Verkeerskennis onvoldoende Uitslagen reactietest en enquête geven te denken Sedneth I in wolken gedoopt Schiedam at vandaag reeds oliebo I Jen Atl. Container Line tevreden over ladingaanbod G 3SCHENKB0N VANUWWV. Burgerlijke stand beter AGENDA Geografische namen in en om Rotterdam MorgénjroèptMëoldolt mm m JA Mannen komen er A, vm der Weiden 25 jaar bii Figee Atlantic Star in de vaart A. van der Beek in nieuwe zaak Medische dienst ROTTERDAMMER ZATERDAG 25 NOVEMBER 1967 VLAARDINGEN Voor wie 7 het nog niet wist: de mannen nptPV 'limifff in Vlaardingen hebben een gro- vUIHU Beter Hapert Reactie Werk ,Het Hoekpunt' bestaat 35 jaar Van de Hoek tof Vlaardingen smc SCI1KEVAM Vandaag ai 'iimcii/k.s VLAARiMMiEN I nndnns en morgen en dagelijks Tentoonslelling in galerie CCC Inbrekers weinig fortuinlijk Concurrentie Zebrapaden, worden vier meier breed Van mijn 2667 zwarte pieten stef meeder n.v. Pagina 24 handschoenen. M. rottcrdam; karet doormanstraat 294 den haag: venestraat 3 <L (Van een onzer verslaggevers) tere verkeerskennis dan de rl vrouwen,. Verder is gebleken 6t(llX CIC Vï OlllVeil dat mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs, meer weten over allerlei verkeersvraagstuk- ken dan mensen zonder rijbewijs. De reactietest heeft uitgemaakt dat mtinnen (althans in het ver keer) sneller reageren dan vrou wen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mevrouw M. F. Brouwer-Rueb. echtgenote van de i president-directeur van de BPM, heeft vrijdagmiddag op de werf van de RDM het booreiland Scdncth I gedoopt. De feestelijke plechtigheid gebeurde op het in mistwolken ge hulde platform. Het is het eerste booreiland dat voor Nederlandse re kening is gebouwd. Over twee weken zal het eiland worden overgebracht naar de Spaanse oostkust ter hoogte van Tar ragona, waar het voor de Shellgroep boringen zal verrichten. De SedrrCth 1 is gebouwd in op dracht var. de Nederlandse Zeeboor- maatschappij, waarin de Nederlandse Maatschappij voor Werken Buiten gaats en de Southern Prilling Inc. uit Dallas in samenwerken. Het eiland is van het diepdrijvend ;vpe, dat geconstrueerd is op drij vers. Het is hierdoor bij uitstek geschikt voor werkzaamheden op de zeebodems waar de diepte te groot is voor booreilanden met poten, die op ce bodem moeten rusten. De bouw heef: een jaar in beslag genomen. In zijn toespraak zei ir. K. var. der Pols, directeur van de RDM. dat de Sedneth I het modernste vaartuig in I zijn soort is. Zo is het eiland onder andere uitgerust met een duir kersklok. die elk ogenblik, kan wor- den ingeschakeld. Bovendien 'zijr. alle bewegingen van het eiland gemecha niseerd. De huur van de Sednetn T bedraagt ƒ30 per minuptWwat/jneerkomt op meer dan 4ö.p®]lerritoj?i'v, i' De lengte ovee j"aljftedraagt 84 I meter en de breedta"74 meter. De bruto tonnage .is 5500 -ton, met eer. totaal gewicht 9arj 9560 ton. Voor de maximale boordiepte van 15.000 voet 14500 meter) is een totaal vermogen geïnstalleerd van 7000 pk. De .beman ning' zal bestaan uit 76 koppen. Dit zijn een paar conclusies uit een rapport dat gegevens bevat over de in september gehouden verkcersactie ..Draai er niet omheen" van het Dy namo werk. Aan deze actie waren een reactlctest en enquête verbonden. Beidn peilingen onder de Vlaardingse bevolking leidden tot soms merk waardige resultaten. Zo werd de vraag naar de beteke nis van de k'euren van een stoplicht als gemakkelijke introduktie in de enouête