fijne pantoffel; kopen? ■-. - T T" SKA Komst reuzentankers buitenland afgunstig Sktikan WERELD BEROEMDE OAS! Ri) DANDERS Profiteer i Sblikan Slechts één dag Zwaartepunt is graven van geul mm EXCLUSIEVE KEUKENS EN INTERIEURS Voorlichting Burgerlijke stand zoveel kan alleen de -i ha u bieden. -RIJKSWATERSTAAT- DRIE MAANDEN VOOR ZANDDAM I.P.V. 3 NU 4 KM LANG JÉp' SBS* INTERIEUR INTERIEUR- EN KEUKENARCKITECTUUR BIJZONDERE CADEAUX EN LEUKE KADOOTJES. I0HN VAN RESTEREN If DEROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 24 NOVEMBER }g6: snel bespeelbaar! het klinkt geweldig! betaaibaar! (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM De werkzaamheden aan de nieuwe havenmond te Hoek van Holland vorderen zo snel dat Rijkswaterstaat onge veer drie maanden vóór is op het schema. Bij de houw van de zanddam aan de zuidelijke kant van de Maasvlakte is de stroom en goljaanval zo gering geblekendat de dam i.p.v. drie nu vier kilometer lang kan worden. Dit is ten eerste aanzienlijk goedkoper en ten tweede belangrijk als de Maasvlakte later eventueel in zui delijke richting wordt uitgebreid. De totale kosten voor de haven- mondwerlszaamheden belopen nu $00 miljoen gulden (met een ge raamde kostenstijging van 6 procent per jaar ZANDDAM -./w V - fcj&lfe&w- - i-.t - X-**- WÊWM. &W0 Uw jonge gezin heeft een ijzer- sterk, praktisch, gemakkelijk te reinigen tapijt nodig? Wéér een bewijs dat De Klerk wel weet wat u wilt. WERKTERREIN Sinterklaas Flanellen dames pyjama REGELING beduidend -titjr Van 29 nov. t/m 2 dec. tot 9 uur 's avonds geopend (Vervolg van pag. 1) 1 Schrijft U eens met de nieuwe Y De nieuwe heeft een grote, veerkrachtige 14 karaats gouden pen De Almanak zegt; Eind nov. zet een barre winter in daarom nu van onze aanbieding nubeduidend goedkoper mm Zware wintertruien in zuiver scheerwol voor jongens en meisjes ter meuten Dankzij het aantal voetmaten toonhoogtes) zijn alle Ri-ha or gels xeer gemakkelijk te bespe len. Ri-ha biedt u 5 toonhoogtes per toets. U kunt hem desnoods met één vinger bespelen. Door meer kontrast in klankkleur en de grotere volheid ven toon. Mede hierdoor heeft het Ri ha orgel een toonaangevend karakter gekregen. Dankzij de grote produktis met export raar alle werelddelen kun nen in Ri-ha orgels veel meer speelmogelijkheden ingebouwd worden voor een lagere prijs. Voor f 1.995, - heeft u reeds een volwaardig Ri-ha produkt (4-korig epPreset-registratie. Keuze uit S modellen en 3 houtsoorten. Havenmond H. van Holland: bouw vordert snel ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS zijn, kan het punt worden vastgesteld waar de zanddam in het stenen deel van de Zuiderdam moet overgaan. BODEGRAVEN -Te! - 01726':2541 'Kérkst'raal.2-28 Bezoekt onze toonzalen ol vraag: brochure. De duizend piloten van de British Overseas Airways Corporation zullen op 9 december een 48-uurstakiag begin nen om hoger loon. Sinds het begin van de maand voeren zij een stiptheidsac tie uit om de directie tot besprekingen te dwingen, maar de directie heeft de ze eis tot nu toe afgewezen. klokhen N. BINNENWEG 397 - ZWART|ANSTRAAT S5 ROTTERDAM HGR. NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM Het Canadese lagerhuis heeft giste ren een .wetsontwerp aangenomen om de dttedstraf voor'vijf jaar op te schor ten met uitzondering van gevallen van een veroordeling -wegens moord op een politieman, een gevangeriisbewaker of andere-ordebewakers. Rijkswaterstaat heeft nu de fase bereikt waarin het nieuwe getijmodel Rijnmond {nabij Delft) een rol bij het werk gaat spelen. Met dit opera tionele model worden uitgebreide stroomproeven e.d. genomen. Het zwaartepunt van het werk ligt momenteel bij het graven van de vaargeul voor 225.000 tonners. Sinds kort zijn het tracee en de aanloop route {beginnend bij de Maasboei) -vastgesteld (resp. 112 en 82 graad vanuit de mond van de Waterweg). De zuiger Geopotes IX zal dit jaar 11 miljoen m3 specie baggeren. Als in mei a.s. een tweede zuiger wordt toe gevoegd, zal een half miljoen m3 per week kunnen worden verzet! De