Slechts één dag ft AGENDA Justitie zal onjuiste verkeersmentaliteit scherp te lijf gaan Expositie tekeningen scholieren van Vijftigduizend oliebollen te koop voor bad-Zuid •2V*ffï De Meubelmeésters liirgerlijke stand onder de prijs Herencarcoafs en winterjassen boogaard! 'i Commissaris geen voorstander van slagzinnen In kader van Rode Kruisactie HOOGERWERF 98 Vrije toegang GEEN TUSSENHANDELAREN Parochie-actie van Oud-Katholieke kerk had goed resultaat W. van de Noort (70) na ziekte overleden Een gewonde bij autobotsing WeÊnmH&o B|5 597s w«r-, i$s-, }#?.-, yr.-, j«r.-, Gecostumeerd bal voor kerkrestauratie ZATERDAG 25 NOVEMBER 1967 OM 11 UUR OPENING 9 5 TOEGANG VRIJ VOOR PARTICULIEREN Sinterklaasfeest voor bejaarden Bejaardencentrum van humanisten open Eerste prijzen van middenstandsactie Feestavond van ex- politieke gevangenen N3J.VHVddVSJ.nd L bQTTERDAMMEP VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 ©97® M-, J«-, T (indaag .en morgen .en 'Ing lij ka )k (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De officier van justitie en de Sehiedamse com missaris van politie zullen in de toekmost steeds meer de ver keerde en gevaarlijke mentali teit van de gemotoriseerde weg gebruikers bestrijden. De offi cier van justitie van het kanton Schiedam mr. H. R. G. Feber en commissaris C. van der Haagen zien meer heil in een strenger optreden dan in slagzinnen als die" van „naastenliefde" en „de heer in het verkeer." VIERHONDERD EEN FIETS OF BROMMER DE VAR1 L-V de volmaakte koffer- schrijfmachine SLECHTS F. 215.— VLAARDINGEN E«ÜB sinterklaas Rljkgeborduurda lakensats f.pers. laken 150x240 cm 43UW- met sloop TT* te Rotterdam, Straatweg 45 bij station Noord Elke bezoeker een GRATIS LOT, prachtige prijzen o.a. bankstellen, bergmeu belen, eethoeken en matrassen. sinterklaas Jl tiaar* PASFOTO'S DIA'S ter klaas NIET DUURDER ■V-A speciaalzaak KÖRTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN - Ft! te Pagina 4 van 99,50 voor von 1 19.50 voor Vlotte langharige carcoats en winter jassen met raglan en ingezette mouw. nu met 40 tot 80 gulden voordeel. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Morgenochtend 9 uur begint de verkoop Geen telefonische of schriftelijke orders. I ioi*et I WW»*« ROTTERDAM i n ROTTERDAM ROTTERDAM ROnERDAM ROTTERDAM HOOGVlIET SCHIEDAM VIAARDINCEN LEIDEN ZEIST ARNHEM HttdrTantWoan liotk SJagUltlfoai W«if.Kruiiiod* Kort» Hoogitracl Maant Kctmdr. lagtJiifc Wïnl*lc«nlf»im Hoogitrnaf WinUIctflirum U«tv*ld HaartamnMnlrcrat Slollaao Wlntefcanlrw» ft*nMwrf Arcade, Ned. Bond v. Vogelliefhebbers, tentoonstelling, 1022, Harmonie-Orkest. St Ambrosius, concert, 20 Chr. Sole. Belangen. Ds. Le Coq en Pastoor Veth, discussieavond over oecume ne, so Goede Haven Kerk: iWjkavond, Zuid, 20. Musis sacrum: Ned. ver. v. Pol. Gevan genen, toneelavond,!!). Sursum Cord»: NCGOV. vergadering, 20. //Arcade: SVIN, dansavond. 29. Ned. Bond *ijjr. Vogelliefhebbers, tantoonstelling, 20. Chr. Soc. Belangen, feestavond, 20. f - Irene, SmalfUmclub. filmavond, 20. Marijke. Singelkwartier, filmmidag, 14. Opstandingskerk: Soc. Den Xeirquastlt dansen, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat «2. uitsluitend redaettezaken, tel* 263954 Agentschap Schiedam: mevrouw J. van Gog, Dr, Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarm nummer politie: 264566. Alarmnummer Brandweer: 268123. GG en GD: 269290. Apo theek: L. Evers. Lange Haven 81, te». 