geplaatst. De opstellers gin gen er vanuit, dat iedereen "met deze vraag wel raad zou weten en door het goede antwoord op deze eerste vrna™ op hun gemak zouden zijn gesteld om de volgende .vragen te be antwoorden. De praktijk 'wees, anders uit. Van de mensen met een- rijbewijs (221) wisten zeven.'niet van het gele. twee van het rode en een van het groene licht de juiste betekenis. Bij de mensen zonder rijbewijs was de uitslag nog ongunstiger: drie, veer tien en zeven mensen gaven geen juist antwoord op de vraag naar de betekenis van respectievelijk het ro de, gele en groene licht. O (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op 23 novem ber was het 25 jaar geleden dat scheepsbouwer A. van der Weiden van de Biilitonlaan 111c in dienst trad -bij Figee-Vlaardingen N.V. In tegenwoordigheid van een aantal staffunctionarissen heeft de directie van het bedrijf de jubilaris gehul digd. Directeur J. Figee noemde de heer Van der Weiden een goed vakman en plichtsgetrouw medewerker. De jubila ris ontving een cadeau onder couvert. Mevrouw Van der Weiden kreeg bloemen. Uit handen van de adjunct-direc teur. de heer D. van der Velden, ont ving de jubilaris het getuigschrift van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel en de zil veren legpenning van deze maatschappij. De ondernemingsraad liet zich evenmin onbetuigd en bood de scheepsbouwer een enveloppe met inhoud aan uit het jubileumfonds. Bij de vraag „wat is de minimum leeftijd voor het besturen van een bromfiets" kwamen' de dames ver houdingsgewijs beter uit de bus dan de heren. Dit is mogelijk te verkla ren uit het feit, dat zij het zijn .die de bepaling over de minimumleeftijd het meest direct op hurt kinderen moeten toepassen. De vraag naar de betekenis van een aantal verkeersborden had een groot aantal foute antwoorden tot ge volg. Ook mensen met een rijbewijs bleken slecht op de hoogte te zijn van borden met een zeer elementaire betekenis. Meer dan de helft van de mensen met rijbewijs waren niet op de hoog te van de juiste betekenis van het bord ..stopverbod", dat op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden. Van de vrouwen zonder rijbewijs gaf 82 procent een foutief antwoord. Het verbod om een voertuig in te halen dat voor een zebra staat te wachten, een situatie die elk jaar weer tal van slachtoffers eist. is ook in Vlaardingen nog niet algemeen bekend. Bij vragen naar aanleiding van geschetste verkeerssituaties va rieerde het percentage foute ant woorden van ongeveer 35 (mannen met rijbewijs) tct 50 (vrouwen zonder De opzet van de verkeersenquête was niet om een wetenschappelijke studie over het verkeer in Vlaardin gen te kunnen schrijven. De initia tiefnemers wilden de bevolking er van overtuigen dat er nog heel wat aan de verkeerskennis en het gedrag in het verkeer hapert. De cijfers spreken zo'n duidelijke taal, dat het initiatief „geslaagd" kan worden ge noemd. Bijna alle enquêteurs is het opge vallen dat de mensen d:e aan het lessen waren voor hun rijbewijs zo graag ondex het mes wilden. De weg gebruikers die hun rijbewijs al had den, toonden bij lange na niet het zelfde enthousiasme; zij gaven de in druk alles al te* weten. