kan volschrijven. Een onderwerp dat ter sprake kwam, waren de nummers op de uniformen. Volgens de spreker uit München zou dat wel eens algemeen ingang kunnen, gaan vinden. De mens staat dan iets meer zeker te genover de politieman. Hij wilde niet overgaan tot het laten dragen van naamplaatjes. Ik wil ook graag een oplossing geven. Laat iedere agent (deze term is eigenlijk niet juist omdat agent een rang is, beter is politieman) als hij iemand aanspreekt voor een be keuring of voor iets anders, even zeggen hoe hij heet. Zo in de trant van „Ik ben agent (of adjudant, bri gadier....) Bouwman, ik moet u er op wijzen dat...." of „Mijn naam is inspecteur Peereboom, zou ik even uw autopapieren mogen zien. Voor mijn part hoeven dan de num mers niet als men er zo op tegen is. En het doet heel wat prettiger aan. Maar ik mag niet al te veel over de politie schrijven, want op de ranglijst van groepen mensen van wie die politie denkt dat zij er het meeste last mee krijgt staan de journalisten op de tweede plaats voorafgegaan door studenten en verder gevolgd door de jeugd, de weigesteiden en de advocaten. Daar na worden de percentages zo klein dat er moeilijk nog een scheiding te maken is. Ach, dat zal misschien' ook wel gelegen hebben aan. een gebrek aan tact, bij beide partijen, wel te verstaan, in het verleden. We leven nu in een tijd van flower-power en love-in, of is dat alweer voorbij? (P.S. Vele lezers en lezeressen hebben gevraagd waar zij het boek je „Metro-Rotterdam" kunnen krij gen. Ja, 'krijgen, wamt het informa tieve werkje kost geen cent. U kunt het afhalen bij het „Open Boek" aan het Kruisplein,bij het bureau voorlichting van de gemeen te in het Stadhuis en het bureau voorlichting van de RET in het hoofdkantoor aan de Kleiweg. Als u een van deze instanties daarom vraagt, zal men het met veel genoegen ook opsturen. Zo zijn we wel in Rotterdam. Per slot van rekening is de RET er alles aan gé- legen de metro bij het publiek be kend en geliefd te maken!)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1