268242. De heer Van der Haagen I* zelfs voorstander van de „harde lijn" zoals in Utrecht, waar leder die met een veel te taogè snelheid rijdt, de hans loopt, dat zijn wagen afgenomen en naar het politiebureau wordt gesleept. Te voet Kan dan de automo bilist zijn auto volgen naar het poli tiebureau, waar van geval tot geval wordt nagegaan, of er termen aanwe zig zijn om de wagen vast te houden dan wel aan de eigenadr terug te geven. De „vliegende rechtspraak" langs de Franse wegen hebben we In Ne derland eigenlijk ook, voor zover el ke verkeersagent tót maximum vijf tien gulden de boete ter plaatse mag innen. Dé preventieve uitwerking hiervan slaat mr. Feber echter niet zo hoog aan. Ruim vierhonderd rodelicht-zon- daars in Schiedam hebben bij dê verscherpte controle van de ver- met dit embleem li doer geleverd. Wij staan borg v jer een GOEDE SERVICE keerspolitie, deels in burger, deels in uniform in vijf weken tijd een pro ces-verbaal gekregen. „Men moet niet denken", zo zegt de officier van justitie, „dat dit grote aantal verkeerszondaars in de ko mende weken op het Kantongerecht een stroom van verkeers-deüctzaken zal veroorzaken, In de regel is wel een schikking mogelijk. Wie daar echter niet voor voelt, zal voor de kantonrechter moeten verschijnen." De recidivist komt natuurlijk eveneens voor de kantonrechter, evenais de man of de vrouw die met extra hoge snelheid heeft gereden. Het strafregister van de delinquent speelt een belangrijke rol. Voor het rijden door rood licht moet men thans veertig gulden betalen. Altijd hangt boven het hoofd van de ver- keerszondaar voorwaardelijke of on voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. De automobilist, die op de vijf- ttg-km gedeelten van de Horvathweg honderdtwintig km rijdt, kan gerust rekenen, dat hij direct al een onvoor waardelijke ontzegging krijgt Grote preventieve waarde hecht mr. Feber aan de berichtgeving in de pers over het optreden van de politie. Commissaris Van der Haagen consta teert, dat er dank zij de persartikelen over de verscherpte controle op de Burg. van HaSurenlaan en Horvath weg het aamtal Sehiedamse rode- lichtzondaaux is niet onbelangrijke mate Is verminderd. „Maar Ik blijf er toch mee door gaan", zegt hij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De wethouder van onderwijs en culturele zaken, mejuf frouw G. D. de Graaff, opèni maan dag om kwart over vier in het Stede lijk Muséum een tentoonstelling van tekeningen vervaardigd door de Sehiedamse scholieren. Deze exposi tie wordt gehouden in het kader van de brtefkaartenactie van het Bode Kruis. De medewerkende scholen zijn het gemeentelijk Gymnasium, het r.k. lyceum, de Rijks HBS en MMS, de Huishoud- en. Technische scholen en de scholen voor uJ.o., v.g.l.o. en g.io. De jury bestaat uit mevrouw M. C. Maat-Petrie en de heren J Paal man (voorzitter), R Berend, J. W. M. van Hoogdalen, O. F. ter Reegen en A. C. Slot. Na een selectie worden de tekenin gen tentoongesteld in het Stedelijk Museum Vanaf 28 novèmber tot en met 3 december van tien tot vijf uur. Zondag van 12.30 uur tot 17.00 uur en woensdag van 20 uur tot 22.00 uur. Er wordt tevens vermeld, welke te keningen voor een prijsje in aanmer king komen. De nationale briefkaartenactie wordt gevoerd op de middelbare, uJ.o., Industrie*, en Technische scho len. Dcue kaarten werrdep- yoor de jaarwisseling uitgereikt aan^der be jaarden en zieken in ziekenhuizen, SCHIEDAM Zaterdagmorgen begint de Stichting Bad Zuid onder leiding van het socialistische gemeenteraadslid mevrouw J. Krlkke-Hein met een grote huis-aau-huis vcrkoopaktle van 50.000 oliebollen. Deze aktie duurt tot ongeveer vijf uur ln de middag. Men start om elf uur 's morgens met tien wagens en 100 medewerkers(sters) vanaf de Nieuwe Maasstraat De oliebollen zijn verpakt in zakjes van vijf stuks die