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor een bepaalde mentaliteit van de gemiddelde weggebruiker, die denkt dat hij of zij qua kennis, vaardigheid en reactiesnelheid een genie is. dat hem of haar niets kan overkomen (of alleen door stommiteiten van andere weggebruikers), aldus het rapport. Bij de enquête bedroeg het percen tage foutief gegeven antwoorden over de gehele linie bij de mannen 25 en bij de vrouwen 32. Bij de mensen met een rijbewijs was het percentage foutieve antwoorden 24 en bij de mensen zonder rijbewijs 31. Wat de reactiesnelheid betreft nog het volgende. Bij het aantal langza me reageerders komen de mannen (11 ■procent) er beter vanaf dan de vrou wen (16 procent). Dit behoeft voor de mannen nog geen reden te zijn zich op de borst te slaan, want het percen tage van 11 langzame reageerders wil zeggen, dat deze mensen potentiële brokkenmakers in het verkeer zijn. Deze langzame reageerders bereik ten een reactietijd die langzamer is dan 0,5 seconde. Dat betekent dat ze bij een snelheid van 36 km. per uur vijf meter doorrijden, alvorens te beseffen dat ze moeten gaan remmen omdat zich op de weg een gevaar voordoet. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het werk van de plaatselijke stichting voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting Het Hoekpunt is, zij het in enigszins andere vorm, in 1932 begonnen. Ver der verheugt de stichting zich nu al vijf jaar in het gelukkige bezit van j het eigen centrum Het Hoekpunt. Beide feiten zullen maandag j feestelijke worden gevierd met een avond in de recreatiezaal van het be jaardencentrum de Valkenhof. Eigen medewerkers zullen deze avond, die om acht uur begint, verzorgen. c VLAARDINGEN De leden van de voetbalvereniging Zwaluwen worden dinsdagavond om acht uur met hun dames verwacht in de kantine van het Zwalu wencomplex aan de Kethelweg. Voor het eerst in dit seizoen zal een contactavond worden gehouden. Slaagt de proef, dan zullen meer van dergelijke bijeenkomsten worden gehouden. HOEK VAN HOLLAND De vergade ring van de VVV die vanavond, donderdag zou worden -gehouden is door onvoorziene omstandigheden een week uitgesteld. VLAARDINGEN Het parkeerterrein aan de Paterstraat is geasfalteerd. Het terrein biedt momenteel parkeerruimte aan 53 auto's. m VLAARDINGEN De N.V. Kistenfa briek H, Loendersloot te Schiedam heeft een bouwvergunning ontvangen tot het bouwen van een kastenfabrielc aan de Marconistraat; Delf- en Schieland N.V. te Den Haag tot het bouwen van vijf eenge zinswoningen aan de Hendrik Casl- mirstraat in Holy; Leijendekkers' Zakken- handel tot het herbouwen van het door brand verwoeste pand aan de Koningin Wilhelminahaven en het bestuur van de Christelijke Detailhandelsschool Bene den-Maas tot het bouwen van een houten school op het open terrein achter het pand 'Vesthavenkade 95. SS& JvtN 5-/>on 551K Jill"? SJtk Laat uw vrienden en familie zélf kiezen wat hun hartje begeert Geef een ge schenkbon van de V.V.V. Daarmee kunnen ze in 90 van da beste Rotterdamse zaken terecht iets voor de feestdagen BONNEN VAN f 2-50 TOT f 500.- te koop bij de V.V.V, Stadhuisplein 19 en 14 kantoren van de Algemene Bank Nederland N.V. (u krijgt daar ook de lijst van winkels). S3ÏK SSjLSS sSc' SjK sEk SvtK SjK /inV \W/ sKs V'V imt mee .Arcade: Ned Bond' v;.. Vogelliefhebbers,. Jjntoonstellmg- tot 22; S.V.J.N.. dansavond, 1*0; Cftr Sotf Belangen;Advenlskerk. feest avond, 20; Irene: smaïfilmavond Do Drie hoek, feestavond. 