geul zal in 1972 volledig zijn aangesloten op de nieuwe toegang tot Europoort en dan geschikt zijn voor schepen met een diepgang van 62 voet- Eind volgend jaar wil men op 53 voet zijn, eind '69 op 5S voet en eind '70 op 59 voet. Het Radarproefstation Noordwijk is bezig met het toepassen van geschikte navigatiemiddelen bij het graven van de geul. De radarpost Hoek var. Holland zal komende zo mer assistentie kunnen verlenen bij het werk op grote afstand uit de kust. De zanddam aan de zuidkant van de Maasvlakte is nu tot een lengte van ruim 1800 meter vanuit de kust in zee uitgebouwd. Er is 8 miljoen m3 zand verwerkt {éénkwart meer dan verwacht). Bij de kop van de dam heeft zich de laatste tijd een z.g, contractiegeultje ontwikkeld; hetgeen erop wijst dat men in de toekomst op grotere zandverliezen moet rekenen. Stenen, grind en betonblokken van 40 ton elk zullen straks worden gestort met vier werkschepen (in- AIs hierover meer gegevens bekend «85* m V:- In de huiskamer van een jong gezin moet het tapijt tegen een stootje kunnen.'n Stootje? Er valt eens een glas limonade of een bord soep om... En Uw kind moet er met zijn speelgoed kunnen spelen. Daarom maakt Desso eenchmwntapijt, dat niet alleen ijzer- sterk is, maar óók gemakkelijk te reinigen: Desso 700. Desso 700 is in tientallen mooie tinten verkrijgbaar op een breedte van 390 om. q«* /sa Per vierkante meter slechts O COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUëRLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HMG/UTRËCHT/VLISSINGEN/HOORN/DE LIER Het zand voor de dam komt uit het Brielse Gat en uit de insteekhaven die de gemeente Rotterdam op de Maasvlakte aan het graven is (met zuigers). In het voorjaar zal een begin wor den gemaakt met het verwerken van steen en grind voor de beide dam men. Er zal totaal vijf miljoen ton breuksteen nodig zijn, dat per trein uit België (40 procent) en per zeeschip uit Noorwegen (60 procent) komt. Half december zal het eerste schip met 2000 ton uit Noorwegen arriveren (in de toekomst elke dag één schip). Op het ogenblik ligt er op het werkterrein aan de Dintelhaven reeds een buffervoorraad van 300.000 ton Belgische steen en 150.000 ton grind, Dit voorjaar is een proefstort van 100.000 ton grind in het tracee van de nieuwe Noorderdam aange bracht, die zeer bevredigend is verlo pen. vestering van 30 miljoen gulden), die momenteel in aanbouw zijn. Met de inrichting van het werkter rein is Rijkswaterstaat iets achter op het schema. Momenteel ligt er 8 km. weg en lO'/i km. spoorweg. Aan 14G0 meter kade wordt gewerkt. Ten behoeve van de bestrijding van de verzilting (die door het gra ven van de geul zai ontstaan) worden twee proefvakken voor het vastlegr gsn en eventueel verhogen van de bodem van de Waterweg en de Nieu we Maas voorbereid. Enkele werk methoden en materialen zullen op die manier kunnen worden getest. Eén proefvak bestaat uit het vastleggen van de bodem met zeegrind over een lengte van één km. juist bo- venstrooms van de- tijdelijke mond van Europoort, het andere uit. een trapsgewijs verlopende bodemverho ging juist benedenstrooms van de mond van de Hollandse IJssel. Het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam werkt naast Rijkswa terstaat verder aan het opspuiten van de Maasvlakte en het verdiepen van komt ook voor U kunt zich geen behaaglijker nachtgoed wensen dan een fla nellen pyjama, met een pretti ge pasvorm, leuk model en die U nu zo voordelig gaat kopen. Flanellen damespyjama's met gezellige garnering, warm en comfortabel, in diverse model len en kleuren, voor nog géén vijf gulden. I? Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze flanellen damespyjama's, maten 38t/m 59 en in diverse modellen en kleuren, voor 0 Géén Ut. of schrift, host. de havens in Europoort, waar de 225.000 tons tankers zullen afmeren. De gemeente moet in deze havens iets vóór zijn met het werk, omdat na enige tijd ruw weer de aanzan- ding hier het sterkst is. Een extra «verdiepte vergeleken met de geul is gewenst, omdat de schepen tijdens vallend water naar hun ligplaats ma noeuvreren. In het Calandkanaa] en de toegang tot de B.P.