een gulden per zakje kosten. Het ligt m de bedoeling de wijken Schie dam-West, Nieuwland en Schiedam-Oost te bewerken. Op de Koemarkt komt een oliebollenkraam. Aan de echtgenote van de commissaris van politie me vrouw Van dér Haagen zal gevraagd worden öm twee uur 's middags de oliebolle nin de kraam te verkopen. Ruim 1100 zakjes heeft men reeds verkocht, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanavond vrijdag, om acht uur is ar in De Rank een gecostumeerd bal. Voor de fraaiste eostuums zijn prijzen beschikbaar gesteld. De Boerenkapel en een beat- groep uit Schipluiden zullen het feest opvrolijken. Bovendien worden de bezoekers attracties geboden. De Hervormde Gemeente van Ke- thel heeft het bal georganiseerd. De opbrengst is voor de restauratie van de oude dorpskerk. SCHIEDAM Ook dit jaar houdt de gereformeerde werkcommissie Nieuwland een grote verkoopaktie van roomboterletters. De opbrengst is bestemd voor het gezinskerstfeest. De boterletters worden gratis cp vier en vijf december bezorgd. Men kan ze bestellen bij de koster van de Magnaha Deikerk, telef. 266873 of bij een van de leden van de werkcom missie. De Ttppa Is een perfecte koffer* edrijffflStWnes, waar U jarenteng plezier van stuit hebben. Onder k)lledigeg®BfltlelBel(OtO}34iOS$ bi) U thuis do odt Uw oude en laat zo'n fflcns&eren. U schrijfmachine feniBen. Vraèg er vrijblijvend oro taxatie, U krijgt er meer voor terug dan U denkt CALIENBURGSTRMT 41 komt ook voor U Is Sinterklaas Riet bij uitstek de gelegenheid om nlec alleen luxe, maar ook pracMsehe cadeaux te geven... Daarom deze aanbieding rijkje- borduurde lakenset*, van glad- geweven fijne katoen, een luxe, die onbetaalbaar leek, maar dia U zich nu kunt veroorloven. Luxe lakensets, goedgekeurd door de Ned. Ver. v. Hulsvrou wen, een geschenk voor jaren, door de prachtige solide kwali teit, nu guldens lager dan nor maal. m 2-pers. laken 160 x 240 cm* met 2 slopen Morgen begint de verkoop van deze lakensets, met smaakvol borduursel In pasteltinten, voor prijzen die U geen tweede keer kunt verwachten. CMn ttf. ef sthrtft. best. verpleeginrichtingen en bejaardente huizen. De internationale briefkaartenactie geldt voor de lagere scholen. Deze kaarten zijn bestemd voor zieke kin deren in het buitenland. Aangezien. het Nederlandsche Roode Kruis honderd jaar bestaat, wil men dit jaar de beide acties in het teken van deze herdenking plaatsen en worden de leerlingen verzocht de vredestaken van het Ro de Kruis en het Jeugd Rode Kruis uit te beelden. Na Italië, Duitsland en Zweden, Meubeltentoonstelling in de voormalige broodfabriek van Ulrich Twintig meubelfabrieken van klasse tonen het beste wat zij maken zodat U in de toekomst direct kunt bestellen. Een ommekeer in prijzen van meubelen IJS UW VOORDEEL Tambours en trompetterskorps Ahoy zal om 10.45 het geheel opvrolijken. 11 UUR OPENING HOEK van HOLLAND In verband met de Siht-Nleolaasverkoop is de win kelsluiting als volgt geregeld, van woensdag - 39 november tot en met maan dag 2 december mogen de winkels tot 21.09 uur open zijn. De verplichte halve-dagshil- tlng komt die dagen te vervallen. I komt ook voor U {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Oud-Katholieke Kerk aan de Dam (pastoor F. Smit) hield donderdagavond een gemeen te-vergadering. Besproken -werden dé „parochie-actie" en het beleid van de gemeente. - De „parochie-actie" had meer resultaat opgeleverd dan verwacht werd. Het voorlopige resultaat was, dat 158 personen, die in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rotter dam-W. en Puttershoek wonen, tot de Oud-Katholieke gemeente gere kend willen