20; Opstandingskcrk: Soc Uen Teirquasth, dansen, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer",, Lange ,„?r£straat 82, uitsluitend redactiezukun, f '««loon 263954. Agentschap Schiedam: me- rauw j. van Gog. Dr. Zamenhofstraat wsa, telefoon 152400 (ook klachten bczor- jUhg). Alarmnummer politie: 26466(1. Alarin- ^hhuner brandiveer: 268123. GG en GD: u>929ó; nummer Apotheek: C. J. Jansen, owammerüamsingel 41, telefoon 264917. .^-tdsgehoorzaal: cabaretavond pers. ver. Albatros. 20; Muzanda: Club in the Mood, bijeenkomst over de leefbaar heid in onze stad, 10.30. SCHIEDAM Vanmorgen om half elf vertrok uit de Nieuwe Maasstraat de oUebollenkaravaan van de Stichting Bad Zuid. Een tiental wagens en zo'n honderd medewerkers verspreidden zich over Schiedam om huis-aan-huis de 50.000 oliebollen te verkopen. De actie zal tot laat in de middag duren. Gisteren waren de dames nog druk bezig om de oliebollen per vijf stuks in de zakjes te doen. Riikant. „Dc Rotterdammer", Smalle Ha venstraat 11. tel. 346775, ook voor redactie, telef. 346775. Klachten bezorging: H. Verheij. Wag- nerstraat 24b, telefoon 343345. dagelijks van 13.30 lot 19.30 uur en 's zaterdags van 18 tol ^Alarmnummer politie en brandweer: 344444. Centrale meld- en rcgelkamer (voor klachten luchtverontreiniging): 282887. Apotheek: Van Hogendorplaan 128a. tele foon 344233. Agentschap „De Rotterdammer" Maassluis: mevrouw- N. Klein, Damstraat 12 (ook klachten bezorging). Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer A. van der Beek heeft vanmorgen zijn nieu we vestiging voor woninginrichting aan de Gedempte Biersloot 4248 voor het publiek opengesteld. Ter ge legenheid van deze opening is vrij dagmiddag voor vrienden, bekenden en relaties een feestelijk receptie ge houden. Tot juli vorig jaar was de heer Van der Beek gedurende dertien jaar be drijfsleider in de zaak van de heer N. Hartog aan het Liesveld. Toen deze zijn zaak beëindigde besloot de be drijfsleider zelf een winkel te ope nen. Dat gebeurde in een pand aan de Nieuwelaan 3. Dcor het succes greeide het assorti ment zodanig, dat de heer Van der Beek niets anders over bleef dan naar een groter pand te verhuizen Hij slaagde erin de beschikking over het onlangs gereedgekomen winkel pand aan de' Gedempte Biersloot te krijgen met zijn ruimte, die ruim zes maal zo groot is als de winkel aan de Nieuwelaan. Een unicum voor Vlaardingen is de automatische „tapijtenshower", die de heer Van der Beek vanuit Duitsiand liet overkomen. Zijn gezin zal de woning boven de zaak betrek ken. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Rudolf Cornells van der- Veen. 24, Amsterdam Sarphatistraat 205 en Cornelia Arina Drop- pert, 21, van der Heimstraat 49; Joannes Adrlanus Steenbergen, 41. van Hogendorp laan 19C en Margaretha Maria Hulspas, 39. Groeneweg 15: Antonius Franciscus van der Zande. 31, Haydnstraat 17 en Lintje Muljs, 19, Verhetjstraat 35; Ralner Kamp- mann, 24. Roemer Visscherstraat 47 en H1I- lesonda Constance Suijver. 21. Roemer Visscherstraat 47; Robert Pietersz, 24, le Maasbosstraat 31 en Cornelia Rolaff. 23, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de galerie CCC aan de Hoogstraat 53 wordt tot en met 14 december een Sint- en Kerstexpositie gehouden. Het echt paar Van Dijk toont uit eigen collec tie glas, keramiek, emaille, grafiek, gouaches, schilderijen en beeldhouw werk. Tevens exposeert Sjnerd Buisman met beelden en grafieken. De tentoonstelling is op werkdagen geopend van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags, zondag van 's middags een tot vijf en maandag gesloten. MAASSLUIS