-raffinaderij zijn vijf bag- Serwerktuigen bezig, die per week 360.000 m3 specie verwerken (voor ophoging van terreinen in Europoort en op de Maasvlakte). Tevens worden diverse draai cirkels vergroot en wor den de oevers plaatselijk teruggelegd i.v.m. de steeds breder wordende schepen. Als in 1969 de eerste 62-voeter bin nenkomt, zal het Calandkanaal ver breed moeten zijn en zal de landtong (scheiding Europoort-Waterweg) ten dele weggebaggerd moeten zijn. De sleepboothaven zai dan eveneens moeten zijn verplaatst. Er dient ook een verkeersregeling voor Europoort te komen, omdat schepen bestemd voor de achterste havens het eerst kunnen binnenlopen en niet worden gehinderd door manoeuvres van schepen bestemd voor eerder komen de havens. De zeeweg naar de Brit- tanniëhaven de laatste haven van Europoort komt in 1969 gereed. Ais U nu of binnenkort een kinderstoel nodig hebt... en U wilt voor Uw kleine evengoed de beste en mooiste kopen die er is, kom dan morgen eens kij ken in onze Baby-afdeling. Want daar verkopen wij Kin derstoelen met zwaar ver chroomd onderstel, met stevig formica speeiblad, In 3 standen verstelbaar, solide voetenplank je, alle buis in 19-mm dikte en met eerste kwaliteit suwide bekleed. Normaal kostzo'n onverwoest bare stoel 36.—, maar morgen zoekt U diezelfde stoel uit, mep de volledigeterMeulengarantie, voor iets meer dan twee tientjes. n p.* Morgen om 9 uur begint in onze Baby-afd. (tijdelijk 2e etage) de verkoop van deze 19 mm buis kinderstoelen, één brok solidi teit, uitgevoerd In leuke, frisse kleuren, voor Géén tel. of schrift, hert KLEIWEG780 Oversch Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 WESTBUAAK 107, ROTTERDAM, TEL, 010—12.64.19 VOOR DE FEESTDAGEN ROTTERDAM Rijkswaterstraal gaat dit voorjaar een voorlichtings centrum over de werkzaamheden aan de nieuwe havenmond te Hoek van Holland openen. Het gebouwtje zai op een nog na der ie bepalen plaats in Europoort worden gevestigd. Er zal een goede wegverbinding komen. Ook het open baar vervoer zal het centrum vanuit Rotterdam bereikbaar maken. Rijkswaterstaat verwacht dat dit voorlichtingscentrum gedurende de zes jaar dat de werkzaamheden zul len duren, een grote toeristische trek pleister zal zijn. Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hiiledijk 262-264 Putselaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk 428 Schiedam Hoogstraat 2 Viaardingen Liesveld 16 a Filialen ta Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden De hydrografische diensten van de diverse Westeuropese landen zijn ge zamenlijk reeds enige tijd bezig met onderzoekingen naar de bevaarbaar heid van de Noordzee door 500.009 tons tankers. Vrijwel nergens zijn er moeilijkheden, alleen nabij de Bel gische kust liggen enkeie ondiepten. Ze zijn echter wel bij laag water te passeren (27 meter diep). Noodzakelijk zai wel zijn een spe ciale verkeersregeling voor deze schepen vanaf Het Kanaal door het Nauw van Calais tot Hoek van Hol land. Dc vraag zal echter zijn of het buitenland nn wel direkt zijn volle medewerking aan de oplossing van de problemen rond de komst van 560.000 tons tankers zal verlenen. De eigen havens za! 'namelijk door Rot terdam flink concurrentie worden aangedaan. De meeste buitenlandse havens kunnen die schepen namelijk onmogelijk ontvangen. Er zijn havens die beweren dat ook Rotterdam ze nooit za! krijgen en men wijst dan op de 600 miljoen gul den die nu reeds nodig zijn om sche pen van 62 voet diepgang te kunnen ontvangen. Deze argumentatie is ech ter onjuist, omdat het werk aan de geul „slechts" 75 miljoen kost en het restant nodig is omdat de havenmond sterk is achtergebleven bij de huidige scheepvaart- eisen. Deze ruim 500 miljoen gulden heeft niets te maken met de komst van grote schepen. Onverwacht zal Rotter* "in nog dit jaar een belangrijke gebeurtenis te wachten staan. Rond 19 december namelijk wordt de eerste tanker gro ter dan 200.000 ton in de haven ver