worden. Slechts vier le den hadden op eerlijke wijze be dankt Eenenvijftig gezinshoofden en zelf- verdienende jongeren hadden een vaste vrijwillige bijdrage aan de kerk voor 1968 toegezegd. Dit bete kent een totaalbedrag van 3900 gul den per jaar. De Commissie Actie Bouwfonds Oud-Katholieke Kerk Schiedam (CA- BOKS) gaat door met het inzamelen van geld voor de bouw van een nieu we kerk - of de restauratie van de bestaande kerk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de Dr. Nolet Stichting is dezer dagen op zeventig jarige leeftijd overleden, de heer W. J. van der Noort. Hij had juist zijn vijfentwintig-jarig jubileum bij de werf Wilton-Fijenoord gevierd. Hoewel hij eigenlijk tot de afdeling personeelsadministratie behoorde, lag een groot deel van zijn taak op het sociale vlak. Hij was niet alleen be trokken bij de huisvesting van het personeel maar tevens bij de orga nisatie van excursies. perso- neelsavonden en andere feestelijke evenementen. Als zodanig was er in de loop van de jaren een nauw en bijzonder pret tig contact gegroeid tussen hem en de Sehiedamse journalisten, voor wie hij altijd klaar stond. Uw garderobe is niet meer denkbaar zonder zo'n heerlijke warme en modieuze Helanc* Stretch pantalon (waarin men ogenschijnlijk vele pandjes slanker Prachtige kwaliteit Helanea damespantalons, met of zon der riem, met perfecte coupe, rits en zijzak, uit de normale series van 20 28 gulden. Morgen zoekt U ze uit, 2o*n pantalon, ideaal voor deze tijd van het jaar, leuk sportlef onder Jack of pullover... voor nog géén vijftien galden. Morgenyroeg om 9 uur begint de verkoop van deze twee mo dellen Helanca damespantalons, met en zonder riem, in diverse modetlnten en in de maten 36 t/m 48, voor J riem, in diverse m Gêêtt ttl, ef schrift. lust. SCHIEDAM Geboren: Johannes B J zv J J xostense en M J M Hoenderkamp; Petrus zv p Kop en A M C van vugt; Ilka a S dv J F J Eysbach en E H Brouwer: Sophia dv P Skedrecht en N van der Marei. Ondertrouwd: H J Houw 25 en R A M Tttuaer 21; J Breugem 24 en T C Narold 21; H A van Gent 22 en G J C Koenderman 21; G GreveJink 22 en M E Kemper 23; G V C Hardeman 21 en W 3 T van Arkel 21: c Jongman 23 en G S J Pegels 23; F J de Koning 23 en c Westerveld 20; H Kramer 22 en M Bakker 21; JAW Leliveld 21 en S M Harte 17: D P L Mastenbroek 24 en G van der Hul 21; r Ouborg 25 en T E H Sommer 29; MJ van Reeven IS enM H L Gunneweg S3; R Roomeller is en M J Heinsbroek 20; F Schenk 17 en T D Suvaal 17; W Troost 22 en G J Groenewegen 24; S J Westhuls 23 en W M van der Ven 22; E J v Doorn 23 en R D Maltha 23. Getrouwd: L H M vredenbregt 22 en A M De Koning 23; R H Resoort 23 en G P M weber 21; B Middelbosch 28 en W J Kramer gezegd Freher 20; J van der BUI 28 VLAARDINGEN - De heer A. A. de Jong, technisch hoofdambtenaar bij het bedrijn gemeentewerken, is geslaagd voor het diploma betonconstructeur. VtfiORPIMGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Algemene Bond van Be jaarden, viert dinsdag 12 december in de grote zaal van Musis Sacrum, haar jaarlijks Sint-Nicolaasfecst Er worden twee bijeenkomsten gehou den; 's middags om half twee en 's avonds om half acht. j y. De toegangsbewijzen moeter» wor den afgehaald, op dinsdag 28 novem ber aan het Blauwe Huis aan de Lange NIeuwstraat 181, 's morgens van tien tot twaalf uur en 's middags van twee tot vier uur. Zonder contri- butiekaart worden geen toegangsbe wijzen afgegeven. SCHIEDAM Donderdag kwam op de rijksweg 20 bij het Kethelplein waar men bezig was met werkzaam heden een personenauto, bestuurd door de 30-jarige A.C.Z. uit Hoek van Holland, in botsing met een vracht