In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Maassluis op drie verschillende plaatsen inbraken gepleegd. Slechts bij de N.V. Van der Bond slaagden de ongewenste bezoekers er in ƒ60 buit te maken. Bij de NV Platex en de NV van Swaay boekten de inbre kers geen succes. ROTTERDAM Bij besluit van B. en W. is een aantal namen, voor we gen, waterwegen en havens in het Europoort- en Botlekgebied nu offi cieel vastgesteld. De lijst bevat: het Beerkanaal. de 6e Petroleumhaven, de d'Arcyweg, de Markweg, de D-intelhaven, de Bene- luxhaven, de 4e Petroleumhaven, het Ca.andkanaal, de Scheurhaven, de Noordzeeweg, de Moezelweg, de Ca- landbrug. de Merseyweg, de Hartel- brug, de Grote Hartelsluis en de Kleine Hartelsluis. De naam Kleine Hartelsluis komt in de plar.-ts van de naam Hartelse- sluis. Voorts is een groot aantal namen van straten, bruggen en wegen in en om Rotterdam veranderd. Zo zijn de namen Alexanderstraat, Aneveld, Brug van Nooitgedacnt, Buskruisha- ven, Heelsumstraat, Hogedijk voor wat betreft het noord-zuid lopende deel daarvan, Kouwenhovenseweg, Krui teiland, Nieuwlandbrug, Nunspeetstraat. Renkumstraat, Rui- geplaatbrug, Ruigeplaatslüis, Varken- noordsekade, Vlijmenstraaten Zel- hemsbraat ingetrokken. In het verlengde van de Vroesen- Iaan komt een Vroesenbrug over het Noorderkanaal. Benoorden deze brug komen een Noorderbocht en een Noorderkade. Lombardijen wordt verrijkt met een Aesopusplaats en een Aesopusvia- duct. De Welplaathoek is een zijstraat van. de Welpiaatweg, Het weggedeelte tussen Mo torstraat en Strevelsweg wordt Mo torstraat genoemd. In Pemis* komen een Striendwaalsaweg en een Streef- waaiseweg; de kade langs de Pemis- sehaven heet voortaan Pernisse Hoofd. Tussen Madroelstraat en Ring kamt de Roozandstraat, bij de Bu- taanweg komen Bakkeroordseweg en Tarwezar.d. De verbinding tussen Tarwezand en Beneluxweg zal ook Beneluxweg heten. Verder wordt de Ring verlengd naar het Tarwezand. Het Eemhavencomplex wordt uit gebreid met een Prinses Christinaha- ven en een Prins Willem-Alexan- derhaven. In het Ruigeplaatbos komt het Groothoefblad. In Hoogvliet komt ook het Endenhout. Bij de Bovendijk komen de Vol- kelstraat, de Woensdrechtstraat en de Giize-Rijenstraai. Bij de Boszoom komt als voet- en fietspad het Langelandsepad. In Kralingseveer wordt de Elandstraat oostwaarts verlengd en op de grens van Capelle aan de Us- sel komende Gemzenstraat en de Edelhertstraat. Eendrachtstraat 85; Umberto Lenarduzzl. 22. Rich Holstraat 69 en Monica Maria Tomaeilo, 20, Huijgensstraat 55A; Cornells van Elburg. 21, Dotterbloemstraat 9C en Immetje Vcrburgh, 19, Primulastraat 21B; Albertus Seij, -21 Huijgensstraat 45 en An ke de Bloeme, 19 Rozenlaan 28; Hans Spoor, 23 waalstraat 17 en Apolonia Maria Driessen, 25. waalstraat 17; Hendricus Jo hannes Smit, 25 Bich Holstraat 76 en Zottse Angélika Nannlngs, 20. Liesveld 99; Jacobus Arie van Toor, 21, insulinclesingel 37B en Cornelia Sas, 20, Burg Prutssingel 33; Willem Toose, 24, Burg verkaüesingei 8 en Marianne dan Hoed, 23, Burg verka- desihgel 8; Adriaan Barto, 22, Rotterdam. Hoogerwaardstraat 45B en Agnes Meta-van Maaren, 21. Plein 1940 nr. 23. Getrouwd: Cornells van Tiener», 19 en Cezina Schut, 16 jr; Johannes Nicolaas van Doeveren. 