wacht. Het zal de 204.000 ton me tende Noorse tanker Bergehus zïjn, die »p zijn eerste reis 150.000 ton ruwe olie uit de Perzische Golf zal lossen aan de Shell-steiger in Euro poort Vanwege de nog beperkte diepte van de vaargeul zal het schip slechts gedeeltelijk beladen kunnen zijn, aangezien de diepgang de 53 voet niet mag overschrijden. Beladen steekt de tanker 61 voet. Het oude rekord van het- grootste schip -werd enkele maanden geleden gevestigd door een 150.000 tons tan ker. Inmiddels heeft Gulf Oil besloten de zes bestelde tankers van elk 312.000 ton gedeeltelijk beladen ook in Euro poort te gaan lossen. Oorspronkelijk Voelt U hoe sierlijk en li dit deze gouden pea over het papier glijdt - hoe persoonlijk Uw handschrift wordt - hoe fijn het is om met de verjongde Pclikan te schrijven. Laat U zich de nieuwe Pelikan eens tonen en beleef ook eens die nieuwe schrijfsensatie. Grote, veerkrachtige 14 karaats gouden pem Thcrmic-inktreguktor voorkomt lekken. Zuiger- of pacroncnvulsysteem. Luchtdicht afsluitende dop van geciseleerd doublé of nieuw-züver. Pclikan inktpatronen - voor goéde inkt. CCNTHERWAOTtER. FEUXAÏT.WERKE HANNOVER. Jofcnt H rm Gene* 6t Ca N.V.Amadjn*Ji 7, Anuordaa wilde men deze schepen in Bantry Bay lossen en de olie met tankers van 80.000 ton naar Rottere^— '--en- gen. Daarvanis men wat Europoort betreft afgestapt. Gulf is met enkele oliemaatschappijen die steigers heb ben voor dit soort schepen in Euro poort aan het onderhandelen om haar schepen daar Ie kunnen lossen. Mobil OH verwacht de eerste ten dele beladen 200.000 tonner in febru ari a.s, te ontvangen aan de steiger in Europoort. De pijpleiding die van hieruit de raffinaderij in Amsterdam gaat bevoorraden is vrijwel gereed. VLAAKDINGEtf Geboren: Marcus Pautus Johannes Theodorirs zv p r a Kerklaari en S M van Haasteven, v Len- nepsplaais 16 Overleden: Cornelia Braanker II, D'llen- burgslnge! 5. Getrouwd: Helmut Hendriks 24 en Maria Magdalena Winternal 25; Maarten Assen berg 20 en Laura Hendrlka Schuurman Hess 19: Arie KooIJ 20 en Maartjc van Waardenburg 18: Johannes Hartog 24 «n Susanna Matje de SnaiJeV 21: Petrus Co-- tenbach 43 en Lamberdlna Maria Camelia Tobé 25; Lambreeht van Marlon ">4 en Lijntje Bronder 22; Johannes Cornells Pe trus van Stelin 21 en Geertrulda Margriet Martens 2',: Bob Meurslnge 23 en Keeltje van der Windt 20; Dirk de Liei 23 »r Helena Cornelia Sterk 13. Zaterdagmiddag van 3-5 uur hebb.eni wij de eer gastvrijheid te mogen ver lenen aan de beroemde tenor Wij prijzen ons gelukkig dat John van Kesteren, momenteel op wereld- toernee en zojuist terug gekeerd uit Amerika, spontaan de gelegenheid heeft aangegrepen om zijn vele bewonderaars in de gelegenheid te stellen zijn grammofoonplaten door hem te laten signeren. COOS.SIMGEL halve prijs Zodra U meer aandacht besteedt aan "de mode onder de mode" valt het verrassend resultaat U op... Uw Japonnen en pull overs zitten oneindig beter. En dat er voor een correct figuur geen handenvol geld nodig zijn, kunt U In onze afdeling Corset- terie zien. Stretch beha's met elastisch Lycra achterpand, voorgevorm de cups met kant overtrokken. Lycra schouderbandjes en laag uitgesneden rug... voor iets mser dan drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze stretch beha's, In zwart, wit en in pastel tinten en in de Behamaten 32 t/m 40 A- en Ei-eups. per stuk voor scheerwol In 14 verschil Iende kleuren en dessins, met ronde of opstoande boord of col. Van 6 tot 15 jaar, alleen dit weekend 1/2 prijs Kleinste maat, maat 116 Icl.st, p. mf. Grootste maat, maat 164 19.75 Zolang de voorraad strekt Geen telefonische of schriftelijke orders tjgyj Giia til, of schrift, bist. ••'ROTTERDAM 1 Bctierfondsefoan taefc SfoflfnUlroa* ROTTERDAM t Wttf-Kruiikad» ROTTERDAM t Kort* Hoogilraof ROTTERDAM Meent ROTTERDAM t Kolendf, lagedijk HOOGVHEt i Winketten Ir urn SCHIEDAM HoooHraat VIAARDINGEN j Wmkekenlrvm tiemM LEIDEN i Haorlemmenlroof ZEIST i Slollaon ARNHEM t Winkelcentrum Pretikhaof*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2