auto, met aan het stuur de 21-jarige chauffeur J. A. P, uit Benschop. De bestuurder van de personenauto werd gewond. Hij kreeg o.a. een hersenschudding en werd naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen ge bracht. Zijn auto werd vrij ernstig bescha digd. SCHIEDAM Morgenochtend, za terdag, om half elf, wordt het nieuwe bejaardencentrum van de Huma nistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden „Thurlede" aan de Burg. Honnerlage Gretelaan, hoek Nieuwe Damlaan officieel geopend. Burgemeester H. Roelfsema zal het openingswoord spreken. en M C Lemson 20; A Bax 24 en A Penning 21; w H N Bennink 29 en J E van Houwellngen 30; J van Leeuwen 21 en B K Kootje 20; J HeUnemans 2i en M CW Klioth 20; A C M Vollcbregt 24 en M Kerklaan 18; J B 3 van der Waard 21 en A Klootwijk; 20; W J van Krrsen 21 en C Morée 18; G de Jonge 20 en C P van Rij - 21: m L veldhoven 22 en J Cobben 20; J A Kap 25 en E M Heesbeen 23; F H M Speelmeijer 21 en I Kooljmaim 18; F Spaan 28 en J Coersen 25; W J Bosma 22 en H Manders 20; M van Meeteren ileoTMG, Westêrholt 20, Overleden: J Mvan Aken 44. SCHIEDAM Geboren; Robert S rv B J Dielemans en H A Kok: Bertus GPtvB G P van Gils en G Haesnkkcrs; Isafic zv M immerzeel en M A van der Kooij; Willem L iv wvan den Berg en T J M van Peit; Esther L dv T F van der Neut en G Llgthart. overleden: J T M, Vexmunicht 3S echtg M A Rensman; F J van Rootjen 71; B Witter 85; w Horman 49; M K Bool 39; A Glile 88. MAASSLUIS Dinsdagavond zijn in de garage van de heer Wijnands. de eerste loten getrokken van de a Stichting „Middenstands Acties r Fonds" Maassluis, - dat deze actie presenteert onder het "motto „Altijd",^ Prijs 1967".' .De hoofdprijs (ƒ500, aan waardë- bónnen/'.ih verschillende coupures) ging naar de Fam. C. v, d. Bok, P. C. BoofÜaan 47b; 100, aan waardebon nen riaar de Fam, "W. v, d. Spek, R. Vissdherstraat 4; eveneens 100, Fam. L. Breedveld, Piersonstraat 14 en Fam. M. Paalvast, G. A. Brederolaan 59c. Deze speciale aanbieding van Opvouwbare dames para- pluiex, die uiterst handige en solide paraplules, mag U nu, beslist'nlec missen. De befaamde "kleine para» plule" ...al lang een hartewens van Iedere vrouw, en die harte-, wens kan nu in vervulling'gaan. Opvouwbare paraplules, dte opengeklapt een normale maat hebben, feilloos werkend blank' staten binnenwerk, nu .voor een spotprijs, voor nog fién Veer tien gulden. SCHIEDAM Vanavond houdt de Nederlandse Vereniging van Ex-poli tieke Gevangenen een grote feest avond in Musis Sacrum. De Toneel vereniging „Atberdingk Thijm" zal de klucht „Daar liegen we ons uit" op voeren. De Flardinga Boys zorgen voor de muzikale omlijsting van deze reünie. VEERPLEIN 29 - TEL: 2128 - VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL: 262924 SCHIEDAM MAASLAND Zondagavond zal in de hervormde kerk weer een combo-Jeugd dienst worden gehouden. Een combo alt vlaardingen zal de liederen begeleiden. Voorganger is ds. J. wijntje uit Delft, die zal spreken over het onderwerp „Love-ln". De dienst begint om tien voor zeven. MAASLAND volgende week donder dagavond om half acht zal in Be Magneet spreken ir. G. Krabbe, hoofdinspecteur Grontmij NV. over het onderwerp „De land- en tuinbouw ln Midden Delfland". Hij doet dat tijdens een bijeenkomst van leden van de drie standorsanisatles Hol landse Mij van Landbouw. Cnr. Boeren- en Tuindersbond en Land- en Tuinbouwbond. Product van de KNIRPS fabriek Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze opvouwbare dames-parapluies in diverse modekleuren, voor m tSêtn ttf. «f tthrift* btit. fif 4? f*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1