33 en Elisabeth Elmendorp, 22. Geboren: Johannes, zv J van der Winden en M. J. Lam. Spechtlaan 764: Christina Maria, dv J. J. Goudriaan en G. Wijker, Spoorsingel 71; Willem Pieter Antonie, zv J. J. Goudriaan en G. Wijker, Spoorsingel 71; Paul Alexander Michael, zv V: L. Mijer en A. C. Leijdesdorff, van Baerlestraat 85. MAASLAND Geboren: Anne M. dv G. Scholten en W. Smiemans; Simone, d van W. van Vliet en A. H. van der Meer; Monique, d van P. J. Doelman en j. Heu- pers. Getrouwd: K. Parre 23 en T. E. Koalsie 19. MAASSLUIS Geboren: MlcheL zn v M. J. de Bruin en F. van der Hout; Stephen Leonard, zn v G. de Jong en L-„ D. Hobrecker; Pieter, zn v P. Doelman en p, zeegers; Willem, zn v W. van der Sluijs en J. D. Verbeek; lima Louise dr v S. Pasterkamp en A. C. Quals; Miranda The- resia, dr v D, Boer en H. W. Th. Wil- lemse: Arnoud Ernest Romain, zn v A. P. M. G. Hosma en H. E. G. M. Hamel; Robert, zn v B. Ardon en H. C. van Vugt;' Remco, zn v C. Prins en D. L. van de Geijn; Thomas Cornelis, zn v C. Hollaar en A. Buitelaar. Ondertrouwd: N. C. Slooff en G. War- naar; L. A. Tegelaar en C. M. Swertz. Getrouwd: J. A. van Oudenaarden en R. C. J. Coenradie; J. D. Groen en W. van Straten: I-'. A. Slijp en A. J. I. Mouthaan; j. Oudshoorn en W. Post; B. Prins en F. F. Mat mink.' VEILING WESTERLEE DE LIER Vrijdag 24 november; Aard appelen 10—13 3800 kg. Andijvie 47—68, 3270. Alicante 210—275, 2600. Muscaat 365, 100. Komkom (krom) 130. 1750. Spruiten AI 4649, 84.800. All 41—45, BI 46—50. Bil 42—44, CII 36—37. witlof 148—155, 260. Spi nazie 107—123, 1150. Uien 12—32, 1050. Rode kool GVi10 1*50. Groene 25—31, 300. Kro ten 15, 170. Prei AI 22—35 6500. Peterselie" 13—15. 480 bos. Selderij 5—öVs, 3800. Boere- kool 125165 per bak. 250 kg. Komkom A 126. 8250 stuks, B 81, C 73, D 60—62, E 47. Paprika 713, 500 stuks. Bloemkool 10 80, 250, 12 64—65, 15 28—33. Knolselderij A 22—25 410 Bil 11. Sla I 8l/2—17, 257.000 krop. Tomaten A 680—720. 1582 bakjes export. I B 660, 739 bin. C 520—550. Totaal 2381. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Atlantic Container Line is bij monde van president P. C. van Houten zeer tevreden over de hoe veelheid lading die de eerste tien reizen tussen de Verenigde Staten en West-Europa is ver voerd. Gemiddeld gingen de schepen naar 'de VS met 1000 auto's en praktisch vol met an dere lading in containers. Te rugkomend werden gemiddeld 500 auto's eii redelijk veel la ding vervoerd. Financi.eel is de gang van zaken evenèens uiterst bevredigend. De heer Van Houten deeS3e dit vrijdag mee aan boord van de Atlan tic Star, het eerste. contaï- ner/roll-on/roll-off-schip dat de Hol- land-Amèrilta LJjn Inde ACL brengt. Hij noemde het een historisch moment, omdat de Atlantic Star het eerste Nederlandse transatlantische containerschip is. De ACL onderhoudt de dienst tus sen Gothenburg, Bremerhaven. Rot terdam en Antwerpen enerzijds en New York. Baltimore en Norfolk an derzijds nu met vier schepen (weke lijks een afvaart). De ACL heeft, nog! zes (snellere) schepen in bestelling, die in de loop van I960 in de vaart komen. Het schip van de HAL dat daarbij hoort komt 15 augustus van ■dat jaar. Tegen die tijd zuilen drie diensten worden uitgevoerd (rondreis van drie weken). Dan Icomt er een ilienst van Gothenburg. Liverpool en Glasgow naar de VS, een van Antwerpen, Bremerhaven en Rotterdam en een van Le Havre en Southampton (of Londen). In 1969 zal de ACL in het transat lantische containervervoer concur rentie hebben van ongeveer 20 ande re schepen, het merendeel van Ame rikaanse rederijen. Moore McCor- mack Line en United States Lines bijv. hebben orders geplaatst voor enige grote schepen. Op het ogenblik vervoeren de schepen van de ACL reeds voor de helft lading in containers die van huis tot huis gaat en binnen een jaar verwacht men dat dit driekwart van de hoeveelheid zal zijn. Dit is de allersnelste manier van transport (geen overlading e.d.). De Atlantic Star (onder commando van kapitein D. E. Greidanus) krijgt na elke drie reizen een nieuwe be manning (29 koppen). Dit is noodza kelijk omdat de bemanningsleden vanwege het korte oponthoud in de havens te lang op zee zijn. Vanochtend vertrok het schip na in Rotterdam 2000 ton containerla ding en 200 auto's te hebben ingeno men.via Antwerpen naar de Vere nigde Staten. Zoals bekend laden en lossen de schepen aan "net terrein van Europe Container Terminus aan de Prinses Margriethaven. SCHIEDAM Gcref: Oosterkerk 10 ós Schelhaas 5 ds Visscher. KETHEL ,,De Ark" 9.30 ds Ten Napel 5 ds De Vries; Magnalia Dei Kerk 10 ds Schelhaas 5 ds Everaars; ,,De Goede Ha ven" 10 ds Nammensma 5 ds Schuring; Julianakerk 10 ds De Vries 5 ds Nam- mensma. N. P. B. westvest 90. 10.30 ds Klaassen; Ned herv geref evang: Nw Ha ven 155 ds Stolk 7 Opstandingskerk ds Poort; Leger des Hcils: Lange Haven 27; Vrije Chr. Geref Gem: Tuinlaan 50; Chr Geref: Kantine Kartonnagefabriek 9 lcand Sorge 2.20 ds verhage. Herv. Gem: Grote kerk 10 ds Jansen; 5 drs Wissink; Bethel- kerk 10 drs Wissink; Opstandingskerk 10 ds Zimmerman; 7 ds Poort; Vredeskerk 10 ds spaling; 7 ds Groene wegen. KETHEL De Rank 8.30 ds Vons (HA); 10,00 ds Vons (HA); 7.00 ds Verwaal; Huize Spaland 3.30 uur: ds Vons (HA). MAASLAND Herv gem: 10 ds Keijzer 7 ds Wijntje geref: 10 en 7 ds De Jong. MAASSLUIS Herv gem: Grote Kerk 10 ds Meijer 7 ds Kalkman en ds Quartel ichthuseentrum 10 dhr Du Pon Zalencen trum 10 ds Kalkman Gemeenschapshuis 9.30 dhr Koenen geref immanueïkerk 9.30 j ds Aaftink 4.30 ds Duursema Maranatha- i kerk 9.30 ds Duursema 4.30 ds Aaftink I Andreaskapel 7 ds Duursema geref vrijg: 8.30 en 5 ds van Tongeren chr neref: 9.30 j en 4.30 dienst NPB 10.15 dhr Noordhoff Leger des Hei Is io dienst 6.45 openl sa- menk. 7.30 samenk. ROZENBURG Geref. Gem; (Poortu- gaal) io teesd. 2 ds van Dam. VLAARDINGEN" Herv Gcm: Grote j Tpn sin ftp wordt hei nnordpliikp Kerk 9 en lö-30 :'hr Hoogendam 5 ds Ro len sioue worat net nooraenjke mejn; Nieuwe kerk 10 ds Bos 5 ds Nauta; L Beth el kerk 10 dhr Van Lambalgen 7 ds Nauta Immanueïkerk 10 ds Hoorn 7 ds De Jong; Rehobothkerk 10 ds Bouterse 7 ds Blei; Ichthuskerk 10 ds De Jong 7 dhr Westmaas; Holykapel 10.30 ds Romein; Zonnehuis io ds Lever: Triangel 10.30 dr p L Schoonheim en wethouder T de Bruijn. Geref Kerk: Oosterkerk 10 dr Bos 5 ds Swen; Emmauskerk 10 ds Krol 5 ds Aal- bersberg; Holykapel 5 ds Ter Hart; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Swan 5 dr Bos; Maranathakerk lö ds Ter Hart 5 ds Krol; 'Zonnehuis 10 ds Lever. Chr Geref Kerk: Emmastraat 116 10 en 5 ds Drenth; Philips de Goedestraat 162 10 Ieesd 2.45 ds Bouw. Geref Gem: Westnieuwland 36 10 en 5 Ieesd Remonstr Kerk en NPB: Hof laan hoek Emmastraat 10 ds Postma. HOEK VAN HOLLAND .T. onkhuy- j zen. tel. 01747 - 16:7. MAASLAND P. Noorclam. tel. 01899 - 20C5. Veeartsen dienst A. Slikkerveer. tel. Q1SS0 - MAASS-Lurs J. L. van Loon, tel. 3108. Apotheek De Jone Markt 11. ROZEN BURG H. C. van de Graaf tel. 01889 - 2208. SCHIEDAM Mr. w. J Dambrlnk. tel. 26927Jp. Sprey, tel. 26B250; Ch. A. Poll. tel. 267855. VLAARDINGEN D. J. Wlerinaa. tel. 34666S; M. Prins. tel. 246264. stuk van de Westkousdijk voortaan Westzeedijk, de Hudsonstraat tussen Spanjaardstraat en Watergeusstraat wordt Watergeusstraat en het noor delijke en oostelijke deel van de Jan Kwakplaats worden Jan Bijloostraat en Jaap van der Hoekstraat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Alle voebvan- gersoversteekpiaatsen in Vlaardingen worden van 2.5 meter verbreed tot vier meter. Het bedrijf gemeentewer ken is momenteel druk bezig de ze brapaden te verbreden. Het werk zal op 1 januari 19R8 klaar moeten zijn, omdat dan de. nieuwe wettelijke bepalingen ingaan. Kapitein Greidanus bij een door snede van de Atlantic Star. De Atlantic Star is (en het tweede schip wordt) gebouwd door de Ate liers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux France-Gironde te Duin kerken. Het draagvermogen is 15.750 ton; de snelheid 20 mijl per uur. m T~jE heer J. van Vliet, Pr. Aiexanderlaan 89, Nieuwerkerk aan de IJssel. tel. 01803 - 2648, schrijft mij over problemen, die naar ik dacht zeker de moeite zijn eens onder de aandacht te worden gebracht. Allen, die zijn betrokken bij pastoraal werk. kunnen misschien helpen bestaande noden op dit ge bied op te tossen. Het gaat om slecht-zienden en b'inder. die slechts het braille schrift kunnen lezen. Deze mensen, die dikwijls ook nog financieel ger handicapt zij'n, kunnen vaak moei- l'ik een complete bijbel aanschaffen, aldus.de heer Van Vliet. Een com- -le'e braille - bijbel vergt toch nog altijd ongeveer 75. En dat is wer kelijk nog goedkoop, zegt mijn briefschrijver. Hii zou arie kerkeraadsleden en anderen willen .verzoeken bij hi':sbe?oeken even navraag te doen of en zo ja welke bijbelboeken men bezit. ..Laat de kerkelijke gemeente er toch voor zorgen dat niemand in dit opzicht ook nog geestelijk ge handicapt door het leven moet gaan. Het is een kleine moeite, maar men moet het nu eenmaal even weten". Misschien kunnen, aldus nog steeds de heer Van Vliet, in de no dige gevallen, nog voor de Kerstda gen maatregelen worden getroffen. En voor het gèva! u dat niet weet: BraiUe-bijbetboeken zijn verkrijg baar bij het Ned. Bijbel Ge nootschap in Haarlem. Ook heeft de heer Van Vliet een persoonlijk verzoek ten behoeve var. een blinde naamgenote, die echter geen familie van hem is. Het gaat om mejuffrouw Ada van Vliet, Ba tavierlaan 2. Nieuwerkerk aan de IJssel. Er zijn namelijk alleen nog maar osa'mboekies in braille van de Nieuwe Berijming in de handel. Maar zi.i zou graag een boekje in de oude berijming willen hebben. OI ik de lezers wil vragen mejuf frouw Van Vliet aan een (eventueel gebruikt) exemplaar te helpen? De kosten worden vanzelfsprekend gaarne vergoed. Nu hierbij vraag ik dat dan. Ik hoop van harte dat het verzoek zal worden beantwoord. Er mogen zelfs meer van die boekjes komen. Want het is de heer Van Vliet "ehleken dat er nog altijd vraag is. Hij zou dan ook eventuele meerdere exemplaren eer. bestemming willen geven via de Ned. Chr. Blindenbond: Adres: W. M. v. Kooy. Dui zendschoonstraat 10 b. Rotterdam. Zo zie; u maar weer: Er valt a1- tijd ie helpen, op welk terrein ook. Stelt u deze mensen niet teleur! leerden er 2666 zomaar spelen met Stef Meeder's orgelcursus op grammo foonplaten. De 2667e kon reeds spelen. Vraag proefles mei langspeelplaat voor f 9.90 'c-G RAVEN LAN DRcWEQ 620 - SCHIEDAM TELEFOON 010-263319

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1